The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานหลักฐานการรับวัคซีนของนักเรียน ระดับชั้น ม.6_2564_รวมเล่ม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kruming2014, 2021-11-11 06:37:18

รายงานหลักฐานการรับวัคซีนของนักเรียน ระดับชั้น ม.6_2564

รายงานหลักฐานการรับวัคซีนของนักเรียน ระดับชั้น ม.6_2564_รวมเล่ม

Keywords: วัคซีน

รายงานการเกบ็ หลกั ฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรยี น

ปกี ารศกึ ษา 2564

ระดับช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 6

โรงเรยี นบางบวั ทอง

สานกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานนทบรุ ี
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ ารคำนำ

รายงานการเก็บหลกั ฐานการรบั วัคซีนของนกั เรยี น ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 6 ปกี ารศึกษา 2564 ฉบับน้ี
เป็นข้อมูลการรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบางบัวทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้
เป็นขอ้ มลู ในการเตรยี มความพรอ้ มเปดิ ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 ตอ่ ไป

งานระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 6สารบัญ

คำนำ
สารบญั
สรปุ หลักฐานการรับวคั ซนี ของนักเรียน ระดับชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศกึ ษา 2564
หลักฐานการรบั วัคซนี ของนักเรยี น ระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ปีการศกึ ษา 2564

- หลกั ฐานการรับวัคซนี ของนกั เรยี น ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 6/1
- หลกั ฐานการรบั วคั ซนี ของนักเรียน ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6/2
- หลักฐานการรับวัคซนี ของนกั เรียน ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
- หลักฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรียน ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 6/4
- หลักฐานการรับวัคซีนของนักเรยี น ชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 6/5
- หลักฐานการรับวัคซีนของนักเรยี น ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6/6
- หลักฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรยี น ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 6/7
- หลักฐานการรบั วคั ซีนของนักเรยี น ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6/8

สรุปหลักฐานการรบั วัคซนี ของนักเรยี นโรงเรียนบางบัวทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

จานวน การส่งหลักฐานการรับวัคซนี ของนักเรยี น

ชั้น นักเรียน ฉีดครบ 2 เข็ม ฉดี 1 เขม็ ฉดี 1 เข็ม ยังไมฉ่ ีดวัคซนี ไม่ส่งข้อมลู
(ยังไม่ฉดี เข็มที่ 2) (เขม็ ท่ี 2 ไมร่ บั )

ม.6/1 35 34 1 0 00

ม.6/2 31 28 3 0 00

ม.6/3 37 35 1 1 00

ม.6/4 39 30 1 0 35

ม.6/5 31 27 1 0 03

ม.6/6 23 20 3 0 00

ม.6/7 33 29 3 0 10

ม.6/8 31 26 4 0 10

รวม 260 229 17 1 5 8

คิดเป็นร้อยละ 88.08 6.54 0.38 1.92 3.08

หลกั ฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรยี น
ปกี ารศกึ ษา 2564

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6/1

โรงเรยี นบางบวั ทอง
สานักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานนทบรุ ี
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชั้นมัธยมศึกษำปที ี่ 6/1 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตวั เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ทองบุญ

1 28677 1129800128953 นาย ชัยภทั ร

2 28678 1102003523984 นาย ฐวรพงศ์ คล้ายแพร

3 28679 1100600466130 นาย พีรณฐั เพช็ รหม้ง

4 28681 1129901823657 นาย ภวดล เตชะสิทไพศาล

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชน้ั มัธยมศึกษำปีที่ 6/1 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบตั รประจำตัว เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน นิลพัตร์

5 28690 1119902156859 นาย ชรินทร

6 28794 1129901785291 นาย นรภทั ร ดวงนภา

7 31168 1100703590950 นาย ธีรภทั ร์ ดวงประโคน

8 31169 1129901844301 นาย นิพัฏฐ์ ทองนุช

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/1 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบตั รประจำตวั เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน คุ้มครองวจี
นดั ฉีดเข็ม 2
9 31170 1100801477881 นาย วัลย์สห ในวันที่ 11 พ.ย. 2564

