The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suzanamgsipoh, 2020-02-05 10:42:21

RPT Sejarah T5 2020 SUZANA

RPT Sejarah T5 2020 SUZANA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
SEJARAH TAHUN 5 2020

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

1 6.1 Institusi Raja. 6.1.1 Menyatakan maksud raja 1 Murid mengetahui tentang institusi 6.1.1
02-03 JAN dan kerajaan. raja sebagai warisan negara. Dimana ada Raja maka akan
DK: terdapat kerajaan .Raja
2020 PERKONGSIAN 6.1.2 Menyatakan konsep daulat 2 Murid memahami tentang institusi adalah ketua negara dan
SEJARAH dan derhaka. raja sebagai warisan negara. munculnya kerajaan kerana
adanya raja.
6.1.3 Menyatakan kedudukan 3 Murid boleh menerangkan tentang
raja pada masa kini. institusi raja sebagai warisan 6.1.2
negara. Konsep daulat dan derhaka
K 6.1.6 Menyatakan kepentingan dengan mengaitkan peranan
mempertahankan institusi raja. 4 Murid boleh menguasai maklumat rakyat
tentang institusi raja sebagai
OBJEKTIF warisan negara. 6.1.3 Kedudukan raja kini
--Murid dapat mengetahui sebagai ketua negeri
kedudukan raja dalam susun 5 Murid boleh membuat penilaian
lapis masyarakat tentang istitusi raja sebagai warisan
negara.
-Murid dapat menyatakan
kedudukan raja pada masa kini. 6 Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang institusi raja
-Murid menyenaraikan 3/5 sebagai warisan negara.
kepentingan mempertahankan
Institusi raja.

1

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

2 6.1 Institusi Raja. 6.1.4 Menyenaraikan negara- 1 Murid mengetahui tentang institusi 6.1.4 Arab Saudí, Jepun,
06-10 JAN raja sebagai warisan negara. Brunei
DK: negara lain di Asia yang
2020 PERKONGSIAN 2 Murid memahami tentang institusi
SEJARAH mengamalkan sistem raja sebagai warisan negara.

pemerintahan beraja pada masa

kini.

K 6.1.7 Menyatakan 3 Murid boleh menerangkan tentang
institusi raja sebagai warisan
penghargaan terhadap institusi negara.

raja. 4 Murid boleh menguasai maklumat
tentang institusi raja sebagai
OBJEKTIF warisan negara.

-Murid dapat menyenarai nama- 5 Murid boleh membuat penilaian
tentang istitusi raja sebagai warisan
nama negara Asia (Arab negara.

saudi,Jepun dan 6 Murid boleh menzahirkan idea
yang rasional tentang institusi raja
Brunei,Thailand) yang sebagai warisan negara.

mengamalkan sistem

pemerintahan beraja pada masa

kini.

-Murid dapat menyatakan

penghargaan tentang

kepentingan institusi raja kepada

negara.

2

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

3 6.2 Agama Islam 6.2.1 Menyatakan Islam sebagai 1. Murid mengetahui agama Islam
13-17 JAN
warisan negara. sebagai warisan Negara 6.2.1 Menyatakan tentang
2020
Agama Islam adalah warisan

2. Murid memahami agama Islam negara sejak dari zaman

DK: K 6.2.5 Menyatakan peranan sebagai warisan negara. Kesultanan Melayu Melaka
PERKONGSIAN
NILAI agama Islam dalam membentuk

perpaduan. 3. Murid boleh menerangkan tentang

agama Islam sebagai warisan negara.

OBJEKTIF

Murid menyatakan Agama Islam 4. Murid boleh menguasai maklumat

sebagai warisan negara sejak dari tentang agama Islam sebagai warisan

Zaman Kesultanan Melayu Negara

Melaka. .

5. Murid boleh membuat penilaian

Murid menyatakan peranan tentang agama Islam sebagai warisan

agama Islam dalam membentuk negara.

perpaduan.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional tentang agama Islam sebagai

warisan negara.

4 6.2 Agama Islam 6.2.2 Menyatakan Islam sebagai 1. Murid mengetahui agama Islam 6.2.2 Mengikut peruntukan
20-24 JAN
DK: agama Persekutuan dalam sebagai warisan Negara perlembagaan
2020 PERKONGSIAN
NILAI perlembagaan.

2. Murid memahami agama Islam

sebagai warisan negara.

K6.2.5 Menyatakan peranan

agama Islam dalam membentuk 3. Murid boleh menerangkan tentang

perpaduan. agama Islam sebagai warisan negara.

OBJEKTIF 4. Murid boleh menguasai maklumat

Murid menyatakan Islam sebagai tentang agama Islam sebagai warisan

3

agama Persekutuan mengikut Negara

peruntukan Perlembagaan. .

5. Murid boleh membuat penilaian

Murid menjelaskan peranan tentang agama Islam sebagai warisan

agama Islam dalam membentuk negara.

perpaduan 6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang agama Islam sebagai
warisan negara.

5 CUTI TAHUN BARU CINA
23-27 JAN 2020

5 6.2 Agama Islam 6.2.3 Menyatakan cara hidup 1. Murid mengetahui agama Islam 6.2.3 Cara hidup yang adil,
27-31 JAN bermasyarakat dalam Islam berbuat baik, menjaga
DK: sebagai warisan Negara
2020 PERKONGSIAN kebersihan
NILAI
K 6.2.6 Menyatakan nilai-nilai 2. Murid memahami agama Islam

keagamaan yang diamalkan bagi sebagai warisan negara.

membentuk masyarakat yang 3. Murid boleh menerangkan tentang
harmoni.
agama Islam sebagai warisan negara.

OBJEKTIF 4. Murid boleh menguasai maklumat

Murid menyenaraikan 5/7 cara tentang agama Islam sebagai warisan

hidup bermasyarakat dalam Negara

Islam .

Murid menyenaraikan 3 nilai 5. Murid boleh membuat penilaian

keagamaan yang diamalkan bagi tentang agama Islam sebagai warisan

membentuk masyarakat yang negara.

harmoni.( cara hidup yang 6. Murid boleh menzahirkan idea yang
adil,berbuat baik,menjaga rasional tentang agama Islam sebagai
kebersihan) warisan Negara.

4

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

6 6.2 Agama Islam 6.2.3 Menyatakan cara hidup 1. Murid mengetahui agama Islam 6.2.3 Cara hidup yang adil,
03-07 JAN
bermasyarakat dalam Islam sebagai warisan Negara berbuat baik, menjaga
2020
kebersihan

2. Murid memahami agama Islam

DK: K 6.2.6 Menyatakan nilai-nilai sebagai warisan negara.
PERKONGSIAN
NILAI keagamaan yang diamalkan bagi

membentuk masyarakat yang 3. Murid boleh menerangkan tentang

harmoni agama Islam sebagai warisan negara.

OBJEKTIF 4. Murid boleh menguasai maklumat

Murid menyatakan 3/5 cara tentang agama Islam sebagai warisan

hidup bermasyarakat dalam Negara

Islam .

