The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์-สุพัฒนี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by โอม เวอรี้, 2019-11-27 21:42:20

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์-สุพัฒนี

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์-สุพัฒนี

ค่มู ือการประกอบเครอ่ื ง
คอมพิวเตอร์

นางสาว สพุ ัฒนี เกศวารี
ปวช.2

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คานา

คมู่ อื เลม่ นีเ้ ปน็ ส่วนหนึ่งของวชิ าคอมพวิ เตอร์และการบารุงรกั ษาเพ่ือศึกษาเกี่ยวกบั เครอื่ งมอื
ที่ใชใ้ นการประกอบเคร่อื งคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์,
ขั้นตอนในการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์หากคู่มือเลม่ น้มี ีขอ้ บกพร่องใดๆ ก็ขออภยั ใน ณ
ทนี่ ด้ี ้วย

สารบญั 1-2
3-4
1.เครอื่ งมือทใ่ี ชป้ ระกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์ 5 – 15
2.อุปกรณท์ ี่ใชใ้ นการประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์ 16
3.ขน้ั ตอนการประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์ 17
4.เอกสารอ้างองิ
5.ประวัตผิ ้จู ดั ทา

1

เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

-ไขควงหวั แฉก คือ อนั ดา้ มแดงครับ (ตอ้ งมี!)

-ไขควงแบน คอื อนั ด้ามเขยี ว (มกี ไ็ ด!้ )

-คมี ปากจ้ิงจก อันสสี ม้ ๆ (ตอ้ งม)ี

-คมี ตัด อันสนี ้าเงินครับ (ไมจ่ าเป็น แต่ถา้ มกี ารใช้
เข็มขดั รัดสายจะดีกวา่ กรรไกร-คัตเตอร์ตัด)

-เขม็ ขัดรัดสาย ห่อขาวๆ ไม่จาเปน็ ต้องซอื้ มาเยอะ
ขนาดนี้ครบั
หาซื้อจากรา้ นอเิ ล็กได้ทั่วไป เค้ามีแบ่งขาย

-ซิลโิ คน อนั นี้แบบธรรมดา หรือจะใช้แบบดีๆกจ็ ะแพงขนึ้
เชน่ MX-1 Arctic silver ครับใชแ้ บบธรรมดาก็ok แล้วครับ

2

-บัตรเติมเงิน(พลาสตกิ )นะครับ บัตรพลาสตกิ ทเ่ี ตมิ เงนิ เกมสอ์ อนไลน์

หรือโทรศพั ท์กไ็ ด้ หรอื พวกบัตรเครดิตท่ีใช้ไม่ได้แลว้ เอามา
ปาดซิลโิ คนให้บางเป็นหนา้ เดยี วกนั !

-คตั เตอร์(ไม่ไดม้ คี วามจาเปน็ เหมาะกบั ใช้เวลาตดั กรีด
หอ่ อุปกรณค์ อมทเี่ ราแกะกล่องมา)

3

อุปกรณ์ท่ใี ชใ้ นการประกอบเคร่อื งคอมพวิ เตอร์

จากภาพเลย ท่ตี อ้ งมี คือ
-เมนบอร์ด(แผงวงจรใหญๆ่ มีสล็อตสม้ ๆเหลืองๆ)
พรอ้ มฝาหลังเคส ฝาหลงั วางอยุ่ตรงหลังพัดลมCPU

-CPU(ชพิ สเี งินๆ ใกลพ้ ดั ลม)

-พดั ลมระบายความร้อนCPU(จะมาพรอ้ มCPU)

-แรม แผงเขยี วๆวางติดกัน 2 อัน ในที่นเ้ี ป็น533

-ซดี ีรอมไดรฟ์ หรอื ดีวดี ไี รท์เตอร์ไดรฟ์ (ขวามือ หน้ากากสีดา ตวั
เทาๆ)

4

-ฮาร์ดดกิ สไ์ ดรฟ์ (วางอยุ่บนดีวีดีไรทเ์ ตอร์ไดร์ฟ)

-สายสัญญาณ SATA ตามจานวนฮาร์ดดิกส์ ในที่น้ี มี2เสน้
เพราะHDDและ DVD-RW drive ใช้สายSATAครับแต่ถา้ HDDหรือ
ไดร์ฟDVDเปน็ สายแบบ IDE กต็ ้องสายแบบIDEนะครบั (ยกเวน้ ใช้
ตวั แปลงSATA>>IDE)

-น็อตสกรู นอ็ ตทองท่ีใชย้ ึดรองเมนบอร์ด แผน่ แหวนรองน็อตสแี ดงๆ
น็อตนี้ จะได้มาเยอะพอสมควร โดยจะไดม้ าจากเคส

5

ขัน้ ตอนการประกอบเครอ่ื งคอมพิวเตอร์

การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรด์ ้วยตนเอง ปจั จุบนั ไม่ใช่เรอ่ื งยากอีกตอ่ ไปซึง่ เราสามารถหัด
ประกอบดว้ ยตนเองได้ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

