The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อาชีพอิสระที่น่าสนใจในปัจจุบัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-17 23:16:15

อาอาชีพอิสระที่น่าสนใจในปัจจุบัน

อาชีพอิสระที่น่าสนใจในปัจจุบัน

1

อาชพี อสิ ระทนี่ ่าสนใจในปัจจบุ นั

cr.www.freepik.com

2

อาชพี อสิ ระทนี่ ่าสนใจในปัจจบุ นั

1. ชา่ งแตง่ หนา้

ชา่ งแตง่ หนา้ เป็ นอาชพี อสิ ระทนี่ ่าสนใจอาชพี หนงึ่ ทไ่ี มว่ า่ จะงานรับปรญิ ญา งานแตง่ งาน หรอื งานอเี วน
ทต์ า่ งๆ ตา่ งกต็ อ้ งจา้ งชา่ งแตง่ หนา้ ดว้ ยกนั ทงั้ นัน้ ซงึ่ ตอ้ งจองควิ ลว่ งหนา้ โดยเราสามารถเลอื กรับงานได ้
แตช่ า่ งแตง่ หนา้ ถอื วา่ เป็ นอาชพี ทต่ี อ้ งใชท้ กั ษะพอสมควร ถงึ จะเป็ นทยี่ อมรับของลกู คา้ ซง่ึ คณุ สามารถ
ไปเรยี นหรอื ฝึกฝนทกั ษะใหม้ คี วามชำนาญมากขน้ึ ได ้ และยงิ่ มฝี ี มอื มาก กส็ ามารถอพั ราคาไดอ้ กี เรยี ก
วา่ เป็ นอาชพี อสิ ระทรี่ ายไดด้ ที เี ดยี วเพราะใชเ้ วลาประมาณ 1-2 ชว่ั โมงในการทำงาน แตก่ ไ็ ดค้ า่ ตอบแทน
เป็ นหลกั พันแลว้

2. ชา่ งถา่ ยภาพ

ชา่ งภาพ อกี หนงึ่ อาชพี อสิ ระรายไดด้ ี เพราะไมว่ า่ จะเป็ นงานรับปรญิ ญา : นอกรอบ ในรอบ, งานแตง่ งาน :
พรเี วดดง้ิ วนั งาน, งานอเี วนท์ : ถา่ ยภาพสนิ คา้ นางแบบและอกี มากมาย ชา่ งภาพสามารถเลอื กรับงานได ้
เชน่ กนั ตามความสามารถของเราสว่ นมากกจ็ ะเป็ นการรับงานแบบครง่ึ วนั -เต็มวนั และเมอื่ ถา่ ยเสร็จ นำ
ภาพไปตกแตง่ สง่ งานใหล้ กู คา้ กร็ ับคา่ จา้ งไดเ้ ลย หรอื บางกรณีอาจจะใหล้ กู คา้ จา่ ยมดั จำกอ่ นได ้ อกี ทงั้
ชา่ งภาพสามารถขายภาพทถ่ี า่ ยไดด้ ว้ ย ตามเว็บตา่ งๆ โดยคณุ สามารถเลอื กถา่ ยไดต้ ามใจชอบเลย
กำหนดหวั ขอ้ เองแลว้ สง่ ใหท้ างเว็บพจิ ารณา หากผา่ นคณุ กม็ รี ายไดจ้ ากทางนไี้ ดอ้ กี ยาวๆดว้ ย