10 31171 1900101415605 นาย สุรเชษฐ์ มณพี งศ์

11 28922 1102200193855 นางสาว กวิสา จรัสกุลถาวร

12 28930 1129901802846 นางสาว ญาราภรณ์ บวั เผ่ือน

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชัน้ มัธยมศกึ ษำปีที่ 6/1 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบตั รประจำตวั เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน จรรยาธนวัฒน์

13 28931 8120476000011 นางสาว ดาว

14 28934 1129800152447 นางสาว ธนพร โฆสติ รัตน

15 28935 1129901799799 นางสาว ธิดารัตน์ จิตต์รัตนโสภณ

16 28936 1341501432601 นางสาว นันธิยา ปดิ ด้วง

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชนั้ มัธยมศึกษำปที ่ี 6/1 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตัว เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ดวงกระโทก

17 28937 1101801313510 นางสาว นิยดา

18 28939 1129901814798 นางสาว ปอระวีย์ ไตรวงศ์

19 28942 1129901808020 นางสาว พชั รี ทองชิต

20 28943 1129800129500 นางสาว พมิ มาดา กตัญญู

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชั้นมัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/1 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตัว เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ชือ่ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน วงษ์ศิริ

21 28952 1129701315763 นางสาว สิริณัฏฐ์

22 28953 1250101549438 นางสาว อัศณยี ์ ชื่นบาล

23 28955 1101700357198 นางสาว แอมเมอลีน่า วิบูลย์ธรรมกิจ

24 28963 1129800130168 นางสาว ณฐั จรี เจริญสุข

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้ันมัธยมศกึ ษำปีที่ 6/1 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตวั เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน พดุ เกล้ียง

25 28966 1129901798687 นางสาว ดลฤดี

26 28970 1120500111127 นางสาว ธันยพร สะอาด

27 28974 1129901790007 นางสาว พรรวินท์ สุวรรณ

28 28994 1350101693091 นางสาว ปิยะธิดา คงเจรญิ สขุ

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้นั มัธยมศึกษำปที ี่ 6/1 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตัว เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ตีรกิตติพันธุ์

29 29001 1103703769065 นางสาว เอมิกา

30 29009 1459600008161 นางสาว ธัญพร ว่องไว

31 29013 1102003539571 นางสาว ลกู แก้ว บุญยะทารี นดั ฉีดเข็ม 2
32 29031 1103703685295 นางสาว อนัญญา รื่นพิทักษ์ ในวันที่ 19 พ.ย. 2564

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชนั้ มัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/1 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน เปรียเวียง

33 29076 1139900415849 นางสาว ศิริพร

34 29112 1129901788959 นางสาว วิรุฬกานต์ สวัสดิ์วงษ์สกุล

35 31229 1102003527793 นางสาว ลลนา อยู่พพิ ัฒน์

หลกั ฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรยี น
ปีการศกึ ษา 2564

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6/2

โรงเรยี นบางบวั ทอง
สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานนทบรุ ี
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชั้นมัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/2 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตวั เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ดวงจินดา
นัดฉีดเข็ม 2
1 28680 1100501630276 นาย ภคพล ในวันที่ 12 พ.ย. 2564

2 28684 1100703640019 นาย ศักดิทัต สุวรรณ์

3 28716 1102003601225 นาย นิสสรณ์ ธรรมศิริ

4 28740 1709800436652 นาย ธนวัฒน์ บญุ เจิดจรัส

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชั้นมัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/2 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตวั เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน แซ่ซ้ง

5 28734 1129901775181 นาย ธีรวัฒน์

6 28842 1129701302335 นาย ฆนากร ทองเมฆ

7 28865 1100201734459 นาย อังกษ วิศาลคุณา

8 28908 1129901839278 นาย พงศ์พล ชอบชิด

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชั้นมัธยมศกึ ษำปีที่ 6/2 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบตั รประจำตวั เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน เกิดปราง

