The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by srihabut, 2022-07-10 22:29:41

สรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

คำนำ

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอวาปีปทมุ ได้ดำเนินการตามนโยบาย
และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนกั งาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ ภายใต้กรอบทิศทางการการพัฒนาประเทศ ได้จัดทำเอกสารการรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุประชาชนท่ัวไป
อำเภอวาปีปทุม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย เห็นความสำคัญในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุในกลุ่มวัยเดียวกันและ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดและมีสุขภาพจิตที่ดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวาปีปทุม หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารเล่มน้ี
จะให้ประโยชน์ต่อผู้สนใจ และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวาปีปทุม คณะครู กศน.อำเภอ
วาปปี ทุม และผู้ท่ีมีสว่ นเกี่ยวขอ้ งในการส่งเสริมสนับสนุนใหก้ ารจัดกจิ กรรมโครงการคร้ังนี้สำเรจ็ ลลุ ่วงด้วยดี
จึงขอขอบคณุ มา ณ โอกาส นี้

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอวาปปี ทุม
๒๓ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕

สารบญั

เรอ่ื ง หนา้

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการจดั และส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชวี ติ

เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผู้สงู อายุ ๑

หลกั การและเหตผุ ล ๑

วัตถปุ ระสงค์ ๒

เปา้ หมาย ๒

ขัน้ ตอนและวธิ กี ารดำเนนิ งาน ๓

ขั้นการวางแผน(P : Plan ) ๓

การปฏบิ ตั ิตามแผน(D : Do ) ๑๐

ขั้นตรวจสอบ(C : Check ) ๑๑

ข้ันดำเนนิ การให้เหมาะสม(A : Action ) ๑๓

ผลที่ไดร้ ับ ๑๓

ปัญหา/อุปสรรค ๑๓

แนวทางแก้ไขปัญหา ๑๔

ข้อเสนอแนะ ๑๔

ภาคผนวก

- โครงการจดั และส่งเสรมิ การจัดการศกึ ษาตลอดชีวติ เพือ่ คงสมรรถนะทางกาย

จติ และสมองของผู้สูงอายุ

- บัญชลี งเวลาผู้เข้าร่วมโครงการจัดและส่งเสรมิ การจัดการศกึ ษาตลอดชวี ิต เพื่อคงสมรรถนะ

ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

- ภาพกจิ กรรมโครงการจดั และส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่อื คงสมรรถนะทางกาย

จติ และสมองของผสู้ งู อายุ

- คณะผจู้ ัดทำ

รายงานผลการจดั กจิ กรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชีวติ ของผู้สูงอายุ ๑

รายงานผลการการจดั กจิ กรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจัดการศึกษาตลอดชวี ติ

เพอื่ คงสมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ

วนั ที่ ๒๐ และ ๒๓ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕

ณ พน้ื ท่ีตำบล ๑๕ ตำบล อำเภอวาปปี ทมุ จงั หวดั มหาสารคาม

๑.หลกั การและเหตผุ ล

ประเทศไทยในช่วง ๓๐ปที ีผ่ า่ นมา เกดิ การเปลย่ี นแปลงโครงสร้างทางสงั คมอยา่ งมากเน่ืองจากผลกระทบ
ของการเปลย่ี นแปลงโครงสรา้ งประชากรและเศรษฐกจิ ประเทศไทยเผชญิ กับการเพิ่มจำนวนของผสู้ ูงอายุอยา่ ง
รวดเรว็ จากการสำรวจจำนวนผูส้ งู อายหุ รอื ประชากรท่ีมีอายุมากกว่า ๖๐ ปีข้ึนไป ทงั้ ชายและหญิง โดยสำนักงาน
สถติ ิแหง่ ชาติ พบวา่ ประเทศไทยเร่มิ เขา้ ส่สู งั คมสูงอายตุ ัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซงึ่ มีจำนวนประชากรสูงเกือบถึงรอ้ ยละ
๑๐ ของประชากรท้ังประเทศ ในขณะทีว่ ัยเด็กและวัยแรงงานลดน้อยลง และคาดการณ์ว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ –
๒๕๖๘ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบรู ณ์ และจะก้าวเขา้ สูส่ ังคมสงู อายุอย่างเต็มที่ (Super-aged
Society) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จากการเปลย่ี นผ่านสงั คมไทยเป็นสังคมผสู้ ูงอายุทป่ี ระชากรวัยเดก็ และวัยแรงงานลด
น้อยลงการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยเพื่อรองรับสงั คมสงู อายใุ นทกุ ด้านจึงมคี วามสำคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การสร้างหลักประกนั วา่ ผสู้ งู อายจุ ะไดร้ บั การสง่ เสริม สนับสนุนในทกุ ดา้ นท้ังระบบประกนั สุขภาพหลักประกันทาง
สงั คม เศรษฐกจิ ดว้ ยการสง่ เสรมิ การออม การสร้างรายไดใ้ หผ้ สู้ ูงอายเุ พ่ือลดการพงึ่ พาทางเศรษฐกิจ การเพ่มิ กำลัง
แรงงาน ด้วยการจา้ งงานผสู้ ูงอายุ สนับสนุนสวัสดกิ ารสังคม และการส่งเสริมการศึกษาในดา้ นต่าง ๆ การ Upskill
และ Reskill เพ่อื ผ้สู งู อายุจะได้รบั การพฒั นาและมีคณุ ภาพชีวิตทด่ี ีการจัดการศกึ ษาสำหรบั ผูส้ งู อายุ ซ่ึงถือเป็น
กุญแจสำคัญของการพฒั นาประเทศต่อไปในอนาคตดำเนนิ การในรปู แบบการศึกษานอกระบบสำหรับผู้สูงอายุ
เรยี นในโรงเรียนผ้สู งู อายุ หรือการศกึ ษาตามอัธยาศัยท่เี รยี นในลกั ษณะการฝึกอบรมระยะส้นั ผา่ นหลกั สูตรตา่ ง ๆ
เชน่ การฝึกอาชีพ เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทกึ ข้อตกลงความรว่ มมือการบรู ณาการความร่วมมือ
การพัฒนาคนตลอดชว่ งชวี ิต ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนษุ ย์
และกระทรวงสาธารณสขุ เมื่อวันท่ี ๓๐มนี าคม ๒๕๖๐โดยกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหนา้ ที่ในการ
ส่งเสริม สนบั สนุนการจัดกจิ กรรมสง่ เสริมคุณภาพชวี ิต เพื่อคงภาวะตดิ สงั คมใหแ้ กผ่ ้สู งู อายุกลุ่มติดสงั คมในชมุ ชน
ด้วยหลักสูตรและรูปแบบทีห่ ลากหลาย และผลติ ผดู้ แู ลผ้สู ูงอายุรว่ มกับกระทรวงสาธารณสุขเพอ่ื ดแู ลผสู้ ูงอายภุ าวะ
พึง่ พิงในครอบครวั ในชุมชน และเพ่ือการมีงานทำของประชากรวยั แรงงานการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นอีก
วิธีการหนึง่ ทจี่ ะชว่ ยคงภาวะติดสังคมให้แกผ่ ้สู งู อายุกลมุ่ น้ี รูปแบบของการศกึ ษาตลอดชวี ิตดังกลา่ ว ไดแ้ ก่ การ
ออกแบบกิจกรรมทใ่ี หค้ วามรู้ในเรอ่ื งทเี่ กี่ยวข้องกบั คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ ทเี่ ปดิ โอกาสใหผ้ สู้ งู อายุกลุ่มติดสังคม
ไดอ้ อกมาทำกจิ กรรมร่วมกันอย่างสมำ่ เสมอ ตราบเทา่ ทผี่ สู้ ูงอายยุ งั สามารถคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองไว้
ได้ยืนยาวข้นึ หรอื ตลอดชีวิต

รายงานผลการจดั กจิ กรรมโครงการจดั และส่งเสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชีวติ ของผ้สู งู อายุ ๒

สำนกั งาน กศน. จงึ ดำเนนิ การจัดทำแนวทางการดำเนินงานและรปู แบบการจัดกจิ กรรมพัฒนาทกั ษะชีวติ
ใน ๔ มติ ิ ได้แก่ มติ ิดา้ นสขุ ภาพ ดา้ นสังคม ด้านเศรษฐกจิ และด้านสภาพแวดลอ้ ม เพ่ือส่งเสริมการเตรยี มความ
พรอ้ มในทุกมติ ใิ หผ้ ู้สูงอายุมโี อกาสในการศกึ ษาและการเรยี นรตู้ ลอดชวี ติ ตอยา่ งต่อเน่ืองผ่านหลักสูตร/กิจกรรม ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือผู้สูงอายุจะได้รับการพฒั นาและมีคณุ ภาพชวี ติ ทีด่ แี ละดำรงชีวติ อยูใ่ นสงั คมได้อยา่ งมี
คณุ ภาพและมีความสุข

