The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Haji_Mohd_Asri, 2019-12-11 21:23:21

PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN


Pentaksiran

• Sistem Pentaksiran
Pendidikan Kebangsaan
(SPPK)

• Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS)

• Pelaporan Profil Murid

PELAKSANAAN SPPK

Pentaksiran PBD PP PAJSK PAJSK PPsi
Berasaskan (PS) (PT3) • •
Sekolah (PBS)
KOKU SEGAK
Peperiksaan
SPPK Pusat(PeP)

UPSR SPM

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SURAT PEKELILING
LEMBAGA
ISU PELAKSANAAN
PEPERIKSAAN BIL.
• Ketidakjelasan konsep 1/2014
& pelaksanaan PBS
PENAMBAHBAIKAN
• Ketirisan maklumat PBS PBS
• Proses penjaminan

kualiti tidak konsisten

• Ketidakjelasan Salah tafsir SP LP
konsep & Bil. 1/2014
pelaksanaan

• Kecelaruan
pelaksanaan

PBS kena buat lagi ke?
PT3 kan dah ada?

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

APA

PBS adalah pentaksiran yang bersifat holistik dan selaras
dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu
menilai aspek:

Kognitif Afektif Psikomotor

PELAKSANAAN UPSR PT3 SPM,STPM

Tahun 1 Pasca 9 tahun

Fasa Awal: 9 tahun Fokus kepada elemen
kecemerlangan berorientasikan
Fokus kepada elemen pembinaan akademik.
Kemahiran, pengetahuan, sahsiah
dan nilai-nilai murni.

APA D
SK
• Satu dokumen yang P
mengintegrasikan kurikulum dan
pentaksiran. DSKP

• Standard Kandungan (SK), BAGAIMANA
Standard Pembelajaran (SP) dan
Standard Prestasi (SPi). • Guru melaksanakan PdP dan menjalankan
pentaksiran dengan merujuk satu dokumen
MENGAPA sahaja.

• Membantu untuk memudahkan guru • Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian
melaksanakan pentaksiran dalam murid melalui Standard Prestasi.
proses PdP.

5

DSKP mengandungi:

Standard Kandungan Standard Standard Prestasi
Pembelajaran
Penyataan spesifik Satu set kriteria yang
tentang perkara yang Satu penetapan menunjukkan tahap-
murid patut ketahui dan kriteria atau tahap penguasaan
boleh lakukan dalam suatu indikator kualiti murid sebagai petunjuk
tempoh persekolahan pembelajaran dan bahawa sesuatu perkara
merangkumi aspek pencapaian yang itu telah dikuasai
pengetahuan, kemahiran boleh diukur bagi
dan nilai. setiap standard
kandungan.

Kajian Kajian
Lapangan Kes

Projek

Ujian Demonstrasi
Amali

Tugasan Pelbagai Persembahan
Bertulis Instrumen

Pentaksiran

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

PROSES

Pentaksiran

Pentaksiran

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

APA

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah satu pentaksiran yang dirancang,
dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah.

BAGAIMANAKAH PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN
MURID DINILAI?

Perkembangan pembelajaran murid dalam PBD dinilai
berdasarkan Tahap Penguasaan murid dengan
menggunakan pendekatan pertimbangan profesional
(professional judgement) guru melalui pentaksiran
formatif dan sumatif.

PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH

FORMATIF SUMATIF

• Secara berterusan dalam proses PdP • Pentaksiran pada akhir unit
• Maklum balas tentang sejauh mana pembelajaran, penggal, bulan atau
tahun
sesuatu hasil pembelajaran telah
dikuasai • Memberikan nilai yang membezakan
• Maklumat tentang kelemahan dan pencapaian seorang murid dengan
kekuatan serta potensi seseorang murid lain
murid
• Contoh: latihan, kerja rumah, kuiz, • Digunakan untuk membuat pemilihan
lembaran kerja, tugasan projek murid • Contoh: Ujian topikal, ujian bulanan,
dan pemerhatian
peperiksaan penggal persekolahan

PERBEZAAN

Semasa PdP Berlaku pada akhir suatu tempoh

Pelaporan dalam bentuk pembelajaran
deskriptif
Pelaporan dalam bentuk
Dilaksanakan secara skor/gred
berterusan
Berkala
Maklumat membantu
meningkatkan kualiti PdP Maklumat menunjukkan
tahap pencapaian murid

Tindakan susulan

AKTIVITI: ROUND ROBIN

•Senaraikan instrumen
pentaksiran yang boleh
dilaksanakan dalam bilik
darjah

(Bahan: Kertas A4 untuk setiap
kumpulan)

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENTAKSIRAN
SEKOLAH/PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

1. PEMERHATIAN-
Instrumen yang memerlukan murid melaksanakan tugasan dengan cara melihat

atau mengawasi sesuatu perkara secara berkala atau berjadual tentang apa yang
dihasratkan.