1. ขัน้ แรกให้เตรยี มอปุ กรณ์ทีจ่ าเป็นสาหรบั การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เชน่ ไขควงสแี่ ฉก
กล่องสาหรับใส่น็อต คมู่ ือเมนบอร์ด คีมปากจิ้งจก

2.เรม่ิ จากการติดต้งั ซพี ียกู ่อน โดยง้างขาลอ็ คของซ็อกเกต็ ขึน้ มาจากนั้นนาซพี ยี ูมาใสล่ งไปในซอ็ กเกต็
โดยให้วางตาแหน่งขาท่ี 1 ของซีพยี ูและซอ็ กเกต็ ให้ตรงกนั โดยสังเกตว่าที่ขาที่ 1 ของซพี ยี ูจะทา
เครอื่ งหมายเป็นจุดเลก็ ไว้ที่มมุ ด้านบนของซีพียู

6
2. เม่ือวางซพี ยี ูตรงล็อคกบั ซอ็ กเกต็ แลว้ จากนั้นให้กดขาล็อกลงไปเหมอื นเดิม แลว้ นาซลิ โิ คนมาทา

ตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซีพยี ู และไมค่ วรทาซิลโิ คนใหห้ นา หากเหน็ วา่ หนาเกินไปให้ใช้
กระดาษหรือแผน่ พลาสติกมาปาดออกเสยี บ้าง

4. ตดิ ต้งั ฮีทซงิ ค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ติดล็อกใหเ้ รียบร้อยในขนั้ ตอนนี้มีจุดที่ตอ้ งระวงั อยู่ 2
จุดคือ การตดิ ตั้งฮที ซงิ ค์ของพัดลมจะตอ้ งแนบสนทิ กับคอร์ของซีพียู อยา่ พยายามกดแรงไป บางทีคอร์
ของซพี ยี อู าจบ่ินได้ สว่ นขาสปรงิ ที่ยดึ พัดลมบางทีมนั แข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริง
ให้เข้าล็อก ซ่งึ อาจทาให้พลาดไปขดู เอาลายปรนิ้ บนเมนบอร์ดขาดทาใหเ้ มนบอรด์ อาจเสียหายได้

7

5.เสยี บสายไฟของพดั ลมเขา้ กับข้วั CPU FAN โดยดจู ากคมู่ ือเมนบอร์ด

6.นาแรมมาเสียบเขา้ กบั ซ็อกเก็ตแรมโดยใหต้ รงกับรอ่ งของซ็อกเกต็ จากน้นั จึงกดลงไปจนด้านล็อก
ทั้ง 2 ดา้ นดีดขึ้นมา (บางเมนบอรด์ ตัวล็อกทัง้ สองด้านอาจไมจ่ าเปน็ ตอ้ งดดี ขึ้นมากไ็ ด้ให้ดวู า่ เข้าล็อก
กนั ก็พอ)

8

7. ขันแทน่ รองนอ็ ตเข้ากับเคส

8. นาเมนบอรด์ ที่ได้ตดิ ตั้งซพี ยี ูและแรมวางลงไปบนเคส จากนนั้ ขันนอ็ ตยึดเมนบอร์ดเข้ากับ
ตัวเคสใหค้ รบทุกตวั

9

9. เสียบการ์ดแสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสรจ็ แลว้ ขนั น็อตยึดติดกับเคส

10. เสียบการ์ดเสยี งลงไปในสล็อต PCI เสร็จแล้วขนั นอ็ ตยึดติดกับเคส

10
11. เสยี บสายเพาเวอรซ์ พั พลายเขา้ กบั ข้ัวตอ่ บนเมนบอรด์ โดยควรเสียบให้ปล๊กั ของสายเพาเวอร์
ซพั พลายตรงลอ็ กกบั ขว้ั ต่อ บนเมนบอร์ด

12. สอดไดรฟ์ซดี รี อมเขา้ กับชอ่ งว่างหน้าเคส แลว้ ขันนอ็ ตยดึ กับตวั เคสให้แนน่

11
13. เสยี บสาย IDE เข้ากบั ไดรฟซ์ ีดีรอมโดยให้แถบสแี ดงตรงกบั ขาท่ี 1หรือดา้ นท่ีตดิ กบั ข้ัวสายไฟ
จากน้นั จึงเสียบสายไฟและสายสญั ญาณเสยี งเข้าไปดว้ ย

14. เสียบสาย IDE อีกด้านเขา้ กับข้วั ต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ดโดยแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1
ของขวั้ ตอ่ ดว้ ย