5. Murid boleh membuat penilaian

Murid boleh meembuat penilaian tentang agama Islam sebagai warisan

tentang budaya dan amalan cara negara.

hidup dalam mewujudkan

masyarakat yang harmoni. 6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional tentang agama Islam sebagai

warisan negara.

7 6.2 Agama Islam 6.2.4 Menyatakan kesenian Islam 1. Murid mengetahui agama Islam
10-14 FEB
DK: di Malaysia sebagai warisan Negara 6.2.4 kesenian merangkumi
2020 PERKONGSIAN
NILAI senibina, senik Khat
PENDIDIKAN
SIVIK K 6.2.7 Menyatakan kesenian 2. Murid memahami agama Islam

Islam sebagai salah satu warisan sebagai warisan negara.

Negara yang dibanggakan

3. Murid boleh menerangkan tentang

OBJEKTIF agama Islam sebagai warisan negara.

Murid menyenaraikan kesenian

Islam di Malaysia.( senibina , seni 4. Murid boleh menguasai maklumat

Khat) tentang agama Islam sebagai warisan

Negara

5

Murid boleh menyatakan 3 .

kesenian Islam sebagai salah satu 5. Murid boleh membuat penilaian

warisan Negara yang tentang agama Islam sebagai warisan

dibanggakan. negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang agama Islam sebagai
warisan negara.

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

6.3 6.3.1 Menyatakan asal usul 1. Murid mengetahui tentang bahasa 6.3.1 Asal dari Nusantara
Bahasa Bahasa Melayu
8 Kebangsaan Melayu sebagai warisan negara.
17-21 FEB K6.3.4 Menyatakan Bahasa
Melayu sebagai warisan K6.3.4 Bahasa Melayu
2020 Negara yang dibanggakan.
2. Murid memahami bahasa Melayu sebagai warisan yang
OBJEKTIF
Mengetahui asal usul Bahasa sebagai warisan negara. dibanggakan sehingga hari ini
Melayu dari Nusantara
DK: .
PERASAAN Menghargai Bahasa Melayu
KEKITAAN sebagai bahasa warisan negara 3. Murid boleh menerangkan tentang

bahasa Melayu sebagai warisan

negara.

4. Murid boleh menguasai maklumat
tentang bahasa Melayu sebagai
warisan negara.

5. Murid boleh membuat penilaian
tentang bahasa Melayu sebagai
warisan negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang bahasa Melayu
sebagai warisan negara.

6

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

9 6.3 6.3.2 Menyatakan Bahasa 1. Murid mengetahui tentang bahasa 6.3.2 peranan Bahasa melayu
24-28 FEB Bahasa
Kebangsaan Melayu sebagai lingua Melayu sebagai warisan negara. sebagai bahasa Lingua Franca
2020
franca iaitu bahasa perantaraan dalam

2. Murid memahami bahasa Melayu perdagangan perhubungan,

K6.3.6 Menyatakan sebagai warisan negara. pentadbiran bahasa Ilmu,

kepentingan Bahasa bahasa perundangan sejak

DK: Melayu sebagai bahasa 3. Murid boleh menerangkan tentang zaman Kesultanan Melayu
PERASAAN
KEKITAAN ilmu bahasa Melayu sebagai warisan Melaka

negara.

OBJEKTIF

mengetahui Bahasa Melayu sebagai 4. Murid boleh menguasai maklumat

Bahasa Perantaraan dlm tentang bahasa Melayu sebagai

perdagangan,pentadbiran,bhs warisan negara.

perundangan

5. Murid boleh membuat penilaian

menyatakan penggunaan Bahasa tentang bahasa Melayu sebagai

Melayu dalam mata pelajaran wajib warisan negara.

lulus

6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional tentang bahasa Melayu

sebagai warisan negara.

10 CUTI PERISTIWA 1 : KEJOHANAN OLAHRAGA
06 MAC 2020

10 6.3 6.3.3 Menyatakan taburan 1. Murid mengetahui tentang bahasa
02-06 MAC Bahasa penutur bahasa Melayu di
Kebangsaan dunia Melayu sebagai warisan negara. 6.3.3 Menyenaraikan taburan
2020
K6.3.5 Menyatakan Bahasa di Nusantara ( Indonesia,
Melayu sebagai bahasa
perpaduan 2. Murid memahami bahasa Melayu Thailang, Filipina, Vietnam,

sebagai warisan Negara Kemboja dll

.

DK: 3. Murid boleh menerangkan tentang
PERASAAN
KEKITAAN bahasa Melayu sebagai warisan

negara.

7

K6.3.6 Menyatakan Bahasa

Melayu sebagai bahasa ilmu 4. Murid boleh menguasai maklumat

tentang bahasa Melayu sebagai

OBJEKTIF warisan negara.

Menyenaraikan taburan di

Nusantara - 5. Murid boleh membuat penilaian

(Indonesia,Thailand, tentang bahasa Melayu sebagai

Filipina,Vietnam, Kemboja, warisan negara.

Dll)

6. Murid boleh menzahirkan idea yang

menyenaraikan 3 negara yang rasional tentang bahasa Melayu

menggunakan Bahasa Melayu sebagai warisan negara.

menggunakan Bahasa Melayu

sebagai Bahasa komunikasi antara

kaum

11 09-12 MAC 2020
UJIAN SUMATIF 1
PENDIDIKAN
SIVIK STANDARD STANDARD 14-22 MAC 2020 PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
DIAWALKAN
KERANA STANDARD PRESTASI
MINGGU
KE-3 CUTI

12

MINGGU

13 7.1 Penjajahan dan 7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar 1. Murid mengetahui tentang penjajahan 7.1.1 Menyenaraikan Kuasa
23-27 Campur
MAC 2020 tangan kuasa yang menjajah dan campur tangan dan campur tangan kuasa luar di luar iaitu Siam, Portugis,
luar
di Negara kita. negara kita Belanda, British, Jepun dan
DK:
British ( termasuk Sabah dan

7.1.2 Menyatakan negeri-negeri 2. Murid memahami tentang penjajahan Sarawak)
dan campur tangan kuasa luar di
yang berada di bawah penjajahan
negara kita 7.1.2 7.1.2/ 7.1.3
dan campur tangan British.
Menyenaraikan negeri-Negeri

3. Murid boleh menerangkan tentang Selat , Negeri-Negeri Melayu

8

PERKONGSIAN K7.1.5 Menyatakan kepentingan penjajahan dan campur tangan kuasa Bersekutu dan Negeri-Negeri
SEJARAH
memelihara kedaulatan dan luar di negara kita Melayu Tidak Bersekutu dan

kemakmuran Negara kita pentadbiran. Manakala

4. Murid boleh menguasai maklumat ekonomi pula melibatkan bijih

OBJEKTIF tentang penjajahan dan campur tangan timah.