2. PERSEMBAHAN-
Instrumen yang bersifat lebih fleksibel melibatkan tugasan menyeluruh yang

merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam pelbagai situasi dan
konteks. Persembahan meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan
menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dan amali

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

3. PROJEK –
Tugasan dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran dalam satu

tempoh masa yang ditetapkan. Boleh dilaksanakan secara
individu atau berkumpulan

4. PRODUK –
Murid melaksanakan atau membuat, atau menghasilkan satu

produk

5. AMALI
Mempraktikkan atau melakukan apa yang telah dipelajari dalam

bentuk teori

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

6. TUGASAN BERTULIS / KARYA PENULISAN –
Murid menghasilkan laporan/dokumen/ karya kreatif dalam bentuk penulisan

mengikut spesifikasi dan format

7. PENSEL DAN KERTAS/ UJIAN BERTULIS –
Instrumen yang menggunakan item objektif atau subjektif

8. LEMBARAN KERJA

9. SOAL JAWAB
10. KUIZ
11. SENARAI SEMAK
12. LATIHAN/TUGASAN RUMAH

Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran
dan pengalaman berdasarkan dokumen
pentaksiran dan data pencapaian murid

secara beretika untuk membuat keputusan
mengenai tahap penguasaan murid.

Berdasarkan The College’s Working Definition of
Professional Judgment

PERTIMBANGAN PROFESIONAL

Guru ELEMEN UTAMA Guru
berpengetahuan bertanggungjawab
PENGETAHUAN TANGGUNG
dalam bidang JAWAB melaksanakan
akademik dan PROFESIONAL pentaksiran
praktikal proses
dengan cekap dan
PdP dan sistematik
pentaksiran

Dokumen PERTIMBANGAN Guru
pentaksiran dan menggunakan
INPUT MURID PROFESIONAL PENGALAMAN input profesional
data dalam interaksi
pencapaian dengan murid

murid

TAHAP PENGUASAN PBD & TAFSIRAN

1 2 3 4 5 6

Tahu Tahu dan Tahu, Faham Tahu, Faham Tahu, Faham Tahu, Faham
Faham dan Boleh dan Boleh dan Boleh dan Boleh
Buat Buat dengan Buat dengan Buat dengan
Beradab Beradab Beradab
Terpuji Mithali

Murid tahu Murid Murid Murid Murid Murid berupaya
perkara asas atau menunjukkan menggunakan melaksanakan melaksanakan menggunakan
boleh melakukan kefahaman untuk pengetahuan sesuatu sesuatu pengetahuan dan
kemahiran asas menukar bentuk untuk kemahiran kemahiran pada kemahiran sedia ada
atau memberi komunikasi atau melaksanakan dengan situasi baharu untuk digunakan pada
respons terhadap menterjemah serta sesuatu beradab iaitu dengan mengikut situasi baharu secara
perkara yang menjelaskan apa kemahiran mengikut prosedur atau sistematik, bersikap
asas. yang telah pada suatu prosedur atau secara sistematik positif, kreatif dan
dipelajari. situasi. secara serta tekal dan inovatif serta boleh
sistematik. bersikap positif. dicontohi.

PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN PBD

Penentuan tahap penguasaan memerlukan
pertimbangan profesional guru dengan mengambil
kira perkara – perkara berikut:

Pencapaian tahap penguasaan bagi setiap
kelompok Standard Kandungan (SK) dan
Standard Pembelajaran (SP) dengan merujuk
Standard Prestasi (SPi)

Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

Perkembangan holistik dari segi
perubahan tingkah laku, pengetahuan,
kemahiran dan nilai

PENETAPAN TAHAP PENGUASAAN PBD

Guru mata Guru kelas dan Perbincangan ini
pelajaran memberi guru mata dikira sebagai
pelajaran Latihan Dalam
satu nilai tahap Perkhidmatan
penguasaan murid berbincang untuk
menentukan SATU dengan tempoh 2
berdasarkan tahap penguasaan jam maksimum
pengalaman bagi setiap sesi.
bersama-sama murid
murid dalam menggunakan
proses PdP. Tafsiran Tahap

Penguasaan
secara persetujuan

bersama-sama.

