The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กิจกรรมทบทวบคำปฏิญาณ และสวนสนาม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by รถธเสร จุลเพ็ญ, 2022-07-06 02:05:09

กิจกรรมทบทวบคำปฏิญาณ และสวนสนาม

กิจกรรมทบทวบคำปฏิญาณ และสวนสนาม

สรุปรายงานโครงการกิจกรรมลูกเสือ
ประจาปกี ารศึกษา 2565

กจิ กรรมพิธีทบทวนคาปฏิญาณ และสวนสนามลกู เสือ

นายรถธเสร จุลเพญ็

ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ

โรงเรยี นสธุ วี รราษฎรร์ ังสฤษฏ์ อ.เมอื งปราจนี บุรี จ.ปราจนี บรุ ี
สังกดั สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจนี บรุ ี

ชือ่ โครงการ กจิ กรรมพิธีทบทวนคำปฏิญำณ และสวนสนำมลูกเสอื – เนตรนำรี

ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง

ฝา่ ยงานรบั ผดิ ชอบ ฝำ่ ยบริหำรงำนท่วั ไป

ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการ นำยรถธเสร จลุ เพญ็

ระยะเวลาดาเนนิ การ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2565

สอดคล้องกับมาตรฐาน ระดับกำรศึกษำข้ันพืน้ ฐำน มำตรฐำนขอ้ ท่ี 1 คณุ ภำพผเู้ รยี น
สอดคลอ้ งกบั กลยุทธ์โรงเรยี น กลยุทธข์ อ้ ที่ 3 ยกระดบั คุณภำพสถำนศกึ ษำสู่มำตรฐำนกำรศกึ ษำของชำติ

พฒั นำผเู้ รียน สมรรถนะครูและบคุ ลำกรอยำ่ งเป็นระบบ
…………………………………………………………………………………………………….............................................................

1. หลักการและเหตผุ ล

หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรม

ตำมควำมถนดั และควำมสนใจ กิจกรมลกู เสือเนตรนำรีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่อื บำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมและตำมขอ้ บังคบั คณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรปกครองหลักสูตรและวิชำพิเศษลูกเสอื พ.ศ. 2509

ได้เขยี นไว้ ในข้อ 273 ว่ำ กำรเดินทำงไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลมุ่ หรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดิน

ทำงไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่ำ 1 คร้ัง คร้ังหนึ่งให้พักแรมอยำ่ งน้อย 1 คืน กำรเดินทำงไกลและ

แรมคืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีควำมอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงำน

ร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวชิ ำลูกเสอื เพ่ิมเติมและในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพ่ือประกนั คุณภำพภำยใน

สถำนศึกษำของ สมศ.ตัวบ่งชี้พื้นฐำนท่ี 2.3 กล่ำวถึงกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย

ซึง่ แสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมลูกเสือมีควำมสำคัญต่อผู้เรียนมำก โรงเรียนบ้ำนทุ่งเลียบจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งท่ี

จะต้องจดั ให้มโี ครงกำรนีข้ ้ึน

2. วตั ถุประสงค์
1. เพ่ือใหล้ ูกเสอื -เนตรนำรี ไดฝ้ ึกควำมอดทนควำมมีระเบียบวินัย รูจ้ ักชว่ ยตัวเอง รู้จกั อยแู่ ละ
ทำงำนร่วมกับผอู้ น่ื
2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนำรี เป็นพลเมืองดี รจู้ ักช่วยเหลอื สังคมดว้ ยควำมเต็มใจ
3 เพื่อใหล้ ูกเสือเนตรนำรี ไดพ้ ฒั นำตนเองเตม็ ศักยภำพจำกประสบกำรณ์ตรงและเรียนรูเ้ พม่ิ เติม

3. เป้าหมาย
3.1) เชิงปรมิ ำณ
- ลูกเสอื -เนตรนำรี สำรอง ชนั้ ประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 จำนวน 95 คน
- ลูกเสือ-เนตรนำรี สำมัญ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 - 6 จำนวน 109 คน
- ลูกเสอื -เนตรนำรี สำมัญรนุ่ ใหญ่ ช้ันมัธยมศกึ ษำปีที่ 1 - 3 จำนวน 121 คน
3.2) เชิงคุณภำพ
- ลกู เสอื -เนตรนำรี ไดฝ้ กึ ควำมอดทนควำมมรี ะเบียบวินัย รจู้ กั ชว่ ยตัวเอง รู้จักอยแู่ ละ
ทำงำนรว่ มกับผู้อนื่
- เพอื่ ให้นักเรียนได้พัฒนำตนเองเตม็ ศกั ยภำพจำกประสบกำรณต์ รงและเรยี นรเู้ พ่มิ เติม

