The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชา 610 206 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชา 610 206 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชา 610 206 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

Keywords: รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชา 610 206 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

รายละเอยี ดของรายวชิ า (มคอ.๓)
รายวิชา ๖๑๐ ๒๐๖

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชพี

ประจําภาคเรยี นท่ี ๒/๒๕๖๔

พระครปู ลัดบุญชว่ ย โชตวิ ํโส,ดร.

พระครปู ลดั บุญช่วย โชติวโํ ส,ดร.

- อาจารย์หลกั สูตรครศุ าสตรมหาบณั ฑติ (ค.ม.) สาขาวชิ าพุทธบรหิ ารการศกึ ษา
มหาวทิ ยาลัยมหาจฬุ าลงกณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแกน่
- เลขานุการหลกั สตู รครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบรหิ ารการศึกษา
มหาวทิ ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น
- กรรมการบรหิ ารงานบณั ฑติ ศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

- นักธรรมชน้ั เอก

- ปริญญาพุทธศาสตรบณั ฑติ (พธ.บ.) พระพทุ ธศาสนา มจร.วิทยาเขตขอนแกน่
- ประกาศนียบตั รบณั ฑิต วชิ าชพี ครู (ป.บัณฑติ ) วชิ าชพี ครู มจร.วทิ ยาเขตขอนแกน่
- ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑติ (ศษ.ม.) การบรหิ ารการศกึ ษา

ม.ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ
- ปรญิ ญาพทุ ธศาสตรมหาบัณฑติ (พธ.ม.) พระพุทธศาสนา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
- ปริญญาปรชั ญาดุษฎบี ณั ฑติ (ปร.ด.) การบรหิ ารการศึกษา ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระครูปลัดบุญช่วย โชตวิ ํโส,ดร.

เอกสารประกอบการบรรยาย

เร่อื ง รายละเอยี ดรายวชิ า มคอ.3
ภายใต้วชิ า คณุ ธรรมจรยิ ธรรมและจรรยาบรรณวชิ าชพี (รหัสวชิ า 610 206)
(Morality and Professional Ethics)
อาจารย์ผบู้ รรยาย พระครูปลดั บญุ ช่วย โชติวํโส,ดร.

ภาคการศกึ ษา ที่ 2/2564
หลักสูตร ครศุ าสตรมหาบณั ฑิต สาขาวิชาพุทธบรหิ ารการศกึ ษา
สถานท่ี มหาวิทยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลัย วทิ ยาเขตขอนแก่น

พระครปู ลัดบุญช่วย โชตวิ ํโส,ดร.

หวั ขอ้ บรรยาย

- หมวดที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไป
- หมวดที่ ๒ จดุ มงุ่ หมายและวตั ถุประสงค์
- หมวดท่ี ๓ ลกั ษณะและการดําเนนิ การ
- หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรยี นรู้ของนสิ ติ
- หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
- หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยี นการสอน
- หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิ การของรายวชิ า
- หมวดท่ี ๘ วธิ กี ารประเมินผล

พระครูปลดั บญุ ช่วย โชติวโํ ส,ดร.

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทัว่ ไป

๑. รหสั และชื่อรายวิชา :
๖๑๐ ๒๐๖ คณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชพี (Morality and Professional Ethics)

๒. จํานวนหน่วยกิต : ๓ (๒-๒-๕)
๓. หลกั สูตรและประเภทของรายวิชา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวชิ าพทุ ธบรหิ ารการศึกษา

๔. อาจารย์ผู้รับผดิ ชอบรายวชิ าและอาจารย์ผู้สอน : พระครูปลดั บุญชว่ ย โชติวโํ ส,ดร , อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ จันพลา และคณะ
๕. ภาคการศกึ ษา / ช้ันปีทเ่ี รยี น : ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔
๖. รายวชิ าทตี่ ้องเรียนมากอ่ น (Pre-requisite) (ถา้ มี) : ไม่มี

๗. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้ มี) : ไม่มี

๘. สถานทเี่ รยี น : มหาวทิ ยาลัยมหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแกน่
จงั หวัดขอนแกน่

๙. วันทจี่ ดั ทาํ หรือปรับปรงุ รายละเอยี ดของรายวิชาครั้งล่าสุด :
๒๒ ตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.

