The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Know Covid รู้ทันโควิด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by palitakhamenngarn17, 2020-07-02 22:02:00

Know Covid : รู้ทันโควิด

Know Covid รู้ทันโควิด

Know Covidฉบับ1501 รูŒทันโคว�ด

สาระคัดสรรเพ�่อรูŒทันโคว�ด
เราจะผ‹านว�กฤตครั้งนี้ไปดŒวยกัน

เหตกุ ารณน้สี ามารถเกดิ ข้นึ ไดภายใน 1 อาทติ ย

รว มใจกนั ปอ งกนั โรคโควิด 19

2 เมตรมด 2 เมตรมด
ถ้าไม่อยากกลายเป็นคนแพร่เช้ือโรคโควิด 19 โดยไม่ตั้งใจ อย่าลืมเว้นระยะห่างกับผู้อ่ืนนะ

สารจากรฐั มนตรี

“Laughter is the best medicine” การหัวเราะ คือ ยาท่ีดีท่ีสุดของชีวิต
เมอ่ื ตอ้ งเผชญิ กบั สภาวะความเครยี ดในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื
ไวรสั โคโรนา 2019 (Covid–19) มนั อาจจะเปน็ เรอ่ื งยากทจ่ี ะหวั เราะและมอี ารมณข์ นั
ในสภาวการณ์ดังกล่าว แต่เช่อื เถอะว่าการหัวเราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย
ในด้านต่างๆ อาทิ ช่วยกระต้นุ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และเสริมสร้างระบบ
ภมู คิ มุ้ กนั

การคดิ บวกและการมองโลกในแงด่ ี ทกุ คนสามารถท�ำ ไดเ้ พอ่ื เปน็ การเยยี วยา
ทางจติ ใจ ในสว่ นของรฐั บาลไดด้ �ำ เนนิ การใหค้ วามชว่ ยเหลอื เยยี วยา โดยมอบหมาย
ให้ทุกกระทรวงเร่งดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19)
ในมติ เิ ศรษฐกจิ มติ สิ ขุ ภาพ และมติ สิ งั คม

กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ย์ (พม.) เปน็ หนว่ ยงานหลกั
ดา้ นสงั คม มบี ทบาทในการสง่ เสรมิ สงั คมคณุ ภาพ และพฒั นาคนใหม้ หี ลกั ประกนั
และมีความมน่ั คงในชีวิต จากสถานการณ์ดังกล่าว พม. ได้กำ�หนดมาตรการและ
แนวทางในการเยยี วยาและบรรเทาความเดอื ดรอ้ นใหแ้ กก่ ลมุ่ เปราะบางของสงั คม
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่อื ให้ประชาชน
ได้รับการค้มุ ครองทางสังคม และลดความเส่ยี งในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื
ไวรสั โคโรนา 2019 (Covid–19) ซง่ึ แมป้ จั จบุ นั อตั ราการตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
(Covid–19) ลดลง แตม่ ปี ระชาชนบางสว่ นยงั มคี วามเขา้ ใจผดิ ในการปอ้ งกนั ตนเอง

จากการติดเช้ือ รวมถึงประชาชนในกลุ่มเปราะบางดังกล่าวยังเข้าไม่ถึงข้อมูล
องคค์ วามรทู้ ถ่ี กู ตอ้ งผา่ นสอ่ื ตา่ งๆ อาทิ สอ่ื ออนไลน์ สอ่ื โทรทศั น์ หรอื สอ่ื หนงั สอื พมิ พ์
เปน็ ตน้

ในฐานะหนว่ ยงานหลกั ดา้ นสงั คม พม. รว่ มกบั องคก์ ารสหประชาชาติ (UN)
องค์การอนามัยโลก (WHO) กระทรวงสาธารณสุข ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
และบันลือกรุ๊ปในนามขายหัวเราะ จึงได้จัดทำ�ชุดการ์ตูนความรู้ KnowCovid
เพอื่ เผยแพรข่ อ้ มลู และการสรา้ งความเขา้ ใจเกย่ี วกบั การตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019
(Covid–19) การดแู ลตนเอง และครอบครวั ใหป้ ลอดภยั จากการตดิ เชอ้ื และไมเ่ ปน็
พาหะน�ำ โรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 (Covid–19) สงั คมไทยด�ำ รงอยไู่ ด้ 700 ปี
โดยไมล่ ม่ สลาย เพราะ “คนไทยไมท่ ง้ิ กนั ” ชว่ ยเหลอื เกอ้ื กลู กนั เสมอ

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าชุดการ์ตูนความรู้ KnowCovid จะเป็นประโยชน์
แกก่ ลมุ่ เปา้ หมายทกุ ชว่ งวยั และผทู้ ส่ี นใจตอ่ ไป

(นายจตุ ิ ไกรฤกษ)์
รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงการพฒั นาสงั คม

และความมน่ั คงของมนษุ ย์

สารจากองคก์ ารอนามยั โลกประจ�ำประเทศไทย

ขายหวั เราะเฉพาะกจิ รทู้ นั โควดิ 19 เปน็ ความรว่ มมอื ขององคก์ ารอนามยั โลกกบั
ภาคใี นการกา้ วไปกบั “ความปรกตใิ หม”่ ของชวี ติ ทต่ี อ้ งอยรู่ ว่ มกบั เชอ้ื ไวรสั

