The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Savalas Publications, 2020-12-30 04:03:48

39008

39008

ÄРÒÎ ÓÈÏΠÛØÐÈ, ÝРÒÌ ÓÈÏÎÛΠ

ÂÖ ÉÐÉÒР Ö ÈÜÛÖ  ÌР ÔÈÐ Ì  ÔÈ ×ÒΠ ØÌÚ ÉÖΠ ÏÎÓÈ ÊÐÈ ÛÖ ÓÈ  ÏÎÓÈ ÛÎÚ ÄÜÙÐÑΠ Ú
¿ØÖÙÈÔÈÛÖÒÐÙÓÖÜ  ÛÎÚ ²' ºÜÑÌР ÖÜ.

¹È  ÏÌ ÑÌÝÈ  ÒÈÐÖ ×ÌØÐÌ  ÞÌÐ:

* ´ØàÛΠ ÙÌÐÚ ÊÐÈ ÛÎÔ ÑÈÛÈÔÖ  ÎÙÎ ÛÎÚ ÏÌàØР ÈÚ.
* ±ÈÙÐÑÌ  Ú ÒÜÓÌ  ÔÌÚ ÈÙÑΠ ÙÌÐÚ, Ö  ×ÖÜ ÑÈÒÜ  ×ÛÖÜÓÌ Ö  ÒÌÚ ÛÐÚ ×ÐÏÈÔÌ  Ú ×ÌØÐ×Ûà  -

ÙÌÐÚ ×ÖÜ Ó×ÖØÖÜ  Ô ÔÈ ÛÌÏÖÜ  Ô ÙÛÐÚ ÌÕÌÛÈ  ÙÌÐÚ.
* ·Ì  ÓÈÛÈ ×ØÖÚ È×È  ÔÛÎÙÎ, Ö  ×ÖÜ ×ÌØÐÒÈÓÉÈ  ÔÖÔÛÈÐ:

ÿ ÈÙÑΠ ÙÌÐÚ ÌÓ×Ì  ËàÙÎÚ,
ÿ ÌØàÛΠ ÙÌÐÚ ÏÌàØР ÈÚ - ÑØР ÙÌàÚ,
ÿ ÌØàÛΠ ÙÌÐÚ ÑÒÌÐÙÛÖÜ  ÛÜ  ×ÖÜ (ÛÖ 1Ö ÏÌ  ÓÈ ÛàÔ ÌÕÌÛÈ  ÙÌàÔ),
ÿ ÌØàÛΠ ÙÌÐÚ ÈÔÖÐÑÛÖÜ  ÛÜ  ×ÖÜ (ÛÖ 2Ö ÏÌ  ÓÈ ÛàÔ ÌÕÌÛÈ  ÙÌàÔ),
ÿ ÈÙÑΠ ÙÌÐÚ (ÛÖ 3Ö ÏÌ  ÓÈ ÛàÔ ÌÕÌÛÈ  ÙÌàÔ),
ÿ ×ØÖÉÒΠ ÓÈÛÈ (ÛÖ 4Ö ÏÌ  ÓÈ ÛàÔ ÌÕÌÛÈ  ÙÌàÔ).

ÁÖÜ ×ØÖÛÌР ÔÖÜÓÌ ÔÈ Ì×ÐÓÌР ÔÌÐÚ ÐËÐÈР ÛÌØÈ ÙÛÐÚ ÌØàÛΠ ÙÌÐÚ ÈÔÖÐÑÛÖÜ  ÛÜ  ×ÖÜ (ÛÖ
2Ö ÏÌ  ÓÈ ÛàÔ ÌÕÌÛÈ  ÙÌàÔ). »Ì ÛÐÚ ÌØàÛΠ ÙÌÐÚ ÈÜÛÌ  Ú ÏÈ ÑÈÛÈÔÖΠ ÙÌÐÚ ÛÈ ûÒÌ×ÛÈ  ý
ÙÎÓÌР È ÛÎÚ Ü  ÒÎÚ ÑÈ  ÏÌ ÑÌÝÈÒÈР ÖÜ ÑÈÐ ÌР ÔÈÐ ÓÐÈ ×Øà  ÛÎÚ ÛÈ  ÕÌàÚ ÌÕÈ  ÙÑÎÙÎ ÊÐÈ
ÛÐÚ ÈÙÑΠ ÙÌÐÚ ÑÈÐ ÛÈ ×ØÖÉÒΠ ÓÈÛÈ ×ÖÜ ÏÈ ÒÜ  ÙÌÐÚ ÙÛÎ ÙÜÔÌ  ÞÌÐÈ.

ÁÛÖ ÛÌ  ÒÖÚ ÛÖÜ ÉÐÉÒР ÖÜ Ü×È  ØÞÖÜÔ ÖÐ È×ÈÔÛΠ ÙÌÐÚ ÊÐÈ Ö  ÒÈ ÛÈ ÏÌ  ÓÈÛÈ ×ØÖÚ
È×È  ÔÛÎÙÎ, ÑÈÏà  Ú ÑÈÐ ÖÐ È×ÈÔÛΠ ÙÌÐÚ Ö  ÒàÔ ÛàÔ ÌØàÛΠ ÙÌàÔ ÑÈÐ ÛàÔ ×ØÖÉÒÎÓÈ  -
ÛàÔ ÛÖÜ ÁÞÖÒÐÑÖÜ  ±ÐÉÒР ÖÜ.

ÁÖÜ ÌÜÞÖ  ÓÈÙÛÌ È×Ö  ÑÈØËÐÈ  Ú ÑÈÒΠ ÓÌÒÌ  ÛÎ ÑÈÐ ÑÈÒΠ Ì×ÐÛÜÞР È ÙÛÐÚ ÌÕÌÛÈ  ÙÌÐÚ!

 °ÊÊÌÒÖÚ ¹. ÁÈÉÉÈ ÒÈÚ
Á×Ü ØÖÚ ¹. ÁÈÉÉÈ ÒÈÚ

ÄÃÁ¸¹¾¸
Click to View FlipBook Version