The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A4_Story Writing_45_พงศกร เรืองเวทย์สกุล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pongsakorn0228, 2021-04-19 17:59:27

A4_Story Writing_45_พงศกร เรืองเวทย์สกุล

A4_Story Writing_45_พงศกร เรืองเวทย์สกุล

Story Writing

เป้าหมายท่ีสาเรจ็

เป้าหมาย : สอบเขา้ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ธนบุรไี ดส้ าเรจ็

จากสภาพสงั คมในปัจจุบนั การศกึ ษาเปรยี บเสมอื นใบเบกิ ทาง หรอื เครอ่ื งมอื ในการหางานทาซง่ึ เป็นสง่ิ
ทน่ี าไปสคู่ วามสาเรจ็ และความเจรญิ กา้ วหนา้ ทาใหค้ นสว่ นใหญม่ คี วามตอ้ งการทจ่ี ะศกึ ษาในระดบั ท่ี
สงู ขน้ึ ซง่ึ การทจ่ี ะสอบเขา้ มหาวทิ ยาลยั นนั้ จะมกี ารแขง่ ขนั กนั ดว้ ยความรู้และความสามารถ ซงึ่ เราใน
ตอนทอ่ี ยู่ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 เราตงั้ ใจทจ่ี ะเลอื กศกึ ษาสายวทิ ย์-คณิต เพราะเราคดิ วา่ สายการเรยี นน้ี
สามารถต่อคณะวศิ วกรรมศาสตรไ์ ดง้ ่าย เราเป็นคนทเ่ี รยี นไม่เก่งแต่ไม่ไดแ้ ย่ เม่อื เรยี นมาจนถงึ ชนั้
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 เราไดล้ งเรยี นพเิ ศษเพอ่ื สอบเขา้ มหาวทิ ยาลยั เราและเพอ่ื นจากโรงเรยี นวดั สทุ ธวิ รา
รามจดั กลมุ่ ช่วยกนั ตวิ หนงั สอื พยายามทาแบบฝึกหดั และขอ้ สอบเกา่ ใหเ้ ยอะขน้ึ และแบง่ เวลาในการ
อ่านหนงั สอื ทาใหเ้ ขา้ ใจมากยง่ิ ขน้ึ จากทเ่ี ราเรยี นไมค่ ่อยเก่งกด็ ขี น้ึ จนทาใหค้ ะแนนของเราเป็นท่ี 4 ใน
หอ้ งทาใหเ้ รามคี วามสขุ มาก

กอ่ นถงึ วนั สอบเป็นชว่ งปิดเทอมเราได้ไปหางานทาเพอ่ื เตรยี มพรอ้ มสารบั ค่าใชจ้ า่ ยในมหาวทิ ยาลยั
เพราะในการเรยี นมหาวทิ ยาลยั จาเป็นตอ้ งใชเ้ งนิ จานวนมาก เมอ่ื ทางานเสรจ็ เราจะกลบั มาทบทวน
เน้อื หาทจ่ี ะใชส้ อบเสมอ เม่อื ถงึ วนั สอบเรารสู้ กึ ต่นื เตน้ มาก และตงั้ ใจจะทาใหเ้ ตม็ ท่ี แต่กผ็ า่ นไปไดด้ ว้ ยดี
มที งั้ ขอ้ ทท่ี าไดแ้ ละไม่ได้ แตข่ อ้ ทท่ี าไดม้ มี ากกวา่ ทาใหร้ สู้ กึ สบายใจ เมอ่ื คะแนนออกเรากน็ าคะแนนไป
สมคั รสอบทม่ี หาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ธนบุรี ภาควชิ าวศิ วกรรมสงิ่ แวดลอ้ ม เมอ่ื ประกาศผล
เราไดส้ ทิ ธสิ มั ภาษณ์ เมอ่ื ประกาศผลมาเราตดิ วศิ วกรรมสง่ิ แวดลอ้ มทาใหเ้ ราดใี จมาก เป้าหมายทเ่ี ราตงั้
ไวแ้ ละตงั้ ใจทาจงึ สาเรจ็ ไดด้ ว้ ยดี

