The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หยุดทำร้ายคนใกล้ชิด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kunpig30, 2019-12-12 23:06:40

ppt : หยุดทำร้ายคนใกล้ชิด

หยุดทำร้ายคนใกล้ชิด

Keywords: Secondhand smoke,Thirdhand smoke

หยดุ ทำร้ำยคนใกล้ชิด
ด้วยควันบุหร่ี
มลู นิธริ ณรงค์เพื่อการไมส่ ูบบหุ ร่ี

ควันทผี่ สู้ บู บุหร่ีพน่ ออกมา

บวกกับ

ควนั จากปลายมวนบุหร่ที ี่จุดทง้ิ ไว้

มูลนิธิรณรงคเ์ พอ่ื การไมส่ ูบบุหร่ี

สารเคมมี ากกวา่ สารพษิ 250 ชนิด

7,000 ชนดิ 70 ชนิด

ที่เปน็ สารกอ่ มะเร็ง

องค์การอนามยั โลกประกาศใหค้ วนั บุหร่มี อื สองเปน็ สารก่อมะเรง็ ในมนษุ ย์

ที่ไม่มีระดับทีป่ ลอดภัยในการสัมผัสเลย

•เกิดอาการระคายเคอื งตอ่ จมูก ตา และ คอ
ปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส้ รู้สึกไม่สบาย

•เกดิ อาการกาเริบของผ้ทู มี่ ีโรคประจาตัว เชน่ โรค
ภูมแิ พ้ หอบหดื และโรคปอดเรอ้ื รัง ถงุ ลมโปง่ พอง
ทาใหม้ อี าการหายใจตดิ ขัด หรอื ถงึ ข้ันเหน่ือยหอบ

•ในผู้ท่เี ป็นโรคหวั ใจอาจทาใหเ้ กิดอาการเจบ็ หนา้ อก
จากเลือดไปเลี้ยงหวั ใจไมพ่ อ

มลู นธิ ิรณรงคเ์ พอ่ื การไมส่ ูบบหุ ร่ี

มลู นธิ ิรณรงคเ์ พอ่ื การไมส่ ูบบหุ ร่ี https://www.urgentteam.com/news/secondhand-smoke-isn%E2%80%99t-second-place-concern

ท่ที ำงำน รถ รำ้ นอำหำร

บำ้ น ตลำด

สนำมเด็กเลน่ วดั
สวนสำธำรณะ
ผบั /บำร์ ฯลฯ

มลู นธิ ริ ณรงคเ์ พ่อื การไมส่ ูบบหุ ร่ี

•บ้านเปน็ แหลง่ ใหญข่ องการได้รับควันบหุ ร่มี อื สอง

•โอกาสทล่ี กู และคนในครอบครวั จะได้รบั อนั ตรายจากควัน
บหุ รี่ ทาให้เดก็ ปว่ ยดว้ ยโรคตดิ เชอื้ ทางเดนิ หายใจบ่อย

•ทาใหเ้ กดิ โรคหัวใจและมะเรง็ ปอดในผใู้ หญ่ท่ีไมส่ บู บุหร่ี

•การใชเ้ ครือ่ งฟอกอากาศในบ้าน กไ็ มส่ ามารถป้องกันการ
ไดร้ ับควนั บุหร่ไี ด้อยา่ งสมบรู ณ์

มลู นธิ ิรณรงคเ์ พอ่ื การไมส่ ูบบหุ ร่ี

Photo : www.trendingcentral.com •ระดับควนั บหุ รี่ในรถจะสงู กว่าระดับควันบุหรี่ในบา้ นทีม่ ี
มลู นธิ ริ ณรงคเ์ พ่อื การไม่สูบบหุ รี่ การสูบบุหร่ถี งึ สบิ เท่า

•ระดับควนั บหุ รีม่ อื สองทส่ี งู ทสี่ ุดที่เดก็ จะมโี อกาสไดร้ บั ไมม่ ี
ทางหนี เนอื่ งจากพื้นทีภ่ ายในรถมีขนาดเลก็ อากาศ
หมนุ เวียนอยใู่ นทแ่ี คบ ระดบั สารพิษจากควนั บุหรท่ี ่สี งู มาก
จะเป็นอันตรายอยา่ งยิ่งต่อเดก็ ทีน่ ง่ั อยใู่ นรถ

•ผู้สูบบุหรบ่ี างคนจะเปดิ กระจกสบู บุหรใ่ี นรถ แต่กล็ ดระดบั
สารพษิ ลงไมไ่ ด้หมด

• พนกั งานท่ีสบู บุหรี่มีแนวโน้มเจ็บปว่ ยและเขา้ โรงพยาบาล การ
ขาดงานของพนกั งานเพ่ิมขึ้น

• โอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุ พนกั งานทีส่ บู บุหร่ีมีแนวโนม้ ที่จะ
เกิดอุบตั เิ หตจุ ากการทางาน

• เพ่ิมโอกาสในการเกดิ เพลงิ ไหม้เพิม่ ข้นึ จากการทิ้งกน้ บุหรี่

• คา่ ใชจ้ ่ายในการทาความสะอาด และบารงุ รกั ษาสถานที่ ทั้ง
ก้นบหุ รแี่ ละควนั บุหรี่ มีส่วนทาใหเ้ กิดความเสียหายต่อ
เฟอร์นิเจอร์

มลู นธิ ิรณรงคเ์ พอ่ื การไมส่ ูบบหุ ร่ี

•ทาให้บา้ นและรถยนต์ส่วนตวั ปลอดบหุ ร่ี
•ขอร้องคนสบู บหุ รอ่ี ยา่ สบู ใกล้คณุ และลูก
ของคณุ
•เฝ้าระวงั ว่าทีร่ ับเล้ียงเดก็ และโรงเรยี นเปน็
สถานทป่ี ลอดบหุ รี่
•สอนใหล้ ูกของคณุ อยู่ห่างจากควันบุหร่มี ือ
สอง

มลู นธิ ริ ณรงคเ์ พื่อการไมส่ บู บุหร่ี

•ทาทท่ี างานของคุณให้ปลอดบหุ ร่ี
•เลือกรบั ประทานอาหารในภตั ตาคารทป่ี ลอดบุหร่ี
ทงั้ รา้ น
•หลีกเลีย่ งควันบหุ ร่ีมอื สองใหม้ าก หากมอี าการของ
โรคระบบทางเดนิ หายใจหรอื โรคหวั ใจอยแู่ ลว้
•ถา้ คุณเปน็ คนสูบบุหร่ี ควรเลิกสูบบหุ ร่ี หรืออยา่ ง
นอ้ ยไมค่ วรสบู บุหร่ีในบา้ นและในรถยนต์

มลู นธิ ริ ณรงค์เพ่อื การไม่สบู บหุ ร่ี

มูลนธิ ิรณรงคเ์ พื่อการไมส่ ูบบหุ ร่ี

ส า ร พิ ษ จ า ก ค วั น บุ ห ร่ี ท่ี ต ก ค้ า ง ต า ม . . .

เส้นผม ผวิ หนัง เสอื้ ผา้ พรม ผา้ ม่าน ตุ๊กตา โซฟา ทน่ี อน ฯลฯ
เปน็ แหล่งของควันบุหรม่ี อื สามท่เี ราสดู หายใจโดยไม่ร้ตู ัว
มสี ารพิษตกค้างท่อี าจก่อให้เกิดมะเร็งได้

อันตรายจากควันบุหรี่มือสาม เหมน็

เด็กและทารกได้รบั ควนั บุหรม่ี อื สาม
เป็น 2 เท่า ของผู้ใหญ่

สารพษิ ตกค้างในบ้านอยา่ งน้อย 6 เดือน
เป็นอนั ตรายอย่างยงิ่ ต่อเด็ก-สตรีมีครรภ์

มูลนธิ ริ ณรงคเ์ พ่อื การไมส่ ูบบหุ ร่ี

อันตรายจาก ควั นบุ หรี่ มือสาม มลู นธิ ริ ณรงคเ์ พื่อการไมส่ ูบบหุ ร่ี

เมือ่ ผ้สู บู บุหรี่สัมผัส โดยการอ้มุ เลน่
สามารถทาให้เด็กเส่ยี งต่อโรคทางเดนิ หายใจ

แมท่ ส่ี บู บุหร่ี หรือสัมผัสควนั บหุ รี่
เมอ่ื ใหน้ มลูก สารพษิ จะตกไปถงึ ลูกด้วย

ไ ม่ มี ร ะ ดั บ ที่ ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
ค วั น บุ ห ร่ี มื อ ส อ ง

ท่ี จ ะ ไ ม่ เ กิ ด อั น ต ร า ย ต่ อ สุ ข ภ า พ
แ ม้ จ ะ ไ ด้ รั บ ใ น ป ริ ม า ณ เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย ก็ ต า ม

มูลนิธิรณรงคเ์ พือ่ การไมส่ บู บหุ ร่ี

มลู นธิ ริ ณรงคเ์ พ่ือการไม่สบู บหุ รี่

0-2278-1828

www.ashthailand.or.th
www.smokefreezone.or.th

ashthailand ashthailand [email protected]


Click to View FlipBook Version