The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานอาชีพช่างปูกระเบื้อง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chalerm249, 2022-04-03 00:35:07

โครงการช่างปูกระเบื้อง

รายงานอาชีพช่างปูกระเบื้อง

Keywords: ช่างปูกระเบื้อง

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอเลงิ นกทา
สานกั งานสง่ เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจงั หวัดยโสธร

สานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาการ

คานา

รายงานผลการดาเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชนโครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน แบบพฒั นาอาชีพระยะ
ส้ัน (กลมุ่ สนใจ ไม่เกนิ 30 ช่ัวโมง) หลกั สตู รชา่ งปกู ระเบื้อง กศน.ตาบลสามัคคี กศน.อาเภอเลงิ นกทา สานักงาน
กศน.จงั หวัดยโสธร จดั ทารายงานผลการดาเนนิ งานเลม่ น้ีขึ้นเพอื่ สรปุ รายงานผลการดาเนินการจดั กิจกรรมโครงการ
ซ่งึ สรุปถงึ ปญั หาและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี และเพื่อนาไปพฒั นาให้การดาเนินงานมีคุณภาพและ
ประสิทธภิ าพเกดิ ประโยชนต์ ่อผเู้ รียน / ผ้รู บั บริการมากทีส่ ดุ

คณะทางาน ขอขอบคุณ ผบู้ รหิ าร ครู ผูเ้ รียน ผรู้ ับบรกิ าร คณะกรรมการสถานศกึ ษา ชมุ ชน และ
ภาคีเครือข่ายที่เกยี่ วข้องที่มสี ่วนรว่ มในการจดั กิจกรรมการศกึ ษานอกโรงเรียนทกุ ท่าน และขอน้อมรบั คาแนะนาเพ่ือ
การพฒั นางานการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ยง่ั ยนื สบื ไป ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสน้ี

กศน.ตาบลสามคั คี กศน. อาเภอเลิงนกทา
สานักงานกศน. จงั หวดั ยโสธร

สารบญั หนา้

คานา......................................................................................................................... ................. ก
สารบัญ....................................................................................................................................... ข

บทท่ี ๑ บทนา ๑
บทที่ ๒ การดาเนินโครงการ ๔
บทที่ ๓ ผลการดาเนินโครงการ ๖
บทที่ ๔ สรุปผลและข้อเสนอแนะ ๘

ภาคผนวก ๑๑
ภาคผนวก ก โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชมุ ชน 15
ภาคผนวก ข หลักสตู รการฝกึ อบรม 18
ภาคผนวก ค รายชื่อผูเ้ ขา้ รับการฝกึ อบรม 19
ภาคผนวก ง คาส่งั แตง่ ตงั้ วิทยากร

คณะผ้จู ัดทา

1
บทท่ี 1
บทนา
๑. หลักการและเหตผุ ล
การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจชุมชน สามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ สานักงาน กศน. ได้กาหนดหลักการในการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาอาชีพไว้ว่า ต้องเป็นการดาเนินงานท่ีมีความยืดหยุ่นด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมถึงการจัดการ และการบรกิ ารโดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้าน
ต่างๆ โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและการมีงานทาอยา่ งมีคุณภาพ ทว่ั ถึงและเท่าเทียมกัน
สามารถสรา้ งรายได้

กศน.อาเภอเลงิ นกทา ไดน้ านโยบายและยทุ ธศาสตร์ขา้ งต้นไปส่กู ารปฏบิ ัติเพอ่ื จัดการศึกษาอาชพี ตามแนว
หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง และเป็นการจดั การกระบวนการเรยี นรู้ การให้บริการในพน้ื ที่ อาเภอเลิงนกทา
ดาเนนิ ตามนโยบายทาใหก้ ล่มุ เปา้ หมายมีความรู้ ความสามารถฝึกอาชีพร่วมกนั สร้างอาชีพของผเู้ รียนและชมุ ชน
โดยเนน้ กระบวนการเรยี นรตู้ ามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งรวมทงั้ เปน็ ท่ีจัดเก็บแสดงจาหน่ายและ
กระจายสินคา้ และบริการของชมุ ชนอย่างเปน็ ระบบครบวงจร และเปน็ การจดั การศึกษาตลอดชีวิตใหแ้ ก่ ประชาชน

๒. ความสอดคล้องของยุทธศาสตรแ์ ละจดุ เน้นการดาเนนิ งาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕65
2. ดา้ นการสร้างสมรรถนะและทกั ษะคุณภาพ

2.1 สง่ เสริมการจดั การศึกษาตลอดชีวติ ที่เน้นการพัฒนาที่จาเป็นสาหรับแต่ละช่วงวัยและการจดั การศึกษา
และการเรยี นรู้ทเ่ี หมาะสมกับแตล่ ะกลุ่มเป้าหมายและบริบทพื้นท่ี

2.2พฒั นาหลกั สตู รระยะส้ันที่เนน้ New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคลอ้ งกบั บรบิ ทพนื้ ท่ี ความ
ตอ้ งการและความหลากหลายของกล่มุ เป้าหมาย เชน่ ผู้พกิ าร ผสู้ งู อายุ ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่ม
อาชีพใหม่ทร่ี องรบั Disruptive Technology

2.3 ประสานการทางานรว่ มกับศูนยใ์ ห้คาปรึกษาการจดั ตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start-up) ของอาชีวศกึ ษา จดั อบรม
หลักสูตรวชิ าชีพระยะส้นั ฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ใหก้ บั แรงงานที่กลับภูมิลาเนาในช่วง
สถานการณ์COVID-19

2.4 ยกระดับผลติ ภณั ฑ์ สินค้า บริการจากโครงการศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน ท่ีเน้น “สง่ เสริมความรสู้ รา้ งอาชีพ
เพมิ่ รายได้ และมีคุณภาพชีวติ ทดี่ ี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เปน็ ทย่ี อมรับของตลาด ต่อยอดภูมิปญั ญาท้องถ่นิ เพื่อสร้าง
มลู ค่าเพ่ิม พฒั นาสูว่ ิสาหกจิ ชุมชน ตลอดจนเพ่มิ ช่องทางประชาสัมพนั ธ์และชอ่ งทางการจาหน่าย

2

๓. สอดคลอ้ งกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั
มาตรฐานการศึกษาตอ่ เน่ือง
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียนการศกึ ษาต่อเนอื่ ง
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรยี นรู้การศึกษาตอ่ เนื่อง

4. วตั ถปุ ระสงค์
1. เพือ่ ใหผ้ เู้ รียนหรือผเู้ ขา้ รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทกั ษะในการประกอบอาชีพ

5. เปา้ หมาย
เชิงปรมิ าณ

ประชาชนทวั่ ไปในพน้ื ท่ตี าบลสามัคคี อาเภอเลิงนกทา จานวน 8 คน
เชงิ คณุ ภาพ
ผเู้ รียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชพี
๖. ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ/กิจกรรม

ดาเนินการระหว่างวนั ท่ี 27 – 29 ธนั วาคม 2564

๗. วิธดี าเนินงาน

กจิ กรรมหลกั วัตถุประสงค์ กล่มุ เป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินการ

๑.จดั ทาโครงการ ๑.เพ่ือกาหนดทศิ ทาง ผู้รบั ผิดชอบ ๑ คน กศน.อาเภอ พ.ย. ๖4 -
โครงการ เลิงนกทา
เพือ่ เสนอ ดาเนินงานและขอรบั

พิจารณาอนุมตั ิ งบประมาณ

๒. เพ่ือขอพจิ ารณาอนุมตั ิ
โครงการ

๒.แตง่ ตั้ง เพือ่ เป็นผรู้ บั ผิดชอบการ ผูร้ ับผดิ ชอบ ๑ คน กศน.อาเภอ พ.ย. ๖4 -
คณะกรรมการ ดาเนินงานโครงการและ โครงการ เลงิ นกทา
ดาเนินโครงการฯ มอบหมายภารกิจในการ
ปฏิบัติงาน