เป้าหมายที่ไม่สาเรจ็

เป้าหมาย : การฝึกซอ้ มร่างกายในการแขง่ ฟุตซอล

ฟุตซอลถอื เป็นการออกกาลงั กายประเภทหนงึ่ และกฬี าฟุตซอลเป็นกฬี าทผ่ี ชู้ ายหลายคนใฝ่ฝันทจ่ี ะได้
เลน่ และแขง่ ขนั ในสกั ครงั้ หนงึ่ ในตอนทเ่ี ราอยู่มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 เรามโี อกาสไดเ้ ลน่ กฬี าฟุตซอลครงั้ แรก
และทาใหเ้ กดิ ความรสู้ กึ ชอบ และเรมิ่ เลน่ เป็นประจา แต่กเ็ ลน่ ไดไ้ ม่เก่งนกั เหมอื นไดเ้ ล่นสนุกกบั เพ่อื นๆ
จนวนั นงึ มอี าจารยท์ ่านหน่งึ เขา้ มาฝึกสอนทกั ษะเพอ่ื ทจ่ี ะใหม้ ที กั ษะการเลน่ ทด่ี ขี น้ึ เชน่ การฝึกเล้ยี งลูก
สง่ ลูก และฝึกเตรยี มพรอ้ มร่างกายโดยการวงิ่ เพ่อื ใหพ้ รอ้ มทจ่ี ะอยใู่ นการแขง่ ขนั ไดน้ านขน้ึ และเรา
สามารถทามนั ออกมาไดด้ ี ในชว่ งแรกเราฝึกซอ้ มบ่อยมาก แตด่ ว้ ยเรอ่ื งการเรยี นทจ่ี ะตอ้ งเตรยี มสอบเขา้
มหาวทิ ยาลยั ทาใหเ้ ราไปซอ้ มน้อยลง แต่เรากพ็ ยายามหาเลาไปฝึกซอ้ มอยู่เสมอ เมอ่ื เวลาผา่ นไปเราได้
กลบั ไปรวมตวั เพ่อื เลน่ ฟุตซอลกบั เพอ่ื นอกี ครงั้ มนั ทาใหเ้ ราคดิ ถงึ ช่วงเวลาเกา่ ๆ และกลบั ไปเลน่ ฟุต
ซอลมากขน้ึ

ผ่านไปไมน่ านมรี ายการแขง่ ขนั รายการหน่ึง ซง่ึ เพ่อื นไดช้ กั ชวนเราใหส้ มคั รลงแขง่ ในรายการนนั้
ในตอนทแ่ี ขง่ เราไมม่ นั่ ใจเลยเพราะเราเล่นไดไ้ มด่ เี หมอื นคนอน่ื เป็นเพราะเรามเี วลาในการซอ้ มนอ้ ยกวา่
คนอ่นื ทาใหใ้ นการแขง่ นนั้ ทมี พวกเราไม่สามารถไดท้ ่ี 1 ในการแขง่ ขนั นนั้ ได้ เพราะความผดิ พลาดขณะ
การแขง่ ขนั ทาใหเ้ รารสู้ กึ เสยี ใจอยา่ งมาก แตเ่ รากพ็ ยายามทาออกมาใหด้ ที ส่ี ดุ เพราะไมอ่ ยากรสู้ กึ ผดิ หวงั
ในตวั เองทหี ลงั ถงึ เป้าหมายน้จี ะไม่ประสบผลสาเรจ็ แต่เรากร็ สู้ กึ ดใี จท่เี คยไดเ้ กบ็ เกยี่ วประสบการณ์ใน
ดา้ นน้ี


Click to View FlipBook Version