The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Laporan Pelaksanaan LI Sesi Disember 2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by psis.upli, 2019-05-10 05:41:16

Laporan Pelaksanaan LI Sesi Disember 2018

Laporan Pelaksanaan LI Sesi Disember 2018

LAPORAN
PELAKSANAAN
LATIHAN INDUSTRI

Disember 2018

Disediakan oleh,
Unit Perhubungan dan Latihan Industri

Politeknik Sultan Idris Shah

LAPORAN PELAKSANAAN
LATIHAN INDUSTRI
SESI DISEMBER 2018

TEMPOH:
10 DISEMBER 2018 - 26 APRIL 2019

Disediakan Oleh:
U​ NIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

1

1.0 Persediaan dan Penempatan Pelajar LI Sesi Disember 2018

1.1 Tempoh pelaksanaan Latihan Industri sesi Disember 2018 adalah 10 Disember
2018 hingga 26 April 2019. Pendaftaran Kursus LI sesi ini telah diadakan pada
minggu pertama kuliah Sesi Jun 2018. Jadual 1 berikut menunjukkan statistik
bilangan pelajar yang telah mendaftar Kursus LI beserta penempatan mengikut
sesi dengan bilangan organisasi yang terlibat setiap jabatan. Daripada jadual ini,
didapati, LI sesi Disember 2018 telah melibatkan sebanyak ​591 buah organisasi
bagi ​645​ orang (termasuk 18 pelajar mengulang penilaian (MP)).

Jadual 1: Statistik Persediaan dan Penempatan Pelajar LI Sesi Disember 2018

BIL JABATAN PROGRAM BIL PENEMPATAN JUMLAH BILANGAN

PELAJA PELAJA ORGANISAS

R BIL. BIL R I LATIHAN
DAFTAR PELAJA PELAJAR LI

KURSUS R MP**

SEMASA

Jabatan DAS 61 60 1
3 174 173
1 Kejuruteraan DKA 89 79 -

Awam (JKA)
DSB 36 31

Jabatan DEP 74 69 5
140 137
2 Kejuruteraan DTK 66 66
-
Elektrik (JKE)

Jabatan DHF 44 43 -

3 Pelancongan DUP 48 46 - 89 89
Dan Hospitaliti

(JPH)

Jabatan DIB 90 90 -
157 111
4 Perdagangan
(JP) DSK 67 67 -

Jabatan DNS 55 48 7

Teknologi

5 Maklumat Dan 2 85 81
Komunikasi DDT 30 28

(JTMK)

JUMLAH KESELURUHAN 660 627 18 645 591

*SP- Semester Pendek
**MP- Mengulang Penilaian (Tempoh : 11 Februari 2019 - 28 Jun 2019)

2

3

2.0 Lawatan Penyeliaan LI Sesi Disember 2018

2.1 Lawatan penyeliaan LI Sesi Disember 2018 adalah melibatkan penyeliaan secara
zoning. Politeknik Sultan Idris Shah terlibat dalam memantau ​993 orang pelajar
Politeknik Se-Malaysia yang menjalani latihan industri di dalam N​ egeri Selangor,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

2.2 ​Surat Lantikan Pensyarah Pemantau bertarikh ​24 Januari 2019, Ruj:
PSIS/600-2/1 Jld 3 (72) d​ isertakan dengan lampiran S​ enarai Tugas Pensyarah
Pemantau Latihan Industri​ sebagai panduan semasa lawatan penyeliaan.

2.3 T​ aklimat Lawatan Penyeliaan dan ​Taklimat Tuntutan Perjalanan Penyeliaan
diadakan pada ​25 Januari 2019 di Bilik Sidang PSIS, R​ uj: PSIS/600-2/1 Jld 3(71)
dan PSIS/600-2/ Jld 3 (70). Rajah 1 menunjukkan rekod kehadiran taklimat
penyeliaan:

Rajah 1 : Rekod Kehadiran Taklimat Penyeliaan
2.4 Lawatan penyeliaan telah dilaksanakan bermula ​04 Februari sehingga 22 Mac

2019.
2.5 Jumlah Kos Tuntutan Perjalanan Penyeliaan S​ esi Disember 2018 kali ini adalah

sebanyak R​ M 37,012.25 d​ i mana ​994 o​ rang pelajar telah diselia di ​582 buah
organisasi​ melibatkan ​34 zon​.
2.6 Jadual 2 menunjukkan bilangan pelajar yang diselia oleh pensyarah pemantau dari
PSIS mengikut politeknik asal pelajar.

4

Jadual 2 : Statistik Penyeliaan Latihan Industri Sesi Disember 2018 yang dilaksanakan
oleh Pensyarah Pemantau PSIS terhadap pelajar Politeknik Se-Malaysia

