The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คำสั่งโรงเรียนวัดบางโทง๒๕๖๔ อันใหม่

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-06 23:32:56

คำสั่งโรงเรียนวัดบางโทง๒๕๖๔ อันใหม่

คำสั่งโรงเรียนวัดบางโทง๒๕๖๔ อันใหม่

สารบญั

สารบัญ หนา้

เร่ือง 1-6
การอยเู่ วรรกั ษาความปลอดภยั สถานท่ีราชการ เดอื นกมุ ภาพนั ธ์
7-12
การอยูเ่ วรรกั ษาความปลอดภยั สถานทร่ี าชการ เดือนมีนาคม
การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนเมษายน 13-18

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขน้ั เงนิ เดือนขา้ ราชการครู และบคุ ลากรทางการศึกษา 19
ครัง้ ท่ี ๑ (1 เมษายน 256๔) 20-25
การอยเู่ วรรักษาความปลอดภยั สถานทรี่ าชการ เดอื นพฤษภาคม 26-31
การอยู่เวรรกั ษาความปลอดภัยสถานทีร่ าชการ เดือนมถิ นุ ายน
คณะกรรมการขบั เคลือ่ นนโยบายห้องเรียนคณุ ภาพ ระดบั สถานศกึ ษา 32
แตง่ ตง้ั กรรมการตรวจรบั พสั ดุ 33
แตง่ ตง้ั ครปู ระจำชน้ั ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕6๔ 34-35
แตง่ ตั้งครูรับผิดชอบปฏิบตั ิงานประจำวนั (ครเู วรประจำวนั )
36
แต่งตั้งเจา้ หนา้ ท่ผี ูร้ บั ผิดชอบหอ้ งพิเศษ ปีการศกึ ษา ๒๕6๔ 37
แตง่ ตั้งเจ้าหน้าท่ีผรู้ ับผดิ ชอบงานอืน่ ๆ ปกี ารศึกษา 2564 38-39
แต่งตง้ั คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนร้แู ละกิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น 40
แบง่ เขตพื้นที่ดแู ลความสะอาดรกั ษาความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรยี น ปีการศกึ ษา ๑/256๔ 41-44
การประชุม/แนะแนวนกั เรยี นวนั สดุ สปั ดาห์ ปกี ารศกึ ษา ๑/ 256๔ 45

แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิ ารหลักสูตรและงานวชิ าการสถานศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน 46-47
โรงเรียนวัดบางโทง ปีการศึกษา ๒๕6๔
แตง่ ตั้งคณะอนุกรรมการรบั ผดิ ชอบกล่มุ สาระการเรยี นร้แู ละกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน 48-49
หลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑
แต่งตงั้ คณะกรรมการพฒั นาและประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 50
แต่งตัง้ ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษาปฏบิ ตั หิ นา้ ทตี่ ามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 51-55
ประจำปีการศกึ ษา 256๔
แตง่ ตั้งหัวหนา้ เจา้ หนา้ ท่ี เจ้าหนา้ ที่ และหวั หนา้ หน่วยพสั ดุ 56
แต่งตง้ั หวั หนา้ เจ้าหนา้ ท่ี เจา้ หนา้ ที่ และหัวหนา้ หน่วยพสั ดุ 57
การจ้างลกู จา้ งชวั่ คราวดว้ ยเงนิ นอกงบประมาณ(รายได้สถานศกึ ษา) 58
แต่งต้งั เจา้ หน้าทร่ี บั เงนิ อาหารกลางวนั ในโรงเรยี น 59
แต่งต้ังเจ้าหนา้ ทรี่ บั เงินอาหารกลางวนั ในโรงเรียน 60

สารบัญต่อ หน้า

เร่อื ง 61
แตง่ ตงั้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง และผู้ตรวจรบั พัสดุ สำหรบั การเช่า
สญั ญาณอนิ เทอรเ์ น็ต 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซอื้ (เช่า)อนิ เทอร์เน็ต โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
66-71
การอยู่เวรรกั ษาความปลอดภัยสถานทร่ี าชการ เดือนมกราคม 2565 72-77
78-83
การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานท่รี าชการ เดือนกุมภาพนั ธ์ 2565
การอยเู่ วรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ เดือนมนี าคม 2565 84
แตง่ ตั้งเจ้าหน้าที่ดแู ลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรยี นวดั บางโทง 85-86
คณะกรรมการขับเคลอ่ื นนโยบายห้องเรียนคุณภาพ ระดบั สถานศึกษา 87-88
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิ การประเมินความสามารถดา้ นการอา่ นของผเู้ รยี น
(Reading Test : RT) ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564 89-90
แตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรยี น (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศกึ ษา 2564 91

แต่งต้งั คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขัน้ เงนิ เดือนขา้ ราชการครู และบคุ ลากรทางการศึกษา
คร้ังท่ี ๑ (1 เมษายน 2565)

1

คำส่ังโรงเรยี นวัดบางโทง
ท่ี ๑/ ๒๕๖๔

เร่ือง การอย่เู วรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ
...............................

ด้วยโรงเรียนวัดบางโทงเป็นสถานที่ราชการ ที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านซึ่งล่อแหลมและ
เสี่ยงต่อการเกิดขโมยทรัพย์สินที่มีค่าของทางราชการได้ ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยั สถานทีร่ าชการ จงึ ให้มีเจา้ หน้าท่ีอยู่เวร ตรวจเวรอาคารส่วนราชการโดยเคร่งครดั อาศัยอำนาจตามความ
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร
ตรวจเวร ประจำเดือนกุมภาพนั ธ์ พ.ศ.256๔ ดงั นี้

วัน/วันท่ี/เวลา ชอื่ ผ้อู ยูเ่ วร ชือ่ ผู้ตรวจเวร บนั ทกึ เหตกุ ารณ์
วนั จันทร์ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปติ ิ

1 กุมภาพันธ์ 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั องั คาร นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววนั ทนา ปติ ิ
2 กมุ ภาพนั ธ์ 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พธุ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววนั ทนา ปติ ิ
3 กมุ ภาพันธ์ 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันพฤหสั บดี นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววนั ทนา ปติ ิ
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

2

วัน/วนั ท/่ี เวลา ชือ่ ผู้อยเู่ วร ช่ือผูต้ รวจเวร บันทึกเหตกุ ารณ์
วันศุกร์ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปิติ
นางสาววนั ทนา ปติ ิ
๕ กุมภาพันธ์ 256๔ นางสาววันทนา ปิติ
06.00-18.00 น นางสาววนั ทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น นางสาววันทนา ปิติ
นางสาววันทนา ปติ ิ
วันเสาร์ นางระพีพรรณ คำเอียด
๖ กุมภาพันธ์ 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอาทติ ย์ นางระพีพรรณ คำเอยี ด
๗ กุมภาพันธ์ 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันจนั ทร์ นางระพีพรรณ คำเอียด
๘ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั องั คาร นางระพีพรรณ คำเอียด
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันพธุ นางระพีพรรณ คำเอียด
๑๐ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

3

วนั /วันท/ี่ เวลา ชอ่ื ผอู้ ยู่เวร ชื่อผู้ตรวจเวร บนั ทกึ เหตกุ ารณ์
วันพฤหัสบดี นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววนั ทนา ปิติ
๑๑ กมุ ภาพันธ์ 256๔ นางสาววันทนา ปิติ
06.00-18.00 น นางสาววันทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น นางสาววนั ทนา ปติ ิ
นางสาววนั ทนา ปิติ
วันศกุ ร์ นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววันทนา ปิติ
๑2 กุมภาพนั ธ์ 256๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันเสาร์ นางระพีพรรณ คำเอียด
๑3 กุมภาพันธ์ 256๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอาทติ ย์ นางระพีพรรณ คำเอยี ด
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันจนั ทร์ นางระพีพรรณ คำเอียด
๑๕ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั องั คาร นางระพีพรรณ คำเอยี ด
๑๖ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

4

วนั /วนั ท/ี่ เวลา ช่ือผู้อยู่เวร ชอ่ื ผ้ตู รวจเวร บันทกึ เหตกุ ารณ์
วนั พธุ นางชุติมา ชุมสม
นางชุตมิ า ชุมสม นางสาววนั ทนา ปติ ิ
๑๗ กุมภาพนั ธ์ 256๔ นางชตุ มิ า ชุมสม
06.00-18.00 น นางชตุ มิ า ชมุ สม นางสาววันทนา ปิติ
18.00-06.00 น นางชตุ มิ า ชมุ สม
นางชตุ ิมา ชุมสม นางสาววันทนา ปิติ
วันพฤหัสบดี
๑๘ กุมภาพนั ธ์ 256๔ นางสาววันทนา ปิติ