๓.ประชมุ ๑.เพือ่ ชีแ้ จงนโยบายและ กรรมการที่ไดร้ บั ๒1 คน หอ้ งประชมุ พ.ย. 64 -
คณะกรรมการ แนวทางการดาเนนิ งาน การแต่งต้งั ดาเนิน กศน.อาเภอ
ดาเนนิ งาน โครงการฯ เลงิ นกทา
โครงการ ๒.วางแผน กาหนดกรอบ
ทิศทางการดาเนนิ งาน

๓. กาหนดบทบาทหน้าที่

ของกรรมการแตล่ ะฝา่ ย 3

๔.ดาเนินการจัด 1.เพือ่ ใหผ้ ู้เรยี นหรือผู้เขา้ - กศน.ตาบลศรี 8 คน กศน. 27-29ธ.ค. 7,92๐
กิจกรรมตาม รับการอบรม มคี วามรู้ แก้ว ตาบลสามัคคี 64
โครงการ ความสามารถ และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ - วิทยากร

- ผเู้ รยี น/
ผรู้ ับบริการ

5.สรปุ ผลการ เพอ่ื ทราบผลการ คณะทางาน 1 คน กศน.อาเภอ ธ.ค. 64 -
ดาเนินงาน เลิงนกทา
ดาเนนิ งานและนาผลท่ีได้

ไปพฒั นา

๘. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ
เบกิ จ่ายจากงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖5โครงการศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชมุ ชนงบรายจ่ายอ่นื แบบพฒั นาอาชีพระยะ

สนั้ (กล่มุ สนใจ ไม่เกนิ 30 ชว่ั โมง) รหสั งบประมาณ 2000235052700023 ภายในวงเงนิ 3,920 บาท

(สามพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถว้ น) เพื่อเปน็ ค่าใช้จา่ ยดังนี้

8.1 คา่ วิทยากร 1 คน x 15 ช่ัวโมงๆละ 200 บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท

ขอเบกิ เพียง 2,920.- บาท

8.2 คา่ วัสดุ เป็นเงิน 1,000.- บาท

๙.แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

กิจกรรมหลกั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

๑.จัดทาโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ

๒.แตง่ ต้งั คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ

๓.ประชมุ คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ

๔.ดาเนินการจัดกจิ กรรมตามโครงการ 3,920

5.สรุปผลการดาเนนิ งาน

10. เครอื ข่าย
1. วทิ ยากรอาชพี ในพืน้ ที่ อาเภอเลงิ นกทา
2. ภมู ปิ ญั ญาท้องถน่ิ ในพืน้ ที่อาเภอเลงิ นกทา

4

๑1. โครงการทเี่ กี่ยวข้อง
๑.โครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชน

12. ผลลัพธ์
ผู้เรยี นหรือผ้เู ข้ารับการอบรมมคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ

13. ดชั นีตัวชีว้ ัดผลสาเร็จของโครงการ
ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ รยี นหรือผูเ้ ขา้ รบั การอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ

๑4. การตดิ ตามประเมนิ โครงการ
1 แบบนิเทศติดตาม
2 แบบสารวจความพึงพอใจ
3 ประกาศผู้สาเร็จหลกั สูตรวิชาชพี ระยะสัน้

๑๔. ภาพประกอบกิจกรรม/โครงการ

ภาพกิจกรรมโครงการศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชน แบบพฒั นาอาชีพระยะส้นั (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช่วั โมง)
หลกั สตู รช่างปกู ระเบื้อง

ในระหวา่ งวนั ท่ี 27 – 29 ธนั วาคม 2564
สถานท่จี ดั ณ กศน.ตาบลสามัคคี ต.สามคั คี อ.เลงิ นกทา จ.ยโสธร

5

การใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ
กิจกรรม/โครงการ
ชา่ งปูกระเบ้ือง เป้า(คน) งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลอื ร้อยละ
รวม 8 0 100
(บาท)

3,500 3,500

ผลผลติ ของการดาเนินงาน/โครงการเชงิ ปรมิ าณและคณุ ภาพ

เปา้ หมายท้ังปี งบประมาณ ผคู้ าดว่าจะ ผลการดาเนินงานรายไตรมาส เพ่ิมโอกาส พฒ้ นา
ท่ใี ชไ้ ป จบ/ ในการเรียนรู้ ตนเองและ
เปา้ หมายที่ งบประมาณ ผจู้ บ/ผู้ผ่าน ตอ่ ยอด สรา้ งรายได้ ประกอบ
ได้รบั ทไ่ี ดร้ ับ ลงทะเบียน กจิ กรรม อาชพี เดิม เสรมิ อาชพี ใหม่ ครอบครัว

4 3,500 3,500 8 8 2 4 2 0 0

6

กิจกรรมการศกึ ษา
เพือ่ พัฒนาอาชพี (แบบสนใจ)

หลกั สตู ร 15 ชั่วโมง
ชา่ งปกู ระเบอื้ ง

กจิ กรรมการศกึ ษาเพื่อพัฒนาอาชีพ(แบบสนใจ)
หลกั สูตร 30 ชั่วโมง ช่างปูกระเบอ้ื ง

7

บทที่ 2

การดาเนนิ โครงการ

กศน.ตาบลสามัคคี ไดจ้ ัดโครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชมุ ชนโครงการศูนยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชน แบบพัฒนาอาชพี
ระยะสน้ั (กลุม่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30 ช่ัวโมง) หลักสตู รช่างปูกระเบ้ือง สถานท่จี ดั ณ กศน.ตาบลสามคั คี ต.สามคั คี อ.
เลงิ นกทา จ.ยโสธร จัดระหวา่ งวนั ท่ี 27 – 29 ธนั วาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเปน็ ประชาชนท่วั ไป จานวน 8
คน มขี น้ั ตอนการดาเนินงานดังนี้

1.การวางแผนดาเนินงาน
- สารวจความต้องการของกลุ่มเปา้ หมาย
- จดั ทาแผน/เขยี นโครงการ/เสนอ/เพื่อขออนุมตั ิ

- จดั หา/จัดซื้อวัสดุ
- ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
- ประเมนิ ผลกิจกรรม
- สรปุ รายงานผลการดาเนนิ ตามโครงการ

2.กลมุ่ เปา้ หมาย
ประชาชนทั่วไป จานวน 8 คน จาก พืน้ ทีต่ าบลสามคั คี

3.การดาเนนิ งานตามแผน
กศน.ตาบลสามคั คี ไดจ้ ดั โครงการศูนยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชน(แบบกลมุ่ สนใจ ไม่เกนิ 30 ช่วั โมง) หลักสูตร

ชา่ งปูกระเบื้อง สถานท่จี ดั ณ กศน.ตาบลสามัคคี ต.สามัคคี อ.เลงิ นกทา จ.ยโสธร โดยมีกลุม่ เป้าหมายเปน็
ประชาชนทว่ั ไป จานวน 8 คน ตามตารางกาหนดการ ดังน้ี

ที่ วิชา หลักสตู ร สถานท่ี เป้าหมาย วัน เดือน ปี

(ชวั่ โมง)

1 โครงการศนู ย์ฝึกอาชพี ชมุ ชน 15 กศน.ตาบลสามัคคี 8 27 - 29 ธนั วาคม 2564

แบบพฒั นาอาชีพระยะส้ัน ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา

(กลมุ่ สนใจ ไม่เกนิ 30 จ.ยโสธร

ชั่วโมง)หลกั สูตรชา่ งปู

กระเบ้ือง

4.ประเมินโครงการ
4.1 เครื่องมอื ทีใ่ ช้ประเมนิ โครงการ ไดแ้ ก่ แบบประเมินความพงึ พอใจ ของผ้เู ขา้ ร่วมกิจกรรม
4.2 การเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคดิ เหน็ ความพงึ พอใจของผูเ้ รียน/
ผรู้ บั บรกิ าร แบ่งออกเปน็ 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ขอ้ มูลทวั่ ไป จานวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั การศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 ระดับความพงึ พอใจ /ความรูค้ วามเข้าใจ/การนาไปใช้ ต่อการเขา้ ร่วมโครงการ
ตอนท่ี 3 ขอ้ เสนอแนะอ่นื ๆ

