The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Savalas Publications, 2021-01-11 03:23:30

21771 EKFRASH MASTROMANWLH

21771 EKFRASH MASTROMANWLH

™ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi ÌÔ˘
∞ÓÙÒÓË¶ÚfiÏÔÁÔ˜

ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ŒÎÊÚ·ÛË-ŒÎıÂÛË Ù˘ μ′
§˘Î›Ԣ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì·ıËÙ‹, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ, Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ, Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· ·Ú·Á¿ÁÂÈ «ÏfiÁÔ».

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
ÙË ıˆڛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜
·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ ÁÈ· ÙË ıˆڛ·
ÏËÚÔÊÔÚȷο ÛÙÔȯ›·, ··ÓıÈṲ̂ӷ ·fi ÌÂϤÙ˜ Î·È ¿ÚıÚ·, ÁÈ·
οı ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘.

√È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ Î·È ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.

∂ÈÚ‹ÓË ª·ÛÙÚÔÌ·ÓÒÏË¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

∫∂º∞§∞π√ 1: ∏ ∂π¢∏™∏
£ÂˆÚ›· Î·È ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘
– H ›‰ËÛË Î·È ÙÔ Û¯fiÏÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
– H ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ›‰ËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
– OÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
£ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ – ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi
– ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË – ¶·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
– T‡Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
– ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
– M¤Û· M·˙È΋˜ EÓË̤ڈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
– KÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
– EıÓÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ M¤ÛˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
– H ÂÈÎfiÓ· Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
– TËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ‚È‚Ï›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

8Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
– ¢È·‰›ÎÙ˘Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

9Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
– PÈ¿ÏÈÙÈ ÛfiÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

10Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

∫∂º∞§∞π√ 2: μπ√°ƒ∞ºπ∫∞ ∂π¢∏
£ÂˆÚ›· Î·È ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘
– BÈÔÁÚ·ÊÈο ›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
£ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ – ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi
A) – EÚÁ·Û›· – E¿ÁÁÂÏÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

11Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
– E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

12Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
– EÍÂȉ›Î¢ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

13Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
– AÓÂÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

14Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
– °˘Ó·›Î· Î·È ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

15Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

B) – ™ÙÂÚÂfiÙ˘· Î·È ÚÔηٷϋ„ÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
16Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

– P·ÙÛÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
17Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

– ÕÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
18Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

– MÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË: ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÚfiÎÏËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
19Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

– ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
20fi KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

∫∂º∞§∞π√ 3: ¶∞ƒ√À™π∞™∏ – ∫ƒπΔπ∫∏
£ÂˆÚ›· Î·È ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘
– ΔÔ ‡ÊÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
£ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ – ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi
– Δ¤¯ÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

21Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
– ∫ÚÈÙÈ΋ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

22Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
– ∏ 9Ë Ù¤¯ÓË (ÎfiÌÈΘ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

23Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
– ∫ÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

24Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
– ∞˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

25Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
– ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

26Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

∫∂º∞§∞π√ 4: ™∏ª∂πø™∂π™ – ¶∂ƒπ§∏æ∏
£ÂˆÚ›· Î·È ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘
– ™ËÌÂÈÒÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
– ¶ÂÚ›ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
£ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ – ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi
– °ÏÒÛÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

27Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
– §·ÎˆÓÈÎfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

28Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
– ∂χıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

29Ô KÚÈÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

∞¶∞¡Δ∏™∂π™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΕΙΔΗΣΗ

ñ Θεωρία και ασκήσεις εμπέδωσης
– H είδηση και το σχόλιο
– H οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης
– Oργάνωση του λόγου

ñ Θεματικές ενότητες – Πληροφοριακό υλικό
– Πληροφόρηση – Παραπληροφόρηση
– Tύπος
– Δημοσιογραφική δεοντολογία
– Mέσα Mαζικής Eνημέρωσης
– Kοινή γνώμη
– Eθνική πολιτιστική ταυτότητα και διεθνοποίηση των Mέσων
– H εικόνα και ο λόγος
– Tηλεόραση και βιβλίο
– Διαδίκτυο
– Pιάλιτι σόου

ñ Kριτήρια αξιολόγησηςΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

■ Η είδηση και το σχόλιο

T· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Û¯¤ÛË ·ÓıÚÒÔ˘-Îfi-
ÛÌÔ˘ Ì ÙÚfiÔ Î·È Û ‚·ıÌfi Ù¤ÙÔÈÔ, ÒÛÙÂ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÁÈ·
ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi
ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ì·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ
Ó· ÌÔÚ› Ô Î¿ı ‰¤ÎÙ˘ Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÎÚÈÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ̤۷, ÒÛÙ ӷ ÂϤÁ-
¯ÂÈ ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ‰È·-
ÛÊ·Ï›˙ÂÈ –ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘– ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË
ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ٷ ›‰Ë, Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜
ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Î·È Û’ ·˘Ùfi ·ÔÛÎÔ› Ë Û˘ÓÔÙÈ΋ ıˆڛ· Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ı›.

ΔHMOΣIOΓPAΦIA

E›‰Ë ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ¶ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÔÌÔ‡ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
EȉËÛÂÔÁÚ·Ê›·
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ➝➝ ñ ŒÎıÂÛË/ηٷÁÚ·Ê‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ
∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ AÓ·ÎÔÈÓÒÛÂȘ (= ˘·ÚÎÙÒÓ) ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ-
‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ)
Eȉ‹ÛÂȘ
ñ ∞ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜

∂ȉ‹ÛÂȘ Î·È ñ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË/ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Âȉ‹ÛˆÓ
ÁÓÒ̘-ÎÚ›ÛÂȘ, ñ ∂ÚÌËÓ›· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
ı¤ÛÂȘ-·fi„ÂȘ
̤ÓË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·, ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÓÙ›ÏË-
™¯fiÏÈ· „Ë ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘.

13

ΣXOΛIAΣMOΣ TO ΣXOΛIO

1. M ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈο Â›ıÂÙ· AΞIA TΩN ΣXOΛIΩN
2. M ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·
3. M ϤÍÂȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ‹ ·. EÂÍËÁÔ‡Ó, ‰È·Û·ÊËÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ›‰Ë-
Û˘.
ȉÂÔÏÔÁÈο ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜
4. M ۯ‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ ‚. AÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó, ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· –ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓË-
5. M ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ ÙÈ΋– Ù˘ ›‰ËÛ˘.

Á. BÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ›‰ËÛ˘ ·fi
ÙÔ ‰¤ÎÙË.

‰. ™˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.
Â. ¶·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ ‰¤ÎÙË ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛΤ-

„Ë Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi.

Παραδείγματα Mέσα σχολιασμού

Σχολιασμένες ειδήσεις ·. ™ËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ (ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi) ➝ ı·˘Ì·-
ÛÌfi˜
1. Πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για τις χρεώ-
σεις θα στέλνει πλέον ο OTE από την ερχόμενη ‚. ŒÎÊÚ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË
εβδομάδα σε όλους τους συνδρομητές του! Tα (Ì ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ÈηÓÔÔ›ËÛË) ➝ Û˘Ì-
νέα έντυπα των λογαριασμών παρουσίασε με δι- ʈӛ·, ÂȉÔÎÈÌ·Û›·
καιολογημένη ικανοποίηση η διοίκηση του Oρ-
γανισμού, στο πλαίσιο των σημαντικών διοικητι- Á. E›ıÂÙÔ (ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ) ➝ ÂȉÔÎÈÌ·Û›·
κών αλλαγών που έγιναν για την προσαρμογή του
OTE στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον των τη-
λεπικοινωνιών.

2. Tα δροσερά κορίτσια της χρυσής εθνικής ομά- ·. E›ıÂÙ· (‰ÚÔÛÂÚ¿, ¯Ú˘Û‹˜, ‰ÚÔÛÂÚfi) ➝
δας ρυθμικής γυμναστικής έφεραν δροσερό αε- ÂȉÔÎÈÌ·Û›·
ράκι στα βαλτωμένα τηλεοπτικά πάνελ. Σαν ανά-
σα ζωής σε μια τηλεόραση που έχει βαλτώσει, ‚. ™¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘
τα κορίτσια της ρυθμικής γυμναστικής που γύρι- i. MÂÙ·ÊÔÚ¤˜ (‚·Ïو̤ӷ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚·Ï-
σαν με μετάλλια –ένα χρυσό και δύο χάλκινα– ÙÒÛÂÈ) ➝ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·
από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Oρλεάνη ii. ¶·ÚÔÌÔ›ˆÛË – ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ (™·Ó ·Ó¿Û·
άλλαξαν τον αέρα στα πρωινά προγράμματα. ˙ˆ‹˜ – ‰ÚÔÛÂÚ¿, ¯Ú˘Û‹˜, ¤ÊÂÚ·Ó ‰ÚÔÛÂ-
Úfi ·ÂÚ¿ÎÈ, ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ ·¤Ú·) ➝ ÂȉÔ-
ÎÈÌ·Û›·, ¤·ÈÓÔ˜

14

TO ΣXOΛIO

ΘΕΣΗ ΕΙΔΗΣΗΣ – ΣΧΟΛΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

¶·ÚÂÌ‚ÔÏ‹-ÂÓۈ̿وÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô˘ ÛÙËÓ Â›‰ËÛË. «™˘Ó‡- ¶·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË: ıÂ-

Ê·ÓÛË» ÙˆÓ ‰‡Ô (‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙÔ Û¯fiÏÈÔ) ÒÚËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô˘ ˆ˜ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆ-

̤ÓÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜

¢È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô˘ ·fi ÙËÓ Â›‰ËÛË (¢‰È¿ÎÚÈÙÔ Û¯fiÏÈÔ)

¶ÚfiÙ·ÍË Ù˘ ›‰ËÛ˘ – ¶ÚÔ- ¢È¿ÓıÈÛË Ù˘ ›‰ËÛ˘ Ì EΉ‹ÏˆÛË Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ·Ó·-
Ûı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤- Û¯fiÏÈ· – ™‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÙË: ÚÔÛÊÔÚ¿ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
ÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ‹˜ Ù˘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Î·È ·ÍÈÒÓ (ÁÓˆÌÒÓ) Û’ ·˘ÙfiÓ ˆ˜ ·-
ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ (Û‡Ìʈӷ ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÛΤ„Ë Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ-
‹ Ì ÙË ÁÓÒÌË, fiˆ˜ ÈÛ¯˘- ÛÌfi
¶ÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô˘ ˆ˜ ÁÂÓÈ- Ú›˙ÂÙ·È...)
ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË Ù˘ ›‰ËÛ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜

Παραδείγματα

AÛ¯ÔÏ›·ÛÙË Â›‰ËÛË 1. H διαπλάτυνση της Mαραθώνιας διαδρομής ενόψει των Oλυμπιακών
Aγώνων θα απασχολήσει για δεύτερη φορά το Συμβούλιο της Eπι-
κρατείας, καθώς προσέφυγαν σε αυτό 33 κάτοικοι που οι ιδιοκτη-
σίες τους βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής.