หมวดท่ี ๒ จดุ มุ่งหมายและวัตถปุ ระสงค์

๑.จุดมุ่งหมายของรายวชิ า
๑.๑ เพอื่ ใหน้ สิ ตไดศ้ ึกษาหลกั พุทธจริยธรรมและหลักจริยธรรมอ่นื ๆ (Ethical Paradigms) ทเ่ี หมาะสมกบั การ

บรหิ ารการศึกษาด้วยวภิ ัชวาท / การวิเคราะห์และสงั คมตามนยั องค์รวม (Holistic Approach)
๑.๒ เพื่อใหร้ ู้เรยี นไดศ้ กึ ษาแนวคดิ หลักการและทฤษฎคี ณุ ธรรม จริยธรรม/จริยศาสตร์ท่ีสาํ คัญ ๆ อัน

เหมาะสม/สัมพันธก์ บั พุทธบรหิ ารการศึกษา
๑.๓ เพื่อใหน้ สิ ติ ไดเ้ รยี นรเู้ ขา้ ใจจรรยาบรรณวิชาชพี ทางการศึกษา (ครจุ รรยาบรรณ) เนน้ พระราชบัญญัติการศกึ ษา

ชาตแิ ละประกาศของคุรสุ ภาและสถานศึกษา ทั้งภาคทฤษฎี (ปรยิ ัติ) และภาคปฏิบตั ิ (Strategic Action Plan)

๒. วัตถปุ ระสงคใ์ นการพฒั นา/ปรับปรงุ รายวชิ า
เพ่อื พัฒนาและปรบั ปรุงเนอ้ื หาของรายวิชาใหเ้ ปน็ ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดบั อดุ มศกึ ษาแห่งชาติ

พุทธศักราช ๒๕๖๐

พระครปู ลัดบุญชว่ ย โชตวิ ํโส,ดร.

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาํ เนินการ

๑. คาํ อธิบายรายวชิ า
เพอ่ื ให้นสิ ติ รเู้ ข้าใจนําหลกั ธรรมจรยิ ธรรมและสามารถนําไปใชใ้ นการบรหิ ารการศึกษาได้ เพอ่ื ศึกษาแนวคิดหลกั การ

ทฤษฎที างคุณธรรมและจรยิ ธรรม เพอื่ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทเ่ี หมาะสมกับผบู้ ริหารการศึกษาตลอดทั้ง
วิเคราะห์หลักคณุ ธรรมจรยิ ธรรม และหลักธรรมทางพระพทุ ธศาสนาเพอื่ นําไปใชป้ ระโยชน์กบั การบรหิ ารการศกึ ษา

๑. จํานวนชัว่ โมงทใ่ี ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏบิ ตั ิ/งาน การศกึ ษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
บรรยาย ๔๕ ชว่ั โมงต่อ ไมม่ ี การศกึ ษาด้วยตนเอง ๓ ช่ัวโมงต่อสปั ดาห์
ภาคการศึกษา ฝึกงาน รวม ๙ ช่ัวโมง
ไมม่ ี

๑. จาํ นวนชัว่ โมงตอ่ สปั ดาห์ทอ่ี าจารย์ใหค้ าํ ปรกึ ษาและแนะนาํ ทางวิชาการแก่นิสติ เปน็ รายบคุ คล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหค้ ําปรกึ ษาผ่านเวป็ ไซด์สาขาวชิ า
- อาจารยจ์ ัดเวลาใหค้ าํ ปรึกษาเป็นรายบคุ คล หรือ รายกลมุ่ ตามความตอ้ งการ ๑ ชว่ั โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ี
ต้องการ)

พระครปู ลดั บุญช่วย โชติวโํ ส,ดร.

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรขู้ องนสิ ติ

๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จรยิ ธรรมที่ตอ้ งพฒั นา
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างสันติสุข

แลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผู้สอนต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ใน
เนื้อหาวิชา เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับความรู้ในรายวิชา โดยมี
คณุ ธรรมจรยิ ธรรมตามคุณสมบตั หิ ลกั สตู ร ดงั น้ี
(๑) ตระหนักในคุณคา่ และคณุ ธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละและซื่อสตั ย์สุจรติ
(๒) ความมีวินัย ตรงตอ่ เวลา มคี วามรับผดิ ชอบตอ่ ตนเอง วิชาชพี และสังคม
(๓) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคญั
(๔) เคารพสทิ ธิและรบั ฟงั ความคิดเห็นของผู้อืน่ รวมท้งั เคารพในคุณคา่ และศักดศ์ิ รีของความเป็นมนษุ ย์
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบั ตา่ งๆ ขององคก์ รและสงั คม

พระครปู ลัดบุญชว่ ย โชตวิ โํ ส,ดร.

