The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by โอม เวอรี้, 2019-11-27 21:46:58

จุฑามาส ไพสาลี

6122040004

ค่มู อื การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

วิชา คอมพิวเตอรแ์ ละการบารงุ รักษา

จัดทาโดย
นางสาวจฑุ ามาส ไพสาลี เลขที่4

สาขาคอมพวิ เตอร์ธรุ กจิ

คำนำ

คมู่ อื เลม่ นี้เป็นสว่ นหนึง่ ของวิชาคอมพวิ เตอร์และการบารงุ รักษาเพ่ือศกึ ษาเก่ียวกบั เครื่องมอื
ท่ใี ชใ้ นการประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์,อปุ กรณ์ท่ใี ช้ในการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์,
ขั้นตอนในการประกอบเคร่อื งคอมพิวเตอร์หากคมู่ ือเล่มนี้มีขอ้ บกพร่องใดๆ ก็ขออภยั ไว้ ณ
โอกาสนดี้ ้วย

สารบญั 1
2-7
เคร่ืองมอื ทีใ่ ชใ้ นการประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์ 8-16
อปุ กรณ์ที่ใชใ้ นการประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์ 17
ขน้ั ตอนในการประกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์ 18
อา้ งอิง
ประวัตผิ จู้ ดั ทา

1

เครือ่ งมอื ทีใ่ ช้ในการประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์

-ไขควงหวั แฉก คอื อันด้ามแดงครบั (ตอ้ งม!ี )
-ไขควงแบน คือ อนั ดา้ มเขยี ว (มีก็ได้!)
-ชุดไขควงเลก็ 5 ตวั (ไม่/ไม่มกี ็ได้)
-คีมปากจง้ิ จก อนั สีสม้ ๆ (ต้องม)ี

-คีมตัด
-เข็มขัดรดั สาย
-ซลิ ิโคน อนั นแ้ี บบธรรมดา
-บตั รเติมเงนิ (พลาสติก) บัตรพลาสติก

2

อุปกรณท์ ่ใี ชใ้ นการประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์

Monitor หรือ จอภาพ ใชแ้ สดงผลการทางานต่างๆ ของเครอื่ งคอมพวิ เตอร์
ปจั จุบันมีใหเ้ ลอื กหลายแบบ เชน่ แบบ CRT ซึ่งเปน็ แบบท่ใี ชห้ ลอดภาพ หรอื จะ
เป็นแบบ LCDซง่ึ มหี นา้ จอแบบราบ ขนาดจอบาง น้าหนกั เบา ทนั สมัย

Keyboard หรอื แป้นพมิ พ์ ใชส้ าหรบั ป้อนขัอมูลหรอื คาสง่ั ตา่ งๆ เขา้ เครอื่ ง
คอมพิวเตอร์

3

Mouse หรือ เม้าส์ ใช้สาหรบั ควบคมุ cursor บนหน้าจอเพ่อื จัดการคาสง่ั การ
ทางานตา่ งๆ บนหนา้ จอ

Speaker หรอื ลาโพง ใชส้ าหรบั แสดงขอ้ มลู ทอี่ ยู่ในรูปแบบของเสยี ง เชน่
เสียงเพลงเป็นต้น

Case โดยทว่ั ไปจะมี Power Supply อยู่ภายในด้วย ทาหน้าท่ี บรรจอุ ุปกรณ์ตา่ งๆ
และจา่ ยพลังงานใหก้ บั ระบบ

4
Floppy Disk Drive ทาหนา้ ท่ใี นการอ่านและเขียนขอ้ มลู ลงแผน่ ดิสเกตต์

Optical Drive มีหลายชนดิ ซง่ึ แตล่ ะชนิดกม็ คี วามสามารถแตกตา่ งกนั ไป

CPU หรือ หนว่ ยประมวลผลกลาง ทาหน้าทป่ี ระมวลผลขอ้ มลู และควบคมุ การ
ทางานในคอมพวิ เตอร์ เปรียบได้กบั " สมองของคอมพวิ เตอร์ "

