The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงสร้างรายวิชา CEFR

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by supawadee, 2021-11-17 11:08:25

โครงสร้างรายวิชา CEFR

โครงสร้างรายวิชา CEFR

คำอธบิ ายรายวชิ าเพม่ิ เติม

รหสั วชิ า อ 20215 รายวชิ า วดั ระดบั ความเชยี่ วชาญทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หนว่ ยกติ

..................................................................................................................................................................

ศึกษาความรู้เกย่ี วกบั คำศพั ท์ วลี ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกับข้อมูลส่วนตวั คำอธิบายพ้นื ฐานทเี่ กีย่ วข้องกบั บคุ คล สง่ิ ของ หรือเหตกุ ารณต์ ่างๆ บทสนทนาพ้นื ฐานทเ่ี กีย่ วกบั หวั ข้อที่

เกิดขน้ึ ในชวี ิตประจำวัน การเล่าเรื่องสนั้ ๆงา่ ยๆ โดยใชร้ ูปภาพหรอื จินตนาการตนเอง การอธิบายเกี่ยวกบั วตั ถุ สงิ่ ของ รูปภาพหรอื ส่ิงท่ีทำ การแสดงความคดิ เหน็ หรือความ

ต้องการในเรอ่ื งที่ตนเองคุน้ เคย การอ่านเรอื่ งสน้ั งา่ ยๆ ประกอบด้วยรูปประโยคทเ่ี กิดขน้ึ ในอดตี การกรอกประวัติส่วนตัวในแบบฟอรม์ หรือเขยี นขอ้ ความสนั้ ๆ ในจดหมาย

หรอื ไปรษณียบัตร การเช่อื มประโยค วลี หรอื ประโยคด้วย คำเช่อื มต่างๆ

โดยใช้กระบวนการทางภาษา คอื ฟัง พูด อ่านและเขียน การส่อื สาร การสืบเสาะหาความรู้ การสบื ค้นข้อมูล การฝกึ ปฏบิ ัตติ ามสถานการณ์ตา่ งๆ

เพื่อให้เกดิ ความรู้ ความคิด ความเขา้ ใจ สามารถนำเสนอ ส่ือสาร เหน็ คุณค่าและประโยชน์ นำความรไู้ ปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวนั อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความ

รกั ชาติ ศาสนา กษัตริย์รกั ความเปน็ ไทย ซ่อื สตั ย์สุจริต มวี ินัย ใฝ่เรยี นรู้และมุ่งมัน่ ในการทำงาน การเขียนอธิบายงา่ ยๆเก่ียวกับ ส่งิ ของ รูปภาพ และส่ิงทท่ี ำ