SINGKATAN BIL. BIL. YANG BIL.
POLITEKNIK PELAJAR
BIL (ORANG) + - DIPANTAU APPENDIX CATATAN

(ORANG) LENGKAP

1 PUO 50 42 52 Tindakan
52 - 1 pelajar dipantau PSA

- 1 pelajar dipantau PSA

2 POLISAS 60 04 54 Tindakan
- 2 pelajar dipantau PSA

54 - 1 pelajar Gagal LI
- 1 pelajar tidak wujud di
organisasi

Tindakan

3 POLIMAS 27 03 24 24 - 2 pelajar dipantau PSA
- 1 pelajar diberhentikan

organisasi

4 PKB 18 00 18 18

5 PKS 8 00 8 8
6 PPD
91 11 91 Tindakan
91 - 1 pelajar dipantau PPD

7 PKK 2 00 2 2
8 PSA
12 21 13 13 Tindakan
- 1 pelajar dipantau PSA

Tindakan

- 2 pelajar dipantau

9 PIS 36 05 31 31 POLISAS
- 1 pelajar dipantau PPD

- 1 Pelajar dipantau PMM

- 1 pelajar dipantau PIS

10 PSP 13 12 12 12 Tindakan
11 PMK - 2 pelajar dipantau PSP
12 PKT
13 PSMZA 9 00 9 9

14 PMM 7 00 7 7

15 PSAS 47 11 47 47 Tindakan
16 PTSB - 1 pelajar dipantau PSA

Tindakan

35 13 33 33 - 1 pelajar dipantau PSA
- 1 pelajar dipantau PMM

- 1 pelajar dipantau PSP

7 10 8 8

12 22 12 12 Tindakan
- 2 pelajar dipantau PMU

5

17 PTSS 32 10 33 33

18 PMS Tindakan

19 PBU 52 23 51 51 - 2 pelajar dipantau PSA
20 PJK - 1 pelajar meninggal
21 PNS
dunia
22 PBS
3 01 2 2 Tindakan
23 PMJ - 1 pelajar dipantau PSA
24 PHT
25 PSS 5 00 5 5
26 PMKu
27 PMTG 4 61 9 9 Tindakan
28 PTSN - 1 pelajar dipantau PNS

Jumlah Pelajar 9 01 8 8 Tindakan
(Orang) - 1 pelajar dipantau PSA

11 21 12 12 Tindakan
- 1 pelajar dipantau PSA

3 00 3 3

2 00 2 2

6 00 6 6

1 00 1 1

10 00 10 10

572 24 31 565 565 31 pelajar tidak dipantau
berdasarkan catatan

2.7 Jadual 3 menunjukkan penerimaan ​Appendix 3 pelajar PSIS yang diselia oleh
pegawai daripada Politeknik Se-Malaysia.

Jadual 3 : Statistik Penerimaan ​Appendix 3​ Pelajar PSIS

BIL SINGKATAN BILANGAN PENERIMAAN CATATAN

POLITEKNIK PELAJAR APPENDIX 3

PSIS

(ORANG)

1 PUO 44 42 Selesai
Tolak
- 1 (dipantau PSIS)
- 1 (Gagal LI)

2 POLISAS 4 4 Lengkap/Selesai

3 POLIMAS 15 15 Lengkap/Selesai

4 PKB 4 4 Lengkap/Selesai

5 PPD 8 9 Tambah
- 1 (pelajar MP)

6 PKK 2

6

7 PSA 16 16 Selesai
8 PIS 12
9 PSP 6 12 Lengkap/Selesai
10 PMK 15
6 Lengkap/Selesai
11 PKT 2
12 PSMZA 3 14 Lengkap/Selesai
13 PMM 16 Tolak
- 1 (tangguh LI)
14 PSAS 3
15 PTSB 1 2 Lengkap/Selesai
16 PSIS 433
3 Lengkap/Selesai
17 PTSS 5
18 PMS 1 14 Selesai
19 PNS 6 Tolak
- 2 (dipantau PSA)
20 PBS 30
21 PMJ 4 3 Lengkap/Selesai
22 PSS 1
23 PMKL 3 1 Lengkap/Selesai
24 PMKu 2
25 PMBS 1 431 Lengkap/Selesai
26 PMTG 1 Tolak
27 PTSN 1 - 1 (Tidak layak LI)
28 PTS 1 - 2 (Tangguh LI)
640 Tambah
Jumlah Pelajar - 1 (PUO)

5 Lengkap/Selesai

5 Lengkap/Selesai
Tolak
- 1 (Gagal LI)

30 Lengkap/Selesai

4 Lengkap/Selesai

1 Lengkap/Selesai

3 Lengkap/Selesai

2 Lengkap/Selesai

1 Lengkap/Selesai

1 lengkap/Selesai

1 Lengkap/Selesai

1 Selesai

633 Pemantauan dapat dilaksanakan sepenuhnya

7

3.0 Penyeliaan Pelajar LI Sesi Disember 2018

3.1 Surat makluman penyeliaan kepada pelajar dimuat naik ke laman web PSIS,
bertarikh 0​ 8 Februari 2019 ​, rujukan P​ SIS/600-2/1 Jld 3 (83).

3.2 Peringatan Penghantaran Kad Pengesahan Lapor Diri dan Kad Maklumat LI Sesi
Disember 2018 direkodkan seperti Rajah 2 mengikut program dan jabatan.

Rajah 2 : Bilangan Pelajar LI Sesi Disember 2018 Menerima Surat Peringatan
3.3 Surat Peringatan Akhir Penghantaran Kad Pengesahan Lapor Diri dan Kad

Maklumat LI Sesi Disember 2018 seperti yang direkodkan di Rajah 3 dan semua
pelajar telah menghantar kad kecuali 2 pelajar yang tidak melengkapkan dokumen.
Pelajar berkenaan telah dikenakan Surat Tunjuk Sebab P​ SIS/600-2/1 Jld 3 (89) dan
telah menjawab dan mengemukakan dokumen yang lengkap.

