The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by musiicmonkiiez, 2022-03-24 05:32:54

อาชีวะ

อาชีวะ

resume profile education Activitiesแฟ้มสะสมผลงาน
ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

Portfolio Nathamon Nuchai

นางสาวณฐมน หนูชัย

ผู้สอบผ่านเกณฑ์ภาค ก และ ข
ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

" ค รู "

อาจไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด
แต่ทุกอาชีพล้วนมี"ครู"
PLENG NATHAMON

portfolio

คำนำ

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ชิ้นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารแสดง
ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและ
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2565

โดยแฟ้มสะสมผลงานจะประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติทางการ
ศึกษา การรับอบรมและเข้าร่วมสัมมนา เกียรติบัตรผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพและวิชาเอก ทักษะการทำกิจกรรมระหว่างการศึกษาและการทำงานใน
สถานศึกษาการเข้าถึงชุมชนและ การมีจิตสาธารณะรวมถึงการประมวลภาพ
ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟ้มสะสมผลงานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาในการสัมภาษณ์และเห็นถึงความตั้งใจ ที่จะเป็นครูที่ดี
ของข้าพเจ้าไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ
โอกาสนี้

ข อ ข อ บ คุ ณ ณฐมน หนูชัย

อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ ผู้ เ ข้ า รับ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ตำ แ ห น่ ง
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา " ค รู ผู้ ช่ ว ย "
ใ น ก า ร ม อ บ ค ว า ม รู้วิ ช า ชี พ ค รู

ส า ร บั ญ

CONTENT

1 ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว
2ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม
PROFILE

ประวัติ การศึ กษา
วุ ฒิการศึ กษา

3 ผ ล ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วิ ช า ชี พ แ ล ะ วิ ช า เ อ ก
ก า ร เ ข้ า ถึ ง ชุ ม ช น

4แ ล ะ ก า ร มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ

Profile Education Training Activitiesค รู คื อ ผู้ ใ ห้

ใ ห้ . . . ค ว า ม รู้
ใ ห้ . . . เ ว ล า
ใ ห้ . . . ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ

ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว

ส่ ว น ที่ Profile

1 ประวัติ การศึ กษา
วุ ฒิการศึ กษา
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ทำ ง า น

NEXT

Profile
ป ร ะ วัติ ส่ ว น ตั ว

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นางสาวณฐมน หนูชัย

ข้อมูลการติดต่อ ชื่อเล่น เพลง

ภูมิลำเนา : เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2536 อายุ 28 ปี
บ้านเลขที่ 27/2 หมู่ 2
ตำบล ควนโนรี น้ำหนัก 49 kg. ส่วนสูง 152 cm.
อำเภอ โคกโพธิ์
จังหวัด ปัตตานี 94180 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

ช่องทางการติดต่อ ศาสนา พุทธ สถานภาพ โสด

โทร : คติประจำใจ "ไม่มีความสำเร็จใด

0935243541 ที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม"

Email : ข้อมูลครอบครัว

[email protected] มารดา นางพินทอง หน่อทอง อายุ 53 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
Line : โทร 099-409-3242


บิดา นายกฤษธิพงค์ หนูชัย อายุ 58 ปี
อาชีพ ค้าขาย

skills

ทั ก ษ ะ ก า ร ทำ ง า น

ด้านโปรแกรม

โ ป ร แ ก ร ม ที่ ถ นั ด แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้ง า น
- ด้ า น ก ร า ฟิก P H O T O S H O P , I L L U S T R A T O R
- ด้ า น ตั ด ต่ อ V D O ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม P R E M I E R E P R O
- ด้ า น ผ ลิ ต สื่ อ A N I M A T I O N ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม

AFTER EFFECT

ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิเ ศ ษ
- อ อ ก แ บ บ ตั ว ก า ร์ตูน
- ถ่ า ย ภ า พ , ถ่ า ย V D O , ตั ด ต่ อ V D O
- ก า ร์ตูน แ อ นิ เ ม ชั่น

Education
ประวัติการศึ กษา

ปี 2555

สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์
เกรดเฉลี่ย 3.07

ปี 2560

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เกียตินิยมอันดับ 2
เกรดเฉลี่ย 3.48
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา

หนังสือรับรองคุณวุ ฒิ

TRANSCRIPT

Education

ใ บ แ ส ด ง ผ ล ก า ร เ รี ย น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Teacher
License

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จัดกิจกรรมการจัดการชั้นเรียน สแกนรับชมคลิป
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จังหวัดสงขลา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

สังเกตการสอน
โรงเรียนอบุบาลสงขลา

การฝึกประสบการณ์ทำงาน

ฝึกงานในหน่วยเวชนิทัศน์และการจัดประชุม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยนักวิชาการโสตน์

training

ปี 2557-2559
เป็นผู้ปฏิบัติงานพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายโทรทัศน์วงจรปิด
ฝ่ายถ่ายทำวีดิทัศน์
ฝ่ายดูแลประสานงาน

ประวัติการทำงาน

วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

Udomsueksaphanitchayakan Technological College

ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

You and 5 people liked this.
student

Leave a comment...

หน้าที่รับผิดชอบ

ครูผู้สอน
ครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลอาจารย์พิเศษ

ประสบการณ์งานที่ได้รับมอบหมาย
ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรม
ดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง
ฝ่ายบันทึกภาพ ในงานกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการดำเนินการทดสอบ
มาตรฐาน
ปฏิบัติงานวันวิชาการวิทยาลัย
จัดทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ รับผิดชอบฝ่ายจัดทำ
เอกสารและประเมินผล

You and 5 people liked this.
Teacher

Leave a comment...

LOGIN

File Edit Format View

Development BIU

ส่ ว น ที่ ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม

2

หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นครู

ผ่านการอบรมหลักสูตรด้าน
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียน
การสอน การทำ Data
Visualization ด้วย
Google Data Studio

ผ่านการอบรมหลักสูตร
ด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน การติดตั้ง
Google WorkSpace
for Education

หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นครู

ผ่านการอบรมหลักสูตรด้าน
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียน
การสอน "ความปลอดภัย

ในโลกอินเตอร์เน็ต"
Be Internet Awesome

ผ่านการอบรมหลักสูตรด้าน
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียน
การสอน

"Youtube for Teacher"

หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นครู

ผ่านการอบรมการจัด
การเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาด (COVID-19)

หลักสูตร Google Meet
สำหรับการจัดประชุมและการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นครู

ผ่านการอบรมหลักสูตร
เพิ่มทักษะความรู้
การ SWOT

ผ่านการอบรมหลักสูตร
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ

ผ่านการอบรมหลักสูตร
สถานศึกษาคุณธรรม

ผ่านการอบรมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
ขั้นพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์
คะแนนร้อยละ 90

หลักสูตรอื่นๆ

ผ่านการอบรมการ
ปฐมพยาบาลเยื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(CPR)

ผ่านหลักสูตร e-Learning

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

Profile Education Training Activities


“ ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง ค รู
อ ยู่ ที่ ค ว า ม สำ เ ร็ จ ข อ ง ศิ ษ ย์ ”

ส่ ว น ที่

3 ผ ล ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วิ ช า ชี พ แ ล ะ วิ ช า เ อ ก

ACADEMIC WORK & RESERCH

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก

ผู้คุมทีมฝึกซ้อมนักเรียน
โครงการแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา
"ชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มี
ทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม"

ได้รับการประเมินผลงานวิจัย
ระดับผ่าน

"การแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมระดับประเทศ"
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก

เป็นผู้คุมทีมฝึกซ้อม การแข่งขัน
"พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์"
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับการประเมินผลงานวิจัย
รางวัลเกียรติบัตร

เหรียญทองแดง ประจำปี 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา

พณิชยการ

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก

ได้รับการประเมินผลงานวิจัย
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

ประจำปี 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา

พณิชยการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ด้านความมีระเบียบ
และความรับผิดชอบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา

พณิชยการ

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก

ผู้คุมทีม"โครงการ
การออกแบบอินโฟกราฟิกส์
สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"
ผ่านกิจกรรมในหัวข้อ
"การเข้ารหัสข้อมูลเบื้องต้น"