12

15. สอดฮาร์ดดสิ กเ์ ข้ากบั ช่องตดิ ต้ัง แลว้ ขนั น็อตยึดกับตวั เคสใหแ้ นน่

16. เสยี บสาย IDE เข้ากับฮารด์ ดสิ กโ์ ดยใหแ้ ถบสีแดงตรงกบั ขาที่ 1 หรอื ด้านท่ีตดิ กบั ขัว้ สายไฟ
จากน้ันจงึ เสียบสายไฟเข้าไปด้วย

13
17. เสียบสาย IDE อกี ดา้ นเขา้ กับขว้ั ต่อ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสีแดงตรงกบั ขาที่ 1 ของ
ข้ัวต่อด้วย

18. สอดไดรฟฟ์ ลอ็ บปี้ดิสกเ์ ขา้ ไปในชอ่ งติดตั้ง แลว้ ขันน็อตยึดกบั ตวั เคสใหแ้ น่น
19. เสียบสายไฟเข้ากับขว้ั ต่อสายไฟของฟลอ็ บปดี้ สิ ก์ ใหส้ ังเกตสายไฟของฟล็อบปด้ี ิสกจ์ ะมหี วั ขนาด
เลก็ กวา่ สายไฟของซีดีรอมและฮารด์ ดิสก์

14
20. เสียบสายแพขนาด 34 เสน้ (เส้นเล็กกว่าสายแพของฮารด์ ดิสกแ์ ละซีดรี อม) ใหด้ ้านท่มี กี ารไขว้
สายเขา้ กับขว้ั ตอ่ ไดรฟ์ฟลอ็ บปดี้ สิ ก์ โดยแถบสีแดงของสายแพตอ้ งตรงกับขาท่ี 1 ของขวั้ ต่อดว้ ย หาก
ใสผ่ ดิ ดา้ นไฟของไดรฟ์ฟล็อบป้ดี ิสกจ์ ะติดตลอด วิธีแก้ไขคือให้หันสายแพกลบั ดา้ นเพราะไดรฟ์ฟลอ็ บป้ี
ดิสก์บางยี่หอ้ อาจตอ้ งใส่สลับดา้ นกัน

21. เสียบสายแพอกี ด้านเขา้ กับข้ัวต่อฟลอ็ บป้ีดิสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สายสแี ดงตรงกับขาท่ี 1 หรือ
pin1 ของขั้วตอ่ ด้วย

15
22. เสียบสายสญั ญาณตา่ งๆ จากเคส เช่น สวติ ชเ์ ปิดปิดเครื่อง ไฟบอกสถานะเปิดเครือ่ ง ไฟบอก
สถานะฮาร์ดดสิ ก ปมุ่ Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์ ควรดูคู่มือเมนบอร์ดประกอบดว้ ย โดยต้องเสยี บ
ข้ัวให้ถูกหากผิดขว้ั คอมพวิ เตอรจ์ ะไมต่ ดิ หรือมีไฟคา้ งตลอดเวลา วธิ แี ก้ไขคอื ให้เราลองสลับขว้ั และ
เปดิ เครอ่ื งขึ้นมาใหม่

23. เม่อื เสรจ็ เรยี บรอ้ ยแล้วให้เราลองสารวจดูวา่ มีนอ็ ตหรอื อุปกรณอ์ ื่นๆตกคา้ งอย่บู นเมนบอรด์ หรือไม่
เพราะอาจทาให้เกดิ กระแสไฟลดั วงจรจนเกดิ ความเสียหายตอ่ เมนบอร์ดและอปุ กรณต์ า่ งๆ บน
เมนบอร์ดได้ นอกจากนค้ี วรตรวจสอบการติดต้ังท้ังหมดวา่ เรียบรอ้ ยดีแล้ว เช่น การ์ดตา่ งๆ หรอื
สายสัญญาณเสียบแน่นหนาดหี รือยงั โดยเฉพาะฮีทซงิ คแ์ ละพัดลมตอ้ งแนบสนทิ กบั ซพี ยี ู พรอ้ มทง้ั ล็
อกตดิ กันอย่างแนน่ หนา

24. เมอ่ื เรียบรอ้ ยดแี ลว้ ปดิ ฝาเคสและขนั นอ็ ตให้เรยี บรอ้ ย ก็เปน็ อันเสรจ็ ส้นิ ขั้นตอนการประกอบ
เคร่ืองอยา่ งถกู ตอ้ งและสมบรู ณแ์ บบแลว้

16

เอกสารอ้างองิ
http://www.bpic.ac.th/computer/pest13.html

17

ประวตั ผิ จู้ ัดทา

ชอ่ื นางสาว สุพฒั นี เกศวารี ชือ่ เลน่ ป่าน อายุ 17 ปี
เกดิ วนั ท่ี 27 เดอื นกุมภาพันธ์ พ.ศ 2545

อยบู่ ้านเลขที่ 146 ม.4 ต.บางน้าจืด อ.หลงั สวน จ.ชมุ พร
ตอนนก้ี าลังศึกษาอยู่ชนั้ ปวช.2 ท่ีวิทลยั การอาชีพหลังสวน


Click to View FlipBook Version