The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Haji_Mohd_Asri, 2019-12-11 20:51:03

PENDEKATAN PDPC

PENDEKATAN PDPC

PENDEKATAN
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN
BERASASKAN INKUIRI

PEMBELAJARAN
BERASASKAN MASALAH

PEMBELAJARAN
BERASASKAN PROJEK

Pendekatan-Pendekatan ini…

Membantu setiap murid…

 menguasai pengetahuan sepanjang hayat bagi membolehkan mereka
menghubungkaitkan pelbagai pengetahuan.

 membantu pemerolehan pelbagai kemahiran berfikir aras tinggi
(antaranya kemahiran teknologi maklumat, kemahiran menyelesaikan
masalah, kemahiran membuat keputusan, kemahiran insaniah dan
kemahiran saintifik)

Penguasaan kemahiran ini mampu
menyediakan murid menjadi pemain global

abad ke-21

OBJEKTIF:

Mengaplikasikan konsep

i. Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
ii. Pembelajaran Berasaskan Masalah dan
iii. Pembelajaran Berasaskan Projek

KRITERIA KEJAYAAN:

Anda berjaya apabila anda boleh:
- menghasilkan aktiviti berdasarkan 3 pendekatan iniPEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

Pendekatan:
Murid membina pengetahuan dan kefahaman sendiri
melalui penyiasatan dan penerokaan

Fokus:

‘Learning by doing’

(melibatkan murid melaksanakan aktiviti penerokaan,
penyiasatan, penyoalan, berfikir secara reflektif dan
penemuan ilmu baharu)

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

Definisi:
Satu pendekatan
pembelajaran yang
berpusatkan murid dan
melibatkan aktiviti hands-on.

(Calbum, 2000)

…satu proses p&p yang
berpusatkan murid dan
melibatkan penyiasatan
masalah, penerokaan dan
penemuan yang berkaitan
untuk mendapat
maklumat...

(BPK, 2016)

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

Kelebihan
Pembelajaran
Berasaskan

Inkuiri

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

MODEL
PEMBELAJARAN

5E

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

SENARAIKAN Sila keluarkan 'mini whiteboard’
MODEL & pen marker yang dibekalkan.

PEMBELAJARAN Sila agihkan tugas (Table-role):
5E 1. Pencatat
2. Pencatat
MENGIKUT URUTAN 3. Pelapor
4. Pelapor
5. Fasilitator

Jawapan boleh ditulis dalam BM/BI

Seorang PELAPOR diminta mengangkat
tinggi ‘mini whiteboard’ sebaik sahaja selesai

menulis semua jawapan

BERSEDIA…

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

MODEL
PEMBELAJARAN

5E

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

AKTIVITI: Padankan Model  Murid mengembangkan pemahaman konsep
Pembelajaran 5E dengan melalui pegaplikasian dalam situasi baharu
pernyataannya.
 Murid mencari jawapan dengan sokongan evidens dan
rujukan

 Murid membina penerangan dan idea lanjutan
 Murid menggunakan bahasa sendiri untuk membentangkan

hasil pembelajaran

 Murid membina pemahaman berdasarkan
aktiviti hands-on

 Murid menjalankan penyiasatan
 Murid mencari maklumat
 Murid menjana idea baharu

 Guru merangsang minda murid
 Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid
 Murid terlibat sebagai pembelajar aktif
 Murid berkolaboratif

 Penilaian berlaku disetiap fasa
 Menggalakkan murid untuk menilai pemahaman

dan kebolehan mereka

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

 Murid mengembangkan pemahaman konsep
melalui pegaplikasian dalam situasi baharu

 Murid mencari jawapan dengan sokongan evidens dan
rujukan

 Murid membina penerangan dan idea lanjutan
 Murid menggunakan bahasa sendiri untuk membentangkan

hasil pembelajaran

 Murid membina pemahaman berdasarkan
aktiviti hands-on

 Murid menjalankan penyiasatan
 Murid mencari maklumat
 Murid menjana idea baharu

 Guru merangsang minda murid
 Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid
 Murid terlibat sebagai pembelajar aktif
 Murid berkolaboratif

 Penilaian berlaku disetiap fasa
 Menggalakkan murid untuk menilai pemahaman

dan kebolehan mereka

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

PELIBATAN
 Guru merangsang minda murid
 Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid
 Murid terlibat sebagai pembelajar aktif
 Murid berkolaboratif

MODEL PENEROKAAN
PEMBELAJARAN  Murid membina pemahaman berdasarkan aktiviti hands-on
 Murid menjalankan penyiasatan
5E  Murid mencari maklumat
 Murid menjana idea baharu

PENERANGAN
 Murid mencari jawapan dengan sokongan evidens dan rujukan
 Murid membina penerangan dan idea lanjutan
 Murid menggunakan bahasa sendiri untuk membentangkan hasil pembelajaran