06.00-18.00 น นางสาววันทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น
นางสาววันทนา ปิติ
วนั ศกุ ร์
๑๙ กุมภาพันธ์ 256๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั เสาร์
๒๐ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอาทติ ย์
๒๑ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั จนั ทร์
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

5

วัน/วนั ท/่ี เวลา ชอื่ ผู้อยู่เวร ชื่อผตู้ รวจเวร บันทึกเหตกุ ารณ์
วนั องั คาร นางชุติมา ชมุ สม
นางชุตมิ า ชุมสม นางสาววนั ทนา ปติ ิ
๒๓ กมุ ภาพนั ธ์ 256๔ นางชตุ มิ า ชุมสม
06.00-18.00 น นางชตุ มิ า ชมุ สม นางสาววนั ทนา ปิติ
18.00-06.00 น นางชตุ มิ า ชมุ สม
นางชุติมา ชมุ สม นางสาววนั ทนา ปิติ
วนั พธุ
2๔ กุมภาพนั ธ์ 256๔ นางสาววันทนา ปิติ

06.00-18.00 น นางสาววันทนา ปิติ
18.00-06.00 น
นางสาววันทนา ปติ ิ
วนั พฤหัสบดี
๒๔ กมุ ภาพนั ธ์ 256๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันศุกร์
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันเสาร์
๒๖ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอาทิตย์
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

6

วัน/วันท่ี/เวลา ชื่อผอู้ ยู่เวร ชอื่ ผ้ตู รวจเวร บนั ทกึ เหตกุ ารณ์
วันจนั ทร์ นางชุติมา ชมุ สม
นางสาววนั ทนา ปติ ิ
๒๘ กุมภาพนั ธ์ 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

ให้ผู้ท่ีไดร้ ับการแต่งต้ังตามคำสงั่ นี้ จงปฏิบตั หิ นา้ ที่ด้วยความรบั ผิดชอบ เพ่ือใหบ้ ังเกดิ ผลดีต่อสถานศกึ ษา
และหากมเี หตกุ ารณ์ไมป่ กตเิ กิดขึน้ ใหร้ บี รายงานเหตกุ ารณ์ต่อผ้บู งั คับบัญชาชัน้ ตน้ ทราบโดยเรว็

ทัง้ นต้ี ง้ั แต่วนั ท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. 256๔ เป็นตน้ ไป
สัง่ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๔

( นางสาววนั ทนา ปติ ิ )
ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวดั บางโทง

7

คำส่ังโรงเรียนวดั บางโทง
ที่ ๒ / ๒๕๖๔

เรอ่ื ง การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานทร่ี าชการ
...............................

ด้วยโรงเรียนวัดบางโทงเป็นสถานที่ราชการ ที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านซึ่งล่อแหลมและ
เสี่ยงต่อการเกิดขโมยทรัพย์สินที่มีค่าของทางราชการได้ ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยั สถานทร่ี าชการ จึงให้มีเจา้ หนา้ ที่อยู่เวร ตรวจเวรอาคารสว่ นราชการโดยเคร่งครัด อาศัยอำนาจตามความ
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร
ตรวจเวร ประจำเดอื นมนี าคม พ.ศ.256๔ ดังนี้

วนั /วันท/ี่ เวลา ชอ่ื ผู้อยเู่ วร ชอ่ื ผตู้ รวจเวร บันทึกเหตกุ ารณ์
วันจันทร์ นางระพีพรรณ คำเอียด
นางสาววนั ทนา ปิติ
1 มนี าคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั องั คาร นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปติ ิ
2 มีนาคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พธุ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปิติ
3 มนี าคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันพฤหสั บดี นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววนั ทนา ปติ ิ
๔ มนี าคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

8

วัน/วนั ท่ี/เวลา ชื่อผอู้ ยูเ่ วร ชอ่ื ผู้ตรวจเวร บนั ทกึ เหตกุ ารณ์
วนั ศกุ ร์ นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววนั ทนา ปิติ
นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววันทนา ปติ ิ
๕ มีนาคม 256๔ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววนั ทนา ปิติ
06.00-18.00 น นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววนั ทนา ปิติ
18.00-06.00 น นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปติ ิ
นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววนั ทนา ปติ ิ
วนั เสาร์
๖ มนี าคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอาทิตย์
๗ มนี าคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั จนั ทร์
๘ มีนาคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอังคาร
๙ มนี าคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันพุธ
๑๐ มนี าคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

9

วนั /วันที่/เวลา ชอื่ ผ้อู ยู่เวร ชื่อผ้ตู รวจเวร บันทกึ เหตกุ ารณ์
วันพฤหัสบดี นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปิติ
๑๑ มีนาคม 256๔ นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววนั ทนา ปติ ิ
06.00-18.00 น นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววนั ทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววนั ทนา ปิติ
นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววันทนา ปิติ
วันศุกร์ นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววันทนา ปิติ
๑๒ มีนาคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันเสาร์
๑๓ มีนาคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอาทิตย์
๑๔ มนี าคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั จนั ทร์
๑๕ มนี าคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันองั คาร
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

10

วนั /วนั ท่/ี เวลา ชื่อผ้อู ยเู่ วร ช่ือผตู้ รวจเวร บนั ทึกเหตกุ ารณ์
วันพธุ นางชุติมา ชมุ สม
นางชตุ ิมา ชุมสม นางสาววันทนา ปิติ
๑๗ มีนาคม 256๔ นางชุตมิ า ชมุ สม
06.00-18.00 น นางชตุ มิ า ชุมสม นางสาววนั ทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น นางชตุ มิ า ชุมสม
นางชุตมิ า ชุมสม นางสาววนั ทนา ปติ ิ
วนั พฤหัสบดี
๑๘ มนี าคม 256๔ นางสาววนั ทนา ปิติ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น นางสาววนั ทนา ปิติ

วนั ศกุ ร์ นางสาววันทนา ปติ ิ
๑๙ มีนาคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั เสาร์
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั อาทติ ย์
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันจนั ทร์
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

11

วัน/วันท/่ี เวลา ชอ่ื ผู้อยูเ่ วร ชื่อผตู้ รวจเวร บนั ทกึ เหตกุ ารณ์
วันอังคาร นางชุติมา ชมุ สม
นางชุตมิ า ชุมสม นางสาววันทนา ปติ ิ
๒๓ มนี าคม 256๔ นางชุตมิ า ชมุ สม
06.00-18.00 น นางชตุ ิมา ชุมสม นางสาววันทนา ปิติ
18.00-06.00 น นางชุติมา ชุมสม
นางชุตมิ า ชมุ สม นางสาววันทนา ปิติ
วันพธุ
๒๔ มีนาคม 256๔ นางสาววนั ทนา ปิติ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น นางสาววนั ทนา ปิติ

วนั พฤหสั บดี นางสาววันทนา ปติ ิ
๒๕ มีนาคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั ศกุ ร์
๒๖ มนี าคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันเสาร์
๒๗ มนี าคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอาทติ ย์
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

12

วัน/วันท/่ี เวลา ชอ่ื ผอู้ ยู่เวร ชอื่ ผูต้ รวจเวร บนั ทกึ เหตกุ ารณ์
วนั พฤหัสบดี นางชุตมิ า ชมุ สม
๒๙ มนี าคม 256๔ นางสาววันทนา ปติ ิ
06.00-18.00 น นางสาวทัตพร คงยศ
18.00-06.00 น นางสาววันทนา ปติ ิ
นางสาวทตั พร คงยศ
วนั ศุกร์ นางสาววนั ทนา ปติ ิ
๓๐ มีนาคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันเสาร์
๓๑ มีนาคม 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

ให้ผูท้ ไี่ ดร้ บั การแตง่ ต้ังตามคำส่ังนี้ จงปฏิบัตหิ นา้ ทีด่ ้วยความรบั ผิดชอบ เพื่อให้บังเกดิ ผลดตี อ่ สถานศึกษา
และหากมเี หตุการณไ์ ม่ปกติเกิดข้นึ ใหร้ ีบรายงานเหตกุ ารณ์ตอ่ ผบู้ ังคับบัญชาช้ันตน้ ทราบโดยเร็ว

ทงั้ น้ีตงั้ แตว่ ันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เปน็ ตน้ ไป
สง่ั ณ วนั ที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔

( นางสาววนั ทนา ปิติ )
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวดั บางโทง

13

คำสง่ั โรงเรยี นวัดบางโทง
ท่ี ๓ / ๒๕๖4

เรือ่ ง การอยู่เวรรกั ษาความปลอดภยั สถานทรี่ าชการ
...............................