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอวาปปี ทมุ จึงมคี วามจำเปน็ ที่จะต้องส่งเสริม
และสนับสนนุ ให้ผ้สู งู อายจุ ะไดร้ บั การพัฒนาทักษะชวี ติ ใน ๔ มติ ิ ไดแ้ ก่ มิติด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกจิ
และดา้ นสภาพแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการเตรยี มความพร้อมในทกุ มิตใิ หผ้ ูส้ ูงอายมุ ีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตอย่างต่อเน่ืองผ่านหลกั สตู ร/กจิ กรรม ในรปู แบบที่หลากหลาย เพ่ือผสู้ ูงอายุจะไดร้ บั การพัฒนาและมี
คุณภาพชวี ติ ท่ีดีและดำรงชีวิตอยู่ในสงั คมได้อยา่ งมคี ณุ ภาพและมีความสขุ ภายใต้สถานการณ์ การป้องกันเฝา้ ระวัง
เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ และนำความร้ไู ปป้องกันและปลอดภยั จากโรคโคโรนา๒๐๑๙ กับตนเองและครอบครัว
ชุมชน สงั คม คนทกุ วัยจึงควรเตรียมความพร้อมด้านสขุ ภาพเพ่ือเป็นผู้สงู อายุทม่ี ีศักยภาพในอนาคต

๒. วตั ถปุ ระสงค์

๑. เพอ่ื ฝกึ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายและเหน็ ความสำคัญในการดแู ล

สขุ ภาพของตนเองและมกี ารเตรียมพร้อมเขา้ สู่สังคมผู้สงู อายุ

๒. เพ่อื พัฒนาการทางกาย จิต สมองใหผ้ สู้ งู อายุได้พบปะสงั สรรค์และแลกเปลยี่ นเรยี นรรู้ ะหวา่ งผสู้ งู อายุ

ในกลุม่ เดียวกนั จนสามารถผอ่ นคลายความตงึ เครียดและมสี ุขภาจิตทีด่ ีขึ้นสามารถดำรงชวี ิตได้อย่างมีความสขุ

๓. เปา้ หมาย
๓.๑ เชงิ ปริมาณ
- ผู้สูงอายุ จาก ๑๕ ตำบล อำเภอวาปีปทมุ จำนวนทัง้ หมด ๓๖๔ คน
๓.๒ เชงิ คุณภาพ
- ผู้สงู อายทุ เี่ ขา้ ร่วมกจิ กรรมมีความสขุ เห็นคุณคา่ ในตนเอง จติ ใจสงบ สามารถดูแลสุขภาพ การออกกำลัง

กายและเห็นความสำคญั ในการดแู ลสขุ ภาพของตนเองและมกี ารเตรียมพร้อมเขา้ สูส่ ังคมผู้สงู อายุ พฒั นาการทาง
กาย จติ สมอง ผู้สูงอายไุ ด้พบปะสงั สรรค์และแลกเปล่ียนเรียนรรู้ ะหว่างผูส้ ูงอายุในกล่มุ เดียวกนั จนสามารถผอ่ น
คลายความตึงเครยี ดและมสี ขุ ภาจติ ท่ดี ขี ึน้ สามารถดำรงชวี ิตไดอ้ ยา่ งมคี วามสุข
๔. ระยะเวลาดำเนนิ การ

จำนวน ๒ วนั ดำเนนิ การ ๒ รนุ่ ในพ้นื ที่ กศน.ตำบล ท้ัง ๑๕ ตำบล
ร่นุ ที่ ๑ ในวนั ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
รนุ่ ท่ี ๒ ในวนั ท่ี ๒๓ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕

รายงานผลการจดั กิจกรรมโครงการจัดและส่งเสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชวี ติ ของผสู้ ูงอายุ ๓

๕. ขน้ั ตอนและวธิ กี ารดำเนนิ งาน
ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอวาปีปทมุ ดำเนินงานจัดรายงานผลการจดั

โครงการจดั และสง่ เสรมิ การจัดการศึกษาตลอดชวี ติ เพ่ือสมรรถนะทางกาย จิต และสมอง ของผูส้ งู อายุเพื่อจดั
กิจกรรมพฒั นาทักษะชวี ิตใน ๔ มติ ิ ได้แก่ มิตดิ า้ นสขุ ภาพ ด้านสงั คม ด้านเศรษฐกจิ และดา้ นสภาพแวดล้อม
เพื่อสง่ เสรมิ การเตรียมความพร้อมในทุกมติ ิให้ผู้สูงอายุมโี อกาสในการศึกษาและการเรยี นรูต้ ลอดชวี ติ ตอยา่ ง
ต่อเนอ่ื งผ่านหลักสตู ร/กิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อผู้สูงอายจุ ะได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชวี ติ ท่ีดี
และดำรงชวี ติ อยู่ในสังคมไดอ้ ยา่ งมคี ุณภาพและมีความสุข

จากข้อมูลดงั กลา่ วผู้จดั ทำไดน้ ำมาเป็นข้อมูลและแนวทางในการจดั รายงานผลการจดั อบรมโครงการจดั
และสง่ เสริมการจดั การศึกษาตลอดชวี ติ เพอ่ื สมรรถนะทางกาย จิต และสมอง ของผูส้ งู อายขุ ้นึ ตามขั้นตอน และ
วิธกี ารตามกระบวนการทำงานของ PDCA ดงั นี้
ขัน้ วางแผน (P:Plan)

๑. ประชุมรับนโยบายจากผูบ้ รหิ าร ร่วมวางแผน กำหนดกล่มุ เปา้ หมายและหาแนวทางการจัดกิจกรรมกบั
คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอวาปีปทุม ตลอดจนทำความเข้าใจในการนำกลุ่มเป้าหมาย เขา้ รว่ มโครงการอบรม
ส่งเสรมิ และพัฒนาคุณภาพชวี ิตผู้สงู อายุ และจัดเตรียม งบประมาณ สื่อ วสั ดุ เพ่ืออำนวยความสะดวก และให้
ผูเ้ รียนไดร้ ับประโยชน์ในการร่วมกจิ กรรมครั้งนี้ใหม้ ากทส่ี ดุ

๒. กำหนดกลุม่ เป้าหมาย
- ประชาชนทั่วไป อำเภอวาปีปทมุ ท้ัง ๑๕ ตำบล จำนวน ๓๖๔ คน
๓. สถานทดี่ ำเนินกิจกรรม ในพน้ื ที่ ตำบลท้งั ๑๕ ตำบล อำเภอวาปีปทุม จังหวดั มหาสารคาม

- กศน.ตำบลหนองแสง พ้ืนที่ตำบลหนองแสง จำนวน ๒๘ หมู่บา้ น กลมุ่ เป้าหมาย จำนวน ๒๘ คน
ดำเนินการ วันท่ี ๒๐ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมบ้านสองหอ้ ง หมทู่ ่ี ๒๑

- กศน.ตำบลโคกสที องหลาง พื้นท่ีตำบลโคกสที องหลาง ๑๑ หมบู่ า้ นกลมุ่ เปา้ หมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนนิ การ วันที่ ๒๐ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ ณ บา้ นทองหลาง หมู่ท่ี ๒

- กศน.ตำบลขามปอ้ ม พ้ืนท่ีตำบลขามป้อม จำนวน ๑๖ หมบู่ า้ นกลุม่ เปา้ หมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนินการ วันท่ี ๒๐ มถิ ุนายน ๒๕๖๕ ณ บ้านโนนงว้ิ หมทู่ ่ี ๒

- กศน.ตำบลแคน พน้ื ท่ีตำบลแคน จำนวน ๑๗ หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนนิ การ วนั ที่ ๒๐ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ ณ บา้ นแวงชยั หมทู่ ่ี ๓

- กศน.ตำบลนาขา่ พนื้ ทตี่ ำบลนาข่า จำนวน ๑๖ หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนนิ การ วนั ที่ ๒๐ มถิ ุนายน ๒๕๖๕ ณ บา้ นนาเมอื ง หมู่ท่ี ๑๔

รายงานผลการจดั กจิ กรรมโครงการจัดและส่งเสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชีวติ ของผสู้ ูงอายุ ๔

- กศน.ตำบลดงใหญ่ พ้ืนทตี่ ำบลดงใหญ่ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนนิ การ วันท่ี ๒๐ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ ณ บา้ นก่อน้อย หมู่ท่ี ๑๖

- กศน.ตำบลหวั เรือ พนื้ ทตี่ ำบลหัวเรือ จำนวน ๒๑ หมบู่ า้ นกลมุ่ เป้าหมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนินการ วันที่ ๒๐ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕ ณ บา้ นเหล่าหุ่ง หมู่ที่ ๑๔

- กศน.ตำบลเสอื โก้ก พื้นทต่ี ำบลเสอื โก้ก จำนวน ๒๐ หมู่บ้านกลุม่ เปา้ หมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนนิ การ วนั ที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๕ ณ บา้ นบรู พาประชาราษฎร์ หมู่ที่ ๓

- กศน.ตำบลหนองทุ่ม พนื้ ที่ตำบลหนองทุ่ม จำนวน๑๐ หมบู่ า้ นกลมุ่ เปา้ หมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนนิ การ วันที่ ๒๓ มถิ ุนายน ๒๕๖๕ ณ บ้านหนองเผอื ก หมูท่ ี่ ๓

- กศน.ตำบลงัวบา พ้นื ท่ีตำบลงัวบา จำนวน ๑๗ หมู่บา้ นกลุม่ เป้าหมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนนิ การ วนั ท่ี ๒๓ มถิ ุนายน ๒๕๖๕ ณ บา้ นสนั ตภิ าพพัฒนา หมู่ที่ ๑๙