Mengetahui kuasa-kuasa luar yang kuasa luar di negara kita.

pernah menjajah dan campur tangan Skop pada bahagian ini

Negara kita. 5. Murid boleh membuat penilaian termasuk Negeri Sabah dan

tentang penjajahan dan campur tangan Sarawak

kuasa luar di negara kita. K7.1.5 Menjamin kestabilan

Memahami kuasa-kuasa luar yang politik,ekonomi, negeri aman

menjajah dan campur tangan 6. Murid boleh menzahirkan idea yang dan makmur, hidup sejahtera
rasional berkaitan penjajahan dan mengelakkan peperangan dsb
Negara kita.
campur tangan kuasa luar di negara

Bersyukur dengan kedaulatan dan kita.

kemakmuran Negara.

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

14 7.1 Penjajahan dan 7.1.3 Menyatakan penjajahan dan 1. Murid mengetahui tentang penjajahan 7.1.2 7.1.2/ 7.1.3
30 MAC –
Campur tangan campur tangan British dalam dan campur tangan kuasa luar di Menyenaraikan negeri-Negeri
03 APRIL pentadbiran dan ekonomi.
kuasa luar negara kita Selat , Negeri-Negeri Melayu
2020
Bersekutu dan Negeri-Negeri

2. Murid memahami tentang penjajahan Melayu Tidak Bersekutu dan

K7.1.6 Memanfaatkan kekayaan dan campur tangan kuasa luar di pentadbiran. Manakala
sumber alam untuk kemajuan
DK: negara kita ekonomi pula melibatkan bijih
PERKONGSIAN
SEJARAH Negara kita timah.

3. Murid boleh menerangkan tentang

OBJEKTIF penjajahan dan campur tangan kuasa K7.1.6 melahirkan perasaan
Menerangkan bentuk pentadbiran
luar di negara kita bangga, kemajuan ekonomi

dan sosioekonomi yang 4. Murid boleh menguasai maklumat
diperkenalkan oleh kuasa luar di
Negara kita. tentang penjajahan dan campur tangan
kuasa luar di negara kita.

5. Murid boleh membuat penilaian
tentang penjajahan dan campur tangan

9

15 STANDARD STANDARD kuasa luar di negara kita. PERINCIAN CATATAN
MINGGU KANDUNGAN PEMBELAJARAN
6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional berkaitan penjajahan dan
campur tangan kuasa luar di negara
kita.

CUTI PERISTIWA 2 : GOOD FRIDAY
10 APRIL 2020

STANDARD PRESTASI

7.1 Penjajahan dan 7.1.4 Menyatakan kesan penjajahan 1. Murid mengetahui tentang penjajahan 7.1.4 Kesan ini meliputi

15 Campur tangan dan campur tangan British terhadap dan campur tangan kuasa luar di pegangkutan , bandar-bandar
06-10
APRIL Kuasa luar pentadbiran dan sosioekonomi negara kita baru, pendidikan, masyarakat
2020
berbilang kaum, kesihatan)

K7.1.7 Menyatakan semangat 2. Murid memahami tentang penjajahan
dan campur tangan kuasa luar di K7.1.7 bertujuan untuk
kekitaan dan kebersamaan dalam
negara kita membentuk sikap sepunya dan
membentuk Negara yang aman dan
kebersamaan berbangga dalam
makmur
3. Murid boleh menerangkan tentang kalangan murid.
DK:
PERKONGSIAN OBJEKTIF penjajahan dan campur tangan kuasa
SEJARAH luar di negara kita

Menyenaraikan kesan penjajahan 4. Murid boleh menguasai maklumat
dan campur tangan British terhadap tentang penjajahan dan campur tangan
pentadbiran dan sosioekonomi. kuasa luar di negara kita.

Menghargai kekayaan sumber alam 5. Murid boleh membuat penilaian
Negara. tentang penjajahan dan campur tangan

Menunjukkan semangat kekitaan kuasa luar di negara kita.

dalam kehidupan. 6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional berkaitan penjajahan dan

campur tangan kuasa luar di negara

kita.

10

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

16 7.2 7.2.1 Menyenaraikan tokoh-tokoh 1. Murid mengetahui perjuangan tokoh 7.2.1 Menyenaraikan Tokoh
13-17 Perjuangan Tokoh
APRIL Tempatan tempatan yang menentang tempatan menentang British. seperti Dol Said, Dato
2020 menentang British
penjajahan British. Maharajalela, Yamtuan Antah
PENDIDIKAN DK:
PERKONGSIAN 2. Murid memahami perjuangan tokoh , Rentap, Haji Abdul Rahman
SIVIK SEJARAH
tempatan menentang British. Limbong, Dato Bahaman, Tok

K7.2.4 Menyatakan iktibar yang Janggut , Yamtuan Antah, Mat

diperoleh daripada perjuangan 3. Murid boleh menerangkan perjuangan Salleh Sharif Masahor dan
tokoh terdahulu. tokoh tempatan menentang British. Antanom

OBJEKTIF 4. Murid boleh menguasai maklumat
Mengetahui perjuangan tokoh-
tokoh tempatan menentang tentang perjuangan tokoh tempatan
menentang British.

penjajahan. 5. Murid boleh membuat penilaian

Mencontohi perjuangan tokoh perjuangan tokoh tempatan menentang
kemerdekaan. British.

Menunjukkan rasa bangga terhadap 6. Murid boleh menzahirkan idea yang

perjuangan tokoh kemerdekaan. rasional tentang perjuangan tokoh

tempatan menentang British.

17 7.2 7.2.2 Menyatakan peristiwa 7.2.2 /7.2.3 menyatakan
20-24 Perjuangan Tokoh penentangan tokoh
APRIL Tempatan terhadap British tempatan 1. Murid mengetahui perjuangan tokoh peristiwa ringkas dan sebab
2020 menentang British
tempatan menentang British. penentangan

K7.2.5 Menyatakan rasa bangga 2. Murid memahami perjuangan tokoh
tempatan menentang British.
terhadap perjuangan pemimpin

terdahulu. 3. Murid boleh menerangkan perjuangan

OBJEKTIF tokoh tempatan menentang British.

Menerangkan penentangan tokoh 4. Murid boleh menguasai maklumat
tempatan terhadap British tentang perjuangan tokoh tempatan

Menyatakan rasa bangga terhadap menentang British.

11

DK: perjuangan pemimpin terdahulu
PERKONGSIAN
SEJARAH 5. Murid boleh membuat penilaian
perjuangan tokoh tempatan menentang
British.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang perjuangan tokoh
tempatan menentang British.

18 CUTI HARI PEKERJA
01 MEI 2020

7.2 7.2.3 Menyatakan sebab 7.2.2 /7.2.3 menyatakan
Perjuangan Tokoh
18 Tempatan penentangan tokoh tempatan 1. Murid mengetahui perjuangan tokoh peristiwa ringkas dan sebab
menentang British
27 APRIL terhadap British. tempatan menentang British. penentangan
– 01 MEI DK:
K7.2.6 Menyatakan kepentingan 2. Murid memahami perjuangan tokoh
2020 PERKONGSIAN

SEJARAH mempertahankan kedaulatan tempatan menentang British.

Negara. 3. Murid boleh menerangkan perjuangan

OBJEKTIF tokoh tempatan menentang British.