๑.๒ วธิ กี ารสอน
- บรรยายบทเรียนพร้อมยกตวั อย่างประกอบ
- มอบหมายงานใหน้ สิ ติ ไปศกึ ษาค้นควา้ หวั ขอ้ เก่ยี วกบั คุณธรรมจริยธรรม

สําหรบั การบรหิ ารการศกึ ษา แล้วนํามาเสนอในชน้ั เรียน แลกเปล่ยี นความคิดเห็น
ระหวา่ งนิสิตดว้ ยกัน และอาจารย์ผู้สอน พรอ้ มท้งั วิเคราะหเ์ น้อื หาร่วมกัน

- ใหน้ ิสิตฝกึ วเิ คราะห์หลักคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบ้ รหิ าร
การศึกษาพร้อมทัง้ ชใ้ี ห้เหน็ ประเดน็ ทางจริยธรรมทีป่ รากฏในเนื้อหารายวชิ า
- เนน้ นิสิตเปน็ ศนู ยก์ ลางการเรียน โดให้มสี ว่ นรว่ มในการแสดงความคิดเห็นใน
บทเรียน และเปลีย่ นความคดิ เหน็ ภายในชั้นเรียน

- สร้างแรงจงู ใจใหน้ ิสิตเข้าเรียนสมํา่ เสมอ มีระเบียบวินยั และมีความ
กล้าหาญในการแสดงออก และมคี วามรบั ผิดชอบตอ่ ตนเองและสังคม

พระครปู ลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.

๑.๓ วธิ กี ารประเมนิ ผล
- ประเมินผลพฤตกิ รรมการเข้าเรียน การใหค้ วามร่วมมือในช้ัน

เรียน และส่งงานมอบหมายให้ตรงเวลา
- ประเมินผลระหว่างภาคเรียน เพอื่ ทดสอบผลสมั ฤทธิข์ อง

วัตถปุ ระสงค์การเรียน
- ประเมนิ วตั ถปุ ระสงคก์ ารเรียนโดยใช้การสัมมนากลมุ่ การเข้า

ชนั้ เรียน
- ประเมินผลปลายภาคเรียน เพื่อทดสอบผลสมั ฤทธ์กิ ารเรยี น

ในภาพรวม

พระครปู ลัดบุญชว่ ย โชตวิ ํโส,ดร.

๒.ความรู้
๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ
ศกึ ษาหลกั ธรรมาภิบาลและความซอื่ สัตยส์ จุ รติ หลกั พุทธธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม

จรยิ ธรรมของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา การพฒั นาคุณธรรมและจรยิ ธรรม กฎหมายเกีย่ วกบั
จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑม์ าตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จรรยาบรรณวิชาชพี ท่คี รุ สุ ภา
กาํ หนด

Principle of good governance, Buddhist good governance, Buddhist moral
and etiquette of school administrator, professional standard and etiquette
organization, moral and ethic principles of school administrators, professional
standard criteria of school administrator, professional etiquettes of school
administrator, moral and ethic

- มีความรู้ความเขา้ ใจเก่ียวกบั หลักคณุ ธรรมและจริยธรรมสําหรบั ผูบ้ รหิ ารการศกึ ษา
- มคี วามสามารถในการวเิ คราะหห์ ลกั คณุ ธรรมและจริยธรรมสําหรบั ผูบ้ รหิ ารการศกึ ษา
- มที กั ษะการวเิ คราะหผ์ ลของการนําหลกั คณุ ธรรมและจริยธรรมมาใชส้ ําหรบั ผู้บรหิ ารการศกึ ษา

พระครปู ลัดบุญชว่ ย โชตวิ โํ ส,ดร.

๒.๒ วธิ ีการสอน
บรรยายพรอ้ มยกตวั อยา่ งประกอบใชส้ ่ือประกอบ และเทคโนโลยปี ระกอบ

มอบหมายงานงานสมั มนากลมุ่ ทดสอบวตั ถปุ ระสงคก์ ารเรยี นรู้ ใชแ้ บบทดสอบ
เก่ียวกบั หลกั คณุ ธรรมจรยิ ธรรม การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ภายในชน้ั เรยี น การ
เปิดโอกาสใหซ้ กั ถามภายในชนั้ เรยี น เนน้ การสอนโดใชป้ ัญหา (Problem Base
Learning) และเนน้ ผเู้ รยี นเป็นศนู ยก์ ลาง (Student Center)

๒.๓ วธิ กี ารประเมนิ ผล
๑) ทดสอบก่อนเขา้ สบู่ ทเรยี น
๒) ทดสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค
๓) การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ในชน้ั เรยี น
๔) การแกไ้ ขขอ้ บกพรอ่ งสว่ นตวั (Personal Problems Solving)
๕) การสมั มนากลมุ่

พระครูปลดั บุญชว่ ย โชตวิ ํโส,ดร.

๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทต่ี อ้ งพัฒนา
การพัฒนาความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาอย่างเป็น

ระบบ ความสามารถในการนําเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ มีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการมาใช้ในการคิดวิเคราะห์
และแกป้ ัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อตอ้ งเผชญิ กบั สถานการณใ์ หม่ๆ ท่ีไม่คาดคิดมา
ก่อน สมารถสืบค้น ค้นหา ข้อเท็จจริง สรุป ทําความเข้าได้ รวมถึงการวิเคราะห์
สังเคราะห์ปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ใน
รายวชิ าเขา้ หลักพุทธธรรมได้

พระครปู ลัดบญุ ชว่ ย โชตวิ ํโส,ดร.