- กศน.ตำบลหนองแสน พื้นทต่ี ำบลหนองแสน จำนวน ๑๐ หม่บู า้ นกลุม่ เป้าหมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนินการ วนั ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บ้านหนองแสน หมู่ท่ี ๙

- กศน.ตำบลหนองไฮ พ้นื ทีต่ ำบลหนองไฮ จำนวน ๑๗ หมู่บ้านกลมุ่ เปา้ หมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนนิ การ วนั ที่ ๒๓ มถิ ุนายน ๒๕๖๕ ณ บา้ นหนองคึม หมู่ที่ ๑๗

- กศน.ตำบลโพธิช์ ัย พืน้ ที่ตำบลโพธชิ์ ยั จำนวน ๑๒ หม่บู า้ นกลุม่ เป้าหมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนนิ การ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บ้านสระแกว้ หมทู่ ่ี ๙

- กศน.ตำบลประชาพฒั นา พื้นทต่ี ำบลประชาพัฒนา จำนวน ๑๑ หมู่บา้ นกลมุ่ เป้าหมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนินการ วนั ท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บา้ นน้ำเกลย้ี ง หมู่ท่ี ๙

- กศน.ตำบลบา้ นหวาย พื้นท่ีตำบลบ้านหวาย จำนวน ๑๗ หม่บู า้ นกลุ่มเปา้ หมาย จำนวน ๒๔ คน
ดำเนินการ วันท่ี ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๕ ณ กศน.ตำบลบ้านหวาย หมทู่ ่ี ๑๖

๔. วทิ ยากร ให้ความรู้ ทง้ั ๑๕ ตำบล ดงั น้ี
๑. กศน.ตำบลหนองแสง
๑. นางทพิ พารตั ต์ ศริ เิ ลศิ ครู กศน.ตำบลหนองแสง
๒. นางสาวปยิ ะฉตั ร จำปาโอก้ ครูประจำศูนย์การเรียนชมุ ชนบ้านโพธ์ิ
๓. นางสาวเหมวรรณ ปะกริ ะนำ ครูประจำศนู ยก์ ารเรียนชุมชนเทศบาลวาปีปทุม

รายงานผลการจดั กจิ กรรมโครงการจัดและสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ ของผ้สู ูงอายุ ๕

ให้ความรู้ เรื่อง
- สุขภาพจติ /การดแู ลสุขภาพกับผสู้ งู อายุ/การอยรู่ ่วมกันในสังคมของผู้สูงอายุ
- การสง่ เสรมิ สขุ ภาพผ้สู ูงอายุการรับประทานอาหารท่มี ปี ระโยชน์
- จดั กจิ กรรมนนั ทนาการเพื่อผู้สูงอายุ
- การสง่ เสรมิ สุขภาพผ้สู งู อายุ การออกกำลงั กายการจดั การกับอารมณ์และความเครียดและฝึกทักษะออก
กำลังผสู้ งู อายุ (การออกกำลังกายทเี่ หมาะสมกับผสู้ งู อายุ)
- แบ่งกลุ่มให้ผูส้ ูงอายบุ อกความถนดั /ความสามารถของตน พร้อมแลกเปลีย่ นเรียนรกู้ ันภายในกลมุ่
- ผสู้ ูงอายุฝึกปฏบิ ตั วิ าดรปู ลักษณะภายในบา้ นโดยแบ่งสัดส่วนออกเป็นห้องต่าง ๆ เชน่ หอ้ งนั่งเลน่
ห้องนอน ห้องนำ้ บนั ได ฯลฯผู้สูงอายุนำเสนอผลงาน

๒. กศน.ตำบลหนองทุ่ม
๑. นางกุหลาบ นาเจมิ พลอย
๒. นางสาวนุชณภา ปรเิ ตสังข์
ใหค้ วามรู้เร่อื ง
- สขุ ภาพจิต/การดแู ลสุขภาพกบั ผ้สู ูงอายุ / การอย่รู ่วมกันในสังคมของผสู้ ูงอายุ
- การส่งเสริมสขุ ภาพผู้สูงอายุการรับประทานอาหารท่มี ีประโยชน์
- การส่งเสรมิ สขุ ภาพผสู้ ูงอายุ การออกกำลงั กายการจดั การกับอารมณแ์ ละความเครียดและฝกึ ทักษะออก

กำลงั ผสู้ ูงอายุ (การออกกำลงั กายทเ่ี หมาะสมกบั ผสู้ งู อายุ)
- แบง่ กลุ่มใหผ้ ู้สูงอายบุ อกความถนดั /ความสามารถของตน พร้อมแลกเปลยี่ นเรียนร้กู ันภายในกลุ่ม
- ผู้สูงอายุฝึกปฏิบตั ิวาดรูปลักษณะภายในบา้ นโดยแบง่ สัดส่วนออกเป็นห้องต่าง ๆ เชน่ หอ้ งน่งั เลน่

หอ้ งนอน ห้องน้ำ บันได ฯลฯผู้สงู อายนุ ำเสนอผลงาน

๓. กศน.ตำบลโคกสีทองหลาง
๑. นางสาวปารฉิ ตั ร จันทวฤทธิ์ ครู กศน.ตำบลโคกสีทองหลาง

๒.นางสาวธนาพร จนั ทรย์ าง ครู ศรช. กศน.ตำบลโคกสที องหลาง

ให้ความรเู้ รอ่ื ง
- สุขภาพจิต/การดแู ลสขุ ภาพกบั ผสู้ งู อายุ / การอยู่ร่วมกันในสังคมของผสู้ งู อายุ
- การสง่ เสรมิ สขุ ภาพผสู้ งู อายุการรับประทานอาหารทมี่ ปี ระโยชน์
- การส่งเสรมิ สขุ ภาพผู้สงู อายุ การออกกำลงั กายการจัดการกบั อารมณแ์ ละความเครียดและฝึกทกั ษะออก
กำลังผสู้ งู อายุ (การออกกำลังกายทีเ่ หมาะสมกับผสู้ งู อายุ)
- แบง่ กล่มุ ใหผ้ ู้สงู อายุบอกความถนัด/ความสามารถของตน พรอ้ มแลกเปลี่ยนเรยี นร้กู นั ภายในกลุ่ม
- ผ้สู ูงอายฝุ กึ ปฏบิ ัติวาดรูปลกั ษณะภายในบา้ นโดยแบ่งสัดส่วนออกเปน็ ห้องต่าง ๆ เช่น ห้องน่งั เล่น
หอ้ งนอน ห้องนำ้ บนั ได ฯลฯผู้สงู อายนุ ำเสนอผลงาน

รายงานผลการจดั กจิ กรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชีวติ ของผสู้ งู อายุ ๖

๔. กศน.ตำบลขามปอ้ ม

๑. นางสวุ ภิ า แสงหัวช้าง ครู กศน.ตำบลขามป้อม

๒. นางสาวกนกพลอย มีชาญ ครปู ระจำศูนย์การเรียนชมุ ชน

ให้ความรู้เร่อื ง

- สุขภาพจติ /การดูแลสขุ ภาพกบั ผู้สงู อายุ / การอยรู่ ว่ มกันในสังคมของผสู้ งู อายุ

- การส่งเสรมิ สุขภาพผสู้ งู อายุการรับประทานอาหารท่ีมปี ระโยชน์

- การส่งเสรมิ สุขภาพผสู้ ูงอายุ การออกกำลังกายการจัดการกับอารมณ์และความเครยี ดและฝึกทักษะออก

กำลงั ผสู้ งู อายุ (การออกกำลงั กายท่ีเหมาะสมกบั ผสู้ งู อายุ)

- แบ่งกลุ่มให้ผู้สงู อายบุ อกความถนดั /ความสามารถของตน พรอ้ มแลกเปลี่ยนเรยี นรู้กนั ภายในกล่มุ

- ผสู้ ูงอายฝุ กึ ปฏบิ ตั ิวาดรปู ลกั ษณะภายในบ้านโดยแบง่ สัดส่วนออกเปน็ ห้องต่าง ๆ เช่น ห้องนัง่ เลน่

ห้องนอน ห้องน้ำ บนั ได ฯลฯผู้สงู อายนุ ำเสนอผลงาน

๕. กศน.ตำบลแคน

๑. นางศศิธร มลู เหลา ครู กศน.ตำบลแคน

๒. นางสาวเกษราภรณ์ เมกิ ข่วง ครูประจำศูนยก์ ารเรียนชุมชนบา้ นโคกช้าง

ให้ความร้เู รอ่ื ง

- สขุ ภาพจติ /การดูแลสุขภาพกับผูส้ ูงอายุ / การอยู่ร่วมกันในสงั คมของผู้สงู อายุ

- การสง่ เสริมสุขภาพผูส้ งู อายุการรับประทานอาหารทม่ี ปี ระโยชน์

- การสง่ เสรมิ สุขภาพผ้สู งู อายุ การออกกำลงั กายการจดั การกับอารมณ์และความเครียดและฝกึ ทกั ษะออก