ด้วยโรงเรียนวัดบางโทงเป็นสถานที่ราชการ ที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านซึ่งล่อแหลมและ
เสี่ยงต่อการเกิดขโมยทรัพย์สินที่มีค่าของทางราชการได้ ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยั สถานทร่ี าชการ จงึ ให้มเี จ้าหนา้ ท่ีอยู่เวร ตรวจเวรอาคารส่วนราชการโดยเคร่งครดั อาศยั อำนาจตามความ
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร
ตรวจเวร ประจำเดอื นเมษายน พ.ศ.256๔ ดังน้ี

วนั /วนั ท่ี/เวลา ชอ่ื ผู้อยเู่ วร ช่อื ผตู้ รวจเวร บนั ทกึ เหตุการณ์
วันพฤหัสบดี นางระพีพรรณ คำเอยี ด
1 เมษายน 256๔ นางสาววนั ทนา ปติ ิ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันศุกร์ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววนั ทนา ปติ ิ
2 เมายน 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันเสาร์ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปติ ิ
3 เมษายน 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอาทติ ย์ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปิติ
๔ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

14

วนั /วนั ท/ี่ เวลา ชือ่ ผอู้ ยู่เวร ช่ือผตู้ รวจเวร บนั ทกึ เหตกุ ารณ์
วนั จนั ทร์ นางระพีพรรณ คำเอียด
นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววนั ทนา ปิติ
๕ เมษายน 256๔ นางระพีพรรณ คำเอยี ด
06.00-18.00 น นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น นางระพีพรรณ คำเอียด
นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววันทนา ปิติ
วนั องั คาร
๖ เมษายน 256๔ นางสาววนั ทนา ปติ ิ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น นางสาววันทนา ปิติ

วันพธุ นางสาววันทนา ปติ ิ
๗ เมษายน 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พฤหสั บดี
๘ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั ศุกร์
๙ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั เสาร์
๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

15

วัน/วนั ท/ี่ เวลา ชือ่ ผอู้ ยเู่ วร ชอ่ื ผ้ตู รวจเวร บนั ทกึ เหตุการณ์
วันอาทิตย์ นางระพีพรรณ คำเอียด
นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววนั ทนา ปติ ิ
๑๑ เมษายน 256๔ นางระพีพรรณ คำเอียด
06.00-18.00 น นางระพีพรรณ คำเอียด นางสาววันทนา ปิติ
18.00-06.00 น นางระพีพรรณ คำเอียด
นางสาววนั ทนา ปิติ
วันจนั ทร์ นางชุตมิ า ชมุ สม
๑๒ เมษายน 256๔ นางสาววันทนา ปติ ิ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น นางสาววันทนา ปติ ิ

วันอังคาร นางสาววนั ทนา ปติ ิ
๑๓ เมษายน 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พธุ
๑๔ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันพฤหัสบดี
๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันศกุ ร์
๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

16

วัน/วนั ที่/เวลา ชื่อผอู้ ยู่เวร ช่อื ผู้ตรวจเวร บนั ทกึ เหตุการณ์
วันเสาร์ นางชุตมิ า ชุมสม
นางชุติมา ชุมสม นางสาววันทนา ปิติ
๑๗ เมษายน 256๔ นางชตุ มิ า ชมุ สม
06.00-18.00 น นางชตุ มิ า ชุมสม นางสาววนั ทนา ปิติ
18.00-06.00 น นางชุตมิ า ชุมสม
นางชตุ มิ า ชุมสม นางสาววันทนา ปิติ
วันอาทติ ย์
๑๘ เมษายน 256๔ นางสาววันทนา ปติ ิ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น นางสาววนั ทนา ปิติ

วันจนั ทร์ นางสาววันทนา ปติ ิ
๑๙ เมษายน 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั องั คาร
๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พธุ
๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พฤหัสบดี
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

17

วัน/วันท่ี/เวลา ชือ่ ผูอ้ ยเู่ วร ช่อื ผู้ตรวจเวร บนั ทกึ เหตกุ ารณ์
วันศุกร์ นางชตุ ิมา ชมุ สม
นางชตุ มิ า ชมุ สม นางสาววันทนา ปติ ิ
๒๓ เมษายน 256๔ นางชตุ ิมา ชมุ สม
06.00-18.00 น นางชุตมิ า ชุมสม นางสาววนั ทนา ปิติ
18.00-06.00 น นางชุติมา ชุมสม
นางชุติมา ชุมสม นางสาววนั ทนา ปิติ
วนั เสาร์
๒๔ เมษายน 256๔ นางสาววันทนา ปติ ิ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น นางสาววนั ทนา ปติ ิ

วนั อาทิตย์ นางสาววันทนา ปติ ิ
๒๕ เมษายน 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั จนั ทร์
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั อังคาร
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันพุธ
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

18

วัน/วันที่/เวลา ช่ือผู้อยูเ่ วร ช่ือผู้ตรวจเวร บันทกึ เหตกุ ารณ์
วนั พฤหัสบดี นางชุตมิ า ชุมสม
๒๙ เมษายน 256๔ นางสาววนั ทนา ปิติ
06.00-18.00 น นางชตุ ิมา ชุมสม
18.00-06.00 น นางสาววนั ทนา ปิติ

วนั ศกุ ร์
๓๐ เมษายน 256๔
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

ใหผ้ ู้ทีไ่ ดร้ บั การแตง่ ตั้งตามคำสง่ั น้ี จงปฏบิ ัติหนา้ ท่ีด้วยความรบั ผิดชอบ เพ่ือให้บงั เกดิ ผลดตี อ่ สถานศึกษา
และหากมเี หตกุ ารณ์ไมป่ กติเกิดข้ึน ใหร้ บี รายงานเหตุการณ์ต่อผบู้ ังคบั บัญชาชัน้ ตน้ ทราบโดยเร็ว

ทั้งน้ีต้ังแต่วนั ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 256๓4 เปน็ ตน้ ไป
สง่ั ณ วนั ท่ี ๓๑ เดือนมนี าคม พ.ศ. 256๔

( นางสาววันทนา ปติ ิ )
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวัดบางโทง

19

คำสัง่ โรงเรียนวัดบางโทง
ที่ ๔ /256๔

เรื่อง แตง่ ตั้งคณะกรรมการพจิ ารณาเล่อื นขน้ั เงินเดอื นขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งท่ี ๑ (1 เมษายน 256๔)

อาศัยอำนาจตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2547 และถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คณะกรรมการพิจารณา

โดยถือหลักคุณธรรม ความเที่ยงตรงและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก จึงแต่งตั้งบุคลากรเป็น

กรรมการพจิ ารณาการเลอ่ื นขน้ั เงนิ เดอื น ครงั้ ที่ ๑ (1 เมษายน 256๔)

1. นางสาววนั ทนา ปติ ิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ

2. นางชุติมา ชุมสม ครู กรรมการ

3. นางระพีพรรณ คำเอยี ด ครู กรรมการ

4. นางสาวทตั พร คงยศ เจ้าหน้าทธี่ ุรการ กรรมการและเลขานกุ าร

ให้คณะกรรมการทไี่ ดร้ บั แต่งตงั้ พิจารณาเล่อื นขัน้ เงินเดือนข้าราชการครู และบคุ ลากรทางการศกึ ษา

ครัง้ ท่ี ๒ ( 1 เมษายน 256๔)ดงั น้ี

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการในสถานศึกษา เพือ่ พจิ ารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กำหนด

๒. กลั่นกรองและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลักและความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี เพ่ือใหป้ ฏบิ ัตงิ านบังเกิดผลดี มคี วามกา้ วหน้าและไดม้ าตรฐานของ

ทางราชการเปน็ ประโยชนต์ อ่ ผเู้ รียนเปน็ หลกั

๓. พิจารณาเสนอแนะให้ความเห็นและเสนอการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึ ษากระบ่ี

ทั้งนี้ ตง้ั แต่บัดนเ้ี ปน็ ต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน 256๔

(นางสาววันทนา ปติ ิ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโทง

20

คำส่ังโรงเรียนวัดบางโทง
ท่ี ๕ / ๒๕๖๔

เรอ่ื ง การอยูเ่ วรรกั ษาความปลอดภยั สถานท่รี าชการ
...............................