™¯ÔÏÈ·Ṳ̂ÓË Â›‰ËÛË: ¢- 2. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η EETAA, 8 στους 10 υπαλ-
‰È¿ÎÚÈÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ô˘ ·ÎÔ- λήλους της Tοπικής Aυτοδιοίκησης είναι Δευτεροβάθμιας και Yπο-
ÏÔ˘ı› ÙËÓ Â›‰ËÛË Î·È ‰ËÏÒ- χρεωτικής Eκπαίδευσης, ενώ μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διαθέτει
ÓÂÙ·È Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «Î·Ù¿ μόνο το 0,73% που κατά τον υπουργό «είναι ένα σημαντικό έλλειμμα
ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi» Î·È Ù· ÂÈÛ·- και επιβεβαιώνει την ανάγκη προσανατολισμού των προσλήψεων σε
ÁˆÁÈο επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό».

™¯ÔÏÈ·Ṳ̂ÓË Â›‰ËÛË: ‰˘Û- 3. Eίναι γνωστές οι πολυάριθμες τραγικές περιπτώσεις ναρκομανών οι
‰È¿ÎÚÈÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÂÓۈ̷و- οποίοι αναμένουν εναγωνίως για μακρύ χρονικό διάστημα την έντα-
̤ÓÔ ÛÙËÓ Â›‰ËÛË (Â›ıÂÙ·: ξή τους στα προγράμματα χορήγησης μεθαδόνης από τον OKANA.
ÔÏ˘¿ÚÈı̘, ÙÚ·ÁÈΤ˜, Ì·- H μεγάλη καθυστέρηση ένταξής τους αποδίδεται κυρίως σε έλλει-
ÎÚ‡, ÌÂÁ¿ÏË, ¢¤ÏÈÎÙÂ˜Ø ψη κατάλληλου προσωπικού αλλά και στην άρνηση του OKANA να
Â›ÚÚËÌ·: ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜Ø Û¯‹- προωθήσει ευέλικτες λύσεις χορήγησης μεθαδόνης σε αποκεντρω-
Ì· ÏfiÁÔ˘ / ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË: μένες μονάδες και με λιγότερο προσωπικό, όπως ισχύει διεθνώς.
¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ OKANA)

15

■ H οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης

I‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ¤¯ÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÏËÚfiÙËÙ·˜
ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ›‰ËÛ˘ Î·È Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ Ù˘. K·Ù·ÙÔÈÛÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ›Ó·Î·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.

EIΔHΣH

A′ ‚·ıÌ›‰· OPΓANΩΣH ΠEPIEXOMENO➝
°ÂÓÈ΋
Δ›ÙÏÔ˜: ™˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÙÔ °ÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È:
B′ ‚·ıÌ›‰· ÁÂÁÔÓfi˜. AÔηχÙÂÙ·È ñ Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠÙÔ
EȉÈÎfiÙÂÚË Ë ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ-
ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. Û˘Ì‚¿Ó
°′ ‚·ıÌ›‰· ñ Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÎÙ‡ÏÈÍ‹˜ ÙÔ˘
AÓ·Ï˘ÙÈ΋ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›ÏË- ñ Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ÙÔ ÚÔοÏÂÛÂ
„Ë: EÎı¤ÙÔÓÙ·È Ù· ·ÚÈ· ñ Ô ÛÎÔfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤‚Ë
ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ñ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ
ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ñ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó

AÓ¿Ù˘ÍË Ù˘ ›‰ËÛ˘: fiÓÔÌ·
¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂ- ËÏÈΛ·
ÙÔ̤ÚÂȘ. ηٷÁˆÁ‹
Â¿ÁÁÂÏÌ·
ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

Afi ÙÔÓ ›Ó·Î· Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ Ë ÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ ›‰ËÛ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ
‚·ıÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ··ÓÙ¿ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ÙÈ, Ô‡, fiÙÂ, Ò˜, ÁÈ·Ù›, ÔÈÔ˜ (ÔÈÔÈ).
AÓ¿ÏÔÁ·, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ·ÔηχÙÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙË Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ÓË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÌÂ
‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÈÂڷگ› Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛËÌ›· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó·
·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·-
ÊÈ΋ ÂÚÌËÓ›·: ̤۷ ·fi ·˘Ù‹ οÔÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ÂÈϤÁÂÙ·È ˆ˜ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔØ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÈÂÚ·Ú¯Èο
ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÎÔÚÌfi Ù˘ ›‰ËÛ˘-¿ÚıÚÔ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰›-
‰ÂÙ·È (·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ÛÂÈÚ¿ ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈο). O
·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË ÙÂÏÈο Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙËÓ ÂÚ-
ÌËÓ›· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë
ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÂÈ ‹ Ó· ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ·’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘.

16

Παράδειγμα

T›ÙÏÔ˜ H NAΣA χτίζει στην άμμο... παλάτια

¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Xτίζουν κάστρα στην άμμο, όχι όμως για να περάσει η ώρα τους στην παραλία,
ÂÚ›ÏË„Ë αλλά για να μελετήσουν δυνάμεις της Φυσικής και τη συμπεριφορά του εδάφους
την ώρα ενός σεισμού. O λόγος για τους επιστήμονες της NAΣA, που στέλνουν
την άμμο στο Διάστημα, σε μία από τις επόμενες αποστολές του διαστημικού λεω-
φορείου Κολούμπια.

AÓ¿Ù˘ÍË Tα γλυπτά στην άμμο αποτελούνται από δισεκατομμύρια αιχμηρούς κόκκους που
τρίβονται μεταξύ τους. H συνοχή και η αντοχή του γλυπτού εξαρτώνται απ’ αυτή
την επαφή μεταξύ των κόκκων άμμου και τη συμπεριφορά τους όταν βρέχονται με
νερό. Oι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ότι το νερό δημιουργεί γέφυρες από κόκ-
κο σε κόκκο και οι επιφανειακές τάσεις που αναπτύσσονται τους κρατούν «δεμέ-
νους».
H υγρή άμμος είναι συχνά αιτία κατάρρευσης κτιρίων σε σεισμό. Tο υπέδαφος
κάτω από κτίρια που έχουν χτιστεί σε περιοχές όπου πριν ήταν θάλασσα υποχω-
ρεί, όταν στη διάρκεια της δόνησης εισβάλλει νερό. Aυτό συνέβη στην πλουσιότε-
ρη γειτονιά του Σαν Φρανσίσκο στο σεισμό του 1989, όπου σημειώθηκαν και οι
μεγαλύτερες καταστροφές. Tις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας στο υπέδαφος
και τη συμπεριφορά των κόκκων άμμου ερευνούν οι επιστήμονες, καθώς μπορεί
να οδηγήσουν σε ασφαλέστερες κατασκευές. Aυτός θα είναι ο στόχος του πειρά-
ματος με άμμο που θα γίνει στην επόμενη πτήση του διαστημικού λεωφορείου Kο-
λούμπια πριν από τα τέλη του χρόνου.

ΣXOΛIAΣMOΣ

T›ÙÏÔ˜ ™˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÙËÓ Â›‰ËÛË. A·ÓÙ¿ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÔÈÔ˜ Î·È ÙÈ. M ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋
Û‡ÓÙ·ÍË ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ (NA™A), ÂÓÒ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÓ¤Ú-
¶ÂÚ›ÏË„Ë ÁÂÈ¿ ÙÔ˘.
AÓ¿Ù˘ÍË M ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÙˆÓ ·ÔÛȈËÙÈÎÒÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ
ÙÔ ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘. ŒÙÛÈ, Ô Ù›ÙÏÔ˜ Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ, Â-
Á›ÚÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔ ÛÎÔfi Î·È ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›. O ‰ËÌÔ-
ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙË-
ÌfiÓˆÓ.

¢›ÓÔÓÙ·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÙËÓ Ú·ÎÙÈ-
΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜.

17

Ο τίτλος της είδησης

MOPΦH – XAPAKTHPIΣTIKA ΛEITOYPΓIA – AΠOTEΛEΣMATA

1. ¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ÂÓÓÔÔ‡- ™˘ÓÙÔÌ›· / OÈÎÔÓÔÌ›· ϤÍÂˆÓ → EÓÙÔÓfiÙÂÚË Ë¯ËÙÈ΋ / ÔÙÈ-

ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· (Ï.¯. ¿ÚıÚˆÓ, Û˘Ó- ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË – ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ – ¶ÚfiÎÏËÛË ÂÚȤÚ-

‰¤Û̈Ó, ÚÔı¤ÛˆÓ...) ÁÂÈ·˜ / ¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË

2. ¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ → O
Ù›ÙÏÔ˜: ÌÈ· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË

3. ¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒ-
ÓÔ˘Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›·
ÌÈ·˜ ›‰ËÛ˘ (Ï.¯. ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤-
ÓÔ˘, ÙÔÈÎÒÓ ‹ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ, ·ÈÙ›ˆÓ...)

4. EÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Û‡ÓÙ·- ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
͢

5. EÈÏÔÁ‹ Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ Û‡ÓÙ·- ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜
͢

6. XÚ‹ÛË ÛËÌ›ˆÓ ÛÙ›Í˘ ™¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ – Afi‰ÔÛË Ù˘ ÛÙ¿Û˘ / ‰È¿ıÂ-
Û˘ ÙÔ˘ ÔÌÔ‡

7. ¢ËψÙÈ΋ / ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ™Ô‚·ÚfiÙËÙ· – ∞ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ›‰ËÛ˘ –
ÁÏÒÛÛ· Afi‰ÔÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜

8. ™˘Ó˘Ô‰ËψÙÈ΋ / ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ¶ÚˆÙÔÙ˘›· ➝ ¶ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË

ÁÏÒÛÛ· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‡ÊÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË / ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ô-

ÌÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Â›‰ËÛË

Παραδείγματα Σχολιασμός

Τίτλοι ¢ËψÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ➝ ·ÎÚ›‚ÂÈ·
1. Aκριβαίνουν 2-3% τα I.X. P‹Ì· Û ÂÓÂÛÙÒÙ· ➝ ÔÚÈÛÙÈÎfiÙËÙ· (‚‚·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ›‰ËÛ˘)
¶ÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ➝ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘
ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ

18

2. Eφιάλτης των μεγαλουπόλεων ¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ➝ Û˘ÓÙÔÌ›· – ÚfiÎÏË-
ÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ / ÂÚȤÚÁÂÈ·˜
3. «Kαταιγίδα» στις πισίνες. Nέα MÂÙ·ÊÔÚ¿ – ÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ➝ ¤ÌÊ·ÛË
ρεκόρ κόσμου Eυρώπης και ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· / ÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ➝ Û˘-
Eλλάδας Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË (·ÓËÛ˘¯›·, Êfi-
‚Ô˜)
4. Ξαναβρίσκουν το φως τους!
¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ú‹Ì·ÙÔ˜ → O Ù›ÙÏÔ˜: ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ➝ Û˘ÓÙÔ-
5. Έγιναν εκατομμυριούχοι... μα- Ì›·, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
γειρεύοντας ™Ù›ÍË: ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ → ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô˘-
ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ – Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ (ı·˘Ì·ÛÌfi˜, ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ ‡ÊÔ˜)
6. Γιατρός για θάνατο ο Bρετανός
«παθολόγος» Xάρολντ Σίπμαν ¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ➝ Û˘ÓÙÔÌ›· – ÚfiÎÏËÛË ÂӉȷ-
ʤÚÔÓÙÔ˜
P‹Ì· ÛÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ· ➝ ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ›‰ËÛ˘
™Ù›ÍË: ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ı·˘Ì·ÛÙÈÎÔ‡ ➝ ÂȉÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ

¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ➝ Û˘ÓÙÔÌ›· – ÚfiÎÏËÛË ÂӉȷ-
ʤÚÔÓÙÔ˜
P‹Ì· ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ➝ ÔÚÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜
™Ù›ÍË: ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÔÛȈËÙÈÎÒÓ ➝ ÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Û˘Ó‹ıÈ-
ÛÙÔ˘ Ù˘ ›‰ËÛ˘

¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ➝ Û˘ÓÙÔÌ›· – ÚfiÎÏËÛË ÂÚȤÚÁÂÈ-
·˜
Ö͇ÚÔ Û¯‹Ì· ➝ ÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˘ Ù˘ ›‰ËÛ˘

Συντακτικά στοιχεία στην είδηση

A. H ΣEIPA TΩN ΛEKTIKΩN ΣYNOΛΩN

K·ÓÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ AfiÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿
Y (ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›) – P (ÚÔÛ‰.) ¶ÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ ‹ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ η-
Ù¿ ÙÔÓ ÔÌfi fiÚÔ˘


Y (ÚÔÛ‰.) – P (ÚÔÛ‰.) – A (ÚÔÛ‰.)
Y (ÚÔÛ‰.) – P (ÚÔÛ‰.) – A (ÚÔÛ‰.) P – Y – A ➝ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·/Ú¿ÍË
A (ÚÔÛ‰.) A – P – Y ➝ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ‰¤ÎÙË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛÙÔ ·Ô-
Y (ÚÔÛ‰.) – P (ÚÔÛ‰.) – A (ÚÔÛ‰.)
K (ÚÔÛ‰.) Ù¤ÏÂÛÌ·
K – P – Y ➝ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘

19

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ

∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ¶·ıËÙÈ΋

ŒÌÊ·ÛË ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜➝➝➝➝

Γ. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ÃÚ‹ÛË ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÂÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ ÃÚ‹ÛË ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ

™‡ÓÙÔÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ¯·- ™¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ›‰ËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÌfi

Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ EÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË (̤۷ ·fi ÙË ÛÎfiÈÌË ·Û¿-

ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÚÔÛÒˆÓ ÊÂÈ· Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÔÈ›-‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ› ÙËÓ Â›‰ËÛË)

Δ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ª¤Û· ‰‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘

➝ ➝

ñ XÚÔÓÈ΋ ‚·ıÌ›‰· (·ÚÂÏıfiÓ – ·ÚfiÓ – ̤ÏÏÔÓ) ñ OÈ ¯ÚfiÓÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜
ñ TÚfiÔ˜ (ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ – ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˜ – Û˘ÓÙÂ- ñ EÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› (ÂÈÚÚ‹-

ÏÂṲ̂ÓÔ˜) Ì·Ù·, ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÚÔ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›, ÙˆÙÈÎÔ›
ñ XÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›, ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi ηÙËÁÔ-
ñ XÚÔÓÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›·, Ù¤ÚÌ· ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜,
ñ XÚÔÓÈ΋ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ (ÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ)

– Û‡Á¯ÚÔÓÔ – ˘ÛÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ)

Παραδείγματα Σχολιασμός
¶ÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡
ñ Πολύ καλά εξελίσσεται η μετεγχειρητική πορεία ➝ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ
της υγείας του 36χρονου παλαιού διεθνή ποδο-
σφαιριστή. ¶ÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ➝ ¤ÌÊ·ÛË
ÛÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
ñ Eκπληκτικός ήταν ο τρόπος με τον οποίο η Γαλα-
τά Σαράι παρουσίασε τις εμφανίσεις της για τη ¶ÚfiÙ·ÍË ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ➝ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔ-
νέα περίοδο. Ófi˜ Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘

ñ Aκυρώθηκαν οριστικά τα τουρνουά «Kυπέλλου
Aστέρων» ανδρών.

20

ñ H Eλληνίδα αθλήτρια Mαριάννα Λυμπέρη κατέ- EÓÂÚÁËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ➝ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆ-
πληξε στον προκριματικό των 800 μ. ελευθέ- Ô Ù˘ EÏÏËÓ›‰·˜ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ·˜
ρως.
¶·ıËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ➝ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
ñ Pεκόρ κόσμου, Eυρώπης και Eλλάδας καταρρί- Ù˘ ηٿÚÚȄ˘ ÙˆÓ ÚÂÎfiÚ
φθηκαν στους αγώνες της Bρετανικής Kοινοπο-
λιτείας. OÓÔÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ➝ Û˘ÓÙfiÌ¢ÛË
ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘: Ì›· ÚfiÙ·ÛË Â·˘ÍË̤ÓË ·ÓÙ› Â-
ñ H αργυρή Oλυμπιονίκης του Σίδνεϊ στο μαρα- ÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ì Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
θώνιο Λίντα Σιμόν, 29 ετών, Pουμάνα, δε θα (Ï.¯. H ·ÚÁ˘Ú‹ OÏ˘ÌÈÔӛ΢... Â›Ó·È Ë §›ÓÙ·
συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του ™ÈÌfiÓ. H §›ÓÙ· ™ÈÌfiÓ Â›Ó·È 29 ÂÙÒÓ. H §›ÓÙ·
Mονάχου λόγω τραυματισμού. ™ÈÌfiÓ Â›Ó·È PÔ˘Ì¿Ó·. H §›ÓÙ· ™ÈÌfiÓ ‰Â ı·
Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ...)
ñ Πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώ-
ματα στο 28ο χλμ. της Eθνικής οδού Aθηνών- EÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ➝ ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›Ë-
Λαμίας. ÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ – Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ÂËÚÂ-
·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË (ÙÔ Â›ıÂÙÔ ·ÓÙÈηıÈ-
ñ Tις παλιές κακές μέρες θυμήθηκαν χθες το πρωί ÛÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›·: ŒÍÈ ¿Ó-
οι κάτοικοι των βορείων προαστίων. Mπορεί ο ıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·...)
κόμβος του OTE να παραδόθηκε πριν από λί-
γους μήνες και η κυκλοφορία στη λεωφόρο Kη- { ¯ÚÔÓÈ΋ ‚·ıÌ›‰·:
φισίας να αποκαταστάθηκε, αλλά ήρθε η έναρ-
ξη κατασκευής ενός έτερου, εκείνου στο Φάρο ı˘Ì‹ıËηÓ: ·fiÚÈÛÙÔ˜ ➝ ·ÚÂÏıfiÓ
Ψυχικού, για να επαναφέρει το γνωστό πρόβλη-
μα. H κυκλοφοριακή συμφόρηση ήταν ιδιαίτε- {¯ı˜: Â›ÚÚËÌ· ➝ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹
ρα έντονη τις πρωινές ώρες, όταν η Tροχαία δεν
είχε προλάβει ακόμη να κάνει τις απαραίτητες ÙÔ Úˆ›: ÙˆÙÈÎfi
ρυθμίσεις.
ÚÈÓ: Â›ÚÚËÌ·

{·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜: ➝ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹
ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰.

{·Ú·‰fiıËÎÂ: ¯ÚÔÓÈ΋

·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ: ·fiÚÈÛÙÔ˜ ➝ ‚·ıÌ›‰·:

·ÚÂÏıfiÓ

ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜: ÙˆÙÈÎfi ➝ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹

fiÙ·Ó...: ¯ÚÔÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ➝ Û‡Á¯ÚÔÓÔ

21

AΣKHΣEIΣ EMΠEΔΩΣHΣ*

1. ™Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ٷ Û¯fiÏÈ· Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÙÈ
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· (ÂȉÔÎÈÌ·Û›·, ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·, ·ÔÚ›·, ı·˘Ì·ÛÌfi Î.Ï.).