กำลังผูส้ งู อายุ (การออกกำลังกายทเี่ หมาะสมกบั ผู้สูงอายุ)

- แบ่งกลมุ่ ใหผ้ ู้สูงอายุบอกความถนดั /ความสามารถของตน พรอ้ มแลกเปล่ียนเรยี นรกู้ นั ภายในกล่มุ

- ผูส้ ูงอายุฝึกปฏิบตั ิวาดรูปลักษณะภายในบ้านโดยแบง่ สดั ส่วนออกเป็นห้องต่าง ๆ เช่น ห้องนั่งเลน่

ห้องนอน ห้องนำ้ บันได ฯลฯผู้สูงอายุนำเสนอผลงาน

๖. กศน.ตำบลนาขา่

๑. นายสมพงษ์ เจรญิ ผิว ครู กศน.ตำบลนาขา่

๒. นางสาวปรยิ ากร นาครตั น์ ครปู ระจำศนู ยก์ ารเรียนชมุ ชนบ้านนาเมือง

ใหค้ วามรู้เรอ่ื ง

- สขุ ภาพจิต/การดแู ลสุขภาพกับผู้สงู อายุ/ การอยูร่ ว่ มกันในสังคมของผูส้ งู อายุ

- การสง่ เสริมสขุ ภาพผสู้ ูงอายุการรับประทานอาหารท่มี ปี ระโยชน์

- การสง่ เสริมสขุ ภาพผู้สูงอายุ การออกกำลงั กายการจัดการกบั อารมณ์และความเครยี ดและฝกึ ทักษะออก

กำลังผู้สูงอายุ (การออกกำลังกายท่ีเหมาะสมกับผสู้ งู อายุ)

- ผสู้ ูงอายฝุ กึ ปฏิบัตวิ าดรูปลกั ษณะภายในบา้ นโดยแบง่ สัดส่วนออกเป็นห้องต่าง ๆ เชน่ ห้องนั่งเล่น

ห้องนอน ห้องน้ำ บันได ฯลฯผู้สูงอายนุ ำเสนอผลงาน

รายงานผลการจดั กิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ ของผู้สงู อายุ ๗

๗. กศน.ตำบลดงใหญ่
๑. นางจริ าลักษณ์ ภิรมย์บุญ ครู กศน.ตำบลดงใหญ่
๒. นางสาวปณชิ า ประวสิ ทุ ธิ์ ครปู ระจำศนู ย์การเรียนชมุ ชนบ้านหนองนกเขียน
ใหค้ วามรู้เรื่อง
- สุขภาพจติ /การดแู ลสขุ ภาพกับผูส้ ูงอายุ / การอยรู่ ว่ มกันในสังคมของผสู้ ูงอายุ
- การส่งเสริมสขุ ภาพผสู้ งู อายุการรบั ประทานอาหารทีม่ ีประโยชน์
- การสง่ เสริมสขุ ภาพผูส้ งู อายุ การออกกำลงั กายการจัดการกบั อารมณแ์ ละความเครียดและฝกึ ทกั ษะออก

กำลงั ผ้สู งู อายุ (การออกกำลังกายทีเ่ หมาะสมกบั ผูส้ งู อายุ)
- แบง่ กลุ่มใหผ้ ูส้ ูงอายบุ อกความถนดั /ความสามารถของตน พรอ้ มแลกเปล่ยี นเรยี นรกู้ นั ภายในกลุม่
- ผู้สงู อายฝุ กึ ปฏบิ ตั วิ าดรปู ลกั ษณะภายในบา้ นโดยแบง่ สัดส่วนออกเป็นห้องต่าง ๆ เช่น หอ้ งนั่งเล่น

ห้องนอน ห้องน้ำ บันได ฯลฯผู้สูงอายุนำเสนอผลงาน

๘. กศน.ตำบลเสอื โก้ก
๑. นายอนุวฒั น์ สเี ผอื ก ครู กศน.ตำบลเสอื โก้ก
๒. นางสาวชลฤดี ชิณวงค์ ครปู ระจำศูนย์การเรยี นชมุ ชนบา้ นธาราทพิ ย์
ให้ความรเู้ ร่ือง
- สขุ ภาพจติ /การดูแลสขุ ภาพกบั ผ้สู ูงอายุ / การอยู่รว่ มกันในสังคมของผสู้ ูงอายุ
- การสง่ เสริมสุขภาพผู้สงู อายุการรบั ประทานอาหารท่มี ปี ระโยชน์
- การส่งเสรมิ สุขภาพผู้สูงอายุ การออกกำลังกายการจัดการกบั อารมณแ์ ละความเครยี ดและฝกึ ทักษะออก

กำลงั ผสู้ งู อายุ (การออกกำลังกายท่ีเหมาะสมกบั ผูส้ ูงอายุ)
- แบ่งกล่มุ ใหผ้ ้สู ูงอายบุ อกความถนัด/ความสามารถของตน พรอ้ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้กันภายในกลมุ่
- ผสู้ ูงอายฝุ ึกปฏิบัติวาดรปู ลกั ษณะภายในบ้านโดยแบ่งสดั ส่วนออกเปน็ ห้องต่าง ๆ เชน่ หอ้ งนง่ั เล่น

หอ้ งนอน ห้องน้ำ บันได ฯลฯผสู้ งู อายุนำเสนอผลงาน

๙. กศน.ตำบลงวั บา

๑. นายไกรวุฒิ คงแสนคำ ครู กศน.ตำบลงวั บา

๒. นางอำพร แสงโทโพธ์ิ ครูประจำศนู ย์การเรยี นชมุ ชนบา้ นหนองหวา้

ใหค้ วามรเู้ รือ่ ง

- สขุ ภาพจติ /การดูแลสขุ ภาพกบั ผสู้ ูงอายุ/ การอยรู่ ว่ มกันในสงั คมของผูส้ งู อายุ

- การสง่ เสริมสุขภาพผสู้ งู อายุการรับประทานอาหารทมี่ ีประโยชน์

- การส่งเสริมสุขภาพผสู้ งู อายุ การออกกำลังกายการจัดการกับอารมณแ์ ละความเครยี ดและฝึกทกั ษะออก

กำลงั ผู้สูงอายุ (การออกกำลังกายทีเ่ หมาะสมกบั ผูส้ งู อายุ)

- ผู้สูงอายุฝึกปฏบิ ัตวิ าดรปู ลักษณะภายในบ้านโดยแบ่งสัดส่วนออกเป็นห้องต่าง ๆ เชน่ หอ้ งนั่งเลน่

ห้องนอน ห้องนำ้ บนั ได ฯลฯผู้สงู อายนุ ำเสนอผลงาน

รายงานผลการจดั กิจกรรมโครงการจัดและสง่ เสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชวี ติ ของผ้สู งู อายุ ๘

๑๐. กศน.ตำบลหนองแสน
๑. นายระมูล สธุ รรม ครู กศน.ตำบลหนองแสน
๒. นางสาวศิรินภา สหี าบตุ ร ครูผู้สอนคนพิการ
ใหค้ วามรเู้ รอ่ื ง
- สขุ ภาพจิต/การดูแลสขุ ภาพกับผ้สู ูงอายุ / การอย่รู ่วมกันในสังคมของผสู้ ูงอายุ
- การสง่ เสริมสขุ ภาพผสู้ ูงอายุการรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
- การส่งเสริมสขุ ภาพผสู้ ูงอายุ การออกกำลงั กายการจัดการกับอารมณแ์ ละความเครยี ดและฝึกทกั ษะออก

กำลังผู้สูงอายุ (การออกกำลงั กายที่เหมาะสมกับผ้สู งู อายุ)
- แบง่ กลุม่ ใหผ้ ้สู งู อายบุ อกความถนัด/ความสามารถของตน พรอ้ มแลกเปลย่ี นเรียนรู้กันภายในกลุ่ม
- ผ้สู ูงอายุฝึกปฏบิ ัตวิ าดรปู ลักษณะภายในบา้ นโดยแบ่งสัดส่วนออกเป็นห้องต่าง ๆ เชน่ ห้องนงั่ เล่น

หอ้ งนอน ห้องนำ้ บนั ได ฯลฯผู้สูงอายุนำเสนอผลงาน

๑๑. กศน.ตำบลหนองไฮ
๑.นาระเบยี บ หาญสุวรรณ ครู กศน.ตำบลหนองไฮ
๒.นายสราวธุ ศรวี งษญ์ าติดี ครูประจำศนู ย์การเรยี นชุมชนบา้ นหนองคูม่วง

ให้ความรูเ้ ร่ือง
- สุขภาพจิต/การดูแลสขุ ภาพกับผูส้ ูงอายุ / การอย่รู ว่ มกันในสังคมของผู้สูงอายุ
- การสง่ เสรมิ สขุ ภาพผู้สงู อายุการรบั ประทานอาหารท่มี ีประโยชน์
- การส่งเสริมสุขภาพผสู้ ูงอายุ การออกกำลงั กายการจดั การกบั อารมณ์และความเครียดและฝกึ ทักษะออก
กำลงั ผู้สงู อายุ (การออกกำลังกายที่เหมาะสมกบั ผสู้ งู อายุ)
- แบง่ กล่มุ ให้ผู้สงู อายบุ อกความถนดั /ความสามารถของตน พร้อมแลกเปลีย่ นเรียนรกู้ ันภายในกลุ่ม
- ผสู้ งู อายฝุ ึกปฏิบตั วิ าดรปู ลักษณะภายในบ้านโดยแบ่งสัดส่วนออกเปน็ ห้องต่าง ๆ เชน่ ห้องน่งั เล่น
ห้องนอน ห้องน้ำ บนั ได ฯลฯผสู้ งู อายุนำเสนอผลงาน