3. ขายของออนไลน์

การขายของออนไลน์ คอื การขายของผา่ นชอ่ งทางตา่ งๆ ของโซเชยี ลมเี ดยี เชน่ Facebook,
Instagram, Line, Website ลงทนุ นอ้ ย กำไรมาก สามารถทำเป็ นอาชพี หลกั และอาชพี เสรมิ ได ้ ซงึ่ คณุ
ตอ้ งหมนั่ โพสตร์ ปู อพั เดทสนิ คา้ ใหมๆ่ รวี วิ สนิ คา้ เพอื่ เพม่ิ ความน่าเชอ่ื ถอื ดว้ ย โดยเป็ นเจา้ ของธรุ กจิ เอง
หรอื จะเป็ นตวั แทนจำหน่ายกไ็ ดค้ ะ่ (ตวั แทนจำหน่ายเหมาะกบั อาชพี เสรมิ มากกวา่ ) ลงทนุ ในการทำการ
ตลาดโปรโมทบา้ ง สำหรับชอ่ งทางตา่ งๆ แตร่ ายไดท้ ไี่ ดก้ ลบั มาถอื วา่ คมุ ้ คา่ ซงึ่ พอ่ คา้ แมค่ า้ ออน
ไลนห์ ลายคนกส็ ามารถสรา้ งรายไดเ้ ป็ นกอบเป็ นกำจากการขายของออนไลนอ์ ยา่ งเดยี ว

4. รับทำเว็บไซต์

เมอื่ การขายของออนไลนก์ ำลงั ไดร้ ับความนยิ ม อาชพี รับทำเว็บไซตจ์ งึ ไดร้ ับความนยิ มเชน่ กนั เพราะ
เจา้ ของรา้ นคา้ ออนไลนก์ ต็ อ้ งการเว็บไซตท์ สี่ วย งา่ ยตอ่ การแสดงขอ้ มลู สนิ คา้ ลกู คา้ สามารถเขา้ มาดู
ขอ้ มลู ไดอ้ ยา่ งสะดวก สบายตาและดไู ดต้ ลอดไมว่ า่ จะอยทู่ ไี่ หน อกี ทงั้ องคก์ ร บรษิ ัทตา่ งๆ กต็ อ้ งมกี าร
ทำเว็บไซตเ์ ชน่ เดยี วกนั เพอื่ แสดงถงึ ความน่าเชอื่ ถอื และการมตี วั ตนใหล้ กู คา้ มนั่ ใจวา่ มอี ยจู่ รงิ หากคณุ
มคี วามสามารถทางดา้ นการออกแบบเว็บไซต์ โดยใชเ้ ครอื่ งมอื ตา่ งๆจากเว็บสำเร็จรปู หรอื เขยี น Code
ขน้ึ มาเองกต็ ามแต่ คณุ กส็ ามารถสรา้ งรายไดจ้ ากอาชพี นไี้ ด ้ ซงึ่ เรทราคาเว็บไซตจ์ ะอยทู่ หี่ ลกั พันถงึ หลกั
หมนื่ ระยะเวลาอาจจะเป็ นสปั ดาหห์ รอื เดอื นแลว้ แตค่ วามตอ้ งการของลกู คา้ และความชำนาญในการทำ
ของคณุ

3

5. รับเขยี นโปรแกรม

สมยั นโี้ ปรแกรมเมอรส์ ว่ นใหญน่ ยิ มทจี่ ะรับงานอสิ ระกนั มาก เนอ่ื งจากคา่ ตอบแทนทค่ี อ่ นขา้ งสงู คยุ กบั
ลกู คา้ ไดโ้ ดยตรงและเลอื กรับงานเองได ้ อกี ทงั้ การรับจา้ งเขยี นโปรแกรมกม็ หี ลากหลายมาก นอกจาก
เว็บไซตแ์ ลว้ ยงั มแี อพพลเิ คชน่ั ตา่ งๆ และโปรแกรมอกี มากมายทชี่ ว่ ยในการบรหิ ารธรุ กจิ เชน่ โปรแกรม
ขายหนา้ รา้ น โปรแกรมรา้ นอาหาร โปรแกรมบญั ชี เป็ นตน้ อกี ทงั้ ยงั มเี กมทสี่ ามารถเขยี นเพอ่ื ขายไดเ้ ชน่
กนั จะเห็นไดว้ า่ อาชพี โปรแกรมเมอรน์ ัน้ สรา้ งรายไดห้ ลากหลายมาก เพราะงานเขยี นงานหนง่ึ สามารถได ้
คา่ ตอบแทนหลกั หลายพันจนถงึ หลายหมน่ื เลยทเี ดยี ว

