The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ม.2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by supawadee, 2019-11-19 03:04:45

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ม.2

คาอธิบายรายวิชา สาระการเรยี นรู้ พื้นฐาน
จานวน ๑.๕ หน่วยกติ
กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา ๖๐ ชัว่ โมง
รายวิชา ภาษาอังกฤษพนื้ ฐาน รหสั วิชา อ๒๒๑๐๑
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

ศกึ ษาวิเคราะห์ ภาษา น้าเสียง และท่าทาง สอ่ื สารตามมารยาทสงั คม และภาษาในการส่ือสาร โดย
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้
ขอ้ มลู ความช่วยเหลอื และบริการผู้อ่ืน ถ่ายโอนข้อมูลเร่ืองราวส้ันๆ ท้ังท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง
จากส่ือสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค้าของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความ
คิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์ส้าคัญต่างๆ ใน
ชวี ติ ประจ้าวัน ท้องถิ่น และสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท้างาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัน
ส้าคัญของชาติ ศาสนา วฒั นธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษา และวฒั นธรรม สามารถใชภ้ าษาเป็นเคร่อื งมอื แสวงหาความรเู้ พ่ิมเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่ม
สาระการเรยี นร้อู น่ื

โดยใช้กระบวนการ การเรียนภาษา การต้ังค้าถาม ถ่ายโอนข้อมูล กระบวนการคิด วิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะ
ท่พี ึงประสงค์

เพื่อให้เกิด ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา ท้าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเป็นพ้ืนฐานการเรียน
ภาษาระดับสูงขน้ึ

สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรยี นรู้ และตวั ชว้ี ัด

สาระท่ี ๑ ภาษาเพอื่ การสอื่ สาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เขา้ ใจและตีความเรอื่ งท่ีฟงั และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมเี หตผุ ล

ตัวชี้วัด ต ๑.๑ ม.๒/๑ ปฏบิ ัตติ าม ค้าขอร้อง คา้ แนะนา้ ค้าชแ้ี จง และค้าอธบิ ายงา่ ยๆ ที่ฟงั
และอ่าน

ตัวช้ีวัด ต ๑.๑ ม.๒/๒ อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อย-กรองสั้นๆ ถกู ต้องตาม
หลักการอ่าน

ตัวช้วี ัด ต ๑.๑ ม.๒/๓ ระบ/ุ เขียนประโยค และข้อความ ให้สัมพนั ธ์กับสอื่ ที่ไม่ใช่ความเรียง รปู แบบ
ต่างๆ ท่ีอา่ น

ตวั ชี้วดั ต ๑.๑ ม.๒/๔ เลือกหัวขอ้ เรอ่ื ง ใจความส้าคัญบอกรายละเอยี ดสนับสนนุ (supporting
detail) และแสดงความคดิ เหน็ เก่ยี วกับเร่อื งทฟ่ี งั และอา่ น พรอ้ มท้งั ให้เหตผุ ลและ
ยกตัวอย่างงา่ ยๆ ประกอบ

มาตรฐาน ต ๑.๒ มที ักษะการส่อื สารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอ้ มูลข่าวสาร แสดงความรสู้ ึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตวั ชวี้ ัด ต ๑.๒ ม.๒/๑ สนทนา แลกเปล่ยี น ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เรอ่ื งตา่ งๆ ใกล้ตวั และ
สถานการณต์ ่างๆ ในชีวติ ประจ้าวนั อยา่ งเหมาะสม

ตัวชี้วดั ต ๑.๒ ม.๒/๒ ใช้ค้าขอรอ้ ง ให้คา้ แนะนา้ คา้ ชี้แจงและ ค้าอธบิ ายตามสถานการณ์

ตวั ชว้ี ัด ต ๑.๒ ม.๒/๓ พดู และเขียนแสดงความต้องการ เสนอและใหค้ วาม ชว่ ยเหลอื ตอบรบั และ
ปฏเิ สธการให้ ความช่วยเหลอื ในสถานการณต์ ่างๆ อยา่ งเหมาะสม

ตวั ช้วี ดั ต ๑.๒ ม.๒/๔ พูดและเขยี นเพ่อื ขอและให้ขอ้ มลู บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
เรอ่ื งทฟ่ี ังหรืออา่ น อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด ต ๑.๒ ม.๒/๕ พดู และเขยี นแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น ของตนเองเก่ียวกับเรอ่ื ง
ตา่ งๆกจิ กรรม และประสบการณ์พร้อมทง้ั ใหเ้ หตุผลประกอบอยา่ งเหมาะสม

มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอข้อมูลขา่ วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ ในเรอ่ื งตา่ งๆ โดยการ
พูดและการเขียน

ตัวชว้ี ดั ต ๑.๓ ม.๒/๑ พดู และเขยี นบรรยายเกยี่ วกับตนเอง กจิ วตั รประจ้าวนั ประสบการณ์
และขา่ ว/เหตกุ ารณ์ ที่อยใู่ นความสนใจของสังคม

ตัวชี้วัด ต ๑.๓ ม.๒/๒ พูดและเขียนสรปุ ใจความส้าคญั /แก่นสาระ หวั ขอ้ เรอื่ ง (topic) ทไ่ี ดจ้ าก
การวิเคราะห์เรอื่ ง/ข่าว/เหตกุ ารณท์ ่อี ยใู่ นความสนใจของสังคม

ตวั ช้วี ัด ต ๑.๓ ม.๒/๓ พดู และเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั กิจกรรมเรอื่ งต่างๆ ใกลต้ ัว และ
ประสบการณ์ พร้อมท้งั ให้เหตุผลสั้นๆประกอบ

สาระท่ี ๒ ภาษาและวฒั นธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๑ เขา้ ใจความสัมพนั ธร์ ะหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา และนาไปใช้ ได้
อยา่ งเหมาะสมกบั กาลเทศะ

ตวั ชวี้ ดั ต ๒.๑ ม.๒/๑ ใช้ภาษา น้าเสียง และกิรยิ าทา่ ทาง เหมาะกบั บุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สงั คม และวัฒนธรรมของเจา้ ของภาษา

ตวั ชว้ี ัด ต ๒.๑ ม.๒/๒ อธิบาย เกีย่ วกบั เทศกาล วนั สา้ คญั ชวี ติ ความเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจา้ ของภาษา

ตัวชว้ี ดั ต ๒.๑ ม.๒/๓ เขา้ ร่วม/จัดกจิ กรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกตา่ งระหว่างภาษาและวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา
กบั ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใชอ้ ยา่ งถกู ต้องและเหมาะสม

ตวั ชว้ี ัด ต ๒.๒ ม.๒/๑ เปรียบเทยี บและอธิบายความเหมือนและความแตกตา่ งระหวา่ งการออกเสียง
ประโยคชนิดตา่ งๆ และการลา้ ดบั คา้ ตามโครงสร้างประโยค ของ ภาษาตา่ งประเทศและภาษาไทย

ตัวชีว้ ดั ต ๒.๒ ม.๒/๒ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เปน็ อยแู่ ละวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา กับของไทย

สาระที่ ๓ ภาษากบั ความสัมพนั ธ์กบั กลุม่ สาระการเรยี นรู้อื่น

มาตรฐาน ต ๓.๑ ใชภ้ าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรกู้ ับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อนื่ และเป็น
พืน้ ฐานในการพฒั นา แสวงหาความรู้ และเปดิ โลกทศั นข์ องตน

ตวั ชีว้ ัด ต ๓.๑ ม.๒/๑ คน้ คว้า รวบรวม และสรปุ ขอ้ มูล/ ข้อเท็จจรงิ ที่เกย่ี วข้องกับกลมุ่ สาระการ
เรียนร้อู นื่ จากแหล่งเรียนรูแ้ ละน้าเสนอด้วยการพดู /การเขียน

สาระที่ ๔ ภาษากบั ความสัมพนั ธก์ บั ชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาตา่ งประเทศในสถานการณต์ า่ งๆ ทั้งในสถานศกึ ษา ชมุ ชน และสังคม

ตวั ช้ีวัด ต ๔.๑ ม.๒/๑ ใช้ภาษาสอ่ื สารในสถานการณ์จริง/สถานการณจ์ า้ ลองที่เกดิ ข้นึ ในหอ้ งเรียน
สถานศกึ ษา และชมุ ชน

มาตรฐาน ต ๔.๒ ใชภ้ าษาตา่ งประเทศเปน็ เครอื่ งมือพ้นื ฐานในการศึกษาตอ่ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปล่ยี นเรียนรูก้ ับสังคมโลก