α. Άνδρες, με... γυναίκες προϊσταμένους, απόφοιτοι Λυκείου ή Δημοτικού, μέχρι 50 ε-
τών, με μόνιμη απασχόληση και 15χρονη προϋπηρεσία είναι η συντριπτική πλειονότη-
τα των εργαζομένων στην Tοπική Aυτοδιοίκηση σήμερα.

β. Kατέπληξε η M.Λ. στον προκριματικό των 800 μ. ελευθέρως, όπου με 8.39.31 κατέρρι-
ψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ. Δυστυχώς, έμεινε εκτός τελικού για 22/100 του δευτε-
ρολέπτου, αφού η Γαλλίδα Περοτέν σημείωσε 8.39.09. H Mαριάννα πήγαινε σχεδόν
«χέρι χέρι» με την Περοτέν ως τα 650 μ., με τη Γαλλίδα να προηγείται ελάχιστα, αλλά
εκεί, και για 100 μ., έμεινε λίγο περισσότερο πίσω. Tο καταπληκτικό τελευταίο 50άρι της
M.Λ. δε στάθηκε αρκετό για να της δώσει την 8η θέση. Kρίμα, διότι κατέβαλε εξαιρετική
προσπάθεια.

2. N· Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÙ ÙËÓ Â›‰ËÛË ‚ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¿ÛÎËÛ˘ ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ οıÂ
Û¯fiÏÈÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜.

3. N· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÌÔÚÊÈο ÙÔ˘˜
ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·:

α. H λειψυδρία που θα βρέξει... πόλεμο
β. «Φτωχή» μου δημοκρατία

O OHE προειδοποιεί σε έκθεσή του ότι, αν δεν υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, θα αναδυ-
θούν αυταρχικά καθεστώτα
γ. Hφαίστειο που βράζει
Σαουδική Aραβία: Φήμες για πραξικόπημα και περίεργοι θάνατοι
δ. Aυξάνουν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
ε. Γυρίστε πίσω το ρολόι του χρόνου
Λοσιόν και κρέμες εναντίον ρυτίδων

4. N· ÁÚ¿„ÂÙ ‰‡Ô Ù›ÙÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ¤Ó·Ó ¯ˆÚ›˜ Û¯fiÏÈÔ Î·È
¤Ó·Ó Ì ۯfiÏÈÔ.

Kράνη εργολαβικά, του ράφτινγκ, ακόμα και... παιδικά χρησιμοποιεί εδώ και μία εβδομάδα με-

* OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ∂Ì¤‰ˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.

22

ρίδα των μοτοσικλετιστών προκειμένου να αποφύγει τους ελέγχους της Tροχαίας για τα κράνη.
Φαίνεται ότι τα μέτρα έκαναν κάποιους να βάλουν κράνος στο κεφάλι τους. Όχι όμως το σω-
στό.

Πρόκειται για κράνη-μαϊμούδες, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και προ-
σφέρονται σε πολύ φτηνές τιμές.

Oι σύλλογοι των μοτοσικλετιστών λένε ότι από τη στιγμή που άρχισε η εφαρμογή των μέ-
τρων της Tροχαίας δεκάδες αναβάτες έσπευσαν να φορέσουν τέτοια κράνη. Tονίζουν ότι για να
προστατευθούν πραγματικά οι δικυκλιστές πρέπει επιτέλους να σταματήσει να πωλείται το κρά-
νος ως είδος πολυτελείας, ώστε να μπορούν όλοι εύκολα να το αγοράζουν.

5. ™ÙËÓ Â›‰ËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ Î·È
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÙ ÙËÓ Â›‰ËÛË ·ÏÏ¿˙Ô-
ÓÙ·˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË. TÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÓfiËÌ·;

Tο Eθνικό Συμβούλιο Pαδιοτηλεόρασης τιμώρησε με τη χρηματική ποινή των 200.000 ευρώ
το τηλεοπτικό κανάλι... για τη μετάδοση μέσω του δελτίου ειδήσεων χυδαίας συνομιλίας μετα-
ξύ των A.X. και K.A.

■ Οργάνωση του λόγου

ΔOMIKA ΣTOIXEIA ΠAPAΓPAΦOY

£ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ H ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
Ù˘ ȉ¤·˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÙÔ˘.
BÔËı¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÚÔ˚‰Â¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË.

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ OÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ (Û¯fiÏÈ·, ÓÔ‹Ì·Ù·, ÏËÚÔÊÔڛ˜) ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó, ÂÂÍË-
ÁÔ‡Ó Î·È ‰È·Û·ÊËÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ı¤Ì· fiˆ˜ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹-
ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

K‡ÚÈ· Î·È K·Ù¿ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ·ÚÈ·
‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ·fi Ù· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÛÙÔȯ›·. T· ·ÚÈ· ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔ-
ÓÔ‹Ì·Ù· ÊÔڛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ Ù· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÓÔ‹Ì·Ù·
Î·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ
ÂÚÈfi‰ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.

23

K·Ù·ÎÏ›‰· H ηٷÎÏ›‰· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ¤Ó· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·‚›·ÛÙ· ·fi fiÛ· ·Ó·Ù‡-
¯ıËÎ·Ó Û’ ·˘Ù‹.

Tρόποι ανάπτυξης των ιδεών

TÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. K¿ÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ·Ó·Ù‡Û-
ÛÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·:

Παράγραφος με παραδείγματα

™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ì fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ı¤ÛË ·-
Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. H ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ‰È·ÚıÚÒ-
ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

£ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¢È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ – Ù˘ ı¤Û˘

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ ¶·Ú¿ıÂÛË ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ (‹ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜) ·ÓÙÏËÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔ-
Ú›·, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ‹ ÙË Ê·ÓÙ·Û›·

K·Ù·ÎÏ›‰· ™˘ÁÎÂÊ·Ï·›ˆÛË – Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·

Παράγραφος με σύγκριση και αντίθεση

XÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ fiÙ·Ó ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ηٷ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ
ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ‹ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. H ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

£ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓˆÓ ÌÂÏÒÓ
§¤ÍÂȘ-ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ‰ËψÙÈΤ˜ Ù˘ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ ·) AÓ¿ ÛËÌÂ›Ô ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓˆÓ ÌÂÏÒÓ
➝ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙÈıÂÙÈÎÒÓ ˙¢ÁÒÓ

‚) OÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜
Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ➝ XˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘ Û ‰‡Ô ̤ÚË

K·Ù·ÎÏ›‰· ™˘Ófi„ÈÛË-Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘

24

Παράγραφος με αιτιολόγηση

™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ì fiÙ·Ó ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈ-
ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÈÙÈÔÏÔÁԇ̠ÌÈ· ı¤ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ, ÌÈ· ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÚ›ÛË
Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ. H ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

£ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ £¤Ì·-ı¤ÛË/·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÁ›ÚÂÈ ·‚›·ÛÙ· ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ·Ù›

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ AÓ¿Ù˘ÍË Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡-ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ
XÚ‹ÛË ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ – ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÓÔË-
Ì·ÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘

K·Ù·ÎÏ›‰· ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·

Παράγραφος με ορισμό

E›Ó·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ/ÓfiËÌ·, ÙËÓ Ô˘Û›· ÌÈ·˜ ¤Ó-
ÓÔÈ·˜, ÂÓfi˜ fiÚÔ˘ ‹ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ¢È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

£ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ñ OÚÈÛÙ¤· ¤ÓÓÔÈ· (¤ÓÓÔÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙ›)
ñ °¤ÓÔ˜ (¢ڇÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ÔÚÈÛÙ¤·)
ñ EȉÔÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿ (¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ·)

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ AÓ¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂȉÔÔÈÔ‡ ‰È·ÊÔÚ¿˜ (‹ ÙˆÓ ÂȉÔÔÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ)

Παράγραφος με διαίρεση

ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜, Ù· ›‰Ë Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜. ∏
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

£ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¢È·ÈÚÂÙ¤· ¤ÓÓÔÈ·
¢È·ÈÚÂÙÈ΋ ‚¿ÛË (ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ/-· ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ)
¶ËÏ›ÎÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ (¤ÓÓÔȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘
‰È·ÈÚÂÙ¤·˜)

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ËÏ›ÎÔ˘, ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÔÚÊÒÓ Ù˘ ‰È·ÈÚÂÙ¤·˜

K·Ù·ÎÏ›‰· ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·

25

Παράγραφος με ορισμό και διαίρεση

M’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ô˘
·Ó·Ï‡Ô˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÌÔÚʤ˜, Ù· ›‰Ë Ù˘. H
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

£ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ OÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·ÈÚÂÙ¤·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ ¢È·ÈÚÂÙÈ΋ ‚¿ÛË (ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ/-· ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ)
¶ËÏ›ÎÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ (¤ÓÓÔȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘
‰È·ÈÚÂÙ¤·˜) – ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘

K·Ù·ÎÏ›‰· ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·

Παράγραφος με αναλογία

™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ηٷʇÁÔ˘Ì fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂ-
ÓÔ ‹ ÙÔ ÚÔ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ı¤Ì· Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ, ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰˘ÛÓfiËÙÔ ÁÈ· ÙÔ
‰¤ÎÙË. °È’ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤Ó· ·Ó¿ÏÔÁÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÔÈÎÂ›Ô ‚ÔËı¿, ̤ۈ˜ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜-ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. H
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

£ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ AÓ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÛÙÔÈ-
¯Â›Ô˘
§¤ÍË-¤ÎÊÚ·ÛË ‰ËψÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ ñ X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο-ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘
ñ X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο-ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘
ñ XÚ‹ÛË ·ÚfiÌÔÈˆÓ Ï¤ÍˆÓ-ÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÈ·

ÙËÓ Î·Ù¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û ÏÂÎÙÈÎfi Â›‰Ô

K·Ù·ÎÏ›‰· E·Ó·‰È·Ù‡ˆÛË-Â·Ó·‚‚·›ˆÛË Ù˘ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜

Παράγραφος με αίτια και αποτέλεσμα

H ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ۯ¤ÛË ·ÈÙ›Ô˘-·È-
ÙÈ·ÙÔ‡. H ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

26

£ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ º·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔ˜ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË – ·ÈÙÈ·Ùfi

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ AÓ¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ›Ô˘ ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÓıËÎÒÓ-·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ

K·Ù·ÎÏ›‰· ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· – Â·Ó·‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋˜ Û¯¤Û˘

ñ TȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂıfi‰ˆÓ Û ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.

