The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nareumoljib Khumtong, 2022-01-21 02:57:24

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เล่มประชุมใหญ่ 2563

44 ปี ส.ผ.ศ.ท.

การประชมุ ใหญส่ ามญั ประจาปี 2563
สมาคมผู้ปกครองและครสู ตรศี รีสุรโิ ยทัย

วันอาทติ ย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565

ณ หอประชุมคณุ หญงิ ประยงคุ์ ชน้ั 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ พระสุรโิ ยทยั

โรงเรยี นสตรศี รีสรุ โิ ยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 2

สารบัญ

- สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุรโิ ยทัย หน้า
- สารจากผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรสี ุรโิ ยทัย 3
- ระเบยี บวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 4
- รายนามคณะกรรมการสมาคมผปู้ กครองและครสู ตรศี รีสรุ ิโยทยั 5
- รายนามคณะกรรมการกิตติมศกั ด์ิ และกรรมการทป่ี รกึ ษา 6
- รายนามอนุกรรมการ 7
- ระเบยี บวาระที่ 1 นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานการประชมุ ใหญ่ 8

สามัญประจาปี 2563 9
- ระเบยี บวาระท่ี 2 รบั รองรายงานการประชุมใหญ่
10
สามญั ประจาปี 2562 15
- ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลการดาเนนิ งานของสมาคมฯ ในรอบปี 2563 23
- ระเบยี บวาระที่ 4 เหรญั ญิกแถลงรายรบั – รายจา่ ยและงบดุลของสมาคม 33
- ระเบียบวาระท่ี 5 เสนอชื่อผ้ตู รวจสอบบญั ชีของสมาคมฯ 33
- ระเบียบวาระที่ 6 สมาชิกซักถามและเสนอข้อคิดเห็น 33
- ระเบียบวาระท่ี 7 เลอื กนายกและอปุ นายกสมาคมฯ
ภาคผนวก 35

รางวลั ทีภ่ าคภมู ใิ จ 36
รายงานติดตามผลนกั เรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 38
39
ศึกษาตอ่ ระดบั อุดมศึกษาปกี ารศกึ ษา 2564
คณะกรรมการจัดทาเอกสาร
คาสั่ง

สมาคมผู้ปกครองและครสู ตรศี รสี รุ โิ ยทยั โรงเรียนสตรีศรสี ุริโยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 3

สารจากนายกสมาคมผปู้ กครองและครูสตรีศรีสรุ ิโยทัย

ดิฉนั ขอขอบคณุ ท่านสมาชิกสมาคมผู้ปกครองสตรีศรีสุริโยทัยทุกท่าน
ทก่ี รณุ าใหค้ วามรว่ มมอื มาประชมุ ใหญส่ ามัญประจาปี 2563

ขอต้อนรับคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่านในงานประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2563 ซึง่ เป็นปีท่ีมี ความทา้ ทายย่งิ เพราะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยกาลังเผชิญกับวิกฤติด้านสาธารณสุขท่ีส่งผลให้เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจรวมถึงคุณภาพการศึกษา ไม่มีใครทราบว่าวิกฤติคร้ังนี้จะจบลง
เมอ่ื ใดและจะจบลงอย่างไร การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจะใช้เวลา ยาวนานแค่
ไหน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติโควิดจะเปลี่ยนไปอย่างไร
แต่ดิฉันเช่ืออย่างหนึ่งว่า ชีวิตวิถีใหม่ในโลกหลังโควิดหลายอย่างจะต่างไป
จากเดิม การแก้ปัญหาเหล่านี้จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงกันจาก
ทุกภาคส่วน ในการน้ีสมาคมยังคงให้ความสนับสนุนในเรื่องต่างๆ
อย่างเตม็ กาลัง สง่ ผลให้การก้าวเขา้ สูป่ ีที่ 44 ของสมาคมเป็นไปอย่างราบร่ืน
ขอขอบคุณความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะกรรมการ
กรรมการท่ีปรึกษา กรรมการกิตติมศักดิ์ คณะครู รวมถึงบุคลากรและ
ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนท่ีดี ทาให้เกิดประสิทธิภาพของ
การทางาน

ในท้ายท่ีสุดน้ีดิฉันขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระบารมีแห่งองค์
สมเด็จพระสุริโยทัยได้โปรดปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านประสบความสุข
ความเจริญ มีกาลงั กายกาลงั ใจในการพัฒนาโรงเรยี นให้เจริญและมีช่ือเสียง
ท่ีดีตลอดไป

(นางนงโภช วงศต์ ระกูล)
นายกสมาคมผปู้ กครองและครูสตรีศรีสรุ ิโยทัย

สมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รสี ุรโิ ยทยั โรงเรยี นสตรีศรสี ุริโยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 4

สารจากผอู้ านวยการ โรงเรยี นสตรศี รสี ุรโิ ยทัย

ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีการเปล่ียนแปลง
การจดั กจิ กรรมและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพรร่ ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดยมีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไซต์ ทโี่ รงเรยี นสลับกบั แบบออนไลน์ การจัดการเรียนออนไลน์ผา่ น
แฟลตฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้น
ทักษะการพฒั นาตนเองและการแสวงหาความรดู้ ้วยตนเองอย่างเตม็ ศกั ยภาพ

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบใน
การจัดกจิ กรรมเช่นเดียวกัน เพราะอย่างไรก็ตามกิจกรรมยังคงเป็นสิ่งท่ีสาคัญ
ต่อการเรียนรู้ และเพ่ิมพูนทักษะให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ควบคู่กับ
กิจกรรม อาจมีบางกิจกรรมท่ีต้องงดเว้น เพราะไม่สามารถจัดข้ึนได้ใน
สถานการณด์ งั กล่าว ดิฉันในฐานะผอู้ านวยการโรงเรยี นสตรีศรสี รุ ิโยทยั มีความ
ยินดีและภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ท่ีสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัยร่วมสร้าง
ค่านยิ มและวฒั นธรรมในการสนบั สนุนงบประมาณ บคุ ลากร ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของทางโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอดในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกั เรยี นทกุ คน

การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผล
การดาเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาต่อสมาชิก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย มาปรบั และนาผลมาพฒั นาแนวทางในการดาเนินงาน
ให้ดยี ่ิงขนึ้ ตอ่ ไป

โอกาสน้ี ดิฉนั ขอพระบารมพี ระพทุ ธสัมพรรณีศรสี ุริโยทยั และพระบารมี
แหง่ สมเด็จพระสุรโิ ยทัย จงดลบันดาลใหท้ ่านท้งั หลายและครอบครัวของท่านจง
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี สมปรารถนา
ในสง่ิ ท่ีทุกทา่ นหวังทุกประการเทอญ

(นางสาวกรรณกิ า ไผทฉันท์)
ผอู้ านวยการโรงเรียนสตรศี รีสุริโยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี ุรโิ ยทัย โรงเรยี นสตรศี รีสรุ โิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 5

ระเบียบวาระการประชมุ ใหญ่สามัญประจาปี 2563

ระเบยี บวาระการประชมุ ใหญ่สามญั ประจาปี 2563
วนั อาทิตย์ ท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 8.30 น. – 11.00 น.
ณ หอประชุมคุณหญงิ ประยงค์ุ ช้ัน 7

อาคารเฉลมิ พระเกยี รติสมเด็จพระสุรโิ ยทัย

ระเบยี บวาระการประชมุ
ระเบยี บวาระที่ 1 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 09.30 น.