ตวั ชว้ี ดั ต ๔.๒ ม.๒/๑ ใช้ภาษาตา่ งประเทศในการสบื คน้ /คน้ คว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ขอ้ มูล
ต่างๆ จากส่อื และแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆในการศึกษาตอ่ และประกอบอาชีพ

ตัวช้วี ดั ต ๔.๒ ม.๒/๑ เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขา่ วสารของโรงเรียนเป็น
ภาษาตา่ งประเทศ

รวมทง้ั หมด ๒๑ ตวั ชีว้ ัด

โครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษพน้ื ฐาน รหัสวชิ า อ ๒๒๑๐๑

ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๒

คะแนนตามชว่ งเวลาการวดั และประเมนิ ผล

นา้ หนั คะแนน ระหว่างเรยี น กลาง ปลาย รวม
หนว่ ย รหัสตวั ชว้ี ัด/ ก ตามพิสยั (F) ๕๐ ภาค ภาค

ตัวชวี้ ัด/ผลการ (S๑)๒๐ (S๒ )
ท่ี เรียนรู้ คะแน ๓๐KPAK P A K K

(๑) ต ๑.๑ ม.๒/๒

First Day ต ๑.๑ ม.๒/๔,
at ต ๑.๒ ม.๒/๑
School ต ๑.๒ ม.๒/๔
ต ๑.๓ ม.๒/๑

ต ๒.๑ ม.๒/๑ ๒๐ ๑๓ ๕ ๒ ๓ ๕ ๒ ๕ ๕ ๒๐

ต ๒.๑ ม.๒/๒

ต ๓.๑ ม.๒/๑

ต ๔.๑ ม.๒/๑

ต ๔.๒ ม.๒/๑

ต ๔.๒ ม.๒/๒

(๒) ต ๑.๑ ม.๒/๑
ต ๑.๑ ม.๒/๒
Where ต ๑.๑ ม.๒/๔
Are You ต ๑.๒ ม.๒/ต
going? ๑.๒ ม.๒/๕
ต ๑.๓ ม.๒/๑
ต ๑.๓ ม.๒/๓ ๒๓ ๑๘ ๓ ๒ ๕ ๓ ๒ ๘ ๕ ๒๓
ต ๒.๑ ม.๒/๒
ต ๒.๑ ม.๒/๓
ต ๓.๑ ม.๒/๑
ต ๔.๑ ม.๒/๑

(๓) ต ๑.๑ ม.๒/๒

What Do ต ๑.๑ ม.๒/๔ ๑๗ ๑๕ ๒ ๐ ๓ ๒ ๐ ๗ ๕ ๑๗
You Like ต ๑.๒ ม.๒/๑
ต ๑.๓ ม.๒/๑

คะแนน คะแนนตามช่วงเวลาการวดั และประเมนิ ผล

น้าหนั ตามพิสยั ระหว่างเรียน กลาง ปลาย
หนว่ ย รหัสตวั ชว้ี ดั / ก (F) ๕๐ ภาค ภาค
ตัวชี้วดั /ผลการ รวม
ที่ เรยี นรู้ คะแน KP A (S๑)๒๐ (S๒ )
น KPA ๓๐ ๑๕
K ๑๕
K ๗

to Do? ต ๑.๓ ม.๒/๓
ต ๒.๑ ม.๒/๑
ต ๒.๒ ม.๒/๒
ต ๓.๑ ม.๒/๑

(๔) ต ๑.๑ ม.๒/๒

What Do ต ๑.๑ ม.๒/๔ ๑๕ ๑๐ ๓ ๒ ๕๓ ๒ ๕
You ต ๑.๒ ม.๒/๓
ต ๑.๒ ม.๒/๔ ๑๕ ๑๐ ๕ ๐
Want to ต ๑.๒ ม.๒/๕ ๑๐ ๗ ๒ ๑
Be? ต ๑.๓ ม.๒/๒

ต ๑.๓ ม.๒/๓

ต ๒.๑ ม.๒/๑

ต ๓.๑ ม.๒/๑

ต ๔.๑ ม.๒/๑

(๕) ต ๑.๑ ม.๒/๒,
ต ๑.๑ ม.๒/๓
What Is ต ๑.๑ ม.๒/๔
There ต ๑.๒ ม.๒/๑
for ต ๑.๒ ม.๒/๓
Lunch? ต ๑.๒ ม.๒/๔
ต ๑.๓ ม.๒/๑
ต ๑.๓ ม.๒/๒ ๕๕ ๐ ๕
ต ๒.๑ ม.๒/๑
ต ๓.๑ ม.๒/๑
ต ๔.๑ ม.๒/๑
ต ๔.๒ ม.๒/๑

