The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การสูบบุหรี่ลดความฟิตร่างกาย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kunpig30, 2019-08-08 02:55:59

การสูบบุหรี่ลดความฟิตร่างกาย

การสูบบุหรี่ลดความฟิตร่างกาย

Keywords: ความ,ฟิตของร่างกาย

ลดควากมาฟรขตอสมูขลูบตออบงรงุูหรราี่ งกาย
มู ล นิ ธิ ร ณ ร ง ค เ พื่ อ ก า ร ไ ม สู บ บุ ห รี่

การสูบบุหรี่ลดความฟตของรางกายและลดสมรรถนะ

เสนเลือดหดตัว สารคารบอนมอนอกไซด

ทําใหเลอื ดไปเล้ียงกลามเนื้อนอยลง เมื่อสูดดมจะจบั กับเมด็ เลอื ดแดง
ขดั ขวางการจับออกซเิ จน ทําใหกลามเน้ือ
สารนิโคติน
รับออกซิเจนนอยลง
ทําใหเสนเลอื ดเลก็ ลง
หวั ใจทํางานหนกั ขน้ึ ทําใหห วั ใจออ นแรง ไมส บู บหุ รี่

กลามเนื้อมีเลือดมาเลี้ยงนอยลง หลอดเลือดปกติ

ทําใหก ารสรา งกลามเนอื้ เกดิ ขน้ึ ยาก สบู บหุ รี่
และกลามเนอื้ เหนอื่ ยงาย
หลอดเลือดที่แคบลง

ตะกรนั

เม่ือคุณหยุดสูบบุหร่ี จะเกิดผลดี คือ

20 นาที 12 ช่วั โมง

หลงั เลกิ สบู ชพี จรของคณุ หลังเลิกสบู ระดับคารบ อนมอนอกไซด
จะเตนชาลง ในเลือดจะลดลงสรู ะดบั ปกติ

2 สัปดาห - 3 เดือน 1 - 9 เดอื น
หลงั เลกิ สบู อาการไอและ
หลงั เลกิ สบู การทาํ งานของ เหน่ือยงา ยจะลดลง
ปอดจะเร่ิมดขี ้ึน

เมื่อรูสึกอยากบุหร่ี ดมื่ นาํ้ หรือลางหนา ทนั ที เมอื่
รูสึกหงดุ หงดิ กระวนกระวาย
คุ ณ ค ว ร จ ะ . . .

อยาสูบบหุ รท่ี นั ทที อ่ี ยากสูบ
ควรจะประวิงเวลาของการสูบ
ไปเรื่อยๆ

ทาํ กิจกรรมอนื่ เบยี่ งเบนความ
สนใจไปจากความอยากสูบบหุ ร่ี

การสูบบุหรี่ทาํ ใหความแข็งแรงของรางกายลดลง

ออกซิเจนในเลือดของคนสูบบุหรน่ี อยลง ทําใหอัตราการเตน ชพี จร การสบู บหุ ร่ีขดั ขวางการเติบโตของกระดูก โดยเฉพาะใน
ขณะพักของคนท่สี บู บหุ รี่ เรว็ กวาคนท่ไี มสูบบหุ รี่ ทาํ ใหห วั ใจคนสูบ วยั รุน เปน ระยะท่ีโครงกระดูกเจริญเติบโต
บุหรท่ี าํ งานหนกั ในการปม เลือดและออกซเิ จนไปยงั สวนตางๆ
ของรา งกาย การสูบบุหร่ีมีอัตราการเกิดกระดูกหักสงู กวา
การสบู บุหร่ไี มวาอายุเทา ไร กส็ ามารถทําความเสียหายตอปอด คนทไี่ มสบู บหุ รี่ และกระดกู ที่หกั จะหายชา กวา
แตการสูบบหุ รี่ตง้ั แตว ยั รุน ทาํ ใหป อดเจริญเติบโตนอ ยกวา ท่ี
ควรเปน ความฟตของรางกายนอยกวา และมปี ญ หาเกี่ยวกับ คนที่สบู บุหรีร่ า งกายจะไมแอคทีฟเทาคนทไ่ี มส บู บุหร่ี
ทางเดนิ หายใจ และเปนอุปสรรคตอ การควบคุมนํ้าหนกั

คนสูบบหุ รจี่ ะหายใจเหนอ่ื ยงา ยกวาถงึ เกือบ 3 เทา การสูบบุหรี่ คนที่เลกิ สบู บุหร่จี ะออกกําลังกายไดมากขึ้น
สัมพันธก ับการไอเรือ้ รัง มีเสยี งวี้ด อาการหืดในวยั รุน เมือ่ เปรยี บเทยี บกับคนทย่ี ังคงสบู บุหรีต่ อไป

การออกกาํ ลังกายปองกัน ขาวดี

การสูบบุหร่ีและอาจชวยใหเลิกสูบบุหรี่ ได

คนทอี่ อกกาํ ลงั กายสว นใหญจะไมสบู บหุ ร่ี
และการมสี วนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย
จะชว ยใหเ ลิกสูบบหุ รไ่ี ดง ายข้นึ

ผลดี

จากการเลกิ สบู บหุ รจ่ี ะเกิดขน้ึ กับคนทกุ อายุ
ผลของการเลกิ บุหรจี่ ะทําใหสมรรถนะ
ของรางกายดีขน้ึ

ก. ข. ค. ง. จ. เพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี

ก. กําจดั อุปกรณทเ่ี กย่ี วขอ งกับการสูบบหุ รี่ไปใหหมด
ข. เขม แขง็ เขา ไว หากมีอาการหงดุ หงดิ หรือเครียด บอกตวั วา สู สู
ค. คมุ น้ําหนกั ดว ยการเลอื กกนิ อาหาร จําพวกผกั ผลไม ใหม ากกวา เดิม
ง. งดเครอื่ งดม่ื แอลกอฮอลและกจิ กรรมทีม่ ักทาํ รว มกับการสูบบุหรี่
จ. จําไวเสมอวา การเลิกสูบบุหรจี่ ะทําใหรางกายของคุณดขี ้นึ และลดโอกาสการเกิดโรคตาง ๆ

มลู นธิ ริ ณรงคเ พ่ือการไม‹สบู บหุ รี่

0-2278-1828
www.ashthailand.or.th
www.smokefreezone.or.th

ashthailand ashthailand [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BULAN KEBANGSAAN 62
Next Book
KR August Magazine