6. รับสอนพเิ ศษ

อาชพี ทต่ี อ้ งใชท้ กั ษะความรจู ้ ากการเรยี นมาสอนหนังสอื ในปัจจบุ นั สถาบนั การสอนพเิ ศษมเี ยอะมากและ
คนทจ่ี ะเรยี นพเิ ศษกม็ ากเชน่ กนั การเปิดสอนจงึ เป็ นเรอื่ งทดี่ แี ละมแี นวโนม้ วา่ จะพัฒนาไปไดด้ อี ยา่ ง
เรอื่ ยๆ เพราะผปู ้ กครองนัน้ สนับสนุนใหล้ กู ๆ เรยี นพเิ ศษอยแู่ ลว้ เพอ่ื ใหม้ พี น้ื ฐานทางการเรยี นทแ่ี น่นและ
เพอื่ ตวิ สอบเขา้ โรงเรยี นหรอื มหาวทิ ยาลยั ดว้ ย ซงึ่ หากคณุ รับสอนพเิ ศษไมว่ า่ จะทำเป็ นอาชพี หลกั หรอื
อาชพี เสรมิ บอกไดเ้ ลยวา่ คา่ ตอบแทนดมี ากๆ ยง่ิ เป็ นวชิ าหรอื ภาษาเฉพาะดว้ ยแลว้ เรทราคายงิ่ สงู โดย
คดิ เป็ นตอ่ หวั ตอ่ ชว่ั โมงหรอื จะเหมาเป็ นกลมุ่ กไ็ ด ้

7. รับแปลภาษา

จากการรับสอนพเิ ศษคณุ สามารถรับแปลภาษาไดด้ ว้ ย หากคณุ มคี วามเชย่ี วชาญทางดา้ นภาษาที่ 2 หรอื
3 เพราะการแปลภาษา ถอื เป็ นอาชพี อสิ ระทรี่ ายไดด้ ไี มแ่ พก้ นั และยงั เป็ นอาชพี ทสี่ ามารถสรา้ งรายไดไ้ ด ้
ตลอด โดยคา่ ตอบแทนจะคดิ ราคาเป็ นหนา้ และหากเป็ นภาษาท่ี 3 บวกกบั ใชเ้ วลาในการแปลไดเ้ ร็วหรอื
ลกู คา้ ตอ้ งการงานเร็วกย็ ง่ิ อพั ราคาใหส้ งู ขน้ึ ไดอ้ กี

8. เทรนเนอรฟ์ ิตเนส

กระแสการดแู ลสขุ ภาพกำลงั มาแรงและไมม่ แี นวโนม้ วา่ จะลดลงเลย ธรุ กจิ ฟิตเนสและเทรนเนอ
รฟ์ ิตเนสจงึ เป็ นตวั เลอื กทดี่ ใี นการทำธรุ กจิ เพราะสมยั นผี้ คู ้ นหนั มารักสขุ ภาพ รับประทานอาหารธรรมชาติ
และออกกำลงั กายกนั มากขนึ้ โดยเฉพาะการจา้ งเทรนเนอรส์ ว่ นตวั เพอื่ ใหม้ าสอนวธิ กี ารออกกำลงั กาย
อยา่ งถกู ตอ้ งและแนะนำการรับประทานอาหารอยา่ งถกู วธิ ี หากคณุ เป็ นหนงึ่ คนทเ่ี รยี นมาทางดา้ น
วทิ ยาศาสตรก์ ารกฬี าหรอื เรยี นหลกั สตู รเพอื่ เป็ นเทรนเนอรโ์ ดยเฉพาะอาชพี เทรนเนอร์ กเ็ ป็ นอาชพี ทน่ี ่า
สนใจ กำลงั ไดร้ ับความนยิ ม และสรา้ งรายไดด้ พี อสมควร อยา่ งคา่ ตอบแทนกส็ ามารถคดิ ไดแ้ บบเหมาราย
ครัง้ หรอื เป็ นรายชวั่ โมงกไ็ ดร้ วมๆ แลว้ เทรนลกู คา้ 1 คน กไ็ ดเ้ ป็ นหมน่ื เลยทเี ดยี ว