(๖) ต ๑.๑ ม.๒/๒ ๒๒ ๑ ๕

Day ต ๑.๑ ม.๒/๔
ต ๑.๒ ม.๒/๑

after ต ๑.๒ ม.๒/๕
Day ต ๑.๓ ม.๒/๑

ต ๑.๓ ม.๒/๒
ต ๒.๑ ม.๒/๑
ต ๓.๑ ม.๒/๑
ต ๔.๑ ม.๒/๑
ต ๔.๒ ม.๒/๒

คะแนนรวม ๑๐๐ ๗๓ ๒๒ ๗ ๒๓ ๒๒ ๕ ๒๐ ๓๐ ๑๐๐

๕๐

คาอธบิ ายรายวชิ า สาระการเรยี นรู้ พนื้ ฐาน
จานวน ๑.๕ หน่วยกิต
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เวลา ๖๐ ช่วั โมง
รายวชิ า ภาษาองั กฤษพนื้ ฐาน รหสั วิชา อ๒๒๑๐๒
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

ศกึ ษาวเิ คราะห์ ภาษา น้าเสียง และท่าทาง ส่ือสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการส่ือสาร โดย
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน ขอและให้
ขอ้ มลู ความชว่ ยเหลอื และบริการผู้อ่ืน ถ่ายโอนข้อมูลเร่ืองราวสั้นๆ ท้ังที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียง
จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วถ่ายโอนเป็นถ้อยค้าของตนเองในรูปแบบต่างๆ สรุป แสดงความ
คิดเห็น ความต้องการ ความรู้สึกเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง ข่าวสาร เหตุการณ์ส้าคัญต่างๆ ใน
ชวี ิตประจ้าวัน ท้องถิ่น และสังคม ประสบการณ์ส่วนตัว การศึกษา การท้างาน เทคโนโลยี งานประเพณี วัน
ส้าคัญของชาติ ศาสนา วฒั นธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ เข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษา และวฒั นธรรม สามารถใชภ้ าษาเปน็ เคร่อื งมอื แสวงหาความรเู้ พิม่ เตมิ และเช่ือมโยงกับกลุ่ม
สาระการเรยี นร้อู ื่น

โดยใช้กระบวนการ การเรียนภาษา การตั้งค้าถาม ถ่ายโอนข้อมูล กระบวนการคิด วิเคราะห์
กระบวนการเรยี นร้ดู ว้ ยตนเอง กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะ
ท่พี ึงประสงค์

เพ่ือให้เกิด ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา ท้าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเป็นพ้ืนฐานการเรียน
ภาษาระดบั สูงข้นึ

สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรยี นรู้ และตวั ชีว้ ัด

สาระท่ี ๑ ภาษาเพอ่ื การสอื่ สาร
มาตรฐาน ต ๑.๑ เขา้ ใจและตีความเรอื่ งท่ีฟังและอา่ นจากสื่อประเภทตา่ งๆ และแสดงความคิดเหน็
อย่างมีเหตุผล

ตวั ชี้วัด ต ๑.๑ ม.๒/๑ ปฏิบตั ิตาม ค้าขอรอ้ ง ค้าแนะนา้ คา้ ชี้แจง และค้าอธบิ ายงา่ ยๆ ท่ฟี ัง
และอ่าน

ตัวช้วี ัด ต ๑.๑ ม.๒/๒ อ่านออกเสยี งข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อย-กรองสน้ั ๆ ถูกต้องตาม
หลกั การอ่าน

ตวั ชว้ี ดั ต ๑.๑ ม.๒/๓ ระบุ/เขยี นประโยค และข้อความ ให้สมั พนั ธก์ ับสือ่ ทไี่ ม่ใช่ความเรยี ง รปู แบบ
ตา่ งๆ ท่อี า่ น

