The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by โอม เวอรี้, 2019-11-27 21:37:08

คู่มือ 333

คู่มือ 333

คมู่ อื
การประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

จดั ทาโดย
นางสาวพัชราพร ซา้ ยหนู

ระดับชนั้ ปวช. 2
สาขาวชิ า คอมพวิ เตอรธ์ รุ กจิ
วทิ ยาลยั การอาชพี หลังสวน

คานา

เอกสารประกอบการสอนเลม่ นี้ จดั ทาขึน้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพวิ เตอร์
และการบารงุ รกั ษา (รหัสวชิ า 2204-2005) เพ่ือให้เรยี นเข้าใจถงึ ความสาคัญของการ
ประกอบคอมพวิ เตอร์เพื่อนาไปใชใ้ นการเรียน และการดาเนนิ ชวี ติ ได้

เอกสารประกอบการสอนวชิ าคอมพวิ เตอร์และการบารุงรกั ษา แบ่งออกเป็น 5
หนว่ ย ในแตล่ ะหน่วยจะมแี ผนบริหารการสอนประจาหนว่ ย

หวังเป็นอย่างย่ิงวา่ เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพวิ เตอรแ์ ละการ
บารงุ รักษาเล่มน้คี งเป็นประโยชนต์ ่อผใู้ ช้ไม่มากกน็ อ้ ย

นางสาวพัชราพร ซ้ายหนู
พฤศจกิ ายน 2562

สารบัญ หน้า
1
เร่ือง 2
คานา 3
สารบญั 4
เครื่องมือท่ีใชใ้ นการประกอบคอมพิวเตอร์ 5
อปุ กรณ์ที่ใชใ้ นการประกอบคอมพวิ เตอร์ 6
ขั้นตอนการประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ 7
บรรณนาณกุ รมหรอื เอกสารอ้างอิง
ประวัติผู้จัดทา

เครอ่ื งมือท่ใี ชใ้ นการประกอบคอมพวิ เตอร์

1.ไขควงหัวแฉก 2.ไขควงแบน
3.ชดุ ไขควงเลก็ 4.เขม็ ขัดรัดสาย
5.คมี ตัด 6.คตั เตอร์

อุปกรณท์ ่ีใช่ในการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์

1.เคส 2.พาวเวอร์ซัพพลาย

3.คียบ์ อรด์ 4.เมาส์

5.เมนบอร์ด 6.ซีพยี ู

7.การ์ดแสดงผล 9. แรม

10. ฮาร์ดดสิ ก์ 11. CD-ROM

12. ฟล็อปปดี้ สิ ก์

ขน้ั ตอนการประกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์

1. ขัน้ แรกใหเ้ ตรยี มอุปกรณท์ ่ีจาเปน็ สาหรบั การประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์ เชน่ ไขควงสี่
แฉก กลอ่ งสาหรับใส่นอ็ ต คู่มือเมนบอรด์ คมี ปากจ้งิ จก

2. เริม่ จากการตดิ ตงั้ ซีพยี ูกอ่ น โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตขน้ึ มาจากน้นั นาซีพยี ูมาใส่ลงไป
ในซอ็ กเกต็ โดยให้วางตาแหน่งขาที่ 1 ของซพี ยี ูและซอ็ กเกต็ ให้ตรงกนั โดยสงั เกตว่าท่ขี าที่ 1
ของซพี ียูจะทาเครือ่ งหมายเปน็ จุดเลก็ ไวท้ มี่ มุ ดา้ นบนของซพี ียู

3. เมื่อวางซพี ียูตรงล็อคกับซอ็ กเก็ตแล้ว จากนน้ั ให้กดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แล้วนา
ซลิ โิ คนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไมค่ วรทาซิลิโคนให้หนา หากเหน็ ว่าหนา
เกนิ ไปใหใ้ ช้กระดาษหรอื แผ่นพลาสติกมาปาดออกเสียบา้ ง