เปดิ ประชุมเวลา 09.30 น.
- ผ้อู านวยการโรงเรยี นสตรีศรีสุริโยทยั กลา่ วต้อนรบั
- นายกสมาคมฯ กลา่ วเปดิ การประชมุ ใหญส่ ามัญประจาปี 2563
ระเบียบวาระท่ี 2 รบั รองรายงานการประชมุ ใหญ่สามัญประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 3 แถลงผลงานและกจิ กรรมของสมาคมฯ ในรอบปี 2563
(ธันวาคม 2563 – พฤศจกิ ายน 2564)
ระเบยี บวาระที่ 4 เหรัญญิกแถลงรายรบั – รายจ่ายและงบดุลของสมาคม

- รายงานของผู้ตรวจสอบบญั ชี
- งบดลุ ของสมาคม
ระเบยี บวาระที่ 5 เสนอช่ือผูต้ รวจสอบบัญชขี องสมาคม ฯ
ระเบียบวาระที่ 6 สมาชกิ ซกั ถามและเสนอขอ้ คิดเห็น
ระเบียบวาระท่ี 7 เลอื กนายกและอุปนายกสมาคม

*********************************

สมาคมผู้ปกครองและครสู ตรศี รสี รุ ิโยทัย โรงเรยี นสตรีศรสี รุ โิ ยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 6

รายนามคณะกรรมการสมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทยั

1) นางนงโภช วงศต์ ระกลู นายกสมาคม

2) นายพรชัย ตนั พัฒนธนากร อุปนายก คนท่ี 1

3) นายสมหมาย ตนั ฤทธ์สิ าเรงิ อุปนายก คนท่ี 2

4) นางสาวกรรณิกา ไผทฉนั ท์ อปุ นายก คนที่ 3

5) นางสมศรี บุญยะปานะสาร กรรมการและเลขานกุ าร

6) นางสาวกาญจนา นาชัยเร่มิ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

7) นางพจนา สถาพรวจนา กรรมการและเหรญั ญกิ

8) นางสาวจารุวรรณ จนั ทะราม กรรมการและผชู้ ว่ ยเหรญั ญกิ

9) นางสาวสวุ ิมล อนิ ทะพฒุ กรรมการและปฏคิ ม

10) นายปริญญา คาภิวลั ย์ กรรมการและผชู้ ว่ ยปฏคิ ม

11) นางสาวสุจิตรา นาโค กรรมการและสาราณียกร

12) นางสาวเมธาวี สขุ ปาน กรรมการและผู้ชว่ ยสาราณยี กร

13) นายสมบตั ิ เอกเช่ยี วชาญ กรรมการและประชาสัมพนั ธ์

14) นางสาวอชริ กาญจน์ รูปสูง กรรมการและผปู้ ระชาสัมพนั ธ์

15) นางสาวนิรญั ญา นยุ้ พานิช กรรมการและนายทะเบียน

16) นายคธาวธุ ทั่งจันทร์ กรรมการและผู้ชว่ ยนายทะเบยี น

17) นางสาวปารมีย์ ธีระพงษพ์ รหม กรรมการ

18) นางกง่ิ ดาว เหล่าบุศณ์อนนั ต์ กรรมการ

19) นายวุฒิภัทร สขุ สราญ กรรมการ

20) นางประภาวัลย์ เหลอื งเจรญิ พร กรรมการ

21) นายธรี ะพงษ์ มงคลวฒั นลลี า กรรมการ

22) นางสพุ รรณกิ าร์ โพธิช์ มุ่ กรรมการ

23) นางสาวจรนิ ทร์ ตะโกจีน กรรมการ

24) นางธัญทิพย์ พูลสง กรรมการ

25) นายถาวร เยน็ สจุ ติ ร กรรมการ

สมาคมผู้ปกครองและครูสตรศี รสี รุ ิโยทยั โรงเรยี นสตรศี รีสุริโยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 7

รายนามคณะกรรมการกติ ตมิ ศกั ด์ิ และ กรรมการทป่ี รกึ ษา
สมาคมผู้ปกครองและครสู ตรศี รีสรุ โิ ยทัย

1) นางจงกล วิทยาธกิ รณศักดิ์ กรรมการกติ ตมิ ศักด์ิ
2) นางสาวพยอม ออ่ นอุดม กรรมการกติ ตมิ ศกั ด์ิ
3) นางสาวเทียมจันทร์ รามนนั ทน์ กรรมการกติ ตมิ ศักดิ์
4) นางสาวประคอง ถนดั งาน กรรมการกติ ตมิ ศักดิ์
5) นางสายพณิ มณีศรี กรรมการกิตตมิ ศักด์ิ
6) นางสาวปัทมรตั น์ เตม็ พิทกั ษ์ กรรมการกิตตมิ ศักด์ิ
7) นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กรรมการกิตตมิ ศกั ด์ิ
8) นายกมล ศรภี ูรปิ รชี านนท์ กรรมการกิตตมิ ศักดิ์
9) ม.ล. อภิมงคล โสณกลุ กรรมการกิตตมิ ศกั ดิ์
10) นายกรณ์ จาติกวณชิ กรรมการกติ ตมิ ศักดิ์
11) นายสุกิจ กอ้ งธรนนิ ทร์ กรรมการกิตตมิ ศักดิ์
12) นางสาวอรุณี นาคทัต กรรมการกิตตมิ ศกั ดิ์
13) นางสาวสุปราณี ไกรวตี นสุ รณ้ ์ กรรมการกติ ตมิ ศักดิ์
14) นางสาวจติ นา ศรีสารคาม กรรมการกิตตมิ ศักด์ิ
15) นายยงยุทธ ทวีแสงรงุ่ โรจน์ กรรมการที่ปรกึ ษา
16) นางปรนอมณฐั ล้าเลศิ กรรมการที่ปรึกษา
17) นายอภิรมุ เทพนุกลู กรรมการท่ปี รึกษา
18) นายกิตติ ลมิ ปกาญจนเ์ วช กรรมการที่ปรึกษา
19) นางพยอม สขุ สงค์ กรรมการที่ปรึกษา
20) นางสาวจไุ ร แสงสุรยี ์ กรรมการที่ปรึกษา
21) นางสาวภรู ิชญา บุญประเสริฐ กรรมการทป่ี รกึ ษา
22) นายสมชาย แซ่อึ้ง กรรมการทปี่ รึกษา
23) นางสกุ ัญญา เพช็ รประดับ กรรมการที่ปรกึ ษา
24) นางกมลพชั ร แตรวิจติ รศิลป์ กรรมการทป่ี รกึ ษา
25) นางบญุ ถาวร บุญเฉอ่ื ย กรรมการที่ปรกึ ษา
26) นายวเิ ชยี ร จริ กานตส์ กุ ุล กรรมการที่ปรกึ ษา
27) นายธรรมชาติ กาญจนวิทยากลุ กรรมการทป่ี รกึ ษา
28) นายกติ ติพงศ์ ณ อบุ ล กรรมการที่ปรึกษา
29) นายพีรพงษ์ ราชบุรี กรรมการที่ปรกึ ษา

สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรศี รสี ุรโิ ยทัย โรงเรยี นสตรีศรสี รุ โิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 8

รายนามอนุกรรมการสมาคมผปู้ กครองและครสู ตรศี รสี ุรโิ ยทยั

1) นางสาวพรทพิ ย์ เสริมพงษ์พนั ธ์ อนุกรรมการ
อนกุ รรมการ
2) นายศริ วนิ ทร์ ฉินเฉลมิ วงศ์ อนกุ รรมการ
อนกุ รรมการ
3) นางวิเวยี ร์ จรณั ยานนท์ อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
4) นาวสาวราตรี ศรเี อม อนกุ รรมการ
อนกุ รรมการ
5) นางสาวสุภาณี อินทรอักษร อนุกรรมการ

6) นางอภิรดี ทองพลอย

7) นางชฎาภรณ์ นลินไพจิตรกลุ

8) นายสรุ างค์ ห่วงนาค

9) นางสาวณฐั ชญานนั ท์ มสี วัสดิ์

สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรีศรสี ุรโิ ยทยั โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 9

ระเบียบวาระท่ี 1

นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2563

ดฉิ นั ขอขอบคุณท่านสมาชิกสมาคมผู้ปกครองสตรีศรีสุริโยทัยทุกท่าน
ท่ีกรุณาให้ความรว่ มมอื มาประชมุ ใหญ่สามัญประจาปี 2563

ขอต้อนรับคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่านในงานประชุมใหญ่
สามญั ประจาปี 2563 ซ่งึ เป็นปีท่ีมี ความทา้ ทายยงิ่ เพราะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยกาลังเผชิญกับวิกฤติด้านสาธารณสุขที่ส่งผลให้เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจรวมถึงคุณภาพการศึกษา ไม่มีใครทราบว่าวิกฤติคร้ังน้ีจะจบลง
เมอ่ื ใดและจะจบลงอย่างไร การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจะใช้เวลา ยาวนานแค่
ไหน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติโควิดจะเปล่ียนไปอย่างไร
แต่ดิฉันเชื่ออย่างหน่ึงว่า ชีวิตวิถีใหม่ในโลกหลังโควิดหลายอย่างจะต่างไป
จากเดิม การแก้ปัญหาเหล่านี้จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงกันจาก
ทุกภาคส่วน ในการนี้สมาคมยังคงให้ความสนับสนุนในเรื่องต่างๆ
อยา่ งเตม็ กาลัง ส่งผลให้การกา้ วเขา้ สปู่ ีท่ี 44 ของสมาคมเป็นไปอย่างราบร่ืน
ขอขอบคุณความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะกรรมการ
กรรมการท่ีปรึกษา กรรมการกิตติมศักดิ์ คณะครู รวมถึงบุคลากรและ
ผู้ปกครองทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนที่ดี ทาให้เกิดประสิทธิภาพของ
การทางาน

ในท้ายท่ีสุดน้ีดิฉันขออัญเชิญส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และพระบารมีแห่งองค์
สมเด็จพระสุริโยทัยได้โปรดปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านประสบความสุข
ความเจรญิ มกี าลงั กายกาลังใจในการพฒั นาโรงเรียนให้เจริญและมีช่ือเสียง
ทดี่ ีตลอดไป

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรีศรสี รุ ิโยทยั โรงเรยี นสตรีศรีสุริโยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 10

ระเบยี บวาระท่ี 2

รบั รองรายงานการประชุมใหญส่ ามัญประจาปี 2562

รายงานการประชมุ ใหญส่ ามัญประจาปี 2562
สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรีศรสี รุ โิ ยทัย
วันอาทติ ย์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2563

ณ หอประชมุ คุณหญงิ ประยงค์ุ ช้ัน 7 อาคารเฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระสรุ ิโยทยั
---------------------------------------------------

ประธานการประชุม นางนงโภช วงศต์ ระกูล
ผ้เู ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมผปู้ กครองและครู
สตรีศรสี รุ โิ ยทยั สมาชกิ และอาจารย์โรงเรยี น
เริม่ ประชุมเวลา สตรีศรีสรุ ิโยทยั จานวน 138 คน
ครบองค์ประชุมตามข้อบงั คบั หมวด 7 ข้อท่ี 26
09.00 น.

