The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suzanamgsipoh, 2020-02-05 10:49:53

RPT BM T5 2020 SUZANA

RPT BM T5 2020 SUZANA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 , 2020

MINGGU TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

1&2 Tema 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:
Keluarga menyebut bunyi bahasa, menyebut pelbagai ragam ayat Nilai Murni:
02-10 JAN Berwawasan iaitu abjad, suku kata, dengan struktur binaan ayat yang  Rajin, keberanian, kasih
2020 perkataan, frasa dan ayat betul dan tepat.
Unit 1 : dengan betul. sayang, rasional, hormat-
Impian Keluarga menghormati

Tajuk : 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Ilmu :
Tahniah, Mak
Usu perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan  Kerjaya, Muzik, Sejarah, RBT
daripada pelbagai sumber
Menggapai berimbuhan pinjaman dalam bahan
Impian
dengan sebutan yang betul. bacaan prosa dengan sebutan yang KP:
Keluarga Impian
betul daripada pelbagai sumber dan  Interpersonal
Rumah Impian
memahami perkara yang dibaca.  Verbal-linguistik
Percutian ke Luar
Negara  Kontekstual
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis  Konstruktivisme
perkataan, frasa dan ayat dengan betul dan kemas.
secara mekanis dengan betul  Kinestetik

dan kemas. Strategi pdp:

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata KB
unsur seni dalam lagu lagu melalui nyanyian sambil  Menjana idea
melalui nyanyian secara berlakon.  Mengecam
didik hibur.  Menghubungkaitkan

 Membuat gambaran mental

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata KBAT
golongan kata dengan betul nama am tak hidup bukan institusi Peta Buih
mengikut konteks. abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul.

1

3&4 Tema 1: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan EMK:
Keluarga memberi respons terhadap memberikan respons terhadap Nilai Murni:
Berwawasan sesuatu arahan, soalan dan arahan berdasarkan ayat perintah  Hormat-menghormati,
pesanan yang didengar mengikut intonasi dengan betul.
13-24 JAN Unit 2 : dengan betul. kesyukuran, kerajinan,
2020 Keluarga Kreatif bertatasusila

Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
Si Cilik yang bacaan dengan lancar, mengandungi pelbagai ragam ayat  Sastera,TMK, Muzik,
Kreatif sebutan yang jelas dan secara mekanis dengan lancar,
intonasi yang betul. sebutan yang Keusahawanan, kreatif dan
inovasi

Hobi Keluarga 3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan BCB : Bacaan intensif & menulis
perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dalam bentuk perenggan
Taman Mini secara mekanis dengan betul tulisan berangkai dengan betul dan
Kreatif dan kemas. kemas. KP:
 Interpersonal
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni  Kontekstual
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara berpandu dan
nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Strategi pdp:
nyanyian secara didik hibur. KB
5.1 Memahami dan menggunakan  Menghubungkait
golongan kata dengan betul 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata  Menganalisis
mengikut konteks. nama khas hidup manusia dengan  Mengecam
nama panggilan atau gelaran yang  Menjana idea
betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata KBAT
ganti nama diri tanya mengikut Peta Bulatan

konteks dengan betul.

2

5&6 Tema 1: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan EMK:
Keluarga memberi respons terhadap 2.3.2 memberikan respons secara lisan Nilai Murni:
27 JAN- 07 Berwawasan sesuatu arahan, soalan dan terhadap ayat tanya yang  Kasih sayang, kerjasama,
FEB 2020 pesanan yang didengar mengandungi kata tanya dengan
Unit 3 : dengan betul. betul. kerajinan
Motivasi
Keluarga 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
bacaan dengan lancar, mengandungi ayat tunggal dan  Pendidikan Moral, Bimbingan
Tajuk : sebutan yang jelas dan ayat majmuk berbilang subjek dan
Bengkel intonasi yang betul. predikat secara mekanis dengan & Kaunseling, Motivasi,
Kecemerlangan lancar, sebutan yang jelas dan Kemasyarakatan
Akademik intonasi yang betul.
BCB : Bacaan intensif

CUTI Di mana Ada 2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat KP:
TAHUN Kemahuan, di maklumat yang tersurat dan yang tersurat daripada idea utama  Interpersonal
BARU Situ Ada Jalan tersirat daripada pelbagai dan idea sampingan dalam  Meramal
CINA bahan untuk memberi pelbagai bahan bagi membuat  Kontekstual
Rajin dan Usaha respons dengan betul. ramalan dengan tepat.  konstrukivisme
23-27 JAN Tangga Kejayaan
2020 3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan Strategi pdp:
Kata Orang Bijak perkataan, frasa dan ayat 3.3.4 pemahaman berdasarkan soalan KB
Pandai dengan betul. bertumpu dan bercapah secara  Menjana idea
kritis dengan betul.  Mengecam
(Penilaian 1)  Membuat gambaran mental
Membina kerangka dan menulis  Menilai
karangan berbentuk naratif dan  Menghubungkaitkan
imaginatif dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata KBAT
golongan kata dengan betul kerja aktif transitif dan kata kerja Peta Buih
mengikut konteks. pasif mengikut konteks dengan Peta Bulatan
betul.

3

7 Tema 2: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan EMK:
Kesihatan dan memberi respons terhadap memberikan respons dengan Nilai Murni:
10-14 FEB Kebersihan sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pelbagai pesanan  Prihatin, rasional, kasih
2020 pesanan yang didengar mengikut urutan
Unit 4 : dengan betul. sayang, kebersihan fizikal &
PENDIDIKAN Bersih dan Sihat mental
SIVIK 2.4 Membaca dan memahami
Tajuk : maklumat yang tersurat dan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Ilmu :
Bijak Membeli tersirat daripada pelbagai yang tersurat daripada pelbagai  Pendidikan Kesihatan,
bahan untuk memberi bahan untuk membuat keputusan
Aku Sebatang respons dengan betul. dengan alasan yang betul. Kepenggunaan, Pendidikan
Gigi Kacip Muzik
3.3 Membina dan menulis
Kebersihan Asas perkataan, frasa dan ayat BCB : Bacaan intensif
Kesihatan dengan betul.
3.3.4 Membina kerangka dan menulis KP:
Gaya Hidup Sihat 4.1 Menyebut dan memahami karangan berbentuk naratif dan  Interpersonal
unsur seni dalam lagu imaginatif dengan betul.  Konstrukivisme
melalui nyanyian secara  Kontekstual
didik hibur. 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
kata lagu secara berpandu dan Strategi pdp:
5.1 Memahami dan menggunakan mempersembahkannya melalui KB
golongan kata dengan betul nyanyian secara didik hibur.  Menyusun mengikut urutan
mengikut konteks.  Membuat keputusan
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata  Mengkonsepsi idea
kerja aktif transitif dan kata kerja  Mereka cipta
pasif mengikut konteks dengan  Menjana idea
betul.

KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan

4

8 Tema 2: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
Kesihatan dan
17-21 FEB Kebersihan menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber Nilai Murni:
2020  Hemah tinggi, kesederhanaan,
Unit 5 : tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang
Aktif dan Cergas kebersihan fizikal dan mental,
daripada pelbagai sumber sesuai dalam situasi formal secara rasional, kerjasama, kasih
sayang
dalam situasi formal dan bertatasusila.

tidak formal secara

bertatasusila.

Tajuk : 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Ilmu :
Membudayakan
Aktiviti Fizikal maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat dengan  Pendidikan Jasmani,

tersirat daripada pelbagai tepat daripada pelbagai bahan untuk Matematik, Semangat

Ujian SEGAK bahan untuk memberi membuat ulasan yang betul. kemasyarakatan, Pendidikan

respons dengan betul. Kesihatan

Minggu Cergas 3.4 Menulis imlak dengantepat. 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda BCB : Bacaan imbasan
Cerdas SK Seri dengan ejaan yang tepat secara
Kejora 4.2 Mengujarkan bahasa yang imlak. KP:
indah dan menggunakan bahasa  Interpersonal
Senaman Ritma badan secara kreatif semasa 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan  Konstrukivisme
bercerita secara didik hibur. yang jelas dan intonasi yang betul  Verbal linguistik
Sihat Cergas serta menggunakan laras bahasa
dengan 1000 5.1 Memahami dan menggunakan yang sesuai semasa bercerita. Strategi pdp:
Langkah Sehari golongan kata dengan betul KB
mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata  Mengecam
Nasihat Doktor adjektif dan kata bantu mengikut  Membuat kesimpulan
konteks dengan betul.  Menaakul

Kbat :

5

9 Tema 2: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
Kesihatan dan menyatakan permintaan tentang daripada pelbagai sumber
Kebersihan sesuatu perkara daripada pelbagai menggunakan kata ganti nama diri Nilai Murni:
sumber dalam situasi formal dan dan kata ganti nama tunjuk dengan  Kebersihan fizikal dan mental,
24-28 FEB Unit 6 : tidak formal secara bertatasusila. betul dalam situasi formal dan tidak
2020 Sihat Emosi formal secara bertatasusila. hemah tinggi, baik hati,
rasional
Tajuk :
Jauhi 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat Ilmu :
Kemurungan
menaakul untuk yang terdapat dalam bahan puisi  Psikologi, Kesusasteraan,
Tangani Stress
dengan Latihan memindahkan maklumat dengan betul. Sains, Psikologi, Pendidikan
Pernafasan
yang terdapat dalam Moral

pelbagai bahan dengan

betul. BCB : Bacaan imbasan

Syair Sesuci Hati 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang KP:
mengandungi pelbagai jenis kata  Interpersonal
Senyuman ganda dengan ejaan dan tanda baca  Kontekstual
Pengubat Jiwa yang tepat.

Kecedersan 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
Emosi golongan kata dengan betul hubung pancangan relatif dan kata KB
mengikut konteks. hubung pancangan komplemen  Mengecam
Yang Baik mengikut konteks dengan betul.  Menaakul
Dijadikan  Menganalisis
Teladan  Menjana idea

Air dan Kbat :
Kehidupan

(Penilaian 2)

6

10 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang EMK:
Tema 3: sesuatu perkara daripada pelbagai
Keselamatan menyatakan permintaan sumber menggunakan ayat yang Nilai Murni:
gramatis dan bahasa badan yang  Hemah tinggi, rasional,
02-06 MAC Unit 7 : tentang sesuatu perkara sesuai dalam situasi formal secara
2020 Keselamatan bertatasusila. kebebasan, kerjasama
semasa Bersukan daripada pelbagai sumber
2.5.2 Membaca, memahami, dan Ilmu :
Tajuk : dalam situasi formal dan menaakul maklumat yang terdapat  Pendidikan Jasmani,
Bersukan dengan dalam bahan puisi dengan betul.
Selamat tidak formal secara Pendidikan Kesihatan, TMK
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
Keselamatan bertatasusila. mengikut urutan daripada pelbagai KP:
Amalan bersama sumber.  Verbal linguistik,
2.5 Membaca, memahami dan
Waspada Diri 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan konstruktisme, kontekstual,
menaakul untuk menggunakan bahasa yang indah interpersonal
Menangkis untuk menyampaikan idea dengan
Serangan memindahkan maklumat bahasa badan yang kreatif. Strategi pdp:
KB
Keselamatan yang terdapat dalam pelbagai  Menghubungkaitkan
Kaki  Menaakul
bahan dengan betul.  Menyusun mengikut urutan
Kejohanan  Menjana idea
Padang dan 3.5 Mencatat maklumat yang  Mengecam
Balapan Sekolah betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

4.2 Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata Kbat :

golongan kata dengan betul nafi, kata pembenar, kata arah, kata

mengikut konteks. bilangan mengikut konteks dengan

betul.

7

CUTI PERISTIWA 1 : KEJOHANAN OLAHRAGA

06 MAC 2020
MINGGU 11

09-12 MAC 2020

UJIAN SUMATIF 1
MINGGU 12

14-22 MAC 2020

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

13 Tema 3: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
Keselamatan sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan
23-27 dengan tepat menggunakan intonasi yang betul menggunakan Nilai Murni:
MAC Unit 8 : sebutan yang jelas dan ayat yang mengandungi laras bahasa  Rasional, hemah tinggi,
2020 Keselamatan intonasi yang betul. yang sesuai.
Persekitaran keselamtan, kasih sayang
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca , memahami, dan
Tajuk : menaakul maklumat yang terdapat Ilmu :
Keselamatan di menaakul untuk dalam bahan puisi dengan betul.  Sains dan Teknologi,
Kawasan Rumah
memindahkan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Pendidikan Keselamatan Jalan
Ketika ke Sekolah maklumat yang betul dengan Raya, Pendidikan Jasmani,
yang terdapat dalam pelbagai menggunakan idea utama dan idea Peraturan Sosiobudaya
Keselamatan di sampingan secara kohesi dan
Taman Permainan bahan dengan betul. koheren dengan bahasa yang santun. KP:
 Kontektual
Berhenti di 3.6 Menulis untuk menyampaikan  Menghubungkaitkan
Kawasan Rehat maklumat tentang sesuatu  Mengaplikasikan
dan Rawat perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.

8

Waspada di Pasar 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan Strategi pdp:
Malam pembentukan kata yang KB
sesuai dalam pelbagai situasi imbuhan apitan pada kata kerja  Membuat gambaran mental
dengan betul.  Mensintesis
mempeR...kan, mempeR...i,  Menjanakan idea
 Mengecam
dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan  Menganalisis

sisipan dalam pelbagai situasi

dengan betul.