4. ติดต้ังฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซพี ียู ตดิ ล็อกให้เรยี บร้อยในขน้ั ตอนน้มี ีจดุ ท่ีต้อง
ระวงั อยู่ 2 จุดคือ การติดต้ังฮีทซิงค์ของพดั ลมจะตอ้ งแนบสนทิ กบั คอร์ของซีพยี ู อย่า
พยายามกดแรงไป บางทคี อร์ของซีพียูอาจบ่ินได้ สว่ นขาสปริงท่ยี ดึ พัดลมบางทมี นั แข็ง
เกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปรงิ ให้เขา้ ลอ็ ก ซึ่งอาจทาให้พลาดไปขดู เอาลายป
รน้ิ บนเมนบอรด์ ขาดทาให้เมนบอร์ดอาจเสยี หายได้

5. เสยี บสายไฟของพดั ลมเขา้ กับขวั้ CPU FAN โดยดูจากคู่มือเมนบอร์ด

6. นาแรมมาเสยี บเข้ากบั ซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับรอ่ งของซ็อกเก็ต จากน้นั จงึ กดลงไปจน
ดา้ นลอ็ กทง้ั 2 ด้านดีดขึน้ มา (บางเมนบอร์ดตวั ลอ็ กทั้งสองด้านอาจไมจ่ าเป็นตอ้ งดีดข้ึนมาก็
ไดใ้ ห้ดวู า่ เขา้ ล็อกกันกพ็ อ)

7. ขันแทน่ รองน็อตเขา้ กับเคส

8. นาเมนบอร์ดทไ่ี ด้ติดตั้งซีพียแู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนนั้ ขันนอ็ ตยึดเมนบอร์ดเข้ากบั
ตวั เคสให้ครบทุกตวั

9. เสียบการด์ แสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสรจ็ แลว้ ขนั นอ็ ตยึดติดกบั เคส

10. เสียบการด์ เสยี งลงไปในสล็อต PCI เสรจ็ แลว้ ขนั น็อตยึดติดกับเคส

11. เสยี บสายเพาเวอรซ์ ัพพลายเข้ากับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสยี บใหป้ ล๊กั ของสาย
เพาเวอรซ์ พั พลายตรงล็อกกับข้ัวต่อ บนเมนบอรด์

12. สอดไดรฟซ์ ีดรี อมเขา้ กับชอ่ งว่างหนา้ เคส แล้วขนั นอ็ ตยึดกับตัวเคสให้แนน่

13. เสียบสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ซดี รี อมโดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกับขาท่ี 1หรอื ด้านที่ติดกบั ขวั้
สายไฟ จากน้นั จึงเสียบสายไฟและสายสญั ญาณเสยี งเข้าไปด้วย

14. เสยี บสาย IDE อกี ดา้ นเขา้ กบั ขวั้ ตอ่ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสแี ดงตรง
กบั ขาท่ี 1 ของขั้วตอ่ ด้วย

15. สอดฮารด์ ดสิ ก์เข้ากับช่องติดต้ัง แล้วขันน็อตยึดกับตวั เคสใหแ้ นน่

16. เสยี บสาย IDE เข้ากับฮารด์ ดิสก์โดยให้แถบสแี ดงตรงกบั ขาท่ี 1 หรือดา้ นที่ติดกบั ขว้ั
สายไฟ จากน้นั จึงเสียบสายไฟเขา้ ไปด้วย

17. เสียบสาย IDE อกี ดา้ นเข้ากบั ขวั้ ตอ่ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสีแดงตรงกบั
ขาท่ี 1 ของขวั้ ต่อดว้ ย

18. สอดไดรฟ์ฟลอ็ บป้ดี สิ ก์เข้าไปในช่องติดต้ัง แล้วขนั นอ็ ตยึดกับตัวเคสให้แนน่
19. เสยี บสายไฟเข้ากับข้ัวต่อสายไฟของฟลอ็ บป้ีดิสก์ ใหส้ ังเกตสายไฟของฟลอ็ บปด้ี สิ ก์จะมี
หัวขนาดเลก็ กวา่ สายไฟของซีดีรอมและฮาร์ดดิสก์