Rajah 3 : Bilangan Pelajar LI Sesi Disember 2018 Menerima Surat Peringatan Akhir

8

3.4 Bagi sesi Disember 2018 Terdapat ​3​ orang pelajar yang diluluskan atas sebab tertentu
untuk bertukar tempat LI seperti yang dinyatakan di dalam Jadual 5:

Jadual 5 : Pelajar Bertukar Organisasi Sesi Disember 2018

BIL NO NAMA ORGANISASI ORGANISASI BARU CATATAN
PENDAFTARAN PELAJAR LAMA (SEBAB)

1 17DNS16F1052 Ainur Naseiha OZO Group PLT, Opensoft Technologies Organisasi lama
binti Kamarudin No. 19, jalan SP Sdn Bhd, No.7A, Jalan melepaskan pelajar
8/6, Bandar KS 3A, Taman Kinrara, kerana bidang kerja
Saujana Putra, Seksyen 3, 47190 yang ditawarkan tidak
42610, Jenjarom, Puchong,Selangor. selari dengan bidang
Selangor pembelajaran pelajar
(Tarikh di organisasi
baru : 17/01/2019)

2 17DAS16F1049 Ainur Zahirah Majlis Nilaimas Services, No. Organisasi lama
17-2 & 17-3, Jalan melepaskan pelajar
binti Jamil Perbandaran Equine 10D, Taman kerana skop kerja yang
Equine, 43300, Seri tidak sesuai.
Manjung, Jalan Kembangan, Selangor (Tarikh di organisasi
baru : 24/12/2018)
Pinang Raja,

32040, Seri

Manjung, Perak

3 17DTK16F1028 Ros Iffah Izzati Asia Techbiz Sdn. Mytrob Computer Sales Permohonan pelajar

binti Mat Danail Bhd., No. 18, Jalan & Services, 88A, jalan untuk bertukar

Melati 1, Zon pengkalan, tyaman organisasi kerana tidak

Melati, Bandar Pekan Baru, 08000, menepati skop kerja.

Amanjaya, 08000, Sungai Petani, Kedah (Tarikh di organisasi

Sungai Petani, baru : 01/02/2019)

Kedah

3​ .5 Terdapat beberapa kes situasi yang perlu diberi perhatian terhadap pelajar LI Sesi
Disember 2018 (Jadual 6)
Jadual 6 : Rekod Kes Situasi Pelajar LI Sesi Disember 2018

BIL KES BIL NAMA NO STATUS
KES PENDAFTARAN

1 Memohon 1 17DTK16F1035 ● Perincian Kes/Hasil siasatan:​
lebih dari Muhammad a. Sesi khidmat nasihat diberikan
satu tempat Suhil bin
latihan dalam Mohd Idris b. Surat Amaran ​(Perkara 8.7.1 GPLI)
satu-satu c. Pelajar memberikan surat tunjuk sebab dan
masa 1
surat permohonan penempatan di ​CDS
2 Berhenti Megala a/p Technology Sdn. Bhd.
pengajian Munusamy
● Tindakan/Keputusan​: Permohonan diluluskan dan
surat pembatalan latihan industri di Atlas Copco

(Malaysia) Sdn. Bhd. telah dibuat

17DKA16F1044 ● Perincian Kes/Hasil siasatan:​
a. Pelajar membuat permohonan berhenti
pengajian di politeknik kerana mendapat
tawaran dalam Diploma Farmasi, Institut
Latihan Sultan Azlan Shah, Ulu Kinta.
b. Sesi khidmat nasihat diberikan

● Tindakan/Keputusan​: pengajian pelajar
a. Permohonan berhenti

diluluskan

9

3 Tidak 1 ● Perincian Kes/Hasil siasatan:​
Mendaftar a. Pelajar diberi status Gagal LI pada sesi Jun
Kursus LI 2018 dan dikehendaki mengulang kursus LI
pada sesi Disember 2018.
b. Pelajar tidak mendaftar Kursus LI sesi
Disember 2018 seperti yang telah diarahkan.

Kanisha a/p 17DUP15F2037 ● Tindakan/Keputusan​:
Thamby Raja a. 09/08/2018 :
Surat panggil daftar kursus dikeluarkan oleh
Jabatan Pelancongan & Hospitaliti. Tiada
maklumbalas diterima daripada pelajar.
b. 22/01/2019 :
Berdasarkan Mesyuarat Jawatankuasa
Peperiksaan (MP), Surat Tindakan: GAGAL LI
Kali Kedua dikeluarkan kepada pelajar

4 Tidak Melapor 1 (TIADA REKOD ORGANISASI)
Diri di Perincian Kes:
Organisasi
Latihan a. Pelajar diberi status Gagal LI pada sesi Jun
2018 dan dikehendaki mengulang kursus pada
sesi Disember 2018.

b. Pelajar memohon organisasi tetapi tiada
maklumbalas dan tiada rekod daftar organisasi
latihan.

Putera Azid 17DUP15F1025 ● Hasil siasatan​:
Iskandar bin a. Pelajar didapati​ ​tidak melapor diri ke
Abd Aziz organisasi latihan​ p​ ada 10 Disember 2018
kerana tiada maklumbalas pelajar dan tiada
rekod daftar organisasi latihan.
b. 18/12/2018 :
Surat Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada
pelajar. Tiada maklum balas daripada pelajar.
c. Surat amaran dikeluarkan kepada pelajar.
Tiada maklum balas daripada pelajar.

● Tindakan/Keputusan:​
a. 04/02/2019 :

Berdasarkan Mesyuarat Jawatankuasa

Peperiksaan (MP), Surat Tindakan: GAGAL LI

kali Kedua dikeluarkan kepada pelajar.