ตวั ชี้วัด ต ๑.๑ ม.๒/๔ เลือกหัวขอ้ เรอ่ื ง ใจความส้าคัญบอกรายละเอียดสนบั สนุน (supporting
detail) และแสดงความคิดเหน็ เกี่ยวกบั เรอื่ งทฟ่ี ังและอา่ น พร้อมท้ังใหเ้ หตุผลและ
ยกตัวอยา่ งง่ายๆ ประกอบ

มาตรฐาน ต ๑.๒ มที ักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปลย่ี นข้อมูลขา่ วสาร แสดงความร้สู กึ และ
ความคิดเหน็ อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

ตวั ชี้วดั ต ๑.๒ ม.๒/๑ สนทนา แลกเปลย่ี น ขอ้ มูลเก่ียวกบั ตนเอง เรื่องตา่ งๆ ใกล้ตวั และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจา้ วนั อยา่ งเหมาะสม

ตวั ชว้ี ดั ต ๑.๒ ม.๒/๒ ใชค้ ้าขอร้อง ให้คา้ แนะน้า คา้ ช้ีแจงและ ค้าอธิบายตามสถานการณ์

ตวั ชว้ี ัด ต ๑.๒ ม.๒/๓ พดู และเขียนแสดงความต้องการ เสนอและใหค้ วาม ชว่ ยเหลือ ตอบรบั และ
ปฏิเสธการให้ ความช่วยเหลือในสถานการณต์ ่างๆ อย่างเหมาะสม

ตวั ชว้ี ดั ต ๑.๒ ม.๒/๔ พดู และเขียนเพอ่ื ขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย และแสดงความคดิ เห็นเก่ยี วกับ
เรอื่ งทีฟ่ ังหรอื อ่าน อยา่ งเหมาะสม

ตวั ชี้วัด ต ๑.๒ ม.๒/๕ พูดและเขยี นแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น ของตนเองเก่ยี วกบั เร่อื ง
ต่างๆกจิ กรรม และประสบการณ์พร้อมทงั้ ใหเ้ หตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

มาตรฐาน ต ๑.๓ นาเสนอขอ้ มลู ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเหน็ ในเรอื่ งตา่ งๆ โดยการ
พูดและการเขียน

ตวั ชว้ี ัด ต ๑.๓ ม.๒/๑ พูดและเขยี นบรรยายเก่ียวกับตนเอง กจิ วตั รประจ้าวัน ประสบการณ์
และขา่ ว/เหตกุ ารณ์ ทอ่ี ยู่ในความสนใจของสังคม

ตวั ชี้วดั ต ๑.๓ ม.๒/๒ พูดและเขยี นสรุปใจความส้าคัญ/แกน่ สาระ หัวขอ้ เรอ่ื ง (topic) ทไ่ี ด้จาก
การวเิ คราะหเ์ ร่อื ง/ขา่ ว/เหตุการณ์ทีอ่ ยใู่ นความสนใจของสังคม

ตัวชว้ี ัด ต ๑.๓ ม.๒/๓ พดู และเขียนแสดงความคิดเห็นเกยี่ วกับกจิ กรรมเรอื่ งต่างๆ ใกลต้ วั และ
ประสบการณ์ พร้อมทัง้ ใหเ้ หตุผลสนั้ ๆประกอบ

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสมั พันธร์ ะหวา่ งภาษากับวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสมกบั กาลเทศะ

ตวั ชวี้ ดั ต ๒.๑ ม.๒/๑ ใช้ภาษา น้าเสยี ง และกริ ยิ าท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคม และวฒั นธรรมของเจ้าของภาษา

ตวั ชว้ี ัด ต ๒.๑ ม.๒/๒ อธิบาย เกีย่ วกบั เทศกาล วนั สา้ คญั ชวี ติ ความเป็นอยู่ และประเพณี
ของเจา้ ของภาษา

ตัวชว้ี ดั ต ๒.๑ ม.๒/๓ เขา้ ร่วม/จัดกจิ กรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

มาตรฐาน ต ๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกตา่ งระหว่างภาษาและวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา
กบั ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใชอ้ ยา่ งถกู ต้องและเหมาะสม

ตวั ชว้ี ัด ต ๒.๒ ม.๒/๑ เปรียบเทยี บและอธิบายความเหมือนและความแตกตา่ งระหวา่ งการออกเสียง
ประโยคชนิดตา่ งๆ และการลา้ ดบั คา้ ตามโครงสร้างประโยค ของ ภาษาตา่ งประเทศและภาษาไทย