8

4.3 การวิเคราะหข์ อ้ มูล โดยการคานวณค่าเฉลี่ยร้อยละ การหาคา่ คะแนนเฉลยี่ (Mean: X) การแปล
ความหมายของคะแนนระดบั ความพึงพอใจ ใช้ค่าตัวกลางเลขคณิตหรือคา่ เฉลี่ย (Arithmetic Mean) มีเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ดังนี้

1. สุ่มจากผู้เข้ารว่ มกิจกรรม จานวนท้ังสิ้น 8 คน

จาแนกตามเพศ  หญงิ 0 คน
 ชาย 8 คน

จาแนกตามอายุ จานวน - คน
 ตา่ กวา่ ๒๐ ปี จานวน 2 คน
 ๒๐ ปี – ๓๐ ปี จานวน 2 คน
 ๓๑ ปี – ๔๐ ปี จานวน 2 คน
 ๔๑ ปี – ๕๐ ปี จานวน 2 คน
 ตั้งแต่ ๕๑ ปีข้ึนไป

จาแนกตามการศกึ ษา จานวน 8 คน
* ตา่ กวา่ ปรญิ ญาตรี จานวน - คน
* ปริญญาตรี จานวน - คน
* สูงกว่าปริญญาตรี
4 = มาก 3 =ปานกลาง
การให้ระดบั คะแนน 1 = นอ้ ยทสี่ ดุ

5 = ดีมาก
2 = นอ้ ย

9

บทท่ี 3
ผลการดาเนนิ งานโครงการ

1.ผลการดาเนนิ งาน
กศน.ตาบลสามคั คี ไดจ้ ดั โครงการศนู ยฝ์ กึ อาชีพชุมชน แบบพัฒนาอาชพี ระยะสน้ั (กลุ่มสนใจ ไม่เกนิ

30 ชว่ั โมง) หลักสตู รชา่ งปูกระเบอื้ งโดยนายทุ ธศาสตรจ์ ุดเนน้ ข้างต้น ไปสู่การปฏบิ ตั ิเพื่อจัดการศึกษาอาชพี ในรปู แบบ
โครงการศนู ย์ฝึกอาชพี ชมุ ชน ใหก้ บั ประชาชนท่ีมคี วามสนใจ และมีการจดั การเรียนสอนในพ้นื ที่ ตาบลสามัคคี อาเภอ
เลงิ นกทา และใกลเ้ คยี ง เพื่อใหป้ ระชาชนทว่ี า่ งงาน หรือที่มีอาชพี อยูแ่ ล้วและต้องการตอ่ ยอดอาชีพเดมิ หรือประชาชน
ทไี่ ด้รับผลกระทบทางดา้ นเศรษฐกิจ สามารถมีรายไดเ้ พ่มิ ข้ึน ซ่ึงจะทาให้ประชาชนมคี วามมัน่ คงในชวี ิต และอยใู่ น
สงั คมอยา่ งมีความสุขมากย่งิ ขึ้นโดยดาเนินการระหวา่ งวนั ที่ 27 - 29 เดือนธนั วาคม พ.ศ. 2564 ณ พื้นทตี่ าบล
สามคั คี อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารว่ มเปน็ ประชาชนทวั่ ไป จานวน 8 คน และมผี ู้
ผา่ นการอบรมสามรารถนาความรู้ไปประกอบอาชพี ไดจ้ านวน 8 คน

2. สรปุ ผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ

ประชาชนท่ัวไป จานวน 8 คน

๑. กลมุ่ ชา่ งปกู ระเบื้อง จานวน 8 คน

เชงิ คณุ ภาพ

- ผเู้ รียนหรือผูเ้ ข้ารบั การอบรม มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ

๓. ผลการประเมนิ ความพึงพอใจของผูเ้ ขา้ รับการฝึกอบรม

๓.๑ สมุ่ จากผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรม จานวนทง้ั ส้ิน 8 คน

จาแนกตามเพศ

 ชาย 12 คน  หญิง 0 คน

จาแนกตามอายุ

 ต่ากว่า ๒๐ ปี จานวน - คน

 ๒๐ ปี – ๓๐ ปี จานวน คน

 ๓๑ ปี – ๔๐ ปี จานวน คน

 ๔๑ ปี – ๕๐ ปี จานวน 4 คน

 ตั้งแต่ ๕๑ ปีข้ึนไป จานวน 4 คน

จาแนกตามการศกึ ษา

* ต่ากวา่ ปริญญาตรี จานวน 8 คน

* ปรญิ ญาตรี จานวน - คน

* สูงกว่าปริญญาตรี จานวน - คน

การให้ระดบั คะแนน

5 = ดีมาก 4 = มาก 3 =ปานกลาง

2= นอ้ ย 1 = น้อยท่สี ุด

คะแนนเฉลยี่ ๕.๐๐ ขึน้ ไป ดีมาก

๔.๐๐ – ๔.๙๙ มาก

๓.๐๐ – ๓.๙๙ ปานกลาง

๒.๐๐ - ๒.๙๙ นอ้ ย

๑.๐๐ – ๑.๙๙ นอ้ ยท่สี ุด

10

2. แบบให้คะแนนการจดั กจิ กรรมและสรปุ ผลการจดั กจิ กรรม ระดับความพงึ พอใจ คะแนน

ขอ้ รายการประเมนิ ความพึงพอใจ มาก มาก ปาน น้อย นอ้ ยที่ เฉลย่ี
ที่สุด (๔) กลาง (๒) ที่สดุ
ตอนท่ี ๑ ความพงึ พอใจด้านเนอ้ื หา (๕) (๓) (๑)
1 เน้ือหาตรงตามความตอ้ งการ
2 เนอ้ื หาเพยี งพอตอ่ ความตอ้ งการ 44 ๔.๔๒
3 เน้อื หาปจั จุบันทนั สมัย 44 ๔.๒๕
4 เนือ้ หามปี ระโยชนต์ ่อการนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชวี ติ ๔
ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการอบรม 8 ๔.๓๓
5 การเตรียมความพร้อมกอ่ นอบรม 44
6 การออกแบบกิจกรรมเหมาะสมกบั วตั ถปุ ระสงค์ ๔
7 การจดั กจิ กรรมเหมาะสมกบั เวลา 8 ๔
8 การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับกล่มุ เปา้ หมาย 8 ๔
9 วธิ กี ารวัดผล/ประเมนิ ผลเหมาะสมกบั วตั ถปุ ระสงค์ 8 ๔
ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อวทิ ยากร 8 ๔
10 วิทยากรมีความรคู้ วามสามารถในเรอ่ื งที่ถา่ ยทอด 8
11 วทิ ยากรมีเทคนิคการถา่ ยทอดใช้สอ่ื เหมาะสม
12 วทิ ยากรเปิดโอกาสให้มสี ่วนร่วมและซกั ถาม 53 ๔.๒๕
ตอนท่ี ๔ ความพึงพอใจด้านการอานวยความสะดวก 53 ๔.๒๕
13 สถานท่ี วสั ดุ อปุ กรณแ์ ละสิ่งอานวยความสะดวก 53 ๔.๒๕
14 การสอื่ สาร การสรา้ งบรรยากาศเพือ่ ใหเ้ กิดการเรียนรู้
15 การบริการ การช่วยเหลือและการแก้ปัญหา 8๔
8๔
หมายเหตุสถานศกึ ษาสามารถปรบั เปลี่ยนไดต้ ามความเหมาะสม 8๔

ข้อสรุปการประเมินการจัดกิจกรรม คะแนนเฉล่ยี เกณฑท์ ่ีได้ หมายเหตุ
๔.๒๕ มาก
ที หวั ข้อ ๔ มาก
1. ดา้ นเน้ือหา ๔.๒๕ มาก
๒. ด้านกระบวนการจัดกจิ กรรรม ๔ มาก
3. ด้านวทิ ยากร ๔.๑๓ มาก
๔. ดา้ นสง่ิ อานวยความสะดวก

