The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Present ปฐมนิทศพนักงานใหม่ กฎระเบียบสวัสดิการที่ได้รับ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thongkhamc, 2021-12-03 04:56:02

Present ปฐมนิทศพนักงานใหม่ กฎระเบียบสวัสดิการที่ได้รับ

Present ปฐมนิทศพนักงานใหม่ กฎระเบียบสวัสดิการที่ได้รับ

การพจิ ารณา ไมร่ บั ตลอดชพี
รบั สมคั รใหม่
ผปู้ ่ วยทางจติ รา่ งกายเสอื่ มสมรรถภาพ
ในการทางาน
ลาออกหรอื ถกู ปลดออกจากการเป็ นพนกั งาน 3 ครงั้

ไมร่ บั ใน 5 ปี

มปี ญั หาดา้ นสขุ ภาพเรอื้ รงั เมา / ดม่ื / พกพาสรุ า
ของมนึ เมา
เสพ / คา้ ยาเสพตดิ

ไมร่ บั ใน 3 เดอื น

ถกู ปลดออก
ถกู เลกิ จา้ ง (โดยไมไ่ ดร้ บั คา่ จา้ ง)
เนอ่ื งจากไดร้ บั ใบเตอื น

การทดลองงาน

ทาไมตอ้ ง เพอ่ื ทดสอบความรู้
มกี ารทดลองงาน ความสามารถของลกู จา้ ง
ถา้ ผลประเมนิ งาน ไมเ่ ป็ นไปตามเงอ่ื นไข
นายจา้ งสามารถเลกิ จา้ งลกู จา้ งได้

ครบกาหนด ผา่ นทดลองงาน
ทดลองงาน 110 วนั ไมข่ าด ไมล่ าเกนิ กาหนด ไมท่ าผดิ ระเบยี บ หรอื ไดร้ บั ใบเตอื น
ไมผ่ า่ นทดลองงาน
ใหท้ ดลองงานใหม่ หรอื ลาออก ตามการพจิ ารณาของหวั หนา้ งาน

ค่าจ้างในวันทางานปกติ
ค่าจ้างทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา (OT)

ประเภท ประเภทการทางานลว่ งเวลา
พนักงาน
คา่ ลว่ งเวลา ทางานในวนั หยดุ ทางานในวันหยดุ ทางานลว่ งเวลา
พนกั งานรายวัน ในวันทางานปกติ ในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ ประเพณี
1.5 เท่า 3.0 เท่า
2.0 เทา่ 1.0 เทา่

พนกั งานรายเดอื น 1.5 เท่า 1.0 เทา่ 1.0 เท่า 3.0 เท่า

ค่าจ้างผลตอบแทน

พนกั งานรายเดอื น 9,750 บาท/เดอื น

พนกั งานรายวนั 325 บาท/วนั
คา่ อาหาร 20 บาท/วนั

คา่ กะ (กะ2 / กลางคนื ) 30 บาท/วนั

คา่ ทางานลว่ งเวลา (OT) 60.94 บาท/ชว่ั โมง

เงนิ พเิ ศษ 5 – 45 บาท/วนั

เบย้ี ขยนั 400 - 1,000 บาท/เดอื น

เบ้ยี ขยัน !!! แบบขั้นบนั ได 1,000 บาท

800 บาท

700 บาท

600 บาท บนั ทกึ เวลาทางาน
500 บาท ไมข่ าดงาน
400 บาท ไมล่ างาน

ไมม่ าสาย / ไมอ่ อกกอ่ น

การจ่าย ค่าจ้าง รายละเอยี ด งวดการจา่ ย
(เงนิ ออก)
งวดคา่ จา้ ง วันท่ี 1 - 15
รายวนั วันที่ 16 - 31 วันที่ 25
วนั ท่ี 10
งวดที่ 1 วันที่ 1 - สนิ้ เดอื น
งวดท่ี 2 วันที่ 16 – 15 เดอื นถดั ไป สน้ิ เดอื น
รายเดอื น
คา่ แรง

OT, คา่ ขา้ ว, คา่ กะ, เบย้ี ขยัน

การจ่าย ค่าจ้าง จ่ายผา่ นบัญชีธนาคาร

ธ. ไทยพาณชิ ย์ (ทกุ สาขา) ธ. กรงุ เทพ (ทกุ สาขา)

***กรณียังไมม่ ีบญั ชีธนาคาร

ตอ้ งยนื่ หนา้ สมดุ บญั ชใี หส้ ว่ นงานสรรหา ภายในวนั แรกทเ่ี รม่ิ งาน หรอื ไมเ่ กนิ 3 วนั จากวนั เรม่ิ งาน (กอ่ นวันตดั คา่ แรง)

แจง้ ขอเปิ ดบญั ชผี า่ นทางบรษิ ทั กรณีไปเปิ ดบญั ชเี อง

วนั จนั ทร์ – วนั ศกุ ร์ เวลา 08:00 น. ขอเอกสารเปิดบญั ชี ทสี่ ว่ นงานสรรหา
ใตถ้ นุ อาคารสวุ รรณภมู ิ เพอ่ื ไปตดิ ตอ่ ขอเปิดบญั ชที ธี่ นาคารใกลบ้ า้ น

เตรยี มบตั รประชาชนตวั จรงิ พรอ้ มสาเนาบตั ร &
สาเนาทะเบยี นบา้ น อยา่ งละ 3 ใบ

ธ. กรงุ เทพ (ซอย12)

ตดิ ตอ่ รับสมดุ บญั ชี + ATM ทสี่ ว่ นงานสรรหา
ทกุ วนั ทาการ เวลา 07:00-19.00 น.