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN

• Mendapatkan gambaran • Memahami tujuan mereka belajar dan
mengetahui kemajuan pembelajaran
tentang perkembangan mereka

murid • Meningkatkan motivasi dan keyakinan
• Menilai keberkesanan PdP diri
• Membantu memperbaiki PdP
• Membantu perancangan tindakan • Mendapat maklumbalas tentang
tindak susul yang perlu dilakukan
susulan

25

Slaid seterusnya
memaparkan

PENTAKSIRAN LUAR BILIK
DARJAH.

Sila teliti dan bersedia
untuk sesi kuiz ringkas..

Pentaksiran

PENTAKSIRAN PUSAT (PP)

PP adalah pelengkap kepada Pentaksiran Bilik Darjah, pencapaian murid dalam
sesuatu mata pelajaran ditaksir secara sumatif untuk melihat penguasaan dan
keupayaan intelek mereka di akhir satu program pembelajaran.

GRED TAHAP PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA (PT3)
PENCAPAIAN
A • Ditadbir, diperiksa, direkod pada peringkat
B Melepasi Tahap sekolah oleh guru berdasarkan peraturan
C Minimum pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis
D panduan, peraturan penskoran dan pengredan
E yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

F Belum Melepasi • Mencakupi skop sukatan pelajaran dari
Tahap Minimum Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.

• Melapor pencapaian murid sama ada Melepasi
Tahap Minimum atau Belum Melepasi Tahap
Minimum.

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI,
SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

PAJSK Pentaksiran Kokurikulum (KOKU)

Ujian Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan

Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)

PAJSK - KOKURIKULUM

PELAKSANAAN SKOR

• Aktiviti kokurikulum merangkumi: 70 / 7.00 / B GRED SKOR
• kelab/persatuan, SKOR KEPADA 100 MARKAH
• badan beruniform, A 80-100
• sukan dan permainan, 70 / 7.00 / B SKOR 10% B 60-79.9
• ekstra kurikulum. C 40-59.9
70 / 7.00 / B GRED D 20-39.9
• Pencapaian diukur berdasarkan purata E 0-19.9
skor markah dalam dua bidang terbaik TL Tidak Laksana
(kokurikulum) dan dicampurkan markah
ekstra kurikulum untuk mendapatkan 70 / 7.00 / B
Gred Pencapaian murid. Aktif, komited dan menunjukkan minat yang

• Skor pencapaian murid memuaskan dalam aktiviti yang disertai.
dipersembahkan secara kumulatif
sepanjang persekolahan murid
mengikut peringkat:
• Sekolah rendah – Tahap 2
• Sekolah menengah –
Tingkatan 1 hingga 5

PAJSK - SEGAK SKOR

DEFINISI KECERGASAN FIZIKAL

SEGAK adalah satu bateri A Kecergasan Sangat Tinggi
ujian standard kecergasan B Kecergasan Tinggi
fizikal bagi mengukur tahap C Cergas
kecergasan fizikal murid D Kurang Cergas
berumur antara E Tidak Cergas
9 hingga 17 tahun F Tidak Melengkapkan Ujian SEGAK
berdasarkan kesihatan.
Murid berkeperluan khas
dikecualikan. Pencapaian
murid dilapor berdasarkan
tahap kecergasan fizikal
dan Indeks Jisim Badan.

PAJSK - SEGAK

INSTRUMEN SEGAK

1 2 3 4 5

Indeks Jisim Ujian Naik Turun Ujian Tekan Tubi Ujian Ringkuk Ujian
Badan Bangku Tiga (3) (murid lelaki) Tubi Separa Jangkauan
(Body Mass minit atau Tekan Tubi Melunjur
Index – BMI) Ubah Suai
(murid
perempuan)

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

• Kaedah sistematik untuk mengumpul Tahun 6
maklumat yang dapat
menggambarkan ciri, attribut atau tret INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
psikologi seseorang.
• INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKP)
• mengenal pasti kecerdasan, potensi • INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)
dan kecenderungan murid
berdasarkan sembilan konstruk. Tingkatan 3

KONSTRUK
1. Verbal Linguistik
2. Visual Ruang
3. Logik Matematik
4. Muzik
5. Naturalis
6. Kinestetik
7. Interpersonal
8. Intrapersonal
9. Eksistensial

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI
(IKeP/IKP)

PENERANGAN KONSTRUK

VERBAL LINGUISTIK VISUAL RUANG LOGIK MATEMATIK MUZIK NATURALIS

Keupayaan Bukan verbal (pintar Keupayaan Keupayaan Keupayaan
seseorang individu visual dan ruang): seseorang individu seseorang individu seseorang individu
menggunakan Keupayaan menggunakan menghargai, mengenal pasti,
bahasa, memahami seseorang individu nombor dalam menghayati dan menghargai alam
maklumat dan mengguna, kehidupan seharian menggubah lagu. semulajadi.
memberi respon menganggar dan untuk membuat
dalam pelbagai mengintepretasi penyelesaian secara
bentuk set komunikasi. ruang. logikal.

