The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Gilf Pirada, 2022-07-11 21:56:03

porfolio

porfolio

Porfolio

Pirada Toolputta

คำนำ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้าพเจ้าจัดทําขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนําเสนอเอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษ
รวมทั้งเกียรติบัตร ตลอดจนพัฒนาการทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสม
ผลงานฉบับนี้จะทําให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็นคุณค่าและความสามารถโดย รวมของข้าพเจ้า ขอ
ขอบคุณคุณครูซึ่งเป็นผู้ให้คําแนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ในการ
จัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีและขอขอบพระคุณคุณพ่อ
คุณแม่ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารและข้อแนะนําหลายประการจนทํา

ให้แฟ้มสะสม ผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
พีรดา ทูลพุทธา
ผู้จัดทำ

สารบัญ

PROFILE

ประวัติส่วนตัว

EDUCATION

ประวัติการศึกษา

ACTIVITY

กิจกรรม

CERTIFICAIE

เกียรติบัตร

ประวัติส่วนตัว

NAME
นางสาว พีรดา ทูลพุทธา

STEET ADDRESS
286/41 ซอย6 นา

เกลือ ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี

94000
CONTACT
081-048-8315
[email protected]

FACE BOOK
Gilf Pirada

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนร
สโมสร

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

กิจกรรม
กิจกรรมรับน้อง

กิจกรรม
กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรม
กิจกรรมรับน้อง


Click to View FlipBook Version