ด้วยโรงเรียนวัดบางโทงเป็นสถานที่ราชการ ที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านซึ่งล่อแหลมและ
เสี่ยงต่อการเกิดขโมยทรัพย์สินที่มีค่าของทางราชการได้ ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยั สถานท่รี าชการ จึงให้มเี จ้าหนา้ ท่ีอยู่เวร ตรวจเวรอาคารสว่ นราชการโดยเคร่งครัด อาศัยอำนาจตามความ
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร
ตรวจเวร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256๔ ดังนี้

วัน/วันท่ี/เวลา ชอ่ื ผู้อยู่เวร ชื่อผตู้ รวจเวร บนั ทึกเหตุการณ์
วนั เสาร์ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปติ ิ

1 พฤษภาคม 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วอั าทติ ย์ นางสาวทัตพร คงยศ นางสาววันทนา ปติ ิ
2 พฤษภาคม 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั จนั ทร์ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปิติ
3 พฤษภาคม 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอังคาร นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววนั ทนา ปิติ
๔ พฤษภาคม ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

21

วัน/วนั ท่/ี เวลา ชอ่ื ผู้อยเู่ วร ชอื่ ผูต้ รวจเวร บนั ทึกเหตกุ ารณ์
วนั พุธ นางระพีพรรณ คำเอยี ด นางสาววันทนา ปิติ
นางสาววนั ทนา ปติ ิ
๕ พฤษภาคม 2564 นางสาววนั ทนา ปิติ
06.00-18.00 น นางสาววนั ทนา ปิติ
18.00-06.00 น นางสาววนั ทนา ปติ ิ
นางสาววันทนา ปติ ิ
วนั พฤหสั บดี นางชตุ ิมา ชมุ สม
๖ พฤษภาคม 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั ศกุ ร์ นางชตุ ิมา ชมุ สม
๗ พฤษภาคม 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันเสาร์ นางชุติมา ชมุ สม
๘ พฤษภาคม ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั อาทิตย์ นางสาวทัตพร คงยศ
๙ พฤษภาคม ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันจันทร์ นางสาวทตั พร คงยศ
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖4

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

22

วัน/วันท่ี/เวลา ช่ือผ้อู ย่เู วร ช่ือผ้ตู รวจเวร บันทกึ เหตกุ ารณ์
วันองั คาร นางสาวทตั พร คงยศ
นางสาววันทนา ปิติ
๑๑ พฤษภาคม 2564 นางชุตมิ า ชุมสม
06.00-18.00 น นางชตุ ิมา ชมุ สม นางสาววนั ทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น นางสาวทัตพร คงยศ
นางชตุ ิมา ชมุ สม นางสาววันทนา ปิติ
วนั พธุ นางชุติมา ชุมสม
๑๒ พฤษภาคม 2564 นางสาววนั ทนา ปิติ

06.00-18.00 น นางสาววนั ทนา ปิติ
18.00-06.00 น
นางสาววนั ทนา ปติ ิ
วนั พฤหัสบดี
๑๓ พฤษภาคม 2564

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั ศุกร์
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖4

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันเสาร์
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖4

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั อาทิตย์
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖4

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

23

วนั /วนั ท/่ี เวลา ชือ่ ผูอ้ ยู่เวร ชือ่ ผู้ตรวจเวร บนั ทึกเหตกุ ารณ์
วันจนั ทร์ นางชุตมิ า ชุมสม
นางชตุ มิ า ชุมสม นางสาววนั ทนา ปิติ
๑๗ พฤษภาคม 2564 นางชุตมิ า ชุมสม
06.00-18.00 น นางชุติมา ชุมสม นางสาววันทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น นางชตุ ิมา ชุมสม
นางชุตมิ า ชุมสม นางสาววนั ทนา ปิติ
วนั อังคาร
๑๘ พฤษภาคม 2564 นางสาววนั ทนา ปิติ

06.00-18.00 น นางสาววนั ทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น
นางสาววนั ทนา ปติ ิ
วันพธุ
๑๙ พฤษภาคม 2564

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันพฤหสั บดี
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖4

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั ศุกร์
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖4

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั เสาร์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖4

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

24

วัน/วันท่ี/เวลา ช่ือผูอ้ ยู่เวร ชื่อผูต้ รวจเวร บนั ทึกเหตกุ ารณ์
วนั อาทิตย์ นางชตุ มิ า ชุมสม
นางชตุ มิ า ชุมสม นางสาววันทนา ปิติ
๒๓ พฤษภาคม 2564 นางชุตมิ า ชมุ สม
06.00-18.00 น นางชตุ ิมา ชมุ สม นางสาววันทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น นางชุตมิ า ชมุ สม
นางชุตมิ า ชุมสม นางสาววันทนา ปิติ
วันจนั ทร์
๒๔ พฤษภาคม 2564 นางสาววันทนา ปิติ

06.00-18.00 น นางสาววนั ทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น
นางสาววันทนา ปติ ิ
วนั องั คาร
๒๕ พฤษภาคม 2564

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พธุ
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖4

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันพฤหสั บดี
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖4

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั ศกุ ร์
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖4

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

25

วนั /วันท/ี่ เวลา ชอื่ ผูอ้ ยเู่ วร ช่ือผู้ตรวจเวร บันทกึ เหตกุ ารณ์
วันเสาร์ นางชุตมิ า ชมุ สม
นางสาววันทนา ปติ ิ
๒๙ พฤษภาคม 2564 นางชตุ มิ า ชมุ สม
06.00-18.00 น นางสาววันทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น นางชุติมา ชุมสม
นางสาววันทนา ปิติ
วนั อาทติ ย์
๓๐ พฤษภาคม 2564

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันจนั ทร์
๓๑ พฤษภาคม 2564

06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

ใหผ้ ทู้ ีไ่ ดร้ ับการแตง่ ต้ังตามคำสั่งนี้ จงปฏบิ ัตหิ น้าที่ดว้ ยความรับผดิ ชอบ เพ่ือให้บังเกิดผลดตี อ่ สถานศึกษา
และหากมเี หตุการณไ์ ม่ปกตเิ กิดข้ึน ให้รบี รายงานเหตกุ ารณ์ต่อผู้บงั คับบัญชาชน้ั ต้นทราบโดยเรว็

ทั้งน้ตี ัง้ แตว่ ันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. 256๔ เป็นตน้ ไป
สงั่ ณ วนั ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. 256๔

( นางสาววนั ทนา ปิติ )
ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นวดั บางโทง

26

คำสัง่ โรงเรียนวัดบางโทง
ที่ ๖ / ๒๕๖๔

เรือ่ ง การอย่เู วรรักษาความปลอดภยั สถานทร่ี าชการ
...............................

ด้วยโรงเรียนวัดบางโทงเป็นสถานที่ราชการ ที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านซึ่งล่อแหลมและ
เสี่ยงต่อการเกิดขโมยทรัพย์สินที่มีค่าของทางราชการได้ ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภยั สถานท่รี าชการ จงึ ใหม้ ีเจ้าหนา้ ที่อยู่เวร ตรวจเวรอาคารสว่ นราชการโดยเคร่งครัด อาศยั อำนาจตามความ
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร
ตรวจเวร ประจำเดอื นมถิ นุ ายน พ.ศ.256๔ ดงั น้ี

วนั /วันท่/ี เวลา ช่ือผู้อยู่เวร ชอ่ื ผ้ตู รวจเวร บันทกึ เหตุการณ์
วนั พุธ นางชุติมา ชมุ สม
นางสาววนั ทนา ปติ ิ
1 มิถุนายน 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันพฤหสั บดี นางชุตมิ า ชมุ สม นางสาววนั ทนา ปติ ิ
2 มิถุนายน 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันศกุ ร์ นางชุตมิ า ชมุ สม นางสาววันทนา ปติ ิ
3 มถิ ุนายน 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั เสาร์ นางชตุ มิ า ชมุ สม นางสาววันทนา ปิติ
๔ มถิ นุ ายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