4. กิจกรรม (ขน้ั ตอนสาคญั ในการดาเนินงาน)

1. เสนอโครงกำรเพือ่ พจิ ำรณำ
2. นดั หมำยนักเรยี นพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรสวนสนำม
3. นำลกู เสือ – เนตรนำรี ร่วมกิจกรรมพธิ ีทบทวนคำปฏิญำณ และสวนสนำม
4. สรุปผลกำรดำเนนิ งำน
5. รำยงำนผลกจิ กรรมต่อผบู้ งั คบั บญั ชำ

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ท่ี กิจกรรมสาคัญ ปกี ารศกึ ษา 2565 ผู้รบั ผดิ ชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. นำยรถธเสร จุลเพญ็
นำยรถธเสร จลุ เพ็ญ
1. ประชุมคณะกรรมกำร * นำยรถธเสร จุลเพ็ญ
นำยรถธเสร จุลเพญ็
2. เขยี นโครงกำร * นำยรถธเสร จุลเพ็ญ
นำยรถธเสร จุลเพ็ญ
3. ขออนุมัติโครงกำร *

4. วำงแผนกำรดำเนินงำน *

5. ดำเนินงำนตำมแผน **

6. สรปุ และรำยงำนผล *

6. งบประมาณ
- ไม่มีคำ่ ใชจ้ ่ำย

7. การประเมนิ ผล วธิ ีวัด/ประเมนิ ผล เครอื่ งมอื ท่ีใช้วัด/ประเมนิ ผล
1. ประเมนิ จำกกำรปฏิบตั จิ รงิ 1. กิจกรรม
ท่ี ดัชนตี วั บง่ ช้ภี าพความสาเรจ็
1. ลกู เสอื -เนตรนำรี ได้ฝึกควำมอดทนควำมมี 1. ประเมนิ จำกกำรปฏิบตั ิจรงิ 1. กจิ กรรม

ระเบียบวนิ ยั รจู้ ักชว่ ยตัวเอง รู้จักอย่แู ละ
ทำงำนร่วมกับผู้อ่นื
2. ลกู เสอื -เนตรนำรี ได้พฒั นำตนเองเต็ม
ศกั ยภำพจำกประสบกำรณต์ รงและเรยี นรู้
เพิ่มเติม

8. ผลที่คาดวา่ จะไดร้ ับ
8.1 ดำ้ นคุณภำพ
- ลกู เสอื -เนตรนำรี ไดฝ้ ึกควำมอดทนควำมมรี ะเบยี บวนิ ยั รจู้ กั ชว่ ยตวั เอง รจู้ ักอยู่และ
ทำงำนรว่ มกบั ผ้อู ่ืน
- ลกู เสอื -เนตรนำรี ไดบ้ ำเพญ็ ประโยชน์ชว่ ยเหลอื สังคมด้วยควำมเต็มใจ
- เพ่ือใหน้ กั เรยี นไดพ้ ฒั นำตนเองเต็มศักยภำพจำกประสบกำรณ์ตรงและเรียนรู้เพม่ิ เติม

8.2 ดำ้ นปริมำณ
- นกั เรยี นระดบั ประถมศึกษำปที ่ี 1 – ชน้ั มัธยมศกึ ษำปีท่ี 3 ทกุ คนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำร

เขำ้ ร่วมกจิ กรรมพิธที บทวนคำปฏญิ ำณ และสวนสนำมลกู เสือ – เนตรนำรี ทุกคน
- มคี ุณธรรมจรยิ ธรรม มคี วำมสำนกึ ในควำมเป็นไทยยึดรูปแบบกำรดำเนนิ ชวี ติ ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพียง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชวี ิตประจำวันได้อย่ำงย่ังยืน

ลงชือ่ ...........................................ผ้เู สนอโครงกำร
( นำยรถธเสร จุลเพ็ญ )
ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ลงชอื่ ...........................................ผูอ้ นมุ ัตโิ ครงกำร
( นำยเอทำ นพรัตน์ )

ตำแหนง่ ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นสธุ ีวรรำษฎรร์ งั สฤษฏ์

ภำคผนวก

ภำพกจิ กรรม
พธิ ที บทวนคำปฏญิ ำณ และสวนสนำม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Berita Harian - 06 Julai 2022
Next Book
บทที่ 1 4_5_65