ตัวชีว้ ดั ต ๒.๒ ม.๒/๒ เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความ
เปน็ อยแู่ ละวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา กับของไทย

สาระที่ ๓ ภาษากบั ความสัมพนั ธ์กบั กลุม่ สาระการเรยี นรู้อื่น

มาตรฐาน ต ๓.๑ ใชภ้ าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรกู้ ับกลมุ่ สาระการเรียนรู้อนื่ และเป็น
พืน้ ฐานในการพฒั นา แสวงหาความรู้ และเปดิ โลกทศั นข์ องตน

ตวั ชีว้ ัด ต ๓.๑ ม.๒/๑ คน้ คว้า รวบรวม และสรปุ ขอ้ มูล/ ข้อเท็จจรงิ ที่เกย่ี วข้องกับกลมุ่ สาระการ
เรียนร้อู นื่ จากแหล่งเรียนรูแ้ ละน้าเสนอด้วยการพดู /การเขียน

สาระที่ ๔ ภาษากบั ความสัมพนั ธก์ บั ชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาตา่ งประเทศในสถานการณต์ า่ งๆ ทั้งในสถานศกึ ษา ชมุ ชน และสังคม

ตวั ช้ีวัด ต ๔.๑ ม.๒/๑ ใช้ภาษาสอ่ื สารในสถานการณ์จริง/สถานการณจ์ า้ ลองที่เกดิ ข้นึ ในหอ้ งเรียน
สถานศกึ ษา และชมุ ชน

มาตรฐาน ต ๔.๒ ใชภ้ าษาตา่ งประเทศเปน็ เครอื่ งมือพ้นื ฐานในการศึกษาตอ่ การประกอบอาชีพ และ
การแลกเปล่ยี นเรียนรูก้ ับสังคมโลก

ตวั ชว้ี ดั ต ๔.๒ ม.๒/๑ ใช้ภาษาตา่ งประเทศในการสบื คน้ /คน้ คว้า รวบรวมและสรุปความรู้/ขอ้ มูล
ต่างๆ จากส่อื และแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆในการศึกษาตอ่ และประกอบอาชีพ

ตัวช้วี ดั ต ๔.๒ ม.๒/๑ เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขา่ วสารของโรงเรียนเป็น
ภาษาตา่ งประเทศ

รวมทง้ั หมด ๒๑ ตวั ชีว้ ัด

โครงสร้างรายวชิ า ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ ๒๒๑๐๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

คะแนนตามช่วงเวลาการวดั และประเมนิ ผล

คะแนน
ตามพสิ ัย
หนว่ ยการ มาตรฐานและ สาระการเรยี นรู้ จานวนช่ัวโมงระหวา่ งเรียน
เรียนรู้ ตัวช้ีวดั น้าหนักคะแนน
กลางภาค รวม
ปลายภาค

K PACK PAC K K

What ต ๑.๑ ม.๒/๒ การบรรยายเกี่ยวกบั
Does He ต ๑.๑ ม.๒/๓ ลกั ษณะทางกายภาพ
Look ต ๑.๑ ม.๒/๔ และบคุ ลิกภาพของ
Like? ต ๑.๒ ม.๒/๔ บคุ คล และสามารถใช้ ๑๐ ๑๖ ๑๑ ๒ ๒ ๑ ๓ ๒ ๒ ๑ ๗ ๑ ๑๖
ต ๑.๓ ม.๒/๑ ภาษาในการสือ่ สารให้
ต ๑.๓ ม.๒/๓ เหน็ รูปลกั ษณ์ของ
ต ๒.๒ ม.๒/๑ บุคคลได้ถูกตอ้ งชดั เจน

What’s ต ๑.๑ ม.๒/๒ ประโยคถาม-ตอบ
the ต ๑.๑ ม.๒/๓
Matter? ต ๑.๑ ม.๒/๔ เกย่ี วกับสขุ ภาพและ
ต ๑.๒ ม.๒/๑
ต ๑.๒ ม.๒/๒ อาการเจ็บปว่ ย การใช้ ๑๐ ๑๘ ๑๓ ๒ ๑ ๒ ๓ ๒ ๑ ๑ ๘ ๒ ๑๘
ต ๑.๓ ม.๒/๓
ภาษาในการให้