Kbat :

14 Tema 3: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang EMK:
Keselamatan Nilai Murni:
30 MAC sesuatu perkara semula dialami dengan tepat , sebutan yang  Kesyukuran, hemah tinggi,
– 03 Unit 9 :
APRIL Patuhi Peraturan dengan tepat menggunakan jelas dan intonasi yang betul dengan kerjasama, rasional
2020 Jaminan
Keselamatan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang Ilmu :
 Pendidikan Sivik &
Tajuk : intonasi yang betul. mengandungi laras bahasa yang
Kembara Selamat Kewarganegaraan,
sesuai. Sastera,Peraturan Sosiobudaya,
Aku di Pesawat
2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera BCB : Bacaan Intensif
Berhemah di
Jalan Raya sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk meningkatkan KP:
 Verbal linguistik
Penunggang yang sesuai bagi memupuk daya fikir secara kritis.  Konstruktivisme
Motosikal  Interpersonal
minat membaca.  Konstektual

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk

maklumat tentang sesuatu syarahan, ucapan dan pidato dengan

perkara dengan menggunakan betul serta menggunakan bahasa

bahasa yang santun. yang santun.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
serta menggunakan bahasa badan
yang kreatif melalui lakonan.

9

Lima Sahabat 4.3 Mengujarkan bahasa yang 5.2.1 Memahami dan menggunakan Strategi pdp:
Rimba KB
indah dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja  Menghubungkaitkan
Sentiasa Beringat  Menilai
Hidup Selamat bahasa badan dengan kreatif mempeR...kan, mempeR...i,  Menjanakan idea
 Membuat gambaran mental
Mengikuti melalui lakonan secara didik dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan  Menganalisis
Lawatan
hibur. sisipan dalam pelbagai situasi Kbat :
(Penilaian 3)
dengan betul.

5.2 Memahami dan menggunakan

pembentukan kata yang 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata

sesuai dalam pelbagai situasi ganda berentak dalam pelbagai

dengan betul. situasi dengan betul.

15 Tema 4: 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan EMK:
Kemasyarakatn menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat
06-10 tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang sesuatu perkara Nilai Murni:
APRIL Unit 10 : daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.  Kerjasama, semangat
2020 Muafakat dengan tepat secara
Membawa Berkat bertatasusila. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai kemasyarakatan
CUTI bahan bukan sastera untuk
PERISTIWA Tajuk : 2.6 Membaca pelbagai bahan memperkaya laras bahasa. Ilmu :
Indahnya sastera dan bukan sastera yang  Sains, Pendidikan Sivik &
2: Semangat sesuai bagi memupuk minat 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
GOOD Kerjasama membaca. maklumat yang betul berbentuk Kewarganegaraan, Peraturan
FRIDAY syarahan, ucapan dan pidato dengan Sosiobudaya, Pendidikan
10 APRIL Catatanku 3.6 Menulis untuk menyampaikan betul serta menggunakan bahasa Moral, Sains Kemasyarakatan
2020 maklumat tentang sesuatu yang santun.
Minggu perkara dengan menggunakan BCB : Bacaan intensif
Sukarelawan bahasa yang santun. KP:
Muda  Interpersonal
 Konstruktisme
 Kinestetik

10

Bersatu Teguh 4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Strategi pdp:
Bercerai Roboh indah dan menggunakan yang jelas dan intonasi yang betul KB
bahasa badan dengan kreatif serta menggunakan bahasa badan  Membuat inferens
Program Motivasi melalui lakonan secara didik yang kreatif melalui lakonan.  Merumus
Jaya Diri hibur.  Menjanakan idea
5.2.3 Memahami dan menggunakan kata  Merumus
5.2 Memahami dan menggunakan majmuk istilah khusus dalam bidang  Mengkonsepkan idea
pembentukan kata yang sesuai ilmiah dan kata majmuk yang  Mengecam
dalam pelbagai situasi dengan mendukung maksud kiasan dengan
betul. betul dalam pelbagai situasi. Kbat :

16 Tema 4: 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
Kemasyarakatan
13-17 menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara Nilai Murni:
APRIL Unit 11 :  Kerjasama, semangat
2020 Kita Memberi, tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media
Orang Merasa kemasyarakatan, kasih sayang
PENDIDIKAN daripada pelbagai sumber elektronik menggunakan ayat yang
SIVIK Tajuk : Ilmu :
Bulat Air kerana dengan tepat secara mengandungi peribahasa secara  Pendidikan Moral, Sains
Pembetung, Bulat
Kata kerana bertatasusila. bertatasusila. Kemasyarakatan,
Muafakat
2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang BCB : Bacaan Intensif
Program Bacaan Imbasan
Kejiranan Mesra perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan
KP:
Jiran Sepakat daripada pelbagai sumber berimbuhan pinjaman dalam bahan  Interpersonal
 Konstruktivisme
dengan sebutan yang betul. bacaan prosa dengan sebutan yang
Strategi pdp:
betul daripada pelbagai sumber dan

memahami perkara yang dibaca.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan

maklumat tentang sesuatu maklumat yang betul berbentuk

perkara dengan menggunakan syarahan, ucapan dan pidato dengan

bahasa yang santun. betul serta menggunakan bahasa

yang santun.

11

Masyarakat 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat KB
Sejahtera, Hidup  Menghubungkaitkan
Bahagia yang betul dalam pelbagai tunggal dan ayat majmuk dengan  Mensintesis
 Menjanakan idea
Program Sekolah situasi. peluasan subjek dan predikat 
Penyayang
dengan betul dalam pelbagai situasi.

Kbat :

17 Tema 4: 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan EMK:
Kemasyarakatan mengemukakan pendapat pendapat secara kritis tentang
20-24 tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada pelbagai Nilai Murni:
APRIL Unit 12 : daripada pelbagai sumber sumber dengan menggunakan ayat  Prihatin, kerjasama,
2020 Sedia Membantu secara bertatasusila. yang gramatis secara bertatasusila.
keberanian, hemah tinggi

Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
Berat Mata bacaan dengan lancar, mengandungi pelbagai ragam ayat  Sains kemasyarakatan,
memandang, sebutan yang jelas dan secara mekanis dengan lancar,
Berat Lagi Bahu intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi Kemasyarakatan, Pertanian,
yang Memikul yang betul. Pendidikan Moral
3.7 Menghasilkan penulisan
Rakan COP kreatif dalam pelbagai genre 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan BCB : Bacaan Mekanis
dengan betul. pendahuluan, isi dan penutup Bacaan Imbasan
Terima Kasih, dalam penulisan kreatif dengan
Kawan 4.3 Mengujarkan bahasa yang betul. KP:
indah dan menggunakan  Menghubungkaitkan
Program Khidmat bahasa badan dengan kreatif 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan  Konstruktivisme
Bantu di Rumah melalui lakonan secara didik daripada bahan rangsangan untuk  Verbal linguistik
hibur. menyampaikan nilai murni dengan
Bantu-Membantu menggunakan bahasa yang indah
Amalan Mulia dan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan.

