The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by โอม เวอรี้, 2019-11-27 21:33:47

คู่มือ

คู่มือ

คมู่ อื
การประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

จดั ทาโดย
นายอนันทวรรธ ราชเจรญิ

ระดับชนั้ ปวช. 2
สาขาวชิ า คอมพวิ เตอรธ์ รุ กจิ
วทิ ยาลัยการอาชพี หลงั สวน

คานา

เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี จัดทาข้ึนเพ่ือใชป้ ระกอบการเรียนการสอนวิชาคอพวิ เตอร์
และการบารุงรักษา (รหัสวิชา 2204-2005) เพ่ือให้เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของการ
ประกอบคอมพวิ เตอร์เพือ่ นาไปใช้ในการเรียน และการดาเนินชีวิตได้

เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการบารุ่งรกั ษา แบ่งออกเป็น 5
หน่วย ในแต่ละหน่วยจะมแี ผนบริหารการสอนประจาหน่วย

หวั งเ ป็ นอ ย่ า งยิ่งว่ า เ อ กส า ร ป ระ ก อ บ ก าร ส อ น วิช า ค อ ม พิว เ ตอ ร์แ ล ะ ก า ร
บารงุ รักษาเลม่ นี้คงเปน็ ประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ชไ้ มม่ ากกน็ อ้ ย

นาย อนันทวรรธ ราชเจริญ
พฤศจิกายน 2562

สารบญั หนา้
1
เร่อื ง 2
คานา 3
สารบญั 4
เคร่ืองมอื ท่ใี ชใ้ นการประกอบคอมพิวเตอร์ 5
อปุ กรณ์ที่ใชใ้ นการประกอบคอมพิวเตอร์ 6
ขน้ั ตอนการประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์ 7
บรรณษณุกรมหรอื เอกสารอ้างองิ
ประวตั ิผจู้ ัดทา

เครอื งมือทีใ่ ชใ้ นการประกอบคอมพิวเตอร์

1.ไขควงหวั แฉก 2.ไขควงแบน
3.ชุดไขควงเลก็ 4.เข็มขดั รดั สาย
5.คีมตัด 6.คตั เตอร์

อุปกรณ์ท่ใี ช่ในการประกอบเคร่ืองคอมพวิ เตอร์

1.เคส 2.พาวเวอร์ซพั พลาย

3.คีย์บอรด์ 4.เมาส์

5.เมนบอรด์ 6.ซพี ียู

7.การด์ แสดงผล 9. แรม

10. ฮารด์ ดสิ ก์ 11. CD-ROM

12. ฟล็อปปด้ี ิสก์

ข้ันตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์ เช่น ไขควงส่ี
แฉก กล่องสาหรับใส่น็อต คูม่ อื เมนบอร์ด คมี ปากจง้ิ จก

2. เร่ิมจากการติดตั้งซพี ียูก่อน โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตข้ึนมาจากน้ันนาซีพียูมาใส่ลงไป
ในซ็อกเก็ตโดยให้วางตาแหน่งขาที่ 1 ของซีพยี ูและซ็อกเก็ตให้ตรงกนั โดยสังเกตว่าที่ขาท่ี 1
ของซีพียจู ะทาเครอ่ื งหมายเปน็ จดุ เลก็ ไวท้ ม่ี มุ ดา้ นบนของซีพียู

3. เมื่อวางซีพียูตรงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จากน้ันให้กดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แล้วนา
ซิลิโคนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทาซิลิโคนให้หนา หากเห็นว่าหนา
เกนิ ไปใหใ้ ชก้ ระดาษหรอื แผ่นพลาสตกิ มาปาดออกเสยี บา้ ง

4. ติดต้ังฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ติดล็อกให้เรียบรอ้ ยในขั้นตอนน้มี ีจดุ ทีต่ อ้ ง
ระวังอยู่ 2 จุดคือ การติดตั้งฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบสนิทกับคอร์ของซีพียู อย่า
พยายามกดแรงไป บางทีคอร์ของซีพียูอาจบิ่นได้ ส่วนขาสปริงที่ยึดพัดลมบางทีมันแข็ง
เกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริงให้เข้าลอ็ ก ซึ่งอาจทาใหพ้ ลาดไปขูดเอาลายป
รน้ิ บนเมนบอร์ดขาดทาให้เมนบอรด์ อาจเสียหายได้

5. เสยี บสายไฟของพัดลมเขา้ กบั ขว้ั CPU FAN โดยดจู ากคมู่ อื เมนบอรด์

6. นาแรมมาเสียบเข้ากับซอ็ กเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่องของซ็อกเก็ต จากนั้นจึงกดลงไปจน
ดา้ นลอ็ กทั้ง 2 ดา้ นดีดข้นึ มา (บางเมนบอรด์ ตัวล็อกทั้งสองด้านอาจไม่จาเป็นต้องดดี ขึน้ มาก็
ไดใ้ ห้ดูวา่ เข้าล็อกกนั กพ็ อ)

7. ขันแท่นรองน็อตเข้ากับเคส

8. นาเมนบอร์ดทีไ่ ด้ตดิ ตั้งซพี ยี ูและแรมวางลงไปบนเคส จากน้ันขันน็อตยดึ เมนบอร์ดเข้ากับ
ตวั เคสให้ครบทกุ ตวั