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์น้ีจะช่วยให้ท่านป้องกันตัวเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัย
หากเราปกปอ้ งตวั เองได้ กเ็ ทา่ กบั วา่ เราปกปอ้ งชมุ ชนและสงั คม

มาตรการท่ีทุกคนสามารถทำ�เพ่ือลดโอกาสในการติดเช้ือ ไม่ว่าจะเป็นการ
หม่นั ล้างมือ รักษามารยาทการไอจาม หลีกเล่ยี งไม่สัมผัสหน้า และรักษาระยะห่าง
ระหวา่ งบคุ คล เหลา่ นเ้ี ปน็ มาตรการพน้ื ฐานซง่ึ ไดผ้ ลดใี นการปอ้ งกนั และเปน็ ความหวงั
เดยี วทเ่ี รามใี นขณะนท้ี จ่ี ะตอ่ สกู้ บั โรคโควดิ 19

ขายหัวเราะฉบับน้ียังพูดถึงปัญหาท่ีขยายวงกว้างหลังจากโรคโควิด 19 ได้
อุบัติข้ึน ซ่ึงรวมถึงการตีตรา ความรุนแรงในครอบครัว พวกเราต้องรับมือกับส่ิง
เหลา่ นอ้ี ยา่ งแขง็ ขนั มากเทา่ กบั ทเ่ี รารบั มอื กบั เชอ้ื ไวรสั

การตอบสนองอย่างครอบคลุมของภาครัฐจนถึงขณะน้ี ทำ�ให้เราจำ�กัดจำ�นวน
ผปู้ ว่ ยได้ แตเ่ ราไมค่ วรประมาท เพราะโควดิ 19 ยงั คงอยกู่ บั เรา

หนังสือฉบับน้เี ป็นความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่นั คง
ของมนุษย์ KnowCovid โดย ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ทีมงานขายหัวเราะ และ
หนว่ ยงานอน่ื ๆ ผมู้ อบองคค์ วามรเู้ พอ่ื พฒั นาเนอ้ื หา

ทศิ ทางในอนาคตอยใู่ นมอื ของเราทกุ คน

นายแพทย์ แดเนยี ล เคอรเ์ ทสซ์
ผแู้ ทนองคก์ ารอนามยั โลกประจ�ำ ประเทศไทย

บทบรรณาธกิ าร

ถงึ ผอู้ า่ น
ในระหวา่ งทส่ี งั คมไทยก�ำ ลงั มคี วามเดอื ดรอ้ นเกดิ ขน้ึ จากโควดิ 19 ตวั ผมเอง นอก

เหนอื จากการปฏบิ ตั ติ ามหนา้ ทอ่ี ยา่ งเตม็ ทแ่ี ลว้ ผมยงั ไดร้ เิ รม่ิ หลายๆ โครงการ เพอ่ื สง่
ความชว่ ยเหลอื ในการบรรเทาและแกไ้ ขปญั หาทเ่ี กดิ ขน้ึ ใหต้ รงจดุ จงึ เปน็ ทม่ี าของโครงการ
มนิ ิมาสก์ (MiniMask) หน้ากากผา้ สำ�หรับเดก็ และสามเณร, โปรแกรมแสดงจุดตรวจ
โควดิ (GoCovid) รวมทง้ั โครงการหนงั สอื นทิ านฉนั ชอ่ื โคโรนา (I'm Corona) ส�ำ หรบั เดก็

“KnowCovid รู้ทันโควิด” เป็นอีกโครงการท่ีผมต้ังใจทำ�ส่ิงใหม่ๆ ข้ึน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับโควิด 19 หนังสือการ์ตูนเล่มน้ี ได้
นำ�ส่ิงท่ีสังคมพูดถึงและส่งต่อกันในส่ือต่างๆ มาอธิบายให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
นา่ อา่ น ซง่ึ ผมอยากใหท้ กุ คนไดอ้ า่ น และสง่ ตอ่ ใหค้ นทร่ี จู้ กั

โครงการนไ้ี ดร้ บั ความอนเุ คราะหจ์ ากกระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คง
ของมนุษย์ และความร่วมมือด้านข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (UN) องค์การ
อนามัยโลก (WHO) กระทรวงสาธารณสุข และ “ขายหัวเราะ” ได้ช่วยสร้างสรรค์
เร่ืองราวในหนังสือให้น่าสนใจ ผมขอขอบคุณท้ังห้าหน่วยงานท่ีช่วยให้โครงการน้ี
ส�ำ เรจ็ ตามเปา้ หมาย

สุดท้ายน้ี ผมเช่อื ว่า “วิกฤตต่างๆ ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป” ผมขอให้ทุกคนมี
ก�ำ ลงั ใจทเ่ี ขม้ แขง็ เพอ่ื รว่ มกนั ฝา่ ฟนั วกิ ฤตครง้ั นไ้ี ปไดด้ ว้ ยดี
ดว้ ยความปรารถนาดี

ดร.อสิ ระ เสรวี ฒั นวฒุ ิ
ผรู้ เิ รม่ิ KnowCovid

KnowCovid : รูท้ ันโควดิ

พิมพ์คร้งั แรก : พฤษภาคม 2563
ฟรี หา้ มจำ� หน่าย

จัดทำ�
รัฐบาล โดย กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่นั คงของมนษุ ย์

