The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Savalas Publications, 2020-12-29 08:36:12

39012

39012

ÄРÒÎ ÓÈÏΠÛØÐÈ, ÝРÒÌ ÓÈÏÎÛΠ,

ÂÖ ÉÐÉÒР Ö ÈÜÛÖ  ÌР ÔÈÐ Ì  ÔÈ ×ÒΠ ØÌÚ ÉÖΠ ÏÎÓÈ. ÁÛÈ »ÈÏÎÓÈÛÐÑÈ  ÛÎÚ ² 0 ºÜ-
ÑÌР ÖÜ Ü×È  ØÞÖÜÔ ×ÖÒÒÌ  Ú ×ØàÛÖÌÓÝÈÔÐÍÖ  ÓÌÔÌÚ ÑÈÐ ÙÜÔΠ ÏàÚ ËÜ  ÙÑÖÒÌÚ Ì  ÔÔÖÐÌÚ,
ÖÐ Ö×ÖР ÌÚ Ö  ÓàÚ Ó×ÖØÖÜ  Ô ÔÈ ÊР ÔÖÜÔ ÑÈÛÈÔÖÎÛÌ  Ú È×Ö  Ö  ÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÓÈÏÎÛÌ  Ú ÓÌ ÛÎ
ÙàÙÛΠ ÓÌÒÌ  ÛÎ ÑÈÐ ÙÜÙÛÎÓÈÛÐÑΠ ÌÕÈ  ÙÑÎÙÎ.

¶ Ü  ÒÎ ÌР ÔÈÐ ÞàØÐÙÓÌ  ÔÎ ÙÌ ÌÔÖ  ÛÎÛÌÚ, ÑÈÏÌÓР È È×Ö  ÛÐÚ Ö×ÖР ÌÚ ×ÌØÐÌ  ÞÌÐ:

* ÏÌàØР È,
* ÉÈÙÐÑÌ  Ú ÒÜÓÌ  ÔÌÚ ÈÙÑΠ ÙÌÐÚ, ÖÐ Ö×ÖР ÌÚ ×ØÌ  ×ÌÐ ÔÈ ÓÌÒÌÛÎÏÖÜ  Ô Ö  ÒÌÚ ÓÌ

×ØÖÙÖÞΠ , ËÐÖ  ÛÐ ×ÌØÐÌ  ÞÖÜÔ Ö  ÒÎ ÛÎ ÓÌÏÖËÖÒÖÊР È ÊÐÈ ÛÎ ÒÜ  ÙÎ ÛàÔ ÈÙÑΠ -
ÙÌàÔ,
* ×ØÖÛÌÐÔÖ  ÓÌÔÌÚ ÈÙÑΠ ÙÌÐÚ ÊÐÈ ÒÜ  ÙÎ, ËÐÈÉÈÏÓÐÙÓÌ  ÔÎÚ ËÜÙÑÖÒР ÈÚ, ÖÐ Ö-
×ÖР ÌÚ ÌР ÔÈÐ ÞàØÐÙÓÌ  ÔÌÚ ÙÌ ÑÈÛÎÊÖØР ÌÚ, à  ÙÛÌ ÔÈ ÌÓ×ÌËà  ÙÌÐÚ ÛÐÚ ÓÌÏÖ-
ËÖÒÖÊР ÌÚ ×ÖÜ Ì  ÓÈÏÌÚ, ÈÒÒÈ  ÑÈÐ ÔÈ ÛÐÚ ÙÜÔËÜÈ  ÙÌÐÚ ÓÌÛÈÕÜ  ÛÖÜÚ,
* ÏÌ  ÓÈÛÈ ×ÖÜ Ì  ÞÖÜÔ àÚ ÉÈ  ÙÎ ÈÙÑΠ ÙÌÐÚ ÛÖÜ ÙÞÖÒÐÑÖÜ  ÉÐÉÒР ÖÜ,
* ÙÜÔËÜÈÙÛÐÑÈ  ÏÌ  ÓÈÛÈ, ÙÛÈ Ö×ÖР È ÖÐ ×ØàÛÖÌÓÝÈÔÐÍÖ  ÓÌÔÌÚ Ì  ÔÔÖÐÌÚ ÑÈ  ÏÌ
ÌÔÖ  ÛÎÛÈÚ ÙÜÔËÜÈ  ÍÖÔÛÈÐ ÓÌ ×ÈÒÈÐÖ  ÛÌØÌÚ È×Ö  ×ØÖÎÊÖÜ  ÓÌÔÌÚ ÌÔÖ  ÛÎÛÌÚ
ÑÈÐ È×Ö  ×ØÖÎÊÖÜ  ÓÌÔÌÚ ÛÈ  ÕÌÐÚ,
* ÌØàÛΠ ÙÌÐÚ ÛÜ  ×ÖÜ ÁàÙÛÖ  Π ºÈ  ÏÖÚ ÓÌ ÈÐÛÐÖÒÖ  ÊÎÙÎ,
* ÌØàÛΠ ÙÌÐÚ ÏÌàØР ÈÚ,
* ÑØÐÛΠ ØÐÈ ÈÕÐÖÒÖ  ÊÎÙÎÚ.