๑๒. กศน.ตำบลหัวเรอื

๑.นางอรพนิ ปะกนิ ังเต ครู กศน.ตำบลหวั เรอื

๒. นางสาวประจิตรา มหาประโพธิ์ ครูประจำศนู ย์การเรียนชุมชนบ้านวงั ปทมุ

ใหค้ วามรู้เร่ือง

- สขุ ภาพจิต/การดแู ลสุขภาพกับผ้สู ูงอายุ / การอย่รู ว่ มกนั ในสงั คมของผูส้ ูงอายุ

- การส่งเสรมิ สุขภาพผสู้ งู อายุการรบั ประทานอาหารท่มี ีประโยชน์

- การส่งเสรมิ สขุ ภาพผู้สงู อายุ การออกกำลงั กายการจัดการกบั อารมณแ์ ละความเครียดและฝึกทักษะออก

กำลังผสู้ ูงอายุ (การออกกำลังกายทเ่ี หมาะสมกับผู้สงู อายุ)

- ผู้สูงอายฝุ กึ ปฏบิ ัตวิ าดรูปลักษณะภายในบ้านโดยแบ่งสดั ส่วนออกเป็นห้องต่าง ๆ เชน่ ห้องนัง่ เลน่

หอ้ งนอน ห้องน้ำ บนั ได ฯลฯผ้สู งู อายุนำเสนอผลงาน

รายงานผลการจดั กิจกรรมโครงการจัดและส่งเสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชีวิต ของผสู้ ูงอายุ ๙

๑๓. กศน.ตำบลโพธ์ชิ ัย
๑. นางทพิ ยว์ รรณ เหลืองชยั ศรี ครู กศน.ตำบลโพธิ์ชยั
๒. นางสาวกาญจนา แสงหัวช้าง ครปู ระจำศูนยก์ ารเรียนชมุ ชนบา้ นสระแกว้
ให้ความรเู้ รอ่ื ง
- สขุ ภาพจิต/การดูแลสุขภาพกบั ผู้สูงอายุ/ การอยรู่ ว่ มกนั ในสงั คมของผู้สงู อายุ
- การสง่ เสริมสขุ ภาพผู้สูงอายุการรับประทานอาหารทม่ี ปี ระโยชน์
- การสง่ เสรมิ สขุ ภาพผสู้ งู อายุ การออกกำลังกายการจัดการกับอารมณ์และความเครียดและฝกึ ทกั ษะออก

กำลงั ผสู้ ูงอายุ (การออกกำลังกายทเี่ หมาะสมกบั ผู้สงู อายุ)
- แบ่งกลุ่มให้ผูส้ งู อายุบอกความถนัด/ความสามารถของตน พร้อมแลกเปลี่ยนเรยี นร้กู ันภายในกล่มุ
- ผสู้ งู อายุฝกึ ปฏบิ ตั วิ าดรูปลักษณะภายในบา้ นโดยแบ่งสดั ส่วนออกเปน็ ห้องต่าง ๆ เช่น หอ้ งนั่งเล่น

หอ้ งนอน ห้องน้ำ บันได ฯลฯผู้สงู อายุนำเสนอผลงาน

๑๔. กศน.ตำบลประชาพฒั นา

๑. นางสาวบุญโฮม เอกศริ ิ ครู กศน.ตำบลประชาพัฒนา

๒.นายอรรคภณั ฑ์ เดชบุรมั ย์ ครูประจำศูนย์การเรยี นชุมชนบา้ นประแหย่ง

ให้ความรเู้ รอื่ ง

- สขุ ภาพจิต/การดแู ลสุขภาพกับผสู้ ูงอายุ / การอยรู่ ว่ มกันในสงั คมของผู้สงู อายุ

- การส่งเสริมสขุ ภาพผู้สูงอายุการรบั ประทานอาหารทมี่ ีประโยชน์

- การสง่ เสริมสขุ ภาพผ้สู ูงอายุ การออกกำลงั กายการจัดการกับอารมณแ์ ละความเครยี ดและฝึกทักษะออก

กำลังผู้สูงอายุ (การออกกำลงั กายทเี่ หมาะสมกับผสู้ ูงอายุ)

- แบง่ กล่มุ ให้ผสู้ ูงอายุบอกความถนัด/ความสามารถของตน พรอ้ มแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ภายในกลุม่

- ผู้สงู อายฝุ กึ ปฏบิ ัติวาดรูปลักษณะภายในบา้ นโดยแบง่ สัดส่วนออกเป็นห้องต่าง ๆ เชน่ ห้องนัง่ เล่น

ห้องนอน ห้องนำ้ บนั ได ฯลฯผ้สู ูงอายนุ ำเสนอผลงาน

๑๕. กศน.ตำบลบา้ นหวาย

๑. นายไกรษร เกตราช ครู กศน.ตำบลบา้ นหวาย

๒. นางสาวศริ ประภา หอมขจร ครู ศรช. บ้านหนองคลอง

- สขุ ภาพจิต/การดูแลสขุ ภาพกบั ผูส้ ูงอายุ/ การอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้สูงอายุ

- การสง่ เสรมิ สุขภาพผู้สงู อายุการรบั ประทานอาหารทม่ี ีประโยชน์

- การสง่ เสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ การออกกำลงั กายการจัดการกับอารมณ์และความเครยี ดและฝกึ ทักษะออก

กำลังผสู้ งู อายุ (การออกกำลงั กายที่เหมาะสมกบั ผู้สงู อายุ)

- ผสู้ ูงอายฝุ กึ ปฏบิ ตั ิวาดรูปลักษณะภายในบา้ นโดยแบง่ สัดส่วนออกเป็นห้องต่าง ๆ เชน่ หอ้ งนั่งเลน่

หอ้ งนอน ห้องน้ำ บันได ฯลฯผสู้ ูงอายุนำเสนอผลงาน

รายงานผลการจดั กิจกรรมโครงการจดั และส่งเสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชีวิต ของผู้สูงอายุ ๑๐

๕. งบประมาณในการดำเนินกจิ กรรม เงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ แผนงาน : ยุทธศาสตร์การพฒั นาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชวี ติ โครงการจดั และสง่ เสริมการจัดการศึกษาตลอดชวี ิต เพ่ือคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของ
ผู้สูงอายุ รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๑๐๐๓๙๐๐๕๐๐๐๐๐๒ แหลง่ ของเงิน ๖๕๑๑๕๐๐
๖. ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๒ วนั

ร่นุ ท่ี ๑ วนั ที่ ๒๐ มถิ ุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘ ตำบล ตำบลหนองแสง ๒๘ คน อกี ๗ ตำบลๆละ ๒๔ คน
ร่นุ ที่ ๒ วนั ที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ตำบลๆละ ๒๔ คน
๗. ครู กศน.ตำบล ท้งั ๑๕ ตำบล อำเภอวาปีปทมุ เป็นผ้ปู ระสานงานหนว่ ยงานภาคเี ครอื ขา่ ย
๘. แตง่ ตงั้ คณะทำงานเพื่อรบั ผิดชอบการดำเนนิ กิจกรรมรว่ มกัน
๙. จัดทำแผนการปฏบิ ัติงาน และ เสนอเพอ่ื ขออนมุ ตั ิแผนการปฏบิ ัตงิ าน
๑๐. จัดทำเอกสารประกอบการจดั กจิ กรรม โครงการจดั และส่งเสรมิ การจัดการศึกษาตลอดชวี ติ เพื่อคงสมรรถนะ
ทางกาย จิต และสมอง ของผ้สู งู อาย
๑๑. เตรยี มเอกสารข้อมลู ในการจัดกิจกรรมโครงการจดั และส่งเสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชวี ติ เพือ่ คงสมรรถนะ
ทางกาย จิต และสมอง ของผูส้ ูงอาย

ข้ันปฏบิ ตั ติ ามแผน (D:Do)
๑.วธิ กี ารดำเนนิ งาน

ผเู้ ข้ารว่ มกจิ กรรมประกอบด้วย ประชาชนทวั่ ไป อำเภอวาปีปทุม ทั้ง ๑๕ ตำบล ตำบลหนองแสง

