The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู๋มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อัญชลี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by โอม เวอรี้, 2019-11-27 22:40:32

คู๋มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อัญชลี

คู๋มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อัญชลี

คูม่ ือ
การประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์

จดั ทาโดย
นางสาว อญั ชลี นิคมเพชร เลขท่ี 21

ระดับชัน้ ปวช. 2
สาขาคอมพวิ เตอร์ธุรกจิ
วทิ ยาลยั การอาชีพหลงั สวน

คานา

คู่มอื เลม่ นเี้ ปน็ สว่ นหนึ่งของวชิ าคอมพิวเตอรแ์ ละการบารุงรกั ษาเพอ่ื ศกึ ษา
เกย่ี วกับเครอ่ื งมอื ทีใ่ ชใ้ นการประกอบคอมพวิ เตอร์,อุปกรณท์ ใี่ ชใ้ นการประกอบ
เคร่ืองคอมพวิ เตอร,์ ขน้ั ตอนการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์หากคมู่ ือเล่มน้มี ี

ขอ้ บกพรอ่ งใด ๆ กข็ ออภยั ไว้ ณ โอกาสนด้ี ้วย

ผู้จดั ทา
นางสาว อัญชลี นิคมเพชร

สารบญั หน้าท่ี
1-2
เครือ่ งมือทใี่ ชใ้ นการประกอบคอมพิวเตอร์ 3-7
อปุ กรณท์ ่ีใชใ้ นการประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์ 8 - 14
ขนั้ ตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 15
อา้ งอิง 16
ประวัตผิ จู้ ดั ทา

1

เคร่อื งมือท่ใี ชใ้ นการประกอบคอมพวิ เตอร์

ไขควงหวั แฉก
ไขควงแบน
ชดุ ไขควงเล็ก
คมี ปากจ้งิ จก
คมี ตดั
เขม็ ขัดรัดสาย

2

เครื่องมอื ทใี่ ชใ้ นการประกอบคอมพิวเตอร์

ซลิ ิโคนซีพยี ู
บตั รเตมิ เงนิ เพื่อปาดซิลโิ คนให้บาง
คัตเตอร์ใช้เวลาตัดกรดี หอ่ อุปกรณ์คอมที่เราแกะกลอ่ งมา

3

อุปกรณ์ทใี่ ชใ้ นการประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

อปุ กรณ์ภายนอก
Monitor หรอื จอภาพ ใชแ้ สดงผลการทางานต่างๆ ของเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

Keyboard หรอื แปน้ พิมพ์ ใชส้ าหรับป้อนขอั มูลหรือคาสัง่ ต่างๆ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

Mouse หรอื เม้าส์ ใช้สาหรับควบคุม cursor บนหนา้ จอเพ่ือจัดการคาสั่งการทางานต่างๆ
บนหน้าจอ

Speaker หรอื ลาโพง ใช้สาหรบั แสดงข้อมูลทอ่ี ย่ใู นรูปแบบของเสยี ง

4

อปุ กรณท์ ่ีใช้ในการประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์

Case บรรจุอปุ กรณต์ า่ งๆ

Floppy Disk Drive ทาหน้าทใี่ นการอา่ นและเขียนข้อมลู ลงแผ่นดิสเกตต์

Optical Drive มหี ลายชนิดซึ่งแตล่ ะชนิดก็มีความสามารถแตกต่างกนั ไป

5

อุปกรณท์ ี่ใช้ในการประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์

อุปกรณภ์ ายใน
CPU หรือ หน่วยประมวลผลกลาง ทาหน้าท่ีประมวลผลข้อมลู และควบคุมการทางานใน
คอมพิวเตอร์ เปรียบได้กบั " สมองของคอมพวิ เตอร์ "

Mainboard หรือ Motherboard หรือ แผงวงจรหลัก เป็นอปุ กรณ์ท่ีใช้สาหรับติดตง้ั
อปุ กรณ์ตา่ งๆ ถือว่าเป็นศนู ย์กลางของคอมพวิ เตอร์

RAM หรือ หน่วยความจา ทาหนา้ ที่เป็นหนว่ ยความจาชั่วคราว ใชส้ าหรับเก็บข้อมลู ท่ีจะ
นาไปประมวลผล

6

อปุ กรณท์ ใ่ี ชใ้ นการประกอบเครอื่ งคอมพวิ เตอร์

Harddisk ทาหน้าทใี่ นการเก็บบนั ทึกขอ้ มูลและโปรแกรมตา่ งๆ

VGA Card หรือ Graphic Card หรือ การด์ แสดงผล ใชส้ าหรบั ประมวลผลขอ้ มูลที่จะแสดง
บนหนา้ จอ

Sound Card หรือ การ์ดเสยี ง ใช้สาหรบั ประมวลผลข้อมลู ทีจ่ ะแสดงออกมาในรปู แบบของ
เสียงผา่ นทางลาโพง