KINESTETIK INTERPERSONAL INTRAPERSONAL EKSISTENSIAL

Jasmani (pintar Keupayaan Keupayaan Peka dan
jasmani): keupayaan seseorang individu seseorang individu berkebolehan
seseorang individu berkomunikasi, memahami dan membincangkan hal-
mengawal dan dan bekerjasama menilai kekuatan hal kewujudan seperti
memahami dengan orang lain. kelemahan, bakat mencari makna
pergerakan tubuh. dan minat kendiri. dalam kehidupan.

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI
(IKeP/IKP) - CONTOH

OPERASI DAN SKOR

EKSISTENSIAL Kecerdasan wujudan ialah Tinggi Individu ini mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam
keupayaan atau kebolehan 75%-100% keupayaan atau kebolehan untuk memahami dan
untuk memahami dan menimbang tara perkara-perkara berunsur falsafah
menimbang tara perkara- Sederhana yang berkaitan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk.
perkara berunsur falsafah 50%-74%
yang berkaitan dengan Individu ini mempunyai kecerdasan yang sederhana
kewujudan Tuhan dan fitrah Rendah dalam keupayaan atau kebolehan untuk memahami
makhluk (manusia, haiwan, 0%-49% dan menimbang tara perkara-perkara berunsur falsafah
tumbuhan, alam semesta, dll) yang berkaitan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk.
berkaitan kehidupan, tujuan
dan kematian. Individu ini mempunyai kecerdasan yang rendah dalam
keupayaan atau kebolehan untuk memahami dan
Tokoh: Socrates, Dr Zakir Naik menimbang tara perkara-perkara berunsur falsafah
dan Mother Theresa yang berkaitan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk.

Kerjaya: Imam, pemimpin dan
ahli agama.

PERATUS SKOR 75% – 100% 50% - 74% 0% - 49%
INTEPRESTASI Tinggi Sederhana Rendah

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKP)

Mengenal pasti kecerdasan, potensi dan kecenderungan
murid berdasarkan sembilan konstruk

PPsi KONSTRUK 4. Muzik 7. Interpersonal
1. Verbal Linguistik 5. Naturalis 8. Intrapersonal
Tingkatan 3 2. Visual Ruang 6. Kinestetik 9. Eksistensial
3. Logik Matematik

INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)

Mengenal pasti kecenderungan minat kerjaya murid

KOD IMK 3. Artistik (A) 5. Enterprising (E)
1. Realistik (R) 4. Sosial (S) 6. Konvensional (K)
2. Investigatif (I)

INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)

PENERANGAN KONSTRUK

REALISTIK (R) INVESTIGATIF (I) ARTISTIK (A) KOD INTERPRETASI
IMK
Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan
berfokus kemahiran yang memerlukan yang memerlukan daya Persekitaran pekerjaan yang
praktikal dan mekanikal. kemahiran menyelidik dan intuisi yang tinggi, melibatkan pentadbiran dan
menganalisis. Sesuatu ekspresif, original, S pengurusan, perniagaan dan
yang bersifat saintifik, bebas, kreatif, inovatif keusahawanan.
intelektual, dan dan artistik. Contoh : Pegawai
mementingkan ketepatan. Perhubungan Awam
KONVENSIONAL (K)
SOSIAL (S) ENTERPRISING (E) Persekitaran pekerjaan yang
Persekitaran pekerjaan memerlukan daya intuisi
Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur A yang tinggi, ekspresif, original,
yang melibatkan interaksi, kerjasama, yang melibatkan data, bebas, kreatif, inovatif dan
pentadbiran dan kolaborasi, saling nombor, dan kerja-kerja artistik.
pengurusan, perniagaan membantu, melatih dan perkeranian. Contoh : Artis
dan keusahawanan. membuat kebajikan
Mempunyai kemahiran kepada orang lain. Persekitaran pekerjaan
berinteraksi dan Individu boleh interaksi, kerjasama,
berkomunikasi, suka mempengaruhi, E kolaborasi, saling
membantu, dan memanipulasi, optimistik, membantu, melatih dan
menyelesaikan sukakan pencapaian, membuat kebajikan kepada
masalah sosial. ekstrovert dan bijak orang lain.
berkomunikasi. Contoh : Pengarah Syarikat