4

9. นวดแผนไทย

อกี หนง่ึ อาชพี อสิ ระทคี่ ณุ สามารถสรา้ งรายไดด้ พี อสมควร เพราะการนวดไมใ่ ชว่ า่ ใครๆ กท็ ำได ้ การนวดถอื
เป็ นอาชพี ทชี่ ว่ ยเหลอื ในเรอื่ งของสขุ ภาพไมว่ า่ จะเป็ นการนวดฝ่ าเทา้ นวดจับเสน้ นวดไมเกรน นวด
ประคบหรอื นวดน้ำมนั ลว้ นแลว้ แตน่ วดเพอ่ื ใหร้ สู ้ กึ ผอ่ นคลายรสู ้ กึ ดขี น้ึ และหายจากอาการปวดตา่ งๆ การ
นวดถอื เป็ นการบำบดั ความเจ็บปวดไดเ้ ลยและหากคณุ มคี วามสนใจจะทำอาชพี น้ี คณุ คงตอ้ งไปเรยี น
อยา่ งถกู ตอ้ งซงึ่ มหี ลกั สตู รทห่ี ลากหลายใหค้ ณุ เลอื กเรยี น จากนัน้ คณุ จะสามารถประกอบเป็ นอาชพี ได ้

10. การตลาดดจิ ติ ลั

เป็ นอาชพี ทเี่ กอื บทกุ ธรุ กจิ ตอ้ งการและถา้ หากมที กั ษะความรใู ้ นดา้ นน้ี คณุ กส็ ามารถสรา้ งรายไดไ้ ดอ้ ยา่ ง
แน่นอนและดที เี ดยี ว ไมว่ า่ จะเป็ นการดแู ลเว็บไซต,์ การทำ SEO, การเขยี นคอนเทนตล์ งเว็บไซต,์ ดแู ล
โฆษณา, วเิ คราะหก์ ลมุ่ เป้าหมาย ซงึ่ อาชพี นย้ี งั ขาดแคลนคนทม่ี คี วามเชย่ี วชาญจงึ เป็ นอาชพี ทน่ี ่าสนใจ
เพราะการตลาดดจิ ติ ลั ในยคุ นเี้ ป็ นตลาดทส่ี รา้ งรายไดใ้ หก้ บั หลายๆธรุ กจิ คนทท่ี ำอาชพี นจี้ งึ เป็ นสว่ น
สำคญั ในการใชเ้ ครอ่ื งมอื ทางการตลาดใหเ้ กดิ ประโยชนก์ บั ธรุ กจิ ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและหากสามารถ
ชว่ ยใหธ้ รุ กจิ ลกู คา้ ประความสำเร็จดงั เป้าหมายทล่ี กู คา้ ตอ้ งการผลตอบแทนทคี่ ณุ จะไดก้ จ็ ะมากขนึ้ ตาม
ไปดว้ ย