9 31173 1120500099259 นาย สหรัฐ

10 32613 1102003565997 นาย ปฏิพฒั น์ ศรีสวุ ะ

11 28926 1479900620628 น.ส. จิดาภา วิรยิ ะอุดมผล

12 28929 1319900916510 น.ส. ฌาณศิ า สารณา นัดฉีดเข็ม 2
ในวันท่ี 19 พ.ย. 2564

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชั้นมัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/2 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตวั เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน สิงห์ทอง

13 28947 1129800151297 น.ส. ศรไี พร

14 28961 1103703757032 น.ส. เจณสิ ตา สว่างภพ

15 28964 1129901796854 น.ส. ณัฐณิชา โภชน์พันธ์

16 28967 1129901799730 น.ส. ทวิ า พวงมาก นัดฉีดเข็ม 2
ในวันที่ 6 พ.ย. 2564
แต่ไม่สามารถไปได้
เน่ืองจากถูกกักตัว
เพราะอยู่ในกลุ่มเส่ียง

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชนั้ มัธยมศกึ ษำปีที่ 6/2 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบตั รประจำตัว เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน รอดประเสรฐิ

17 29004 1100201735293 น.ส. เกวลิน

18 29008 1129901818220 น.ส. ธัญญเรศ แซ่ลิ้ม

19 29017 1129800128431 น.ส. สนุ ิสา จันอุดทา

20 29026 1129701303315 น.ส. ปยี ์รดา ลามอ

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ช้นั มัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/2 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตัว เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน กุดวงศ์แก้ว

21 30093 1479500006329 น.ส. สุภาภรณ์

22 31231 1470801383654 นางสาว กัญญารตั น์ เกกาฤทธิ์

23 31233 1102200197176 นางสาว ณฐั ชา ปรชี าพทิ ักษ์กุล

24 31234 1129701295631 นางสาว ทัศนีย์ นาคพลอยงาม

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชนั้ มัธยมศึกษำปีท่ี 6/2 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตวั เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน จันคามิ

25 31235 1129901801475 นางสาว ทพิ วัลย์

26 31237 1309601121833 นางสาว ปรายฟา้ อ่อนคาหล้า

27 31238 1102400148543 นางสาว ปยิ ะดา บูแอ

28 31243 1139900398065 นางสาว วรนั ณคั พสั เทยี นมีสี

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้ันมัธยมศึกษำปที ี่ 6/2 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตวั เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ภาษิต

29 31245 1129800152609 นางสาว สวุ ิภา

30 31365 1329901180622 นางสาว ธมกร นามสว่าง

31 32618 1920601311884 นางสาว ศิรภัสสร ย่ิงยง

หลกั ฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรยี น
ปีการศกึ ษา 2564

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6/3

โรงเรยี นบางบวั ทอง
สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานนทบรุ ี
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชัน้ มัธยมศึกษำปีท่ี 6/3 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน มงคลไซ

1 28688 1129901833083 นาย ขวัญชัย

2 28692 1102200206485 นาย ชินาวี อุดมสมบูรณ์

3 28713 1100703552152 นาย ชนะพล ทบั เลี้ยง

4 28731 1102003511625 นาย กิตติพศ ชุณหเพสย์ เน่ืองจากนักเรียนติดโควิด-19
มาแล้ว แพทย์จึงวินิฉัยใหร้ บั วัคซีน

เพยี งเข็มเดียว

5 28759 1129901839731 นาย ฉัตรนิ โพธ์ิปี

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตวั เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ใจห้วยหา้

6 28840 1129800130176 นาย กฤษดา

7 28864 1120300145567 นาย อนุชิต ผดุงพงศ์พนั ธ์

8 31174 1101501223183 นาย กฤตยชญ์ ดารงค์กูลสมบัติ

9 31175 1104200350472 นาย ชลันธร ศรนี ิลหร่ัง

10 31176 1102003531758 นาย ทินภทั ร เถราวัตร

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้ันมัธยมศึกษำปที ี่ 6/3 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน รอสูงเนิน