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 1 ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.30 น.
ปิดประชุมเวลา 9.30 น.
ระเบยี บวาระที่ 2 1.1 ผอู้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย
ระเบียบวาระท่ี 3 กลา่ วตอ้ นรบั
ระเบียบวาระที่ 4 1.2 นายกสมาคม กล่าวเปดิ การประชุมใหญ่สามญั
ประจาปี 2562
ระเบียบวาระท่ี 5 รบั รองรายงานการประชมุ ใหญ่สามญั ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 6 แถลงผลงานและกจิ กรรมของสมาคม ในรอบปี 2562
(กนั ยายน 2562 – ตลุ าคม 2563)
เหรญั ญกิ แถลงรายรบั – รายจ่ายและงบดุลของสมาคม

- รายงานของผตู้ รวจสอบบัญชี
- งบดุลของสมาคม
เสนอช่อื ผ้ตู รวจสอบบัญชีของสมาคม
สมาชิกซักถามและเสนอขอ้ คดิ เห็น

รว่ มงานทอดผา้ ปา่ การศกึ ษาและเชิญรับประทานอาหารกลางวัน

สมาคมผู้ปกครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรยี นสตรศี รสี ุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 11

ระเบยี บวาระท่ี 2

รบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 1 เปิดประชมุ เวลา 09.00 น.
1.1 นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรี

สุริโยทัยกล่าวต้อนรับและขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย
ที่เป็นองค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน
โรง เรียน ได้รับความร่วมมือจาก ทุก ฝ่ายเข้ามามีส่วน ร่วมกับก ระบว น
การ “สร้างคน” การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ซ่ึงเป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในนามผู้อานวยการโรงเรียน
สตรศี รสี ุริโยทัย มคี วามยนิ ดีและภูมิใจที่สมาคมผูป้ กครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย
ร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับ
นกั เรียน

1 . 2 น า ง น ง โ ภ ช ว ง ศ์ ต ร ะ กู ล น า ย ก ส ม า ค ม ไ ด้ ก ล่ า ว ข อ บ คุ ณ
คณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ
ในการบริหารงานของสมาคม ตลอดระยะเวลา 43 ปีท่ีผ่านมาสมาคม
ได้ดาเนินการมาอย่างราบร่ืนด้วยความร่วมมือจากท่าน อุปนายกสมาคม
คณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา คุณครูของโรงเรียน ตลอดจนผู้เก่ียวข้อง
ทุกท่าน โดยประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเป็นผลสืบเน่ืองจากการได้รับ
การสนบั สนุนจากทกุ ทา่ น ทงั้ ด้านกาลังใจและกาลังกาย ทาให้สมาคม มีผลงาน
ในการชว่ ยพฒั นาโรงเรียนในดา้ นต่างๆ เช่น การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
นักเรียน การพัฒนาบุคลากรทั้งครูและนักเรียนการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
อันจะเป็นประโยชน์สาหรับการเรียนการสอนของโรงเรียน และขอมอบความ
ภูมิใจในผลงานทั้งหมดน้ีให้กับสมาชิกทุกท่าน และจะต้ังใจทางานให้กับสมาคม
ตอ่ ไป

ระเบยี บวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชมุ ใหญ่สามญั ประจาปี 2561
นางสมศรี บุญยะปานะสาร กรรมการและเลขานุการสมาคมแนะนา

คณะกรรมการบรหิ ารสมาคม และรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ซ่ึงมีรายละเอียดในเอกสารหน้า 8 ถึงหน้า 12 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมใหญส่ ามญั ประจาปี 2561

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรีศรสี ุริโยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 12

ระเบยี บวาระท่ี 2

รบั รองรายงานการประชมุ ใหญส่ ามัญประจาปี 2562

ระเบียบวาระท่ี 3 แถลงผลงานและกจิ กรรมสมาคม ในรอบปี 62
นางสมศรี บุญยะปานะสาร กรรมการและเลขานุการสมาคม

ไดร้ ายงานผลการดาเนนิ งานของสมาคม ในรอบปี 2562 (กันยายน 2562 –
ตุลาคม 2563) ดังน้ี

รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมผปู้ กครองและครสู ตรศี รสี รุ โิ ยทัย
ในรอบปี 2562 ( กันยายน 2562 – ตุลาคม 2563 )

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 8 คร้งั
2. รับเงินค่าลงทะเบียนสมาชกิ จานวน 1,630 คน เป็นเงิน 815,000 (แปดแสน

หนึ่งหมื่นหา้ พันบาทถ้วน )
3. ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ นางสาวนงนาถ ชัยชนะวิจิตร

นางรชั นี บุตรรัตน์ ครกู ลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาต่างประเทศ
4. ผู้แทนของสมาคมนาพวงมาลาไปถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระปิยมหาราช ณ โรงพยาบาลเลิดสนิ
5. จดั สรรงบประมาณเปน็ คา่ ตอบแทนครอู ตั ราจา้ งของโรงเรยี นจานวน 10 คน

ปีละประมาณ 300,000 บาท ( สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน )
เพ่ือเป็นเงินสวัสดิการเพ่มิ เติมจากเงนิ เดือน
6. จัดงานพิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ ในวันศุกร์ท่ี 1
กุมภาพันธ์ 2562
7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศให้นักเรียนและคณุ ครูไปร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เข้าค่าย
แขง่ ขันตอบปัญหา ฯลฯ
8. จัดการประชมุ ใหญส่ ามญั ประจาปี 2561
9. มอบเงินสาหรับนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย จัดของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจและจัดพวง หรีดเคารพศพบิดา มารดาของนักเรียนและร่วมเป็น
เจ้าภาพสวดอภธิ รรมใหแ้ ก่บุคคลในครอบครวั ของครแู ละเจา้ หนา้ ที่
10. ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจานวนท้ังส้ิน 80,000 บาท
(แปดหมน่ื บาทถ้วน)
11. พิจารณาอนมุ ตั ิเงินงบประมาณปีการศึกษา 2563 เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ สวัสดิการ
ขวัญและกาลังใจและกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งสนับสนุนในด้านพัฒนา
ศกั ยภาพของครู นักเรยี นและผ้ปู กครองในปีงบประมาณ 2563 เปน็ จานวน
เงิน 1,415,000.00 บาท โดยแบง่ เปน็ ฝ่ายต่าง ๆ ดงั นี้

สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรศี รสี ุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรสี ุริโยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 13

ระเบยี บวาระท่ี 2

รบั รองรายงานการประชมุ ใหญส่ ามัญประจาปี 2562

สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรีศรสี รุ โิ ยทัย
งบประมาณรายรบั – รายจ่าย ปีการศึกษา 2563

(1 เม.ย.63 – 31 มี.ค.64 )

งาน/กลุ่ม ปี 2563 2563/1 2563/2
กลุ่มบริหารวชิ าการ 220,000 110,000 110,000
กลุ่มบริหารงานบุคคล 125,000 55,000 70,000
กลุ่มบริหารการเงนิ และสินทรพั ย์ 50,000 25,000 25,000
กลุ่มบรหิ ารงานท่ัวไป 210,000 100,000 110,000
รวมทัง้ สิ้น 605,000 290,000 315,000