สรุปคะแนนเฉลี่ย

11

บทที่ 4
สรุปผลและขอ้ เสนอแนะ

รายงานผลการจดั โครงการศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชมุ ชน แบบพฒั นาอาชพี ระยะสน้ั (กลุ่มสนใจ ไมเ่ กิน 30 ชวั่ โมง)
หลกั สูตรช่างปูกระเบื้องประจาปงี บประมาณ 25๖4 เพ่อื ใหผ้ เู้ รยี นหรือผูเ้ ข้ารับการอบรม มคี วามรู้ ความสามารถ
และทักษะในการประกอบอาชีพ เม่ือจบหลักสูตรแลว้ ผเู้ รยี นสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปพฒั นาอาชพี ของ
ตน เพ่มิ มูลค่าของผลิตภณั ฑ์ได้ จดั กจิ กรรมโดยดาเนินการระหว่างวนั ท่ี 27 - 29 เดือนธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ณ
พน้ื ท่ีตาบลสามัคคี อาเภอเลิงนกทา จงั หวัดยโสธร โดยมกี ลมุ่ เป้าหมายเปน็ นกั ศึกษาและประชนทัว่ ไปในพื้นที่ตาบล
สามัคคี มกี ารสรุปผลและข้อเสนอแนะ ดงั นี้

1.สรปุ ผลการดาเนนิ งาน
กศน.ตาบลสามคั คี ได้จดั โครงการศนู ยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชน แบบพฒั นาอาชีพระยะสนั้ (กลมุ่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30

ชวั่ โมง) หลกั สตู รช่างปูกระเบ้ือง ในพ้ืนทต่ี าบลสามัคคี อาเภอเลิงนกทา จงั หวดั ยโสธร โดยดาเนนิ การจดั กิจกรรม
ระหว่างวนั ท่ี 27 – 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชนทั่วไปในพ้นื ทต่ี าบลสามัคคี
จานวน 8 คน โดยใชร้ ูปแบบการอบรมศนู ย์ฝึกอาชีพแบบพฒั นาอาชีพระยะส้นั (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง)
หลักสูตรชา่ งปูกระเบ้ือง จานวน ๒ หลกั สูตรดงั น้ี

1.ด้านเน้ือหา จากตารางแบบประเมินระดับความพงึ พอใจ พบวา่ ผูเ้ รียนอยู่ในระดับความพงึ พอใจมากทีส่ ุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ระดับมาก ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองน้ีหลังการอบรมความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนการอบรม
ตามลาดบั

2.ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม จากตารางแบบประเมินระดับความพึงพอใจ พบว่าผู้เรียนอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4 ระดับมาก ด้านกระบวนการในการอบรม/สัมมนามีความเหมาะสมมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนอบรมออกแบบกจิ กรรมเหมาะสมกับวตั ถุประสงคจ์ ัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลา
หมาะสมกบั กล่มุ เปา้ หมายมวี ิธีการวัดผล/ประเมินผลเหมาะสมกบั วตั ถุประสงค์ ตามลาดบั

1.ด้านวิทยากร จากตารางแบบประเมนิ ระดับความพึงพอใจ พบว่าผู้เรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ระดับมากที่สุด วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องท่ีถ่ายทอดมีเทคนิคการถ่ายทอดใช้สื่อ
เหมาะสมเปดิ โอกาสให้มสี ว่ นรว่ มและซกั ถามตามลาดบั

4.ดา้ นสิ่งอานวยความสะดวก จากตารางแบบประเมนิ ระดบั ความพึงพอใจ พบวา่ ผู้เรียนอยู่ในระดบั ความพึง
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 ระดับมาก การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี การให้บริการเจ้าหน้าที่/การให้
คาแนะนา และการประสานงานของเจา้ หนา้ ทโี่ ครงการ ตามลาดับ

2. ปญั หาอุปสรรค
- ไม่มี

3. ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี

(ลงชือ่ )………………………………..ผ้รู ายงาน
(นางจตุ พิ ร หาญลอื )
ตาแหนง่ ครู กศน.ตาบล

12
ความคดิ เหน็ ของผบู้ รหิ าร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชือ่ )
(นายชวนชัย วเิ วก)

ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอเลิงนกทา

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก โครงการศูนยฝ์ ึกอาชพี ชมุ ชน
ภาคผนวก ข หลกั สตู รการฝกึ อบรม
ภาคผนวก ค รายช่อื ผูเ้ ข้ารว่ มอบรม
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งต้ังวิทยากร

14

ภาคผนวก ก โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชีพชุมชน
1. ช่ือโครงการศูนยฝ์ กึ อาชีพชุมชน แบบพัฒนาอาชพี ระยะส้นั (กลุ่มสนใจ ไมเ่ กิน 30 ชว่ั โมง)

หลักสูตรช่างปกู ระเบือ้ ง
๒. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และจุดเนน้ การดาเนนิ งาน สานักงาน กศน. ประจาปงี บประมาณ

พ.ศ. ๒๕65

2. ดา้ นการสรา้ งสมรรถนะและทกั ษะคุณภาพ

2.1 ส่งเสริมการจัดการศกึ ษาตลอดชีวิต ทเี่ น้นการพัฒนาที่จาเปน็ สาหรับแต่ละช่วงวัยและการจดั การศึกษา
และการเรียนรู้ทเี่ หมาะสมกับแตล่ ะกลมุ่ เปา้ หมายและบรบิ ทพ้นื ท่ี

2.2พฒั นาหลักสูตรระยะสน้ั ทเ่ี น้น New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคล้องกบั บรบิ ทพ้นื ที่ ความ
ต้องการและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เชน่ ผู้พกิ าร ผู้สงู อายุ ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุม่
อาชีพใหม่ท่รี องรับ Disruptive Technology

2.3 ประสานการทางานร่วมกบั ศูนย์ให้คาปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศนู ย์ Start-up) ของอาชวี ศกึ ษา จดั อบรม
หลกั สตู รวชิ าชพี ระยะส้นั ฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ให้กบั แรงงานทีก่ ลบั ภูมิลาเนาในช่วง
สถานการณ์COVID-19

2.4 ยกระดบั ผลติ ภัณฑ์ สนิ ค้า บรกิ ารจากโครงการศูนยฝ์ กึ อาชพี ชมุ ชน ท่เี น้น “ส่งเสรมิ ความรสู้ รา้ งอาชีพ
เพ่มิ รายได้ และมคี ณุ ภาพชีวติ ที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เปน็ ท่ียอมรับของตลาด ตอ่ ยอดภูมปิ ัญญาท้องถิน่ เพื่อสรา้ ง
มูลค่าเพิ่ม พัฒนาสูว่ สิ าหกจิ ชุมชน ตลอดจนเพม่ิ ช่องทางประชาสัมพันธแ์ ละช่องทางการจาหน่าย

๓. สออดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั

มาตรฐานการศึกษาตอ่ เนื่อง

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผเู้ รยี นการศกึ ษาต่อเนื่อง

มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการเรียนรกู้ ารศกึ ษาตอ่ เน่ือง

๔. หลกั การและเหตผุ ล
การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มี

ความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจชุมชน สามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ สานักงาน กศน. ได้กาหนดหลักการในการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาอาชีพไว้ว่า ต้องเป็นการดาเนินงานท่ีมีความยืดหยุ่นด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมถึงการจัดการ และการบรกิ ารโดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้าน
ตา่ งๆ โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รบั การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและการมีงานทาอยา่ งมคี ุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทยี มกัน
สามารถสร้างรายได้

กศน.อาเภอเลิงนกทา ไดน้ านโยบายและยทุ ธศาสตร์ข้างต้นไปสูก่ ารปฏบิ ตั ิเพื่อจดั การศึกษาอาชีพตามแนว
หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง และเป็นการจดั การกระบวนการเรยี นรู้ การให้บรกิ ารในพื้นท่ี อาเภอเลงิ นกทา
ดาเนนิ ตามนโยบายทาให้กลุ่มเปา้ หมายมีความรู้ ความสามารถฝึกอาชีพร่วมกันสร้างอาชีพของผู้เรยี นและชมุ ชน
โดยเนน้ กระบวนการเรยี นรตู้ ามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงรวมทงั้ เป็นทจ่ี ัดเก็บแสดงจาหน่ายและ
กระจายสินค้าและบริการของชมุ ชนอยา่ งเปน็ ระบบครบวงจร และเปน็ การจัดการศึกษาตลอดชวี ติ ใหแ้ ก่ ประชาชน