PENGEMBANGAN
 Murid mengembangkan pemahaman konsep melalui pegaplikasian dalam situasi

baharu

PENILAIAN

 Penilaian berlaku disetiap fasa
 Menggalakkan murid untuk untuk menilai pemahaman dan kebolehan mereka

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

STORY BOARD PAK21
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI

STORY BOARD PAK21

PEKSUELLBAAJESJKARA::NTBIANBHGEAKSRAATAAMSNEALSAASYTUKU MAUNRNIINKURI

TAJUK : PERCUTIAN BERSAMA KELUARGA

KEMAHIRAN : PENULISAN KARANGAN

AKTIVITI 1: Pelibatan

• Guru menayangkan video ‘Tahun Melawat Malaysia’
• Bersoal jawab dengan murid tentang pengalaman

percutian mereka di dalam @ di luar negara. (Hot Seat)
• Berbincang dalam kumpulan berkaitan dengan pilihan

yang perlu dibuat oleh ahli dari segi destinasi percutian
bersama keluarga yang akan dipilih. (Round Table)
• Kriteria pemilihan tempat berdasarkan:
- kemudahan, kos, jarak, dan keistimewaan destinasi

(pengetahuan sedia ada murid)

4K 1N

AKTIVITI 2: Penerokaan

 Mencari sumber maklumat tempat yang dipilih
menggunakan internet – website, blog dan FB.

 Mendapatkan maklumat berkaitan dengan kriteria
pemilihan tempat percutian. (Pembelajaran Kendiri)

4K 1N

AKTIVITI 3: Penerangan

 Membuat perbandingan beberapa tempat yang
dipilih berdasarkan maklumat yang diperolehi.
(Peta Pemikiran)

 Menyenaraikan kelebihan dan kekurangan
sesuatu tempat yang telah dipilih. (menganalisis)

4K 1N

AKTIVITI 4: Pengembangan

• Murid berbincang dan menentukan pemilihan tempat:
- Bilangan ahli rombongan
- Jumlah bilik yang hendak ditempah
- Aktiviti yang hendak dilaksanakan
- Kos yang melibatkan pengangkutan, makan minum,
tempahan bilik
- Kos keseluruhan

4K 1N

AKTIVITI 5: Penilaian

 Murid membentangkan hasil pembelajaran. (Gallery Walk)
 Penilaian dilakukan oleh rakan-rakan lain.

(Carousel Feedback)
 Guru membuat rumusan dan menilai hasil kerja murid.
 Tugasan bertulis: Menulis karangan/catatan yang relevan.

4K 1N

KERJA KUMPULAN

Lengkapkan ruangan di bawah dengan aktiviti yang sesuai menggunakan Model
Pembelajaran 5E yang mengambarkan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri.

KELAS:
MATA PELAJARAN:
TAJUK:

Pelibatan (Engagement) Penerokaan (Exploration) Penerangan (Explanation)

Pengembangan (Elaboration) Penilaian (Evaluation)

OBJEKTIF:

Mengaplikasikan konsep
i. Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
ii. Pembelajaran Berasaskan Masalah dan
iii. Pembelajaran Berasaskan Projek

KRITERIA KEJAYAAN:

Anda berjaya apabila anda boleh:

√- menghasilkan aktiviti berdasarkan 3 pendekatan ini

BALL GAME

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

CONTOH BEBERAPA PROJEK DALAM PROSES
PDP YANG TELAH DIJADIKAN SATU BUDAYA
DALAM PENDIDIKAN MALAYSIA:

 LAWATAN SAMBIL BELAJAR
 KERJA KURSUS (SEJARAH & GEOGRAFI)
 PENYIASATAN EKSPERIMEN ATAU UJI KAJI
 FOLIO PENDIDIKAN MORAL
 PROJEK PENDIDIKAN SENI
 PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN

CIRI-CIRI
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK (12)

KELEBIHAN
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK (8)

kolaboratifLENGKAPKAN STRATEGI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
BERASASKAN PROJEK DI BAWAH.

Tugasan perlu mengambil kira
keupayaan dan kemampuan
pelajar yang terlibat.

Penilaian projek perlu
mencerminkan daya usaha
setiap pelajar dalam kumpulan.

Perancangan dan
pelaksanaan secara

berperingkat.

Penyerahan projek kepada
guru.

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK

Murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau
topik bagi menghasil sesuatu produk.

MEMBINA SOALAN UTAMA SUARA DAN PILIHAN MURID KEMAHIRAN
(DRIVING QUESTION) ABAD KE-21
Murid menentukan tajuk,
Membentuk soalan bersifat soalan utama, sumber dan Murid bekerja secara
provokatif, terbuka dan produk yang akan dihasilkan kolaboratif, berkomunikasi dan
berkaitan dengan apa yang yang bermakna kepada menjana pemikiran kritis dan
perlu dipelajari oleh murid – mereka. kreatif dalam situasi yang
memberi tujuan dan cabaran. sebenar. Murid berpeluang
meningkatkan kemahiran 4C
1V melalui penilaian kendiri.