27

วนั /วันที่/เวลา ชื่อผอู้ ยเู่ วร ช่ือผ้ตู รวจเวร บนั ทกึ เหตุการณ์
วันอาทติ ย์ นางชุตมิ า ชุมสม
นางชตุ ิมา ชมุ สม นางสาววันทนา ปิติ
๕ มิถนุ ายน 2564 นางชตุ มิ า ชมุ สม
06.00-18.00 น นางชุติมา ชุมสม นางสาววนั ทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น นางชุติมา ชมุ สม
นางชตุ ิมา ชมุ สม นางสาววนั ทนา ปิติ
วนั จนั ทร์
๖ มถิ นุ ายน 2564 นางสาววันทนา ปติ ิ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น นางสาววันทนา ปิติ

วันอังคาร นางสาววันทนา ปติ ิ
๗ มิถนุ ายน 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พธุ
๘ มิถนุ ายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พฤหัสบดี
๙ มิถนุ ายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั ศกุ ร์
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

28

วัน/วันที่/เวลา ช่ือผู้อยู่เวร ชื่อผ้ตู รวจเวร บันทกึ เหตกุ ารณ์
วันเสาร์ นางชตุ ิมา ชุมสม
นางชตุ มิ า ชมุ สม นางสาววนั ทนา ปิติ
๑๑ มถิ นุ ายน 2564 นางชุติมา ชมุ สม
06.00-18.00 น นางชุตมิ า ชุมสม นางสาววันทนา ปิติ
18.00-06.00 น นางชุติมา ชุมสม
นางชุตมิ า ชมุ สม นางสาววนั ทนา ปติ ิ
วันอาทติ ย์
๑๒ มถิ ุนายน 2564 นางสาววนั ทนา ปิติ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น นางสาววันทนา ปติ ิ

วนั จันทร์ นางสาววันทนา ปติ ิ
๑๓ มถิ นุ ายน 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั องั คาร
๑๔ มถิ ุนายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พธุ
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พฤหัสบดี
๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

29

วัน/วนั ท่ี/เวลา ช่ือผู้อยู่เวร ชอ่ื ผ้ตู รวจเวร บนั ทกึ เหตกุ ารณ์
วันศุกร์ นางชุตมิ า ชุมสม
นางชตุ ิมา ชมุ สม นางสาววันทนา ปติ ิ
๑๗ มถิ ุนายน 2564 นางชตุ มิ า ชุมสม
06.00-18.00 น นางชุติมา ชุมสม นางสาววันทนา ปิติ
18.00-06.00 น นางชตุ ิมา ชมุ สม
นางชตุ มิ า ชุมสม นางสาววนั ทนา ปติ ิ
วันเสาร์
๑๘ มถิ ุนายน 2564 นางสาววนั ทนา ปิติ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น นางสาววันทนา ปิติ

วันอาทติ ย์ นางสาววันทนา ปติ ิ
๑๙ มิถนุ ายน 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันจันทร์
๒๐ มถิ นุ ายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันอังคาร
๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั พุธ
๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

30

วัน/วนั ที/่ เวลา ชือ่ ผู้อยู่เวร ช่อื ผ้ตู รวจเวร บนั ทึกเหตกุ ารณ์
วันพฤหสั บดี นางชุตมิ า ชุมสม
๒๓ มถิ นุ ายน 2564 นางชตุ มิ า ชมุ สม นางสาววันทนา ปติ ิ
06.00-18.00 น นางชุตมิ า ชุมสม
18.00-06.00 น นางชตุ ิมา ชุมสม นางสาววนั ทนา ปิติ
นางชตุ ิมา ชุมสม
วนั ศุกร์ นางชตุ ิมา ชุมสม นางสาววันทนา ปิติ
๒๔ มถิ นุ ายน 2564
06.00-18.00 น นางสาววนั ทนา ปิติ
18.00-06.00 น
นางสาววันทนา ปิติ
วันเสาร์
๒๕ มถิ ุนายน 2564 นางสาววนั ทนา ปติ ิ
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั อาทติ ย์
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วันจันทร์
๒๗ มถิ ุนายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

วนั อังคาร
๒๘ มถิ ุนายน ๒๕๖4
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

31

วนั /วันที/่ เวลา ชื่อผอู้ ยเู่ วร ชอ่ื ผูต้ รวจเวร บันทกึ เหตกุ ารณ์
วนั พธุ นางชุติมา ชุมสม
นางสาววันทนา ปติ ิ
๒๙ มถิ นุ ายน 2564 นางชุตมิ า ชุมสม
06.00-18.00 น นางสาววันทนา ปติ ิ
18.00-06.00 น

วันพฤหสั บดี
๓๐ มิถุนายน 2564
06.00-18.00 น
18.00-06.00 น

ให้ผทู้ ี่ไดร้ ับการแตง่ ตั้งตามคำส่ังนี้ จงปฏบิ ัติหนา้ ทีด่ ้วยความรบั ผดิ ชอบ เพื่อให้บงั เกดิ ผลดตี อ่ สถานศึกษา
และหากมีเหตกุ ารณ์ไมป่ กตเิ กิดขึ้น ใหร้ ีบรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บงั คบั บัญชาชั้นต้นทราบโดยเร็ว

ทงั้ นี้ตง้ั แตว่ นั ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. 256๔ เป็นตน้ ไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256๔

( นางสาววันทนา ปิติ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโทง

32

คำส่ังโรงเรยี นวัดบางโทง

ท่ี ๗/ ๒๕๖๔

เรอื่ ง คณะกรรมการขับเคลอื่ นนโยบายห้องเรียนคณุ ภาพ ระดบั สถานศึกษา

………………………………………………

ด้วยสำนกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มนี โยบายพฒั นาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ

๒๕๖๓ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน กำหนดให้มีห้องเรียนคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ยึดถือเป็น

แนวทางในการปรับปรงุ พฒั นาห้องเรียน การพฒั นาผเู้ รียนตามเปา้ หมายของการจัดการศกึ ษา

ดงั น้ัน เพ่ือเป็นการขบั เคลือ่ นนโยบายห้องเรียนคุณภาพสู่การปฎบิ ัติ โรงเรียนวดั บางโทง ดำเนินการพัฒนา

หอ้ งเรียนให้มีคณุ ภาพตามมาตรฐานห้องเรยี น พฒั นาผู้เรียนใหม้ ีคณุ ภาพบรรลตุ ามเป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ี

มปี ระสทิ ธภิ าพ โรงเรยี นวัดบางโทง จงึ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขบั เคล่ือนนโยบายหอ้ งเรียนคณุ ภาพ ดังน้ี

๑.นางสาววนั ทนา ปติ ิ ผ้บู รหิ ารสถานศึกษา ประธานกรรมการ

๒.นายวรเทพ ผาสกุ คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ

๓.นางสาวทัตพร คงยศ ครชู นั้ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ กรรมการ

๔.นางสาววันทนา ปติ ิ ครูชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ กรรมการ

๕.นางชุตมิ า ชุมสม ครชู น้ั ประถมศึกษาปที ่ี ๕-๖ กรรมการ

๖.นางระพพี รรณ คำเอียด วชิ าการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่กำกับดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผล สรุปผล การขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพระดับ
สถานศกึ ษา เปน็ ไปด้วยความเรยี บร้อย บรรลตุ ามวตั ถุประสงคแ์ ละเปา้ หมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการไปด้วยความ
เรียบรอ้ ยละเอาใจใส่ อย่าให้เกดิ ความเสยี หายต่อทางราชการได้

ประกาศ ณ วนั ที่ ๑7 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาววันทนา ปิต)ิ
ตำแหน่งผ้อู ำนายการโรงเรียนวัดบางโทง

33

คำสัง่ โรงเรยี นวัดบางโทง
ที่ ๘ /256๔

เรอื่ ง แตง่ ต้ังกรรมการตรวจรับพสั ดุ
ด้วยโรงเรียนวัดบางโทง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีความประสงค์จะจ้าง
เหมาบริการบคุ คลธรรมดาปฏิบัตงิ านธรุ การโรงเรียน โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งกรรมการการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบรหิ ารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ้ ๒๕ (๕) ดังตอ่ ไปน้ี

1. นางระพีพรรณ คำเอยี ด ตำแหน่งกรรมการ
ให้กรรมการตรวจรับพัสดุท่ีได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าดว้ ยการจัดซ้ือจดั จา้ งและการบรหิ ารพสั ดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนเ้ี ปน็ ต้นไป

ส่งั ณ วันที่ ๑7 พฤษภาคม พ.ศ.256๔

(ลงชอื่ )
(นางสาววันทนา ปิต)ิ

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวัดบางโทง

34

คำส่งั โรงเรียนวดั บางโทง

ที่ ๙ /256๔

เรอ่ื ง แตง่ ตง้ั ครปู ระจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕6๔