ผลการเรยี นรู้

1.เข้าใจคำศัพท์ วลี ที่เกย่ี วข้องกับขอ้ มูลส่วนตัว

2.เขา้ ใจคำอธิบายพน้ื ฐานที่เก่ยี วข้องกับบุคคล สงิ่ ของ หรอื เหตุการณต์ ่างๆ

3. เข้าใจบทสนทนาพน้ื ฐานทเ่ี ก่ียวกบั หวั ขอ้ ท่ีเกดิ ขน้ึ ในชีวิตประจำวนั

4. สามารถตงั้ คำถามพนื้ ฐานเก่ียวกับหัวข้อในชีวิตประจำวนั ได้

5. สามารถเล่าเรือ่ งสัน้ ๆง่ายๆ โดยใชร้ ูปภาพหรือจินตนาการตนเองได้

6. สามารถพูดอธิบายเกีย่ วกบั วตั ถุ สง่ิ ของ รปู ภาพหรือสง่ิ ที่ทำได้

7. สามารถพดู แสดงความคดิ เหน็ หรอื ความต้องการในเร่อื งที่ตนเองคนุ้ เคยได้

8. เขา้ ใจคำอธบิ ายงา่ ยๆเกีย่ วกับสง่ิ ของ รูปภาพ และเหตกุ ารณต์ ่างๆ

9. เข้าใจเรอื่ งส้ันง่ายๆ ประกอบดว้ ยรูปประโยคทเี่ กิดขึ้นในอดีตทีผ่ ่านมา

10. เข้าใจขอ้ ความงา่ ยๆสน้ั ๆทส่ี ง่ มาจากบุคคลอน่ื เชน่ อีเมล์ ขอ้ ความ

11. สามารถเขยี นอธบิ ายงา่ ยๆเก่ยี วกบั สิ่งของ รูปภาพ และสิง่ ท่ีทำได้

12. สามารถกรอกประวตั ิสว่ นตัวในแบบฟอร์ม หรือเขยี นขอ้ ความส้นั ๆ ในจดหมาย หรือไปรษณยี บัตรได้

13. สามารถเชือ่ มประโยค วลี หรอื ประโยคด้วย คำเชือ่ มตา่ งๆ เชน่ และ “and” เพราะ “because” และ แลว้ “then”

รวม 13 ผลการเรียนรู้

โครงสรา้ งรายวิชา หนว่ ยการเรยี นรแู้ ละการกำหนดนำ้ หนกั คะแนนการวัดและประเมิน

รายวิชา วัดระดับความเชย่ี วชาญทางภาษา 1 รหัสวชิ า อ 20215 ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 2

คะแนนตามชว่ งเวลาการวดั และประเมนิ ผล

คะแนน
หนว่ ยการ จำนวน ่ัชวโมง
เรียนรู้ ้นำห ันกคะแนน
Listening
กลางภาค
Speaking ปลายภาค

รวม
ผลการเรียนรู้ สาระการเรยี นรู้ ตามพสิ ัย ระหวา่ งเรยี น

K PAC K P A C K PK P

1.เขา้ ใจคำศพั ท์ วลี ทีเ่ ก่ียวข้องกับข้อมลู สว่ นตัว คำศพั ท์ วลี ท่เี ก่ียวข้องกับข้อมูล

2.เข้าใจคำอธบิ ายพ้นื ฐานทเี่ กี่ยวข้องกบั บคุ คล สว่ นตัว

สงิ่ ของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ บทสนทนาพื้นฐานท่ีเกี่ยวกบั หัวขอ้ 10 25 10 10 3 2 5 5 3 2 5 5 0 25
3. เข้าใจบทสนทนาพื้นฐานท่ีเก่ียวกับหัวขอ้ ที่ ที่เกดิ ข้ึนในชีวติ ประจำวัน
เกิดขนึ้ ในชวี ิตประจำวัน

1. สามารถตั้งคำถามพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวข้อใน การพดู เกย่ี วกับหัวข้อใน 10 25 10 5 3 2 5 5 3 2 5 5 0 0 25
ชีวติ ประจำวนั ได้ ชวี ติ ประจำวัน
2. สามารถเลา่ เร่ืองสัน้ ๆง่ายๆ โดยใชร้ ปู ภาพ
หรือจินตนาการตนเองได้ ประโยคท่ีใช้การเล่าเรอ่ื งสนั้ ๆ
3. สามารถพดู อธบิ ายเกี่ยวกับวัตถุ สงิ่ ของ งา่ ยๆ โดยใชร้ ปู ภาพหรอื
รปู ภาพหรือสง่ิ ที่ทำได้ จนิ ตนาการตนเอง
4. สามารถพูดแสดงความคดิ เห็น หรอื ความ
ตอ้ งการในเรอื่ งท่ตี นเองคนุ้ เคยได้ ประโยทใี่ ช้ในการพดู อธิบาย
เกี่ยวกบั วัตถุ สิง่ ของ รูปภาพหรือ
สง่ิ ทที่ ำได้

ประโยคท่ใี ช้ในการแสดงความ
คิดเหน็

คะแนน คะแนนตามชว่ งเวลาการวดั และประเมนิ ผล
ตามพสิ ัย ระหวา่ งเรียน
หนว่ ยการ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จำนวน ั่ชวโมง
เรยี นรู้ ้นำห ันกคะแนน