AΣKHΣEIΣ EMΠEΔΩΣHΣ*

1. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ;

α. Aγνοούν οι γονείς ότι τα παιδιά τους στην περίοδο αυτή, επιθυμώντας να αποκτήσουν την
αυτονομία τους και να επιβεβαιώσουν την ανεξαρτησία τους, ενεργούν συχνά αντίθετα
προς τις πατρικές επιθυμίες και ορέξεις. Kαι η αντίδραση αυτή είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο
πιο έντονη είναι η επιμονή των γονέων στη συμμόρφωση των παιδιών τους προς το πατρι-
κό μοντέλο τρόπου ζωής.
Aν π.χ. αρέσουν στους γονείς τα κοντά μαλλιά και μιλούν με ειρωνεία για τους «μακρυμάλ-
ληδες», εξωθούν με τον τρόπο τους αυτό περισσότερο τον έφηβο γιο τους να γίνει «μακρυ-
μάλλης» παρά να προτιμήσει τα κοντά μαλλιά. Aν αρέσει στους γονείς η κλασική μουσική ή
τα παλιά τραγούδια, ενώ η μοντέρνα μουσική αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση, οι προτιμή-
σεις των παιδιών θα στραφούν μάλλον προς τη μοντέρνα έξαλλη μουσική. Aν υπερτονίζεται
στην οικογένεια η αξία της σεμνής ενδυμασίας και αποδίδεται μεγάλη σημασία στην εξωτε-
ρική εμφάνιση, οι πιθανότητες να προτιμήσει ο έφηβος το έξαλλο ντύσιμο είναι πάρα πολ-
λές. Aν οι γονείς προτιμούν ιδιαίτερα την καλή συμπεριφορά και αποδίδουν μεγάλη σημα-
σία στο τυπικό «savoir-vivre», το παιδί, επιδιώκοντας να απαλλαγεί από την πατρική κηδεμο-
νία, μπορεί να κάνει ακριβώς το αντίθετο.
Πάμπολλα είναι τα παραδείγματα, τα οποία θα μπορούσε κανείς να αναφέρει σχετικά με
αυτή την τάση των εφήβων να δρουν αντίθετα προς τις επιθυμίες των γονέων τους με πρό-
δηλη συχνά την πρόθεση να τους ερεθίσουν.

M. Kασσωτάκης, O έφηβος και τα προβλήματά του, Aθήνα, 1980

* OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ∂Ì¤‰ˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.

27

β. i. Aνάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, τα MME άλλοτε προσφέρουν πληροφόρηση
και άλλοτε γίνονται φορείς παραπληροφόρησης.
Όταν επιδιώκεται η πληροφόρηση, τα ενημερωτικά κείμενα –προφορικά ή γραπτά– χρη-
σιμοποιούν κυρίως ουσιαστικά και ρήματα για να προβάλουν τα γεγονότα της επικαιρότη-
τας, ενώ, όταν επιδιώκεται η παραπληροφόρηση, τα κείμενα βρίθουν επιθέτων και κάθε
λογής προσδιορισμών που δίνουν την πρώτη θέση στα σχόλια. Στην πρώτη περίπτωση τα
γεγονότα προβάλλονται ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, ενώ στη δεύτερη προσωπικές
υποθέσεις παρουσιάζονται ως ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος. Στην πληροφόρηση τα
στοιχεία που παραθέτονται είναι διασταυρωμένα, επιβεβαιωμένα και τα σχόλια σαφή, ρη-
τά. Aντίθετα, στην παραπληροφόρηση τα μεταδιδόμενα στοιχεία είναι ανεπιβεβαίωτα,
αποτελούν φήμες, ενώ τα σχόλια διαπλέκονται αξεχώριστα με τις ειδήσεις. H πληροφόρη-
ση, τέλος, απευθύνεται στη λογική των δεκτών, τους ενημερώνει έγκυρα και συμβάλλει
στη διαφώτισή τους, ενώ η παραπληροφόρηση απευθύνεται στο συναίσθημα, αποπροσα-
νατολίζει και χειραγωγεί το δέκτη.
Aπό τα παραπάνω είναι φανερό πως πληροφόρηση και παραπληροφόρηση χρησιμοποιούν
διαφορετικά μέσα και υπηρετούν διαφορετικούς στόχους.

ii. Aνάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, τα MME άλλοτε προσφέρουν πληροφόρηση
και άλλοτε γίνονται φορείς παραπληροφόρησης.
Όταν επιδιώκεται η πληροφόρηση, τα ενημερωτικά κείμενα –προφορικά ή γραπτά– χρη-
σιμοποιούν κυρίως ουσιαστικά και ρήματα για να προβάλουν τα γεγονότα της επικαιρότη-
τας ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους για τη ζωή της κοινωνίας. Tα στοιχεία που παραθέ-
τονται σ’ αυτά είναι διασταυρωμένα, επιβεβαιωμένα και τα δημοσιογραφικά σχόλια σα-
φή, ρητά. H πληροφόρηση απευθύνεται στη λογική των δεκτών, τους ενημερώνει έγκυρα,
αξιόπιστα και συμβάλλει στη διαφώτισή τους σε σχέση με τα τεκταινόμενα της επικαιρό-
τητας. Aντίθετα, όταν ο στόχος είναι η παραπληροφόρηση, τα ενημερωτικά κείμενα από
τη μια βρίθουν επιθέτων και κάθε λογής προσδιορισμών κι από την άλλη προβάλλουν
προσωπικές υποθέσεις ως ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος. Tα στοιχεία που παραθέτουν
είναι συνήθως χαλκευμένες ή ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις και τα σχόλια διαπλέκονται μ’ αυ-
τές. H παραπληροφόρηση, με άλλα λόγια, απευθύνεται στο συναίσθημα, αποπροσανατο-
λίζει και χειραγωγεί το δέκτη.
Aπό τα παραπάνω είναι φανερό πως πληροφόρηση και παραπληροφόρηση χρησιμοποι-
ούν διαφορετικά μέσα και υπηρετούν διαφορετικούς στόχους.

γ. Πέρασε κιόλας ένας μήνας από τότε που ο πιανίστας Maurizio Pollini προσπάθησε να δια-
βάσει την πολυσυζητημένη δήλωση για το Bιετνάμ, πριν αρχίσει τη συναυλία στην αίθουσα
της «Eταιρείας του Kουαρτέτου» και η διαμάχη δεν τελείωσε ακόμη. [...] Kαι είναι σωστό
που αποφάσισε να εκθέσει στο κοινό τους λόγους μιας ανησυχίας.

28

Ήταν ανησυχία που, κι αυτό είναι σημαντικό, δεν αφορούσε μόνο τη συνείδηση του Pollini
ως «homo politicus» αλλά και τη συνείδηση του Pollini ως καλλιτέχνη. Eπίτηδες ο Pollini
έσπασε την τελετουργία της συναυλίας, γιατί αυτή η τελετουργία της τον υποχρέωνε να θε-
ωρήσει το ρόλο του σαν κάτι ξεκομμένο απ’ οτιδήπτοε υπήρχε πριν και μετά. Λες και οι με-
γάλοι συνθέτες των οποίων τα έργα εκτελούσε δεν γράψανε τη μουσική τους αντιδρώντας
σε ιστορικές περιστάσεις, σε συγκεκριμένα γεγονότα, σε πάθη της εποχής τους.
Eπομένως, ακόμη και με την ιδιότητα του καλλιτέχνη, είχε την υποχρέωση να θυμίσει στο
κοινό του ότι η συναυλία δεν είναι νεκρική πομπή.

Oυμπέρτο Έκο, H σημειολογία στην καθημερινή ζωή, Aθήνα, 1991

δ. Iδεολογία είναι το σύνολο των αντιλήψεων που πρεσβεύει ένα άτομο γύρω από κάποιο θέ-
μα σημαντικό της κοινωνικής ζωής (εκπαίδευση, οικονομική οργάνωση, δικαιοσύνη κτλ.).
Eπειδή όμως η έννοια της κοινωνίας (προέλευση, δομή, σκοποί, λειτουργία, θεσμοί) αγκα-
λιάζει στο πλάτος της όλες τις άλλες (η εκπαίδευση π.χ. ενσαρκώνει σκοπούς της κοινωνίας
και αποτελεί μία λειτουργία της), η κοινωνική ιδεολογία του ατόμου (δηλ. το σύνολο των
απόψεών του για τους σκοπούς και τη λειτουργία της κοινωνίας) έφτασε να υποκαταστήσει
μόνη της όλες τις επιμέρους μορφές ιδεολογίας ώστε, όταν λέμε «ιδεολογία» χωρίς άλλο
περιοριστικό στοιχείο του λόγου, εννοούμε τις κοινωνικές αντιλήψεις του ατόμου.
Προς αυτή την κατεύθυνση (απορρόφησης των υπαλλήλων εννοιών) δούλεψε και η επιστή-
μη της Kοινωνιολογίας που γεννήθηκε και ανδρώθηκε μέσα στους τελευταίους αιώνες.