15

๕. วตั ถปุ ระสงค์
1. เพ่อื ให้ผู้เรยี นหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชพี

๖. เป้าหมาย
เชิงปรมิ าณ

ประชาชนทว่ั ไปในพ้นื ทต่ี าบลสามคั คี อาเภอเลิงนกทา จานวน 8 คน

เชงิ คุณภาพ

ผู้เรยี นหรือผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชพี

๗. วธิ ีดาเนนิ งาน กลมุ่ เป้าหมาย เป้าหมาย พน้ื ที่ ระยะเวลา งบประมาณ
กจิ กรรมหลัก วตั ถปุ ระสงค์ ดาเนนิ การ พ.ย. ๖4 -

๑.จัดทาโครงการ ๑.เพือ่ กาหนดทศิ ทาง ผรู้ ับผิดชอบ ๑ คน กศน.อาเภอ
โครงการ เลงิ นกทา
เพอ่ื เสนอ ดาเนินงานและขอรับ

พิจารณาอนมุ ัติ งบประมาณ

๒. เพือ่ ขอพจิ ารณาอนุมัติ
โครงการ

๒.แตง่ ตง้ั เพ่ือเป็นผู้รบั ผดิ ชอบการ ผรู้ บั ผดิ ชอบ ๑ คน กศน.อาเภอ พ.ย. ๖4 -
คณะกรรมการ ดาเนินงานโครงการและ โครงการ เลงิ นกทา
ดาเนนิ โครงการฯ มอบหมายภารกิจในการ
ปฏบิ ัตงิ าน

๓.ประชมุ ๑.เพื่อชแี้ จงนโยบายและ กรรมการทีไ่ ดร้ ับ ๒1 คน หอ้ งประชุม พ.ย. 64 -
คณะกรรมการ แนวทางการดาเนนิ งาน การแตง่ ต้งั ดาเนิน กศน.อาเภอ
ดาเนนิ งาน โครงการฯ เลงิ นกทา
โครงการ ๒.วางแผน กาหนดกรอบ
ทศิ ทางการดาเนินงาน

๓. กาหนดบทบาทหน้าท่ี
ของกรรมการแต่ละฝ่าย

๔.ดาเนนิ การจัด 1.เพอ่ื ใหผ้ เู้ รียนหรือผูเ้ ขา้ - กศน.ตาบลศรี 8 คน กศน. 27-29ธ.ค. 3,92๐
กจิ กรรมตาม รับการอบรม มคี วามรู้ แกว้
โครงการ ความสามารถ และทักษะ ตาบลสามคั คี 64
ในการประกอบอาชีพ - วิทยากร

- ผู้เรียน/
ผรู้ ับบรกิ าร

5.สรปุ ผลการ เพ่อื ทราบผลการ คณะทางาน 1 คน กศน.อาเภอ ธ.ค. 64 -
ดาเนนิ งาน เลิงนกทา
ดาเนนิ งานและนาผลทไ่ี ด้

ไปพฒั นา

16

๘. วงเงินงบประมาณทัง้ โครงการ
เบกิ จา่ ยจากงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖5โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชนงบรายจา่ ยอน่ื แบบพัฒนาอาชีพระยะ

สนั้ (กลมุ่ สนใจ ไมเ่ กนิ 30 ชัว่ โมง) รหัสงบประมาณ 2000235052700023 ภายในวงเงนิ 3,920 บาท

(สามพนั เกา้ รอ้ ยยสี่ ิบบาทถ้วน) เพอื่ เปน็ ค่าใชจ้ า่ ยดงั น้ี

8.1 คา่ วิทยากร 1 คน x 15 ชั่วโมงๆละ 200 บาท เปน็ เงิน 3,000.- บาท

ขอเบิกเพยี ง 2,920.- บาท

8.2 คา่ วัสดุ เปน็ เงิน1,000.- บาท

๙.แผนการใชจ้ ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-ม.ี ค.65) (เม.ย.-ม.ิ ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)

๑.จดั ทาโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมตั ิ

๒.แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ

๓.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ

๔.ดาเนินการจดั กิจกรรมตามโครงการ 3,920

5.สรปุ ผลการดาเนนิ งาน

๑๐. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นางจตุ พิ ร หาญลอื
กศน.อาเภอเลงิ นกทา

1๑. เครอื ขา่ ย
1. วทิ ยากรอาชีพในพนื้ ที่ อาเภอเลงิ นกทา
2. ภูมปิ ัญญาท้องถ่นิ ในพืน้ ที่อาเภอเลิงนกทา

๑๒. โครงการที่เกย่ี วขอ้ ง
๑.โครงการจดั การศึกษาเพือ่ พัฒนาทกั ษะชีวติ
๒.โครงการจัดการบวนการเรียนรูต้ ามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง

17

1๓. ผลลัพธ์
ผู้เรียนหรือผ้เู ขา้ รบั การอบรมมคี วามรู้ ความสามารถ และทกั ษะในการประกอบอาชีพ

1๔. ดัชนีตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
รอ้ ยละ ๘๐ ของผู้เรยี นหรือผ้เู ข้ารบั การอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทกั ษะในการประกอบอาชีพ

๑๕. การตดิ ตามประเมินโครงการ
15.1 แบบนเิ ทศติดตาม
15.2 แบบสารวจความพงึ พอใจ
15.3 ประกาศผู้สาเรจ็ หลักสตู รวชิ าชีพระยะสน้ั

16.ผเู้ หน็ ชอบ/อนุมตั โิ ครงการ

ลงชอ่ื ................................................ผ้เู ขยี น/เสนอโครงการ
( นางจุติพร หาญลือ )

, ครู กศน.ตาบล

ลงช่อื ............................................. ผู้เหน็ ชอบโครงการ
(นายวรชาติ โพธแิ ท่น)
ครูชานาญการ

ลงชอื่ ............................................. ผอู้ นมุ ตั ิโครงการ
(นายชวนชัย วิเวก)

ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอเลิงนกทา

18

แผนการจัดกจิ กรรมการศึกษาตอ่ เน่อื ง

โครงการศูนย์ฝึกอาชพี ชุมชน แบบพัฒนาอาชีพระยะส้นั (กลุ่มสนใจ ไมเ่ กนิ 30 ชว่ั โมง)หลักสูตรช่างปกู ระเบอ้ื ง

วนั /เดอื น/ปี เนอื้ หา กิจกรรม เวลา สอ่ื การประเมินผล
21 – 26 ๐๙.๐๐-
มกราคม - ความปลอดภยั ในการ -ศึกษาขอ้ มลู ๑๒.๐๐ -ศึกษาจาก -สังเกตความ
2564 ปฏบิ ัติงานการเชอ่ื มโลหะดว้ ย -อธบิ ายการสอน
ไฟฟ้า -สาธิตการสอน ๐๙.๐๐- เอกสารใบ สนใจ
21 – 26 - การใช้และการบารงุ รักษา -ปฏบิ ัติจริง ๑๒.๐๐
มกราคม เครอ่ื งมือ -ศึกษาดูงานใน ความรู้ -การซกั ถาม
2564 สถานประกอบการ ๐๙.๐๐-
๑๒.๐๐ -วทิ ยากร -การมสี ว่ นรว่ ม
21 – 26
มกราคม -แบบในหนงั สอื -ลงมอื ปฏิบัติ
2564
-ตรวจสอบ

ผลงาน

- ความรู้เบอ้ื งตน้ เก่ยี วกับการ -ศึกษาขอ้ มูล -ศกึ ษาจาก -สังเกตความ

เชอ่ื ม -อธบิ ายการสอน เอกสารใบ สนใจ

โลหะด้วยไฟฟ้า -สาธิตการสอน ความรู้ -การซกั ถาม

- เทคนคิ การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟา้ -ปฏิบตั จิ รงิ -วทิ ยากร -การมีส่วนรว่ ม

