The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kanjana Oungket, 2022-05-08 12:50:23

Porfoilo

Portfolio

แฟม้ สะสมผลงาน

นางสาวกาญจนา องุ่ เกษ

KANJANA OUNGKETขอ้ มลู ท่วั ไป

PROFILE
ประวัติส่วนตัว

INFORMATION

ช่ือ-สกลุ : นางสาวกาญจนา อุง่ เกษ ชอื่ เล่น : เอิน
สาขาวิชา : คณติ ศาสตร์ คณะ : ครศุ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อตุ รดติ ถ์
วัน/เดอื น/ปีเกิด : 13 พฤศจกิ ายน 2541 อายุ 23 ปี
โรคประจาตัว : - หมู่เลอื ด : AB
ความสามารถพเิ ศษ : A-MATH สีทชี่ อบ : ชมพู
งานอดิเรก : ฟังเพลง,สอนพิเศษ,ออกแบบงานกราฟฟคิ ,ศึกษาการพฒั นาตนเอง
ภูมลิ าเนา : บา้ นเลขที่ 73 หมู่ 14 ตาบลและ อาเภอทุ่งชา้ ง จังหวัดน่าน 55130
ช่อื -สกุลบิดา : นายจาเรญิ อุ่งเกษ อาชพี : โฟร์แมน
เบอร์โทรศัพท์ : 0905648252

CONTACT

Kanjana Oungket
Earn55290
[email protected]
0623095472

Traveling

Take a photo Read books

EDUCATION

ประวตั ิการศึกษา

ม.3 ปรญิ ญา
ตรี
โรงเรยี นบา้ นเวยี งสอง
โรงเรยี นทงุ่ ชา้ ง
2553
2559

2556 2560 - 2564

โรงเรยี นทงุ่ ชา้ ง มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั อุตรดติ ถ์

ป.6

ม.6

ประวตั ิการปฏบิ ตั กิ ารสอน
ในสถานศกึ ษา

ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพครรู ะหว่างเรยี น 1 :
โรงเรียนฟากท่าวิทยาคม อาเภอฟากท่า

จงั หวดั อตุ รดิตถ์

ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพครรู ะหว่างเรียน 2 :
โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อตุ รดิตถ์

อาเภอเมือง จงั หวดั อตุ รดิตถ์

ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพครรู ะหวา่ งเรียน 3 :
โรงเรียนวดั แม่เฉย อาเภอเมือง จงั หวดั

อตุ รดิตถ์

ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพครรู ะหว่างเรยี น 1 ปี การศึกษา :
โรงเรียนอนุบาลอตุ รดิตถ์ อาเภอเมือง

จงั หวดั อตุ รดิตถ์

กจิ กรรม
คณิตศาสตร์

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์

พฤติกรรมการสอนตาม
แนวทางปฏริ ูปการเรยี นรู้

จรรยาบรรณต่อตนเอง

ครูตอ้ งมวี ินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวชิ าชีพ บคุ ลกิ ภาพ และวิสัยทศั น์ ให้ทนั

ต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกจิ สงั คม และการเมอื งอยเู่ สมอ โดยครตู ้อง
สรา้ งวินัยให้ตนเอง ประพฤตติ นเป็ นแบบอยา่ งทด่ี ี มีบุคลิกภาพทดี่ งี าม แตง่ กายถกู

ระเบยี บ สะอาด หม่ันศกึ ษาหาความรู้ใหร้ อบดา้ น

Traveling

Take a photo Read books

จรรยาบรรณต่อวิชาชพี

ครูตอ้ งรกั ศรัทธา ซือ่ สตั ยส์ จุ ริต รบั ผดิ ชอบตอ่ วชิ าชพี
และเปน็ สมาชิกทีด่ ขี ององคก์ รวิชาชพี

มคี วามรับผดิ ชอบต่อการสอน ต้ังใจสอนนกั เรียนดว้ ยความเตม็ ใจ อธิบายเรอื่ งยากให้
เป็นเร่อื งงา่ ยได้ มีการเตรยี มแผนการสอนลว่ งหน้าและจัดทาสื่อการสอนทีท่ าให้
นักเรียนเกิดความนา่ สนใจและเกิดการเรยี นรู้ เกดิ ความเข้าใจในเรอ่ื งทเ่ี รียน

Traveling

Take a photo Read books

จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบรกิ าร

ครตู อ้ งรกั เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลอื ส่งเสรมิ ให้กาลังใจแก่ศษิ ย์
และผ้รู บั บริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหนา้

โดยจะมหี น้าที่ค่อยให้คาแนะนา ใหค้ าปรกึ ษาในเรือ่ งการเรอ่ื งและอืน่ ๆ

Traveling

Take a photo Read books

จรรยาบรรณตอ่
ผรู้ ว่ มประกอบวชิ าชพี

ครูพงึ ชว่ ยเหลือเกอื้ กลู ซงึ่ กนั และกันอยา่ งสรา้ งสรรค์
ทางานที่ไดร้ บั มอบหมายรว่ มกันนกึ ถงึ ส่วนรวม มคี วามรัก ความเขา้ ใจ