Φ. K. Bώρος, Δοκίμια για την παιδεία

ε. Tέχνη είναι η ενέργεια αλλά και η ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί έργα που αποκα-
λύπτουν το ωραίο και μέσω αυτού συγκινούν, εξευγενίζουν τα συναισθήματά μας, ενώ πα-
ράλληλα επιτελούν και σκοπούς κοινωνικούς. Oι τέχνες, ανάλογα με το σκοπό που υπηρε-
τούν, διακρίνονται σε αισθητές και πρακτικές. Oι πρώτες συνιστούν την καλλιτεχνική δημι-
ουργία, γι’ αυτό ονομάζονται και καλές τέχνες, ενώ οι δεύτερες περιλαμβάνουν οτιδήποτε
βοηθάει τον άνθρωπο στην καθημερινή του πρακτική και ζωή.

στ.H περίοδος των γηρατειών είναι για τον άνθρωπο ό,τι και η χειμερινή περίοδος για τη φύση.
Στη διάρκεια του χειμώνα η γη, έχοντας αποδώσει τα γεννήματά της, αναπαύεται, καθώς ο
καιρός γίνεται βαρύς, με σύννεφα που κρύβουν τον ήλιο, χιόνια που σκεπάζουν τις βουνο-
κορφές, καταιγίδες και ανέμους που «δέρνουν» τη φύση. Mε τον ίδιο τρόπο κι ο γερασμέ-
νος άνθρωπος αποσύρεται σε μια περίοδο ανάπαυσης, αφού εργάστηκε σ’ όλη του τη ζωή
και πρόσφερε με τον αγώνα του. Tώρα η διάθεσή του είναι βαριά, καθώς τα χρόνια που
σωρεύτηκαν έχουν διώξει τη φρεσκάδα της νιότης, έχουν ασπρίσει την κορυφή του κεφα-
λιού, ενώ συνοδεύονται και από ασθένειες που ταλαιπωρούν τον οργανισμό.

29

Όπως, λοιπόν, ο χειμώνας σημαίνει το κλείσιμο του φυσικού κύκλου, έτσι και τα γηρατειά
σηματοδοτούν το κλείσιμο του ανθρώπινου βίου.

ζ. Eίναι γεγονός ότι ο Έλληνας δε διαβάζει. Δεν αγαπά το βιβλίο και τη μελέτη. Γιατί όμως;
Kληρονομικά βάρη και φυλετικός χαρακτήρας. Mα τότε θα έπρεπε μάλλον το αντίθετο να
συμβαίνει! H εθνική κληρονομιά του Έλληνα είναι βαθιά πνευματική. Tότε; Πρέπει να παρα-
δεχτούμε πως ο άνθρωπος δε γεννιέται αγκαλιά με το βιβλίο, του μαθαίνουν να το αγαπάει.
Eίναι θέμα γενικότερης παιδείας, που ξεκινάει βέβαια από την εκπαίδευση, από τα σχολεία
όλων των βαθμίδων. Kαι εκεί φαίνεται πως υστερούμε. Γιατί εμείς από τα σχολεία βγάζουμε
ανθρώπους που ακούν για βιβλίο, ακούν για μελέτη και το «βάζουν στα πόδια»! Kακογραμ-
μένα βιβλία και μέθοδοι σκουριασμένες απωθούν τους νέους από το βιβλίο και την ευπρόσ-
δεκτη και γόνιμη γνώση. Eκπαίδευση που βασίζεται στη μηχανική πρόσληψη γνώσεων,
στην ψυχρή χρησιμοθηρία, στη «διά παντός μέσου» βαθμοθηρία, στη στείρα αποστήθιση,
δημιουργεί στη συνέχεια απέχθεια για το βιβλίο, το σχολείο, τη μάθηση. Tο «πρόβλημα του
μαθήματος της έκθεσης» δεν είναι άσχετο με όλη αυτή την κακή εκπαίδευση. Kακές επιδό-
σεις στην έκθεση δε σημαίνουν τίποτε άλλο από κακές σχέσεις με το βιβλίο γενικά.

η. H πνευματική και η θρησκευτική ανάπτυξη των Mακεδόνων παρουσιάζει δύο όψεις. Aπό
τη μια πλευρά οι Mακεδόνες ήταν ευεπίφοροι στις επιρροές των ελληνικών πόλεων και δέ-
χονταν τις πνευματικές και καλλιτεχνικές επιδόσεις τους. Aπό την άλλη, όμως, δεν τις υιο-
θετούσαν άκριτα, διατήρησαν την πνευματκή και θρησκευτική τους ιδιαιτερότητα και από
την πηγή αυτή άντλησαν την ιδιαίτερη ποιότητα των πνευματικών τους ενεργημάτων, που
εμπλούτισαν και ζωογόνησαν τον κοινώς λεγόμενο ελληνιστικό πολιτισμό, που θα μπο-
ρούσε ακριβέστερα να αποκληθεί ο ελληνομακεδονικός πολιτισμός της οικουμένης του
Aλεξάνδρου και των διαδόχων του.

Iστορικοί Eλληνικοί Xώροι, «Μακεδονία», Eκδοτική Aθηνών, σελ. 91 (Διασκευή)

θ. O οικονόμος μοιάζει με το μερμήγκι. Όπως αυτός συλλέγει με υπομονή και καρτερικότητα
τα αγαθά του και συντηρεί τα υπάρχοντα, έτσι και ο οικονόμος εστιάζει την προσοχή του
στα έξοδά του, ενώ προσπαθεί να σταθεροποιήσει τα έσοδά του. Συγκεντρώνει αγαθά όταν
οι περιστάσεις το ευνοούν και δαπανά όταν έχει ανάγκη. Tο μερμήγκι δεν περιφρονεί τη
χρήσιμη τροφή του, την αποθηκεύει. O οικονόμος περισυλλέγει τα αγαθά του και τα διαχει-
ρίζεται με σωφροσύνη.

ι. H διαφήμιση διεγείρει τον υπερκαταναλωτισμό μέσα από τη συντήρηση πλασματικών
αναγκών. Όταν το άτομο δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις προβαλλόμενες τεχνητές
αυτές ανάγκες, αισθάνεται δυστυχισμένο. Έτσι ενισχύεται η υλοφροσύνη και υποχωρεί η
ποιοτική αντίληψη για τη ζωή. Tο άτομο αιχμαλωτίζεται στα υλικά αγαθά και αδιαφορεί

30

για την ψυχοπνευματική καλλιέργεια. Δεν έχει τότε περιθώρια για γόνιμο προβληματισμό
και οδηγείται αναπόδραστα στην πνευματική υποανάπτυξη και στην ακινησία.

ια.H προκατάληψη ορίζεται ως μια αρνητική στάση απέναντι στα μέλη μιας συγκεκριμένης
κοινωνικής ομάδας, στάση η οποία βασίζεται αποκλειστικά στη συμμετοχή τους στην ομά-
δα αυτή. Aναλυτικότερα, κάποιος που είναι προκατειλημμένος απέναντι σε μια ομάδα τεί-
νει να αξιολογεί τα μέλη της με αρνητικό τρόπο, απλά και μόνο επειδή ανήκουν σε αυτή την
ομάδα. H προσωπικότητα, η συμπεριφορά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συγκε-
κριμένου ατόμου παίζουν πολύ μικρό ρόλο εφόσον όλα τα μέλη της ομάδας έχουν μεταξύ
τους ομοιογενή χαρακτηριστικά.

Kοκκινάκη Φλ., Kοινωνική Ψυχολογία, Aθήνα, 2005, σελ. 211

2. H ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. N· ÂÈÛË-
Ì¿ÓÂÙ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜/ÔÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
£ÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜: «H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·È-
ÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ‚›·˜».

α. H οικογένεια έχει πολλούς λόγους να ενεργοποιηθεί προκειμένου να μειωθούν τα φαινόμε-
να βίας. Διότι είναι ο πρωταρχικός υπαίτιος για τα φαινόμενα αυτά, επομένως με την εξάλει-
ψη της πηγής του κακού θα εξαλειφθεί και το κακό. Kαι είναι ο πρωταρχικός υπαίτιος, γιατί
οι βίαιες καταστάσεις οφείλονται σε βίαιες ενέργειες. Oι βίαιες ενέργειες προέρχονται από
επιρρεπείς στη βία χαρακτήρες. Kαι επειδή ο χαρακτήρας του καθενός διαμορφώνεται κυ-
ρίως στα παιδικά και εφηβικά χρόνια, οπότε βρίσκεται κάτω από την ευθύνη της οικογένει-
ας, εύλογα θεωρείται εκείνη υπαίτια για τις μετέπειτα εκδηλώσεις του. Aκόλουθα, αν εξα-
λειφθούν ή έστω μειωθούν οι οικογένειες-«θερμοκήπια» βίας, θα απαλλαγούμε σε σημα-
ντικό ποσοστό από κείνους που ασκούν βία, επειδή τους λείπουν τα ηθικά συναισθήματα
και οι αναστολές. Για την εμπέδωση αυτών των συναισθημάτων και την ενίσχυση αυτών των
αναστολών υπεύθυνη είναι κυρίως η οικογένεια· επομένως οφείλει ν’ αναλάβει δράση.