- ลวดเชอ่ื ม -ศึกษาดูงานใน -ลงมือปฏบิ ตั ิ

- ทา่ เช่ือมโลหะดว้ ยไฟฟา้ สถานประกอบการ -ตรวจสอบ

ผลงาน

- ท่าเชื่อมท่าราบ -ศึกษาข้อมลู -ศึกษาจาก -สังเกตความ
- ท่าเช่อื มท่าขนานนอน -อธบิ ายการสอน
- ท่าเชื่อมแนวต้ังหรือแนวดิง่ -สาธติ การสอน เอกสารใบ สนใจ
- ทา่ เชือ่ มเหนอื ศรี ษะ -ปฏบิ ัติจริง
-ศึกษาดูงานใน ความรู้ -การซักถาม
สถานประกอบการ
-วทิ ยากร -การมีสว่ นรว่ ม

-ตวั อยา่ ง -ลงมือปฏบิ ตั ิ

ผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบ

ผลงาน

ลงช่ือ................................................ผู้เสนอแผน ลงชื่อ......................................................ผอู้ นมุ ัติแผน
(นางจุติพร หาญลอื ) (นายชวนชัย วเิ วก)
ครู กศน.ตาบล
ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอเลงิ นกทา

19

หลักสูตร

ภาคทฤษฎี 3 ชว่ั โมง ภาคปฏิบัติ 12 ชัว่ โมง รวม 15 ช่ัวโมง

โครงสร้างหลักสตู ร

ที่ เร่อื ง จุดประสงค์การ เนื้อหา กระบวนการจดั การเรียนรู้ จ านวนชวั่ โมง
เรียนรู้
1. ความรเู้ บื้องตน้
1. การปูพื้น 1.เพ่ือให้ผู้เรียนมี เกี่ยวกบั การปู 1.วทิ ยากรให้ความรูใ้ จความ ทฤษฎี ปฏิบัติ
กระเบื้อง ความรูแ้ ละทกั ษะ กระเบือ้ ง
ในการปกู ระเบื้องปู 1.1 ชนิดของ เขา้ ใจเบอื้ งตน้ เก่ยี วกับการปู 12
พื้น กระเบอื้ ง
2.เพ่ือให้ผู้เรียน 1.2 ชนิดของวัสดุปู กระเบอ้ื ง เกี่ยวกับชนิดของ
สามารถเรยี นรู้การ กระเบื้อง
ปฏบิ ัตเิ กี่ยวกับ 1.3 ประเภทของ กระเบอื้ ง ชนดิ ของวัสดุปู
ขนั้ ตอนและวิธกี าร เคร่ืองมอื ทใ่ี ชป้ ู
การปกู ระเบ้อื งปู กระเบื้องและวิธใี ช้ กระเบือ้ ง ประเภทของ
พ้นื 1.4ความปลอกภัย
ในการใชเ้ ครอื่ งมอื เคร่ืองมอื และวิธใี ช้เครื่องมือ
อุปกรณ์
1.5 การคำควณ ในการปูกระเบ้ือง ความ
พ้นื ที่และราคา
คา่ แรง ค่าวัสดุปู ปลอดภยั ในการใชเ้ ครอื่ งมอื
พนื้ ปูฝาพนัง และปู
กระเบ้ืองตกแตง่ อุปกรณ์ และการคำนวณ
2.ตงั้ ระดับตาม
ความต้องการ พนื้ ท่ี ราคาค่าแรง ค่าวัสดใุ น
3.การเตรียม
กระเบื้อง การปกู ระเบอื้ งแบบต่าง ๆ
3.การเตรยี มวสั ดุ
อปุ กรณ์ เครือ่ งมือ 2.วทิ ยากรสาธิตขั้นตอนและ
4.วิธีการปูกระเบื้อง
5.วิธีการเก็บ วธิ ีการการปูพื้นกระเบื้อง
รายละเอียดของ
งาน 3.วิทยากรสาธิตในการปู

กระเบื้องปูพน้ื

4.วิทยากรสาธิตการเตรยี ม

วัสดอุ ุปกรณใ์ นการปูพ้ืน

กระเบอ้ื ง

5.วิทยากรแนะนำ วิธีการปู

กระเบื้องและผู้เรียนฝกึ

ปฏิบัติการปูกระเบ้ือง

6.การเก็บรายละเอียดการปู

กระเบอ้ื ง

20

ที่ เรื่อง จุดประสงค์การ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรยี นรู้ จ านวนชั่วโมง

เรียนรู้ 1.วทิ ยากรให้ความรู้ใจความ ทฤษฎี ปฏิบัติ
เขา้ ใจเบอ้ื งต้นเกยี่ วกับการปู กระเบ้ือง 25
2. การปู 1.เพือ่ ใหผ้ ู้เรยี นมี 1.ความรเู้ บื้องตน้ เก่ียวกบั ชนดิ ของกระเบือ้ ง ชนิด
กระเบื้องฝาผนัง ความรแู้ ละทกั ษะ ในการปู เก่ยี วกับการปู ของวัสดุปูกระเบอื้ ง

กระเบื้อง ฝาผนงั 2. กระเบ้ือง 1.1ชนดิ ของ ประเภทของเคร่ืองมอื
และวธิ ีใช้เครอื่ งมือ ในการปูกระเบือ้ ง
เพื่อให้ผู้เรียน สามารถ กระเบอื้ ง 1.2ชนิดของ
ความปลอดภยั ในการ
เรียนรู้ การปฏิบัติ วสั ดุปูกระเบอื้ ง 1.3 ใช้เคร่อื งมอื อุปกรณ์ และการคำนวณ
พน้ื ท่ี ราคาค่าแรง คา่ วัสดุในการปู
เกยี่ วกับขั้นตอน และ ประเภทของ เครอ่ื งมือ กระเบื้องแบบต่าง ๆ 2.วิทยากรสาธิต
ขนั้ ตอนและวิธกี ารการปูกระเบื้องฝา
วธิ ีการ การปูกระเบ้ืองฝา ทีใ่ ช้ปู กระเบื้องและวิธีใช้ ผนัง
3.วิทยากรสาธิตการปู กระเบ้ืองฝา
ผนัง 1.4ความปลอกภัยในการ ผนัง 4.วทิ ยากรสาธิตการเตรียม วัสดุ
อุปกรณ์ในการปู กระเบ้ืองฝาผนัง 5.
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ วิทยากรแนะนำวธิ กี ารปู กระเบอื้ งฝาผนัง
และผู้เรียน ฝกึ ปฏิบตั ิการปกู ระเบ้ืองฝา
1.5การคาควณ พ้ืนท่ีและ ผนัง 6.การเก็บรายละเอียดการปู
กระเบ้ืองฝาผนงั
ราคา คา่ แรง คา่ วัสดุ ปู

พน้ื ปฝู าพนัง และปู

กระเบอ้ื งตกแต่ง

2.ต้ังระดบั ตาม ความ
ตอ้ งการ 3.การเตรียม
กระเบอ้ื ง 4.การเตรียม
วัสดุ อปุ กรณ์ เครื่องมอื 5.
วิธีการปูกระเบื้อง ฝาผนัง
6.วิธกี ารเก็บ รายละเอียด
ของ งาน

21

ที่ เรื่อง จดุ ประสงค์การ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง

3 การปู เรียนรู้ ทฤษฎี ปฏิบัติ
กระเบื้อง 23
ตกแต่ง 1.เพอื่ ใหผ้ เู้ รยี นมี 1.ความรเู้ บอ้ื งตน้ 1.วทิ ยากรใหค้ วามรใู้ จความ
ความรู้และทกั ษะ ในการปู เกยี่ วกับการปู เข้าใจเบอ้ื งตน้ เกยี่ วกับการปู กระเบือ้ ง

กระเบ้ือง ตกแตง่ 2. กระเบ้อื ง 1.1ชนดิ ของ เกย่ี วกับชนดิ ของกระเบอ้ื ง ชนดิ

เพื่อให้ผเู้ รียน สามารถ กระเบ้อื ง 1.2ชนดิ ของ ของวัสดุปูกระเบอื้ ง

เรยี นรู้ การปฏิบัติ วัสดุปูกระเบ้ือง 1.3 ประเภทของเครื่องมอื

เกย่ี วกบั ขั้นตอน และ ประเภทของ เครื่องมอื และวิธีใชเ้ ครอื่ งมอื ในการปูกระเบอ้ื ง