……………………………………………

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการให้แก่ผู้เรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นไปตามหลักสูตร

ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อให้ผู้เรียนคุณลักษณะตามเป้าหมายมี่

วางไว้จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตร ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๘ แต่งต้ังครปู ระจำชน้ั และหัวหนา้ ระดบั ชว่ งชน้ั ดังต่อไปนดี้ งั ต่อไปนี้

1. ครูประจำช้นั ประกอบด้วย

1.1 นางสาวทัตพร คงยศ ช้ันประถมศึกษาปที ่ี ๑-๒

1.2 นางชุตมิ า ชมุ สม ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ ๓-4

1.๓ นางระพพี รรณ คำเอียด ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

มหี น้าที่

1. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียนรู้ ที่

ท้าทายความสามารถของผู้เรยี น (จัดทำประวัตผิ เู้ รยี นท่ีต้องสอนเป็นรายบคุ คล)

2. กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็น

ความคดิ รวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทง้ั คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ (กำหนดเป้าหมาย K P A นกั เรียน

ท่ีตอ้ งสอน)

3. ออกแบบการเรียนรแู้ ละจัดการเรยี นรู้ทต่ี อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ

ทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย (คิดวิธีสอนในแต่ละชั่วโมงว่าจะ อธิบายอย่างไร จะให้นักเรียนทำกิจกรรม

อะไร )

4. จดั บรรยากาศท่ีเอือ้ ต่อการเรยี นรู้ และดูแลช่วยเหลอื ผเู้ รยี นใหเ้ กิดการเรียนรู้ (จะจดั หอ้ งเรียน

อย่างไร เตรียมนักเรยี นอย่างไร )

5. จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยกุ ต์ใช้ในการจดั การเรยี นการสอน (จะใช้สื่ออะไรในการสอน)

6. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา

และระดบั พัฒนาการของผู้เรยี น (จะวัดและประเมนิ ผลความร้ขู องนักเรียนอยา่ งไร)

7. วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง ปรับปรุงการจัดการ

เรยี นการสอนของตนเอง (นืผลการประเมนิ นกั เรยี นมาหาวธิ ีปรับปรุงการเรยี นการสอนให้ดขี ึน้ )

35

8. จดั ทำเอกสารธรุ การชั้นเรยี นให้ถกู ตอ้ งเปน็ ปจั จุบนั
9. งานอน่ื ๆ ที่ไดร้ ับมอบหมาย

ขอใหบ้ ุคคลที่ได้รับแต่งตงั้ ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ บั มอบหมายอยา่ งเต็มความรคู้ วามสามารถ เป็นไปดว้ ย
ความเรยี บรอ้ ยอยา่ ให้เกดิ ความเสยี หายแกท่ างราชการได้

ท้ังนี้ตงั้ แต่บัดนี้ เปน็ ต้นไป
สั่ง ณ วนั ท่ี 17 พฤษภาคม ๒๕64

(นางสาววนั ทนา ปติ )ิ
ผู้อำนวยการโรงเรยี นวัดบางโทง

36

คำส่งั โรงเรียนวดั บางโทง

ที่ ๑๐ / 2๕๖๔

เร่อื ง แตง่ ตัง้ ครูรบั ผดิ ชอบปฏบิ ตั งิ านประจำวนั (ครูเวรประจำวนั )

…………………………………………………..

เพ่อื ให้การปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนเปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย มีประสทิ ธิภาพในการควบคุมดูแลการ

จดั กจิ กรรมเด็กต้ังแตเ่ ดินทางมาโรงเรียน การทำความสะอาดบรเิ วณโรงเรยี นของกลุ่มสีการทำกิจกรรมหนา้ เสาธง

การบันทกึ สถติ ิการมาเรยี นประจำวนั การรบั ประทานอาหารกลางวนั กจิ กรรมฝึกสมาธิก่อนเขา้ ชัน้ เรยี นและการ

ดูแลนักเรยี นก่อนเดินทางกลับบ้าน และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครแู ละ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าดว้ ยการใหผ้ ู้บริหารสถานศกึ ษาเป็นผบู้ งั คบั บัญชาขา้ ราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึ ษาในสถานศึกษาโรงเรียนจงึ ขอแตง่ ตงั้ ครปู ฏบิ ตั ิหนา้ ท่ปี ระจำวนั ดังน้ี

๑. นางระพีพรรณ คำเอยี ด ครูเวรประจำวนั จันทร์

๒. นางระพีพรรณ คำเอียด ครเู วรประจำวันองั คาร

๓. นางชตุ มิ า ชมุ สม ครเู วรประจำวนั พุธ

๔. นางชตุ ิมา ชุมสม ครเู วรประจำวนั พฤหสั บดี

๕. นางสาวทัตพร คงยศ ครูเวรประจำวันศกุ ร์

ทงั้ น้ีครผู ู้ปฏบิ ัตหิ น้าท่เี วรประจำวันรับผิดชอบดูแลโรงเรียนต้ังแตเ่ วลา ๐6.๐๐ น. ถงึ ๑8.0๐ น
จึงขอให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตงั้ ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่อย่างเคร่งครัดใหเ้ กิดผลดีตอ่ นักเรียนและทางราชการ

ท้ังนีต้ ้ังแต่บัดนี้ เปน็ ตน้ ไป

สัง่ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม ๒๕6๔

(นางสาววนั ทนา ปติ )ิ
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวดั บางโทง

37

คำสง่ั โรงเรียนวดั บางโทง
ท่ี ๑๑ / ๒๕6๔

เร่อื ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิ ชอบห้องพเิ ศษ ปกี ารศึกษา ๒๕6๔
……………………………………………

เพ่อื ให้การจดั ดูแลอาคารเรยี น และหอ้ งพเิ ศษต่าง ๆ เปน็ ไปอยา่ งเหมาะสมกบั สภาพของโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และความคลอ่ งตวั สะอาดเปน็ ระเบียบ และสะดวกในการใหบ้ ริการ ตดิ ต่อ
ประสานงานของฝา่ ยตา่ ง ๆ ในปกี ารศกึ ษา ๒๕๕8 และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ แหง่ พระราชบญั ญัตขิ า้ ราชการ
ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ วา่ ด้วยการใหผ้ ู้บรหิ ารสถานศกึ ษาเป็นผู้บังคบั บัญชาขา้ ราชการครแู ละ
บคุ ลากรทางการศึกษาในสถานศกึ ษาโรงเรียนจึงขอแตง่ ต้ังบคุ ลากรรับผิดชอบ ดูแลห้องพิเศษ ดงั น้ี

๑. หอ้ งสำนักงาน/หอ้ งคอมพิวเตอร/์ หอ้ งพยาบาล / หอ้ งสว้ มหลงั อาคารสำนักงาน
๑.๑ นางสาววนั ทนา ปติ ิ

2. หอ้ งสมุด / สว้ มหลังหอ้ งสมดุ
2.๑ นางชุตมิ า ชุมสม

3. โรงอาหาร/หอ้ งครัว
3.๑ นางสาวสภุ านี ศรีสุขใส

4. ลานต้นหูกวาง
4.1 นางสาวทตั พร คงยศ

5. ห้องเก็บเครอื่ งมือและอปุ กรณต์ ่าง ๆ
5.๑ ครรู ะพีพรรณ คำเอยี ด

6. หนา้ -หลังอาคารเรยี น ป.1-6 คูนำ้ และอ่างแปรงฟัน
6.1 นางสาววนั ทนา ปติ ิ

ขอให้บุคคลท่ีได้รับการแตง่ ตง้ั ปฏิบตั ิหนา้ ท่อี ยา่ งเคร่งครัดให้เกิดผลดีตอ่ ผ้ใู ช้บรกิ ารและทางราชการ

ท้งั นต้ี งั้ แต่บดั น้ี เป็นต้นไป

สงั่ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นางสาววนั ทนา ปิติ)
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวดั บางโทง

38

คำสัง่ โรงเรยี นวัดบางโทง

ที่ ๑๒ / ๒๕6๔

เร่ือง แตง่ ต้ังเจา้ หนา้ ทผี่ ู้รับผดิ ชอบงานอ่ืน ๆ ปกี ารศึกษา 2564

……………………………………………

เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวและทุกคนมีส่วนร่วมในการ

บรหิ ารงานตามความสามารถ ความถนดั เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครองชมุ ชน และสถานศึกษา ถูกต้องตาม