***เบอร์ติดต่อ เพอ่ื ลางาน

แจง้ หวั หนา้ งานตน้ สงั กดั (หลงั โอนเขา้ จดุ งาน)

โทร. 036-436333 ตอ่ เบอรภ์ ายใน

แจง้ พเี่ ลยี้ ง WD โรงเชอื ด SLH โรง CPD

(ชว่ งทดลองงาน หอ้ งคอมฯ หนา้ ลาน 1407 หอ้ งคอมฯ หนา้ ลาน1407
1-5 วนั แรก) C 1411 IQF 2315, 2320
SP 1328, 1512 Dice Cut 2316
036-436333 ตอ่ Y 1706 PP 2317
1712 QC 1506 PC 2318, 2319
ตน้ สงั กดั อน่ื ๆ R 2209
QC 2216
***ตดิ ตอ่ หวั หนา้ งานโดยตรง ตน้ สงั กดั อน่ื ๆ

***ตดิ ตอ่ หวั หนา้ งานโดยตรง

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

***การเบกิ เงนิ ลว่ งหนา้

วนั ละ 100 บาท ระยะเวลาการเบกิ 26 วนั ทางาน เรม่ิ เบกิ ไดว้ นั ที่ 2 ของการทางาน

เวลาการเบกิ กะ 1 CPD & SH เวลา 10.30 - 14.00 น.
กะ 2 SH, CPD เวลา 22.00 - 02.00 น.

ตดิ ตอ่ : แผนกพนกั งานสมั พนั ธ์ (ER)
หลกั ฐาน : บตั รพนกั งาน – บตั รประชาชน (ตวั จรงิ )

งดจา่ ยเงนิ ! 1. วนั แรกทกี่ ลบั มาทางาน หลงั จากหยดุ งานทกุ กรณี

2. รายวนั งดจา่ ยทกุ วนั ท่ี 1, 15, 16 และสน้ิ เดอื น
3. รายเดอื น งดจา่ ยตง้ั แตว่ นั ท่ี 16 - สนิ้ เดอื น

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

หอพกั พนกั งาน

กรณีขอเขา้ หอพกั ตงั้ แตว่ ันเรมิ่ งาน

- ตดิ ตอ่ สานักงานหอพัก

กรณีโอนยา้ ยจากสถานะอน่ื เขา้ หอพัก

- ตดิ ตอ่ สว่ นงานรถรับ-สง่ (เพอื่ แจง้ ชอื่ ออกจากสายรถ)
- ตดิ ตอ่ สว่ นงานสรรหา (เพอ่ื เปลยี่ นแปลงขอ้ มลู การเดนิ ทาง)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

รถรบั -สง่

ตดิ ตอ่ สว่ นงานรถรบั -สง่

- เพอื่ แจง้ ชอ่ื ออกจากสายรถ โอนยา้ ยสายรถ รอ้ งเรยี น แจง้ ปัญหาเกยี่ วกบั สายรถ/คนขบั รถ
- พนักงานทม่ี รี ายชอ่ื ขนึ้ สายรถ ตอ้ งออกมารอรถ ณ จดุ ขน้ึ รถกอ่ น-หลงั เวลาขนึ้ รถจรงิ ไมเ่ กนิ 3 นาที
- หลงั จากเลกิ งาน พนักงานมเี วลาทาภาระกจิ สว่ นตวั 15 นาที กอ่ นรถออกจากลานจอด
- พนักงาน จะตอ้ งคาดเข็มขดั นริ ภยั ทกุ ครัง้ เมอ่ื โดยสารรถรับ-สง่

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ชุดยนู ฟิ อรม์

เสอ้ื โปโลสเี ขยี ว

- พนักงานผา่ นทดลองงาน 4 เดอื น
- พนักงานครบเบกิ ทกุ ปีๆ ละ 2 ตวั

(***อา้ งองิ ตามวนั เขา้ งาน)

สขุ ภาพพนกั งานและผทู้ เ่ี กยี่ วขอ้ ง

1. เขา้ รับการตรวจสขุ ภาพกอ่ นเขา้ งาน
2. เขา้ รับการตรวจสตเู ทส
3. เขา้ รับการตรวจกลมุ่ เสยี่ ง (เฉพาะกลมุ่ )
4. เขา้ รับตรวจสขุ ภาพประจาปี

