The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการใช้สื่อออนไลน์-Unnop

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Unnop Thongteerakun, 2021-05-06 08:45:13

คู่มือการใช้สื่อออนไลน์-Unnop

คู่มือการใช้สื่อออนไลน์-Unnop

คานา

คู่มอืื การใช้บทเรียนออนไลนปืระกอบการสอน รายวืิชา หลักการเขียนโปรแกรมืระดับชัื้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ รหัสวชืิ าื20204-2004 เรื่อง การ
ประยุกตใช้ืFlowgorithm ในการเขียนโปรแกรมืจัดทาข้ึนโดยมีวัืตถุประสงคเพือ่ืให้ครูผู้สอนและนักศึกษาใช้เปนื คู่ืมือในการเรียนรู้บทเรียนออนไลนื พฒืั นาการ
จดั การเรีืยนการสอน รายวิชื า หลักการเขียนโปรแกรมืระดับชืนั้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รหัสวิืชา 20204-2004 เรื่อง การประยุกตใช้ืFlowgorithm ในการเขียน
โปรแกรมื อันื จะส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการสอน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการเข้าืเวืบไซตื
บทเรยี นออนไลน ผา่ นเครือื ข่ายอินื เตอรเนตด้วยคอมพิวืเตอรหรือื โทรศัืพทมือถือ นักเรียนกสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา สามารถประเมินตนเองทั้งก่อนเรียน
และหลงั เรียน ทาให้นักเรยี นไมเ่ บ่ือหนา่ ยและสนใจกบั การเรยี นมากขื้ึน

ขอขอบคุณผู้อานวยการวทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาขอนแกน่ ทีใ่ หก้ ารส่งเสริมสนับสนุนในการเรยี นการสอนืืโดยการใช้ืบทเรียนออนไลน ประกอบการสอน
รายวิชื า หลักการเขียนโปรแกรมืระดับชน้ัื ประกาศนยี บัตรวิชาชีพ รหัสวิืชาื20204-2004 เร่อื ง การประยกุ ตใช้ืFlowgorithm ในการเขียนโปรแกรมืที่ใหค้ วาม
ช่วยเหลืือเป็นอยา่ งดี

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืือรรณพืืทองธีรกลุ ืืืคาชแี้ จงสาหรับครู

คู่มืือการใช้บทเรียนออนไลนฉื บบั น้ี เป็นส่ืวนหนงึื่ ของการจดั การเรียนรูื้ รายวิืชา หลกั การเขียนโปรแกรมืระดับชืั้นประกาศนยี บัตรวิชาชีพ รหัส
วิืชาื20204-2004 เร่อื ง การประยุกตใช้ืFlowgorithm ในการเขยี นโปรแกรมืมุ่งเน้นให้นักศกึ ษาเกดิ ความเข้าใจและมีทัืกษะกระบวนการในการทำงาน
สง่ เสริมคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค บทเรียนประกอบไปด้วยเนอื้ หา ดงั นี้

เรอ่ื งท่ี 1 ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
เรือ่ งท่ี 2 อัลกอริธมึ่
เรื่องทีื่ 3 การเขียนผังงาน
เรอ่ื งท่ืี 4 การเขยี นรหสั เทยี ม
เรอ่ื งท่ีื5 การเขียนโปรแกรม
เร่ืองทืี่ 6 การประยุกตใช้ืFlowgorithm ในการเขยี นโปรแกรม