11. ทำธรุ กจิ สว่ นตวั

การทำธรุ กจิ สว่ นตวั ถอื เป็ นอาชพี อสิ ระทห่ี ลายคนตอ้ งการเพราะเป็ นธรุ กจิ ของตวั เองเป็ นเจา้ นายตวั เอง
กำหนดวนั เวลาทำงานหรอื วนั หยดุ ไดต้ ามใจชอบ ซง่ึ การเรม่ิ ตน้ ทำธรุ กจิ นัน้ ไมจ่ ำเป็ นตอ้ งลงทนุ มหาศาล
คณุ กส็ ามารถทำไดอ้ ยา่ งทเ่ี ราจะเห็นวา่ สมยั นี้ มแี ฟรนไชสจ์ ากธรุ กจิ ตา่ งๆ มากมาย ใหค้ ณุ ไดเ้ ลอื กซอ้ื
และเป็ นเจา้ ของ ซงึ่ ลงทนุ ตงั้ แตห่ ลกั พันไปจนถงึ หลกั ลา้ นหรอื หากมไี อเดยี ทอ่ี ยากจะทำขนึ้ มาเป็ นของ
ตวั เอง กค็ งตอ้ งมกี ารวเิ คราะห์ วางแผน ศกึ ษา ปรกึ ษาผเู ้ ชยี่ วชาญใหด้ กี อ่ น เพราะการทำธรุ กจิ ตอ้ งใช ้
ความอดทน ความพยายาม การรจู ้ ักแกไ้ ขปัญหา การบรหิ ารจัดการทส่ี ำคญั คอื ความตงั้ ใจในทกุ ๆสว่ นให ้
ดที สี่ ดุ

12. รับทำบญั ชี

นอกจากจะมตี ำแหน่งพนักงานบญั ชี ฝ่ ายบญั ชหี รอื หวั หนา้ บญั ชใี นบรษิ ัทแลว้ หากคณุ จบทางดา้ นนแี้ ต่
ไมอ่ ยากทำงานประจำ คณุ กส็ ามารถรับงานทำบญั ชไี ดเ้ หมอื นกนั ตงั้ แตก่ ารตรวจสอบบญั ชี วางระบบ
บญั ชี เป็ นทปี่ รกึ ษาภาษีอากรหรอื เป็ นวทิ ยากรวชิ าบญั ช-ี ภาษีอากร แตท่ งั้ นที้ งั้ นัน้ คณุ อาจจะตอ้ งมคี วาม
ชำนาญหรอื ประสบการณม์ ากพอดว้ ยในชว่ งแรกกอ็ าจจะรับงานจากคนรจู ้ ักหรอื คนใกลต้ วั พอเรมิ่ มี
ประสบการณม์ ากขน้ึ กค็ อ่ ยรับทำใหล้ กู คา้ ระดบั บรษิ ัทได ้

5

13. มคั คเุ ทศก์ (ไกด)์

อาชพี ไกดก์ เ็ ป็ นอกี อาชพี ทห่ี ลายคนคงสนใจใชม่ ยั้ เพราะเป็ นอาชพี ทไ่ี ดท้ อ่ งเทยี่ วบอ่ ยๆ ไดเ้ จอผคู ้ น
หลากหลาย โดยเฉพาะชาวตา่ งชาตซิ ง่ึ หากคณุ เป็ นไกดท์ ร่ี ับลกู คา้ เฉพาะชาวตา่ งชาติ คณุ กจ็ ะไดฝ้ ึก
ภาษาไปในตวั ดว้ ย แตก่ ารเป็ นไกดน์ ัน้ กไ็ มง่ า่ ยนะคะ เพราะคณุ ตอ้ งคลอ่ งแคลว่ จัดการกบั สถานการณ์
ตา่ งๆ ไดด้ ใี จเย็น เนอื่ งจากลกู คา้ จะมหี ลากหลายมาก อกี ทงั้ เรอ่ื งการใหค้ วามรขู ้ องสถานทต่ี า่ งๆ ทค่ี ณุ
พาลกู คา้ ไปกต็ อ้ งรอบรไู ้ มน่ อ้ ยเลย ในเรอ่ื งของคา่ ตอบแทนคอ่ นขา้ งดที เี ดยี วรายไดต้ อ่ วนั กห็ ลกั พันขน้ึ ไป