ระเบียบของทางราชการ มีประสิทธิภาพ ดำเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว อย่างเป็นระบบ จึงอาศัยอำนาจตาม

ความในมาตรา ๓๙ แหง่ พระราชบญั ญตั ริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

และตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕47 แตง่ ตั้ง

คณะกรรมการร่วมบรหิ ารงานโรงเรยี น ดงั ต่อไปนี้

๑. เจา้ หน้าที่รับผิดชอบงานอนามยั โรงเรยี นและอาหารเสรมิ (นม)

๑.๑ นางชตุ มิ า ชุมสม

๒. เจ้าหน้าท่รี ับผดิ ชอบงานอาหารกลางวนั นักเรยี น

๒.๑ นางชุตมิ า ชมุ สม

๓. เจา้ หน้าท่ีรบั ผิดชอบงานธุรการ ระบบข้อมลู และข้อมลู สารสนเทศโรงเรียน

3.๑ นางสาวทัตพร คงยศ หวั หน้า

3.๒ นางระพีพรรณ คำเอยี ด ผู้ชว่ ย

4. เจ้าหนา้ ทร่ี ับผดิ ชอบงานแนะแนว และทุนการศึกษา

4.๑ ครูทุกคน

5. เจ้าหนา้ ทง่ี านทะเบยี นนักเรียน / งานวัดผลทางการศึกษา

5.๑ นางวระพีพรรณ คำเอียด หวั หนา้

5. 2 ครปู ระจำชนั้ ทกุ คน ผชู้ ่วย

6. เจ้าหนา้ ที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรยี น

6.๑ นางสาววันทนา ปติ ิ หวั หน้า

6.2 ครปู ระจำชน้ั ทกุ คน ผชู้ ่วย

7. เจ้าหน้าท่รี ับผดิ ชอบงานประชาสัมพนั ธ์ และสมั พนั ธ์ชุมชน

7.๑ นางสาวทัตพร คงยศ หวั หนา้

7.๒ ครปู ระจำชั้นทกุ คน ผชู้ ว่ ย

8. เจ้าหนา้ ท่รี บั ผิดชอบ งานสภานักเรยี นและงานประชาธิปไตยในโรงเรียน

8.1 นางสาววนั ทนา ปติ ิ หวั หน้า

8. 2 ครูประจำช้นั ทกุ คน ผู้ช่วย

9 เจ้าหนา้ ทรี่ ับผิดชอบ งานปอ้ งกันและแกไ้ ขปัญหายาเสพติด

39

9.1 นางระพีพรรณ คำเอยี ด หัวหนา้
9.2 ครทู ุกคน ผู้ชว่ ย

ขอให้บุคคลท่ีไดร้ บั การแต่งตงั้ ปฏบิ ตั ิหนา้ ทอ่ี ย่างเคร่งครัดให้เกิดผลดีตอ่ ผใู้ ชบ้ รกิ ารและทางราชการ

ทัง้ นี้ตั้งแตบ่ ดั นี้ เป็นตน้ ไป
ส่ัง ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

( นางสาววนั ทนา ปิติ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโทง

40

คำส่ังโรงเรียนวัดบางโทง

ที่ ๑๓ / ๒๕6๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุม่ สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รยี น

…………………………………………………………………………….

เพอื่ ใหเ้ ป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗

แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึ กษาเป็น

ผบู้ งั คบั บญั ชาข้าราชการครู และบคุ ลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจึงขอแต่งตง้ั คณะคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สาระการเรยี นรูแ้ ละกิจกรรมพฒั นาผูเ้ รยี น ประกอบดว้ ย

๑. กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย นางชตุ ิมา ชุมสม

๒. กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์ นางสาวทัตพร คงยศ

๓. กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางระพีพรรณ คำเอยี ด

๔. กลุ่มสาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษา ฯ นางชตุ มิ า ชุมสม

๕. กลมุ่ สาระการเรยี นรู้การงานอาชพี นางสาวทัตพร คงยส

๖. กล่มุ สาระการเรยี นรสู้ ุขศึกษาและพลศกึ ษา นางสาววันทนา ปติ ิ

7. กล่มุ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ นางระพีพรรณ คำเอยี ด

8. กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาตา่ งประเทศ นางสาววันทนา ปติ ิ

9. กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน

นางสาวทัตพร คงยศ หัวหน้า

9.1 กิจกรรมลกู เสอื – เนตรนารี

- ลกู เสือสำรอง นางสาวชตุ มิ า สวนนุด ผชู้ ว่ ย

- ลกู เสอื สามัญ นางสาววนั ทนา ปติ ิ/ นางสาวระพีพรรณ ดว้ งอนิ ทร์ ผู้ช่วย

9.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครูทกุ คน

9.3 กจิ กรรมชุมนมุ ครทู กุ คน

ขอให้คณะกรรมการท่ีไดร้ ับการแต่งตัง้ ปฏิบัตหิ นา้ ทโี่ ดยเคร่งครดั ใหเ้ กิดผลดีตอ่ ทางราชการ
ท้งั นีต้ ้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สัง่ ณ วนั ที่ 17 พฤษภาคม ๒๕64

(นางสาววนั ทนา ปติ ิ)
ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นวัดบางโทง

41

คำสัง่ โรงเรียนวดั บางโทง
ท่ี ๑๔ / 256๔

เรอ่ื ง แบ่งเขตพนื้ ทดี่ แู ลความสะอาดรักษาความสะอาดบรเิ วณโดยรอบโรงเรียน ปีการศึกษา ๑/256๔
-------------------------------------------------------

เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนในการดูแล รักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และการอนุรักษ์
สงิ่ แวดลอ้ มของโรงเรียน ส่งเสรมิ การมสี ว่ นรว่ มรู้คุณคา่ และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สิง่ แวดล้อม โรงเรยี นจึงแบ่งอาคารเรียน เขตพ้ืนทใ่ี หค้ รผู รู้ บั ผดิ ชอบและนักเรยี นรว่ มกันดูแล กจิ กรรมต่าง ๆ ดงั นี้

เขต ๑ ทางเข้าโรงเรียน / สนามเดก็ เล่น / ศาลาพระ / ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2559/ต้นจามจุรี
ผูร้ บั ผดิ ชอบเขตงาน คอื นางสาวระพีพรรณ ดว้ งอินทร์

เขต 2 หนา้ หลังอาคาร ป.1 ก /คูน้ำ / ศาลพระภูมิ / ลานเฟ่อื งฟา้ / ลานสวนหนิ
ผรู้ บั ผิดชอบเขตงาน คอื นางสาวชุตมิ า สวนนดุ

เขต 3 ดา้ นหนา้ อาคารอเนกประสงค์ สปช.202 / ทแ่ี ปรงฟัน / ส้วม สปช.102 /และ ส้วมชาย 4/59 จุด
คัดแยกขยะ
ผรู้ ับผดิ ชอบเขตงาน คอื นางสาววนั ทนา ปติ ิ

เขต 4 ลานตน้ หกู วาง / ทางเทา้ /โรงอาหาร/จุดบรกิ ารนำ้ ดมื่ สะอาด
ผรู้ บั ผิดชอบเขตงาน คอื นางทัตพร คงยศ

เขต 5 หอ้ งสมดุ / ห้องน้ำ 2 ที่น่ัง / หลุมขยะ / หนา้ สนามต้นพิกุล/แปลงเกษตร
ผู้รบั ผิดชอบเขตงาน คือ นางสาวชตุ ิมา สวนนดุ

ตารางรับผิดชอบ

เดอื น/กลุ่ม ศรทั ธา วริ ิยะ สติ สมาธิ ปัญญา

กรกฎาคม เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5

สิงหาคม เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 1

กนั ยายน เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 1 เขต 2

42

ตลุ าคม เขต 4 เขต 5 เขต 1 เขต 2 เขต 3
พฤศจกิ ายน เขต 5 เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4

กลุ่มศรัทธา

ลำดบั ที่ ชอ่ื +สกลุ ช้ันเรียน ตำแหนง่ หมายเหตุ
ป.1 สมาชกิ หมายเหตุ
๑ เด็กชายณภทั ร บตุ รแกว้ ป.๒ สมาชิก หมายเหตุ
ป.๓ สมาชิก
๒ เดก็ ชายณัฐเศรษฐ์ ชูน้อย ป.๕ สมาชิก
ป.๕ หัวหนา้
๓ เด็กหญิงวนัสนนั ท์ จุ่มชว่ ย