ครูผู้สอนดาเนนิ การ ดังน้ี
1. คู่มืือการใชบ้ ทเรียนออนไลนืเล่มน้ใี ช้คื ู่กัืบแผนการจัดการเรยี นรู้ืืรายวิืชา หลักการเขยี นโปรแกรมืระดบั ช้ืันประกาศนียบัตรวิชาชีพ รหัสวิืชาื
20204-2004 เรื่อง การประยกุ ตใช้ืFlowgorithm ในการเขียนโปรแกรม
2. ครูผู้สอนเข้าศึกษาบทเรียนออนไลนท่ีเวบไซต เพืื่อทาความเขืา้ ใจในเน้ือหา และศึืกษารูืปแบบ การจัดกิจกรรมการเรีืยนรูื้ควบคู่ไปกบั ืแผนการจัดการ
เรยี นรู้
3. ครผู ู้สอนชืแ้ี จงรายละเอีืยดและขนืั้ ตอนให้นัืกเรียนเข้าใจ โดยอธิบายเมนู “แนะนาการใช้บืทเรยี น” หลืงั จากนัน้ ทากิจกรรมการ
เรียนการสอน ประเมิืนผลตามเกณฑท่ืีตั้งไว้ืและจัดการเรยี นใหม่ื(ซอ่ มเสรืมิ ) ในกรณที ่ีืนัืกเรยี นมีคะแนนไม่ืผา่ นเกณฑ
4. ครผู ู้สอนใชผ้ื ลการประเมินเปน็ ข้อมลู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ืชวั่ืโมงถืดั ไป หรืออาจปรบั เปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับนักเรียนช้ันอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมคาชแี้ จงสำหรับนักเรยี น

คู่มืือการใชบ้ ทเรียนออนไลนืเล่มนี้ ใชป้ ระกอบการเรียนการสอน รายวืิชา หลกั การเขียนโปรแกรมืระดบั ชืั้นประกาศนยี บัตรวิชาชีพ รหัสวืิชาื
20204-2004 เรอ่ื ง การประยกุ ตใช้ืFlowgorithm ในการเขียนโปรแกรมืได้ศกึ ษาและเรียนรู้ตามลาดับขั้นตอนดังนี้

1. นกั ศกึ ษาเข้าศกึ ษาบทเรียนบนเครอื ขา่ ยอินเทอรเนต ทเี่ วบไซตืhttps://classroom.google.com/w/MjA5MDQ3ODEyMTI0/t/all
2. ศกึ ษาคาชี้แจงในเมนูืงานของชน้ั เรียน ให้เขา้ ใจ
3. ใหน้ กั เรยี นทาการศึกษามาตรฐานการเรียนรืู้ และตัวชี้ืวัด คาอธิบายรายวืิชา ผลการเรียนรู้ืทคี่ าดหวังและโครงสร้างรายวืิชา ท่ีโครงการสอนืื
https://classroom.google.com/w/MjA5MDQ3ODEyMTI0/t/all
4. เข้าสู่บทเรียนออนไลน ประกอบการสอน รายวืิชา หลักการเขียนโปรแกรมืระดบั ชื้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ รหัสวืชิ าื20204-2004
เรอื่ ง การประยกุ ตใช้ Flowgorithm ในการเขียนโปรแกรม
5. นักเรียนทาแบบทดสอบก่ือนเรยี นแบบปรนยั ืจำนวน 10 ข้อ
6. จากน้ันนักเรียนศกึ ษาตั้งแต่หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 1 โดยเร่มิ ศึกษาสาระสาคัญ และจุดประสงคการเรียนรู้
7. นกั เรียนทาแบบทดสอบก่ือนเรยี นในหน่ืวยการเรียนรืู้ที่ 1
8. นักเรียนศึกษาเนือ้ หาในหน่วยการเรยี นรู้ท่ี 1
9. เมอื่ ศึกื ษาเน้ือหาตามแผนการจัดการเรียนรื้แู ล้ว ให้คลิืกเมนูแบบฝึกหัด เพื่ือทาแบบฝึืกหัดสง่ ครู
10. เมอ่ื ศึืกษาครบถ้วนแล้วให้ืทาแบบทดสอบหลืังเรยี นของหน่วยการเรยี นร้ืูท่ี 1
11. จากน้นั นกั เรยี นศึืกษาหน่ืวยการเรียนรูื้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรยี นรืูท้ ี่ 5 และหน่ืวยการเรยี นรู้ืท่ี 6
ตามลาดับ ซง่ึ ในการศกึ ษาในแต่ละหน่วยการเรยี นร้ืู จะปฏืิบัติืเหมอื นกับหน่วยการเรียนรูทื้ ี่ 1
12. เมอ่ื ศึกื ษาและทาแบบฝกึ หัดครบแล้วให้ทาแบบทดสอบวัืดผลสมัื ฤทธท์ิ างการเรยี น หลงืั เรียนืจานวน 10 ข้อ แลว้ บนั ทกึ คะแนนลงใน
แบบบันทึกคะแนนส่งครูสารบญั