จำนวน ๒๘ คน อกี ๑๔ ตำบลๆละ ๒๔ คน ผู้เขา้ ร่วมโครงการ จำนวน ๓๖๔ คน

๒. รปู แบบการจดั กจิ กรรม

เวลา กจิ กรรม สถานทีด่ ำเนนิ การ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - ลงทะเบยี นผูเ้ ข้ารบั การอบรม พืน้ ที่ ๑๕ ตำบล
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - ประธานในพธิ เี ปิด โครงการจัดและส่งเสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชวี ิตเพ่ือ อำเภอวาปีปทุม
จงั หวดั มหาสารคาม
สมรรถนะทางกาย จติ และสมอง ของผสู้ งู อายุ (โดย ผนู้ ำชุมชน)
วทิ ยากร ให้ความรู้ - ครู กศน.ตำบล/ ครู ศรช. /- ครผู ู้สอนคนพิการ
๑๐.๐๐ – ๑๑. ๐๐น. - สุขภาพจิต/การดแู ลสุขภาพกบั ผ้สู งู อายุ/ การอยูร่ ว่ มกนั ในสังคม
- การสง่ เสริมสขุ ภาพผสู้ ูงอายุการรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์
- การสง่ เสรมิ สุขภาพผสู้ งู อายุ การออกกำลงั กายการจดั การกับอารมณแ์ ละ
ความเครยี ดและฝกึ ทักษะออกกำลงั ผู้สงู อายุ
๑๑.๐๐ – ๑๒. ๐๐น. - แบ่งกลุ่มใหผ้ สู้ งู อายุบอกความถนดั /ความสามารถของตน พรอ้ มแลกเปลยี่ น
เรยี นรกู้ นั ภายในกลมุ่
- ผสู้ งู อายุฝึกปฏิบัตวิ าดรูปลกั ษณะภายในบ้านโดยแบ่งสดั ส่วนออกเป็นห้อง
ตา่ ง ๆ เช่น หอ้ งนั่งเล่นหอ้ งนอน หอ้ งน้ำ บันได ฯลฯผู้สูงอายนุ ำเสนอผลงาน

รายงานผลการจดั กิจกรรมโครงการจดั และส่งเสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชีวติ ของผู้สงู อายุ ๑๑

ขั้นตรวจสอบ (C:Check)

๑. ประเมนิ ผล/ นเิ ทศ / ตดิ ตาม /สรปุ ผล

ผเู้ ข้ารว่ มอบรม โครงการจดั และส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชวี ิตเพอ่ื คงสมรรถนะทางกาย จติ และสมอง
ของผูส้ ูงอายุ ตอบแบบสอบถามประเมนิ ความพึงพอใจ

๒ . คณะนเิ ทศตดิ ตามผล

- คณะนิเทศติดตามผล จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอวาปปี ทุม

๑. นางวมิ ลรัตน์ จันทร์ยาง ผ้อู ำนวยการ กศน.อำเภอวาปีปทมุ ประธานกรรมการ

๒ นางสาวสดุ าพร โตนวธุ บรรณารักษ์ปฏิบตั ิการ รองประธาน

๓. นางสาวมนัญญา คำแพงศรี ครผู ชู้ ว่ ย รองประธาน

๔. นายวรพจน์ ธรรมศริ ริ ักษ์ ครผู ้ชู ่วย รองประธาน

๕. นางเกษร เมิกขว่ ง ครูอาสาสมัคร ฯ กรรมการ

๖. นางเพียรพร ศรีสารคาม ครูอาสาสมัครฯ กรรมการ

๗. นางสาวสชุ วดี ชยั ศรี ครอู าสาสมัครฯ กรรมการ

๘. นางบญุ เลงิ ศรโี ง๊ะ ครูอาสาสมัครฯ กรรมการและเลขานุการ

- คณะนเิ ทศติดตามผล จากผู้นำชมุ ชน ท้ัง ๑๕ ตำบล

๓. ผลการวเิ คราะห์ขอ้ มลู

จากการประเมนิ ผู้เข้าร่วมโครงการจดั และสง่ เสริมการจดั การศึกษาตลอดชวี ติ เพ่ือคงสมรรถนะทางกาย
จติ และสมองของผ้สู งู อายุ วันที่ ๒๐ และ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผเู้ ข้ารว่ มโครงการฯประชาชน จำนวน ๓๖๔ คน
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๓๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๐ ได้วิเคราะหข์ ้อมลู และแปร
ความหมาย ตามลำดับดงั นี้

๔. เกณฑก์ ารประเมนิ ความพงึ พอใจกจิ กรรม
สรปุ แบบประเมนิ ความพงึ พอใจโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ิตเพ่ือคง

สมรรถนะทางกาย จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ
ตอนที่ ๑ ข้อมลู เกี่ยวกบั สถานภาพของผรู้ ่วมโครงการจัดและส่งเสริมการจดั การศึกษาตลอดชีวติ เพอ่ื คง
สมรรถนะทางกาย จิต และสมอง ของผสู้ งู อายุ

๑. เพศ ชาย จำนวน ๑๕๖ คน
๒. อายุ
หญิง จำนวน ๑๙๒ คน

อายตุ ่ำกว่า ๖๐ ปี จำนวน - คน

อายุ ๖๐ – ๖๕ ปี จำนวน ๑๘๔ คน

อายุ ๖๖- ๗๐ ปี จำนวน ๑๓๖ คน

อายมุ ากกวา่ ๗๐ ปี จำนวน ๒๘ คน

รายงานผลการจดั กจิ กรรมโครงการจัดและสง่ เสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชวี ิต ของผ้สู งู อายุ ๑๒

๓. ระดับการศึกษา ระดบั ประถมศึกษา จำนวน ๒๐๔ คน

ระดับมัธยมศกึ ษาตอนต้น จำนวน ๗๕ คน

ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๖ คน

สงู กวา่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒๓ คน

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามความคดิ เหน็ เกย่ี วกบั การเขา้ ร่วมกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสริมการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตเพือ่ คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมอง ของผูส้ งู อายุ

รายการ ระดบั ความคดิ เหน็
๕ ๔ ๓ ๒๑

๑.เนอ้ื หาแบบประเมนิ ผลการจัดโครงการจดั และส่งเสรมิ การจัดการศกึ ษาตลอด ๒๗๙ ๕๔ ๑๕ - -

ชีวิตเพ่ือคงสมรรถนะทางกาย จติ และสมอง ของผู้สูงอายุตรงกับความต้องการ

๒.วิทยากรถา่ ยทอดความรู้อย่างชดั เจนเข้าใจง่าย ใชส้ อื่ ที่สอดคลอ้ งกบั กจิ กรรม ๒๗7 ๕๘ ๑3 - -

๓.มีความรู้ ความเขา้ ใจเกย่ี วกับการดแู ลสุขภาพและการออกกำลังกาย ๒๗๘ ๕๕ ๑๕ - -

๔.สามารถนำความรู้การดแู ลสขุ ภาพของตนเองและมีการเตรียมพร้อมเขา้ สู่ ๒๗๖ ๕๖ ๑๖ - -

สังคมผสู้ ูงอายุ

๕. สามารถผอ่ นคลายความตึงเครยี ดและมสี ุขภาจิตทีด่ ีข้นึ ๒๗๗ ๕๗ ๑๗ - -

๖. ได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการเข้ารว่ มกิจกรรมโครงการจัดและสง่ เสริมการ ๒๗5 ๕๑ ๒๒ - -

จัดการศึกษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คงสมรรถนะทางกาย จติ และสมอง ของผู้สงู อายุ

๗.สามารถนำความรทู้ ี่ได้ไปปรับใชใ้ นการดำเนินชีวิตประจำวนั และ ๒๗๙ ๕๔ ๑๕ - -

เป็นผูม้ ีสุขภาพจติ ดี

๘.ได้พบปะสังสรรคแ์ ลกเปล่ยี นเรียนรมู้ ีความสัมพนั ธ์ท่ดี แี ละได้ผ่อนคลาย ๒๗๘ ๕๕ ๑๕ - -

ความตึงเครียด สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสขุ

๙.ผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวติ เพ่ือคง ๒๗7 ๕๗ ๑๔ - -

สมรรถนะทางกาย จิต และสมอง ของผสู้ งู อายุแลว้ มคี วามพงึ พอใจ

๕. สรปุ ผลการจดั กจิ กรรม

สรุป จากตอนที่ ๒ แสดงว่าผู้เข้าร่วมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชีวิตเพื่อคง
สมรรถนะทางกาย จิต และสมอง ของผู้สงู อายุ มีความคดิ เห็นดา้ นในการเข้ารว่ มโครงการจัดและสง่ เสรมิ การจดั
การศกึ ษาตลอดชวี ิตเพอื่ คงสมรรถนะทางกาย จติ และสมอง ของผู้สงู อายุ โดยรวมอยู่ในระดบั ดีมาก โดย
เรียงลำดบั มากไปหาน้อยได้ ดงั น้ี

รายงานผลการจดั กิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ิต ของผ้สู ูงอายุ ๑๓

อนั ดับที่ ๑ ขอ้ ที่ ๑.เน้อื หาแบบประเมินผลการจดั โครงการจัดและสง่ เสรมิ การจัดการศึกษาตลอดชวี ติ
เพอ่ื คงสมรรถนะทางกาย จติ และสมอง ของผสู้ ูงอายตุ รงกับความต้องการ

ขอ้ ท่ี ๗. สามารถนำความรู้ทไี่ ด้ไปปรบั ใช้ในการดำเนนิ ชีวติ ประจำวันและ
เป็นผูม้ ีสขุ ภาพจติ ดี

อนั ดบั ที่ ๒ ข้อท่ี ๓. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจเกย่ี วกับการดแู ลสุขภาพและการออกกำลังกาย
ข้อท่ี ๘.ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลีย่ นเรียนรู้มีความสมั พันธท์ ี่ดีและได้ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด สามารถดำรงชวี ิตได้อย่างมีความสุข