5 Diberhentikan 2 (​ANIMATION THEME PARK SDN. BHD.​)
oleh ● Perincian Kes :
organisasi
dengan sebab a. Organisasi membuat aduan bahawa pelajar
didapati terlibat dalam kes kecurian semasa
Latihan Industri

b. Pelajar ditamatkan tempoh Latihan Industri
berkuatkuasa pada 29/01/2019

Nur Shahirah 17DUP16F1031 ● Hasil siasatan:​
binti Mohd a. Pelajar mengaku melakukan kesalahan
Azlan
● Tindakan/Keputusan:​ -
a. 01/02/2019
Surat tunjuk Sebab dikeluarkan kepada pelajar
b. 18/02/2019
Surat Tindakan: GAGAL LI kali pertama
dikeluarkan kepada pelajar
c. Pelajar diarah untuk mendaftar Latihan Industri
sesi Jun 2019

10

(M&R ARCHITECTS SDN. BHD)

● Perincian Kes :
a. Berdasarkan aduan organisasi pelajar didapati
tidak hadir mulai 01/03/2019.

Zainul 17DSB16F1026 ● Hasil siasatan:​
Shaqireen bin a. Pelajar gagal dihubungi oleh UPLI.
Zainuddin b. Penasihat Akademik pelajar melalui PLIJ (JKA)
memaklumkan hasrat pelajar ingin berhenti
pengajian.
c. 25/01/2019
Organisasi menamatkan tempoh Latihan
Industri pelajar

● Tindakan/Keputusan​:
a. 02/04/2019
Surat Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada
pelajar. Tiada maklum balas diterima.
b. 25/04/2019
Surat Tindakan: GAGAL LI kali pertama
dikeluarkan kepada pelajar.
c. Pelajar diarah mendaftar dan menjalani
LI kali kedua bagi sesi Jun 2019.

6 Tidak hadir ke 1 (MANAZEL MASHAER)
organisasi ● Perincian Kes :
melebihi 7
hari tanpa a. Pelajar didapati tidak hadir ke organisasi
sebab melebihi 7 hari bekerja dan berhenti dari
organisasi tanpa kebenaran politeknik
Muhammad
Syafi bin 17DUP14F2048 ● Hasil siasatan:​
Azudin a. Pelajar ingin menukar tempat Latihan Industri
kerana mengalami masalah keluarga dan
masalah kewangan
b. Pelajar didapati tidak hadir ke organisasi
melebihi 7 hari bekerja tanpa sebab
c. Organisasi mengesahkan pelajar telah
berhenti dari organisasi mulai 31/01/2019

● Tindakan/Keputusan​:
a. 1​ 1/03/2019 :
Surat Tindakan Gagal LI dikeluarkan kepada
pelajar
b. 15/03/2019
Rayuan pelajar untuk membuat penangguhan
LI diluluskan
c. Pelajar diarah mendaftar​ d​ an menjalani
Kursus LI pada sesi Jun 2019

7 Tangguh LI 2 ● Perincian Kes :
a. Pelajar membuat permohonan tangguh LI
kerana masalah keluarga

Muhammad 17DUP16F1044 ● Hasil siasatan:​
Firdaus Hafizi a. Sesi khidmat nasihat bersama pelajar
bin Sharuddin
● Tindakan/Keputusan​:
a. Permohonan pelajar diluluskan dan diarah
mendaftar LI sesi Jun 2019

11

● Perincian Kes :
a. Aduan organisasi mengenai kegagalan pelajar
menghadirkan diri semasa LI

Nur Hafizah ● Hasil siasatan:​
Syahira binti
Mohd Johari 17DHF15F2050 a. Pelajar mengalami gangguan mistik.

● Tindakan/Keputusan:​
a. Pelajar diarahkan untuk membuat permohonan

tangguh Li sesi disember 2018

b. Pelajar diarah mendaftar LI sesi Jun 2019

Chee Chew 17DEP16F1097
11 Yee
8 Permohonan 17DEP16f1073 ● Perincian Kes :
Pelepasan Syabil a. Permohonan pelepasan pelajar bagi
Menyertai Fazwan bin menghadiri pertandingan Creative
Pertandingan Shamsudin Design & Innovation Competition (CREADIC)

Muhammad 17DNS16F1051 ● Hasil siasatan:​
Aiman Aidil 17DNS16F1053 a. Pelajar menyertai pertandingan CREADIC dari
bin Idris 17DNS16F1039 19-21 Mac 2019 (3 hari)
b. Surat permohonan pelepasan pelajar
Khairil Azlan dikeluarkan dan dihantar kepada organisasi
bin latihan.
Khairuddin
● Tindakan/Keputusan​:
Razzie Azuar a. Pelajar mendapat pelepasan organisasi
Rahmat bin selama 3 hari
Durahman

Muhammad 17DNS16F1078
Syafiq bin
Muhammad
Ariff

Nurdina 17DTK16F1014 ● Perincian Kes :
Aqilah binti a. Permohonan pelepasan pelajar bagi
Shamri menghadiri pertandingan Creative Design &
Innovation Competition (CREADIC)
Siti Aisyah 17DTK16F1067
binti Abdul ● Hasil siasatan:​
Latif a. Pelajar​ ​menyertai pertandingan
CREADIC dari 26-28 Mac 2019 (3 hari).
Norshalsabila 17DUP16F1025 ​b. Surat permohonan pelepasan pelajar
binti Wahi dikeluarkan dan dihantar kepada
organisasi latihan.