และ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย
ร่วมสนับสนนุ ข้อมลู โดย กระทรวงสาธารณสขุ

บรรณาธิการ
ดร.อิสระ เสรีวฒั นวุฒิ

อาทติ ย์ ธรรมชาติ

เรียบเรียง
ขายหวั เราะ สตูดิโอ
บรษิ ัท บันลือ พับลเิ คช่นั ส์ จำ� กัด
เลขที่ 955 ซ.สุทธพิ ร ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กทม. 10400
โทร. 0-2641-9955 โทรสาร 0-2641-9955 ต่อ 313
อีเมล [email protected]

แยกสีและพิมพ์
บรษิ ัท ไซเบอร์พรน้ิ ท์กรปุ๊ จ�ำกดั

เอกสารประกาศวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563
ซึง่ ประกอบไปดว้ ยค�ำแนะน�ำฉบบั เร่งด่วน
ทั้งน้หี ากมีขอ้ มูลเพ่ิมเตมิ เอกสารนีจ้ ะมกี ารปรบั ปรุงภายหลัง

สารบญั หนา้

เร่ือง

12 ความเชื่อผิดๆ เก่ยี วกบั โรคโควิด 19 8
โควิด 19 อยูท่ ่ไี หนบา้ ง? 16
การปอ้ งกนั และลดการแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ 19 18
ปัญหาความเครียดจากวกิ ฤตโรคโควิด 19 อาจนำ� ไปส ู่ 26
ภาวะความรนุ แรงในครอบครวั ตอ่ เดก็ และผูห้ ญงิ ได้
การปอ้ งกันเดก็ เลก็ จากโรคโควิด 19 32
เข้าใจโรค หยุดการตตี ราทางสงั คม เหน็ อกเหน็ ใจซ่งึ กันและกัน 36
#เราจะรอดไปดว้ ยกนั
ผสู้ ูงอายุควรปฏบิ ตั ิตัวอย่างไร 40
ถึงเวลาแล้ว ท่จี ะฆ่าเชื้อโรคด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาด 42
เพ่ือความปลอดภัย...
เม่อื งานประเพณเี ล้ยี งร่นุ ฮีโร่มาถึง 49
ความธรรมดาใหม่บนโลกใบเดมิ 54

การสูบบุหรี่นั้นเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคโควิด 19
ดังนั้น เลิกบุหรี่ และให้โอกาสกับปอดของคุณอีกสักครั้งเถอะ

ถ้าเรเาธกอ็เจละิกมกาพันรด้อีกมวเ่าขา

ข้อมลู : องค์การอนามยั โลก (WHO) ประเทศไทย
ภาพ : เฮฮาจิ

12 ความเชอ่ื ผดิ ๆ
เกยี่ วกบั โรคโควดิ 19

9

1 โรคโควิด 19 สามารถแพร่เช้ือผ่านสินค้า

ที่ผลิตในประเทศท่ีมีรายงานการระบาดได้หรือไม่

ก็อยากแพร่เช้ือนะ ข้ึนเคร่ืองอีก 8 ชม. หมแดลส้วภ..า. พ
แต่ข้ึนรถลงเรือ

ถงึ จะอยบู่ นพนื้ ผวิ ไดห้ ลายชว่ั โมง แตส่ ภาวะแวดลอ้ ม การเคลอ่ื นยา้ ยและอณุ หภมู ติ า่ งๆ
ระหว่างขนส่งก็ท�ำให้ไวรัสคงอยู่ได้ยาก ถ้าเราคิดว่าพ้ืนผิวนั้นอาจมีการปนเปื้อน
ให้ท�ำความสะอาดด้วยสารฆ่าเช้ือ และหลังจากสัมผัสสิ่งของน้ันให้ล้างมือ

2 โรคโควิด 19 สามารถแพร่เชื้อผ่านยุงได้หรือไม่

ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานท่ีบ่งชี้ว่า ไงมสั้น่แบขพาอยรก่หใัดจรไนอดะก้ ไม่!
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
จะสามารถแพร่เชื้อผ่านยุงได้

ไวรัสโคโรนาแพร่เช้ือทางละออง
จากการไอ จามหรือน�้ำลาย
ของผู้ป่วย

10

3 เสื้อผ้าเก่า เอาลงต้มก่อน
แลกไข่หน่อย...เอ่อ แล้วแลกเป็นไข่ต้มไป
จะมั่นใจได้อย่างไรว่า ต้มมาต้มกลับไมโ่ กง
เส้ือผ้าจะไม่เป็น

ตัวแพร่กระจายเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

นอกจากจะต้องอาบน�้ำทุกวัน ต้องน�ำเสื้อผ้าไปซักด้วยผงซักฟอก
หรือสบู่ในน้�ำร้อน 60-90 องศาฯ อาจผสมน�้ำยาฟอกขาวได้
อบผ้าให้แห้งด้วยเคร่ืองอบอุณหภูมิสูง หรือตากแดดให้แห้ง

4 การดื่มแอลกอฮอล์ช่วยป้องกันโรคโควิด 19 ได้หรือไม่

การดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ เหล้า ไวน์ ไม่ได้ช่วยป้องกัน
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา ควรป้องกันด้วยการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย

หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ที่เป็นไข้และมีอาการไอ

11

5 จริงหรือท่ีว่าโรคโควิด 19 แพร่กระจายได้

แค่ในอากาศแห้งหนาว ไม่แพร่ในอากาศร้อนชื้น

เพ่ิงเคยมาเมืองไทย น่ันคนไทยน่ี
ร้อนใช้ไดเ้ ลยนะ เข้าไปทักดีกว่า

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพร่กระจายได้ในทุกสภาพอากาศ
ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีไหน สภาพอากาศใด ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี

คือล้างมือบ่อยๆ ปิดปากเวลาไอจาม สวมหน้ากากอนามัย

6 เครื่องวัดอุณหภูมิสามารถระบุผู้ป่วย

ที่เป็นโรคโควิด 19 ได้ 100% จริงหรือไม่

ผ่านครับ ขอบคณุ

ปี๊บ!

ไวรัสอาจใช้เวลา 1-14 วัน
ในการท�ำให้ผู้ติดเช้ือป่วยและมีไข้
ดังน้ันจึงไม่สามารถระบุตัวผู้ติดเชื้อ

ท่ียังไม่มีอาการไข้ได้

12

7 น�ำหลอดไฟยูวีส�ำหรับฆ่าเชื้อ มาฆ่าเช้ือ

โรคโควิด 19 บนร่างกายได้หรือไม่

ปลอดภัยจากไวรัส เด๋ียว...

ไม่ควรใช้หลอดไฟยูวี
ในการฆ่าเชื้อโรคที่มือ
หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
เพราะรังสียูวีท�ำให้ผิวหนัง

ระคายเคืองได้

8 การฉีดพ่นแอลกอฮอล์หรือคลอรีนใส่ตามตัว

สามารถฆ่าโคโรนา 2019 ที่อยู่ในร่างกายได้หรือไม่

อะไรปลิวมา!

แอลกอฮอล์

ไม่สามารถฆ่าเชื้อท่ีเข้าไปสู่ร่างกายได้แล้ว ซ�้ำยังอาจสร้างความเสียหาย
ต่อเสื้อผ้าและเยื่อบุต่างๆ เช่น ตา ปาก

13

9 การกินกระเทียมสามารถป้องกัน

การติดโรคโควิด 19 ได้หรือไม่

อย่าเข้ามานะเจา้ ไวรัส!

ถึงจะมีคุณสมบัติบางอย่างในการต้านเชื้อจุลชีพ แต่ยังไม่มีหลักฐานในปัจจุบัน
ว่าป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

10 วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

ป้องกันเราจากโรคโควิด 19 ได้หรือไม่

จ๊ักจี้... ปี๊บ! เชื้อไวรัสนี้ยังใหม่และแตกต่าง
จากสายพันธุ์เดิมอยู่มาก

ต้องใช้วัคซีนที่พัฒนามาเฉพาะ
ซ่ึงทีมวิจัยก�ำลังพัฒนาอยู่
โดยได้รับการสนับสนุน
จากองค์การอนามัยโลก

14

11 โชคดีนะ เช้ือหวัด

การล้างจมูก โพรงจมูก โควิด 19
ด้วยน้�ำเกลือเป็นประจ�ำ
ป้องกันการติดโรค
โควิด 19 ได้หรือไม่ น�้ำเกลือ

หลักฐานบ่งช้ีว่าการล้างจมูกด้วยน้�ำเกลือจะท�ำให้เราหายจากหวัดธรรมดาได้เร็ว
แต่ไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือโรคโควิด 19 ได้

12 มียาป้องกันและรักษาโรคโควิด 19 ได้หรือไม่

ในปัจจุบันยังไม่มียา สบาย~
ป้องกันและรักษาโดยเฉพาะ

ผู้ที่ติดเชื้อควรได้รับการ
ดูแลรักษาท่ีเหมาะสม
เพ่ือทุเลาและรักษาตามอาการ
องค์การอนามัยโลกก�ำลังเร่งสนับสนุน
การวิจัยกับหน่วยงานพันธมิตร
และศึกษาวิธีการรักษาโรคนี้

อย่างแข็งขัน

เราไม่ควรใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อจัดการอารมณ์วิตกกังวล
ในช่วงของการเกิดโรคระบาด

งั้นใช้น้ำ�เปล่าแทน ยืนถท้า่าทนำั้น�ตไปกแจนตกกว่าโดใจนจแะนสง่ บ

ฉุนเเฉคีย้าจวอะไีกมแ่ ล้ว

“ทÓงานจากที่บ้าน” ไง ไม่รู้จักรึ

เรียบเรียง : ขายหวั เราะ สตูดิโอ
ภาพ : เฟน สตดู โิ อ

โควิด 19

อยทู่ ไี่ หนบา้ ง?

