The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Supattar Noisomwong, 2021-04-27 03:14:23

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

โปรแกรม Smartbiz Accounting หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า โปรแกรมบัญชี
Smartbiz เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีโปรแกรมหน่ึงที่บริษัท
คริสตอลซอฟท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทคริสตอลฟอร์มูล่า จากัด
ได้พัฒนาข้ึนเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทย (SME) ผู้เรียนหรือผู้ท่ีสนใจทั่วไปได้ใช้
ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีท่ีใช้งานได้จริง ไม่มีการล็อกหรือจากัดการใช้งาน
สามารถใช้กับธุรกิจซ้ือมา-ขายไป ธุรกิจบริการและธุรกิจผลิตอย่างง่าย
โดยบริษัทคริสตอลซอฟท์ จากัด (มหาชน)เปิดให้ Download โปรแกรม
Smartbiz และคู่มอื การใช้งานไดท้ ่ี www.crystalsoftwaregroup.com

คณุ ลกั ษณะท่ัวไปเกี่ยวกับโปรแกรม Smartbiz Accounting

ภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

ประเภทเอกสารประกอบการลงบญั ชใี นโปรแกรม Smartbiz
Accountingภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

ภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

การกาหนดโครงสร้างองคก์ ร (Organization Structure)

การบนั ทกึ ฐานขอ้ มูลของระบบต่างๆ (Setup Master Files)

การบนั ทึกยอดยกมาก่อนเรม่ิ ใชง้ านโปรแกรม (Set Balance Data)

บนั ทึกรายการคา้ และการทาารายงาน (Entry Transactions and Reporting)

ภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

ระบบซอ้ื (Purchase Order System หรือ PO)

ภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

ระบบขาย (Sales Order System หรือ SO)

ภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

ระบบเจา้ หน้ี (Account Payable System หรือ AP)

ภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

ระบบลกู หน้ี (Account Receivable System หรือ AR)

ภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

ระบบบรหิ ารสินคา้ คงคลงั (Inventory Control System หรือ IC)

ภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

ระบบเชค็ และเงินฝากธนาคาร (Cheque and Bank Account System หรอื CQ)

ภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

ระบบสนิ ทรัพย์และคา่ เสอื่ มราคาสนิ ทรพั ย์

(Fixed Assets and Depreciation System หรือ FA)

ภาพรวมการทางานของโปรแกรม Smartbiz Accounting

ระบบบญั ชีแยกประเภท (General Ledger System หรอื GL)

ประเภทเอกสารประกอบการลงบัญชีในโปรแกรม Smartbiz Accounting

เอกสารทใี่ ช้สาหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป หรือคา่ ใช้จ่ายอ่นื ๆ

ประเภทเอกสารประกอบการลงบญั ชใี นโปรแกรม Smartbiz Accounting

เอกสารทีใ่ ช้สาหรบั ธุรกิจงานบรกิ าร (เปน็ ภาษีไมถ่ ึงกาาหนด)


Click to View FlipBook Version