งาน/กล่มุ ปี 2563 2563/1 2563/2
ครูอตั ราจา้ ง
เครอื ขา่ ยผ้ปู กครอง 300,000 150,000 150,000
ทนุ การศกึ ษานักเรียน
เลขานกุ ารสมาคม 30,000 15,000 15,000
รวม
รวมยอดทั้งส้ิน 80,000 80,000

400,000 200,000 200,000

810,000 445,000 365,000

1,415,000 735,000 680,000

อนุมัติเมื่อวนั ที่ 31 มีนาคม 2563

ระเบยี บวาระท่ี 4 เหรญั ญกิ แถลงรายรบั – รายจ่ายและงบดุลของสมาคม

- รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี

- งบดลุ ของสมาคม

นางพจนา สถาพรวจนา กรรมการและเหรัญญิก ได้แถลงงบดุล

รายรบั – รายจ่ายของสมาคม ให้คณะกรรมการและสมาชิกทราบเกี่ยวกับ

การดาเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาโดยรวบรวมหลักฐานและสมุดบัญชีมอบ

ใหแ้ ก่ผตู้ รวจสอบบัญชไี ดส้ รปุ งบดลุ ของสมาคมตรวจสอบความถูกต้องและ

ไดร้ ายงานดังต่อไปน้ี

รวมรายได้ 1,349,051.56 บาท

รวมรายจา่ ย 1,186,326.88 บาท

รวมรายไดส้ ูง(ต่า) กว่ารายจา่ ย 162,690.68 บาท

สมาคมผู้ปกครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 14

ระเบยี บวาระท่ี 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562

ระเบียบวาระท่ี 5 เสนอชื่อผูต้ รวจสอบบัญชขี องสมาคม
นางสาวพรทิพย์ เสริมพงษ์พันธ์ได้เสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีคือ

นางสาวนิตยา ลีโนทัย ซ่ึงเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับ
สมาคม เป็นผู้ตรวจสอบบญั ชตี ่อไป

- ท่ีประชุมมมี ติให้นางสาวนิตยา ลีโนทัยเปน็ ผตู้ รวจสอบบัญชขี องสมาคม

ระเบยี บวาระที่ 6 สมาชิกซักถามและเสนอขอ้ คิดเห็น
-

งานทอดผา้ ป่าการศึกษา
- 10.30 น. พระอาจารย์มหาถวิล จารุเตโช กรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานและผชู้ ่วย เจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางนง
โภช วงศต์ ระกูล เปน็ ประธานฝ่ายฆราวาส
กราบนมัสการพระคุณเจ้าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พิธีกรเร่ิมพิธีถวาย
ผา้ ป่า เสร็จพธิ พี ระสงฆ์อนโุ มทนา

- สมาชิกทุกทา่ นรบั ประทานอาหารกลางวัน

ปดิ ประชุมเวลา 11.30 น.

( นางสมศรี บญุ ยะปานะสาร )
กรรมการและเลขานุการ

สมาคมผ้ปู กครองและครสู ตรศี รีสรุ ิโยทยั

สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรสี รุ ิโยทยั โรงเรยี นสตรศี รสี ุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 15

ระเบยี บวาระท่ี 3

แถลงผลงานและกจิ กรรมสมาคมผู้ปกครองและครู
สตรศี รีสุรโิ ยทยั ปี 2563

รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครสู ตรศี รสี รุ โิ ยทยั
ในรอบปี 2563 ( ธันวาคม 2563 – พฤศจิกายน 2564 )

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 5 คร้งั
2. รับเงินค่าลงทะเบียนสมาชิกจานวน 1,521 คน เป็นเงิน 760,500

(เจด็ แสนหกหมนื่ หา้ รอ้ ยบาทถ้วน )
3. ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์ ครู

กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ
4. จัดสรรงบประมาณเปน็ ค่าตอบแทนครอู ัตราจ้างของโรงเรยี นจานวน 9 คน

ปีละประมาณ 300,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน ) เพ่ือ
เปน็ เงนิ สวัสดกิ ารเพิ่มเตมิ จากเงนิ เดอื น
5. จัดงานพิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ ในวันพุธท่ี 3
กมุ ภาพันธ์ 2564
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศให้นักเรียน และคุณครูไปร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม
เขา้ ค่ายแขง่ ขนั ตอบปญั หา ฯลฯ
7. จัดการประชมุ ใหญส่ ามัญประจาปี 2562
8. จัดของเย่ียมคลอดบุตร เยี่ยมไข้ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและจัดพวงหรีด
เคารพศพบดิ า มารดาของนกั เรยี นและร่วมเป็นเจา้ ภาพสวดอภิธรรมให้แก่
บุคคลในครอบครัวของครูและเจ้าหน้าท่ี
9. ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจานวนทั้งส้ิน 80,000 บาท
(แปดหมื่นบาทถว้ น)
10. สนบั สนุนค่าใชจ้ า่ ยในโครงการถงุ ยงั ชีพในสถานการณแ์ พร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (Covid-19) จาน วน เงิน 5 0,000 บา ท
(ห้าหม่นื บาทถ้วน)

สมาคมผู้ปกครองและครสู ตรีศรสี รุ ิโยทยั โรงเรียนสตรศี รสี รุ ิโยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 16

ระเบยี บวาระท่ี 3

แถลงผลงานและกิจกรรมสมาคมผูป้ กครองและครู
สตรีศรีสรุ โิ ยทัย ปี 2563

รายงานผลการดาเนนิ งานของสมาคมผปู้ กครองและครสู ตรศี รีสุรโิ ยทยั
ในรอบปี 2563 ( ธันวาคม 2563 – พฤศจกิ ายน 2564 )

11. พจิ ารณาอนุมตั เิ งนิ งบประมาณปีการศึกษา 2564 เพ่ือสนบั สนนุ การเรียน
การสอนในดา้ นโสตทัศนปู กรณ์ ดา้ นดนตรี กฬี า คอมพิวเตอร์ สวัสดิการ
ขวัญและกาลังใจและกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งสนับสนุนในด้านพัฒนา
ศกั ยภาพของครู นกั เรยี นและผู้ปกครองในปีการศึกษา 2564 เป็นจานวน
เงนิ 1,415,000.00 บาท โดยแบง่ เปน็ ฝ่ายต่าง ๆ ดงั นี้

สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรศี รสี รุ โิ ยทัย
งบประมาณรายรบั – รายจ่าย ปีการศกึ ษา 2564

(1 เม.ย.64 – 31 มี.ค.65 )