12

Mercy Malaysia 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap Strategi pdp:
(Penilaian 4) yang betul dalam pelbagai ajuk dan cakap pindah dengan KB
situasi. betul dalam pelbagai situasi.  Menjanakan idea
 Mengkonsepkan
 Menganalisis

Kbat :

18 Tema 5: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:
Warisan Bangsa menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut pelbagai ragam ayat
27 abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan ayat yang Nilai Murni:
APRIL – Unit 13 : frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat.  Hemah tinggi, hormat-
01 MEI Uniknya Budaya
Kita 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang menghormati, hemah tinggi,
2020 bacaan dengan lancar, sebutan mengandungi ayat tunggal dan ayat kesyukuran
Tajuk : yang jelas dan intonasi yang majmuk berbilang subjek dan
CUTI HARI Sirih Dijunjung betul. predikat secara mekanis dengan Ilmu :
PEKERJA Adat Disanjung lancar, sebutan yang jelas dan  Peraturan sosiobudaya,
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif intonasi yang betul.
01 MEI Upacara Minum dalam pelbagai genre dengan Pendidikan Moral, Seni Bina,
2020 Teh betul. 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan Sains kemasyarakatan, Sejarah
kreatif berbentuk imaginatif dan
Kebudayaan 4.4 Melafazkan dan memahami deskriptif menggunakan ayat BCB : Bacaan intensif
Kaum Iban puisi dengan intonasi yang gramatis dengan betul. Bacaan luncuran
betul menggunakan bahasa
Rumah Iban yang indah secara didik hibur. 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan KP:
yang jelas dan intonasi yang betul  Interpersonal
Satu Rasa serta memahami syair tersebut.  Kontruktivisme
Pelbagai Budaya  Verbal linguistik

Penunggang

13

Kuda Kaum 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
Bajau golongan kata dengan betul nama am tak hidup bukan institusi KB
mengikut konteks. abstrak dan penjodoh bilangan  Menganalisis
mengikut konteks dengan betul.  Menghubungkaitkan
 Menjanakan idea
 Menaakul

Kbat :

19 Tema 5: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan EMK:
Warisan Bangsa memberi respons terhadap memberikan respons terhadap
04-08 sesuatu arahan, soalan dan arahan berdasarkan ayat perintah Nilai Murni:
MEI Unit 14 : pesanan yang didengar dengan mengikut intonasi dengan betul.  Hemah tinggi, menghargai
2020 Citra Seni betul.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat warisan, kesyukuran
Tajuk : 2.4 Membaca dan memahami yang tersurat daripada idea utama
Kesenian maklumat yang tersurat dan dan idea sampingan dalam pelbagai Ilmu :
Makyung tersirat daripada pelbagai bahan bagi membuat ramalan  Seni pertukangan, seni teater,
bahan untuk memberi respons dengan tepat.
Seni Kraf Logam dengan betul. peraturan sosiobudaya,
3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil Kesenian dan kebudayaan
Kesenian Kain 3.8 Mengedit dan memurnikan penulisan daripada aspek ejaan,
Samping hasil penulisan dengan betul. tanda baca, kosa kata dan struktur BCB : Bacaan imbasan
ayat dalam penulisan. KP:
Warisan Seni 4.4 Melafazkan dan memahami  Konstektual
puisi dengan intonasi yang 4.4.2 Membina syair secara terkawal dan  Meramal
Pementasan betul menggunakan bahasa melagukannya dengan sebutan dan  Verbal linguistik
Wayang Kulit yang indah secara didik hibur. intonasi yang betul dan jelas secara
didik hibur serta memahami syair Strategi pdp:
tersebut. KB
 Membuat gambaran mental
 Inferens
 Menganalisis

14

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata  Menjanakan idea
golongan kata dengan betul nama khas hidup manusia dengan Kbat :
mengikut konteks. nama panggilan atau gelaran yang
betul mengikut konteks.

MINGGU Tema 5: 1.3 Mendengar, memahami dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata EMK:
20 Warisan Bangsa memberi respons terhadap ganti nama diri tanya mengikut Nilai Murni:
sesuatu arahan, soalan dan konteks dengan betul.  Semangat bermasyarakat,
11-15 Unit 15 : pesanan yang didengar
MEI Keindahan Seni dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan rasional, kesyukuran,
2020 memberikan respons secara lisan terhadap patriotisme, menghargai
Tajuk : 2.4 Membaca dan memahami ayat tanya yang mengandungi kata tanya warisan
PENDIDIKA Pulut Kuning maklumat yang tersurat dan dengan betul.
N SIVIK Warisan tersirat daripada pelbagai Ilmu :
Berzaman bahan untuk memberi 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat  Peraturan sosiobudaya,
CUTI HARI respons dengan betul. yang tersurat daripada pelbagai bahan
NUZUL Tempat Warisan untuk membuat keputusan dengan alasan Sejarah, Muzik, Kesenian
AL- 3.9 Menulis ulasan tentang yang betul.
QURAN Asal Nama Kuala pelbagai bahan sastera dan BCB : Menulis perenggan
11 MEI Kangsar bukan sastera yang didengar, 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan Bacaan intensif
2020 sastera yang didengar, ditonton atau
Gendang dan ditonton atau dibaca dengan betul. dibaca dengan jelas dan menggunakan KP:
Rebana ayat yang gramatis.  Interpersonal
4.1 Menyebut dan memahami  Kontruktivisme
Nobat Warisan unsur seni dalam lagu 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata  Kinestetik
Istana melalui nyanyian secara lagu melalui nyanyian sambil berlakon. 
didik hibur.
Tarian Kuda Strategi pdp:
KB
 Menghubungkaitkan
 Membuat keputusan

15

Kepang 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata  Mengitlak
(Penilaian 5)
golongan kata dengan betul kerja aktif transitif dan kata kerja pasif  Menganalisis

mengikut konteks. mengikut konteks dengan betul.  Mengenal pasti

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata Kbat :
adjektif dan kata bantu mengikut konteks

dengan betul.