Menyenaraikan sebab penentangan 4. Murid boleh menguasai maklumat

tokoh tempatan terhadap British. tentang perjuangan tokoh tempatan

menentang British.

Menghargai kedaulatan negara 5. Murid boleh membuat penilaian
perjuangan tokoh tempatan menentang
British.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang perjuangan tokoh
tempatan menentang British.

12

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

19 7.3 7.3.1 Menyatakan peristiwa ke arah 1. Murid mengetahui sejarah 7.3.1 Menyatakan peristiwa
04-08 MEI Sejarah
Kemerdekaan 1957 perjuangan kemerdekaan. kemerdekaan negara. secara ringkas dari
2020
Pendudukan Jepun, Malayan

2. Murid memahami sejarah Union, Komunis, Parti

K7.3.5 Menyatakan pengorbanan kemerdekaan negara. Polittik, Pilihanraya,
tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan
DK: rundingan London, Merdeka)
PERKONGSIAN
SEJARAH / yang boleh dicontohi. 3. Murid boleh menerangkan tentang
KETERIKATAN sejarah kemerdekaan negara
EMOSI KEPADA
NEGARA OBJEKTIF 4. Murid boleh menguasai maklumat

20 Mengetahui sejarah kemerdekaan tentang sejarah kemerdekaan negara.

Negara

5. Murid boleh membuat penilaian
tentang sejarah kemerdekaan negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang sejarah kemerdekaan
negara.

CUTI HARI NUZUL AL-QURAN
11 MEI 2020

20 7.3 7.3.2 Menamakan tokoh-tokoh 1. Murid mengetahui sejarah 7.3.2 Dato’Onn, TAR, Tun
11-15 MEI Sejarah
Kemerdekaan 1957 yang berjuang ke arah kemerdekaan negara. razak, Tun Dr Ismail, Tun Tan
2020
DK: kemerdekaan. Cheng Lock, Panglima Bukit
PENDIDIKAN
SIVIK 2. Murid memahami sejarah Gantang

K7.3.5 Menyatakan pengorbanan kemerdekaan negara.

tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan 3. Murid boleh menerangkan tentang

yang boleh dicontohi. sejarah kemerdekaan negara

PERKONGSIAN OBJEKTIF
Menyenaraikan tokoh-tokoh yang
berjuang ke arah kemerdekaan. 4. Murid boleh menguasai maklumat
tentang sejarah kemerdekaan negara.
SEJARAH /

5. Murid boleh membuat penilaian
3)Menyanyikan lagu patriotik

13

KETERIKATAN dengan penuh semangat tentang sejarah kemerdekaan negara.
EMOSI KEPADA
6. Murid boleh menzahirkan idea yang
NEGARA rasional tentang sejarah kemerdekaan
negara.

21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN SUMATIF 2
22 & 23 18-22 MEI 2020

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23 MEI-07 JUN 2020

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25 MEI 2020

CUTI HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
06 JUN 2020

14

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

24 7.3 7.3.3 Menyatakan rundingan bagi 1. Murid mengetahui sejarah 7.3.3
08-12 JUN Sejarah Peristiwa Rundingan London
Kemerdekaan 1957 mendapatkan kemerdekaan. kemerdekaan negara.
2020

K7.3.6 Menyatakan kepentingan 2. Murid memahami sejarah

permuafakatan dalam perjuangan kemerdekaan negara.

menuntut kemerdekaan.

3. Murid boleh menerangkan tentang

DK: OBJEKTIF sejarah kemerdekaan negara
PERKONGSIAN
SEJARAH / Mengetahui maklumat tentang
KETERIKATAN
EMOSI KEPADA sejarah kemerdekaan Negara. 4. Murid boleh menguasai maklumat
NEGARA
tentang sejarah kemerdekaan negara.

5. Murid boleh membuat penilaian
tentang sejarah kemerdekaan negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang sejarah kemerdekaan
negara.

25 7.3 7.3.4 Menyatakan detik-detik 1. Murid mengetahui 7.3.4 Detik peristiharan di
Sejarah sejarah Bandar Hilir Melaka dan detik
15-19 JUN Kemerdekaan 1957 pengisytiharan kemerdekaan. kemerdekaan negara.
2020 31 OgoS 1957.

K7.3.6 Menyatakan kepentingan 2. Murid memahami sejarah

permuafakatan dalam perjuangan kemerdekaan negara.

DK: menuntut kemerdekaan.

3. Murid boleh menerangkan tentang

PENDIDIKAN PERKONGSIAN OBJEKTIF sejarah kemerdekaan negara

Menerangkan detik-detik
4. Murid boleh menguasai maklumat

15

SIVIK SEJARAH / pengisytiharan kemerdekan. tentang sejarah kemerdekaan negara.

KETERIKATAN Mengamalkan amalan 5. Murid boleh membuat penilaian
EMOSI KEPADA
permuafakatan dalam kehidupan tentang sejarah kemerdekaan negara.
NEGARA
harian.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional tentang sejarah kemerdekaan

negara.

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

26 8.0 8.1.1 1. Murid mengetahui tentang institusi 8.1.1 YDA sebagai Ketua
22-26 JUN
Institusi Yang di- Menyatakan Yang di-Pertuan Yang di-Pertuan Agong. negara
2020
Pertuan Agong Agong sebagai institusi ketua 8.1.2 Cara perlantikan (siapa

negara Malaysia. 2. Murid memahami tentang institusi melantik, bagaimana dilantik )

DK: Yang di-Pertuan Agong.

KESETIAAN 8.1.2

Menyatakan cara pelantikan Yang 3. Murid boleh menerangkan tentang K8.1.5 Kepentingan iraykat
di-Pertuan Agong. institusi Yang di-Pertuan Agong.
malaysia menghargai intitusi

YDA ( lambang
K8.1.5 4. boleh menguasai maklumat tentang perpaduan,ketua negara)
Menyatakan kepentingan institusi Yang di-Pertuan Agong.

menghargai Yang di-Pertuan

Agong sebagai lambang perpaduan. 5. Murid boleh membuat penilaian

tentang institusi Yang di-Pertuan

Agong.

OBJEKTIF

a) Mengetahui Yang di-Pertuan 6. Murid boleh menzahirkan idea yang

Agong sebagai institusi ketua rasional tentang Institusi Yang di-

negara Malaysia. Pertuan Agong.

b) Mengetahui cara pelantikan

Yang di-Pertuan Agong.

c) Menyenaraikan tiga

kepentingan menghargai Yang

di-Pertuan Agong sebagai

lambang perpaduan.

16

27 8.0 8.1.3 1. Murid mengetahui tentang institusi 8.1.3 Bidang kuasa YDA
29 JUN-03
Institusi Yang di- Menyenaraikan bidang kuasa Yang Yang di-Pertuan Agong. (ketua gama, kuasa melantik
JULAI
2020 Pertuan Agong di-Pertuan Agong. Pmdan Yang Di Pertua

2. Murid memahami tentang institusi Negeri, Mengurniakan Darjah

K8.1.6 Yang di-Pertuan Agong. Kebesaran )

Menjelaskan keunikan institusi K8.1.6 Keunikan institusi

DK: Yang di-Pertuan Agong dalam 3. Murid boleh menerangkan tentang YDA
KESETIAAN
sistem pemerintahan di Malaysia. institusi Yang di-Pertuan Agong.