ความเสียสละ เออื้ อาทร เห็นอกเหน็ ใจกนั และกัน

Traveling

Take a photo Read books

จรรยาบรรณตอ่ สังคม

ครตู อ้ งประพฤติ ปฏบิ ัติตนเปน็ ผู้นาในการอนรุ ักษ์
และพัฒนาเศรษฐกจิ สงั คม ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม
ภูมปิ ญั ญา สง่ิ แวดล้อม รักษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม

Traveling

Take a photo Read books

ผลงาน

ACTIVITIES อแ

กิจกรรมหลกั สตู รอบรม
ด้านความเป็ นครู

26-27 ส.ค เรื่อง : การประชมุ การวิจยั ทางการศึกษาระดบั ชาติ
2564 ครั้งท่ี 16 นวัตกรรมการศกึ ษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์
ยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาไทย
สถานที่ : ออนไลน์

หลกั ฐาน : เกียรตบิ ตั ร

29 ส.ค เรื่อง : การจดั การเรียนการสอนออนไลนด์ ้วยระบบ
2564 Video Conference
สถานที่ : ออนไลน์

หลักฐาน : เกียรตบิ ตั ร

เรอื่ ง : อบรมการใชโ้ ปรแกรม Canva เบอื้ งตน้ โรงเรยี นประสาท

4 ก.ย วทิ ยาคาร
2564 สถานท่ี : ออนไลน์

หลกั ฐาน : เกยี รติบัตร

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

การประชมุ การวิจยั ทางการศึกษาระดบั ชาติ
ครงั้ ที่ 16 นวตั กรรมการศึกษา : กล้าเปล่ียน
สร้างสรรค์ ยกระดบั คณุ ภาพการศึกษาไทย

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

อบรมการจดั การเรียนการสอนออนไลน์ด้วย
ระบบ Video Conference

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

อบรมการใช้โปรแกรม Canva เบอื้ งต้น
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ACTIVITIES อแ

หลกั สตู รอบรมด้านอื่น ๆ

30 มี.ค เรือ่ ง : อบรมความรู้เบือ้ งตน้ เกีย่ วเช้อื ไวรัสโคโรนา่
2563 2019 (COVID-19)

สถานท่ี : ออนไลน์

หลกั ฐาน : เกียรตบิ ัตร

26 มิ.ย เรอ่ื ง : วันภาษาไทยแหง่ ชาติ
2564 สถานท่ี : ออนไลน์

หลักฐาน : เกียรติบตั ร

18 ส.ค เร่อื ง : อบรมความรู้วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
2564 เน่ืองในงานสัปดาหว์ ทิ ยาศาสตรแ์ ห่งชาติ

สถานท่ี : ออนไลน์

หลักฐาน : เกยี รตบิ ตั ร

29 ส.ค เรอ่ื ง : อบรมโครงการฝกึ อบรมการตรวจวดั
2564 สงิ่ แวดลอ้ มโดยใช้หลักวธิ กี ารของ GLOBE

สถานที่ : ออนไลน์

หลักฐาน : เกียรตบิ ัตร

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

อบรมความร้เู บอื้ งต้นเกี่ยวเชื้อไวรสั โคโรน่า 2019
(COVID-19)

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วนั ภาษาไทยแห่งชาติ

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

อบรมความร้วู ิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
เน่ืองในงานสปั ดาหว์ ิทยาศาสตรแ์ ห่งชาติ

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

อบรมโครงการฝึ กอบรมการตรวจวดั
สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลกั วิธีการของ GLOBE

ACTIVITIES อแ

ผลงานทเี่ กีย่ วขอ้ งกับวชิ าชพี

4 - 5 มิ.ย วิทยากรในการจัดค่ายคณิตศาสตรต์ ามโครงการบริการ
2561 วิชาการคณติ ศาสตรภ์ าคฤดฝู น ณ โรงเรยี นบ้านเดน่ เหล็ก
อ้าเภอนา้ ปาด จงั หวัดอตุ รดิตถ์

7 - 8 มิ.ย วิทยากรในการจดั คา่ ยคณิตศาสตร์ตามโครงการการจัดการ
2561 เรยี นรู้ Mathematics Cooking class (MCC) ณ โรงเรยี น
ห้วยใต้ อา้ เภอลับแล จงั หวัดอุตรดิตถ์

9 ก.ค วทิ ยากรในการจดั คา่ ยคณิตศาสตร์ตามโครงการบรกิ าร
2561 วชิ าการคณติ ศาสตร์ภาคฤดฝู น ณ โรงเรยี นร้องกวาง
อนุสรณ์ อ้าเภอร้องกวาง จงั หวดั แพร่

12 ก.ย วทิ ยากรในการจัดคา่ ยวิชาการ “Thai & Math Active
2561 Learning Camp” ณ โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ อ้าเภอตรอน
จังหวัดอตุ รดิตถ์