เรือ่ ง หนา้

คานา ............................................................................................................................................................................................................ ก
คาช้ีแจงสาหรับครู ........................................................................................................................................................................................ ข
คาชี้แจงสาหรับนักเรียน ...............................................................................................................................................................................ค
สารบญั ...................................................................................................................................................................ง

การเตรียมพรอ้ มของครูผู้สอน...................................................................................................................................1
การเตรียมพร้อมสาหรับนักเรยี น ..........................................................................................................................................2
แนะนาบทเรียนออนไลน...........................................................................................................................................3
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืกระบวนการเรียนรู้แบบืReal Time ........................................................................................................................... …… 7

1

การเตรียมพรอ้้ มของครูผ้ ูส้้ อน

การเตรยี มความพร้อมของครูผู้สอนน้ันมีความจาเป็นอยา่ งย่งิ ในการจดั กระบวนการเรยี นรู้ โดยการใช้บทเรยี นออนไลน เพอื่ ใหก้ ารจัดการ
เรียนรู้สามารถดาเนินไปอย่างมีประสทิ ธิภาพครูผู้สอน จาเป็นตอ้ งดาเนิืนการเตรียมวสั ดุอืปุ กรณหรืือแหลง่ เรืียนรู้ต่ืางๆ ที่จาเป็นและทเ่ี กย่ีื วข้องกบั บทเรียนออนไลนื
โดยสามารถดาเนินการได้ 2 ลกั ษณะดังน้ี

1. กรณีห้องเรยี นสามารถเข้าถงึ ระบบเครอื ขา่ ยอินเทอรเนตได้ ครูสามารถเข้าสบู่ ทเรียนได้โดยตรง คือเข้าสู่เวบไซต
https://classroom.google.com/c/MjA5MDQ3ODEyMTI0ื เพื่อจัดกิจกรรม การเรียนรู้

2. กรณหี ้องเรียนไม่สามารถเข้าถึืงระบบเครืือข่ายอนิื เทอรเนตได้ ครูผู้สอนสามารถใช้แผ่ืนซีดีื(Offline Website) ของบทเรยี นบนเครือข่าย
อินเทอรเนตท่ีเตรียมไวใ้ ชใ้ นลกั ษณะ Offline โดยให้คัดลอก บทเรยี นออนไลน เกบไวทื้ คี่ อมพืิวเตอรืทุกเคร่ืองของนักเรียนหรืือมีการแชรื(Share) บทเรียนออนไลนืใหื้
นกั เรียนเข้าถึงืได้ืแล้วจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ แต่ทั้งน้จี ะไม่สามารถใชท้ื รัพื ยากรภายในเวบื ไซตบางอย่าง เชืน่ ืกระดานถามตอบ/สมุดเย่ียม และไม่สามารถติดตอ่
ครูผู้สอนผ่านอีเมล (E-Mail) ได้

2

การเตรียมพรอ้ มสาหรับนักเรียน

1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้
แฟลชไดรฟ์ หรือแฮนดไ้ี ดรฟ สมุดบนั ทึกและอปุื กรณจดบันทกึ เชืน่ ปากกาลูกล่นื ดิืนสอ

2. กระบวนการเรียน นกั เรียนต้องเตรียมส่ิงต่อไปน้ี
2.1 สมุดบันทึกเน้ือหาสรปุ และบนั ทกึ กิจกรรม
2.2 จดหมายอิเลกทรอนกิ ส (E-mail) ของนักเรียน
2.3 บัญชืีผูใ้ ช้ืเฟซบคุ๊ (Facebook) Line ของนักเรยี น

3. การติดตอ่ กับครูผู้สอน
3.1 ืในช้ันเรยี นนกั ศกึ ษาสามารถติดต่อกบั ครูผสู้ อนขณะเรียนรไู้ ดต้ ลอดเวลา
3.2 นอกเวลาเรียนนักศกึ ษาสามารถติดตอ่ กบั ครูผู้สอนผ่านหน้าเฟซบุ๊ค (Facebook), Line
3.3 และสามารถติดตอ่ ผา่ นจดหมายอิเลกทรอนกิ ส (E-mail) ที่ [email protected]