วธิ กี าร การปูกระเบื้อง ที่ใชป้ ู กระเบื้องและวิธีใช้ ความปลอดภัยในการ

ตกแต่ง 1.4ความปลอกภัยในการ ใช้เคร่ืองมอื อุปกรณ์ และการค านวณ

ใชเ้ คร่ืองมอื อปุ กรณ์ พนื้ ที่ ราคาคา่ แรง ค่าวัสดใุ นการปู

1.5การค าควณ พ้ืนท่ีและ กระเบื้องแบบต่าง ๆ 2.วิทยากรสาธิต

ราคา คา่ แรง ค่าวัสดุ ปู ขน้ั ตอนและวธิ กี ารการปูกระเบอื้ ง

พืน้ ปูฝาพนัง และปู ตกแต่ง 3.วิทยากรสาธิตการปู

กระเบ้ืองตกแต่ง 2.ต้ัง กระเบื้องตกแต่ง 4.วทิ ยากรสาธติ การ

ระดับตาม ความต้องการ เตรยี ม วัสดุอปุ กรณ์ในการปู กระเบ้ือง

3.การเตรียม กระเบื้อง 4. ตกแต่ง 5.วิทยากรแนะน าวิธีการปู

การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ กระเบื้องตกแตง่ และผู้เรียน ฝึก

เคร่อื งมอื 5.วิธกี ารปู ปฏิบัติการปูกระเบ้ือง ตกแต่ง 6.การ

กระเบื้อง ตกแต่ง 6. เกบ็ รายละเอยี ดการปู กระเบ้ือง

วธิ กี ารเก็บ รายละเอียดของ ตกแต่ง

งาน

22

การจัดกระบวนการเรียนรู้
1. จดั กิจกรรมสารวจและวิเคราะห์ตนเอง ทรพั ยากร อาชีพ และความตอ้ งการของตลาด เพอื่ ให้ผเู้ รียนได้เหน็ ช่องทางการประกอบอาชีพ
2. จัดกิจกรรมวเิ คราะหข์ ้อมูล โดยใชก้ ระบวนการ SWOT เพอ่ื กาหนดทิศทางการประกอบอาชีพ
3. เรียนรแู้ ละฝึกทักษะการประกอบอาชีพ เรยี นรู้ดว้ ยตนเอง เรียนร้จู ากวิทยากร เรียนรู้จากการปฏบิ ัติ
ส่ือการเรียนรู้

1. เอกสารประกอบการเรียนรู้,ใบความรู้,สอื่ อิเลก็ ทรอนิกส์ เร่ืองวัสดใุ นช่างปูกระเบอ้ื งฯลฯ
2. ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ , สอ่ื บคุ คล , วิทยากรผชู้ านาญด้านช่างเช่ือม
3. ศึกษาดงู านจากแหลง่ เรยี นรู้
4. การอภิปราย แลกเปล่ียนเรยี นรู้
5. อุปกรณป์ ระกอบการฝกึ ทักษะอาชพี
6. ฝกึ ปฏบิ ตั จิ รงิ
การวัดแลประเมนิ ผล
1. การประเมนิ ความรภู้ าคทฤษฎีระหวา่ งเรยี นและจบหลักสตู ร
2. การประเมนิ ผลระหวา่ งเรียนจากการปฏบิ ตั ิงานท่มี คี ุณภาพเพยี งพอ สามารถสรา้ งรายไดใ้ หก้ บั ตนเอง
ความสาเร็จของการปฏิบัตแิ ละจบหลักสตู ร
เงือ่ นไขการจบหลกั สูตร
1. มเี วลาเรยี นและฝกึ ปฏบิ ตั ติ ามหลักสตู รไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 80
2. มีผลการประเมนิ ผ่านตลอดหลักสตู ร ไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีจะได้รบั หลังจากจบหลกั สูตร
1. หลกั ฐานการประเมินผล
2. วุฒบิ ตั รออกโดยสถานศึกษา
3. ทะเบยี นคุมวฒุ ิบตั ร
การเทยี บโอน
ผูเ้ รยี นที่จบหลกั สตู รนส้ี ามารถนาไปเทียบโอนผลการเรยี นรูก้ บั หลักสูตรการศกึ ษานอกระบบระดับ
การศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการประกอบอาชพี วชิ าเลือกทสี่ ถานศึกษาไดจ้ ดั ทาขน้ึ

ลงชอ่ื …………………….……………..ผเู้ สนอหลกั สตู ร ลงชอ่ื …………………….……………..ผู้เหน็ ชอบหลักสตู ร

(นางจุติพร หาญลอื ) (นายวรชาติ โพธแิ ทน่ )

ครู กศน.ตาบลสามคั คี ครูชานาญการ

ลงชอื่ …………………….……………..ผเู้ ห็นชอบหลักสตู ร
(นายศรายุทธ ศรีไพล)

ประธานกรรมการสถานศึกษา

ลงช่อื …………………….……………..ผอู้ นมุ ัตหิ ลักสูตร
(นายชวนชัย วเิ วก)

ผูอ้ านวยการศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเลิงนกทา

ภาคผนวก ข หลักสตู รการฝึกอบรม 23
ชอ่ื หลักสตู ร ช่างปกู ระเบ้ือง จานวน 35 ช่วั โมง
ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอเลิงนกทา

ความเป็นมา

ตามนโยบายสานักงาน กศน. มียุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน ข้อ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาต่อเน่ือง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
การศึกษาต่อเนื่อง และมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเน่ือง การจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงาน
ทาอย่างย่ังยืน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา และอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรยี นและศักยภาพของแต่ละพ้นื ท่ี

เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ดังกล่าว ครู กศน.ตาบล จึงไดท้ าการสารวจความต้องการทางดา้ นอาชีพแบบ

ศนู ยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชน ชัน้ เรียนวิชาชีพ (31 ชัว่ โมงข้นึ ไป) หลกั สตู รชา่ งเชื่อมจานวน ๓5 ชั่วโมง มีความต้องการฝึก

ในวิชาชา่ งพ้นื ฐาน ช่างปกู ระเบ้อื งเปน็ หลกั สตู รที่เนน้ การเรียนรจู้ ากการฝึกปฏิบัตจิ รงิ และสร้างครภุ ัณฑ์ที่ สามารถ

จาหนา่ ยได้ และมีการเรยี นรู้ประสบการณ์ตรงโดยการฝึก การขาย การสารวจความต้องการของตลาด การพัฒนา

รูปแบบครุภณั ฑ์ใหส้ อดคล้องกับความต้องการของกลมุ่ ลูกคา้ ตา่ งๆ ผจู้ บหลักสตู รน้สี ามารถนา ความรไู้ ปสรา้ งอาชพี

สร้างรายได้แกต่ นเองและครอบครวั ได้

จากเหตุผลดังกล่าว กศน.ตาบลสามัคคี จึงได้จัดทาโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ัน
เรียนวิชาชีพ (31 ช่ัวโมงขึ้นไป) หลักสูตรช่างเชื่อมจานวน ๓5 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตาบลสามัคคี
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ันสามารถนาความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้ประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครวั สามารถรวมกล่มุ เป็นกล่มุ อาชพี เพ่อื จัดตัง้ เปน็ วิสาหกจิ ชุมชนต่อไป

หลักการของหลักสูตร

1. เปน็ หลกั สตู รเพือ่ ส่งเสรมิ อาชีพและพัฒนาอาชพี ทสี่ ามารถสรา้ งรายไดม้ นั่ คง
2. เป็นหลักสูตรทส่ี ่งเสริมผู้เรยี น เรยี นรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
3. เปน็ หลกั สูตรท่ีมโี ครงสร้างยดึ หยนุ่ ทัง้ ดา้ นสาระ เวลา และการจดั การเรยี นรู้
4. เป็นหลักสูตรท่ีสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ท่ีได้รับ ไปประยุกต์ใช้ใน