Nor Ezatul 17DUP16F1019 ● Tindakan/Keputusan:​
Akma binti a. Pelajar mendapat pelepasan organisasi
Zulkifli
selama 3 hari

Ezlah binti 17DUP16F1015
Masri

12

9 Permohonan 4 17DTK16F1033 (T​ OUCH MEDIA ENTERPRISE)​
Pertukaran ● Perincian Kes :
Tempat Nurul Izzah
Latihan binti a. Pelajar mohon pertukaran kerana membuat
Industri Mohamaed kerja di luar bidang.
Syafiee
10 Makluman ● Hasil siasatan​:
Cuti a. Sesi khidmat nasihat pelajar.

● Tindakan/Keputusan​:
a. Pelajar kekal di organisasi.

Ainur Naseiha 17DNS16F1052 (​OZO Group PLT​)
binti
Kamarudin ● Perincian Kes / Hasil Siasatan :
a. Organisasi melepaskan pelajar kerana bidang
kerja ditawarkan tidak selari dengan bidang
pembelajaran pelajar.

● Tindakan/Keputusan:​
a. Pelajar diarah memohon tempat LI yang

baharu.

Ainur Zahirah 17DAS16F1049 (​MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG)​
binti Jamil
● Perincian Kes / Hasil Siasatan :
a. Organisasi melepaskan pelajar kerana bidang
kerja ditawarkan tidak selari dengan bidang
pembelajaran pelajar.

● Tindakan/Keputusan:​
a. Pelajar diarah memohon tempat LI yang

baharu.

Ros Iffah 17DTK16F1028 (A​ SIA TECHBIZ​)
Izzati binti
Mat Danail ● Perincian Kes :
a. Pelajar membuat aduan terpaksa membuat
kerja di luar bidang. .

● Hasil siasatan:​
a. Sesi khidmat nasihat pelajar.

● Tindakan/Keputusan​:
a. Pelajar diarah mebuat permohonan tempat LI

yang baharu.

4 (NORTHPORT (MALAYSIA) KLANG)

Nur Filza 17DIB16F1062 ● Perincian Kes :
Atira binti a. Pelajar memaklumkan mengambil cuti atas
Zulkifli faktor kesihatan

● Hasil siasatan:​
a. Pelajar mengambil cuti selama 16 hari

● Tindakan/Keputusan​:
a. Pelajar dimaklumkan mengenai peraturan LI

b. Cuti pelajar <20% = 16.8%

c. Peratus kehadiran = 83.2%

13

(T​ ERAJU TRI-TECH SDN BHD)​
● Perincian Kes :

a. Pelajar memaklumkan mengambil cuti atas

faktor kesihatan

Nurdania ● Hasil siasatan​:
Irisha binti
Rosli 17DEP16F1046 a. Pelajar mengambil cuti rehat selama 10 hari

Nurul Izzah ● Tindakan/Keputusan:​
binti a. Pelajar dimaklumkan mengenai peraturan LI
Mohamed
b. Cuti pelajar <20% = 10%
1
c. Peratus kehadiran = 90%
Nur Izzati
binti Azami (​TOUCH MEDIA ENTERPRISE​)

Shahrizal 17DTK16F1033 ● Perincian Kes :
Akmal bin b. Pelajar memaklumkan ingin mengambil cuti
Mohd kerana terlibat dalam Pertandingan Asean
Razalee Robofest 2019

● Hasil siasatan:​
b. Pelajar mengambil cuti rehat selama 8 hari

● Tindakan/Keputusan​:
d. Pelajar dimaklumkan mengenai peraturan LI

e. Cuti pelajar <20% = 6.84%

f. Peratus kehadiran = 93.14%

11 Permohonan (AQUASPLASH ACADEMY)
Penilaian ● Perincian Kes :
Awal
a. Pelajar memohon penilaian awal kerana
dijangka dimasukkan wad pada minggu
penilaian.

17DSK16F1058 ● Hasil siasatan​:
a. Pelajar didapati sedang mengandung dan

kandungan telah mencapai usia 36 minggu

● Tindakan/Keputusan:​
a. Pelajar diarah untuk hadir penilaian pada tarikh

yang ditetapkan.

(MUZAMAL HOLDINGS SDN BHD)

17DNS14F2051 ● Perincian Kes :
a. Pelajar memaklumkan akan ke luar negara
kerana mengikuti organisasi berkaitan urusan
kerja

● Hasil siasatan​:
c. Pelajar mengambil cuti rehat selama 7 hari

● Tindakan/Keputusan:​
a. Pelajar dimaklumkan mengenai peraturan LI

b. Cuti pelajar <20%, = 8%

c. Peratus kehadiran = 92%

14

12 Dokumen 1 ● Perincian Kes :
pengesahan a. Pelajar didapati masih tidak melengkapkan
tamat dan dokumen penilaian
penilaian LI
tidak lengkap Muhammad 17DEP16F1064 ● Hasil siasatan:​
Zainuddin bin a. Pelajar memaklumkan kelewatan disebabkan
12 Pelajar hadir Zulkifli perlu melengkapkan Laporan Akhir LI
lewat
pendaftaran ● Tindakan/Keputusan:​
pengesahan a. Pelajar diarah melengkapkan dokumen
tamat dan penilaian
penilaian LI b. Semakan mendapati dokumen pelajar masih
tidak lengkap
c. Pelajar dibenarkan membuat penilaian pada
02/05/2019

4 ● Perincian Kes :
a. Pelajar lewat mendaftar pengesahan tamat LI
b. Pelajar hadir ke UPLI pada jam 1.00 petang