งาน/กลุ่ม ปี 2564 2564/1 2564/2
กลมุ่ บริหารวชิ าการ 220,000 110,000 110,000
กลุ่มบรหิ ารงานบุคคล 125,000 55,000 70,000
กลมุ่ บรหิ ารการเงินและสินทรัพย์ 50,000 25,000 25,000
กลมุ่ บรหิ ารงานทว่ั ไป 210,000 100,000 110,000
รวมทง้ั สนิ้ 605,000 290,000 315,000

งาน/กลุ่ม ปี 2564 2564/1 2564/2
ครูอัตราจ้าง 300,000 150,000 150,000
เครือข่ายผปู้ กครอง 30,000 15,000 15,000
ทนุ การศึกษานกั เรียน 80,000 80,000
เลขานุการสมาคม 400,000 200,000 200,000
รวม 810,000 445,000 365,000
รวมยอดทงั้ สน้ิ 1,415,000 735,000 680,000

อนมุ ตั เิ มอ่ื วนั ท่ี 31 มนี าคม 2564

สมาคมผู้ปกครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทยั โรงเรียนสตรีศรสี ุรโิ ยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 17

ระเบียบวาระท่ี 3

แถลงผลงานและกิจกรรมสมาคมผปู้ กครองและครู
สตรศี รีสรุ ิโยทยั ปี 2563

กลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ
ไดร้ บั งบประมาณสนับสนนุ จานวน 77,000 บาท

รายการ ได้รบั จัดสรร งบประมาณ (บาท)
ใชไ้ ป คงเหลอื
1. งานพฒั นาหลักสตู รและจัดการเรียน
การสอน 20,000 3,000 17,000

2. งานทะเบียนนักเรยี น 5,000 กาหนดการใช้เงินต้นเดอื นมนี าคม 2565
3. งานสานักงานวชิ าการ 27,000
4. งานวิเทศสมั พันธ์ 20,000 กาหนดการใชเ้ งินต้นเดือนมกราคม 2565
5. งานวิจยั พัฒนาคุณภาพนักเรยี น
5,000 กาหนดการใช้เงนิ ต้นเดือนมนี าคม 2565
รวม
77,000 กาหนดการใชเ้ งินปลายเดือนกมุ ภาพนั ธ์
2565

3,000 74,000

ภาพการแจกหนงั สือเรียนนักเรียน ปีการศกึ ษา 2564

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรีศรสี ุริโยทยั โรงเรยี นสตรีศรสี ุรโิ ยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 18

ระเบยี บวาระท่ี 3

แถลงผลงานและกจิ กรรมสมาคมผู้ปกครองและครู
สตรีศรีสรุ โิ ยทยั ปี 2563

กล่มุ บริหารงานบคุ คล
ไดร้ บั งบประมาณสนบั สนุน จานวน 125,000 บาท

รายการ งบประมาณ (บาท)

1. กิจกรรมงานส่งเสรมิ กิจกรรมนักเรียน ไดร้ ับจดั สรร ใชไ้ ป คงเหลือ
2. งานคุณธรรมจริยธรรม 10,000
3. งานเงินทุนและสวัสดกิ าร 10,000 ไมไ่ ดใ้ ช้
4. งานกีฬาสี 23,000
5. งานเกษียณ 23,000 ไมไ่ ดใ้ ช้ 7,000
6. งานบริหารสานกั งาน 25,000
7. กจิ กรรมส่งเสรมิ ให้ผูป้ กครองและชมุ ชนมสี ว่ นร่วม 7,000 ไมไ่ ดใ้ ช้ 25,000
ในการสง่ เสริมการจัดการเรยี นรู้ 4,580
25,000 ไมไ่ ดใ้ ช้
รวม
25,000 ไมไ่ ด้ใช้
5,000 420

30,000 ไม่ได้ใช้ 30,000

125,000 420 124,580

ภาพกิจกรรมงานสง่ เสรมิ กจิ กรรมนกั เรยี น ปีการศกึ ษา 2563

สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรีศรสี ุริโยทยั โรงเรยี นสตรีศรีสรุ โิ ยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 19

ระเบยี บวาระท่ี 3

แถลงผลงานและกิจกรรมสมาคมผูป้ กครองและครู
สตรศี รีสรุ ิโยทยั ปี 2563

กลุ่มบริหารทว่ั ไป
ได้รบั งบประมาณสนบั สนนุ จานวน 210,000 บาท

รายการ ไดร้ ับจัดสรร งบประมาณ (บาท) คงเหลอื
190,000 ใชไ้ ป 590
1. การจดั สวสั ดกิ ารเลย้ี งรบั รอง 20,000 400
2. การสนับสนุนงานอนามยั โรงเรียน 210,000 189,410 990
19,600
รวม 209,010

การจัดสวัสดกิ ารเลี้ยงรับรอง

- ภาพการจัดสวัสดิการเลยี้ งรบั รองในการประชมุ คณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน
- ภาพการจดั สวสั ดิการเลย้ี งรับรองในการประชุมครู และการประชุมตา่ ง ๆ
- จัดสวัสดิการเลี้ยงรับรองในงานเกษียณอายุขา้ ราชครู ประจาปี 2564

การสนับสนนุ งานอนามยั โรงเรียน

–จัดซอ้ื หมึกเครอ่ื งพิมพ์
–เปลี่ยนไสก้ รองเคร่ืองกรองน้าห้องพยาบาล

-จดั ซอื้ ผา้ หม่ และนา้ ยาซักผ้า

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี ุริโยทยั โรงเรยี นสตรีศรีสรุ ิโยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 20

ระเบียบวาระท่ี 3

แถลงผลงานและกิจกรรมสมาคมผ้ปู กครองและครู
สตรศี รสี ุรโิ ยทัย ปี 2563

กลมุ่ บรหิ ารงานงบประมาณ
ไดร้ บั งบประมาณสนับสนนุ จานวน 50,000 บาท

รายการ งบประมาณ (บาท)

1. งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา ได้รบั จัดสรร ใชไ้ ป คงเหลอื
2. งานตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
20,000 20,000 0
รวม
30,000 30,000 0

50,000 50,000 0

งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- การจดั ทารูปเลม่ แผนปฏิบตั กิ ารของโรงเรยี น

งานตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผล
การดาเนินงาน

- การจดั อาหารว่างสาหรับการประชุมแผนงาน
- การจดั อาหารว่างและอาหารกลางวันสาหรับ

วันประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรยี น

สมาคมผู้ปกครองและครสู ตรีศรสี รุ โิ ยทยั โรงเรียนสตรศี รสี ุริโยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 21