INKUIRI DAN INOVASI MAKLUM BALAS & SEMAKAN PEMBENTANGAN PRODUK

Bimbing murid untuk membina Murid memberi pandangan Murid membentangkan
lebih banyak soalan berdasarkan exemplar dan produk dan membuat refleksi
berdasarkan soalan utama, rubrik untuk menambah baik terhadap produk kepada
membuat hipotesis, dan hasil produk. Pandangan audien yang autentik.
terbuka kepada idea dan daripada pakar juga
perspektif baharu. digalakkan.

BINCANG DAN LENGKAPKAN.

NYATAKAN TAJUK / NAMA YANG BAGAIMANAKAH BOLEH
SESUAI ATAU SOALAN-SOALAN HASILKAN “SAYA”? RAMAL DAN
YANG INGIN DITANYA. TULISKAN LANGKAH-LANGKAH
SOALAN UTAMA: SIAPAKAH SAYA? UNTUK MENGHASILKAN “SAYA”.

NYATAKAN BAHAN-BAHAN YANG TULIS/ LUKIS/ ATAU LAKONKAN
MENGHASILKAN “SAYA”. HASIL PEMERHATIAN ANDA.

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK:
Murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik bagi menghasil sesuatu
produk. (DEMONSTRASI SATU PDP SUBJEK SAINS)

MEMBINA SOALAN UTAMA SET INDUKSI:
(DRIVING QUESTION) Guru mengaitkan deria manusia

Membentuk soalan bersifat dan pengetahuan sedia ada
provokatif, terbuka dan berkaitan (pendekatan modular) sebelum
dengan apa yang perlu dipelajari memulakan topik/projek baru (cth:
oleh murid – memberi tujuan dan
cabaran. Asid dan Larutan). Tujuan dan
cabaran yang dihadapi

dibincangkan dengan bermulanya
soalan utama (driving

question)”SIAPAKAH SAYA?” dan
pembinaan soalan-soalan yang
berkaitan daripada pemerhatian.

SUARA DAN PILIHAN MURID Aktiviti kumpulan: (drawing paper)
Perbincangan tentang tajuk utama,
Murid menentukan tajuk, soalan soalan yang berkenaan daripada
utama, sumber dan produk yang
akan dihasilkan yang bermakna hasil pemerhatian mereka,
kepada mereka. bagaimana dapat hasilkan “Saya”
dan penggunaan bahan lain yang

berkenaan.

KEMAHIRAN Aktiviti kumpulan:
ABAD KE-21 Penerapan nilai murni dan “soft skills” akan
berlaku sebelum, semasa dan selepas pdpc
Murid bekerja secara
kolaboratif, berkomunikasi dan contohnya guru memberi ingatan dan
menjana pemikiran kritis dan memaklumkan aspek keselamatan (pengurusan
kreatif dalam situasi yang
sebenar. Murid berpeluang risiko).
meningkatkan kemahiran 4C Murid diminta untuk kembali ke kumpulan masing-
1V melalui penilaian kendiri.
masing untuk membuat perbincangan
INKUIRI DAN INOVASI berdasarkan pemerhatian tersebut.

Bimbing murid untuk membina Murid digalakkan untuk membuat ramalan,
lebih banyak soalan menulis / melukis / melakonkan hasil pemerhatian,
berdasarkan soalan utama,
membuat hipotesis, dan menyatakan bahan-bahan yang terlibat dsb.
terbuka kepada idea dan (semua ini dapat meningkatkan kemahiran
perspektif baharu. berfikir)

(4C dan 1V berlaku semasa dalam kumpulan)

Aktiviti kumpulan:
Semasa aktiviti menggunakan organ deria
manusia, dapat mewujudkan perasaan ingin
tahu dan soalan yang ingin ditanya berdasarkan
“DRIVING QUESTION” “SIAPAKAH SAYA?”
Daripada “DRIVING QUESTION”, murid dibimbing
untuk mengemukakan ebih banyak soalan lagi

melalui pemerhatian mereka.

MAKLUM BALAS & SEMAKAN Tayangan video tentang hasil
produk “Bouncing Egg” ditunjukkan
Murid memberi pandangan untuk semakan jawapan terutama
berdasarkan exemplar dan dalam bahagian langkah-langkah
rubrik untuk menambah baik
hasil produk. Pandangan menghasilkan “SAYA”.
daripada pakar juga
digalakkan.

PEMBENTANGAN PRODUK Murid dilatih untuk melakar item penting
dalam buku folio semasa aktiviti
Murid membentangkan
produk dan membuat refleksi menggunakan kertas lukisan sebelum
terhadap produk kepada pembentangan.
audien yang autentik.
Guru membimbing murid dengan
menyatakan format atau item yang perlu
ada dalam buku folio (cth: format kertas 3
Sains) bersama dengan produk (hasil kerja

murid) selepas pembentangan.
Guru akan memberi masa yang sesuai
kepada murid untuk menghasilkan produk

(bouncing egg) dan penulisan folio.


Click to View FlipBook Version