Sukphan Nee 17DAS16F1027 ● Hasil siasatan​:
a/p Eh Teun a. Pelajar memaklumkan kelewatan disebabkan
perlu mendapatkan pengesahan organisasi
kerana dokumen tidak lengkap

● Tindakan/Keputusan​:
a. Pelajar diarah menyediakan Surat Tunjuk
Sebab dan melengkapkan dokumen penilaian
b. Pelajar dibenarkan membuat penilaian setelah
dipastikan semua dokumen telah lengkap

● Perincian Kes :
a. Pelajar lewat mendaftar pengesahan tamat LI
b. Pelajar hadir ke UPLI pada jam 3.20 petang

Muhammad 17DIB15F2026 ● Hasil siasatan​:
Azzammudin a. Pelajar memaklumkan kelewatan disebabkan
bin Al Sha ari pertama kali membawa motosikal ke politeknik

● Tindakan/Keputusan​:
a. Pelajar diarah menyediakan Surat Tunjuk
Sebab dan melengkapkan dokumen penilaian
b. Pelajar dibenarkan membuat penilaian setelah
dipastikan semua dokumen telah lengkap

● Perincian Kes :
a. Pelajar lewa mendaftar pengesahan tamat LI
b. Pelajar hadir ke UPLI pada jam 3.20 petang

Shafiq 17DHF15F2060 ● Hasil siasatan​:
Muzamir b. a. Pelajar memaklumkan kelewatan disebabkan
Shahrol Hair perlu melakukan kerja peribadi
b. Dokumen penilaian pelajar tidak lengkap

● Tindakan/Keputusan:​
a. Pelajar diarah menyediakan Surat Tunjuk
Sebab dan melengkapkan dokumen penilaian
b. Semakan mendapati dokumen pelajar masih
tidak lengkap
c. Pelajar dibenarkan membuat penilaian pada
02/05/2019

15

● Perincian Kes :
a. Pelajar tidak hadir pada hari pendaftaran
pengesahan tamat LI
b. Pelajar hadir ke UPLI pada 30/04/2019, jam
11.47 pagi

Rahmat 17DSK15F2199 ● Hasil siasatan​:
Shazzali bin a. Pelajar memaklumkan kelewatan disebabkan
Tuah
Shaarani perlu melengkapkan Laporan Akhir LI

● Tindakan/Keputusan:​
a. Pelajar diarah menyediakan Surat Tunjuk

Sebab dan melengkapkan dokumen penilaian

b. Pelajar dibenarkan membuat penilaian setelah

dipastikan semua dokumen telah lengkap

3.6 Surat arahan melengkapkan rekod cuti/ ketidakhadiran dan melengkapkan maklumat
di pautan atas talian telah dimuat naik ke laman web PSIS, bertarikh ​22 Mac 2018,​
rujukan ​PSIS/600-2/1 Jld 4 (25).

3.7 Sebanyak 19% ​pelajar hadir 100% di organisasi. Tiada rekod ditemui bagi pelajar
kurang kehadiran 80% serta tidak hadir tanpa sebab. Rajah 4 berikut adalah
Rumusan Peratus Kehadiran Pelajar Sesi Disember 2018:

Rajah 4 : Rumusan Peratus Kehadiran Pelajar Sesi Disember 2018

16

4.0 Pengesahan Tamat dan Penilaian LI Sesi Disember 2018

4.1 Pendaftaran pengesahan tamat dan penilaian Kursus LI Sesi Disember 2018
telah diadakan pada 29 dan 30 April 2019 bagi semua jabatan seperti Jadual 7 di
bawah.

Jadual 7: Jadual Pendaftaran Pengesahan Tamat dan Penilaian LI Sesi Dis 2018

4.2 Keputusan Penilaian LI Sesi Disember 2018 dibentangkan dan disahkan di dalam
Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Sesi Disember 2018 yang dipengerusikan
oleh Pengarah PSIS, En.Ishanuddin bin Hussain​ p​ ada 13 Mei 2019.

4.3 Rujuk L​ ampiran A untuk melihat statistik keputusan penilaian LI Sesi Disember
2018 mengikut program.

17

​ 5​ .0 Rumusan Statistik Pelaksanaan LI Sesi Disember 2018

​ Statistik pelaksanaan LI Sesi Disember 2018 secara terperinci disertakan dalam

Lampiran B​. Rajah 5 berikut menunjukkan rumusan statistik pelaksanaan LI bagi Sesi
Disember 2018.

​ Rajah 5:​ ​Rumusan Data Pelaksanaan LI Sesi Disember 2018

18

6.0 Maklumbalas dan Cadangan Penambahbaikan

Berikut disenaraikan maklumbalas dan cadangan penambahbaikan proses pelaksanaan
latihan industri supaya berjalan dengan lebih lancar dan teratur:

BIL MAKLUMBALAS CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

1 Perubahan dasar penangguhan Mengeluarkan memo pemakluman kepada

pelaksanaan kurikulum baharu pelajar.

