The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aslam_kecik, 2021-04-08 23:52:54

SUK Laporan Tahunan 2019

SUK Laporan Tahunan 2019

Isi 21
Kandungan
Piagam Pelanggan &
03 Laporan Kewangan 2019 SUK

Perutusan YB Setiausaha Kerajaan 27
Negeri Selangor
Bahagian, Unit & Seksyen
05
• Fungsi
Pengurusan Tertinggi • Pencapaian SKT

13 129

Carta Organisasi Laporan Tahunan Pengurusan
Aduan Awam 2019
17

Maklumat Korporat

• Visi & Misi
• Moto
• Dasar Kualiti
• Pihak Berkepentingan
• Pelanggan
• Rakan Strategik
• Isu-isu Strategik & Analisa Persekitaran

Perutusan
YB Setiausaha

Kerajaan Negeri Selangor

LAPORAN TAHUNAN 2019Perutusan YB Setiausaha
Kerajaan Negeri Selangor
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Perutusan
YB Setiausaha

Kerajaan Negeri Selangor

Salam Sejahtera,

Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia–Nya,
Buku Laporan Tahunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor bagi Tahun 2019 berjaya diterbitkan.
Buku ini adalah hasil usaha semua bahagian/ seksyen di Pejabat SUK Selangor. Tahniah!

Sepanjang tahun 2019 yang lalu, kita berjaya menempa pelbagai kejayaan seperti pengiktirafan oleh Kerajaan
Persekutuan ke atas Sistem Tadbir Urus Kerajaan (Good Governance) Negeri Selangor serta pencapaian
membanggakan Kumpulan-Kumpulan Inovasi Perkhidmatan Awam yang berjaya mengharumkan Negeri
Selangor di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

muka Semoga kita semua tetap komited dan tekal dalam usaha menjadikan budaya perkhidmatan

surat

4 awam cemerlang di negeri Selangor sebagai penanda aras (benchmark) di Malaysia.

Akhir kata, semoga naskhah yang diterbitkan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan
menjadi rujukan untuk tahun-tahun hadapan.

“Selangor Maju Bersama”,

Sekian. Terima kasih.

(DATO’ MOHD AMIN BIN AHMAD AHYA)
D.P.M.S, B.C.M, B.K.T, P.J.K
Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pengurusan
Tertinggi

Pengurusan Tertinggi

Pengurusan
Tertinggi

LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

muka YB Dato’ Mohd Amin YBhg. Dr. Nor Fuad
surat bin Ahmad Ahya bin Abdul Hamid

6 Setiausaha Timbalan Setiausaha
Kerajaan Negeri Selangor Kerajaan Negeri Selangor (Pembangunan)
YBhg. Dato’ Zamani Ahmad
bin Mansor

Timbalan Setiausaha
Kerajaan Negeri Selangor (Pengurusan)

Sayap Pengurusan

Sayap
Pengurusan

LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

muka
surat

7

Encik Ahmad Fairuz Encik Anuwar Puan Nor Azurah Encik ‘Imran
bin Mohd Yusof bin Asmuni binti Nasir bin Jamalul-Lail

Ketua Penolong Setiausaha Ketua Audit Dalam Setiausaha Bahagian Ketua Penolong Setiausaha
Unit Pengurusan Bencana Bahagian Audit Dalam Bahagian Korporat Unit Integriti

Sayap Pengurusan

Sayap
Pengurusan

LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

muka Encik Muhammad Yasir Puan Hjh. Fazlina
surat bin Yahya binti Hashim

8 Setiausaha Bahagian Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Pengurusan Maklumat
Puan Gayathri Prasena
A/p Jaya Kumar

Setiausaha Bahagian
Pejabat Dewan Negeri Selangor

Sayap Pengurusan

Sayap
Pengurusan

LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

muka
surat

9

Encik Mohd Khairul Ashraff Encik Muhamad Shah Encik Mohd Hidayat
bin Radzali bin Osmin bin Mohd Sauffi

Ketua Penolong Setiausaha Setiausaha Bahagian Ketua Setiausaha Sulit
Unit Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Bahagian Khidmat Pengurusan Kepada
(MMKN) merangkap Setiausaha Majlis YAB Dato’ Menteri Besar Selangor
Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)

Sayap Pembangunan

Sayap
Pemngbuarnugsaun an

LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

muka Puan Nor Azlina Puan Norliza
surat binti Abdul Aziz binti Yusoff

10 Timbalan Pengarah Timbalan Pengarah
Seksyen Makro dan Penswastaan Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan
Encik Amri
bin Ismail