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

หอ้ งพยาบาล

เจ็บป่ วยขณะปฏบิ ตั งิ าน พนักงานตอ้ งขอใบสง่ ตวั จากหวั หนา้ งาน

อบุ ตั เิ หตฉุ ุกเฉนิ เขา้ รับการรักษาไดท้ ันที

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

รายการ รายละเอยี ด

โบนัสประจาปี ตามนโยบายบรษิ ัท
ประกนั ชวี ติ 100,000 บาท
ประกนั อบุ ตั เิ หตุ 100,000 บาท (ไมม่ คี า่ รักษาพยาบาล)

เงนิ ชว่ ยเหลอื กรณมี รณกรรม เงนิ ชว่ ยเหลอื งานศพ 5,000 บาท + พวงหรดี
(ไมเ่ กนิ 800 บาท)
เงนิ ชว่ ยเหลอื ภยั พบิ ตั /ิ อคั คภี ัย ตามนโยบายบรษิ ัท
กองทนุ สารองเลยี้ งชพี ตามความสมัครใจของพนักงาน
เป็ นสมาชกิ ตงั้ แตว่ ันทเี่ ขา้ งาน เรม่ิ หกั เงนิ สะสมเมอื่ อายงุ าน 1 ปี
หกั เงนิ สะสม 3% แตไ่ มเ่ กนิ 15% + บรษิ ัทสมทบตามอายงุ าน (3-5%)

กรณีสดิ้ สนุ สภาพสมาชกิ : จะมผี ลทกุ วนั ที่ 1 ของเดอื นถัดไป และ
เงนิ จะเขา้ บญั ชวี นั ที่ 23-24 ของเดอื น
อายสุ มาชกิ 1-3 ปี รับ 50%, อายสุ มาชกิ 5 ปีขน้ึ ไป รับ 100%

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

รา้ นค้าสวัสดิการ

ช่องทางการรอ้ งเรียน ข้อคิดเห็น และปั ญหาของลกู จ้าง

 ดว้ ยวาจา
 โทรศพั ท์
 กลอ่ งรับความคดิ เห็น
 สแกนควิ อารโ์ คด้
 ผา่ นการประชมุ ของคณะกรรมการลกู จา้ ง

ช่องทางการส่ือสาร ไอดไี ลน์
@lps4281s
 บอรด์
 ประชมุ ชแี้ จง
 ผา่ นผแู ้ ทน
 วารสารประจาเดอื น
 E-mail
 เสยี งตามสาย
 Group line ประชาสมั พันธ์

จดุ รวมพลและที่พกั สบู บหุ รี่ 1

ลานจอดรถรับ-สง่ พนักงาน อาคาร 1 ลานจอด ทพ่ี ักสบู บหุ รรี่ อบนอก
สวุ รรณภมู ิ ลานจอด รถพนักงาน 2 ขา้ งลานจอดรถพนักงาน 1
อาคารสวุ รรณภมู ิ
5 รถพนักงาน 1
2
ลานจอด
รถจักรยานยนต์ ทพ่ี ักสบู บหุ รใ่ี นเขตโรงงาน
ขา้ งป้อม รปภ. ป้อม 2
BFI-CPD หอพักพนักงาน ออฟฟิ ศหนา้

4 Boiler
หนา้
EN_SH 3 โรงน้าแข็ง ลาน
New ไกเ่ ป็ น
BFI-SLH
CS_BFI 1

2 ป้อม 2 2

การใช้เส้นทางจราจรในโรงงาน

การใชเ้ สน้ ทางจราจรในโรงงาน
เสน้ ทางเดนิ ***เดนิ ชดิ ซา้ ยมอื ของตวั เอง เดนิ บนฟตุ บาทหรอื ในชอ่ งจราจรสี
เหลอื ง ขา้ มถนนบนทางมา้ ลาย หรอื เสน้ ประสเี หลอื ง

การใช้เส้นทางจราจรในโรงงาน

การใชเ้ สน้ ทางจราจรในโรงงาน
เสน้ ทางเดนิ ขา้ มถนนบนทางมา้ ลาย หรอื เสน้ ประสเี หลอื ง

การใช้เส้นทางจราจรในโรงงาน

เสน้ ทางจกั รยาน
 ใชช้ อ่ งทางสขี าวขา้ งฟตุ บาทหรอื เสน้ ประสขี าว
 กรณีรถสวนทางกนั ใหช้ ดิ ดา้ นซา้ ย
 กรณีใชเ้ สน้ ทางเดนิ และจักรยานรว่ มกนั ใหสทิ ธคิ นเดนิ กอ่ นเสมอ
 จอดในพนื้ ทท่ี กี่ าหนดไวเ้ ทา่ นัน้

คมู่ อื
ความปลอดภยัแบบประเมนิ
ผลการอบรมปฐมนเิ ทศThank You


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Materi Flora dan Fauna
Next Book
4.2 MTM-65