9. เสียบการด์ แสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสรจ็ แลว้ ขนั น็อตยดึ ตดิ กบั เคส

10. เสียบการด์ เสยี งลงไปในสลอ็ ต PCI เสรจ็ แลว้ ขันน็อตยดึ ตดิ กบั เคส

11. เสียบสายเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับข้ัวต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้ปลั๊กของสาย
เพาเวอร์ซพั พลายตรงล็อกกบั ขว้ั ต่อ บนเมนบอร์ด

12. สอดไดรฟ์ซดี ีรอมเขา้ กับชอ่ งวา่ งหน้าเคส แล้วขนั น็อตยดึ กับตวั เคสให้แนน่

13. เสียบสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ซีดีรอมโดยให้แถบสีแดงตรงกับขาท่ี 1หรือด้านที่ติดกับขั้ว
สายไฟ จากน้ันจึงเสยี บสายไฟและสายสัญญาณเสยี งเขา้ ไปดว้ ย

14. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสีแดงตรง
กับขาที่ 1 ของข้ัวต่อดว้ ย

15. สอดฮารด์ ดสิ ก์เข้ากับชอ่ งตดิ ต้งั แลว้ ขนั นอ็ ตยึดกบั ตวั เคสให้แนน่

16. เสียบสาย IDE เข้ากับฮาร์ดดิสก์โดยให้แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรือด้านที่ติดกับขั้ว
สายไฟ จากนั้นจงึ เสียบสายไฟเขา้ ไปดว้ ย

17. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบสีแดงตรงกับ
ขาท่ี 1 ของขัว้ ต่อด้วย

18. สอดไดรฟฟ์ ล็อบปด้ี สิ กเ์ ข้าไปในช่องติดตั้ง แล้วขนั นอ็ ตยึดกับตัวเคสให้แน่น
19. เสยี บสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟของฟล็อบป้ดี ิสก์ ให้สังเกตสายไฟของฟลอ็ บปีด้ ิสก์จะมี
หัวขนาดเล็กกวา่ สายไฟของซดี รี อมและฮาร์ดดิสก์

20. เสียบสายแพขนาด 34 เส้น (เส้นเล็กกว่าสายแพของฮาร์ดดิสกแ์ ละซีดีรอม) ให้ด้านท่ีมี
การไขว้สายเข้ากับขั้วต่อไดรฟ์ฟล็อบป้ีดิสก์ โดยแถบสีแดงของสายแพต้องตรงกับขาท่ี 1
ของขั้วต่อด้วย หากใส่ผิดด้านไฟของไดรฟ์ฟล็อบป้ีดิสก์จะติดตลอด วิธีแก้ไขคือให้หันสาย
แพกลับดา้ นเพราะไดรฟ์ฟล็อบปี้ดสิ กบ์ างยหี่ อ้ อาจตอ้ งใสส่ ลบั ด้านกนั

21. เสียบสายแพอีกด้านเข้ากับขั้วต่อฟลอ็ บป้ีดิสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สายสแี ดงตรงกับขา
ที่ 1 หรอื pin1 ของขว้ั ตอ่ ด้วย

22. เสียบสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตช์เปิดปิดเครื่อง ไฟบอกสถานะเปิดเครื่อง
ไฟบอกสถานะฮาร์ดดิสก ปุ่ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอร์ดควรดูคู่มือเมนบอร์ด
ประกอบด้วย โดยต้องเสียบขั้วให้ถูกหากผิดขั้ว คอมพิวเตอร์จะไม่ติดหรือมีไฟค้าง
ตลอดเวลา วิธแี กไ้ ขคอื ใหเ้ ราลองสลบั ขวั้ และเปดิ เครือ่ งขึน้ มาใหม่

23. เม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลองสารวจดูว่ามีน็อตหรืออุปกรณ์อื่นๆตกค้างอยู่บน
เมนบอร์ดหรือไม่ เพราะอาจทาให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกดิ ความเสียหายต่อเมนบอร์ด
และอุปกรณต์ ่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการตดิ ต้ังทั้งหมดวา่ เรียบร้อยดี
แล้ว เช่น การ์ดต่างๆ หรือสายสัญญาณเสียบแน่นหนาดีหรือยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพัด
ลมตอ้ งแนบสนิทกับซีพยี ู พร้อมทง้ั ล็อกตดิ กันอยา่ งแนน่ หนา

24. เมื่อเรียบร้อยดีแล้วปิดฝาเคสและขันน็อตให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ
ประกอบเครอื่ งอย่างถกู ต้องและสมบรู ณ์แบบแลว้

บรรณานุกรมหรอื เอกสารอ้างองิ

นายอนนั ทวรรธ ราชเจริญ.2562.คู่มือในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์[ระบบออนไลน์].
แหลง่ ที่มา www.ba.cmu.ac.th/mis/research/document/(21 พฤษจกิ ายน 2562)

ประวตั ผิ ู้จดั ทา

นายอนนั ทวรรธ ราชเจริญ
รหสั 6122040024
อาย1ุ 7 ปี
ระดับชัน้ ปวช.2

วืทยาลยั การอาชีพหลังสวน
บา้ นเลขที่5/9 หม่9ู ต.ทา่ มะพลา อ.หลงั สวน จ.ชุมพร 86110
Click to View FlipBook Version