5

Mainboard หรือ Motherboard หรือ แผงวงจรหลกั เปน็ อปุ กรณท์ ่ใี ชส้ าหรับตดิ ตงั้
อุปกรณต์ า่ งๆ ถอื ว่าเปน็ ศนู ย์กลางของคอมพิวเตอร์

RAM หรือ หนว่ ยความจา ทาหนา้ ท่ีเปน็ หนว่ ยความจาชวั่ คราว ใชส้ าหรับเก็บข้อมูล
ทจ่ี ะนาไปประมวลผล

Harddisk ทาหนา้ ท่ใี นการเก็บบนั ทึกข้อมูลและโปรแกรมตา่ งๆ

6

VGA Card หรือ Graphic Card หรอื การด์ แสดงผล ใชส้ าหรบั ประมวลผลขอ้ มูลที่
จะแสดงบนหน้าจอ เช่ือมต่อกบั จอภาพหรอื Monitor

Sound Card หรือ การ์ดเสยี ง ใช้สาหรบั ประมวลผลขอ้ มลู ท่จี ะแสดงออกมาใน
รปู แบบของเสยี งผา่ นทางลาโพง

Modem ใช้สาหรบั เชอื่ มตอ่ กบั เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์เคร่อื งอน่ื โดยผา่ นทาง
สายโทรศัพท์ โดยมากจะใช้เชอื่ มตอ่ ระบบอนิ เตอรเ์ น็ต

7

LAN Card ใชส้ าหรับเชื่อมตอ่ คอมพวิ เตอรห์ ลายๆเคร่อื งเขา้ ดว้ ยกนั ผ่านทาง
เครือขา่ ยทอ้ งถนิ่ (LAN )

8
ขัน้ ตอนในการประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

1. ขนั้ แรกใหเ้ ตรยี มอุปกรณท์ จ่ี าเปน็ สาหรบั การประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์ เชน่
ไขควงส่แี ฉก กล่องสาหรับใสน่ อ็ ต ค่มู อื เมนบอรด์ คีมปากจงิ้ จก

2. เร่ิมจากการตดิ ตง้ั ซพี ียูกอ่ น โดยง้างขาลอ็ คของซอ็ กเกต็ ขนึ้ มาจากนนั้ นาซีพียูมา
ใสล่ งไปในซอ็ กเก็ตโดยให้วางตาแหน่งขาที่ 1 ของซพี ียแู ละซอ็ กเก็ตให้ตรงกนั โดย
สงั เกตวา่ ทขี่ าที่ 1 ของซพี ียจู ะทาเครอื่ งหมายเป็นจดุ เลก็ ไวท้ ม่ี ุมดา้ นบนของซพี ียู

9

3. เมอื่ วางซีพยี ตู รงลอ็ คกับซอ็ กเก็ตแลว้ จากนน้ั ใหก้ ดขาลอ็ กลงไปเหมือนเดมิ แล้ว
นาซิลโิ คนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซพี ยี ู และไม่ควรทาซลิ โิ คนใหห้ นา หาก
เหน็ ว่าหนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรอื แผน่ พลาสติกมาปาดออกเสยี บ้าง

4. ตดิ ตงั้ ฮที ซงิ คแ์ ละพัดลมลงไปบนคอรข์ องซพี ยี ู ตดิ ล็อกใหเ้ รยี บรอ้ ยในขน้ั ตอนน้ี
มีจุดทต่ี อ้ งระวงั อยู่ 2 จดุ คอื การติดตงั้ ฮีทซงิ ค์ของพัดลมจะตอ้ งแนบสนทิ กบั คอร์
ของซีพียู อยา่ พยายามกดแรงไป บางทคี อรข์ องซีพียูอาจบน่ิ ได้ ส่วนขาสปริงทีย่ ดึ
พัดลมบางทีมนั แข็งเกนิ ไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริงใหเ้ ข้าลอ็ ก ซึง่ อาจ
ทาใหพ้ ลาดไปขูดเอาลายปร้นิ บนเมนบอรด์ ขาดทาให้เมนบอรด์ อาจเสยี หายได้