11 28940 1129800151327 นางสาว ปิยาภรณ์

12 28944 1129901862512 นางสาว แพรพลอย อินสุขธา

13 28945 1350101693716 นางสาว ไพรนิ ทร์ ชงชิต

14 28950 1100201746449 นางสาว ศุจีภรณ์ ฟองรตั น์

15 28951 1129800151092 นางสาว สกุณา นนทช์ าลี

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชนั้ มัธยมศึกษำปีท่ี 6/3 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน เป็นสขุ

16 28954 1100201710932 นางสาว อารยา

17 28959 1129901819030 นางสาว จิรัฐฌา จ่ันบารุง

18 28962 1104300632330 นางสาว ชลดิ า พัศโน

19 28972 1130100068976 นางสาว ปัญญาพร ศิริบุรม มีกาหนดรบั วัคซีนเข็มท่สี อง
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

20 28978 1141000081475 นางสาว วันนิภา สวนผ่อง

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้นั มัธยมศึกษำปที ่ี 6/3 ปีกำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตวั เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ชือ่ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ศิวิจารย์

21 28984 1529902180322 นางสาว อาทติ ยา

22 28986 1100401187338 นางสาว กรรวี อัมพวานนท์

23 28995 1129901833334 นางสาว พัชรี ธูปแก้ว

24 29019 1129800130559 นางสาว ซีรนี จันทร์แฉ่ง

25 29024 1129701299105 นางสาว ปนิตา อุ่นใจ

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้นั มัธยมศึกษำปที ี่ 6/3 ปีกำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตวั เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชื่อ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน กิจบารุง

26 29045 1129800131342 นางสาว แพรวา

27 29054 1100201732871 นางสาว ชุติมา ดอกจันทร์

28 29056 1120500098864 นางสาว พัชราภรณ์ มีนุช

29 29063 1129701307027 นางสาว สมฤทัย มั่นใจ

30 29077 1101801353881 นางสาว ศุภกานต์ วัฒนมงคล

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชน้ั มัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/3 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตวั เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชือ่ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน นิธิสุนทรพงศ์

31 29084 1103703790196 นางสาว กานต์มณี

32 29086 1129901848676 นางสาว ชลดิ า วงศ์หริ ญั ไพศาล

33 29098 1459900985251 นางสาว อิศรญิ า ประดับศิลป

34 31244 1129901801882 นางสาว วิมลทกานต์ รุ่งเริก

35 31246 1419902180994 นางสาว จุฑารัตน์ จูมพันธ์

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชน้ั มัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/3 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ดีแป้น

36 31247 1339200022206 นางสาว รัชดาพร

37 31249 1129800129101 นางสาว วรานุช นวลหงษ์

หลกั ฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรยี น
ปีการศกึ ษา 2564

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6/4

โรงเรยี นบางบวั ทอง
สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานนทบรุ ี
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้นั มัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/4 ปีกำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตวั เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน บุณยะพรรค

1 28676 1129901781181 นาย กิตติภมู ิ

2 28699 1103703605909 นาย นภัส เบ็ญอับดุลลาฮีม รอรบั วัคซีนรอบต่อไป เคยติด Covid-19
3 28705 1249900666484 นาย จรลั สนเจริญ

4 28712 1102003545741 นาย ธนธรณ์ ขาดี

5 28723 1129901774419 นาย ภาวัต ตระกูลสินทอง นักเรียนไม่ส่งหลักฐาน
การฉีดวัคซีน

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้นั มัธยมศึกษำปที ่ี 6/4 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตวั เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน บุญประเสรฐิ

6 28728 1100401228620 นาย วีฤทธ์ิ

7 28830 1129901839324 นาย วีรกร ชินมา รอรับวัคซีนรอบต่อไป เคยติดเชื้อ Covid-19
8 28833 1101000109078 นาย สกุ ฤษฎ์ิ ศิรปิ ระทมุ

9 28835 1200901350369 นาย อนณ ฐติ เมธิน

10 28882 1103703555308 นาย ปราย ฤทธ์ิตรคี ูณ

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้ันมัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/4 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบตั รประจำตวั เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชื่อ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน กัณหะเสน