มองผ่านแว่นวิเศษอันน!้ี

มันอยู่ ในน�้ำมูก ในน้�ำลาย ไอ จาม
หากเอามือไปถูน้�ำมูก ก็มีติดเช้ือ
ก็จะติดมือมาด้วย

17

สวัสดี ไม่

มือของผู้ป่วย หากสัมผัสหรือจับห่วงจับ
อาจมีการปนเปื้อนไวรัสได้ ราวรถโดยสาร ปุ่มลิฟต์
ไม่ควรน�ำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
และควรล้างมือให้สะอาดทุกคร้ัง

หลังสัมผัส

กินร้อน ช้อนส่วนตัว หากสัมผัสราวบันได ที่จับประตู
หรือกินอาหาร ไม่ควรนÓมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก
และควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
ประเภทจานเดียวก็ดี
หลังสัมผัส

กถาอกดกห่อนน้า!

มิน่า...ป้อน
ไม่เข้า

เรียบเรียง : ขายหัวเราะ สตดู ิโอ
ภาพ : ตา่ ย ขายหวั เราะ

และขลอกดงาโกรราปครแอ้โคพงวกริดร่ันะ1บ9 าด

อยู่บ้าน ลห้ามงมั่นือ หนส้าวกมาก
ไปเพจบ็บปแพว่ ยทย์
ระรยักะษหา่าง
สอาังกเกาตร ปต้อัวงเอกงนั

19

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ต่างๆ
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ

ล้างมือสม่�ำเสมอ
ล้างมเืออส้า!ิเพื่อน

20

ไม่สัมผัสตา ปาก จมูก

เกือบฮึบไป!เพไมร่ตาะ้อเงคจยับชินหซนะ้าแล้ว

รักษาระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

1 เหม่าตงรกกัน่ออนยเ่นางอนะ้อ...ยเขิน

21

กินร้อน ช้อนฉัน ไม่ใช้ของร่วมกับใคร

ฮาวทูท้ิง...หน้ากากอนามัย

หน้ากาก

ทิ้ง

มิดมชฝีิดาดปว้ ยิดนะ

ลา้ งมือให้สะอาด เจล

22

หาอะไรท่ีมีประโยชน์ท�ำจะได้ไม่เบ่ือ

ทส�ำะคอวาาดม ออกกำ� ลังกาย

ฟดงั หู เพนลงั ง คุยกบั เพือ่ น เรียนออนไลน์
ผา่ นโซเชียลมเี ดีย

ถ้าท�ำงานที่บ้านได้ก็...

จัดไป!

23

ไอ-จาม ปิดปากปิดจมูกด้วยทิชชู หรือต้นแขนด้านใน

ทิชชู

ทงิ้

มดิ มชฝีดิ าดป้วยิดนะ

เจล

เหมือนเดิม อย่าลมื

*การสวมหน้ากากไม่สามารถทดแทนการล้างมือที่ถูกวิธีได้

ถ้ามีอาการรุนแรงขึ้น เช่น หายใจล�ำบาก เหนื่อย ไอ หอบ
ควรสวมหน้ากาก และรีบพาไปหาหมอ
หรือโทร. ...
1422

24

อยู่บ้านให้ได.้ .. ถา้ นายแน่จริง...!

ต่อไป (ช่วงน)้ี

เย่ กลบั ถึงบ้านแล้ว
ประเทศเขา
สวยดีเนอะ
ไว้บินไปเท่ียว
กนั อีกดีกวา่

ยังไม่คัดกรอง
หา้ มเข้าจะ้

ข้อมลู : องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS THAILAND)
ภาพ : เฮฮาจิ

ปัญหาความเครยี ด
จากวกิ ฤตโรคโควดิ 19 อาจน�ำไปสภู่ าวะ

ความรุนแรงในครอบครัว

ตอ่ เดก็ และผหู้ ญงิ ได้

มาตรการล็อกดาวน์อาจมีผลใหเ้ กิดปจั จยั ทที่ �ำ ให้เกดิ ความรุนแรงในครอบครัว
มากขน้ึ เชน่ ความเครียดจากการสูญเสียรายได้ ความไม่คุ้นเคยกับการปรบั ตัวใหม่
การทตี่ ้องอยู่ดว้ ยกันในครอบครวั ตลอด 24 ชวั่ โมง อาจท�ำ ให้บคุ คลในครอบครวั

ที่เสย่ี งต่อความรนุ แรงอยแู่ ล้วตอ้ งเผชิญหน้ากับผู้กระทำ�ยาวนานมากข้นึ

27

บ้านควรเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัย ลองสังเกตและถามเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนในครอบครัวหรือไม่

นีแ่ นะ่ นี่แนะ่ ค่อพฟย่อื้มนใจาแแเลยก้ว็น้มือ
น่ีแน่ะ ร่วงแน่

กดเกมยกบ้าน

การล็อกดาวน์หรือกักตัวอยู่บ้านอาจท�ำให้ผู้หญิงบางคน
ตกอยู่ในภาวะการถูกคุกคามได้โดยไม่มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์

เป็นอผีกู้หฝญ่ายิงนะ ผู้หญิงแล้วไง!
มันต้องเจอนี่!

ชว่ ยดว้ ย!

ถ้าใครเจอเหตุการณ์ดังกล่าว โทร. 1300 สายด่วน พม.
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่...

28

หากคุณรู้สึกเศร้า เครียด สับสน กลัวหรือโกรธ ในภาวะวิกฤต
การพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจ เพ่ือน หรือครอบครัว
จะช่วยรับมือความเครียดได้

เพค่อรแียมดจ่พังี่นเ้อลงย อ้าว...หลาน
เป็นอะไร
ว่ามาเลยพี่

บนอ้อกงเมขาย!