10
5. เสียบสายไฟของพดั ลมเขา้ กับขวั้ CPU FAN โดยดูจากคมู่ ือเมนบอรด์

6. นาแรมมาเสียบเข้ากบั ซ็อกเกต็ แรมโดยใหต้ รงกบั รอ่ งของซอ็ กเก็ต จากนน้ั จงึ กด
ลงไปจนดา้ นลอ็ กทั้ง 2 ด้านดดี ขนึ้ มา (บางเมนบอรด์ ตัวลอ็ กทั้งสองด้านอาจไม่
จาเปน็ ตอ้ งดีดข้ึนมาก็ไดใ้ ห้ดวู า่ เข้าลอ็ กกนั กพ็ อ)

7. ขนั แทน่ รองนอ็ ตเขา้ กับเคส

11

8. นาเมนบอรด์ ทีไ่ ด้ตดิ ต้ังซีพียูและแรมวางลงไปบนเคส จากนน้ั ขนั น็อตยึด
เมนบอร์ดเข้ากบั ตัวเคสให้ครบทุกตัว

9. เสยี บการด์ แสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสรจ็ แลว้ ขันนอ็ ตยึดตดิ กบั เคส
10. เสียบการ์ดเสยี งลงไปในสลอ็ ต PCI เสร็จแลว้ ขนั นอ็ ตยดึ ติดกับเคส

12
11. เสยี บสายเพาเวอร์ซพั พลายเขา้ กับขัว้ ตอ่ บนเมนบอรด์ โดยควรเสยี บใหป้ ลก๊ั
ของสายเพาเวอรซ์ ัพพลายตรงลอ็ กกับข้วั ต่อบนเมนบอรด์

12. สอดไดรฟซ์ ดี รี อมเขา้ กบั ชอ่ งวา่ งหนา้ เคส แล้วขนั นอ็ ตยึดกบั ตวั เคสใหแ้ นน่

13. เสยี บสาย IDE เขา้ กับไดรฟ์ซดี รี อมโดยใหแ้ ถบสแี ดงตรงกับขาท่ี 1หรอื ดา้ นท่ี
ติดกบั ขัว้ สายไฟ จากน้นั จงึ เสยี บสายไฟและสายสญั ญาณเสยี งเขา้ ไปด้วย

13
14. เสยี บสาย IDE อีกดา้ นเขา้ กับข้ัวตอ่ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสี
แดงตรงกบั ขาที่ 1 ของขว้ั ต่อดว้ ย

15. สอดฮารด์ ดสิ กเ์ ข้ากับชอ่ งตดิ ตั้ง แลว้ ขนั นอ็ ตยดึ กับตวั เคสใหแ้ นน่

16. เสียบสาย IDE เขา้ กบั ฮาร์ดดิสก์โดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 หรือดา้ นทตี่ ดิ
กบั ขั้วสายไฟ จากนน้ั จึงเสียบสายไฟเข้าไปดว้ ย

14
17. เสียบสาย IDE อีกดา้ นเข้ากบั ขวั้ ตอ่ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบสแี ดง
ตรงกับขาท่ี 1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย

18. สอดไดรฟ์ฟลอ็ บปี้ดสิ กเ์ ขา้ ไปในชอ่ งตดิ ต้ัง แลว้ ขนั นอ็ ตยดึ กับตัวเคสให้แนน่
19. เสยี บสายไฟเขา้ กับขัว้ ตอ่ สายไฟของฟลอ็ บปด้ี สิ ก์ ให้สังเกตสายไฟของฟลอ็ บป้ี
ดิสกจ์ ะมีหัวขนาดเล็กกว่าสายไฟของซดี รี อมและฮารด์ ดสิ ก์