11 28886 1102800111680 นาย ภรู ณิ ัฐ

12 28896 1129901819064 นาย ชนเมธ แสนเมือง

13 28898 1102003578614 นาย ณฐั กร คุณแสน นักเรยี นไม่ส่งหลักฐาน
14 31167 1129901831773 นาย ณฐั ภมู ิ มีรักษา การฉีดวัคซีน
15 31178 1102003535486 นาย ภาสวุฒิ แซ่ฉ่ึง
นักเรยี นไม่ส่งหลักฐาน
การฉีดวัคซีน

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ช้ันมัธยมศกึ ษำปีที่ 6/4 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตวั เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน มูสกิ รังศรี

16 28924 1129901823860 นางสาว ขวัญชนก

17 28925 1141000080541 นางสาว จารวุ รรณ แซ่โงว้

18 28957 1100201757441 นางสาว จนิสตา เสรมิ สกุล

19 28976 1129701316174 นางสาว ลกั ษิกา รุ่งฤกษ์

20 28979 1129901828667 นางสาว ศศิกาญจ์ นุชวงษ์ นักเรยี นไม่ส่งหลกั ฐาน
การฉีดวัคซีน

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชนั้ มัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/4 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบตั รประจำตัว เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชือ่ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน เพชรปรางค์ชัย

21 28989 1100201722752 นางสาว นัสวี

22 28993 1129901778996 นางสาว ปยิ ะดา พรชัยลกั ษณ์

23 28996 1129901833733 นางสาว ภชั รญี า มุกนนท์

24 29007 1103703724550 นางสาว ณัฐชา สงิ หส์ ุขุม ฉีดเข็มท่ี 2
ในวันท่ี 18/11/64

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชน้ั มัธยมศึกษำปที ่ี 6/4 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชื่อ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน เหรียญทอง

25 29010 1102003539716 นางสาว กีรติญา

26 29032 2129701029882 นางสาว อภิชญา พง่ึ มี

27 29057 1129901765835 นางสาว พินทุสร ประเสรฐิ อวยชัย

28 29079 1103100816045 นางสาว สุพรรษา อุ่นแก้ว

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชนั้ มัธยมศกึ ษำปที ี่ 6/4 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตัว เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน มณีปกรณ์

29 29103 1101801326832 นางสาว ดวงฤทยั

30 30090 1669800336527 นางสาว เพชรพรรณธการ ศรตี องอ่อน

31 30092 1509966349841 นางสาว วิชญาดา หลวงประทุม

32 30100 1549900675308 นางสาว ภริดา ยืนยงค์

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนักเรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชน้ั มัธยมศกึ ษำปที ี่ 6/4 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตวั เลขบัตรประจำตวั คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน พลงั พัฒนากิจ

33 31252 1629900671735 นางสาว นฤภร

34 31253 1102003644510 นางสาว บุษยมาศ ขุนทอง ไม่ประสงค์รับวัคซีน กลวั ผลค้างเคียง

35 31254 1102003583421 นางสาว ปพิชญา มูหะหมัด

36 31255 1739902086685 นางสาว พิมพ์สภุ ัค อินทรส์ ากล

37 31256 1101801296526 นางสาว ศศิธร แซ่หยก

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชน้ั มัธยมศึกษำปีท่ี 6/4 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตัว เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ทองแจ่ม
นักเรยี นไม่สง่ หลกั ฐาน
38 31366 1100201712765 นางสาว วชิราพร พรหมประทปี การฉีดวัคซีน

39 31947 1102003604933 นางสาว ปลายฝน

หลกั ฐานการรบั วคั ซนี ของนกั เรยี น
ปีการศกึ ษา 2564

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 6/5

โรงเรยี นบางบวั ทอง
สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษานนทบรุ ี
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชน้ั มัธยมศึกษำปที ี่ 6/5 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตวั เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ดาแก้ว

1 28912 1129901804733 นาย ภาณพุ งศ์

2 30101 1199900976981 นาย อัมรนิ ทร์ สายวงศ์ปัญญา

3 31180 1139600248301 นาย กฤษกร รุ่งเรอื งนาม

4 31181 1120500111186 นาย กฤษดา กาฬภกั ดี

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชน้ั มัธยมศึกษำปที ี่ 6/5 ปีกำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตวั เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน เอี่ยมมณี