Timbalan Pengarah
Seksyen Sektoral

Sayap Pembangunan

Sayap
Penmgbuarnugsaun an

LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

muka
surat

11

Encik Ahmad Zaki Puan Aziah
bin Yusof binti Kamaruddin

Timbalan Pengarah Penolong Pengarah
Seksyen Agihan dan Pembangunan Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES)Carta
Organisasi

LAPORAN TAHUNAN 2019 Carta Organisasi

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORCarta
Organisasi

muka
surat

14

Carta Organisasi

muka
surat

15
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORMaklumat
Korporat

LAPORAN TAHUNAN 2019 Maklumat Korporat

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORMaklumat
Korporat

muka
surat

18

Maklumat Korporat

Rakan Strategik

Isu-Isu Strategik & Analisis Persekitaran LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

PENGUKUHAN EKONOMI NEGERI MELALUI PELABURAN DAN fenomena ini bagi memurni dan mengukuhkan jalinan kerjasama
JARINGAN EKONOMI SERANTAU strategik supaya perancangan dapat dijalankan dengan penghasilan
Pengukuhan ekonomi amat penting dalam memacu pertumbuhan impak maksimum.
produktiviti dan mewujudkan negeri yang pelbagai, berdaya saing
dan berdaya tahan. Pertumbuhan ekonomi yang sihat mampan dapat PENGUKUHAN SUMBER SEDIA ADA DENGAN PEMERKASAAN muka
dicapai melalui pengukuhan pelaburan sedia ada, pelaburan baharu surat
dalam dan luar negeri dan melalui jaringan ekonomi serantau. DAN PENGGUNAAN SUMBER SECARA OPTIMUM
Keperluan dalam memperkukuhkan sumber sedia ada adalah salah 19
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MENCUKUPI DALAM satu unsur yang kritikal dan perlu diperkasakan dalam memastikan
MEMASTIKAN KETERSEDIAAN NEGERI DAN KOMUNITI BAGI penggunaan sumber secara sepenuhnya dan organisasi kekal dalam
MENERIMA PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN SEMASA momentum sepanjang pelaksanaan program yang dirancang. Selain
Pembangunan infrastruktur yang kompetitif dan dinamik sumber kewangan, organisasi juga perlu memperhebatkan tadbir
menyebabkan ekspektasi komuniti statistik semakin kompleks. Ini urus organisasi dan penggunaan teknologi supaya warga dapat
menuntut organisasi untuk sentiasa proaktif dan responsif terhadap berganding bahu secara kolektif dan progresif dalam menjayakan
keperluan menyediakan infrastruktur dan fasiliti yang memenuhi teras strategik yang dimeterai.
ekspektasi komuniti serta relevan dan reliable bagi menerima
pembangunan persekitaran dan perubahan semasa. KEPERLUAN PEMBANGUNAN ALAM SEKITAR DAN NEGERI
BERTEKNOLOGI HIJAU (GREEN TECHNOLOGY)
PEMURNIAN DAN PENGUKUHAN JALINAN KERJASAMA Landskap dan persekitaran yang bersih, menarik, selesa dan berfungsi
STRATEGIK turut memainkan peranan penting bagi meningkatkan kemampanan
Fenomena globalisasi telah menempatkan negara-negara di dunia dan daya huni di sesebuah kawasan. Kepesatan pertumbuhan ekonomi
berhadapan dengan pelbagai cabaran baharu seperti ekonomi terbuka, dan proses pembangunan fizikal telah meningkatkan persaingan
tahap daya saing yang kompetitif dan perkembangan pesat sains dan guna tanah dan memberi impak kepada keperluan pemeliharaan,
teknologi. Dalam masa yang sama, organisasi boleh menggunakan pemuliharaan dan pengekalan alam sekitar.Piagam Pelanggan &
Laporan Kewangan 2019 SUK

LAPORAN TAHUNAN 2019Piagam Pelanggan &
Laporan Kewangan 2019 SUK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Piagam
Pelanggan

muka
surat

22

Piagam Pelanggan &
Laporan Kewangan 2019 SUK

muka
surat

23
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019Piagam Pelanggan &
Laporan Kewangan 2019 SUK
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Laporan
Kewangan 2019 SUK

muka
surat

24

Piagam Pelanggan &
Laporan Kewangan 2019 SUK

LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Sumber : muka
Laporan Bulanan Vot Mengurus B01 bagi Tempoh SEHINGGA 31 DISEMBER 2018 yang dijana melalui Sistem SPEKS. surat

LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN (VOT P01) 2019 25

Sumber :
Laporan Pengesahan Perbelanjaan Pembangunan Vot P01 Oleh Seksyen Agihan dan Pembangunan, Unit Perancang Ekonomi Negeri UpenBahagian , Unit
& Seksyen