กลางภาค
ปลายภาค

รวม
K PAC K P A C K PK P

Reading 1. เข้าใจคำอธิบายงา่ ยๆเก่ียวกับสง่ิ ของ รูปภาพ การอา่ นคำอธิบาย การบรรยาย
Writing
และเหตุการณ์ตา่ งๆ เก่ยี วกบั สิง่ ของ รูปภาพ และ

2. เข้าใจเรอื่ งสัน้ ง่ายๆ ประกอบดว้ ยรูปประโยค เหตุการณ์ 10 25 5 15 2 3 5 5 2 3 0 0 0 10 25

ที่เกิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมา การอ่านเรอ่ื งสั้นๆ
3. เข้าใจขอ้ ความง่ายๆสัน้ ๆทส่ี ่งมาจากบุคคลอนื่

เชน่ อีเมล์ ข้อความ การอา่ นข้อความสัน้ ๆ

1. สามารถเขียนอธบิ ายงา่ ยๆเก่ยี วกบั สง่ิ ของ การเขยี นอธบิ ายงา่ ยๆเกีย่ วกับ 40 25 15 10 3 2 5 5 2 3 0 0 0 10
รปู ภาพ และสง่ิ ทีท่ ำได้ ส่งิ ของ รูปภาพ และสิง่ ทท่ี ำได้
2. สามารถกรอกประวัตสิ ่วนตัวในแบบฟอรม์
หรือเขยี นข้อความส้ันๆ ในจดหมาย หรือ การกรอกประวตั ิส่วนตวั ใน
ไปรษณยี บตั รได้ แบบฟอรม์ หรอื เขียนข้อความ
3. สามารถเช่ือมประโยค วลี หรอื ประโยคด้วย สั้นๆ ในจดหมาย หรือ
คำเชือ่ มต่างๆ เช่น และ “and” เพราะ ไปรษณยี บตั รได้
“because” และ แล้ว “then” การเชื่อมประโยค วลี หรอื
ประโยคด้วย คำเชอื่ มต่างๆ

รวม 2.0 20 10 10 10 10 0 20

40 100 40 40 10 10 100

60 20 20

สรุป การวัดและประเมินผล รายวชิ า วัดระดบั ความเช่ยี วชาญทางภาษา (อ20215) ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2

1. เปา้ หมายการจดั การเรยี นรู้

1.1. ผ้เู รยี นมผี ลการเรียนผา่ นเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 96

1.2. มีผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียนเฉลย่ี 2.70

2. การให้คะแนน 100 คะแนน

2.1 อัตราสว่ นคะแนน ระหวา่ งภาค : ปลายภาค = 80 : 20

2.2 คะแนนระหวา่ งเรียน 60 คะแนน

2.2.1 ประเมนิ วดั ความรู้ 20 คะแนน (พุทธพิ ิสัย)

2.2.2 ประเมนิ ดา้ นทักษะ 20 คะแนน (ทักษะพิสัย)

2.2.3 ประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ 10 คะแนน (จิตพิสยั )

2.2.4 ประเมินสมรรถนะที่สำคัญ 10 คะแนน (จติ พสิ ัย)

2.3 สอบกลางภาค 20 คะแนน

2.4 สอบปลายภาค 20 คะแนน

3. คุณลักษณะอนั พึงประสงคท์ ี่ประเมนิ คือ

ม่งุ มั่นในการทำงาน มวี ินัย ใฝเ่ รยี นรู้

รักความเป็นไทย มจี ิตสาธารณะ

4. สมรรถนะสำคัญที่ได้รบั การพฒั นาจากการเรยี นรรู้ ายวชิ านี้คอื

4.1 ความสามารถในการคิด 4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ติ

4.2 ความสามารถในการสื่อสาร 4.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


Click to View FlipBook Version