Modem ใชส้ าหรบั เช่ือมต่อกับเครื่องคอมพวิ เตอรเ์ คร่อื งอืน่ โดยผา่ นทางสายโทรศัพท์
โดยมาก

7

อุปกรณท์ ใ่ี ช้ในการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์

LAN Card ใช้สาหรบั เช่ือมต่อคอมพวิ เตอรห์ ลายๆเครอ่ื งเขา้ ดว้ ยกนั ผ่านทางเครือข่าย
ทอ้ งถิ่น (LAN )

8

ขน้ั ตอนการประกอบเคร่ืองคอมพวิ เตอร์

1. ขั้นแรกใหเ้ ตรียมอปุ กรณ์ท่ีจาเปน็ สาหรับการประกอบเครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ เชน่ ไขควงส่ี
แฉก กลอ่ งสาหรบั ใส่น็อต คู่มอื เมนบอร์ด คีมปากจิง้ จก

2. เรม่ิ จากการตดิ ตั้งซีพียกู ่อน โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตขนึ้ มาจากน้ันนาซีพยี ูมาใส่ลงไป
ในซอ็ กเกต็ โดยให้วางตาแหน่งขาท่ี 1 ของซีพยี ูและซอ็ กเกต็ ให้ตรงกัน โดยสงั เกตวา่ ทขี่ าท่ี 1
ของซพี ียจู ะทาเครอ่ื งหมายเป็นจุดเล็กไวท้ ่มี ุมด้านบนของซีพยี ู

3. เม่ือวางซพี ียูตรงล็อคกบั ซ็อกเก็ตแล้ว จากนนั้ ให้กดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แล้วนา
ซลิ โิ คนมาทาตรงบริเวณคอร์ (แกน) ของซีพยี ู และไม่ควรทาซลิ โิ คนใหห้ นา หากเหน็ วา่ หนา
เกินไปใหใ้ ชก้ ระดาษหรอื แผ่นพลาสติกมาปาดออกเสียบา้ ง

4. ติดต้ังฮีทซิงคแ์ ละพัดลมลงไปบนคอร์ของซพี ียู ติดล็อกใหเ้ รยี บร้อยในขนั้ ตอนน้ีมีจุดที่ตอ้ ง
ระวังอยู่ 2 จุดคอื การตดิ ตัง้ ฮที ซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบสนทิ กับคอรข์ องซีพียู

9

ขน้ั ตอนการประกอบเครอ่ื งคอมพิวเตอร์

5. เสยี บสายไฟของพัดลมเขา้ กับขว้ั CPU FAN โดยดูจากคมู่ ือเมนบอร์ด

6. นาแรมมาเสียบเข้ากับซ็อกเกต็ แรมโดยให้ตรงกบั รอ่ งของซอ็ กเก็ต จากนั้นจึงกดลงไปจน
ดา้ นลอ็ กท้ัง 2 ดา้ นดีดขึ้นมา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทัง้ สองด้านอาจไมจ่ าเปน็ ต้องดีดข้ึนมาก็
ไดใ้ หด้ วู า่ เข้าลอ็ กกันก็พอ)

7. ขนั แทน่ รองน็อตเขา้ กับเคส

8. นาเมนบอร์ดทไ่ี ด้ตดิ ต้ังซีพยี แู ละแรมวางลงไปบนเคส จากนัน้ ขันนอ็ ตยึดเมนบอร์ดเข้ากบั
ตัวเคสให้ครบทกุ ตวั

10

ข้นั ตอนการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์

9. เสยี บการ์ดแสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสร็จแล้วขันน็อตยึดติดกบั เคส

10. เสยี บการ์ดเสยี งลงไปในสลอ็ ต PCI เสรจ็ แลว้ ขันนอ็ ตยึดติดกบั เคส

11. เสียบสายเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับข้ัวต่อบนเมนบอรด์ โดยควรเสยี บให้ปลก๊ั ของสาย
เพาเวอรซ์ ัพพลายตรงลอ็ กกบั ข้วั ต่อบนเมนบอร์ด

11

ขนั้ ตอนการประกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์

12. สอดไดรฟ์ซีดรี อมเข้ากบั ช่องว่างหน้าเคส แลว้ ขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น

13. เสียบสาย IDE เข้ากบั ไดรฟซ์ ดี รี อมโดยให้แถบสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1หรือด้านท่ีตดิ กับขั้ว
สายไฟ จากน้ันจงึ เสยี บสายไฟและสายสญั ญาณเสยี งเขา้ ไปดว้ ย

14. เสียบสาย IDE อกี ด้านเขา้ กับขั้วตอ่ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสแี ดงตรง
กับขาที่ 1 ของขั้วตอ่ ดว้ ย

