The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานหลักฐานการรับวัคซีนของนักเรียน ระดับชั้น ม.6_2564_รวมเล่ม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kruming2014, 2021-11-11 06:37:18

รายงานหลักฐานการรับวัคซีนของนักเรียน ระดับชั้น ม.6_2564

รายงานหลักฐานการรับวัคซีนของนักเรียน ระดับชั้น ม.6_2564_รวมเล่ม

Keywords: วัคซีน

หลกั ฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรยี น
ปีการศกึ ษา 2564

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6/6

โรงเรยี นบางบวั ทอง
สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานนทบรุ ี
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชน้ั มัธยมศกึ ษำปีที่ 6/6 ปีกำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตวั เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ปันธิ

1 28706 1508700023977 นาย ชาณณ

2 31201 1100501639681 นาย อติชาติ ศรีจันทร์

3 28938 1769900681306 นางสาว นิรมล มีนิโครต

4 28956 1129901788754 นางสาว กมลรัตน์ โพธิรตั น์

5 28969 1129901824882 นางสาว ธนาวดี แพงทพิ ย์

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชั้นมัธยมศกึ ษำปที ี่ 6/6 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบตั รประจำตัว เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ชือ่ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ศักดิ์ทอง

6 28991 1709901522139 นางสาว ปารชิ าติ

7 28992 1407700024868 นางสาว ปิยธิดา พูนพุทธ

8 29002 1149600090154 นางสาว กุลจิรา บญุ ชอบ

9 29012 1368100019237 นางสาว รชั นีกร ศรหี ้วยไพร

10 29027 1129901789785 นางสาว พรรณษา แก้วสงี าม

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชั้นมัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/6 ปีกำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ศรเี พชร
นัดฉีดเข็ม 2
11 29035 1129901779828 นางสาว เขมมิสรา ในวันที่ 13 พ.ย. 2564

12 29036 1729800290089 นางสาว จุฬาลกั ษณ์ ภูมิน้อย

13 29044 1139600247215 นางสาว ผึ้งนภา พมิ พา

14 29066 1103703694146 นางสาว อันดา หนูพันธ์ นัดฉีดเข็ม 2
ในวันที่ 19 พ.ย. 2564

15 29070 1129901821654 นางสาว ชญานิษฐ์ แซ่ลิ้ม

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชน้ั มัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/6 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน พลอยแดง
ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2
16 29089 1129901777361 นางสาว ปรยิ ากร เน่ืองจากไม่ได้ไปตามนัด

17 29105 1129901806451 นางสาว ธรีรตั น์ โตสมบตั ิ

18 30097 1619900423812 นางสาว ปญิ าภรณ์ รศั มี

19 31269 1319800378087 นางสาว วราศิณี พรมราช

20 31270 1129901805136 นางสาว สรณส์ วรรค์ สดุ เสริฐสิน

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชัน้ มัธยมศกึ ษำปีที่ 6/6 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน แดงบปุ ผา

21 31271 1129901834985 นางสาว อาริสา

22 31272 1129901788380 นางสาว เอมวิลยั บุญใหญ่

23 31273 1129901822880 นางสาว อนงนาฏ น้อยเหนื่อย

หลกั ฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรยี น
ปีการศกึ ษา 2564

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6/7

โรงเรยี นบางบวั ทอง
สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานนทบรุ ี
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ช้ันมัธยมศึกษำปที ่ี 6/7 ปีกำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตวั เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชื่อ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน นาใจ

1 28718 1129901831340 นาย บญุ ญวุฒิ

2 28744 1129800130877 นาย เนมิธร ทองหวาน

3 28769 1129901759452 นาย นราดล รามสตู ร

4 28770 2139600001478 นาย นัฐพงษ์ คาภากุล

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชั้นมัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/7 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ชื่อ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน น่ิมวิลัย

5 28804 1104300696141 นาย วิริยะ

6 28806 1129901827695 นาย ศุกร์ขพฒั น์ รามสูตร

7 28822 1103100739568 นาย ปฏภิ าณ พลสมิ มา

8 28867 1849801206129 นาย กฤษณด์ นัย จูนิพัทธ์

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชั้นมัธยมศกึ ษำปีที่ 6/7 ปีกำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตัว เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ชื่อ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน อรรถสิงห์

9 28870 1129901820640 นาย จตุพล

10 28871 1103703716301 นาย จักรภพ ขาเนตร์

11 28874 1102003528676 นาย ชัยชนะ เขียวแก่ นัดฉีดเข็ม 2
12 28883 1739300010567 นาย ปองพล ภูมิพระบุ ในวันท่ี 19 พ.ย. 2564

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ช้ันมัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/7 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน กองชัย

13 28894 1103703715569 นาย จีรวัฒน์

14 28905 1129901822146 นาย นฤนารถ สว่างศรี

15 28913 1129901767935 นาย ภูวมินทร์ ทบั ทอง

16 31203 1129800130974 นาย เกรกิ พล นิยมราษฎร์

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชัน้ มัธยมศกึ ษำปีที่ 6/7 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตัว เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน เนียมนิ่ม

17 31204 1100201718909 นาย เกศร

18 31206 1129800128767 นาย วาธิน เช่ียววิกยกิจ

19 31207 1100201699971 นาย อนันต์ ป่นิ มุข ไม่ประสงค์รบั วัคซีน กลัวอาการข้างเคียงและนักเรยี น
ต้องผ่าตัดบรเิ วณขา
ในวันท่ี 15 พ.ย. 2564