ญหมาตู่บิก้าันนทฮะั้ง

(คุยกันประสาคนกักตัว)

ดูแลสุขภาพให้ดี ด้วยการรับประทานอาหาร
ตามหลักโภชนาการ นอนหลับ และออกก�ำลังกาย

แลแ้วทถล�ำมะไเตมมาชอม่วมงดาน้วอเี้ยขอก้ากินนกผอ�ำนักลอไังวกีกาย

29

อย่าใช้บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด เพื่อรับมือ
กับอารมณ์ หากรู้สึกว่าเกินรับไหวให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

เครยี ด อยา่ ไคปณุ ลหงกมับอขช่วอยงซหือ้า้ ขมอทงี ขาย

โทร. สายด่วนสขุ ภาพจิต 1323

เสาะหาข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ ไว้ใช้ประเมินความเส่ียง
และระวังตัวอย่างเหมาะสม เช่น เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก
หรือกระทรวงสาธารณสุข

อไามก่ตาศิดรเธ้ออนหแรบอบกน้ี แนน่ อน...
เชื้อโรคตาย

สการธะาทรรณวสงุข กเพ�ำจมหะลมออ

ยังไไงมกว่ต็ า่ อ้ องาลก้าางศมเอืปร็นักแษบาบระไหยนะห่าง

30

ลดระยะเวลาการดูหรือฟังรายงานข่าวจากสื่อ
ซ่ึงอาจท�ำให้คุณและครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจ

จ�ำนวนผู้ติดเช้ือวันน.ี้ .. แชะ! เจนค่ะ เจนค่ะ หนูชื่อเจน...
(เปล่ียนช่อง)

มากับพ่อแล้วก็มากับแม่ วู้!

น�ำทักษะท่ีคุณเคยใช้จัดการกับความทุกข์ในอดีต
มาช่วยจัดการกับอารมณ์ของคุณในช่วงเวลาที่ท้าทายของการระบาดน้ี

พยอุบงห...นเออ่อ...... อส๊ิ !! ใจเขน้าง่ิ ก..ล.มาืองเนปง่ิ ้า...

(ท�ำได้แบบนี้ ไม่มีความรุนแรงในบ้านแน่นอน)

กักตัวอยู่บ้านกันมาก่ีวันแล้วเนยี่ ง้ันก็ไปเลย
เบื๊อเบื่อ ถ้าไปที่อื่นได้ ฉันจะไปเดี๋ยวนเ้ี ลย! ไป๊!

เรียบเรียง : ขายหวั เราะ สตูดิโอ
ภาพ : ยงุ

การปอ้ งกันเด็กเล็ก

จากโรคโควดิ 19

1. กรมอนามัยแนะ
งดหอมแก้มเด็ก
เด็กเล็กกว่า 2 ขวบ
ไม่แนะน�ำให้ใส่หน้ากาก

2. พ่อแม่หรือผู้เล้ียงเด็ก ไม่ตอ้ ง
ควรสร้างสุขอนามัยท่ีดี ขนาดน้นั พอ่
ด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน�้ำ
หรือเจลแอลกอฮอล์
ก่อนสัมผัสทารก และสวม

หน้ากากเสมอ

33

แคก พ่อสำ� ลกั ไมป่ เนลออดะภยั
แคก เองนะแม่

3. หากผู้เล้ียงเด็ก
มีอาการไม่สบาย

มีไข้ ไอ จาม
งดเข้าใกล้ทารก

โดยเด็ดขาด

4. ไม่ควรน�ำทารกแรกเกิด
ออกจากบ้าน ยกเว้นการพาไป

ฉีดวัคซีนตามก�ำหนด
หรือไปพบแพทย์เม่ือมีอาการป่วย

โดยแนะน�ำให้อุ้มแนบกับอก
หรือน�ำเด็กใส่รถเข็นที่มีผ้าคลุมปิด

เว้นระยะห่างจากผู้อื่น
ในระยะ 2 เมตร

34

จุ๊บรูปแทน
ก็ได้

จุ๊บ

5. ให้งดการหอมแก้มเด็ก
 และใกล้ชิดเด็กมากเกินไป

เพราะป้องกันละออง
น้�ำมูก น้�ำลายสู่เด็ก

ลกู ยนงั ะใพส่อไ่ ม่ได้ 6. เมื่อมีเหตุให้ต้อง
พาเด็กออกจากบ้าน
ควรป้องกันให้เหมาะสม
เด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก
พ่อแม่ไม่ควรสวมหน้ากากให้
เพราะหน้ากากอนามัย
อาจปิดกั้นทางเดินหายใจ
ท�ำให้เกิดอันตรายได้

35

ต้องหลอก 7. กรมอนามัยแนะน�ำว่า
ลอ่ นดิ นึง เด็กเล็กท่ีอายุตั้งแต่

2 ขวบข้ึนไป หากมีความจ�ำเป็น
ต้องพาไปที่มีผู้คนหนาแน่น

หรือใกล้กันน้อยกว่า 1.8 เมตร
สามารถให้เด็กใส่หน้ากากได้

ตามความเหมาะสม

8. ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือ ล้างมือเสร็จแล้ว
การให้เด็กอยู่ที่บ้าน มาเล่นกันนะลูก
หากต้องออกมาข้างนอก
ให้พยายามรักษาระยะห่าง
มากกว่า 1.8 เมตร
อย่าใช้มือจับวัตถุอ่ืนๆ เช่น
โต๊ะ อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น
น้�ำพุในท่ีสาธารณะ
และล้างมือบ่อยๆ