3

แนะนาบทเรียนออนไลน์

แนะนาบทเรียนออนไลน ประกอบการสอนรายวืชิ า หลักการเขียนโปรแกรมืระดบั ชั้นื ประกาศนยี บัตรวิชาชีพ รหัสวิืชาื20204-2004
เร่อื ง การประยุกตใช้ Flowgorithm ในการเขียนโปรแกรมืมีรายละเอยี ดดังนี้

1. เข้าสบู่ ทเรยี นออนไลน ประกอบการสอน รายวืิชา หลกั การเขียนโปรแกรมืระดับช้ัืนประกาศนียบัตรวิชาชีพ รหัสวชิื าื20204-2004
เรือ่ ง การประยกุ ตใช้ Flowgorithm ในการเขียนโปรแกรม ตรงหนา้ ตา่ งโปรแกรมที่บรรทัด Address ให้พิมพ URL
https://classroom.google.com/c/MjA5MDQ3ODEyMTI0 จะปรากฏหน้าตาของการใช้งาน

ครผู ู้สอนตอ้ งแจง้ รหสั เข้าห้องเรยี นแก่ผ้เู รยี น

4
2. แนะนาส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน ประกอบการสอน รายวืิชา หลักการเขียนโปรแกรมืระดบั ชัื้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ รหสั วิืชาื
20204-2004 เร่ือง การประยุกตใช้ืFlowgorithm ในการเขียนโปรแกรม
ืืื2.1 ส่ืวนประกอบของเมนูืหลัืก มีดังนี้

ภาพที่ 3-2 แสดงส่วนประกอบของเมนูหลักด้านบนืโดยในแต่ละเมนหู ลักื มีื

1) หน้าแรก เมือ่ คลิกเมนู “โครงการสอน” หนา้ เวบหลักให้เหนเวืบไซตจะแสดงรายละเอืยี ดข้ือมูลรายวิืชาืมาตรฐานการเรียนรืู้ ตัวชี้ืวัด ค˚า
อธืิบายรายวืิชา ผลการเรียนรู้ทค่ี าดหวงืั และโครงสร้ืางรายวืิชา ดังน้ี

5

2) แนะนาการใช้บทเรียน เมอ่ื คลิืกเมนู “บทเรียนบทท่ีื1” เวืบไซตจะแสดงืรายละเอีืยดการเข้าใช้บทเรียน ดังน้ี

ภาพที่ 3-4 แสดงหน้ืาเพจ “แนะน˚าการใช้ืบทเรียน”

3) แนะน˚ำรายวิ้ชา เม่ืือคลกิ เมนู “งานของช้ันเรยี นืบทที่ื1 ” เวืบไซตจะแสดงรายละเอืียดข้ือมูลรายวืิชาืมาตรฐานการเรียนรืู้ ตัวชืี้วัด
คาอธืบิ ายรายวชืิ า ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวืงั และโครงสรื้างรายวิชื า

6
4) หลงั จากเข้าสู่บทเรียนแลว้ ทางานส่ง ครูผู้สอนืืสามารถตรวจงานของผู้เรียนได้ื เวบไซตจะแสดงเมนกู ารเรยี นตามลาดบั เนอื้ หา

7

การสอนออนไลน์แบบ้Real Time

1) การสอนแบบออนไลน์ ครูผูส้ อนืืนัดหมายผเู้ รียนไดโ้ ดยการแจ้งให้เข้าห้องเรยี นในกลุ่มืLine ดว้ ยื
Google Meetื

2)ืครูผ้สู อนืืสง่ ลิงคไปยงั กลุ่มไลนของผู้เรยี นเพ่ือทาการสอนออนไลนแบบืReal Time ด้วยลิงคื
https://meet.google.com/ahf-pahe-xmt8

3)ืการสอนออนไลนแบบืReal Time

23


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือศึกษาปรัชญาฮวงจุ้ย
Next Book
ibadah-azan-dan-iqamah