β. H οικογένεια έχει τόση ευθύνη για την πρόληψη του φαινομένου της βίας, όση ευθύνη
έχουν και τα δέντρα για την υγεία των καρπών τους, γιατί η σχέση των γονέων με τα παιδιά
τους είναι ανάλογη μ’ εκείνη του δέντρου με τους καρπούς του. Yπάρχουν πολλές μορφές οι-
κογενειακού περιβάλλοντος, άλλες καλές και άλλες νοσηρές, όπως οικογένειες διαλυμένες,
αποξενωμένες, με τεταμένες σχέσεις και κάποιες φορές δίχως τον ένα γονέα. Kαι, όπως ένα
δέντρο που έχει σκιστεί στα δύο δεν μπορεί να παραγάγει υγιείς καρπούς, έτσι και μια οικο-
γένεια διαλυμένη δεν μπορεί να διαμορφώσει εύκολα ολοκληρωμένους χαρακτήρες, με
συνέπεια οι αυριανοί πολίτες να εκτρέπονται ευκολότερα σε φαινόμενα βίας. Kάτι τέτοιο
τεκμηριώνεται και από στατιστικές οι οποίες φανερώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των
εγκληματιών προέρχεται από μονογονεϊκές οικογένειες, διαλυμένες ή ορφανές, και από παι-

31

διά ορφανοτροφείων. Aντιθέτως, οικογένειες με ισχυρό «κορμό» τις ηθικές αντιστάσεις
ενάντια στους «ανέμους» των ποικίλων σύγχρονων πειρασμών μπορούν να μεταγγίσουν
θρεπτικούς χυμούς ηθικής τροφοδοσίας. Eπομένως, από την οικογένεια, εφόσον τηρήσει
την υγεία της (αγάπη, επικοινωνία, ηθικότητα), θα ευδοκιμήσουν ώριμοι «καρποί», ικανοί
να συμβάλουν με τη συμπεριφορά τους στη μείωση των φαινομένων βίας στην εποχή μας.
γ. H οικογένεια έχει σημαντικό ρόλο να παίξει ενάντια στη βία, υπό την έννοια ότι αποτελεί
θεμελιώδη φορέα αγωγής με ποικίλα μέσα. Kαταρχήν, μέσα από τη διδαχή των ηθικών
αρχών και αξιών, αλλά και με την προβολή ηθικών προτύπων, συνεργαζόμενη ίσως και με
το σχολείο, τον άλλο ισχυρό φορέα αγωγής, μπορεί να πλαισιώσει θεωρητικά τον τρόπο
δράσης του παιδιού και αυριανού πολίτη, ώστε αυτό να έχει επίγνωση των ηθικών ορίων
του και να κινείται εντός αυτών. Επίσης η διδαχή αυτή δύναται να ενισχυθεί, όταν το παιδί
θέτει τους γονείς ως ζωντανά ηθικά παραδείγματα, κάτι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά πολύ
πειστικό για τους νέους. Ακόμα, όταν οι γονείς δρουν προτρεπτικά προς το καλό, ενθαρρύ-
νοντας θετικές ενέργειες του παιδιού και επιβραβεύοντας την εκτέλεσή τους, δημιουργείται
το κλίμα για την επανάληψή τους και εντέλει για την εμπέδωσή τους, με αποτέλεσμα να μει-
ωθούν οι πιθανότητες να ενεργήσει βίαια στο μέλλον. Eπιπροσθέτως, με έγκαιρες και
έγκυρες ποινές, στην κατάλληλη κλιμάκωση, όταν παρατηρούνται βιαιοπραγίες, μπορεί ο
νέος να αποτραπεί από τη διάπραξη ανάλογων ενεργειών. Mε όλα τούτα τα «όπλα αγω-
γής», η βία εξοντώνεται από τη ρίζα της, γι’ αυτό και πιο αποτελεσματικά.

32

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË Â›Ó·È Ë Ú¿ÍË, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ‹ Ó· ·›ÚÓÂÈ Î·Ó›˜ ÏË-
ÚÔÊÔڛ˜, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ‹ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì·.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, Ù· ÁÓˆÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘
‰›ÓÂÈ ‹ ·›ÚÓÂÈ Î·Ó›˜.

°. ª·ÌÈÓÈÒÙ˘, §ÂÍÈÎfi Ù˘ N¤·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜

■ Θετικά αποτελέσματα της έγκυρης πληροφόρησης

ñ ∏ ¤ÁηÈÚË Î·È ¤Á΢ÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· ‰ÚÒÌÂÓ·, ÎÚ›ÓÂÈ, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ
Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. M ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·ÏÏÈÂÚÁ›ٷÈ
Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ Ô ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡-
ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi ÛÙÂÁ·Ó¿ Î·È ·ÌÂٷΛÓËÙ· ‰fiÁÌ·Ù·. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ô-
ÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê› Ù· ÌËӇ̷ٷ Î·È ‰Â Á›ÓÂÙ·È ÊÂڤʈÓÔ.

ñ ∏ ÂÓË̤ڈÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Â›Û˘ ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û ÎÔÈ-
ÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡. ∂Í¿ÙÂÈ
ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. O ¿Ó-
ıÚˆÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ·
Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ.

ñ ∂›Û˘ Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹
ÏËÚÔÊfiÚËÛË. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘-
ÍË, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔ
Ó· ÚԂ› Û ηٿÏÏËϘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË
ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÂÈ Ù· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·, Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÛˆÛÙ¿, ·ÎfiÌ· Î·È Ó·
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο.

ñ ΔÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ,
Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¯¤ÁÁ˘fi ÙÔ˘. √ ÔÏ›Ù˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒ-
ÛÂȘ ÙÔ˘, ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô ÔÏ›Ù˘ ‰Â ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ

33

Ô·‰fi, ‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Î·È ÂÈχÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ë ‰ËÌ·Áˆ-
Á›· Î·È Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ηٷÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È.

ΠAPAΠΛHPOΦOPHΣH

¶·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË Â›Ó·È Ë ÓÔıÂ˘Ì¤ÓË, Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÂÈÓÔË-
Ì¤ÓˆÓ Î·È ·Ó·ÎÚÈ‚ÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·Ô›ËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ
·Ú·Ï¿ÓËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘.

■ Τεχνικές παραπληροφόρησης

ñ ∏ ˘ÂÚÙ›ÌËÛË ·Û‹Ì·ÓÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË ˘ÔÙ›ÌËÛË ‹ Î·È ·Ô-
ÛÈÒËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÚÒÌÂÓˆÓ.

ñ ∏ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ªª∂.
ñ ∏ ˘ÂÚÏËÚÔÊfiÚËÛË, ˘ÔÏËÚÔÊfiÚËÛË ‹ Î·È ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË, Ô˘ ηıÈ-

ÛÙÔ‡Ó ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi.
ñ ∏ ÊÏ˘·Ú›· Î·È Ô ·ÓÔ‡ÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ. Δ· ÂÎ-

ÊÚ·ÛÙÈο ̤۷ (ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ, ÓÂÔÏÔÁÈÛÌÔ›).
ñ ∏ ‰È·ÏÔ΋ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ Â›‰ËÛË.
ñ ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Ú·ÔÈ› ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜

ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙÔÓ ‹¯Ô. ∏ «ÊˆÙÔÛΛ·ÛË» Ù˘ ›‰ËÛ˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ
·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
ñ H ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË
ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË.
ñ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÈ·˜ ›‰ËÛ˘ Ì ÛÙÂÚÂÔÙ˘È΋ ÔÙÈ΋.

■ Αίτια παραπληροφόρησης

μ·ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Â›Ó·È ·Ú¯Èο Ô ÔÌfi˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù·
ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:
ñ ∞Ú¯Èο ÛÙËÓ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û˘ÓÙÂÏ› Ô ÁÈÁ·ÓÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË

ÙˆÓ ªª∂, Ô˘ Ù· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ‰ÈÂıÓÒ˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ªÂÁ¿Ï˜
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η ÙË ÏÂÈ-

34

ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù· ªª∂ Û‹ÌÂÚ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
ÎÔÈÓfi Ô˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ Â›‰ËÛË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÌÂÈÚ›· ηÈ
ÁÓÒÛË ÁÈ· Ù· ‰ÚÒÌÂÓ·. ŒÙÛÈ Â‡ÎÔÏ· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ›ٷÈ.
ñ 줂·È·, Î·È Û Â›Â‰Ô ÂıÓÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË
ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ªª∂ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Ù· Û˘Ì-
ʤÚÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ fiÛˆÓ Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó.
ñ Δ· ›‰È· Ù· ªª∂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·‚ڈ̤ӷ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›·
Î·È fi¯È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘.

¶·Ú·ÙËÚ› Û¯ÂÙÈο Ô ª. ¶ÏˆÚ›Ù˘:
«Ô Ì·ÓÈ·Îfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ªª∂ Ù· Â͈ı› Û ¤Í·ÏÏÔ Î˘ÓËÁËÙfi ÙÔ˘ ÂÓÙ˘-
ˆÛÈ·ÎÔ‡, ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎÔ‡, ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï·-
Ù‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ‚ÔÏ‹ ηÈ
Ù· ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰·. √ ÈÂÚfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÎÔfi˜ ·ÁÈ¿˙ÂÈ Î¿ı ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚË-
ÛË...».
ñ Δ¤ÏÔ˜, ÂÍ›ÛÔ˘ ˘·›ÙÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜, Ô˘ ˘ÔÙ¿Û-
ÛÔ˘Ó Ù· ªª∂ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ΢‚ÂÚÓËÙÈο /
ÎÔÌÌ·ÙÈο fiÚÁ·Ó·. ŒÙÛÈ, ÔÏÈÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË,
Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÚÔ˜ ÌÈ· Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ô·‰ÒÓ Î·È fi¯È ÔÏÈÙÒÓ, ÙË Û‡Á¯˘ÛË, ÙË
Û›ÏˆÛË ÔÏÈÙÈο ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ. ∏ „¢‰ÔÏÔÁ›· Î·È Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÙfiÙ ‰È¤-
Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ «Ì¤ÛˆÓ».
ñ øÛÙfiÛÔ, ÂÍ›ÛÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô Û‡Á¯ÚÔ-
ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘.
ñ √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÔχÏ¢ÚË ÁÓÒÛË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÛıÌ·ÙÈÎÔ‡
Ú˘ıÌÔ‡ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ŒÙÛÈ
ÂÈÎÚ·Ù› Ë ÂȉÂÚÌÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, ¯ˆÚ›˜ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·-
ÙÈÛÌfi.
ñ ΔÔ ¿ÙÔÌÔ Û‹ÌÂÚ·, ÊÔÚ¤·˜ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó·
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË. ∞ÚÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ Â‡ÂÙË Î·È ÛÙË ÌË Ô˘ÛÈ·-
ÛÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÛΤ„Ë Î·È Â˘Ú‡ÙÂ-
Ú· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÎfiˆÛË.
ñ Δ¤ÏÔ˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì›, Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂϤÁÍÂÈ
ÙËÓ Â›‰ËÛË, ηıÒ˜ ·ÁÓÔ› ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ÕÏψÛÙÂ, Ë ‰˘Ó·-
ÌÈ΋ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, Ô˘ ·Ú·ÔÈ› Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜
ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·¯¿Ú·ÍË ·˘Ù‹ ·ÓÂ·›ÛıËÙË Î·È ÛÙÔ Ó¢-

35

Ì·Ù҉˜ ÎÔÈÓfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ ı˘ÌÈÎfi ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË ‰ËÌÈo˘ÚÁÒ-
ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ (Û˘ÁΛÓËÛË, Êfi‚Ô, ¿Á¯Ô˜).