คา้ แนะนา้ และการให้

คา้ แนะนา้ เชงิ ค้าส่ัง

What ต ๑.๑ ม.๒/๑ การเช้ือเชญิ พดู
Can You ต ๑.๑ ม.๒/๒
DO ต ๑.๑ ม.๒/๓ ประโยคเชญิ ชวน ตอบ
There? ต ๑.๑ ม.๒/๔
ต ๑.๒ ม.๒/๓ รับและปฏเิ สธค้าชวน
ต ๑.๒ ม.๒/๔
ต ๑.๓ ม.๒/๓ พดู อภิปรายเก่ียวกับ
ต ๒.๑ ม.๒/๑
ต ๓.๑ ม.๒/๑ กิจกรรมท่ีน่าสนใจใน
ต ๔.๑ ม.๒/๑
ท้องถิน่ ของตนเอง

อา่ นออกเสียงบท ๑๐ ๑๗ ๑๐ ๓ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒ ๕ ๓ ๑๗

สนทนาเกย่ี วกบั

สถานทพ่ี ักผ่อนยามวา่ ง

และตอบค้าถามได้

และเขยี นแนะนา้

สถานที่ทอ่ งเทีย่ วทีม่ ี

ชอ่ื เสยี งในประเทศไทย

What ต ๑.๑ ม.๒/๒ ประโยคสา้ หรับการ
Are You ต ๑.๑ ม.๒/๔ วางแผนเกีย่ วกบั สงิ่ ที่ ๑๐ ๑๖ ๑๑ ๒ ๒ ๑ ๓ ๒ ๒ ๑ ๐ ๘ ๑๖
Going to ต ๑.๒ ม.๒/๑ จะท้าในอนาคตได้
ต ๑.๒ ม.๒/๕ รวมถงึ เข้าใจความ

คะแนนตามชว่ งเวลาการวดั และประเมินผล

คะแนน
ตามพสิ ัย
หนว่ ยการ มาตรฐานและ สาระการเรียนรู้ จานวนช่ัวโมงระหวา่ งเรยี น รวม
เรยี นรู้ ตัวชวี้ ดั น้าหนักคะแนน
กลางภาค
ปลายภาค

K PACK PAC K K

Do? ต ๑.๓ ม.๒/๓ เหมอื นและความ

แตกตา่ งของการเฉลิม

ฉลองตา่ ง ๆ ของ

ประเทศอน่ื

Who ต ๑.๑ ม.๒/๓ ขอ้ มูลเกย่ี วกับเรื่องท่ี
Were ต ๑.๑ ม.๒/๔
They? ต ๑.๒ ม.๒/๑ เปน็ อดตี บทอา่ น
ต ๑.๒ ม.๒/๔
ต ๑.๓ ม.๒/๓ เกี่ยวกบั บุคคลสา้ คัญใน
ต ๓.๑ ม.๒/๑
ต ๔.๑ ม.๒/๑ อดีต ความเขา้ ใจแล้ว

ระบรุ ายละเอียด การ

เขียนบรรยายบคุ คล ๑๐ ๑๖ ๑๐ ๓ ๑ ๒ ๒ ๓ ๑ ๒ ๐ ๘ ๑๖
ส้าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของไทย

การคน้ ควา้ รวบรวม

และน้าเสนอขอ้ มลู

เกี่ยวกบั บคุ คลสา้ คญั

ของไทย

Yester ต ๑.๑ ม.๒/๒ การฟงั คา้ พดู แก้ตวั ของ
day ต ๑.๒ ม.๒/๑ บคุ คล การอา่ นประวตั ิ
ต ๑.๓ ม.๒/๒ บุคคลท่ีมีช่อื เสียง บท
ต ๑.๓ ม.๒/๓ สนทนา พดู โต้ตอบ
ต ๓.๑ ม.๒/๑ เกี่ยวกับกจิ กรรมท่ี
ต ๔.๑ ม.๒/๑ กระทา้ ในอดีต การ ๑๐ ๑๗ ๑๐ ๓ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒ ๐ ๘ ๑๗
ต ๔.๒ ม.๒/๑ คน้ คว้าหาขอ้ มูลของ
บุคคลท่มี ีชื่อเสยี ง และ
เขยี นเก่ยี วกับประวัติ
ของบคุ คลทีม่ ชี ือ่ เสียงท่ี
ชน่ื ชอบ

รวม ๖๐ ๑๐๐ ๖๕ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐๐


Click to View FlipBook Version