อนั ดบั ท่ี ๓ ข้อท่ี ๒. วิทยากรถ่ายทอดความรู้อย่างชดั เจนเข้าใจง่าย ใชส้ ือ่ ที่สอดคลอ้ งกับกิจกรรม
ขอ้ ท่ี ๕. สามารถผอ่ นคลายความตึงเครยี ดและมสี ุขภาจิตทด่ี ีข้ึน
ข้อที่ ๙ ผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมอง ของผสู้ ูงอายุแล้ว มคี วามพงึ พอใจ

ขน้ั ดำเนนิ งานใหเ้ หมาะสม (A:Action)
การจดั กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามวัตถปุ ระสงค์ ตามแผนที่กำหนดและได้นำปญั หาและ

ขอ้ บกพร่องท่เี กดิ ขึน้ มาปรับปรุงแกไ้ ข ให้กจิ กรรมเหมาะสมกบั ผู้เขา้ รว่ มโครงการฯ โดยการประชุม
ปรึกษาหารือผ้บู รหิ ารสถานศึกษา เป็นระยะๆ ตลอดการจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสรมิ และพฒั นา
คุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

๖.ผลท่ีไดร้ บั
ผู้สูงอายุมีความรเู้ กย่ี วกบั การดแู ลสุขภาพ การออกกำลงั กายและเห็นความสำคญั ในการดูแลสุขภาพ

ของตนเองและมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฒั นาการทางกาย จิต สมอง ให้ผู้สูงอายุได้พบปะสงั สรรค์
และแลกเปล่ียนเรียนร้รู ะหวา่ งผสู้ ูงอายใุ นกลุ่มเดียวกันจนสามารถผอ่ นคลายความตึงเครียดและมีสุขภาจติ ทดี่ ขี นึ้
สามารถดำรงชวี ิตได้อยา่ งมีความสขุ และมีความรู้ และเข้าใจโรคตดิ ตอ่ เช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
และนำความรู้ไปป้องกันและปลอดภัยจากโรคโคโรนา๒๐๑๙ กับตนเองและครอบครัว ชมุ ชน สังคม

๗. ปญั หา /อปุ สรรคในการดำเนนิ งาน
ประชาชน ทีเ่ ขา้ ร่วมโครงการฯ มคี วามรู้ ความเขา้ ใจทีแ่ ตกตา่ งกัน จากเพศ วัย อายุ

จึงทำใหใ้ นการเรยี นรู้ของประชาชน บางคนเรียนรู้คอ่ นข้างช้ากวา่ คนอน่ื โดยสังเกตจากการร่วม
กจิ กรรม หรือการซักถามร่วมกับวทิ ยากร

รายงานผลการจดั กจิ กรรมโครงการจัดและสง่ เสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชีวิต ของผสู้ ูงอายุ ๑๔

๘. แนวทางแก้ไขปญั หา
- วทิ ยากรควรทบทวนความรู้ เพ่อื ใหป้ ระชาชน ชาวบา้ น มีความรู้ ความเขา้ ใจมากขนึ้

๙. ขอ้ เสนอแนะในการจดั กจิ กรรม
การจัดกิจกรรมให้จดั อย่างต่อเนื่องและควรให้ ประชาชน ทุกคนมสี ่วนรว่ มในกจิ กรรม เพ่อื ผสู้ ูงอายุมี

ความรู้เกยี่ วกบั การดูแลสขุ ภาพ การออกกำลังกายและเหน็ ความสำคญั ในการดูแลสขุ ภาพของตนเองและมีการ
เตรียมพร้อมเข้าสูส่ งั คมผ้สู งู อายุ พฒั นาการทางกาย จิต สมอง ใหผ้ ูส้ งู อายไุ ด้พบปะสังสรรคแ์ ละแลกเปลีย่ นเรยี นรู้
ระหว่างผสู้ ูงอายใุ นกลุม่ เดยี วกนั จนสามารถผ่อนคลายความตงึ เครียดและมสี ุขภาจิตท่ดี ีขึน้ สามารถดำรงชีวติ ได้
อยา่ งมีความสุข และมคี วามรู้ และเขา้ ใจโรคติดต่อเช้ือไวรสั โคโรนา๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และนำความรู้ไปป้องกนั
และปลอดภัยจากโรคโคโรนา๒๐๑๙ กบั ตนเองและครอบครวั ชมุ ชน สงั คม

ลงช่อื …………...........……………ผูร้ ายงาน
(นางทพิ พารตั ต์ ศริ ิเลิศ)
ครู กศน.ตำบลหนองแสง

ลงชอื่ …………...........……………ผู้ตรวจ
(นางสาวมณันญา คำแพงศร)ี
ครูผชู้ ่วย กศน.อำเภอวาปีปทมุ

ลงช่ือ ................................................ผู้รับรองขอ้ มูล
(นางวิมลรัตน์ จนั ทรย์ าง)

ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอวาปปี ทมุ

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอื่ คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วนั ท่ี 2๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ ศาลาประชาบา้ นสองห้อง หมู่ท่ี ๒1 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทมุ จงั หวดั มหาสารคาม

นายอลงกรณ์ ปาปะไพ ผู้ใหญ่บา้ น บ้านสองห้อง ประธานเปิดโครงการฯ
นางทพิ พารัตต์ ศิริเลิศ ครู กศน.ตำบล รายงานวัตถปุ ระสงค์

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอื่ คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วันที่ 2๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๕

ณ ศาลาประชาบ้านสองห้อง หมู่ท่ี ๒1 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทมุ จังหวดั มหาสารคาม

คณะครู กศน.ตำบลหนองแสง เป็นวิทยากร
และผรู้ ว่ มโครงการฯมีส่วนร่วมกจิ กรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วนั ท่ี 2๐ มถิ ุนายน ๒๕๖๕

ณ บา้ นทองหลาง หมูท่ ่ี ๒ ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้นำชุมชน ประธานเปดิ โครงการฯ นางสาวปารฉิ ัตร จันทวฤทธ์ิ ครู กศน.ตำบล
รายงานวัตถปุ ระสงค์ คณะครเู ปน็ วทิ ยากรและผู้ร่วมโครงการฯมสี ว่ นร่วมกจิ กรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศึกษาตลอดชวี ติ เพ่ือคง
สมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผสู้ ูงอายุ
วนั ท่ี 2๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ ณ บ้านโนนงว้ิ หมูท่ ี่ ๒ ตำบลขามปอ้ ม อำเภอวาปปี ทมุ จังหวดั มหาสารคาม

ผ้นู ำชมุ ชน ประธานเปิดโครงการฯ นางสาวสุวิภา แสงหัวช้าง ครู กศน.ตำบล
รายงานวัตถุประสงค์ คณะครเู ปน็ วทิ ยากรและผรู้ ่วมโครงการฯมีสว่ นรว่ มกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสริมการจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วนั ท่ี 2๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๕

ณ บา้ นแวงชยั หมทู่ ่ี ๓ ตำบลแคน อำเภอวาปปี ทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผ้นู ำชมุ ชน ประธานเปดิ โครงการฯ นางศศธิ ร มลู เหลา ครู กศน.ตำบล
รายงานวัตถุประสงค์ คณะครูเปน็ วิทยากรและผูร้ ว่ มโครงการฯมีสว่ นร่วมกจิ กรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสริมการจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วนั ที่ 2๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๕

ณ บา้ นนาเมอื ง หมทู่ ี่ ๑๔ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จงั หวัดมหาสารคาม

ผนู้ ำชมุ ชน ประธานเปิดโครงการฯ นายสมพงษ์ เจริญผิว ครู กศน.ตำบล
รายงานวตั ถปุ ระสงค์ คณะครูเป็นวิทยากรและผรู้ ว่ มโครงการฯมีสว่ นร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสริมการจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วนั ท่ี 2๐ มถิ ุนายน ๒๕๖๕

ณ บ้านกอ่ นอ้ ย หมทู่ ่ี ๑๖ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผนู้ ำชุมชน ประธานเปิดโครงการฯ นางจิราลกั ษณ์ ภริ มย์บุญ ครู กศน.ตำบล
รายงานวตั ถุประสงค์ คณะครูเปน็ วทิ ยากรและผู้รว่ มโครงการฯมสี ว่ นร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสริมการจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอื่ คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วนั ที่ 2๐ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕

ณ บ้านเหล่าหุ่ง หมู่ท่ี ๑๔ ตำบลหวั เรอื อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้นำชุมชน ประธานเปิดโครงการฯ นางสาวอรพนิ ปะกินังเต ครู กศน.ตำบล
รายงานวตั ถุประสงค์ คณะครูเป็นวิทยากรและผูร้ ว่ มโครงการฯมสี ่วนร่วมกจิ กรรม

ภาพกจิ กรรมโครงการจดั และสง่ เสริมการจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วนั ที่ 2๐ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕

ณ บา้ นบรู พาประชาราษฎร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสอื โกก้ อำเภอวาปีปทุม จงั หวดั มหาสารคาม