OBJEKTIF 4. boleh menguasai maklumat tentang

institusi Yang di-Pertuan Agong.

Mengetahui bidang kuasa Yang di-

Pertuan Agong. 5. Murid boleh membuat penilaian

Mengetahui keunikan institusi tentang institusi Yang di-Pertuan

Yang di-Pertuan Agong dalam Agong.

sistem pemerintahan di Malaysia.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional tentang Institusi Yang di-

Pertuan Agong.

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

28 8.0 8.1.4 1. Murid mengetahui tentang institusi 8.1.4 Alat alat kebesaran (Baju
06-10
JULAI Institusi Yang di- Menyatakan alat-alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong. Muskat, Pending , Keris
2020
Pertuan Agong Yang di-Pertuan Agong dan Tengkolok Diraja, cokmar dll)

Permaisuri Agong. 2. Murid memahami tentang institusi

Yang di-Pertuan Agong. K81.7 Mengapa pemimpin/

K8.1.7 3. Murid boleh menerangkan tentang ketua negara perlu dihormati (

DK: Menyatakan kepentingan institusi Yang di-Pertuan Agong. keamanan, bersykur dsb)
KESETIAAN
menghormati pemimpin negara.

4. boleh menguasai maklumat tentang

OBJEKTIF institusi Yang di-Pertuan Agong.

Mengetahui dan menyatakan alat-

alat kebesaran Yang di-Pertuan 5. Murid boleh membuat penilaian

Agong dan Permaisuri Agong. tentang institusi Yang di-Pertuan

Agong.

17

Menyatakan tiga kepentingan

menghormati pemimpin negara. 6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional tentang Institusi Yang di-

Pertuan Agong.

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

29 9.1 9.1.1 1. Murid mengetahui Jata Negara 9.1.1 Menyenaraikan lambang
13-17 Jata Negara
JULAI Menyenaraikan lambang pada Jata sebagai lambang identiti negara. yang terdapat dalam Jata
2020
Negara. Negara

2. Murid memahami Jata Negara sebagai

K9.1.4 lambang identiti negara. K9.1.4 Mengapa Jata Negara

Menyatakan kepentingan Perlu dihormati

menghormati Jata Negara. 3. Murid boleh menerangkan tentang

Jata Negara sebagai lambang identiti K9.1.5 Menyatakan tentang

K9.1.5 negara. Jata negara sebagai lambang

Menyatakan Jata Negara sebagai Perpaduan ( boleh dikaitkan

DK: lambang perpaduan. 4. Murid boleh menguasai maklumat dengan maksud. Jawapan

PERKONGSIAN tentang Jata Negara sebagai lambang adalah dalam bentuk nilai2
NILAI
OBJEKTIF identiti negara. patriotik)

Mengetahui lambang pada Jata

Negara.

5. Murid boleh membuat penilaian

Mengetahui kepentingan tentang Jata Negara sebagai lambang

menghormati Jata Negara. identiti negara.

Jata Negara sebagai lambang

perpaduan. 6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional tentang Jata Negara sebagai

lambang identiti negara.

30 9.1 9.1.2 1. Murid mengetahui Jata Negara 9.1.2 Memberikan makna
20-24 Jata Negara
JULAI Menyatakan makna lambang- sebagai lambang identiti negara. pada lambing
2020 DK:
lambang pada Jata Negara.
PERCUBAAN
UPSR 2. Murid memahami Jata Negara sebagai 9.1.3 Memberi penerangan

9.1.3 lambang identiti negara. tentang Cogan kata Tersebut

Menyatakan cogan kata yang

18

PERKONGSIAN terdapat pada Jata Negara. 3. Murid boleh menerangkan tentang
NILAI
Jata Negara sebagai lambang identiti

K9.1.6 negara. K9.1.6 Bersekutu Bertambah
Menyatakan
kepentingan

menghayati dan mengamalkan 4. Murid boleh menguasai maklumat Mutu adakah wajar dihayati/

cogan kata Jata Negara. tentang Jata Negara sebagai lambang adakah ia memberi kebaikan
identiti negara.

OBJEKTIF jika dihayati

Mengetahui makna lambang- 5. Murid boleh membuat penilaian

lambang pada Jata Negara. tentang Jata Negara sebagai lambang

identiti negara.

Menyatakan cogan kata yang

terdapat pada Jata Negara. 6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional tentang Jata Negara sebagai

lambang identiti negara.

Menyatakan tiga kepentingan

menghayati dan mengamalkan

cogan kata Jata Negara

31 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II
25 JULAI-02 OGOS 2020

MINGGU STANDARD STANDARD CUTI HARI RAYA HAJI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN 31 JULAI 2020

STANDARD PRESTASI

32 9.2 9.2.1 1. Murid mengetahui bendera 9.2.1 Nama bendera Jalur
03-07
OGOS 2020 Bendera Kebangsaan Menyatakan nama bendera kebangsaan sebagai identiti negara. gemilang sebagai lambang

kebangsaan. identiti Negara

2. Murid memahami bendera kebangsaan

9.2.2 sebagai identiti negara. 9.2.2 Menyatakan Sejarah

Menyatakan sejarah penciptaan penciptaan dari aspek Siapa

bendera kebangsaan. 3. Murid boleh menerangkan tentang pencipta, bila bagaimana

DK: K9.2.6 bendera kebangsaan sebagai identiti

negara. K9.2.6 Tujuan bendera

Menyatakan tujuan bendera kebangsaan dikibarkan dengan

kebangsaan dikibarkan. 4. Murid boleh menguasai maklumat membimbing murid

19

TANGGUNGJAWAB tentang bendera kebangsaan sebagai menjelaskan nilai2 positif dari

OBJEKTIF identiti negara. aspek nilai ( lambang

WARGANEGARA Menyatakan nama bendera kedaulatan negara, identiti
kebangsaan.
5. Murid boleh membuat penilaian dsbg)

tentang bendera kebangsaan sebagai

Mengetahui sejarah penciptaan identiti negara

bendera kebangsaan.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang

Menyatakan tiga tujuan bendera rasional tentang bendera kebangsaan

kebangsaan dikibarkan. sebagai identiti negara.

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

33 9.2 9.2.3 1. Murid mengetahui bendera 9.2.3 Menyenaraikan warna
10-14
OGOS 2020 Bendera Kebangsaan Menyatakan makna warna dan kebangsaan sebagai identiti negara. bendera dan makna

PENDIDIKAN lambang pada bendera kebangsaan
SIVIK
DK: 2. Murid memahami bendera kebangsaan K9.2.6 Tujuan bendera

K9.2.6 sebagai identiti negara. kebangsaan dikibarkan dengan

TANGGUNGJAWAB Menyatakan tujuan bendera membimbing murid

kebangsaan dikibarkan. 3. Murid boleh menerangkan tentang menjelaskan nilai2 positif dari

WARGANEGARA OBJEKTIF bendera kebangsaan sebagai identiti aspek nilai ( lambang

negara. kedaulatan negara, identiti

Menyatakan makna warna dan dsbg)

lambang pada bendera kebangsaan 4. Murid boleh menguasai maklumat

tentang bendera kebangsaan sebagai

Menyatakan tiga tujuan bendera identiti negara.

kebangsaan dikibarkan. 5. Murid boleh membuat penilaian

tentang bendera kebangsaan sebagai

identiti negara

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang bendera kebangsaan
sebagai identiti negara.