LAPORAN TAHUNAN 2019Bahagian Korporat

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORBahagian
Korporat

FUNGSI BAHAGIAN KORPORAT

Menyelaras Pengurusan Aduan Awam, Pengurusan Khidmat
Pelanggan, Mesyuarat-Mesyuarat Utama PSUK Selangor,
Pengiktirafan dan Pensijilan serta melaksanakan Program-
Program Pembudayaan Inovasi dan Komunikasi Korporat Negeri
Selangor dalam usaha memperkasakan kualiti penyampaian
perkhidmatan.

muka
surat

28

Puan Nor Azurah
binti Nasir

Setiausaha Bahagian
Bahagian Korporat

Bahagian Korporat

muka
surat

29
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Bahagian Korporat

muka
surat

30
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Bahagian Korporat

muka
surat

31
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Bahagian Korporat

muka
surat

32
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Bahagian Korporat

muka
surat

33
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019Bahagian Audit Dalam

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORBahagian
Audit Dalam

FUNGSI BAHAGIAN AUDIT DALAM

Menjalankan pengauditan melalui penilaian terhadap
keberkesanan sistem kawalan dalam, pematuhan kepada
undang-undang, peraturan dan prosedur yang ditetapkan serta
memastikan program dan aktiviti dilaksanakan secara berhemat,
cekap dan berkesan.

muka
surat

34

Encik Anuwar
bin Asmuni

Ketua Audit Dalam
Bahagian Audit Dalam

Bahagian Audit Dalam

muka
surat

35
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019Bahagian Audit Dalam

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORPENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2019 (1 JANUARI HINGGA 31 DISEMBER 2019)
Nama Bahagian / Seksyen / Cawangan / Unit : BAHAGIAN AUDIT DALAM

muka
surat

36

Bahagian Audit Dalam

muka
surat

37
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019Unit Integriti

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORUnit
Integriti

FUNGSI UNIT INTEGRITI

Melaksanakan tatatertib, tadbir urus, pembudayaan,
penginstitusian dan perlaksanaan integriti organisasi,
pematuhan undang-undang dilaksanakan, mengesan, mengesah
dan mengambil tindakan ke atas aduan salah laku jenayah/
pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

muka
surat

38

Encik ‘Imran
bin Jamalul-Lail

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Integriti

Unit Integriti

muka
surat

39
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019Unit Integriti

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORPENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2019 (1 JANUARI HINGGA 31 DISEMBER 2019)
Nama Bahagian / Seksyen / Cawangan / Unit : SEKSYEN PEMATUHAN & TATATERTIB

muka
surat

40

Unit Integriti

PENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2019 (1 JANUARI HINGGA 31 DISEMBER 2019)
Nama Bahagian / Seksyen / Cawangan / Unit : SEKSYEN PENGUKUHAN INTEGRITI

LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

muka
surat

41

LAPORAN TAHUNAN 2019Unit Integriti

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORPENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2019 (1 JANUARI HINGGA 31 DISEMBER 2019)
Nama Bahagian / Seksyen / Cawangan / Unit : PENGURUSAN ADUAN DAN PENGESANAN & PENGESAHAN

muka
surat

42

Unit Integriti

PENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2019 (1 JANUARI HINGGA 31 DISEMBER 2019)
Nama Bahagian / Seksyen / Cawangan / Unit : TADBIR URUS

LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

muka
surat

43

Unit Integriti

muka
surat

44
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Unit Integriti

muka
surat

45
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

LAPORAN TAHUNAN 2019Unit Pengurusan Bencana

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGORUnit
Pengurusan
Bencana

FUNGSI UNIT PENGURUSAN BENCANA

Menyelaras laporan kaji cuaca dengan jabatan/ agensi mengenai
potensi risiko bencana serta mengurangkan impak bencana,
merancang serta menyelaras keperluan logistik, menyediakan
laporan dan menyelaras serta menyelaras keperluan logistik,
menyediakan laporan dan menyelaraskan program dan kebajikan
mangsa bencana.

muka
surat

46

Encik Ahmad Fairuz
bin Mohd Yusof

Ketua Penolong
Setiausaha

Unit Pengurusan Bencana

Unit Pengurusan Bencana

muka
surat

47
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Unit Pengurusan Bencana

muka
surat

48
LAPORAN TAHUNAN 2019

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR


Click to View FlipBook Version
Previous Book
DAMPAK TEKNOLOGI (2)
Next Book
ISRAK MIKRAJ