MINGGU 21
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN SUMATIF 2

18-22 MEI 2020

MINGGU 22 & 23
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23 MEI-07 JUN 2020

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25 MEI 2020

CUTI HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
06 JUN 2020

MINGGU 22 & 23
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23 MEI-07 JUN 2020

16

24 Tema 6: 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan EMK:
08-12 Pertanian dan memberi respons terhadap memberikan respons dengan
JUN Penternakan di sesuatu arahan, soalan dan menyampaikan pelbagai pesanan Nilai Murni:
2020 Malaysia pesanan yang didengar mengikut urutan  Berdikari, kesyukuran
dengan betul.
Unit 16 : 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Ilmu :
Kejayaan 2.4 Membaca dan memahami yang tersurat dan tersirat dengan  Ekonomi, Geografi, Pertanian,
Tanaman Kita maklumat yang tersurat dan tepat daripada pelbagai bahan untuk
tersirat daripada pelbagai membuat ulasan yang betul. Muzik
Tajuk : bahan untuk memberi
Getah Penjana respons dengan betul. 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis BCB : Bacaan intensif
Ekonomi dengan betul dan kemas. KP:
3.2 Menulis huruf, suku kata,  PAK
Penanaman Koko perkataan, frasa dan ayat  Naturalis
di Malaysia secara mekanis dengan betul  Kinestetik
dan kemas.  Kontekstual
Padi Segenggam
Jadi Sepikul 4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni Strategi pdp:
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara berpandu dan KB
Ladang Nanasku nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui  Membuat urutan
nyanyian secara didik hibur.  Mensentesis
Industri Orkid 5.1 Memahami dan menggunakan  Menghubung kaitkan
golongan kata dengan betul 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata  Membuat gambaran mental
Kelapa MATAQ mengikut konteks. hubung pancangan relatif dan kata  Menjanakan idea
hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul. Kbat :

17

25 Tema 6: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara EMK:
15-19 JUN Pertanian dan menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan
Penternakan di tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Nilai Murni:
2020 Malaysia daripada pelbagai sumber dalam situasi formal secara  Kerajinan, berdikari,
dalam situasi formal dan bertatasusila.
PENDIDIKAN Unit 17 : tidak formal secara kerjasama,
SIVIK Hasil Ternakan bertatasusila.
Kita 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 3.2.7 mengandungi ayat tunggal dan  Pertanian, Ekonomi, Sains
Tajuk : bacaan dengan lancar, ayat majmuk berbilang subjek dan
Aku Pengusaha sebutan yang jelas dan predikat secara mekanis dengan Pertanian, Keusahawanan,
Puyuh intonasi yang betul. lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul. BCB :
Ayam Kampung 3.2 Menulis huruf, suku kata, KP:
Organik perkataan, frasa dan ayat Menulis ayat dalam perenggan  Interpersonal
secara mekanis dengan betul secara mekanis dalam bentuk  Kontruktivisme
Cerita Penternak dan kemas. tulisan berangkai dengan betul dan  Visual ruang
Arnab kemas.  Verbal linguistik
4.2 Mengujarkan bahasa yang
Ternakan Kupang indah dan menggunakan 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan Strategi pdp:
bahasa badan secara kreatif menggunakan bahasa yang indah KB
semasa bercerita secara untuk menyampaikan idea dengan  Menghubungkaitkan
didik hibur. bahasa badan yang kreatif.  Menaakul
 Menganalisis
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata  Mengecam
golongan kata dengan betul nafi, kata pembenar, kata arah,
mengikut konteks. kata bilangan mengikut konteks Kbat :
dengan betul. 

18

26 Tema 6: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
Pertanian dan daripada pelbagai sumber
22-26 Penternakan di menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang Nilai Murni:
JUN Malaysia sesuai dalam situasi formal secara  Hemah tinggi, kesyukuran,
2020 tentang sesuatu perkara bertatasusila.
Unit 18 : kerajinan, kerjasama
Era Biodiversiti daripada pelbagai sumber
dan Bioteknologi Ilmu :
dalam situasi formal dan  Sains, Penternakan,
Tajuk :
Lembu Brakmas tidak formal secara Pendidikan Kesihatan,
Pertanian
Stevia Pemanis bertatasusila. 2.5.2 Membaca , memahami, dan
Semula Jadi menaakul maklumat yang BCB : Bacaan intensif
2.5 Membaca, memahami dan terdapat dalam bahan puisi KP:
Tanaman Organik dengan betul.  Interpersonal
menaakul untuk  Kontekstual
Tanaman Herba
memindahkan maklumat Strategi pdp:
(Penilaian 6) KB
yang terdapat dalam pelbagai 3.3.3 Membina dan menulis jawapan  Menghubungkaitkan
pemahaman berdasarkan soalan  Menganalisis
bahan dengan betul. bertumpu dan bercapah secara  Membanding dan membezakan
kritis dengan betul.
3.3 Membina dan menulis Kbat:
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

5.2 Memahami dan menggunakan 3.3.4 Membina kerangka dan menulis
pembentukan kata yang karangan berbentuk naratif dan
sesuai dalam pelbagai situasi imaginatif dengan betul.
dengan betul.
5.2.1 Memahami dan menggunakan

imbuhan apitan pada kata kerja

mempeR...kan, mempeR...i,

dipeR...kan, dipeR...i serta

imbuhan sisipan dalam pelbagai

situasi dengan betul.

19

27 Tema 7: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
Patriotisme dan menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber Nilai Murni:
29 JUN- Kewarganegaraan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri  Hormat-menghormati,
03 daripada pelbagai sumber dan kata ganti nama tunjuk dengan
Unit 19 : dalam situasi formal dan betul dalam situasi formal dan tidak menghargai jasa, kerajinan,
JULAI tidak formal secara formal secara bertatasusila. ketabahan, kegigihan,
2020 Tokoh Sanjungan bertatasusila.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul Ilmu :
Tajuk : 2.5 Membaca, memahami dan bahan puisi untuk memindahkan  Sejarah, Kesusasteraan,
Bapa Perpaduan maklumat kepada bentuk prosa
Malaysia menaakul untuk dengan betul. Bahasa, Pendidikan Seni
Visual, Pendidikan Jasmani,
Tokoh Ilmuan memindahkan maklumat 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda Jati Diri
Bahasa dengan ejaan yang tepat secara
yang terdapat dalam imlak. BCB : Bacaan imbasan
Aku Budak Bacaan luncuran
Kampung pelbagai bahan dengan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul KP:
Di Mana Ada betul. serta menggunakan laras bahasa  Interpersonal
Kemahuan, di yang sesuai semasa bercerita.  Kontekstual
Situ Ada Jalan 3.4 Menulis imlak dengantepat.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
Sinar dalam 4.2 Mengujarkan bahasa yang ganda berentak dalam pelbagai KB
Kegelapan indah dan menggunakan situasi dengan betul.  Menghubungkaitkan
bahasa badan secara kreatif  Menaakul
semasa bercerita secara 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata  Mengecam
didik hibur. majmuk istilah khusus dalam  Membuat gambaran mental
bidang ilmiah dan kata majmuk  Menjanakan idea
5.2 Memahami dan menggunakan yang mendukung maksud kiasan  Menganalisis
pembentukan kata yang dengan betul dalam pelbagai situasi.
sesuai dalam pelbagai situasi Kbat:
dengan betul.