ระเบยี บวาระท่ี 3

แถลงผลงานและกจิ กรรมสมาคมผูป้ กครองและครู
สตรศี รีสรุ ิโยทยั ปี 2563

งบประมาณท่ีสนบั สนุนกลุม่ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย จานวน 10,000 บาท
กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีจานวน 7,000 บาท กลุ่มสาระการ
เรียนรสู้ ุขศึกษาและพลศกึ ษา จานวน 3,000 บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 5,000 บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จานวน 5,000 บาท กล่มุ สาระการเรียนร้กู ารงานพื้นฐานอาชีพจานวน 5,000 บาท
และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 3,000 บาท ขณะน้ียังไม่ได้ใช้งบประมาณ
เน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) จึงได้มี
การปรบั เปล่ียนกจิ กรรมและเลือ่ นกจิ กรรมบางกิจกรรมออกไปก่อน

กลุม่ สาระการเรียนรศู้ ลิ ปะ
ไดร้ บั งบประมาณสนับสนุน จานวน 75,000 บาท

รายการ งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมสง่ เสรมิ และพฒั นาศักยภาพ ได้รบั จดั สรร ใช้ไป คงเหลือ
นกั เรยี นสูค่ วามเป็นเลิศเพอ่ื การแขง่ ขัน
75,000 74,985 15
รวม
75,000 74,985 15

จดั ซือ้ อุปกรณส์ าหรบั การจัด
การเรยี นการสอนและกิจกรรมตา่ ง ๆ

ของกลมุ่ สาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ

สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรศี รสี ุรโิ ยทยั โรงเรยี นสตรีศรสี ุริโยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 22

ระเบยี บวาระท่ี 3

แถลงผลงานและกิจกรรมสมาคมผูป้ กครองและครู
สตรีศรีสรุ โิ ยทัย ปี 2563

กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาตา่ งประเทศ
ไดร้ บั งบประมาณสนบั สนุน จานวน 20,000 บาท

รายการ งบประมาณ (บาท)

งานแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ดา้ นวัฒนธรรมและ ไดร้ ับจัดสรร ใช้ไป คงเหลอื
พัฒนาทกั ษะภาษา ตา่ งประเทศกับชุมชน 3,000
กิจกรรมสอนเสริม 4 ภาษา พฒั นา 15,000 12,000 3,000
ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นภาษาตา่ งประเทศ 2,000
กิจกรรมพัฒนาทกั ษะและศกั ยภาพทาง 3,000 ไมไ่ ด้ใช้ 8,000
ภาษาต่างประเทศ (หอ้ งเรยี น EP)
2,000 ไม่ไดใ้ ช้
รวม 20,000 12,000

*กจิ กรรมทไ่ี ม่ได้ใช้งบประมาณ เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้อื ไวรสั โคโนนา (COVID – 19)

งานแลกเปลีย่ นเรียนรดู้ ้านวัฒนธรรมและพฒั นาทกั ษะภาษา ต่างประเทศกบั ชมุ ชน

สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรสี ุริโยทยั โรงเรียนสตรศี รีสรุ ิโยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 23

เหรญั ญิกแถลงรายรับ - รายจ่ายและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระท่ี 4
สมาคมผูป้ กครองและครสู ตรศี รีสรุ ิโยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรีศรสี ุริโยทยั โรงเรียนสตรศี รสี ุรโิ ยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 24

เหรัญญกิ แถลงรายรับ - รายจ่ายและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระท่ี 4
สมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รีสรุ โิ ยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 25

เหรัญญกิ แถลงรายรับ - รายจ่ายและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระท่ี 4
สมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รีสรุ โิ ยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 26

เหรัญญกิ แถลงรายรับ - รายจ่ายและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระท่ี 4
สมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รีสรุ โิ ยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 27

เหรัญญกิ แถลงรายรับ - รายจ่ายและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระท่ี 4
สมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รีสรุ โิ ยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 28

เหรัญญกิ แถลงรายรับ - รายจ่ายและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระท่ี 4
สมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รีสรุ โิ ยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 29

เหรัญญกิ แถลงรายรับ - รายจ่ายและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระท่ี 4
สมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รีสรุ โิ ยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 30

เหรัญญกิ แถลงรายรับ - รายจ่ายและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระท่ี 4
สมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รีสรุ โิ ยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 31

เหรัญญกิ แถลงรายรับ - รายจ่ายและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระท่ี 4
สมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รีสรุ โิ ยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 32

เหรัญญกิ แถลงรายรับ - รายจ่ายและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระท่ี 4
สมาคมผูป้ กครองและครูสตรศี รีสรุ โิ ยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 33

เหรญั ญกิ แถลงรายรับ - รายจา่ ยและงบดลุ ของ ระเบยี บวาระที่ 4
สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรีศรีสุริโยทยั ระเบียบวาระท่ี 5
ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอช่อื ผตู้ รวจสอบบัญชขี องสมาคม
ผู้ปกครองและครสู ตรีศรีสรุ โิ ยทัย

ระเบียบวาระท่ี 6 สมาชกิ ซกั ถามและเสนอข้อคดิ เหน็
ระเบียบวาระท่ี 7 เลอื กนายกและอปุ นายกสมาคมผปู้ กครอง

และครูสตรีศรีสุรโิ ยทยั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ ิโยทัย โรงเรียนสตรศี รสี ุริโยทัย

34

ภาคผนวก

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 35

รางวลั ท่ีภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยนิ ดีกบั สมาคมผูป้ กครองและครูสตรีศรสี ุริโยทัย คณะกรรมการสมาคม
ผูบ้ ริหารและครทู ุกทา่ นที่ไดร้ บั รางวัลในการประกาศผลการคัดเลือกองคก์ รดเี ด่นและ
บุคลากรดีเดน่ ประจาปีการศึกษา 2563 โดยสภาผูป้ กครองและครแู ห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรสี รุ โิ ยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 36

รายงานตดิ ตามผลนักเรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6
ศกึ ษาต่อระดับอดุ มศกึ ษาปีการศึกษา 2563

ลาดบั ช่ือสถาบัน รฐั / จานวน รอ้ ยละ
เอกชน (277คน)
1 มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตศรรี าชา 6.14
รัฐ 17 5.42
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลกรงุ เทพ รัฐ 15 6.14
รัฐ 17 5.78
3 มหาวิทยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ รฐั 16 4.33
รัฐ 12 3.25
4 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกล้าธนบุรี รฐั 9 3.25
รัฐ 9 2.89
5 มหาวิทยาลัยมหิดล วทิ ยาเขตศาลายา รฐั 8 2.17
รฐั 6 1.81
6 มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยร์ งั สติ รัฐ 5 1.81
รัฐ 5 2.89
7 มหาวิทยาลยั บูรพา วิทยาเขตบางแสน รฐั 8 1.44
รัฐ 4 1.44
8 มหาวทิ ยาลัยแมฟ่ า้ หลวง รฐั 4 2.53
รฐั 7
9 มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบรุ ี