■ Συνέπειες της παραπληροφόρησης

ñ ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÛÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔ-
ÏÈÛÌfi Î·È ÛÙË ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ™˘¯Ó¿ Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ
ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ë ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, Ë ‰È·ÏÔ΋ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ Â›-
‰ËÛË Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ·ıËÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ Î·È ·‰Ú·Ó‹. ∂‡-
ÎÔÏ· ˘ÈÔıÂÙ› ‰ÔÁÌ·ÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ, Á›ÓÂÙ·È ÌÈÛ·ÏÏfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ·‡ÂÈ Ó· ·Ó·˙Ë-
Ù¿ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË.

ñ ∫·›ÚÈÔ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ï‹ÁÌ· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·,
·ÊÔ‡ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ‰ËÌ·ÁˆÁ›· Î·È Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜. ∏ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· Î·È Ë È‰ÂÔÏÔÁÈ-
΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË ‰È·‚ÚÒÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ÏËÚÔÊfiÚËÛË, Ô˘ ÛÙÔ-
¯Â‡ÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË o·‰ÒÓ Î·È fi¯È ÎÚÈÙÈο ÛÎÂÙfiÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÂÈ-
ÎÚ¿ÙËÛË ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È Ë ÚÔ·Á¿Ó‰· ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙȘ
·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.

■ Τρόποι αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης

ñ Δ· ªª∂ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Ó· Û¤-
‚ÔÓÙ·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÊ·ÈÚÈ΋ Î·È ÔÏfiÏ¢ÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË. OÈ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·È‰Â›· Î·È ‹ıÔ˜ Î·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó·
ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜.

ñ H ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ MME. K·Ïfi ı·
‹Ù·Ó Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·-
ÊÈ΋˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ EıÓÈÎfi ™˘Ì-
‚Ô‡ÏÈÔ P·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·Û˘. H ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹
΢ÚÒÛÂˆÓ ı· ·¤ÙÚÂ·Ó ›Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ MME Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
·ı¤ÌÈÙ·.

ñ º˘ÛÈο Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·Ó ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙË
‰È·ÊıÔÚ¿, ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È ‰Â ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô-
ÓÙ·È Û ÊÂڤʈӷ. H ¿ÛÎËÛË ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ›ÂÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ MME, Ë
··Í›ˆÛË Ù˘ Â˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘.

36

1ο Κριτήριο αξιολόγησης*

Η πληροφόρηση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η επιδίωξη ή, έστω, η διακήρυξη της αντικειμενικότητας κατέχει πάντα μια καίρια θέση
στη δημοσιογραφική δεοντολογία. Αναγράφεται σε όλους τους Κώδικες Δεοντολογίας,
συχνά στις προγραμματικές επαγγελiες, καμιά φορά και στις προμετωπίδες των εφημερί-
δων. Η βαρύνουσα σημασία που της αποδίδεται υπογραμμίζεται με την αντιδιαστολή
ανάμεσα στην αντικειμενικότητα της ειδησεογραφίας και στον επιτρεπόμενο υποκειμενι-
κό χρωματισμό της αρθρογραφίας. Και, βέβαια, υποτίθεται ότι αφορά όλα τα Μέσα Μα-
ζικής Επικοινωνίας, έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τώρα και ιστοσελίδες του Διαδι-
κτύoυ. Παντού, τα γεγονότα υποτίθεται ότι εμφανίζονται όπως πραγματικά είναι χωρίς
στρεβλώσεις, ανακριβείς προσθήκες ή σκόπιμες παραλείψεις.

Η εικόνα είναι ειδυλλιακή αλλά εξωπραγματική. Γιατί παραγνωρίζει τη σημασία της
παρουσίασης του γεγονότος: το ίδιο γεγονός, χωρίς καμία αλλοίωση, έχει διαφορετική
επίπτωση στη λεγόμενη κοινή γνώμη, ανάλογα με το πώς θα παρουσιασθεί. Άλλη σημα-
σία αποκτά το γεγονός που παρουσιάζεται στην πρώτη σελίδα (ή στην αρχή της ροής των
ειδήσεων) κι άλλη αυτό που πνίγεται σε κάποια εσωτερική σελίδα (ή ανάμεσα σε άλλες
ειδήσεις), άλλη το γεγονός που θεωρείται άξιο να υπογραμμισθεί με πολύ χώρο ή χρόνο
κι άλλη εκείνο που κάπου αναφέρεται παρενθετικά και συνοπτικά. Ακόμα, το μέγεθος
των τυπογραφικών στοιχείων ή ο τίτλος, ο τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του παρου-
σιαστή μπορούν να κάνουν το ίδιο γεγονός να φαίνεται διαφορετικό.

Ας παραδεχτούμε ότι αυτές οι παραβιάσεις της αντικειμενικότητας είναι, ως έναν βαθ-
μό, αναπόφευκτες. Επιτέλους, η είδηση κάπως πρέπει να παρουσιασθεί και κάποιος πρέ-
πει να αποφασίσει για τον τρόπο της παρουσίασής της. Με τι κριτήριο θα κριθεί η αντι-
κειμενικότητα της παρουσίασης; [...]

Η κύρια μέθοδος κατασκευής γεγονότων παίρνει συχνά τη μορφή πρόβλεψής τους.
[...] Ας πάρουμε, για παράδειγμα, μια αναγγελλόμενη απεργία ή μια αναγγελλόμενη πο-
ρεία κάποιου oρισμένoυ κλάδου, από τις συνηθισμένες, ας πούμε «ρουτίνας». Ως ένα με-
γάλο βαθμό, η επιτυχία της εξαρτάται από τη δημοσιευόμενη πρόβλεψη της επιτυχίας ή
της αποτυχίας: η είδηση ότι «καθολική αναμένεται η συμμετοχή στη σημερινή απεργία» ή
«μεγαλειώδης προβλέπεται η αυριανή πορεία» μπορεί να αποτελέσει σημαντική παρακί-
νηση για τους κάθε λογής διστακτικούς. [...]

* OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.

37

Άλλωστε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας αρέσει ο χαρακτηρισμός ως «τέταρτης εξου-
σίας» (παράλληλα προς τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική), γιατί τους ανα-
γνωρίζει μια δύναμη επίδρασης στον δημόσιο βίο. Και εξουσία μεν σίγουρα υπάρχει, το
ερώτημα είναι αν μπορεί να μπει στην ίδια μοίρα με τις άλλες τρεις. Γιατί, ενώ η δημο-
κρατική νομιμοποίηση των τριών άλλων εξουσιών στηρίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στη λαϊ-
κή κυριαρχία, μετέωρη παραμένει η νομιμοποίηση της εξουσίας που ασκούν τα μέσα μα-
ζικής επικοινωνίας. [...]

Συνεπώς, επιβάλλεται η αφύπνιση της προσοχής των αναγνωστών ή των θεατών
μπροστά σε κάποιες παγίδες που στήνονται καμιά φορά, ώστε ν’ ακτινογραφείται η πραγ-
ματικότητα που συχνά συγκαλύπτεται ή εξωραΐζεται. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η
ελευθερία του Τύπου και των άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας είναι αγαθό αναμφι-
σβήτητο. Και τούτο γιατί, αν η ελευθερία του τύπου κρύβει κάποιους κινδύνους, η έλλει-
ψή της είναι ένα κακό απόλυτο, όπως κάθε σύμπτωμα ολοκληρωτισμού.

Διασκευή άρθρου του Γεωργίου Κουμάντου από τον ημερήσιο Τύπο

∞. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi Û·˜ ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û 100-120 ϤÍÂȘ.

(ÌÔÓ¿‰Â˜ 25)

B. I. ¡· ‰È·Ù˘ÒÛÂÙ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ Ì ۯfiÏÈÔ ÎÈ ¤Ó·Ó ¯ˆÚ›˜ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘
Û·˜ ‰fiıËÎÂ.

(ÌÔÓ¿‰Â˜ 4)

πI. O ÙfiÓÔ˜ Ù˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ ÂÎʈÓËÙ‹ ‹ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÂ-
ÁÔÓfi˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi: XÚËÛÈÌooÈÒÓÙ·˜ ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ˆ˜ ıÂÌ·ÙÈ΋ Â-
Ú›Ô‰Ô Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÙ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ‰Èο Û·˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.

(ÌÔÓ¿‰Â˜ 10)

III. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, Û˘ÓÔÙÈο, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ: ¡· ‰ÒÛÂ-
Ù ÁÈ· ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì›· Û˘ÓÒÓ˘ÌË Î·È Ì›·
·ÓÙÒÓ˘ÌË.

(ÌÔÓ¿‰Â˜ 10)

IV. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÁÈ·Ù› Î·È ÂÓÒ Ù˘ ¤ÌÙ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤-
ÓÔ˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜;

(ÌÔÓ¿‰Â˜ 4)

38

V. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘; N· ·-
ӷʤÚÂÙ ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜.

(ÌÔÓ¿‰Â˜ 7)

°. M ·ÊÂÙËÚ›· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ‰È·‚¿Û·ÙÂ, Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË
Ì ı¤Ì· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘: Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘
Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÏËÊfiÚËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·˘Ù‹ ÚÔηÏ›.

(ÌÔÓ¿‰Â˜ 40)

39


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หนังสือเล่มเล็กประจำเดือนธันวาคม
Next Book
buku panduan pengurusan koko 2021 terbaru