๓.๒ วธิ ีการสอน
- บรรยายพรอ้ มทงั้ ยกตวั อยา่ งประกอบเนือ้ หาวิชา
- บรรยายเชงิ วิเคราะหใ์ หเ้ หน็ ความสมั พนั ธแ์ ละบรู ณาการของเนือ้ หาวิชา
- เปิดโอกาสใหผ้ เู้ รยี นแสดงความคิดเหน็ และแกไ้ ขขอ้ ผิดพลาดเป็น

รายบคุ คล
- เปิดโอกาสใหผ้ เู้ รยี นศกึ ษาคน้ ควา้ ดว้ ยตนเอง และนามาแลกเปล่ยี น

ภายในชน้ั เรยี น

๓.๓ วธิ กี ารประเมนิ ผล
ทดสอบระหวา่ งภาคและปลายภาค โยเนน้ การวิเคราะห์ การประยกุ ตใ์ ชแ้ ละ

การ บรู ณาการเนือ้ หาวิชา การใชซ้ กั ถาม ทดสอบดว้ ยแบบทดสอบและการ
สมั มนา

พระครูปลัดบญุ ช่วย โชตวิ โํ ส,ดร.

๔. ทกั ษะความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งบุคคลและความรบั ผิดชอบ
๔.๑ ทกั ษะความสมั พันธ์ระหวา่ งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทกั ษะในการสร้างสมั พันธภาพระหวา่ งผเู้ รียนดว้ ยกนั
- พัฒนาทกั ษะในการสรา้ งสัมพนั ธภาพระหวา่ งผเู้ รยี นและผู้สอน
- พฒั นาความเปน็ ผนู้ ําและผตู้ ามในการทาํ งานเป็นทีม
- พัฒนาการเรียนรดู้ ้วยตนเอง ความมีวนิ ัย ความรับผดิ ชอบในการ

ทํางานเปน็ ทมี และความตรงต่อเวลา

พระครปู ลดั บญุ ช่วย โชติวโํ ส,ดร.

๔.๒ วธิ กี ารสอน
- จดั กจิ กรรมกลมุ่ สัมพนั ธใ์ นการเรยี นรู้
- จดั กลมุ่ การเรยี นรู้
- ฝึกการทํางานเปน็ กล่มุ

๔.๓ วธิ ีการประเมนิ ผล
- ประเมนิ ตนเองดว้ ยแบบทกี่ ําหนด
- ประเมินผลพฤติกรรมการทาํ งานเปน็ ทีม
- ประเมนิ ผลจากรายงานการศึกษาดว้ ยตนเอง

พระครปู ลัดบญุ ช่วย โชตวิ ํโส,ดร.

๕. ทักษะการวเิ คราะห์เชงิ ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวเิ คราะห์เชิงตัวเลข การส่อื สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีต่ อ้ งพฒั นา

- พฒั นาทักษะในการสอื่ สารทง้ั การพดู การฟัง การแปล การเขียน และ
นาเสนอในชน้ั เรยี น

- พฒั นาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู จากกรณศี กึ ษา
- พฒั นาทกั ษะในการสืบคน้ ข้อมลู ทางอนิ เทอรเ์ น็ต
- ทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอ่ื สาร เชน่ การสง่ งานทาง
อีเมล์ การสรา้ งหอ้ งแสดงความคดิ เห็นในเรื่องตา่ งๆ
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใชร้ ูปแบบ เครอ่ื งมอื และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม

พระครูปลัดบญุ ช่วย โชติวโํ ส,ดร.

๕.๒ วธิ กี ารสอน
- มอบหมายงานใหศ้ กึ ษาคน้ ควา้ ดว้ ยตนเอง จาก website ส่ือการ

สอน e-learning และทารายงาน โดยเนน้ การนาตวั เลข หรอื มีสถิติอา้ งองิ
จากแหลง่ ท่ีมาขอ้ มลู ท่ีนา่ เช่อื ถือ

- นาเสนอโดยใชร้ ูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม

๕.๓ วธิ ีการประเมนิ ผล
- ประเมินจากรายงาน แบบทดสอบ การสมั มนากลมุ่ และนาเสนอดว้ ยส่ือ

เทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีสว่ นรว่ มในการอภิปรายและวิธีการนาเสนอ

งานคน้ ควา้ รายบคุ คล

พระครปู ลดั บญุ ช่วย โชตวิ โํ ส,ดร.