15. นักดนตรี

หากคณุ มคี วามสามารถทางดา้ นดนตรี กน็ ำมาใชป้ ระกอบอาชพี ไดเ้ หมอื นกนั จะเห็นวา่ สมยั นงี้ านจา้ งนัก
ดนตรมี หี ลากหลายมาก ทงั้ งานเลย้ี ง งานแตง่ งานหรอื ตามรา้ นอาหาร รา้ นน่ังชลิ ผับ บารต์ า่ งๆ ตา่ งกต็ อ้ ง
มนี ักดนตรเี พอ่ื สรา้ งความบนั เทงิ ใหก้ บั ลกู คา้ และยงิ่ คณุ ไดท้ งั้ รอ้ งทงั้ เลน่ กตี า้ รเ์ อง คณุ กส็ ามารถรับงาน
บางงานคนเดยี วไดเ้ ลย คา่ ตอบแทนกข็ นึ้ อยกู่ บั สถานท่ี ระดบั ลกู คา้ วนั เวลาทจี่ า้ งแตร่ ายไดด้ แี น่นอน
เพราะเลน่ ไมก่ ช่ี ว่ั โมงกไ็ ดห้ ลกั พันแลว้

16. นักออกแบบ (Graphic Design)

นักออกแบบหรอื Graphic Design เป็ นอาชพี ทไ่ี ดร้ ับความนยิ ม สำหรับการเป็ นอาชพี อสิ ระ เนอื่ งจาก
หลายคนเลอื กทจ่ี ะรับงานเอง ไมต่ อ้ งการรับงานผา่ นบรษิ ัทแบบพนักงานประจำ เพราะการรับงานเอง
สามารถกำหนดเรทคา่ จา้ ง ราคาทพี่ อใจได ้ ซง่ึ งานบางชนิ้ อาจจะตรี าคาไดม้ ากกวา่ การทำงานในรปู แบบ
พนักงานประจำดว้ ย ยง่ิ คณุ มปี ระสบการณแ์ ละฝี มอื มากพอดว้ ยแลว้ ราคางานของคณุ กย็ ง่ิ อพั ขน้ึ ไปไดอ้ กี

17. นักตดั ตอ่

สมยั นน้ี ักตดั ตอ่ เป็ นทตี่ อ้ งการมาก เพราะการทำคอนเทนตแ์ บบวดิ โี อกำลงั ไดร้ ับความนยิ ม และไปไดส้ วย
เลยทเี ดยี ว โดยเฉพาะวดิ โี อของเหลา่ ยทู ปู เบอรท์ งั้ หลายยงิ่ ไดน้ ักตดั ตอ่ เกง่ ๆ ยงิ่ จา้ งงานกนั ยาวและหาก
คณุ มฝี ี มอื ทางดา้ นนี้ กส็ ามารถทำเป็ นอาชพี ไดใ้ นชว่ งแรกกอ็ าจจะลองโดยการถา่ ยวดิ โี อเองและนำมาตดั
ตอ่ เอง แลว้ คอ่ ยขยบั มารับงานจากคนรจู ้ ัก เพอื่ ลองงาน เมอื่ มปี ระสบการณม์ ากพอแลว้ กค็ อ่ ยรับจา้ งงาน
โดยเสนอผลงานแกล่ กู คา้ ได ้ ซง่ึ คา่ จา้ งงานตดั ตอ่ นไ่ี มน่ อ้ ยหลกั พันจนถงึ หลกั หมน่ื ขนึ้ อยกู่ บั เวลาใน
วดิ โี อทล่ี กู คา้ ตอ้ งการ เชน่ ตดั ใหเ้ หลอื 5 นาที กจ็ ะได ้ 1,000-2,000 บาท