5 31182 1102900053797 นาย ณัฐชานันท์

6 31186 1408100003038 นาย ธีรัตม์ คามจังหาร นักเรยี นไม่ส่งเอกสารรับรอง
การได้รบั วัคซีนโควิด 19
7 31187 1.1203E+12 นาย บูรพา เพชรดี
นักเรียนไม่สง่ เอกสารรับรอง
การได้รับวัคซีนโควิด 19

8 31188 1.10374E+11 นาย ปภาวิน จุลมกร

9 31189 1.102E+12 นาย ปรญิ ญา อิสรานุวงษา

10 31190 1.1037E+12 นาย ปิยะวิทย์ แก้วจันทร์

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ช้ันมัธยมศกึ ษำปที ่ี 6/5 ปีกำรศกึ ษำ 2564

เลขท่ี เลขบตั รประจำตัว เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ชอื่ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรบั วัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ทองชมพู

11 31191 1129901828012 นาย พงศพัศ

12 31192 1129901837381 นาย พงศพัศ แสนสุด นักเรียนไม่ส่งเอกสารรบั รอง
13 31193 11000201710274 นาย พิศชากรณ์ ไม้แก่นจันทร์ การได้รับวัคซีนโควิด 19

14 31194 1100201720768 นาย ภชู นะ สุวิภาส

15 31195 1103703681681 นาย รพีภทั ร กลบี บัว

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชัน้ มัธยมศึกษำปีท่ี 6/5 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตวั เลขบัตรประจำตัว คำนำหนำ้ ชื่อ นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน ศิริกาล

16 31196 1103703723791 นาย วิชชากร

17 28949 1103703631021 นางสาว ศิรภิ า ทองมี

18 28982 1129901801963 นางสาว สพุ ชิ ญา คนชาญ

19 28985 1103703718517 นางสาว กรรณิกา มีชัยผาสขุ

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชัน้ มัธยมศกึ ษำปีท่ี 6/5 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตวั เลขบตั รประจำตัว คำนำหนำ้ ช่อื นำมสกุล เอกสำรรบั รองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน เพิ่มเติม

20 29043 1129901808763 นางสาว ปิยะธิดา

21 29047 1101801347007 นางสาว ภัควดี โยธินกรวงษ์

22 29058 1129800130273 นางสาว มณีรัตน์ ศรีสนิท

23 29074 1129901822791 นางสาว เมสนิ ี เพง็ พล

หลักฐำนกำรรับวัคซนี ของนกั เรียนโรงเรียนบำงบวั ทอง
ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 6/5 ปกี ำรศกึ ษำ 2564

เลขที่ เลขบัตรประจำตวั เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ชอ่ื นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน พรมบตุ ร
นัดฉีดเข็ม 2
24 29096 1103703550411 นางสาว อรญา ในวันท่ี 18 พ.ย. 2564

25 30089 1103703762648 นางสาว ชลิดา ยังเหลือ

26 31259 1458800011912 นางสาว ธัญลักษณ์ ทองมา

27 31263 1.1205E+12 นางสาว มณีรัตน์ เจรญิ รตั นสุขเวช

หลักฐำนกำรรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบำงบัวทอง
ชน้ั มัธยมศกึ ษำปีที่ 6/5 ปกี ำรศึกษำ 2564

เลขท่ี เลขบัตรประจำตวั เลขบตั รประจำตวั คำนำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล เอกสำรรับรองกำรรับวัคซนี โควิด-19 หมำยเหตุ
ประชำชน

28 31265 1.3501E+12 นางสาว รัตน์ดาวรรณ คาติก

29 31267 1.102E+12 นางสาว สชุ าดา แสงจันทร์

30 31268 1729800290003 นางสาว อดิศา เทศทอง

31 31367 1103703704281 นางสาว อนัญญา รักษาศรสี ดุ เขียว


Click to View FlipBook Version
Previous Book
FongHanSheng (Tugasan 2)dd
Next Book
chorus2