(Basic Cipher I)

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก

ผู้คุมทีมฝึกซ้อมนักเรียน
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล โปรแกรม

Photoshop cs6
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ผู้ช่วยวิทยากรอบรมการสอน
Online โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Teams

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา
พณิชยการ

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก

ผู้คุมทีมฝึกซ้อมนักเรียน
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล โปรแกรม

Photoshop cs6
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

และรางวัลชมเชย

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
จัดการแข่งขันกีฬา

โรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก
ประกวดสารคดีใน
รายการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11
ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย

ทั่วประเทศสแกนรับชมคลิป

สื่อ Infographic Animation

เครื่องแต่งกายโนรา มรดกล้ำค่าแดนใต้

สแกนรับชมคลิป

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอก

ผลงานนักเรียน
จากการสอน

วิชาการสร้างภาพประกอบ

การภาพประกอบนิทานสั้น

วิชาองค์ประกอบศิลป์

การทำการ์ตูน sticker line

การเรียนการสอนออนไลน์

โดยใช้แพลตฟอร์ม google classroom

ตัวอย่างผลงานจาก
การเรียนออนไลน์

Profile Education Training Activitiesค รู คื อ นั ก เ รี ย น
นั ก เ รี ย น คื อ ค รู
เ ร า ต่ า ง เ รี ย น รู้ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น

ส่ ว น ที่ การเข้าถึงชุมชน
และการมีจิตสาธารณะ
4

activity

การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ

ร่วมที มหน่วยแพทย์เคลื่ อนที่

ลงพื้ นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วมจังหวัดพัทลุง คอยช่วยเหลือ
สนับสนุนทีมแพทย์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ซักถามอาการ
ผู้ป่วยที่มาใช้บริการและตามเก็บภาพ
บรรยากาศ

VOLUNTEER

BIG CLEANING ชุมชน

ร่วมกันเก็บขยะในบริเวณชุมชน
ใกล้วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุดมศึกษาพณิชยการ เพื่ อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

VOLUNTEER

การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ

บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

บริจาคโลหิตเพื่ อช่วยต่อชีวิตให้
กับผู้อื่ น

VOLUNTEER

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่ อสร้างผืนป่า
ในโครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษา
แผ่นดิน

VOLUNTEER

การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ

รวมพลังสีทำดีเพื่อพ่อ

ซ่อมแซมโรงเรียนวัดคลองรี
อ.สทิงพระ จ.สงขลา ร่วมกับ
คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

VOLUNTEER

ตุ๊กตาทำมือให้โรงเรียนโสตศึกษา

จัดทำตุ๊กตาทำมือมอบให้โรงเรียน
โสตศึกษาเพื่ อใช้เล่านิทานให้กับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน

VOLUNTEER

การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ

ร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงเรียน
คนตาบอด ธรรมสากล หาดใหญ่

บริจาคเลี้ยงอาหารกลางวัน
นักเรียนผู้พิการทางสายตา

VOLUNTEER

บวชพรหมจารีและธรรมจารี
เพื่ อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศล

VOLUNTEER

การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ

ปล่อยปู คืนสู่ธรรมชาติ

ตระหนักถึงวงจรชีวิตและประโยชน์
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง

VOLUNTEER

บำเบ็ญประโยชน์ลานวัด

ทำความสะอาดบริเวณวัดและรอบๆ
เก็บเศษไม้จากการบูรณะวัด กวาด
ขยะ และ เศษใบไม้ต่างๆ

VOLUNTEER

การเข้าถึงชุมชนและการมีจิตสาธารณะ

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
เนื่ องในวันเข้าพรรษา

ร่วมทำบุญกับชุมชนบริเวณใกล้
เคียงวิทยาลัย ให้กับ วัดโคกนาว
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

VOLUNTEER

ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่
ครอบครัวได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ โควิด 19

VOLUNTEER

ภาพกิจกรรม

activity

activity

รวบรวมผลงานนักเรียนไว้ใน

Metaverse spatial


Click to View FlipBook Version
Previous Book
JKM555-575N-72HL4-(V)-F1-EN
Next Book
EBOOK ณัฐมล