20

28 Tema 7: 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang EMK:
Patriotisme dan menyatakan permintaan sesuatu perkara daripada pelbagai
06-10 Kewarganegaraan tentang sesuatu perkara sumber menggunakan ayat yang Nilai Murni:
JULAI daripada pelbagai sumber gramatis dan bahasa badan yang  Kasih sayang,
2020 Unit 20 : dalam situasi formal dan sesuai dalam situasi formal secara
tidak formal secara bertatasusila. patriotisme,hormat-
Negara yang bertatasusila. menghormati, keberanian,
Kusayangi 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera
2.6 Membaca pelbagai bahan yang sesuai untuk meningkatkan Ilmu :
Tajuk : sastera dan bukan sastera daya fikir secara kritis.  Kenegaraan, Sejarah ,
Cintai Malaysia yang sesuai bagi memupuk
minat membaca. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang Kesusasteraan
Program Bulan mengandungi pelbagai jenis kata
Kemerdekaan 3.4 Menulis imlak dengantepat. ganda dengan ejaan dan tanda baca BCB : Bacaan intensif
yang tepat. KP:
Sirih Pulang ke 4.2 Mengujarkan bahasa yang  Verbal linguistik
Gagang indah dan menggunakan 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan  Mendengar dengan cekap
bahasa badan secara kreatif menggunakan bahasa yang indah  Kontekstual
Semangat Cinta semasa bercerita secara untuk menyampaikan idea dengan
akan Negara didik hibur. bahasa badan yang kreatif. Strategi pdp:
KB
Berkhidmat demi 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap  Menghubungkaitkan
Negara yang betul dalam pelbagai ajuk dan cakap pindah dengan betul  Menilaian
situasi. dalam pelbagai situasi.  Mengecam
 Membuat gambaran mental
 Menganalisis

Kbat :

21

29 Tema 7: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
Patriotisme dan sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas
13-17 Kewarganegaraan dengan tepat menggunakan dan intonasi yang betul Nilai Murni:
JULAI sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang  Hemah tinggi, menghargai,
2020 Unit 21 : intonasi yang betul. mengandungi laras bahasa yang
Tanggungjawab sesuai. patriotisme, bertanggungjawab,
Kita
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang Ilmu :
Tajuk : dialami dengan tepat , sebutan yang  Pelancongan, Geografi,
jelas dan intonasi yang betul dengan
Tahun Melawat menggunakan ayat yang Kewarganegaraan, TMK
Malaysia mengandungi laras bahasa yang
sesuai. BCB : Bacaan intensif
Kenali Kelantan Bacaan luncuran
darul Naim 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
KP:
Negaraku, sastera dan bukan sastera bahan bukan sastera untuk  Verbal linguistik
Malaysia  Kontekstual
yang sesuai bagi memupuk memperkaya laras bahasa.  Interpersonal
(Penilaian 7)
minat membaca. Strategi pdp:
KB
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul  Menghubungkaitkan
 Menaakuln
3.5 Mencatat maklumat yang mengikut urutan daripada pelbagai  Menjanakan idea
 Membuat urut
betul tentang sesuatu perkara sumber.
Kbat :
daripada pelbagai sumber.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata

5.1 Memahami dan menggunakan nama am tak hidup bukan institusi

golongan kata dengan betul abstrak dan penjodoh bilangan

mengikut konteks. mengikut konteks dengan betul.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama

khas hidup manusia dengan nama

panggilan atau gelaran yang betul

mengikut konteks

22

30 Tema 8: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang EMK:
Ekonomi sesuatu perkara semula dialami dengan tepat , sebutan yang
20-24 Malaysia dengan tepat menggunakan jelas dan intonasi yang betul dengan Nilai Murni:
JULAI sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang mengandungi  Kesederhanaan, keberanian,
2020 Unit 22 : intonasi yang betul. laras bahasa yang sesuai.
Perniagaan di rasional, kerjasama, kebersihan
PERCUBAAN Malaysia 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang fizikal dan mental
UPSR perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan
Tajuk : daripada pelbagai sumber pinjaman dalam bahan bacaan prosa Ilmu :
Perniagaan dalam dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul daripada  TMK, Keusahawanan,
Talian pelbagai sumber dan memahami
perkara yang dibaca. Kemahiran Hidup, Geografi,
Kecemerlangan Sains & Teknologi
Perniagaan 3.6 Menulis untuk menyampaikan
BCB : Bacaan imbasan dan
Beli Barangan maklumat tentang sesuatu 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan luncuran
Buatan Malaysia maklumat yang betul dengan
perkara dengan menggunakan idea utama dan idea KP:
Laut Penjana sampingan secara kohesi dan koheren  Verbal linguistik
Ekonomi menggunakan bahasa yang dengan bahasa yang santun.  Kontrukstivisme
 Interpersonal
Perkhidmatan santun.
Dobi Layan Diri Strategi pdp:
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan KB
indah dan menggunakan daripada bahan rangsangan untuk  Menghubungkaitkan
bahasa badan dengan kreatif menyampaikan nilai murni dengan  Menaakul
melalui lakonan secara didik menggunakan bahasa yang indah dan  Menjanakan idea
hibur. bahasa badan yang sesuai melalui  Gambaran mental
lakonan.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul ganti nama diri tanya mengikut
mengikut konteks. konteks dengan betul.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja Kbat :
aktif transitif dan kata kerja pasif

mengikut konteks dengan betul.

23

MINGGU 31
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

25 JULAI-02 OGOS 2020

CUTI HARI RAYA HAJI
 31 JULAI 2020

32 Tema 8: 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan EMK:
Ekonomi menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat
03-07 Malaysia tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang sesuatu Nilai Murni:
OGOS daripada pelbagai sumber perkara secara bertatasusila.  Kerajinan, berdikari,
2020 Unit 23 : dengan tepat secara
Keusahawanan bertatasusila.
2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
Tajuk : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan mengandungi pelbagai ragam ayat  Perniagaan, Keusahawanan,
Usahawan bacaan dengan lancar, secara mekanis dengan lancar,
Cemerlang sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi BCB : Perbincangan
intonasi yang betul. yang betul. Bacaan imbasan
Perkidmatan
Penyajian 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan KP:
Makanan maklumat yang betul berbentuk  Kontruktivisme
maklumat tentang sesuatu syarahan, ucapan dan pidato dengan
Kreativiti betul serta menggunakan bahasa Strategi pdp:
Menjanakan perkara dengan yang santun. KB
Pendapatan  Menjanakan idea
menggunakan bahasa yang 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata  Menghubungkaitkan
Pewaris Songket adjektif dan kata bantu mengikut  Mensentesis
Melayu santun. konteks dengan betul.  Menganalisis

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata Kbat :
golongan kata dengan betul hubung pancangan relatif dan kata
mengikut konteks. hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