34 CUTI AWAL MUHARAM
20 OGOS 2020

20

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

34 9.2 9.2.4 1. Murid mengetahui bendera 9.2.4 Menyatakn tatacara
17-21
OGOS 2020 Bendera Kebangsaan Menyatakan etika menaikkan kebangsaan sebagai identiti negara. semasa menaikan bendera

bendera kebangsaan.

2. Murid memahami bendera kebangsaan

K9.2.7 sebagai identiti negara. K92.7 Mengapa bendera

DK: Menjelaskan kepentingan kebangsaan dihormati..

menghormati bendera kebangsaan. 3. Murid boleh menerangkan tentang

TANGGUNGJAWAB OBJEKTIF bendera kebangsaan sebagai identiti
negara.

Mengetahui etika menaikkan

WARGANEGARA bendera kebangsaan. 4. Murid boleh menguasai maklumat

tentang bendera kebangsaan sebagai

Menyatakan tiga kepentingan identiti negara.

menghormati bendera kebangsaan

5. Murid boleh membuat penilaian

tentang bendera kebangsaan sebagai

identiti negara

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang bendera kebangsaan
sebagai identiti negara.

35 9.2 9.2.5 1. Murid mengetahui bendera 9.2.5 Menyenaraikan bendera
24-28
OGOS 2020 Mengenal bendera kebangsaan kebangsaan sebagai identiti negara. negara Asean
Bendera Kebangsaan negara-negara di Asia Tenggara.

2. Murid memahami bendera kebangsaan

K9.2.8 sebagai identiti negara. K9.2.8 Membimbing murid

DK: Menyatakan bendera kebangsaan untuk memberikan jawapan

sebagai simbol perpaduan. 3. Murid boleh menerangkan tentang

bendera kebangsaan sebagai identiti bendera sebagai symbol

TANGGUNGJAWAB OBJEKTIF negara. perpaduan,
Mengenal bendera kebangsaan

WARGANEGARA negara-negara di Asia Tenggara. 4. Murid boleh menguasai maklumat
tentang bendera kebangsaan sebagai

21

Megetahui bendera kebangsaan identiti negara.

sebagai simbol perpaduan.

5. Murid boleh membuat penilaian

tentang bendera kebangsaan sebagai

identiti negara

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang bendera kebangsaan
sebagai identiti negara.

36 STANDARD STANDARD CUTI HARI KEMERDEKAAN PERINCIAN CATATAN
MINGGU KANDUNGAN PEMBELAJARAN 31 OGOS 2020

STANDARD PRESTASI

36 9.3 9.3.1 Menyatakan nama lagu 1. Murid mengetahui tentang lagu 9.3.1 Menyatakan lagu
31 OGOS-
Lagu Kebangsaan kebangsaan Malaysia kebangsaan sebagai identiti negara. Negaraku sebagai lagu
04
9.3.2Menyatakan sejarah kebangsaan
SEPTEMBER
penciptaan 2. Murid memahami lagu kebangsaan
2020
Lagu kebangsaan Malaysia sebagai sebagai identiti negara. 9.3.2 Sejarah penciptaan lagu
UPSR
( siapa, bila , bagaimana)

K.9.3.6 Menyatakan peranan lagu 3. Murid boleh menerangkan tentang

DK: kebangsaan dalam lagu kebangsaan sebagai identiti K9.3.6 Adakan lagu negaraKu

membentuk jati diri negara. berperanan dalam membentuk

TANGGUNGJAWAB jati diri ( melalui maksudnya)
4. Murid boleh menguasai maklumat

tentang lagu kebangsaan sebagai

WARGANEGARA OBJEKTIF identiti negara.

Mengetahui nama lagu kebangsaan

Malaysia sebagai jati diri. 5. Murid boleh membuat penilaian

tentang lagu kebangsaan sebagai

Murid dapat menyatakan sejarah identiti negara.

penciptaan lagu kebangsaan sebagai

jati diri. 6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional tentang lagu kebangsaan

Murid boleh menyatakan fungsi sebagai identiti negara.

lagu kebangsaan.

22

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

36 9.3 9.3.3 Menyatakan lirik dan 1. Murid mengetahui tentang lagu 9.3.3 Memberikan lirik lagu
31 OGOS- Lagu Kebangsaan
maksud kebangsaan sebagai identiti negara. dan maksud
04 DK:
TANGGUNGJAWA Lagu Negaraku. 2. Murid memahami lagu kebangsaan
SEPTEMBER B
WARGANEGARA K9.3.6 Menyatakan peranan lagu sebagai sebagai identiti negara. K9.3.6 Adakan lagu
2020
kebangsaan dalam 3. Murid boleh menerangkan tentang negaraKu berperanan
UPSR membentuk
dalam membentuk jati diri (
jati diri. lagu kebangsaan sebagai identiti melalui maksudnya) K9.3.7
negara.
Mengapa lagu Negaraku

K9.3.7 Menjelaskan kepentingan 4. Murid boleh menguasai maklumat perlu dinyayikan dengan
menyanyikan lagu kebangsaan tentang lagu kebangsaan sebagai bersemangat( mana-mana
munasabah)
dengan bersemangat. identiti negara.

OBJEKTIF 5. Murid boleh membuat penilaian

Murid dapat menerangkan tentang lagu kebangsaan sebagai
identiti negara.
maklumat tentang lagu

kebangsaan 6. Murid boleh menzahirkan idea

Murid dapat membuat penilaian yang rasional tentang lagu
tentang lagu kebangsaan sebagai kebangsaan sebagai identiti negara.

lambang pengukuhan jati diri.

Menyatakan kepentingan

menyanyikan lagu kebangsaan.

23

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
37
07-11 9.3 9.3.4 Menyatakan etika 1. Murid mengetahui tentang lagu 9.3.4 Menjelaskan cara
Lagu Kebangsaan
SEPTEMBER menyanyikan lagu kebangsaan kebangsaan sebagai identiti negara. menyanyikan Lagu

2020

K.9.3.6 Menyatakan peranan lagu 2. Murid memahami lagu kebangsaan
kebangsaan dalam sebagai sebagai identiti negara.
membentuk jati diri

3. Murid boleh menerangkan tentang

DK: OBJEKTIF lagu kebangsaan sebagai identiti

Murid dapat menyatakan negara.

kepentingan lagu kebangsaan. 4. Murid boleh menguasai maklumat
TANGGUNGJAWAB

Murid dapat membuat penilaian tentang lagu kebangsaan sebagai

WARGANEGARA tentang lagu kebangsaan sebagai identiti negara.

lambang pengukuhan jati diri

5. Murid boleh membuat penilaian

tentang lagu kebangsaan sebagai

identiti negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang lagu kebangsaan
sebagai identiti negara.