6

18. บล็อกเกอร์

หากคณุ ชอบทจ่ี ะถา่ ยทอดเรอื่ งราวออกมาเป็ นตวั หนังสอื คณุ กส็ ามารถสรา้ งบล็อกของตวั เองขนึ้ มาได ้
แลว้ เขยี นถงึ สง่ิ ทค่ี ณุ สนใจหรอื ถา่ ยทอดเป็ นความรกู ้ บั ผอู ้ นื่ เชน่ ฮาวทู รวี วิ สนิ คา้ บรกิ ารตา่ งๆ เรอ่ื ง
อาหาร เรอ่ื งทอ่ งเทยี่ ว อะไรกไ็ ดท้ คี่ ณุ ตอ้ งการเขยี นใหผ้ อู ้ นื่ อา่ นและถา้ หากมคี นสนใจบล็อกของคณุ มาก
ๆ คณุ กส็ ามารถสรา้ งรายไดจ้ ากตรงน้ี โดยการรับคา่ โฆษณาสนิ คา้ จากเจา้ ของสนิ คา้ ทน่ี ำมาลงบล็อก
ของคณุ หรอื การรับจา้ งรวี วิ สนิ คา้ รา้ นอาหาร สถานทที่ อ่ งเทย่ี ว ทพี่ ักตา่ งๆ อยา่ งไรกต็ าม การรับจา้ งเหลา่
น้ี กต็ อ้ งอยบู่ นพน้ื ฐานของความจรงิ ดว้ ย ซงึ่ คณุ ควรบอกขอ้ มลู ตามจรงิ ใหผ้ อู ้ า่ นไดท้ ราบ

19. ขายอาหารคลนี

อาชพี อสิ ระสำหรับคนชอบทำอาหารยง่ิ ถา้ คณุ ทำอาหารอรอ่ ยดว้ ยแลว้ ยง่ิ ควรทำขายเลยคะ่ โดยเฉพาะ
อาหารคลนี อาหารเพอื่ สขุ ภาพ ทตี่ อนนกี้ ำลงั เป็ นทนี่ ยิ ม ซง่ึ หลายคนใหค้ วามสนใจกบั การออกกำลงั กาย
สขุ ภาพและอาหารมากขน้ึ เพราะฉะนัน้ อาหารคลนี หรอื อาหารเพอ่ื สขุ ภาพ จงึ คอ่ นขา้ งมกี ลมุ่ ลกู คา้ ท่ี
ชดั เจนและหากคณุ ทำอรอ่ ยถกู ปากลกู คา้ ดว้ ยแลว้ ขายดบิ ขายดแี น่นอน นอกจากจะขายตามตลาด ยา่ น
ออฟฟิศ ยงั สามารถขายแบบออนไลนไ์ ดด้ ว้ ย

20. ปลกู ผักไฮโดรโปนกิ ส์

สำหรับอาชพี สดุ ทา้ ยคอื การปลกู ผักไฮโดรโปนกิ สห์ รอื ทเี่ ราเรยี กกนั วา่ ผักสลดั น่ันเอง ซง่ึ เป็ นผักไรด้ นิ
ปลกู งา่ ย ลงทนุ ไมม่ ากและมผี ลดใี นหลายๆ อยา่ งคอื ประหยดั เมล็ดพันธมุ์ ากกวา่ การปลกู ในดนิ ใหผ้ ล
ตอบแทนสงู ประหยดั น้ำ ลดคา่ แรงงาน ซงึ่ ถอื วา่ เป็ นการชว่ ยลดตน้ ทนุ ทกุ อยา่ ง ใครทส่ี นใจกศ็ กึ ษา
หาความรดู ้ เู ห็นวา่ ไมย่ งุ่ ยาก ทำไดง้ า่ ย และเป็ นทตี่ อ้ งการของตลาดมาก เพราะมรี สชาตดิ ี อรอ่ ย แถม
ทานแลว้ มปี ระโยชนต์ อ่ รา่ งกายดว้ ย

เอกสารอา้ งองิ

7

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjekY
OMzpz3AhU8T2wGHScvCH8QFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.siamarcheep.co
m%2F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25
B5%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA
%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0.html&usg=AOvVaw3RDknFCT_KoNpF5UZXby-l


Click to View FlipBook Version