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิ ผล

สัปดาห์ หวั ข้อ/รายละเอยี ด จํานวน กจิ กรรมการเรยี นการสอน/ส่อื ที่ ผสู้ อน/บรรยาย
ท่ี ช่วั โมง ใช้ (ถา้ มี)
๑ ๑. แนะนําแผนการเรยี นการ พระครปู ลดั บุญช่วย
สอน ดังรายละเอยี ด รายวิชา ๓ - บรรยายดว้ ยการใชส้ ่อื การ โชตวิ ํโส,ดร.
๒ วัตถุประสงค์รายวิชา ใน มคอ. สอน Power point อ.ดร.สุรศกั ด์ิ จันพลา
๓ ๓ และคณะ
บทท่ี ๑ ความรพู้ นื้ ฐานเกยี่ วกับ - เปิดโอกาสใหน้ สิ ติ แสดง พระครปู ลัดบุญชว่ ย
คุณธรรมและจรยิ ธรรม ความคิดเห็น โชติวํโส,ดร.
อ.ดร.สรุ ศักด์ิ จนั พลา
๑.แก่นแทพ้ ุทธธรรม : มชั เฌน - บรรยายด้วยการใชส้ ื่อการ และคณะ
ธรรมและมัชฌมิ าปฏิปทา สอน Power point

๒. จริยธรรม Vs Ethics: นยิ าม - เปดิ โอกาสให้นสิ ิตแสดง
และอรรถาธบิ ายเนน้ สขุ Vs ความคิดเห็นและซักถาม
ทกุ ข์
- ฝึกปฏิบตั หิ ดั เขียนคํานิยาม
ของคณุ ธรรมจรยิ ธรรม พทุ ธ
Vs Ethics/morality

- และจัดกล่มุ อภปรายคํา
นิยามดังกลา่ ว

พระครปู ลดั บุญชว่ ย โชตวิ ํโส,ดร.

สปั ดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน กจิ กรรมการเรียนการสอน/สือ่ ที่ ผ้สู อน/บรรยาย
ที่ ชัว่ โมง ใช้ (ถา้ มี)

๓ ๓. คุณธรรมจรยิ ธรรมกบั การ ๓ - บรรยายดว้ ยการใชส้ อ่ื การ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.

บรหิ ารการศึกษา : Work สอน Power point ดร. และคณะ

Ethics with emphasis on - เปดิ โอกาสใหน้ สิ ิตแสดง

Good Covey’s Seven ความคิดเหน็ และซักถาม
Habits, Gandhi’s Seven - ฝกึ ปฏิบัตหิ ดั เขยี นคาํ นยิ าม
Sins
ของคณุ ธรรมจรยิ ธรรม พุทธ
ทศพธิ ราชธรรมและโพชฌงค์ ๗ Vs Ethics/morality
- และจดั กลมุ่ อภปิ รายคํา

นยิ ามดงั กลา่ ว

๔ บทท่ี ๒ แนวคิด หลกั การ ๓ - บรรยายด้วยการใช้สือ่ การ พระครูปลัดบญุ ช่วย

ทฤษฎีคณุ ธรรมและจริยธรรม สอน Power point โชตวิ ํโส,ดร.

- เปิดโอกาสใหน้ ิสติ แสดง อ.ดร.สุรศกั ดิ์ จันพลา

ความคดิ เห็น และคณะ

พระครูปลัดบุญชว่ ย โชตวิ โํ ส,ดร.

สปั ดา หวั ขอ้ /รายละเอยี ด จํานว กิจกรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน/บรรยาย
ห์ที่ น ส่ือที่ใช้ (ถา้ ม)ี

ชว่ั โมง

๕ แนวคิดหลกั การ ทฤษฎี ๖ - บรรยายด้วยการใช้สอ่ื พระครปู ลดั บญุ ช่วย
ทางคณุ ธรรมและ
จริยธรรม การสอน Power โชตวิ โํ ส,ดร.
แม่บทของพทุ ธ
(มชั ฌมิ าปฏปิ ทา) point อ.ดร.สรุ ศักดิ์ จันพลา
ฮนิ ดู (Seven Sins)
และขงจือ้ (หลกั กตญั ญู - Quizzes และคณะ
กตเวทติ าธรรมและหลัก
ความสัมพันธ์ระหวา่ งรฐั - จัดกลุ่มเสวนาวิพากษ์
พลเมอื ง และครอบครัว)
ทศั นะดังกลา่ ว

พระครปู ลดั บญุ ช่วย โชติวโํ ส,ดร.

สัปดาห์ หวั ขอ้ /รายละเอียด จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน/บรรยาย
ท่ี ชว่ั โมง สอ่ื ท่ใี ช้ (ถา้ ม)ี

- แนวคดิ ฯ (ตอ่ ) - บรรยายดว้ ยการใชส้ อ่ื พระครปู ลดั บญุ ช่วย

คุณธรรมจริยธรรม แม่บท ๓ การสอน Power โชตวิ โํ ส,ดร.

๖ ในทศั นะของ Plato point อ.ดร.สรุ ศักดิ์ จันพลา

(Five Cardinal - Quizzes และคณะ

Vintues), ยูดาย/ - จดั กล่มุ เสวนาวิพากษ์

คริสต์ (บญั ญัติ ๑๐

ประการ) อิสลาม (หลกั

ปฏิบตั ิ ๕ ศรัทธา ๖) และ

I.kant/ G.E. Moore

(Teleological and

Deontological

Theories of Ethics)

พระครปู ลดั บญุ ช่วย โชติวโํ ส,ดร.