37 9.3 9.3.5 Menyatakan kepentingan 1. Murid mengetahui tentang lagu 9.3.5 Kepentingan lagu
07-11 Lagu Kebangsaan
lagu kebangsaan. kebangsaan sebagai identiti negara. Negara di jadikan identiti
SEPTEMBER DK: dalam negara serta dinyayikan

2020 2. Murid memahami lagu kebangsaan

K9.3.8 Menyatakan lagu sebagai sebagai identiti negara. K9.3.8 Adakah NegaraKu
kebangsaan sebagai simbol
symbol perpaduan ,

perpaduan. 3. Murid boleh menerangkan tentang

lagu kebangsaan sebagai identiti

OBJEKTIF negara.

TANGGUNGJAWAB Murid dapat menyatakan

kepentingan lagu kebangsaan. 4. Murid boleh menguasai maklumat

24

WARGANEGARA tentang lagu kebangsaan sebagai

Murid dapat membuat penilaian identiti negara.

tentang lagu kebangsaan sebagai 5. Murid boleh membuat penilaian

lambang pengukuhan jati diri tentang lagu kebangsaan sebagai

identiti negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang lagu kebangsaan
sebagai identiti negara.

38 STANDARD STANDARD CUTI HARI MALAYSIA PERINCIAN CATATAN
MINGGU KANDUNGAN PEMBELAJARAN 16 SEPTEMBER 2020

STANDARD PRESTASI

38 9.4 Bahasa Melayu 9.4.1. Menyatakan kedudukan 1. Murid mengetahui bahasa kebangsaan 9.4.1 Menyatakan kedudukan
14-18
bahasa Melayu dalam sebagai identiti negara. BM dalam Perlembagaan iaitu
SEPTEMBER perkara 152.
perlembagaan
2020
2. Murid memahami bahasa kebangsaan K9.4.4
PENDIDIKAN Menyatakan
SIVIK K9.4.4 Menyatakan kepentingan sebagai identiti negara. pentingya

memperkasa bahasa kebangsaan 3. Murid boleh menerangkan tentang memperkasakan Bm
sebagai alat perpaduan bahasa kebangsaan sebagai identiti ( lambang perpaduan, lambang

negara. K9.4.6 Mencari nilai yang

K9.4.6. Menyatakan rasa bangga terdapat dalam lagu bahasa
jiwa Bangsa
DK: menggunakan bahasa Melayu 4. Murid boleh menguasai maklumat

dalam pertuturan dan penulisan. tentang bahasa kebangsaan sebagai

identiti negara.

TANGGUNGJAWAB OBJEKTIF

WARGANEGARA Menerangkan bahasa Melayu 5. boleh membuat penilaian tentang
sebagai bahasa kebangsaan. bahasa kebangsaan sebagai identiti
negara.

Menyenaraikan peranan bahasa 6. Murid boleh menzahirkan idea yang
Melayu sebaga bahasa rasional tentang bahasa kebangsaan
kebangsaan Malaysia. sebagai identiti negara.

25

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
38
14-18 9.4 Bahasa Melayu 9.4.2. Menyatakan peranan bahasa 1. Murid mengetahui bahasa kebangsaan 9.4.2 Peranan Bm sebagai BM

SEPTEMBER Kebangsaan sebagai identiti negara. kebangsaan sebagai bahasa
Ilmu, bahasa komunikasi,
2020

K9.4.4 Menyatakan kepentingan 2. Murid memahami bahasa kebangsaan bahasa perundangan , bahasa
sebagai identiti negara. pendididkan
memperkasa bahasa kebangsaan

DK: sebagai alat perpaduan 3. Murid boleh menerangkan tentang

bahasa kebangsaan sebagai identiti K9.4.4 Menyatakan pentingya

TANGGUNGJAWAB K9.4.6. Menyatakan rasa bangga negara. memperkasakan Bm
menggunakan bahasa Melayu ( lambang perpaduan)

WARGANEGARA dalam pertuturan dan penulisan 4. Murid boleh menguasai maklumat
tentang bahasa kebangsaan sebagai

OBJEKTIF identiti negara. K9.4.6 Mencari nilai yang

Menerangkan bahasa Melayu terdapat dalam lagu bahasa
sebagai bahasa kebangsaan. 5. boleh membuat penilaian tentang jiwa Bangsa

bahasa kebangsaan sebagai identiti

negara.

Menyenaraikan peranan dan nilai

murni bahasa 6. Murid boleh menzahirkan idea yang
Melayu sebagai bahasa rasional tentang bahasa kebangsaan
kebangsaan Malaysia. sebagai identiti negara.

39 9.4 9.4.3 Menyatakan usaha 1. Murid mengetahui bahasa kebangsaan 9.4.3 Usaha memartabatkan
21-25 Bahasa Kebangsaan
memartabatkan bahasa Melayu sebagai identiti negara. Bm adalah mengadakan bulan
SEPTEMBER DK:
sebagai bahasa kebangsaan. bahasa, peranan Dewan
2020

2. Murid memahami bahasa kebangsaan Bahasa seperti menerbitkan

K9.4.5 Menyatakan rasa bangga sebagai identiti negara. buku, istilah dan peranan

menggunakan bahasa Melayu kerajaan

dalam pertuturan dan penulisan 3. Murid boleh menerangkan tentang
bahasa kebangsaan sebagai identiti K9.4.5 Menyatakan perasaan

negara. Bm dijadikan bahasa

26

TANGGUNGJAWAB OBJEKTIF 4. Murid boleh menguasai maklumat pertuturan dan penulisan

Membuat penilaian tentang bahasa tentang bahasa kebangsaan sebagai

WARGANEGARA Melayu sebagai bahasa kebangsaan. identiti negara. ( berbangga , identiti)

Menyatakan rasa bangga 5. boleh membuat penilaian tentang
menggunakan bahasa
dalam pertuturan. Melayu bahasa kebangsaan sebagai identiti
negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang bahasa kebangsaan
sebagai identiti negara.

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

39 9.5 9.5.1 Menyatakan nama bunga 1. Murid mengetahui bunga kebangsaan 9.5.1 Menyatakan bunga raya
21-25 Bunga Kebangsaan
kebangsaan negara kita. sebagai identiti negara. sebagai bunga kebangsaan.
SEPTEMBER DK:
PERKONGSIAN Menjelaskan tentang
2020 NILAI
9.5.2 Menyatakan makna warna pemilihan bunga raya sebagai

merah pada bunga kebangsaan. 2. Murid memahami bunga kebangsaan bunga kebangsaan

sebagai identiti negara.

K9.5.5 Menyatakan keistimewaan 3. boleh menerangkan tentang bunga 9.5.2 Memberikan maksud
bunga raya sebagai bunga kebangsaan sebagai identiti negara. warna pada bunga raya.
(Adakah bunga Raya ni

kebangsaan . penting?