10 มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

11 มหาวิทยาลัยรามคาแหง

12 มหาวิทยาลยั ศลิ ปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

13 มหาวทิ ยาลยั สวนดสุ ิต

14 จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย

15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตเฉลมิ พระเกยี รติ

จงั หวดั สกลนคร

16 มหาวทิ ยาลยั นวมนิ ทราธริ าช รฐั 4 1.44
รัฐ 4 1.44
17 มหาวิทยาลยั มหาสารคาม รัฐ 4 1.44
รฐั 3 1.08
18 มหาวยิ าลยั ราชภัฏบ้านสมเดจ็ เจา้ พระยา รฐั 7 2.53
รัฐ 3 1.08
19 มหาวิทยาลัยนเรศวร รฐั 3 1.08
รฐั 3 1.08
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุ นั ทา รฐั 2 0.72
รฐั 2 0.72
21 มหาวิทยาลยั หัวเฉยี วเฉลิมพระเกยี รติ รัฐ 1 0.36
รัฐ 1 0.36
22 สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รัฐ 1 0.36

23 เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนครเหนือ

24 มกาวิทยลยั ศิลปากร วิทยาเขตเมืองทอง

25 มหาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

26 มหาวิทยาลยั แม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่

27 มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่

28 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ธนบรุ ี
(วิทยาเขตบางขุนเทียน)

29 มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื รฐั 2 0.72
รฐั 2 0.72
30 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลรัตนโกสนิ ทร์
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรีศรสี รุ โิ ยทยั โรงเรยี นสตรศี รสี ุริโยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 37

รายงานติดตามผลนักเรยี นช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6
ศึกษาตอ่ ระดับอุดมศึกษาปีการศกึ ษา 2563

ลาดบั ช่อื สถาบัน รฐั / จานวน ร้อยละ
เอกชน (277คน)
31 มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลาปาง 0.36
32 มหาวิทยาลัยพะเยา รฐั 1 0.36
33 มหาวทิ ยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รฐั 1 0.36
34 มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสวนสุนนั ทา วิทยาเขตนครปฐม รัฐ 1 0.36
35 มหาวทิ ยาลัยศลิ ปากร เมืองทองธานี รฐั 1 0.36
36 มหาวิทยาลยั อบุ ลราชธานี รฐั 1 0.36
37 มหาวยิ าลยั ราชภฏั นครราชสมี า รัฐ 1 0.36
38 มหาวิยาลัยราชภฏั สกลนคร รัฐ 1 0.36
39 วทิ ยาลยั พยาบาลบรมราชชนนี รัฐ 1 0.72
40 สถาบนั การพยาบาลศรสี วรินทริ า สภากาชาดไทย รัฐ 2 0.72
รัฐ 2
41 Culture and general education ทุนรฐั บาล 0.36
ญ่ปี ุน่ 1
42 มหาวิทยาลยั กรุงเทพ เอกชน 2.89
43 มหาวิทยาลยั หอการคา้ ไทย เอกชน 8 2.89
44 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เอกชน 8 2.53
45 มหาลยั หวั เฉยี วเฉลมิ พระเกียรติ เอกชน 7 1.08
46 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยไี ทย-ญีป่ ุน่ เอกชน 3 1.08
47 มหาวิทยาลยั ธุรกิจบณั ฑติ เอกชน 3 1.08
48 มหาวทิ ยาลัยรงั สติ เอกชน 3 1.08
49 PIM (สถาบันการจดั การปญั ญาภวิ ัฒน์) เอกชน 3 0.72
50 สถาบนั การบนิ พลเรอื น เอกชน 2 1.08
51 มหาวทิ ยาลยั ศรปี ทมุ เอกชน 3 0.72
52 GAP YEAR 2 5.42
53 ประกอบอาชพี รอความพร้อม 15 2.17
54 อื่นๆ 6 6.14
17

สมาคมผ้ปู กครองและครสู ตรีศรสี รุ ิโยทยั โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทยั

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 38

คณะกรรมการจัดทาเอกสาร

1. นางสาวสจุ ิตรา นาโค ประธาน
2. นางสาวกาญจนา นาชยั เริ่ม รองประธาน
3. นางสาวจริ วรรณ คาผยุ กรรมการ
4. นางสาวผสุ ดี เสนวี งศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
5. นางสาวเมธาวี สขุ ปา่ น กรรมการ
6. นางสาวภัทรวดี หลา้ เชยี งของ กรรมการ
7. นางสาวจนั ทรท์ มิ า นาเจริญ กรรมการ
8. นายปัญญา รงุ่ ชัยวงศ์ กรรมการ
9. นางสาวสภุ ัทรา วงศเ์ ลศิ อารักษ์ กรรมการ
10.นางสาวศภุ มาศ พงษ์เจรญิ กรรมการ
11. นายศิรชิ ยั อาษามน่ั กรรมการ
12.นางสาวสวุ ิมล อินทะพุฒ กรรมการและเลขานกุ าร

สมาคมผปู้ กครองและครสู ตรศี รสี รุ โิ ยทัย โรงเรยี นสตรศี รสี รุ ิโยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 39

คาส่งั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ ิโยทัย โรงเรยี นสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 40

คาส่งั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ ิโยทัย โรงเรยี นสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 41

คาส่งั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ ิโยทัย โรงเรยี นสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 42

คาส่งั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ ิโยทัย โรงเรยี นสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท. 43

คาส่งั

สมาคมผปู้ กครองและครูสตรศี รสี รุ ิโยทัย โรงเรยี นสตรศี รีสุรโิ ยทัย

44 ปี ส.ผ.ศ.ท.

การประชุมใหญส่ ามัญประจาปี 2563
สมาคมผู้ปกครองและครสู ตรศี รีสรุ ิโยทยั

โรงเรียนสตรศี รีสรุ ิโยทยั
ตั้งอย่เู ลขที่ 1 ซอยเจริญกรงุ 57
ถนนเจรญิ กรงุ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรงุ เทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 02-211-0383
website http://www.suriyothai.ac.th


Click to View FlipBook Version
Previous Book
(^PDF)->Download 7 Weeks to 50 Pull-Ups: Strengthen and Sculpt Your Arms, Shoulders,
Next Book
pdf(read online) Public Choice III