การประกอบอาชีพ
จุดมุง่ หมาย

หลักสูตรนใ้ี ห้ความรูแ้ ละประสบการณเ์ พือ่ ให้ผู้จบหลักสูตรมคี ุณลกั ษณะดังนี้

1. สามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชพี ให้สอดคล้องกับศกั ยภาพของตนเอง ชมุ ชน สังคม และ
สง่ิ แวดล้อมได้

2. มคี วามรู้ ความเข้าใจและทักษะในการประกอบอาชีพช่างทาสี
3. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจ และทักษะการบริหาร จดั การ ในอาชพี ช่างทาสีอย่างมี
ประสทิ ธิภาพ

4. มีคุณธรรม จรยิ ธรรม และจติ สานกึ ต่อตนเอง ผอู้ ืน่ และสังคม

5. สามารถจัดทาโครงการประกอบอาชีพและนาสกู่ ารปฏิบัติจรงิ ได้

กลุม่ เป้าหมาย 24
กลมุ่ เปา้ หมาย คือประชาชนและผสู้ นใจท่วั ไป จานวน 8 คน
1. ผู้ทีไ่ ม่มีอาชพี
2. ผทู้ ี่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชพี เสรมิ รายได้

ระยะเวลา
วนั ที่ 27 – 29 ธนั วาคม 2564 จานวน 15 ช่วั โมง
เวลา 09.00 น. – 12.00น. เรียนวันละ 3 ช่วั โมง

25

ภาคผนวก ค รายช่อื ผูเ้ ข้าร่วมอบรม

ใบลงทะเบยี นผ้สู มคั รเรยี นหลกั สตู รการจัดการศึกษาตอ่ เนอื่ ง

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเลงิ นกทา จงั หวดั ยโสธร
หลักสูตรช่างปูกระเบื้องจานวน 15 ชว่ั โมง จานวน 5 ชัว่ โมง/วนั
ระหวา่ งวันท่ี 27 – 29 ธนั วาคม 2564

สถานท่จี ัด ณ กศน.ตาบลสามัคคี อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ที่ ช่ือ-สกลุ เลขบตั รประชาชน อายุ วฒุ กิ ารศกึ ษา อาชพี ทีอ่ ยูป่ ัจจบุ นั หมายเหตุ

1 นายวเิ ชยี ร จันดี 3350800216221 41 ป.6 เกษตรกร 26 หมู่ 2 ต.สามัคคี
2 นายประสิทธิ์ จนั ดี 53508000039091 43 ป.6 เกษตรกร 17 หมู่ 2 ต.สามคั คี
3 นายพนิ ิตย์ คุ้มบุญ 3350800245000 49 ม.ปลาย เกษตรกร 162 หมู่ 6 ต.สามคั คี
4 นายสายันต์ พทุ ธวงค์ 3350800215062 48 ป.6 เกษตรกร 8 หมู่ 2 ต.สามัคคี
5 นายพงศ์ไพร เมืองพลิ 3350800789107 51 ม.ตน้ เกษตรกร 134 หมู่ 6 ต.สามัคคี
6 นายวเิ ศษ นามลาย 3350800214678 57 ป.4 เกษตรกร 3 หมู่ 2 ต.สามคั คี
7 นายสมจติ สุกาวงศ์ 3350800246766 51 ป.6 เกษตรกร 127 หมู่ 6 ต.สามัคคี
8 นายสมชติ ทองบรุ าณ 3350800776269 55 ป.4 เกษตรกร 9 หมู่ 2 ต.สามัคคี

ลงชื่อ.............................................. ลงชื่อ..............................................
(นางจุตพิ ร หาญลือ) (นายสัมฤทธ์ิ อรกุล)
ครู กศน.ตาบลสามคั คี
เจ้าหน้าท่ีงานการศกึ ษาตอ่ เน่อื ง

ลงช่อื ..............................................
(นายชวนชยั วิเวก)

ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอเลิงนกทา

26

ภาคผนวก ง คาสงั่ แต่งต้งั วิทยากร

คาสัง่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอเลงิ นกทา
ที่ 160 /2564

เรื่อง แตง่ ตั้งวทิ ยากรการศึกษาตอ่ เนื่อง
......................................

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอเลงิ นกทา ดาเนินการจัดการ
ศึกษาตอ่ เน่ือง โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชมุ ชน แบบพัฒนาอาชพี ระยะส้นั (กลุ่มสนใจ ไม่เกนิ 30 ชว่ั โมง) หลกั สูตรช่าง
ปกู ระเบื้อง จานวน 15 ชวั่ โมง ให้กับประชาชนทว่ั ไปทีส่ นใจ ไดใ้ ช้เวลาว่างให้เปน็ ประโยชน์ สถานท่ีจัด ณ กศน.
ตาบลสามัคคี อาเภอเลงิ นกทา จังหวัดยโสธร ระหวา่ งวันที่ 27 – 29 ธนั วาคม 2564 ต้ังแตเ่ วลา 09.00 ถึงเวลา
15.00 น. เรียนวนั ละ 5 ชั่วโมง จานวนวนั ทีเ่ ปดิ สอน 3 วัน มีผู้เรยี นเปน็ ชาย 8 คน หญงิ - คน รวมจานวนผู้เรียน
8 คน

อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ ดว้ ยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.๒๕5๔ และแนวทางการจัด
การศึกษาต่อเน่ือง (ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ.2561) จึงแตง่ ตั้งให้ นายประสทิ ธ์ิ หลอดทอง เป็นวิทยากรโดยใหว้ ิทยากรเบิก
ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและสานักงานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย
กาหนด

ทงั้ น้ี ตัง้ แตว่ นั ที่ 27 ธนั วาคม 2564 ถงึ วันท่ี 29 ธันวาคม 2564
สัง่ ณ วนั ท่ี 29 เดอื น พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายชวนชยั วิเวก)
ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอเลิงนกทา

ทีป่ รึกษา คณะผู้จดั ทำ
นายชวนชัย วเิ วก
นายวรชาติ โพธแิ ทน่ ผอู้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอเลิงนกทา
นางกติ ตยิ า ดีผาย ขา้ ราชการ ครู
นางพรสวรรค์ มาศขาว บรรณารกั ษ์
ข้อมูล/ดาเนินการ พนกั งานราชการ ครู อาสาสมคั ร กศน.
นางจุติพร หาญลือ
พมิ พ์/ออกแบบ/รูปเล่ม พนกั งานราชการ ครู กศน.ตาบล
นางจตุ พิ ร หาญลอื
ขอขอบคุณ พนักงานราชการ ครู กศน.ตาบล
ภาคเี ครือข่ายทุกภาคสว่ นกล่มุ อาชีพระยะสนั้ ( กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชว่ั โมง)
กศน. ตาบลสามคั คี จดั กลุ่มอาชพี ระยะสนั้ วิชาช่างปกู ระเบ้อื ง หลกั สูตร 15 ช่วั โมง

จดั กิจกรรม ระหว่างวนั ท่ี 27 - 29 ธนั วาคม 2564
ณ กศน.ตาบลสามคั คี ตาบลสามัคคี อาเภอเลงิ นกทา จังหวดั ยโสธร

วัสดุ ทใ่ี ชใ้ นโครงการ
ผ้เู ขา้ ร่วมกิจกรรมฝกึ หดั ผสมปนู

อาชพี ระยะส้นั ( กลุ่มสนใจ ไมเ่ กนิ 30 ชั่วโมง)
กศน. ตาบลสามัคคี จดั กลุ่มอาชพี ระยะส้นั วชิ าชา่ งปกู ระเบือ้ ง หลกั สูตร 15 ชัว่ โมง

จดั กิจกรรม ระหว่างวันที่ 27 -29 ธนั วาคม 2564
ณ กศน.ตาบลสามัคคี ตาบลสามัคคี อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผ้เู ขา้ ร่วมกจิ กรรมฝึกหัดการเชอ่ื ม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BISKUT RAYA GLAM 2022 (KAYANGAN EDITION)
Next Book
คู่มือ