สปั ดาห์ หัวขอ้ /รายละเอียด จํานวน กจิ กรรมการเรยี นการสอน/ส่ือที่ ผสู้ อน/บรรยาย
ที่ ชว่ั โมง ใช้ (ถ้ามี) พระมหาดาวสยาม วชริ ปญฺ
โญ,ผศ.ดร.และคณะ
๗ บทท่ี ๔ ความรูเ้ บอื้ งต้น - บรรยายดว้ ยการใชส้ อ่ื การ
สอน Power point พระครูปลัดบุญชว่ ย
เกีย่ วกับพทุ ธจริยธรรม โชติวํโส,ดร.
- เปิดโอกาสใหน้ ิสติ แสดง อ.ดร.สุรศกั ดิ์ จันพลา
๘ - หลกั ธรรมาภิบาล (หลกั ธรรม ความคดิ เหน็ และคณะ
มาภิบาล ๑๐ ประการ) และ
พทุ ธธรรมมาภิบาล (ไตร - บรรยายดว้ ยการใช้ส่อื การ
นีติธรรม : ราชนีติ,ธรรมนตี ิ สอน PowerPoint
โลกนีตปิ ระกรณ์) เน้น
ทศพิธราชธรรม ๓ - จัดกล่มุ เสวนาวิพากษ์
เปรียบเทยี บหลักธรรมมาภิ
บาลและทศพธิ ราชธรรม

พระครปู ลดั บญุ ช่วย โชติวํโส,ดร.

สัปดาห์ หวั ข้อ/รายละเอียด จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ ผู้สอน/บรรยาย
ท่ี ช่ัวโมง ใช้ (ถา้ มี)

๙. -คณุ ธรรมจรยิ ธรรมของ ๓ - บรรยายดว้ ยการใชส้ ื่อการ พระครูปลดั บญุ ชว่ ย

ผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษาเนน้ สอน Power Point โชติวํโส,ดร.

ธรรมาธปิ ไตยและ หลัก “จกั ขุ - จดั กล่มุ เสวนาวพิ ากษ์ อ.ดร.สุรศกั ด์ิ จนั พลา

มา วิฑโู ร นสิ สยสัมปันโน หรือ “จักขมุ า วฑิ ูโร นิสสนสัมปัน และคณะ

หลักไตรสกิ ขา ใฝห่ าธมั โมโลย-ี โน”

สูตรพระพรหมสร้างโลก,สูตร

พระราชา สรา้ งรัฐ และสูตร

กษตั รยิ ์ ครองแผ่นดิน

๑๐ สอบกลางภาค ๓ ข้อสอบ (จดั เตรยี มโดย บัณฑิต กรรมการกาํ กบั ห้องสอบ
วิทยาลัย มจร.)

พระครปู ลดั บญุ ชว่ ย โชตวิ โํ ส,ดร.

สัปดาห์ หัวขอ้ /รายละเอยี ด จํานวน กจิ กรรมการเรยี นการสอน/ ผสู้ อน/บรรยาย
ท่ี ชัว่ โมง สอื่ ทีใ่ ช้ (ถ้าม)ี

๑๑ บทท่ี ๔ ความรู้ - บรรยายด้วยการใช้ส่อื อ.ดร.สุรศกั ดิ์ จนั พลา

เบื้องตน้ เกี่ยวกบั พทุ ธ การสอน Power , พระครปู ลดั บุญช่วย

จรยิ ธรรม ๓ point โชติวโํ ส,ดร. และคณะ

- เปิดโอกาสใหน้ ิสิตแสดง

ความคดิ เห็น

- จดั กลมุ่ เสวนาหลัก

แมบ่ ทของการพัฒนา

ตนหรือการปรบั ระบบ

การพัฒนาคนกันใหม่

พระครูปลดั บญุ ช่วย โชติวโํ ส,ดร.

สปั ดาห์ หวั ขอ้ /รายละเอียด จํานวน กจิ กรรมการเรยี นการสอน/ ผสู้ อน/บรรยาย
ที่ ชัว่ โมง ส่ือท่ใี ช้ (ถ้าม)ี
๑๒ บทท่ี ๕ พุทธจรยิ ธรรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ๓ - บรรยายด้วยการใชส้ อ่ื อ.ดร.สรุ ศักดิ์ จนั พลา

การสอน Power , พระครูปลดั บุญช่วย

point โชติวํโส,ดร.

- เปิดโอกาสใหน้ สิ ิตแสดง และคณะ

ความคดิ เหน็ และ

ซักถาม

- จัดกล่มุ เสวนา

มาตรฐานวชิ าชพี ครู/

ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา

พระครปู ลดั บญุ ชว่ ย โชติวโํ ส,ดร.