อย่างถูกวิธี

ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้ริเริ่ม KnowCovid ได้จัดทำ�โครงการ MiniMask
แจกหน้ากากเด็กทั่วประเทศ โดยส่งทางไปรษณีย์ รายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์
https://gocovid.issara.in.th และเฟซบุ๊ก ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ Issara Sereewatthanawut

ข้อมูล : องคก์ ารสหประชาชาติ (UNITED NATIONS THAILAND)
ภาพ : buffotoon

เขา้ ใจโรค
หยุดการตีตราทางสังคม
เหน็ อกเหน็ ใจซ่งึ กนั และกนั

#เราจะรอดไปดว้ ยกนั

รว่ มกันหยุดการตตี ราทางสงั คม ปฏิบตั ิตอ่ ผตู้ ดิ เช้ือหรอื ผ้เู กยี่ วข้องดว้ ยความ
เขา้ ใจ ระมดั ระวงั ไม่ใช้ค�ำ พดู ท่ีอาจสรา้ งการตีตราผตู้ ดิ เชื้อ รว่ มกนั สง่ ต่อข้อมูล
ท่ีถูกต้อง เพอื่ สร้างความเข้าใจทด่ี เี กยี่ วกบั โรค ร่วมมือ เห็นอกเห็นใจกันและกนั

แล้วเราจะผา่ นมนั ไปไดด้ ้วยกนั

37

การตีตราคือการท่ีสังคมแสดงความรังเกียจหรือเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ติดเชื้อ รวมถึง

ผู้ท่ีไม่ได้เป็นโรคโควิด 19 แต่อาจมีอาการอ่ืนที่คล้ายกัน

เคยเป็นผปู้ ว่ ยครับ เป็นผดู้ ูแล
ตอนนหี้ ายดีแล้ว ผู้ป่วยคะ่

ผเปู้ปน็่วยญคารตับิ เผปสู้ป็นว่ว่ เนยจผคา้ หมรันบี้ ซุบซบิ ๆ

ซุบซบิ ๆ

โฮง่

ท�ำไมโรคโควิด 19 ก่อให้เกิดการตีตราทางสังคมมากมาย
1 เพราะโควิด 19 เป็นโรคใหม่

และมีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับโรคนี้

แคก! แค่คอแห้ง

อะไรๆๆๆ ไออะไรครบั
ไออะไร โควดิ 19 เหรอ!?

โควดิ 19 ใชม่ ้ัย!?

38

2 เรามักกลัวในสิ่งที่ไม่รู้

อมื มม แกงจดื ลืมใส่น�้ำปลา
จดื ไปละม้งั

อะไรนะ ลิ้นไม่รับรสเหรอ
สรุปคุณปว่ ยเป็น

โรคโควิด 19 รึเปลา่

3 การแสดงความรู้สึกกลัว “คนอ่ืน” น้ันท�ำได้ง่าย

ผีหลอกจ้า ผีมจี ริง แคก! แค่ระคายคอ
ซะท่ี ไหน

ยังไงเน่ยี ๆๆ ฟันธงว่า
โควดิ 19 ใช่ม้ัย?!

39

การตีตราน�ำไปสู่การปกปิด เพราะกลัวจะเป็นท่ีรังเกียจของสังคม

น่ี ไปไหนมาครับ? แตเ่ ท่าที่เหน็
โอขต้ย้าา่ วงขไหปอาเงปกนยผ่ี ฮอม่าะๆยไรา้ๆลยๆ่ะบๆห้ามๆนอ ของฝากห้วิ ตวั ท็อป
ท้ังนน้ั เลยนะคะ

ร่วมกันหยุดการตีตราทางสังคม ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ แล้วเราจะควบคุมการแพร่เช้ือได้อย่างดี

เย่ยี ม ยอด

บรรยายเร่ืองร้ทู ันโควดิ 19
กดู้ โดยผมู้ ปี ระสบการณ์

สผว่ ปู้ เนจว่ ผา้ ยหมคนเรป้ีับ็น

ขอ้ มลู : ขายหวั เราะ สตดู ิโอ

ภาพ : ยุง ผู้สูงอายุ

ควรปฏบิ ตั ติ วั อยา่ งไร

หากมี โรคประจ�ำตัว
เตรียมส�ำรองยาท่ี ใช้เป็นประจ�ำ
และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการดูแลรักษา
สุขภาพให้พร้อมและเพียงพอ

ถ้าไม่จ�ำเป็นไม่ควรออกจากบ้าน เตรียมอาหารและน�้ำดื่ม
ไปในที่ที่มีคนแออัด เช่น ตลาด ส�ำรองไว้ใช้ยามจ�ำเป็น
ในกรณีที่อยู่แต่ ในบ้าน
ตลาดห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เน้นสะอาดถูกสุขลักษณะ