15. สอดฮาร์ดดิสกเ์ ข้ากบั ชอ่ งติดตั้ง แลว้ ขันน็อตยึดกบั ตัวเคสให้แนน่

12

ข้ันตอนการประกอบเครือ่ งคอมพวิ เตอร์

16. เสียบสาย IDE เขา้ กับฮารด์ ดสิ ก์โดยให้แถบสแี ดงตรงกับขาท่ี 1 หรือดา้ นท่ีตดิ กับขวั้
สายไฟ จากน้นั จงึ เสยี บสายไฟเขา้ ไปดว้ ย

17. เสยี บสาย IDE อกี ด้านเข้ากบั ขวั้ ต่อ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบสแี ดงตรงกบั
ขาท่ี 1 ของข้ัวตอ่ ดว้ ย

18. สอดไดรฟ์ฟลอ็ บปดี้ ิสกเ์ ข้าไปในชอ่ งติดต้ัง แล้วขนั นอ็ ตยึดกบั ตัวเคสให้แน่น
19. เสยี บสายไฟเข้ากบั ขว้ั ต่อสายไฟของฟล็อบป้ดี สิ ก์ ให้สงั เกตสายไฟของฟล็อบปด้ี ิสก์จะมี
หัวขนาดเลก็ กวา่ สายไฟของซีดรี อมและฮารด์ ดสิ ก์

13

ขนั้ ตอนการประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์

20. เสียบสายแพขนาด 34 เส้น (เส้นเล็กกวา่ สายแพของฮาร์ดดิสก์และซีดรี อม) ใหด้ ้านท่มี ี
การไขว้สายเขา้ กบั ข้วั ต่อไดรฟ์ฟล็อบปี้ดสิ ก์ โดยแถบสีแดงของสายแพต้องตรงกับขาท่ี 1
ของขั้วต่อด้วย หากใสผ่ ดิ ด้านไฟของไดรฟฟ์ ล็อบปด้ี ิสก์จะตดิ ตลอด วธิ ีแก้ไขคือให้หนั สาย
แพกลบั ด้านเพราะไดรฟฟ์ ลอ็ บป้ดี ิสกบ์ างยี่ห้ออาจต้องใส่สลบั ดา้ นกัน

21. เสียบสายแพอีกด้านเข้ากับขัว้ ตอ่ ฟลอ็ บปด้ี ิสกบ์ นเมนบอร์ด โดยใหส้ ายสีแดงตรงกบั ขา
ที่ 1 หรือ pin1 ของขว้ั ตอ่ ด้วย

22. เสยี บสายสญั ญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวติ ช์เปดิ ปดิ เครอ่ื ง ไฟบอกสถานะเปดิ เครื่อง ไฟ
บอกสถานะฮาร์ดดสิ ก ปุ่ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอรด์ ควรดคู ู่มือเมนบอร์ดประกอบดว้ ย
โดยตอ้ งเสยี บขว้ั ให้ถกู หากผิดข้วั คอมพวิ เตอร์จะไมต่ ิดหรอื มีไฟค้างตลอดเวลา วธิ ีแก้ไขคอื
ใหเ้ ราลองสลับขวั้ และเปิดเครื่องขนึ้ มาใหม่

14

ข้นั ตอนการประกอบเครอ่ื งคอมพิวเตอร์

23. เมื่อเสรจ็ เรยี บร้อยแลว้ ให้เราลองสารวจดวู า่ มีนอ็ ตหรืออปุ กรณ์อนื่ ๆตกคา้ งอยบู่ น
เมนบอร์ดหรอื ไม่ เพราะอาจทาใหเ้ กิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความเสียหายต่อเมนบอร์ด
และอุปกรณ์ตา่ งๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากน้คี วรตรวจสอบการติดต้ังทั้งหมดว่าเรียบรอ้ ยดี
แล้ว เชน่ การ์ดตา่ งๆ หรือสายสัญญาณเสียบแน่นหนาดีหรอื ยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพดั
ลมต้องแนบสนิทกบั ซีพยี ู พรอ้ มท้ังลอ็ กติดกนั อยา่ งแนน่ หนา

24. เมือ่ เรียบร้อยดีแล้วปิดฝาเคสและขนั นอ็ ตให้เรียบร้อย กเ็ ปน็ อันเสร็จสิ้นขนั้ ตอนการ
ประกอบเครื่องอยา่ งถูกต้องและสมบรู ณ์แบบแลว้

15

อ้างอิง

http://www.bpic.ac.th/computer/pest13.html
https://sites.google.com/site/gengwissaroot/xupkrn-sakhay-thi-chi-ni-

kar-prakxb-khxmphiwtexr

16

ประวัตผิ ู้จดั ทา

ชอื่ นางสาวอัญชลี นคิ มเพชร ชอื่ เลน่ ปงิ ปอง
อายุ 16 ปี เกดิ วันที่ 9 เดือน กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2546

กาลงั ศึกษาอยูร่ ะดบั ชน้ั ปวช.2
สาขาคอมพวิ เตอรธ์ รุ กิจวทิ ยาลยั การอาชพี หลังสวน


Click to View FlipBook Version