DUT60019 pada saat-saat akhir Membuat hebahan di

pada Minggu ke-16 kuliah selepas a) laman web rasmi PSIS

semua bengkel selesai dilaksanakan b) laman sosial (aplikasi whatsapp dan

blog)

c) kaunter UPLI

2 Penilaian pelajar LI di Maybank a) Proses temuduga dijalankan lebih awal
yang dilaksanakan di Akademi bagi memberi peluang pelajar yang tidak
Maybank berjaya untuk memilih penempatan
baharu

b) Proses penilaian dijalankan pada tarikh
yang berlainan dengan tarikh
pendaftaran pengesahan tamat LI
politeknik

3 Program kerjaya anjuran Unit a) Disarankan program kerjaya diadakan
CISEC diselitkan dalam jadual lebih awal iaitu semasa Fasa 1:
pendaftaran pengesahan tamat LI Pemilihan tempat LI oleh pelajar

4 Data zoning LI tidak lengkap a) Memastikan data zoning LI sentiasa
Pensyarah terpaksa keluar dari dikemaskini melalui pautan Google Drive
zoning pemantauan
b) Memastikan Kad Perubahan Alamat
disemak dan dikemaskini dalam SPMP

5 Kelewatan penerimaan Appendix 3 a) Sentiasa mengemaskini status

pelajar PSIS oleh politeknik penghantaran dokumen dengan

Se-Malaysia politeknik yang terlibat

b) Mendapatkan salinan softcopy Appendix

3 bagi memudahkan PLIJ memasukkan

markah

19

7.0 Rumusan

Secara ringkasnya, proses pelaksanaan Kursus Latihan Industri Sesi Disember 2018 telah
dilaksanakan dengan lancar bermula dari proses pendaftaran kursus sehinggalah proses
pendaftaran pengesahan tamat dan penilaian. Kes-kes pelajar dan masalah yang diterima
berjaya dikendalikan tanpa menjejaskan mana-mana pihak. Kerjasama dan komitmen yang
baik yang telah diberikan oleh semua pihak terutama sekali pihak Pengurusan PSIS,
Jabatan Akademik, Penyelaras LI Jabatan, Politeknik se-Malaysia dan organisasi-organisasi
yang terlibat banyak membantu dalam melancarkan proses LI Sesi Disember 2018.
Diharapkan kerjasama dan komitmen yang baik ini akan dipertingkatkan pada masa akan
datang bagi mempertingkatkan keberkesanan kursus Latihan Industri pelajar PSIS dalam
usaha menaikkan potensi dan tahap kebolehpasaran graduan.

Laporan Pelaksanaan Latihan Industri Sesi Disember 2018 ini telah
disediakan oleh,

-t.t- -t.t-
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
(SITI SUHANA BINTI WAHAB) (SAIFUL AZHAR BIN MAHAT@KASSIM)
Pegawai Perhubungan dan Latihan Industri Pegawai Perhubungan dan Latihan Industri
Politeknik Sultan Idris Shah Politeknik Sultan Idris Shah
Tarikh: -​ h/b/t- Tarikh: -​ h/b/t-

Disemak oleh,

-t.t-
-------------------------------------------------------
(NOR HAYATI BINTI MOHAMMED SANI)
Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri
Politeknik Sultan Idris Shah
Tarikh: ​-h/b/t-

Disahkan oleh,

-t.t-
-------------------------------------------
(DR MAZURA BINTI MANSOR)
Timbalan Pengarah Akademik
Politeknik Sultan Idris Shah
Tarikh: -​ h/b/t-

20

Lampiran A

POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH

ANALISIS KEPUTUSAN LATIHAN INDUSTRI

SESI MENJALANI LATIHAN INDUSTRI : DISEMBER 2018

KOD KURSUS : DUT40110 - INDUSTRIAL TRAINING

JAM KREDIT : 10.0

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM

BIL. KELAS JUMLAH CEMERLANG PERATUS KEPUJIAN PERATUS LULUS PERATUS LULUS GAGAL PERATUS
PELAJAR CEMERLANG KEPUJIAN GAGAL
1 DAS (A) 23 1 0 0% 0 0%
2 DAS (B) 24 30 95% 5 4% 1 2% 0 0%
3 DKA (A) 36 38 83% 1 13% 0 0% 0 0%
4 DKA (B) 39 36 97% 4 2% 0 0% 0 0%
5 DSB (A) 40 26 90% 4 10% 0 0% 1 3%
31 83% 12%
1 0.60%
JUMLAH : 170 153 90.00% 15 8.80% 1 0.60%
PERATUS
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK GAGAL
0%
BIL. KELAS JUMLAH CEMERLANG PERATUS KEPUJIAN PERATUS LULUS PERATUS LULUS GAGAL 0%
1 DEP (A) PELAJAR 23 CEMERLANG KEPUJIAN 0%
2 1 3% 0 0%
26 88% 3 7% 0 0% 0 0%
85% 2 14% 0 0% 0 0%
2 DEP (B) 21 18 90% 2 9% 0 0% 0
91% 4 8% 1 4% 0 0.00%
3 DEP (C) 22 20 76% 3 19% 0 0% 0
86% 13% PERATUS
4 DTK (A) 23 21 16 2 1.50% 0 GAGAL
86.70% 11.90% 0%
5 DTK (B) 21 16 0%
0%
6 DTK (C) 22 19 0%
0%
JUMLAH : 135 117
0.00%
JABATAN PERDAGANGAN
PERATUS
BIL. KELAS JUMLAH CEMERLANG PERATUS KEPUJIAN PERATUS LULUS PERATUS LULUS GAGAL GAGAL
1 DIB (A) PELAJAR CEMERLANG KEPUJIAN 0%
29 4 0 0% 0 0%
33 28 87% 1 12% 0 0% 0 7%
26 96% 2 3% 0 0% 0 5%
2 DIB (B) 29 31 92% 6 7% 0 0% 0
28 83% 2 16% 0 0% 0 3.40%
3 DIB (C) 28 93% 6%
142 15 0 0.00% 0 PERATUS
4 DSK (A) 37 90.40% 9.60% GAGAL
0%
5 DSK (B) 30 0%
0%
JUMLAH : 157 0%

JABATAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI 0.00%

BIL. KELAS JUMLAH CEMERLANG PERATUS KEPUJIAN PERATUS LULUS PERATUS LULUS GAGAL PERATUS
PELAJAR CEMERLANG KEPUJIAN 0% 0 GAGAL
1 DHF (A) 16 6 0 0% 0
2 DHF (B) 22 13 72% 8 27% 0 3% 2 0.6%
3 DUP (A) 21 21 61% 2 38% 1 0% 1
4 DUP (B) 26 17 80% 2 7% 0 0.6%
20 85% 10% 1.10% 3

JUMLAH : 89 67 75.30% 18 20.20% 1 PERATUS LULUS GAGAL
0% 0
KO 0% 0
0% 0
KOD KURSUS : DUT7019 - INTERNSHIP 0% 0

JAM KREDIT : 9.0 0.00% 0

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. KELAS JUMLAH CEMERLANG PERATUS KEPUJIAN PERATUS LULUS
PELAJAR CEMERLANG KEPUJIAN
1 DDT (A) 20 5 0
2 DDT (B) 25 3 80% 0 20% 0
3 DNS (A) 3 19 100% 4 0% 0
4 DNS (B) 23 23 82% 2 17% 0
25 92% 8%

JUMLAH : 76 65 85.50% 11 14.50% 0

JUMLAH KESELURUHAN

JUMLAH CEMERLANG PERATUS KEPUJIAN PERATUS LULUS PERATUS GAGAL
PELAJAR CEMERLANG KEPUJIAN LULUS
4 4
JUMLAH 627 544 86.8% 75 12.0% 0.6% 4
KESELURUHAN
99.4%
JUMLAH PELAJAR LULUS LATIHAN INDUSTRI : 623

Analisis Pencapaian Objektif Kualiti Unit Perhubungan dan Latihan Industri 86.8%
Peratus Keseluruhan Pelajar Mendapat Keputusan Lulus Cemerlang Latihan Industri : 99.4%
Peratus Keseluruhan Pelajar Mendapat Keputusan Lulus Latihan Industri :

LAMPIRAN B

Rumusan Statistik Pelaksanaan LI Sesi Disember 2018

Bil. Prog. Jabatan Bil. Bil. Catatan Bil. Catatan Bil. Catatan
(Bil. Pelajar Penem Pelajar Pelajar
Daftar patan Diselia Dinilai
Organisa (orang) Pelajar (orang) (orang)
si) (orang)

DAS 61 61 61 60 MP-1 org
(-) 16F1037 Nurun

Gagal Berhenti=1 MP-3 org
(-)15F1027-Thillai

(-) 15F2018

DKA 89 82 Berhenti=1 79 79 hazibullah
(-)16F1044 Megala (-)16F1198 Nazri

JKA (-)15F2038
(173)
1 Tidak layak LI=4 Nursuhaila
Lulus rayuan GB=1

Tidak layak LI &

diberhentikan =2

DSB 36 31 (-)14F2016 Iskandar 30 Gagal LI=1 Jumlah ini tidak
(-)14F2025 Syahmi (-)16F1026 Zainul​* 30 termasuk bilangan
Syafiie
pelajar gagal = 1 org

Tidak layak LI=3

DEP JKE 74 74 MP-5 org
2 (137) (-)16F1013 Zikrullah
(-)16F1031 Aisyah
69 69 (-)16F1041 Rosli
(-)16F1068
Hafidzuddin
(-)16F1077 Amirul

DTK 66 66 66 66

DHF 44 44 Tangguh LI=1 43
43 (-)15F2050 Hafizah

Syahira​*

Gagal LI=1

3 JPH Tiada penempatan (-)16F1031
DUP (89) dan Gagal LI N.Shahirah​*

48 46 (-)15F1025 Put. 43 Tangguh LI=2 Jumlah ini tidak
Azid (-)16F1044 43 termasuk bilangan
Firdaus*​
(-) Kanisha pelajar gagal = 3 org

(-)14F2048 Muhd

Syafi​*

DIB JP 90 90 90 90
4 (111) 67 67

DSK 67 67

DNS JTMK 55 55 MP-7 org
5 (81) (-)16F1001
Shahidan
(-)16F1002 Tinesh
55 48 (-)16F1019 Ariessa
(-)16F1027 Najihah
(-)16F1061 Aiezzat
(-)16F1045 Ezaidan
(-)16F1060 Iskandar

MP-2 org

DDT 30 30 30 28 (-)16F2002 Intan
(-)16F1042 Nurul

Izzati

JUMLAH 660 646 633 623

*​ Wajib daftar sesi Jun 2019

Jadual C: Rumusan Statistik Pelaksanaan LI Sesi Disember 2018

Bil.

Bil. Program Bil. Pelajar Penempatan Bil. Pelajar Bil. Pelajar
Dinilai (orang)
Daftar (orang) Pelajar Diselia (orang)

(orang)

1 DAS 61 61 61 60

2 DKA 89 82 79 79

3 DSB 36 31 30 30

4 DEP 74 74 69 69
5 DTK 66 66 66 66
6 DHF 44 44 43 43
7 DUP 48 46 43 43
8 DIB 90 90 90 90
9 DSK 67 67 67 67
10 DNS 55 55 55 48
11 DDT 30 30 30 28
660 646 633 623
JUMLAH


Click to View FlipBook Version