20 31208 1139900419577 นาย อัศม์เดช ไม้ตาล

21 32615 1399000024531 นาย พลพล สาพิมล ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2 เน่ืองจาก
ไม่ได้ไปตามนัดและกาลงั หา

สถานทฉ่ี ีดอยู่

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ช้ันมัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/7 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตัว เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ตันตินีรนาท

22 28932 1100703592022 นางสาว ตะวัน

23 29030 1129901838409 นางสาว สาวิตรี สามวัง

24 29033 2104000003572 นางสาว อาทติ ยา พันธ์ศรี

25 29041 1102003489999 นางสาว ปทั มาพร แก้วแสง

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชน้ั มัธยมศกึ ษำปที ี่ 6/7 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบตั รประจำตัว เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน สตั ยพันธ์

26 29053 1129901786077 นางสาว ชาลิสา

27 29069 1139800056952 นางสาว จุฑามาศ พุทธายะ

28 29072 1100703570428 นางสาว ณชิ าภทั ร สขุ วรรณ

29 29221 1103100768555 นางสาว ปณติ า ลาภจงประเสรฐิ นัดฉีดเข็ม 2
ในวันท่ี 12 พ.ย. 2564

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชนั้ มัธยมศึกษำปีท่ี 6/7 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตวั เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ชื่อ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน โต๊ะเถ่ือน

30 31274 1129901742738 นางสาว ชญาดา

31 31275 1129901807899 นางสาว ณัฎฐณิชา รักษาศรี

32 31276 1129800151572 นางสาว นาตญา ใจงาม

33 31279 1129901817053 นางสาว อรอนงค์ ปานพิมพ์

หลกั ฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรยี น
ปีการศกึ ษา 2564

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6/8

โรงเรยี นบางบวั ทอง
สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานนทบรุ ี
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชัน้ มัธยมศึกษำปที ี่ 6/8 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตัว เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชือ่ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน คงประโยชน์

1 28704 1129800129941 นาย กฤษดา

2 28791 1129800130320 นาย ธวัชชัย พลอามาตย์

3 31209 1102003529788 นาย กิตติปกรณ์ บวชสันเทียะ นักเรยี นประสบอุบตั ิเหตุยังไม่ได้รับวัคซีน นัดฉีดเข็ม 1

ในวันท่ี 23 พ.ย. 2564

4 31211 1129800125318 นาย จิรภาส สานใจ

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชนั้ มัธยมศกึ ษำปที ี่ 6/8 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตัว เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน บุญลือ

5 31212 1408200030011 นาย ชินกร

6 31213 1129901765126 นาย ณัฐกิตติ์ วันนาพอ่

7 31215 1102003542466 นาย ณัฐวุฒิ ศรปี ัดถา

8 31218 1103703498908 นาย ธนภัทร พรมบตุ ร นัดฉีดเข็ม 2
ในวันท่ี 19 พ.ย. 2564

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชนั้ มัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/8 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตวั เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ชื่อ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน จันทร
นัดฉีดเข็ม 2
9 31220 1103703665901 นาย เพชรรตั น์ ในวันที่ 19 พ.ย. 2564

10 31222 1100201758676 นาย รัชชานนท์ เพ่งพิศ นัดฉีดเข็ม 2
ในวันที่ 19 พ.ย. 2564

11 31223 1129901836112 นาย วารฬุ ห์ กาญจนกิจบารุง

12 31224 1479900578681 นาย สหรฐั จรหอมเฮ้า

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 6/8 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตัว เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน หาญประเทศ

13 31354 1200901342030 นาย สิทธิชัย

14 31948 1739902092499 นาย เทอดศักด์ิ ทานา

15 31949 1103703758276 นาย ประกาศิต โพธ์ิสวัสดิ์

16 31957 1102003514250 นาย ภรู ิพฒั น์ จงกั้นกลาง

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ช้นั มัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/8 ปีกำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตัว เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชื่อ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน เพชรแจ่ม

17 31972 1104200332237 นาย วิริทธ์ิพล

18 32616 1339900802816 นาย ชนัยชนม์ แก้วละมุด

19 32614 1409600328212 นาย ภูวดล แก้วมงคล

20 31280 1601101394318 นางสาว จารุภา เชียงแขก

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชนั้ มัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/8 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตัว เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน เหลก็ เทศ

21 31283 1129800130036 นางสาว ธนพร

22 31284 1100501629871 นางสาว ธันยกร ธารรตั นานุกูล

23 31285 1102003546232 นางสาว นฤมล ใบเข็ม

24 31286 1102003576417 นางสาว นวรนิ สาลีม่วง

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้นั มัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/8 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตวั เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน จงสมจิตต์

25 31287 2101900013580 นางสาว นิตยา

26 31288 1103703762869 นางสาว ไปรยา วัชโรบล

27 31290 1102800100742 นางสาว อภิชญา อาชีวะภญิ โญ

28 31291 1119902140901 นางสาว อาริษา วุฒิพกั ตร์

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชน้ั มัธยมศึกษำปที ี่ 6/8 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตัว เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน โมลา

29 31292 2129701028975 นางสาว ไอริน

30 31945 1900101393920 นางสาว ศิริวรรณ กัลบุตร ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2
31 31973 1600501253354 นางสาว สทิ ธิฐณี แปน้ เกิด เน่ืองจากไม่ได้ไปตามนัด
และกาลังหาสถานท่ฉี ีดอยู่

โรงเรยี นบางบวั ทอง

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานนทบรุ ี
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร


Click to View FlipBook Version
Previous Book
FongHanSheng (Tugasan 2)dd
Next Book
chorus2