¸ËÐÈР ÛÌØÎ Ì  ÓÝÈÙÎ ËÖ  ÏÎÑÌ ÙÛÎÔ Ì×ÈÔÈ  ÒÎßÎ, Î Ö×ÖР È ÌР ÔÈÐ ×ÒΠ ØÎÚ ÑÈÐ
×ÌØÐÌ  ÞÌÐ:

* Ö  ÒÌÚ ÛÐÚ ×ÐÏÈÔÌ  Ú ÌØàÛΠ ÙÌÐÚ ÏÌàØР ÈÚ,
* ÏÌ  ÓÈÛÈ È×Ö  ÑÈ  ÏÌ ÑÌÝÈ  ÒÈÐÖ ÕÌÞàØÐÙÛÈ  , ÑÈÏà  Ú ÑÈÐ ÙÜÔËÜÈÙÛÐÑÈ  ÏÌ  ÓÈÛÈ,

ÛÈ Ö×ÖР È Ì  ÞÖÜÔ ÞàØÐÙÛÌР ÙÌ Ì×Р ×ÌËÈ ËÜÙÑÖÒР ÈÚÈÔÛР ÙÛÖÐÞÈ ÓÌ ÛÈ ÏÌ  ÓÈÛÈ
±, ² ÑÈÐ ³ ÛàÔ ¿ÈÔÌÒÒÎÔР àÔ ´ÕÌÛÈ  ÙÌàÔ.

ÁÛÖ ÛÌ  ÒÖÚ ÛÖÜ ÉÐÉÒР ÖÜ Ü×È  ØÞÖÜÔ È×ÈÔÛΠ ÙÌÐÚ, Ü×ÖËÌР ÕÌÐÚ ÑÈÐ ÒÜ  ÙÌÐÚ ÙÌ
Ö  ÒÈ ÛÈ ÏÌ  ÓÈÛÈ ×ØÖÚ È×È  ÔÛÎÙÎ.

·È Π ÏÌÒÈ ÔÈ ÌÜÞÈØÐÙÛΠ Ùà ÛÖÜÚ ÙÜÔÌØÊÈ  ÛÌÚ ÓÖÜ »ÈØР È ¹ÈØÈÊÑÖÜ  ÔÎ,
ÂÈ  ÑÎ »àØÈС ÛÎ, ¹ÖÙÓÈ  °ØÉÈÔР ÛÎ, ¼Ð  ÑÖ ³ØÈÓÖÜÔÛÈ  ÔÎ, °ÔÛÐÊÖ  ÔÎ ºÜÑÖÛØÈ-
Click to View FlipBook Version