ผู้นำชมุ ชน ประธานเปดิ โครงการฯ นายอนุวฒั น์ สเี ผอื ก ครู กศน.ตำบล
รายงานวตั ถปุ ระสงค์ คณะครูเป็นวทิ ยากรและผู้รว่ มโครงการฯมีส่วนร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วนั ที่ 2๓ มถิ ุนายน ๒๕๖๕

ณ บา้ นหนองเผอื ก หมทู่ ่ี ๓ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทมุ จังหวดั มหาสารคาม

ผนู้ ำชุมชน ประธานเปิดโครงการฯ นางกุหลาบ นาเจิมพลอย ครู กศน.ตำบล
รายงานวัตถปุ ระสงค์ คณะครูเปน็ วทิ ยากรและผรู้ ว่ มโครงการฯมสี ่วนรว่ มกจิ กรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสริมการจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วันที่ 2๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ บา้ นสนั ตภิ าพพฒั นา หมทู่ ่ี ๑๙ ตำบลงัวบา อำเภอวาปปี ทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้นำชุมชน ประธานเปิดโครงการฯ นายไกรวฒุ ิ คงแสนคำ ครู กศน.ตำบล
รายงานวตั ถปุ ระสงค์ คณะครูเปน็ วทิ ยากรและผ้รู ่วมโครงการฯมีสว่ นร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอื่ คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วนั ที่ 2๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๕

ณ บา้ นหนองแสน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแสน อำเภอวาปปี ทุม จงั หวัดมหาสารคาม

ผู้นำชุมชน ประธานเปดิ โครงการฯ นายระมุล สุธรรม ครู กศน.ตำบล
รายงานวตั ถุประสงค์ คณะครเู ป็นวิทยากรและผรู้ ว่ มโครงการฯมีส่วนรว่ มกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสริมการจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอื่ คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วันที่ 2๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๕

ณ บา้ นหนองคมึ หมทู่ ่ี ๑๗ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผนู้ ำชมุ ชน ประธานเปิดโครงการฯ นางระเบยี บ หาญสวุ รรณ ครู กศน.ตำบล
รายงานวตั ถุประสงค์ คณะครเู ปน็ วทิ ยากรและผู้รว่ มโครงการฯมีส่วนร่วมกจิ กรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสริมการจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วันท่ี 2๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ บา้ นสระแกว้ หมทู่ ่ี ๙ ตำบลโพธ์ชิ ัย อำเภอวาปีปทมุ จังหวดั มหาสารคาม

ผนู้ ำชมุ ชน ประธานเปดิ โครงการฯ นางทิพยว์ รรณ เหลอื งชยั ศรี ครู กศน.ตำบล
รายงานวตั ถปุ ระสงค์ คณะครเู ป็นวทิ ยากรและผู้รว่ มโครงการฯมีส่วนร่วมกิจกรรม

ภาพกจิ กรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอ่ื คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วันที่ 2๓ มถิ นุ ายน ๒๕๖๕

ณ บา้ นนำ้ เกลย้ี ง หม่ทู ี่ ๙ ตำบลประชาพฒั นา อำเภอวาปปี ทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผนู้ ำชมุ ชน ประธานเปิดโครงการฯ นางสาวบญุ โฮม เอกศิริ ครู กศน.ตำบล
รายงานวตั ถุประสงค์ คณะครูเป็นวิทยากรและผู้รว่ มโครงการฯมสี ่วนร่วมกจิ กรรม

ภาพกิจกรรมโครงการจดั และสง่ เสรมิ การจดั การศกึ ษาตลอดชวี ติ เพอื่ คง
สมรรถนะทางกาย จติ และสมองของผสู้ งู อายุ
วันท่ี 2๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ กศน.ตำบลบ้านหวาย หมทู่ ่ี ๑๖ ตำบลบา้ นหวาย อำเภอวาปีปทมุ จังหวดั มหาสารคาม

ผู้นำชมุ ชน ประธานเปดิ โครงการฯ นายไกรษร เกตรุ าช ครู กศน.ตำบล
รายงานวตั ถุประสงค์ คณะครูเปน็ วทิ ยากรและผู้ร่วมโครงการฯมีส่วนร่วมกจิ กรรม

คณะผจู้ ดั ทำ

ทปี่ รกึ ษา ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอวาปีปทมุ
นางวิมลรัตน์ จันทร์ยาง บรรณารักษป์ ฏิบัติการ
นางสาวสุดาพร โตนวธุ ครผู ูช้ ว่ ย กศน.อำเภอวาปปี ทุม
นางสาวมนัญญา คำแพงศรี ครูผู้ชว่ ย กศน.อำเภอวาปปี ทุม
นายวรพจน์ ธรรมศริ ิรักษ์ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอวาปีปทมุ
นางเกษร เมิกข่วง ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอวาปีปทุม
นางบญุ เลิง ศรึโง๊ะ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอวาปปี ทุม
นางเพียรพร ศรีสารคาม ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอวาปปี ทุม
นางสาวสชุ วดี ชยั ศรี

คณะทำงาน ครู กศน. ตำบลหนองแสง
นางทิพพารตั ต์ ศริ เิ ลิศ ครู กศน. ตำบลโคกสที องหลาง
นางสาวปาริฉตั ร จันทวฤทธิ์ ครู กศน.ตำบลหนองทุม่
นางกหุ ลาบ นาเจมิ พลอย ครู กศน.ตำบลขามป้อม
นางสาวสวุ ภิ า แสงหัวช้าง ครู กศน.ตำบลดงใหญ่
นางจิราลักษณ์ ภิรมยบ์ ญุ ครู กศน.ตำบลแคน
นางศศิธร มูลเหลา ครู กศน.ตำบลนาขา่
นายสมพงษ์ เจรญิ ผิว ครู กศน.ตำบลบ้านหวาย
นายไกรษร เกตราช ครู กศน.ตำบลโพธชิ์ ัย
นางทพิ ยว์ รรณ เหลอื งชยั ศรี ครู กศน.ตำบลประชาพฒั นา
นางสาวบุญโฮม เอกศิริ ครู กศน.ตำบลหวั เรือ
นางอรพนิ ปะกนิ งั เต ครู กศน.ตำบลหนองไฮ
นางระเบยี บ หาญสวุ รรณ ครู กศน.ตำบลหนองแสน
นายระมลุ สุธรรม ครู กศน.ตำบลงวั บา
นายไกรวฒุ ิ คงแสนคำ ครู กศน.ตำบลเสือโก้ก
นายอนวุ ฒั น์ สเี ผอื ก ครู ศรช.เทศบาลวาปีปทุม กศน.ตำบลหนองแสง
นางสาวเหมวรรณ ปะกริ ะนำ ครู ศรช.บา้ นโพธิ์ กศน.ตำบลหนองแสง
นางสาวปิยฉัตร จำปาโอก้

คณะทำงาน ครู ศรช. บา้ นโคกสี กศน. ตำบลโคกสที องหลาง
นางสาวธนาพร จันทรย์ าง ครู ศรช.บา้ นโนนง้ิว กศน.ตำบลขามป้อม
นางสาวกนกพลอย มีชาญ ครู ศรช. บา้ นนาเมือง กศน.ตำบลนาข่า
นางสาวปรยิ ากร นาครัตน์ ครู ศรช. บ้านโคกช้าง กศน.ตำบลแคน
นางสาวเกษราภรณ์ เมิกข่วง ครู ศรช. บ้านหนองนกเขียน กศน.ตำบลดงใหญ่
นางสาวปณิชา ประวสิ ทุ ธ์ ครู ศรช. บ้านหนองสระพัง กศน.ตำบลโพธช์ิ ยั
นางสาวกาญจนา แสงหวั ชา้ ง ครู ศรช. บา้ นวงั ปทมุ กศน.ตำบลหัวเรอื
นางสาวประจิตรา มหาประโพธิ์ ครู ศรช.บา้ นประแหย่ง กศน.ตำบลประชาพฒั นา
นายอรรคภณั ฑ์ เดชบุรัมย์ ครู ศรช. บ้านหนองหว้า กศน.ตำบลงวั บา
นางอำพร แสงโทโพธิ์ ครู ศรช. บ้านหนองคมู ่วง กศน.ตำบลหนองไฮ
นายสราวธุ ศรีวงคญ์ าติดี ครู ศรช. บา้ นหนองคลอง กศน.ตำบลบา้ นหวาย
นางสาวศริ ประภา หอมขจร ครู ศรช. ธาราทพิ ย์ กศน.ตำบลเสอื โก้ก
นางสาวชลฤดี ชณิ วงค์ ครผู ้สู อนคนพิการ
นางสาวนชุ ณภา ปรเิ ตสงั ครูผ้สู อนคนพกิ าร
นางสาวอมรรตั น์ สมพิทักษ์ ครูผู้สอนคนพิการ
นางสาวศริ ินภา สหี าบุตร ครผู สู้ อนคนพกิ าร
นางสาวปริชาติ ปะโปตินงั บรรณารกั ษ์
นางสาวไอลดา มงคณุ

เรยี บเรยี ง/พิมพ/์ รปู เลม่ ครู กศน. ตำบลหนองแสง
นางทพิ พารตั ต์ ศิริเลศิ


Click to View FlipBook Version