๕ เด็กหญิงธณัฐพร ต่อตดิ

๖ เด็กหญิงหญิงพิมณภา โอบุญเรือง

กล่มุ วริ ิยะ

ลำดบั ท่ี ชื่อ+สกลุ ชั้นเรียน ตำแหนง่
ป.๒ สมาชกิ
๑ เด็กชายเอกภวิชย์ คลองมดคัน ป.๓ สมาชกิ
ป.๔ สมาชิก
๒ เดก็ ชายพิชยั ผดงุ ทรัพย์ ป.5 รองหวั หนา้

๓ เดก็ ชายศักรินทร์ ส่งศรี

๕ เดก็ หญงิ กลั ยทรรศน์ พรหมกุล

เขต 3 กลมุ่ สติ

ลำดบั ที่ ชือ่ +สกลุ ชน้ั เรยี น ตำแหน่ง
ป.๑ สมาชิก
๑ เด็กชายธรรมรงค์ ผดุงทรัพย์ ป.๒ สมาชกิ
ป.๔ รองหัวหน้า
๒ เดก็ ชายกวิน ชสู ุข ป.๔ สมาชกิ
ป.๕ สมาชกิ
5 เดก็ ชายเกียรติศักด์ิ แกว้ ทับทิม

๖ สมศกั ดิ์ มงกฎุ แก้ว

๗ เดก็ หญงิ เจนจริ า คำวิแสง

43

กลุ่มสมาธิ

ลำดับที่ ช่ือ+สกลุ ชั้นเรยี น ตำแหน่ง หมายเหตุ
ป.1 สมาชิก
๑ เด็กหญงิ กลว้ ย มอญ ป.1 สมาชกิ
ป.3 สมาชิก
2 เดก็ หญงิ ดาว มอญ ป.๕ หัวหน้า

4 เด็กหญิงปยิ ะวรรณ วิมนต์ทรง

5 เดก็ หญงิ แอะแอ๊ะ โทน

กลุม่ ปัญญา

ลำดับท่ี ชือ่ +สกุล ชัน้ เรยี น ตำแหนง่ หมายเหตุ
ป.1 สมาชกิ
๑ เดก็ ชายเกรียงไกร บุตรแก้ว ป.2 สมาชิก
ป.๔ สมาชิก
3 เด็กหญงิ ปิ่นแก้ว นวลบตุ ร ป.๕ รองหวั หนา้
ป.๕ สมาชกิ
4 เด็กชายพิสษิ ฐด์ ี บำรุงวงค์

5 เด็กชายธีรเดช คงผอม

6 เดก็ ชายอนรุ กั ษ์ นาคมี

เพิม่ เตมิ ดแู ลห้องคอม ห้องประชมุ
เด็กหญงิ กัลยทรรศน์ พรหมกุล

ทง้ั น้ีให้ทุกฝา่ ย ดำเนินการตามท่ไี ดร้ ับมอบหมายดว้ ยความรบั ผิดชอบ เพื่อใหบ้ รรลุเปา้ หมายทกุ ประการ
สงั่ ณ วนั ท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

( นางสาววันทนา ปติ ิ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโทง

44

แผนผงั เขตพนื ้ ทีร่ บั ผิดชอบเขตงาน

หอ้ งน้า หอ้ งสมุด โรงอาหาร

แปลงเกษตร เสาธง

อาคารอนุบาล

สนามฟุตบอล

ลานกิจกรรม

สนามเด็กเล่น

สว้ ม อาคาร อาคารเรียน ป.1 ก
สานกั งาน

45

คำส่ังโรงเรียนวดั บางโทง
ที่ ๑๕ / ๒๕6๔

เรอ่ื ง การประชมุ /แนะแนวนักเรยี นวันสดุ สปั ดาห์ ปีการศึกษา ๑/ 256๔
……………………………………………

กจิ กรรมการประชมุ แนะแนวนกั เรียนวันศกุ ร์สดุ สปั ดาห์ เป็นสว่ นหน่ึงของกิจกรรมการจดั การเรียนการ
สอน แตจ่ ะเน้นไปในเรื่อง การแก้ไขส่ิงบกพร่อง การยกย่องชมเชยในส่ิงทที่ ำได้ดี การรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของนกั เรยี น ตลอดจนการสอดแทรก กิจกรรมคุณธรรมจรยิ ธรรม จงึ แตง่ ต้ังคณะกรรมการจัดประชุม
ดังต่อไปน้ี

ชดุ ท่ี ๑. นางสาวทตั พร คงยศ
ชดุ ที่ ๒. นางชตุ ิมา ชุมสม
ชุดท่ี ๓. นางระพพี รรณ คำเอียด

ขอให้ผู้ที่ได้รบั การแตง่ ต้ังปฏบิ ัติหน้าทีอ่ ย่างเครง่ ครดั ให้เกิดผลดตี อ่ ผใู้ ชบ้ ริการและทางราชการ
ทง้ั น้ีตัง้ แต่บัดน้ี เปน็ ต้นไป
สง่ั ณ วนั ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

( นางสาววันทนา ปติ ิ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโทง

46

คำสัง่ โรงเรยี นวดั บางโทง
ที่ ๑๖ / ๒๕6๔

เร่อื ง แต่งตงั้ คณะกรรมการบริหารหลักสตู รและงานวิชาการสถานศกึ ษาข้นั พื้นฐาน

โรงเรยี นวดั บางโทง ปกี ารศกึ ษา ๒๕6๔

*********************************
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๗ ที่กำหนดให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถ่นิ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์เพ่อื เป็นสมาชิกท่ดี ีของครอบครัว ชมุ ชน สังคมและประเทศชาติ และสอดคล้อง
กับระเบยี บกระทรวงศกึ ษาธิการวา่ ด้วยคณะกรรมการบรหิ ารหลักสูตรและงานวชิ าการสถานศึกษาข้ันพน้ื ฐาน พ.ศ.
๒๕๔๔
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรยี นวัดบางโทง ปีการศกึ ษา ๒๕61 ดังนี้

๑. นางสาววนั ทนา ปิติ ผู้อำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ
๓. นางสาวชตุ มิ า ชุมสม ครู กรรมการ
๔. นางระพีพรรณ คำเอียด ครู กรรมการ
๕. นางสาวทัตพร คงยศ ครู กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ มีหนา้ ท่แี ละดำเนินการจดั การตามข้ันตอนที่กำหนด ดงั น้ี
๑. วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว

ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ศิลปวฒั นธรรม ภูมิปัญญาท้องถน่ิ

47

๒. จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้องและ
เปน็ ไปตามหลักสตู รการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน

๓. ส่งเสริมและสนบั สนนุ การพฒั นาบคุ ลากรเกยี่ วกับการพัฒนาหลักสตู ร การจดั กระบวน การเรยี นรู้ การวัดและ
ประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสตู ร

๔. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อยา่ งมีประสทิ ธิภาพและมีคณุ ภาพ

๕. ประชาสัมพนั ธ์หลักสตู รและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผปู้ กครอง ชุมชนและผเู้ กี่ยวข้องและนำข้อมูล
ป้อนกลบั จากฝา่ ยตา่ ง ๆ มาพิจารณาเพอื่ ปรบั ปรุงและพัฒนาหลกั สูตรของสถานศึกษา

๖. ส่งเสริมสนับสนนุ การวจิ ัยเกีย่ วกบั การพัฒนาหลกั สตู ร และกระบวนการเรียนรู้
๗. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเปน็ รายบุคคล ระดับช้นั และช่วงชนั้ ระดับวิชา กลุม่ วชิ า ในแต่ละปี
การศกึ ษา เพ่ือปรบั ปรงุ แกไ้ ข และพัฒนาการดำเนนิ งานด้านตา่ ง ๆ ของสถานศกึ ษา
๘. ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้ว ใช้ผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสตู รปกี ารศกึ ษาต่อไป
๙. รายงานผลการปฏบิ ัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคณุ ภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ เหนือสถานศึกษา
สาธารณชน และผูเ้ ก่ยี วข้อง

ท้งั นี้ใหผ้ ู้ไดร้ บั การแต่งตง้ั ปฏบิ ัตหิ น้าทที่ ไี่ ดร้ บั มอบหมายอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ และบรรลุตามวตั ถุประสงค์
ที่ตงั้ ไว้

ท้ังนี้ ตงั้ แต่บัดนีเ้ ปน็ ตน้ ไป

สงั่ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลงชือ่ )
(นางสาววนั ทนา ปิติ)

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนวัดบางโทง


Click to View FlipBook Version