สปั ดาห์ หัวขอ้ /รายละเอยี ด จาํ นวน กจิ กรรมการเรยี นการสอน/ ผู้สอน/บรรยาย
ที่ ชว่ั โมง ส่อื ที่ใช้ (ถ้ามี)

๑๓ บทท่ี ๖ หลักธรรมทาง ๓ - บรรยายดว้ ยการใชส้ ่ือ อ.ดร.สุรศักดิ์ จันพลา

พระพุทธศาสนาทีเ่ หมาะ การสอน Power ,

กบั ผบู้ ริหาร point พระครปู ลัดบญุ ชว่ ย

- เปดิ โอกาสใหน้ สิ ติ โชติวํโส,ดร. และคณะ

แสดงความคดิ เห็นและ

ซักถาม

จดั กลมุ่ เสวนาทางเลือก

ในการบังคบั ใช้

จรรยาบรรณวชิ าชพี

คร/ู ผู้บริหารสถานศึกษา

พระครปู ลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.

สัปดาห์ หวั ข้อ/รายละเอยี ด จํานวน กิจกรรมการเรยี นการสอน/ ผู้สอน/บรรยาย
ท่ี ชัว่ โมง สอื่ ทใี่ ช้ (ถา้ ม)ี

๑๔ บทที่ ๗ วิเคราะห์ ๓ - เสนอผลการศกึ ษางาน อ.ดร.สุรศักดิ์ จันพลา

คณุ ธรรมและจรยิ ธรรมท่ี กลุม่ ในชน้ั เรียน กลมุ่ ละไม่ ,

เหมาะสําหรับผูบ้ รหิ าร เกิน ๑ ช่วั โมง ๓๐ นาที พระครปู ลัดบญุ ชว่ ย

การศึกษา - อาจารย์ผ้สู อนสรุป โชติวํโส,ดร. และคณะ

ประเดน็ หลัก ๆ พร้อมเสริม

เตมิ เต็ม

-สรปุ การเรยี นการสอน

-ทดสอบ Post-Test

พระครปู ลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร.

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยี ด จาํ นวน กจิ กรรมการเรียนการสอน/ ผู้สอน/บรรยาย
ท่ี ช่วั โมง ส่ือทใ่ี ช้ (ถ้าม)ี

๑๕ บทที่ ๘ จริยธรรมสาํ หรบั ๓ - บรรยายดว้ ยการใช้ส่ือ อ.ดร.สรุ ศักดิ์ จันพลา

นกั บริหารตามหลัก การสอน Power ,

พระพทุ ธศาสนา point พระครปู ลดั บุญชว่ ย

- เปิดโอกาสใหน้ ิสติ โชติวโํ ส,ดร. และคณะ

แสดงความคดิ เหน็ และ และคณะ

ซกั ถาม

จัดกล่มุ เสวนามาตรฐาน

วชิ าชีพครู/ผู้บริหาร

สถานศกึ ษา

พระครูปลดั บญุ ชว่ ย โชติวโํ ส,ดร.

สปั ดาห์ หวั ขอ้ /รายละเอยี ด จาํ นวน กจิ กรรมการเรยี นการสอน/ส่ือท่ี ผสู้ อน/บรรยาย
ที่ ช่ัวโมง ใช้ (ถ้ามี)

๑๖ บทท่ี ๙ จรรยาบรรณวิชาชพี - บรรยายดว้ ยการใชส้ ือ่ การ อ.ดร.สรุ ศักด์ิ จนั พลา ,

นกั บรหิ ารการศึกษาและ สอน Power point พระครูปลดั บญุ ชว่ ย

มาตรฐานการปฏบิ ตั ิตน - เปดิ โอกาสใหน้ สิ ิตแสดง โชตวิ ํโส,ดร.

ความคิดเหน็ และซกั ถาม และคณะ

จดั กลุม่ เสวนามาตรฐานวชิ าชีพ

คร/ู ผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา

๑๗ -สอบปลายภาค ๓ -ขอ้ สอบ (จัดเตรียมโดยบณั ฑติ กรรมการกาํ กับหอ้ งสอบ
วิทยาลัย มจร.)

พระครูปลดั บุญชว่ ย โชตวิ ํโส,ดร.

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
Primary Readings :
๑.๑ ภาษาบาลี

ธัมมจกั กัปปวตั นสตู ร, มงคลสูตร, วิสทุ ธิมคั คปกรณ์
Secondary Readings:
๒.๑ ภาษาไทย
นิพาตา วริ ิยะ วงศพ์ านชิ แกน่ ขงจ้อื . กรงุ เทพมหานคร : สานักพมิ พแ์ สงดาว, ๒๕๕๙.
พระครปู ลดั บุญชว่ ย โชตวิ โส,ดร., คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี ,

หลกั สตู รครศุ าสตรมหาบณั ฑติ สาขาวิชาพทุ ธบรหิ ารการศกึ ษา, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวทิ ยาลัยวิทยาเขตขอนแกน่ , ขอนแก่น: เอม่ี กอ๊ ปปี่ เซน็ เตอร,์
๒๕๖๓.
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจติ ฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
วนิ ดาต้าโปรดักส,์ ๒๕๔๘. ฯลฯ.