ท้ังร่างกาย บ้าน
และอุปกรณ์เคร่ืองใช้

ล้างมือให้สะอาด กินร้อน 41
แยกส�ำรับ แยกจานส่วนตัว
หากิจกรรมภายในบ้าน
ที่เสริมสุขภาพกายและใจท�ำ เช่น

ออกก�ำลังกาย ปฏิบัติธรรม

หากสมาชิกในครอบครัว
กลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง
หรือมีอาการคล้าย
เป็นหวัดหรือเป็นไข้
ควรแยกกันกินแยกกันอยู่

หากป่วยรีบติดต่อหรือไปพบแพทย์

ขอ้ มลู : ส�ำนกั งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ภาพ : เอา๊ ะ ขายหัวเราะ

ถึงเวลาแล้ว ที่จะฆ่าเช้ือโรค

ด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาด
เพ่ือความปลอดภัย...

เธอจะท�ำอะไร กำ� ลังจะท�ำหนา้ บ้าน
ของเธออะ! ของคณุ มลิ ค์ให้สะอาด
แตง่ ตวั เวอร์ ปลอดเชื้อนะสคิ ะ! ถามได้
ขนาดน้ัน
เไดปมี๋ยเาอวลาๆา้องะน!ไรั่น นี่โซเดียมไฮโปคลอไรต์
ผลิตภณั ฑฆ์ า่ เชื้อโรค
ท่ีท้ัง อย. และองค์การ
อนามยั โลกแนะนำ� คา่

43

ใชเ้ อทลิ แอลกอฮอล์ บ่ได้ค่า เอทิลแอลกอฮอล์เหมาะ
แบบ 70% ไม่ไดเ้ หรอ! จะใชบ้ ริเวณที่เป็นเหล็กมากกว่า...
ส่วนโซเดียมไฮโปคลอไรต์จะเหมาะ

กับพื้นท่ีมีคนสัมผสั บอ่ ยๆ
แบบหน้าบา้ น
คณุ มลิ ค์
นแี่ หละคา่ ...

นแ�้ำหยมา!ลเา้ รงียหกอ้ ซงะนหำ้� รนูเเี่ลอยง ถอยไปค่าคณุ มิลค์
กล่ินมนั ฉนุ มากๆ

จริงๆ แลว้ ไม่ได้มีแค่น้ำ� ยา
ลา้ งหอ้ งน�้ำนะคะ น้�ำยาซักผา้ ขาวก็มี
แค่ควแาลมะเขอม้ยข่าน้ดลไว้ืมมยด่มนูฉาะกลคาะแกตข้า่ฆงา่ ขเวชื้ดอได้คา่

44 ไม่กดั หรอกค่า หนูไม่ได้ใช้มั่วๆ นะคะ
แล้วนม่ี ัน มันต้องเจอื จางความเขม้ ขน้ คา่
จะไม่กดั พื้น ขวดนเี้ ข้มข้น 5% หนูก็ผสมนำ�้
1 ตอ่ 9 สว่ น เปน็ ใช้ได้
บา้ นฉันหมดเหรอ?

เสร็จแลว้ เหรอ! ตอ้ งรออีก 10 นาที
ถึงจะลา้ งไดค้ ะ่

หนูยงั มเี ร่ืองในบา้ น
ต้องไปจัดการต่อ
มาคา่ คุณมิลคข์ า มาช่วยกนั ค่า
ใสถ่ งุ มอื นี่
เลยค่า...

45

คุณมิลคก์ เ็ อาแอลกอฮอล์ไปเชด็
พวกรโี มตทีวี ลกู บิด ท่ีจับประตู

ราวบันไดสคิ ะ...ชว่ ยๆ กันค่า
จ้า!

แลว้ เธอรู้ได้ไง แหม! หนกู เ็ ช็กมานะสคิ ะ
วา่ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ เข้าเวบ็ ไซตก์ รมควบคมุ โรค
กับแอลกอฮอล์พวกน้ี
หรือตอ่ สายดว่ น อย.
ฆ่าเชื้อไดจ้ ริง 1556 ก็ไดค้ า่ ...

46

อยากกินมะม่วง ปอกให้หนอ่ ย ไปล้างมือก่อนค่า...
งานเสร็จแลว้ น่ี คุณมิลค์
ด้วยค่า...

ลา้ งมือท่ีถกู วิธีตอ้ งลา้ งมอื ด้วยสบู่ แล้วเอาฝา่ มือ
ถกู นั ล้างซอกนว้ิ ปลายนวิ้ หวั แม่มือ...ร้องเพลง
แฮปป้เี บิรท์ เดย์ ช้างๆๆ สองรอบจบ สะอาดชวั ร์คะ่ !

47

มานั่งดลู ะครทำ� ไม ไปปอกมะมว่ งสิ

ฉเันหกมล็ ือา้ นงกแนัล้ว แลแ้าลตงว้ ห่ มคนือา่ ู

หนลู า้ งมอื ด้วยเจลแอลกอฮอลค์ ่า ที่หน้าทีวีเมอ่ื กเี้ ลย
มือสะอาดแลว้ ปอกมะม่วงเดี๋ยวมือเลอะคา่

48

อยท@าำ� กงGขาEอนNพจIราEกก5แ็ท5อีบ่ 5ด้านไนละนนม์ าาย


Click to View FlipBook Version