24

33 Tema 8: 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
Ekonomi menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara
10-14 Malaysia tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik Nilai Murni:
OGOS daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang mengandungi  Kesederhanaan, rasional,
2020 Unit 24 : dengan tepat secara peribahasa secara bertatasusila.
Pengurusan bertatasusila. berhemat, kerjasama,
PENDIDIK Kewangan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang berhemah tinggi
AN SIVIK 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan mengandungi ayat tunggal dan ayat
bacaan dengan lancar, majmuk berbilang subjek dan predikat Ilmu :
Tajuk : sebutan yang jelas dan secara mekanis dengan lancar, sebutan  Peribahasa, Kewangan,
Bijak intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul.
Menguruskan Matematik, Pendidikan Moral
Wang 3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan
kreatif dalam pelbagai genre pendahuluan, isi dan penutup dalam BCB : Bacaan luncuran
Simpanan Masa dengan betul. penulisan kreatif dengan betul. KP:
Hadapan  Verbal linguistik
5.2 Memahami dan menggunakan 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif  Meramal
Agihan Bijak pembentukan kata yang berbentuk imaginatif dan deskriptif  Menghubungkaitkan
sesuai dalam pelbagai situasi menggunakan ayat gramatis dengan
Majlis Jamuan dengan betul. betul. Strategi pdp:
Perpisahan KB
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi,  Menjanakan idea
Kad Debit kata pembenar, kata arah, kata bilangan  Menganalisis
mengikut konteks dengan betul.  Mengecam
(Penilaian 9)
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan Kbat :
apitan pada kata kerja mempeR...kan,
mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta
imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi
dengan betul.

25

34 Tema 9: 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan EMK:
Lestarikan Bumi mengemukakan pendapat pendapat secara kritis tentang
17-21 Kita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada pelbagai Nilai Murni:
OGOS daripada pelbagai sumber sumber dengan menggunakan ayat  Berhemat, kasih sayang,
2020 Unit 25 : secara bertatasusila. yang gramatis secara bertatasusila.
Aktiviti Mesra semangat bermasyarakat,
CUTI Alam 2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat kebersihan fizikal dan mental
AWAL
MUHARAM Tajuk : maklumat yang tersurat dan yang tersurat daripada idea utama Ilmu :
20 OGOS Gaya Hidup  Pendidikan Alam sekitar
2020 Mesra Alam tersirat daripada pelbagai dan idea sampingan dalam
BCB : Bacaan Imbasan
bahan untuk memberi pelbagai bahan bagi membuat KP:
 Kontekstual
respons dengan betul. ramalan dengan tepat.  Naturalis
 Menghubungkaitakan
Amalan Mesra 3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil  Mengaplikasikan
Alam
hasil penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan, Strategi pdp:
KB
tanda baca, kosa kata dan struktur  Menilai
 Meramal
Lambaian Malar 4.3 Mengujarkan bahasa yang ayat dalam penulisan.  Menganalisis
Hijau  Menjanakan idea
indah dan menggunakan
Kbat:
bahasa badan dengan kreatif 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan

Kelab Pencinta melalui lakonan secara didik daripada bahan rangsangan untuk
Alam
hibur. menyampaikan nilai murni dengan

menggunakan bahasa yang indah

Kempen Hari 5.2 Memahami dan menggunakan dan bahasa badan yang sesuai
Alam sekitar
pembentukan kata yang melalui lakonan.

sesuai dalam pelbagai situasi

Nikmat Alam dengan betul. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata

ganda berentak dalam pelbagai

situasi dengan betul.

26

35 Tema 9: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut EMK:
Lestarikan Bumi menyebut bunyi bahasa, iaitu pelbagai ragam ayat dengan struktur
24-28 Kita abjad, suku kata, perkataan, binaan ayat yang betul dan tepat. Nilai Murni:
OGOS frasa dan ayat dengan betul.  Kasih sayang, kebersihan
2020 Unit 26 : 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
Isu Alam sekitar 2.4 Membaca dan memahami yang tersurat dan tersirat dengan fizikal dan mental, kesyukuran,
maklumat yang tersurat dan tepat daripada pelbagai bahan untuk semangat kemasyarakatan,
Tajuk : tersirat daripada pelbagai membuat ulasan yang betul. rasional
Lindungilah Flora bahan untuk memberi
dan Fauna respons dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif Ilmu :
berbentuk imaginatif dan deskriptif  Pendidikan Alam sekitar,
Kualiti Udara 3.7 Menghasilkan penulisan menggunakan
kreatif dalam pelbagai genre Geografi , Sains
Sungai Kita dengan betul. ayat gramatis dengan betul.
BCB : Bacaan Imbasan
Aku dan Alam 3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera KP:
pelbagai bahan sastera dan yang didengar, ditonton atau dibaca  Interpersonal
Sisa Bermanfaat bukan sastera yang didengar, dengan jelas dan menggunakan ayat  Kontekstual
yang gramatis.  Naturalis
ditonton atau dibaca dengan betul.  Kontrukstivisme
5.2.3 Memahami dan menggunakan kata
5.2 Memahami dan menggunakan majmuk istilah khusus dalam bidang Strategi pdp:
pembentukan kata yang ilmiah dan kata majmuk yang KB
sesuai dalam pelbagai situasi mendukung maksud kiasan dengan  Mengecam
dengan betul. betul dalam pelbagai situasi.  Menilai
 Menjanakan idea
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal  Mensentesis
yang betul dalam pelbagai dan ayat majmuk dengan peluasan  Menghubungkaitkan
situasi. subjek dan predikat dengan betul
dalam pelbagai situasi. Kbat :

27

36 Tema 9: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
Lestarikan Bumi sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas
31 OGOS- Kita dengan tepat menggunakan dan intonasi yang betul Nilai Murni:
04 sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang  Kasih sayang, rasional,
Unit 27 : intonasi yang betul. mengandungi laras bahasa yang
SEPTEMBER Selamatkan Bumi sesuai. kebersihan fizikal dan mental,
Kita 2.5 Membaca, memahami dan semangat bermasyarakat,
2020 menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami kerjasama
Tajuk : maklumat yang terdapat dalam maklumat yang terdapat dalam
UPSR Amalan Hijau pelbagai bahan dengan betul. bahan puisi dengan betul. Ilmu :
CUTI HARI  Pendidikan Alam Sekitar,
Hutanku 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
KEMERDEKAAN maklumat tentang sesuatu maklumat yang betul berbentuk Sains
Lestarikan perkara dengan menggunakan syarahan, ucapan dan pidato dengan
31 OGOS Bandar Teknologi bahasa yang santun. betul serta menggunakan bahasa BCB :
2020 Hijau yang santun. KP:
4.4 Melafazkan dan memahami  Kajian Masa Depan
Sambutan “Masa puisi dengan intonasi yang 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan  Kontrustivisme
Bumi” betul menggunakan bahasa yang jelas dan intonasi yang betul  Verbal linguistik
yang indah secara didik hibur. serta memahami syair tersebut.  Mengaplikasikan
(Penilaian 9)
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
golongan kata dengan betul hubung pancangan relatif dan kata KB
mengikut konteks. hubung pancangan komplemen  Menghubungkaitkan
mengikut konteks dengan betul.  Mensentesis
 Menjanakan idea
 Merumus
 Menganalisis

Kbat :