ACTIVITIES อแ

ผลงานท่เี กยี่ วข้องกบั วชิ าชพี (ต่อ)

วิทยากรกจิ กรรม “ค่ายคณติ ศาสตรเ์ สรมิ ทกั ษะ

5 ต.ค กระบวนการ”ประจา้ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๑
2561 ณ โรงเรยี นอนุบาลอุตรดติ ถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์

27 มิ.ย วิทยากรโครงการพฒั นาทักษะคณิตศาสตรส์ องภาษา ภายใต้
2562 โครงการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา ประปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วดั ตล่งิ ต้า่ )

28 ส.ค วทิ ยากรกจิ กรรม “ค่ายคณติ ศาสตร์เสริมทักษะ
2562 กระบวนการ”ประจา้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนอนบุ าลอุตรดิตถ์ อ.เมืองอตุ รดติ ถ์ จ.อุตรดติ ถ์

7 ก.ย วทิ ยากรกจิ กรรมคา่ ยคณิตศาสตร์เพอ่ื เศรษฐกิจพอเพียง
2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศกึ ษา 2562ณ โรงเรียน
อุตรดิตถด์ รุณี อ้าเภอเมือง จงั หวัดอตุ รดติ ถ์

ACTIVITIES อแ

ผลงานท่ีเกี่ยวข้องกบั วชิ าชพี (ต่อ)

17 ม.ค วิทยากรกิจกรรมคา่ ยคณิตศาสตร์ ประจ้าปี 2562 ณ
2563 โรงเรยี นทุ่งกะโล่ อ.ป่าเซา่ จ.อุตรดิตถ์

19 ต.ค วทิ ยากรค่ายคณิตศาสตรพ์ ัฒนาทกั ษะการคดิ เชิงสรา้ งสรรค์
2563 โดยใชเ้ ทคนิคระดมสมอง (Brainstorm) ณ โรงเรียนบ้านวัง
แดง (สหกิจวทิ ยาคาร)

16 ก.พ วิทยากรกิจกรรมคา่ ยพฒั นาทักษะกระบวนการทาง
2564 คณติ ศาสตร์ ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 4 (SMTE)
ณ โรงเรยี นอตุ รดติ ถด์ รุณี อ้าเภอเมอื ง จังหวัดอุตรดติ ถ์

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรในการจดั ค่ายคณิตศาสตรต์ ามโครงการบริการ
วิชาการคณิตศาสตรภ์ าคฤดฝู น ณ โรงเรียนบา้ นเด่นเหล็ก

อาเภอน้าปาด จงั หวดั อุตรดิตถ์

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรในการจดั ค่ายคณิตศาสตรต์ ามโครงการการ
จดั การเรียนรู้ Mathematics Cooking class (MCC)
ณ โรงเรียนหว้ ยใต้ อาเภอลบั แล จงั หวดั อุตรดิตถ์

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรในการจดั ค่ายคณิตศาสตรต์ ามโครงการบริการ
วิชาการคณิตศาสตรภ์ าคฤดูฝน ณ โรงเรียนรอ้ งกวางอนุสรณ์

อาเภอรอ้ งกวาง จงั หวดั แพร่

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรในการจดั ค่ายวิชาการ Thai & Math Active
Learning Camp ณ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อาเภอตรอน

จงั หวดั อตุ รดิตถ์

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรกิจกรรมค่ายคณิตศาสตรเ์ สรมิ ทกั ษะกระบวนการ
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อ.เมืองอตุ รดิตถ์ จ.อตุ รดิตถ์

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรโครงการพฒั นาทกั ษะคณิตศาสตรส์ องภาษา ภายใต้
โครงการพฒั นาคุณภาพการศึกษา ประปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนไทยรฐั วิทยา ๕ (วดั ตลิ่งตา่ )

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตรเ์ สริมทกั ษะ
กระบวนการ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนอนุบาลอตุ รดิตถ์ อ.เมืองอตุ รดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรกิจกรรมค่ายคณิตศาสตรเ์ พอื่ เศรษฐกิจพอเพียง
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน้ ปี การศึกษา 2562ณ โรงเรียน

อตุ รดิตถด์ รุณี อาเภอเมือง จงั หวดั อตุ รดิตถ์

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจาปี 2562
ณ โรงเรียนทงุ่ กะโล่ อ.ป่ าเซ่า จ.อตุ รดิตถ์

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรค่ายคณิตศาสตรพ์ ฒั นาทกั ษะการคิดเชิง
สรา้ งสรรค์ โดยใชเ้ ทคนิคระดมสมอง (Brainstorm)

ณ โรงเรียนบา้ นวงั แดง (สหกิจวิทยาคาร)

CERTIFICATE

เกียรติบตั ร

วิทยากรกิจกรรมค่ายพฒั นาทกั ษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี ที่ 4 (SMTE)
ณ โรงเรียนอุตรดิตถด์ รุณี อาเภอเมือง จงั หวดั อุตรดิตถ์


Click to View FlipBook Version