OBJEKTIF 4. Murid boleh menguasai maklumat
tentang bunga kebangsaan sebagai

Memahami bunga kebangsaa n identiti negara.

sebagai lambang perpaduan. 5. Murid boleh membuat penilaian

Menyatakan makna bungan tentang bunga kebangsaan sebagai
kebangsaan. identiti negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang

Menerangkan bunga kebangsaan rasional tentang bunga kebangsaan

sebagai lambang perpaduan. sebagai identiti negara.

27

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

40 9.5 9.5.3 Menjelaskan kaitan bilangan 1. Murid mengetahui bunga kebangsaan 9.5.3 Memberikan perkaitan
28 Bunga Kebangsaan
kelopak bunga kebangsaan dengan sebagai identiti negara. kelopak bunga raya dengan 5
SEPTEMBER-
02 OKTOBER prinsip-prinsip Rukun Negara. 2. Murid memahami bunga kebangsaan prinsip rkun negara

2020 sebagai identiti negara.

K9.5.6 Menjelaskan kepentingan K95.6 Keistimewaan Bunga

bunga kebangsaan sebagai lambang 3. Boleh menerangkan tentang bunga kebangsaan dipilih sebagai

DK: perpaduan. kebangsaan sebagai identiti negara. kebangsaan
PERKONGSIAN
NILAI OBJEKTIF 4. Murid boleh menguasai maklumat

Mengetahui kaitan bilangan tentang bunga kebangsaan sebagai

kelopak bunga kebangsaan dengan identiti negara.

prinsip-prinsip Rukun Negara.

5. Murid boleh membuat penilaian

Menjelaskan secara terperinci tentang bunga kebangsaan sebagai

kepentingan bunga kebangsaan identiti negara.

sebagai lambing perpaduan

6. Murid boleh menzahirkan idea yang

rasional tentang bunga kebangsaan

sebagai identiti negara.

40 9.5 9.5.4 Mengenal pasti bunga 1. Murid mengetahui bunga kebangsaan K9.5.7 Menyatakan bunga
28 Bunga Kebangsaan
DK: kebangsaan negara di Asia sebagai identiti negara. raya sebagai lambang
SEPTEMBER-
02 OKTOBER Tenggara. perpaduan

2020 K9.5.7 Menyatakan kebanggaan 2. Murid memahami bunga kebangsaan K 9.5.8 Adakah bunga raya

bunga kebangsaan dijadikan sebagai identiti negara. boleh dibanggakan? ( ya..

PERKONGSIAN lambang dalam pelbagai urusan. kerana lambang identiti dan

3. boleh menerangkan tentang bunga telah menjadi lambang atau

OBJEKTIF kebangsaan sebagai identiti negara. icon dalam urusan seharian

NILAI Mengenal pasti bunga kebangsaan iaitu pada wang kertas,,

negara di Asia Tenggara 4. Murid boleh menguasai maklumat syiling, jata negara,

tentang bunga kebangsaan sebagai

Menyatakan rasa bangga terhadap identiti negara.
bunga kebangsaan

28

5. Murid boleh membuat penilaian
tentang bunga kebangsaan sebagai
identiti negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang bunga kebangsaan
sebagai identiti negara.

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

41 9.5 9.5.4 Mengenal pasti bunga 1. Murid mengetahui bunga kebangsaan K9.5.7 Menyatakan bunga
05-09 Bunga Kebangsaan
DK: kebangsaan negara di Asia sebagai identiti negara. raya sebagai lambang
OKTOBER PERKONGSIAN
NILAI Tenggara. perpaduan
2020

K9.5.7 Menyatakan kebanggaan 2. Murid memahami bunga kebangsaan K 9.5.8 Adakah bunga raya

bunga kebangsaan dijadikan sebagai identiti negara. boleh dibanggakan? ( ya..

lambang dalam pelbagai urusan. kerana lambang identiti dan

3. boleh menerangkan tentang bunga telah menjadi lambang atau

OBJEKTIF kebangsaan sebagai identiti negara. icon dalam urusan seharian

Mengenal pasti bunga kebangsaan iaitu pada wang kertas,,

negara di Asia Tenggara 4. Murid boleh menguasai maklumat syiling, jata negara,

Menyatakan rasa bangga terhadap tentang bunga kebangsaan sebagai
bunga kebangsaan identiti negara.

5. Murid boleh membuat penilaian

tentang bunga kebangsaan sebagai

identiti negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang bunga kebangsaan
sebagai identiti negara.

29

MINGGU STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI PERINCIAN CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

41 9.5 9.5.4 Mengenal pasti bunga 1. Murid mengetahui bunga kebangsaan K9.5.7 Menyatakan bunga
05-09 Bunga Kebangsaan
DK: kebangsaan negara di Asia sebagai identiti negara. raya sebagai lambang
OKTOBER PERKONGSIAN
NILAI Tenggara. perpaduan
2020

K9.5.7 Menyatakan kebanggaan 2. Murid memahami bunga kebangsaan K 9.5.8 Adakah bunga raya

bunga kebangsaan dijadikan sebagai identiti negara. boleh dibanggakan? ( ya..

lambang dalam pelbagai urusan. kerana lambang identiti dan

3. boleh menerangkan tentang bunga telah menjadi lambang atau

OBJEKTIF kebangsaan sebagai identiti negara. icon dalam urusan seharian

Mengenal pasti bunga kebangsaan iaitu pada wang kertas,,

negara di Asia Tenggara 4. Murid boleh menguasai maklumat syiling, jata negara,

Menyatakan rasa bangga terhadap tentang bunga kebangsaan sebagai
bunga kebangsaan identiti negara.

5. Murid boleh membuat penilaian

tentang bunga kebangsaan sebagai

identiti negara.

6. Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang bunga kebangsaan
sebagai identiti negara.

42
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN SUMATIF 3
12-16 OKTOBER 2020

30

43 19-23 OKTOBER 2020
CUTI PERISTIWA 3 : MAJLIS APRESIASI KOKURIKULUM / SUKAN
23 OKTOBER 2020

44 26-30 OKTOBER 2020
SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK
28 OKTOBER 2020
CUTI MAULIDUR RASUL
29 OKTOBER 2020

45 02-06 NOVEMBER 2020
CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK
06 NOVEMBER 2020

31

46 09-13 NOVEMBER 2020

HARI BERTEMU WARIS (2)
10 NOVEMBER 2020

CUTI HARI DEEPAVALI
13-16 NOVEMBER 2020

CUTI PERISTIWA 4 : MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID
19 NOVEMBER 2020

47 16-20 NOVEMBER 2020

CUTI AKHIR TAHUN
21 NOVEMBER 2020- 1 JANUARI 2021

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH,

……………………………………………………………. …………………………………………………….. ……………………………………………………..
PN SUZANA BT HJ MAHMOOD @ SAID PN AIDA NORSYUHADA BT GHAZALI PN SITI ZABEDAH BT MAHMUD
GURU SEJARAH TAHUN 5 KETUA PANITIA SEJARAH PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

32


Click to View FlipBook Version