28

37 & 38 Tema 10: 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang EMK:
Jelajah Alam sesuatu perkara semula dialami dengan tepat , sebutan yang
07-18 Sains dan Ciptaan dengan tepat menggunakan jelas dan intonasi yang betul dengan Nilai Murni:
SEPTEM sebutan yang jelas dan menggunakan ayat yang  Kerajinan, kesyukuran,
BER 2020 Unit 28 : intonasi yang betul. mengandungi laras bahasa yang
Alam Sains sesuai. rasional
PENDIDIKAN 2.6 Membaca pelbagai bahan
SIVIK Tajuk : sastera dan bukan sastera yang 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai Ilmu :
Indahnya Pelangi sesuai bagi memupuk minat bahan bukan sastera untuk  Sains, Geografi, Sejarah
CUTI HARI membaca. memperkaya laras bahasa.
MALAYSIA Ramalan Cuaca BCB : Membuat rujukan
3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil Bacaan imbasan
16 Tulang Manusia hasil penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa kata dan struktur KP:
SEPTEMBER Mesin awal 4.3 Mengujarkan bahasa yang ayat dalam penulisan.  Pembelajaran berasaskan
indah dan menggunakan
2020 Beku Tanpa bahasa badan dengan kreatif 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan projek
Elektrik melalui lakonan secara didik yang jelas dan intonasi yang betul  Interpersonal
hibur. serta menggunakan bahasa badan  Kontruktivisme
Organ Deria Kita yang kreatif melalui lakonan.
5.1 Memahami dan menggunakan Strategi pdp:
golongan kata dengan betul 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata KB
mengikut konteks. kerja aktif transitif dan kata kerja  Mengaplikasikan
pasif mengikut konteks dengan  Menghubungkaitkan
betul.  Menganalisis
 Menjanakan idea

Kbat :

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata bantu mengikut
konteks dengan betul.

29

39 & 40 Tema 10: 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat EMK:
Jelajah Alam maklumat tentang sesuatu yang tersurat dan tersirat dengan tepat
21 Sains dan Ciptaan perkara daripada pelbagai tentang sesuatu perkara secara Nilai Murni:
sumber dengan tepat secara bertatasusila.  Kasih sayang, kebersihan,
SEPTEMBER Unit 29 : bertatasusila.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat rasional, kebersihan fizikal dan
– 02 Teknologi dalam 2.4 Membaca dan memahami yang tersurat dan tersirat dengan tepat mental, kesyukuran, rasional
OKTOBER Kehidupan maklumat yang tersurat dan daripada pelbagai bahan untuk membuat
ulasan yang betul. Ilmu :
2020 Tajuk : tersirat daripada pelbagai bahan  TMK
untuk memberi respons dengan 3.3.3 Membina dan menulis jawapan
Selaut Budi, betul. pemahaman berdasarkan soalan BCB : Bacaan intensif
Sejunjung Kasih bertumpu dan bercapah secara kritis KP:
3.3 Membina dan menulis perkataan, dengan betul.  Interpersonal
Pencuci Kereta frasa dan ayat dengan betul.  Konstruktivisme
Automatik 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan  Kontektual
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah daripada bahan rangsangan untuk
Vakum Robotik dan menggunakan bahasa badan menyampaikan nilai murni dengan Strategi pdp:
untuk Ibu dengan kreatif melalui lakonan menggunakan bahasa yang indah dan KB
secara didik hibur. bahasa badan yang sesuai melalui  Menjanakan idea
Jam Tangan lakonan.  Mengitlak
Pintar 5.1 Memahami dan menggunakan  Mensentesis
golongan kata dengan betul 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi,
Papan Pintar mengikut konteks. kata pembenar, kata arah, kata bilangan Kbat :
mengikut konteks dengan betul.

E-buku 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
pembentukan kata yang sesuai apitan pada kata kerja mempeR...kan,
dalam pelbagai situasi dengan mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta
betul. imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi
dengan betul.

30

41 Tema 10: 1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
Jelajah Alam menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perkara
05-09 Sains dan Ciptaan tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media Nilai Murni:
OKTOBER daripada pelbagai sumber elektronik menggunakan ayat yang  Hemah tinggi, bekerjasama,
Unit 20 : dengan tepat secara mengandungi peribahasa secara
2020 Kreativiti dalam bertatasusila. bertatasusila. kerajinan, kasih sayang,
Ciptaan. kerajinan, Pendidikan
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Kesihatan
Tajuk : bacaan dengan lancar, mengandungi ayat tunggal dan
sebutan yang jelas dan ayat majmuk berbilang subjek dan Ilmu :
Basikal Lipat intonasi yang betul. predikat secara mekanis dengan  Peribahasa, kreativiti dan
lancar, sebutan yang jelas dan
Inovasi 3.5 Mencatat maklumat yang intonasi yang betul. inovasi , Kemahiran Hidup
pembersih Kipas betul tentang sesuatu perkara
Siling daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul BCB : Bacaan intensif
mengikut urutan daripada pelbagai KP:
Karpet Berlagu 5.1 Memahami dan menggunakan sumber.  Interpersonal
golongan kata dengan betul  Kontekstual
Papan tanda mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata  Konstruktivisme
Fleksibel hubung pancangan relatif dan kata
5.3 Memahami dan membina ayat hubung pancangan komplemen Strategi pdp:
Di Klinik yang betul dalam pelbagai mengikut konteks dengan betul. KB
situasi.  Membanding dan membezakan
(Penilaian 10) 5.3.1 Memahami dan membina ayat  Mengecam
tunggal dan ayat majmuk dengan  Menjanakan idea
peluasan subjek dan predikat
dengan betul dalam pelbagai Kbat :
situasi.

31

MINGGU 42
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN SUMATIF 3

12-16 OKTOBER 2020

MINGGU 43
19-23 OKTOBER 2020

CUTI PERISTIWA 3 : MAJLIS APRESIASI KOKURIKULUM / SUKAN
23 OKTOBER 2020
MINGGU 44

26-30 OKTOBER 2020
SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK

28 OKTOBER 2020

CUTI MAULIDUR RASUL
29 OKTOBER 2020
MINGGU 45

02-06 NOVEMBER 2020

CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK
06 NOVEMBER 2020

MINGGU 46
09-13 NOVEMBER 2020
HARI BERTEMU WARIS (2)

10 NOVEMBER 2020

32

CUTI HARI DEEPAVALI
13-16 NOVEMBER 2020

CUTI PERISTIWA 4 : MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID
19 NOVEMBER 2020

MINGGU 47
16-20 NOVEMBER 2020

CUTI AKHIR TAHUN
21 NOVEMBER 2020- 1 JANUARI 2021

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH,

…………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. …….……………………………………………………….
PN SUZANA BT HJ MAHMOOD @ SAID PN RIMA ROHANI BT MOHAMMAD PN SITI ZABEDAH BT MAHMUD
GURU BAHASA MELAYU TAHUN 5 KETUA PANITIA BAHASA MELAYU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

33


Click to View FlipBook Version