20. เสยี บสายแพขนาด 34 เสน้ (เส้นเลก็ กว่าสายแพของฮาร์ดดสิ ก์และซีดีรอม) ใหด้ ้านทมี่ ี
การไขว้สายเข้ากับขั้วตอ่ ไดรฟ์ฟลอ็ บปด้ี ิสก์ โดยแถบสีแดงของสายแพตอ้ งตรงกับขาท่ี 1
ของขั้วต่อด้วย หากใสผ่ ดิ ดา้ นไฟของไดรฟ์ฟลอ็ บปี้ดสิ กจ์ ะตดิ ตลอด วิธีแกไ้ ขคอื ให้หันสาย
แพกลับด้านเพราะไดรฟฟ์ ล็อบปีด้ ิสกบ์ างยี่ห้ออาจต้องใสส่ ลบั ดา้ นกัน

21. เสยี บสายแพอกี ด้านเข้ากบั ขัว้ ตอ่ ฟล็อบป้ีดิสกบ์ นเมนบอร์ด โดยใหส้ ายสีแดงตรงกบั ขา
ที่ 1 หรือ pin1 ของขวั้ ต่อดว้ ย

22. เสียบสายสญั ญาณต่างๆ จากเคส เชน่ สวิตชเ์ ปิดปิดเครือ่ ง ไฟบอกสถานะเปิดเครือ่ ง
ไฟบอกสถานะฮาร์ดดสิ ก ปมุ่ Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์ ควรดูคู่มือเมนบอรด์
ประกอบด้วย โดยตอ้ งเสยี บข้ัวใหถ้ กู หากผิดขั้ว คอมพิวเตอร์จะไม่ตดิ หรอื มีไฟค้าง
ตลอดเวลา วิธีแก้ไขคอื ใหเ้ ราลองสลับขั้วและเปิดเคร่อื งขึน้ มาใหม่

23. เม่ือเสร็จเรยี บรอ้ ยแล้วให้เราลองสารวจดูว่ามีนอ็ ตหรอื อปุ กรณอ์ ื่นๆตกค้างอยบู่ น
เมนบอรด์ หรือไม่ เพราะอาจทาให้เกิดกระแสไฟลดั วงจรจนเกิดความเสยี หายต่อเมนบอรด์
และอุปกรณต์ า่ งๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากน้ีควรตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดว่าเรยี บร้อยดี
แล้ว เชน่ การ์ดตา่ งๆ หรอื สายสญั ญาณเสียบแน่นหนาดีหรือยัง โดยเฉพาะฮที ซงิ ค์และพัด
ลมต้องแนบสนิทกบั ซีพยี ู พร้อมทงั้ ลอ็ กติดกันอย่างแน่นหนา

24. เมือ่ เรียบร้อยดแี ลว้ ปดิ ฝาเคสและขนั นอ็ ตให้เรยี บรอ้ ย กเ็ ปน็ อันเสรจ็ สน้ิ ขั้นตอนการ
ประกอบเครือ่ งอย่างถูกตอ้ งและสมบรู ณแ์ บบแล้ว

บรรณานกุ รมหรอื เอกสารอ้างองิ

นางสาวพัชราพร ซา้ ยหนู2562.คู่มือในการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์[ระบบออนไลน]์ .
แหลง่ ทีม่ า www.ba.cmu.ac.th/mis/research/document/(21 พฤษจิกายน 2562)

ประวัติผูจ้ ดั ทา

นางสาวพัชราพร ซา้ ยหนู รหัส6122040012
อาย1ุ 7 ปี

ระดบั ช้นั ปวช.2
วทิ ยาลัยการอาชพี หลงั สวน
บ้านเลขท่ี55 หมู่9 ต.ท่ามะพล่า อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110


Click to View FlipBook Version