15
20. เสยี บสายแพขนาด 34 เส้น (เสน้ เลก็ กวา่ สายแพของฮารด์ ดสิ ก์และซีดรี อม) ให้
ด้านทม่ี ีการไขว้สายเข้ากบั ขว้ั ตอ่ ไดรฟฟ์ ลอ็ บปดี้ สิ ก์ โดยแถบสแี ดงของสายแพตอ้ ง
ตรงกับขาท่ี 1 ของขว้ั ตอ่ ดว้ ย หากใสผ่ ดิ ดา้ นไฟของไดรฟ์ฟลอ็ บปดี้ ิสกจ์ ะตดิ ตลอด
วิธีแก้ไขคอื ให้หันสายแพกลับดา้ นเพราะไดรฟ์ฟลอ็ บป้ดี สิ ก์บางย่หี ้ออาจตอ้ งใส่สลบั
ด้านกนั

21. เสยี บสายแพอีกด้านเข้ากบั ขัว้ ตอ่ ฟลอ็ บปี้ดสิ กบ์ นเมนบอร์ด โดยใหส้ ายสแี ดง
ตรงกับขาท่ี 1 หรอื pin1 ของข้ัวต่อดว้ ย

16
22. เสียบสายสัญญาณตา่ งๆ จากเคส เชน่ สวิตชเ์ ปิดปิดเครอื่ ง ไฟบอกสถานะเปิด
เครื่อง ไฟบอกสถานะฮารด์ ดิสก ปมุ่ Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์ ควรดูคมู่ ือ
เมนบอรด์ ประกอบดว้ ย โดยตอ้ งเสียบขัว้ ใหถ้ ูกหากผดิ ขัว้ คอมพวิ เตอรจ์ ะไม่ตดิ หรือ
มีไฟคา้ งตลอดเวลา วธิ แี กไ้ ขคือใหเ้ ราลองสลับขัว้ และเปดิ เคร่อื งขน้ึ มาใหม่

23. เม่ือเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแล้วใหเ้ ราลองสารวจดูวา่ มีนอ็ ตหรอื อุปกรณ์อนื่ ๆตกคา้ งอยู่
บนเมนบอรด์ หรอื ไม่ เพราะอาจทาให้เกิดกระแสไฟลดั วงจรจนเกิดความเสียหายต่อ
เมนบอรด์ และอุปกรณต์ ่างๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากน้คี วรตรวจสอบการตดิ ตงั้
ทั้งหมดวา่ เรียบรอ้ ยดีแลว้ เชน่ การ์ดตา่ งๆ โดยเฉพาะฮที ซิงค์และพดั ลมตอ้ งแนบ
สนทิ กบั ซพี ียู พร้อมท้งั ลอ็ กตดิ กนั อยา่ งแนน่ หนา

24. เมื่อเรียบรอ้ ยดีแลว้ ปดิ ฝาเคสและขนั นอ็ ตให้เรียบรอ้ ย กเ็ ป็นอนั เสร็จสน้ิ ขน้ั ตอน
การประกอบเครอ่ื งอยา่ งถกู ตอ้ งและสมบรู ณแ์ บบแล้ว

17

อา้ งอิง
ท่มี า: http://www.bpic.ac.th/computer/pest13.html

18

ประวตั ิผู้จัดทา

นางสาวจฑุ ามาส ไพสาลี ชอ่ื เลน่ ฟลิ ์ม อาย1ุ 7 ปี
เกดิ วนั ที่9 เดอื นมถิ ุนายน พ.ศ.2545
อยู่บ้านเลขท่ี 249 ม.13 ต.บางน้าจืด อ.หลงั สวน จ.ชมุ พร
กาลงั ศกึ ษาอยู่ชน้ั ปวช.2 ทว่ี ิทยาลยั การอาชีพหลงั สวน


Click to View FlipBook Version