พระครูปลัดบญุ ช่วย โชติวํโส,ดร.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํ เนนิ การของรายวิชา

๑. กลยุทธก์ ารประเมินประสิทธิผลของรายวชิ าโดยนสิ ติ
การประเมินประสทิ ธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนิสิต ได้จัดกจิ กรรมในการ

นาแนวคดิ และความเหน็ จากนสิ ติ ได้ ดงั น้ี
- แบบประเมนิ ผสู้ อน และแบบประเมนิ รายวชิ า
- ใบงานประเมินประสทิ ธผิ ลวัตถุประสงคร์ ายวิชา
- การสนทนากล่มุ ระหวา่ งผสู้ อนและผเู้ รยี น
- ขอเสนอแนะผา่ นเว็บบอรด์ ทอี่ าจารยผ์ สู้ อนได้จดั ทาเปน็ ช่องทางการ

สอื่ สารกบั นสิ ิต

พระครปู ลดั บญุ ชว่ ย โชติวํโส,ดร.

๒. กลยทุ ธก์ ารประเมินการสอน
ในการเกบ็ ขอ้ มูลเพอ่ื ประเมนิ การสอน ไดม้ ีกลยุทธ์ ดงั น้ี

- แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธ์กิ ารสอนโดยนิสิต
- การสงั เกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอน
- การทวนสอบผลประเมนิ การเรยี นรู้

พระครปู ลดั บญุ ชว่ ย โชตวิ ํโส,ดร.

๓. การปรับปรุงการสอน
หลงั จากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ ไดน้ าผลการประเมินไป

ปรบั ปรุงการสอน ดงั นี้
แจง้ ผลการประเมินการสอนโดยนิสติ ใหผ้ สู้ อนทราบเพ่ือนาไปปรบั ปรุง

การสอน
จดั ประชมุ ประเมินผลสมั ฤทธิ์ก่อนและหลงั การเรยี นการสอน
การวิจยั ในและนอกชนั้ เรยี น

พระครปู ลดั บุญช่วย โชตวิ โํ ส,ดร.

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนิสิตในรายวิชา
- มกี ารทวนสอบผลสัมฤทธ์ใิ นรายวิชากอ่ นที่จะมกี ารสอบ Post-test

โดยดาเนินการทวนสอบผลสมั ฤทธด์ิ ังน้ี
- การทวนสอบการใหค้ ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสติ โดย

อาจารย์ หรือผทู้ รงคณุ วุฒิ ท่ไี มใ่ ชอ่ าจารย์ประจาหลักสตู ร
- มกี ารตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิ า ตรวจสอบผลการประเมนิ การเรียนรู้

ของนสิ ิต

พระครูปลดั บญุ ช่วย โชตวิ โํ ส,ดร.

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิ ธิผลของรายวชิ า
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมั ฤทธิป์ ระสทิ ธิผลรายวิชา ได้มี

การวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิ า เพ่อื ให้เกดิ คุณภาพมาก
ขึน้ ดงั นี้

- ปรบั ปรุงรายวิชาทกุ ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสมั ฤทธ์ิตาม ข้อ ๔

- สง่ เสรมิ ให้อาจารยส์ อนนางานวจิ ัยมาบูรณาการให้การเรียนการสอน
มปี ระสทิ ธภิ าพยิ่งข้นึ

- จัดประชุมเชงิ ปฏิบัติการแลกเปล่ียนและระดมสมองพัฒนา
กระบวนการเรยี นการสอนใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพยง่ิ ข้นึ

พระครูปลัดบุญช่วย โชตวิ โํ ส,ดร.

วธิ ีการประเมนิ ผล

เกณฑ์การใชค้ ะแนน

คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน

๑. งานมอบหมาย

- เข้าเรียน ๑๐ คะแนน
คะแนน
- งานเด่ยี ว ๑๐ คะแนน
คะแนน
- งานกลุม่ ๒๐ คะแนน
คะแนน
๒. สอบระหวา่ งภาค (Mid-Term Exam) ๒๐ คะแนน
คะแนน
๓. สอบปลายภาค (Final Exam) ๔๐

- ปรนัย ๒๐

- อัตนัย ๒๐

รวม ๑๐๐

พระครูปลัดบญุ ช่วย โชตวิ โํ ส,ดร.

จบการบรรยาย

พระครูปลัดบุญชว่ ย โชติวํโส,ดร.


Click to View FlipBook Version