1. Sediakan telefon bimbit
2. Masuk ke laman KAHOOT
3. Taip NO MASUK YANG DI BERI

4. Daftar nama di KAHOOT

5. MULA MENJAWAB…

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN

• Mendapatkan gambaran • Memahami tujuan mereka
belajar dan mengetahui
tentang perkembangan kemajuan pembelajaran mereka
murid
• Menilai keberkesanan PdP • Meningkatkan motivasi dan
• Membantu memperbaiki PdP keyakinan diri
• Membantu perancangan tindakan
susulan • Mendapat maklumbalas tentang
tindak susul yang perlu
dilakukan

38

LATIHAN DALAM KUMPULAN
(PROFESSIONAL
JUDGEMENT)

KEPUTUSAN HASIL ‘PROFESSIONAL JUDGEMENT’
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Situasi:
Empat orang guru sedang membincangkan perihal murid B yang di ajar bersama-sama

Rumusan Pentaksiran Bilik Darjah:
Tahap Pencapaian : 4
Secara keseluruhannya, murid ini bijak dan pandai kerana mempunyai kemahiran sedia ada
yang dapat diaplikasikan dalam kelas mengikut situasi. Murid ini juga berjaya mengatasi
Penguasaan Tahap Minimum (PTM) kerana kesemua mata pelajaran terasnya lulus, malah
ada yang cemerlang. Namun begitu, murid ini tidak dapat menjadi role model kepada
murid lain kerana sikap culasnya serta suka bermain semasa sesi pembelajaran berlaku di
dalam kelas. Berdasarkan pertimbangan profesional, justifikasi telah dibuat dan mengambil
kira perkara berikut;

1. PdPc guru mengikut MP perlu menarik minat murid
2. PdPc guru perlu mengambilkira pengetahuan sedia ada dan pengajaran perlu

dipelbagaikan mengikut aras murid (Pembelajaran Terbeza)
3. Kepelbagaian kecerdasan murid perlu selari dengan teknik pengajaran guru
4. Penerapan nilai murni dalam pdpc perlu diperhebatkan.

Oleh yang demikian, murid diberi Tahap Penguasaan 4 secara keseluruhan kerana murid
berkemahiran secara sistematik dan hanya perlu bimbingan dan aktiviti pengayaan yang
menarik daripada PdPc guru.

PELAPORAN PROFIL
MURID

PELAPORAN PROFIL MURID

Pentaksiran PBD PP PAJSK PAJSK PPsi
Berasaskan (PS) (PT3) • •
Sekolah (PBS)
UPSR KOKU SEGAK
Peperiksaan
SPPK Pusat(PeP)

SPM

PROFIL MURID

TRANSFORMASI PELAPORAN
PERKEMBANGAN MURID

TUJUAN

MURID GURU IBU BAPA SEKOLAH

• mengenal diri dan • mengenal diri dan • mengetahui apa • menggunakan
potensi untuk potensi murid yang dikuasai oleh maklumat Profil Murid
diperkembangkan anak-anak untuk membangunkan
• memberi fokus dan potensi dan
• tahu dengan jelas maklum balas • menggilap potensi keupayaan murid.
apa yang perlu kaedah pengajaran anak-anak
dikuasai melalui dan pembelajaran
maklum balas guru kepada murid

• memperlengkapkan
diri dengan
pengetahuan dan
kemahiran yang
diperlukan pada
masa kini dan
hadapan

PELAPORAN PROFIL MURID

Pelaporan pentaksiran yang
memperihalkan perkembangan dan
pencapaian murid secara
keseluruhan. Pelaporan ini berbentuk
one-page reporting iaitu pelaporan
ringkas, padat dan jelas.

PROFIL MURID TAHUN 6

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) PeP PEPERIKSAAN PUSAT UPSR
(UPSR)

Inventori Kecerdasan Pelbagai MP BM BM BI BI MT SN MTM
(IKeP) (Pem) (Pen) (Pem) (Pen)

KONSTRUK SKOR Gred A B AACB 6
MTM: Melepasi Tahap Minimum
Verbal Linguistik 30 PPsi PBD
SEGAK
Visual Ruang 40

Logik Matematik 30 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH (PBD)

Muzik 40 TAHAP STANDARD
1
Naturalis 70 2 Tahu
3 Tahu dan Faham
Kinestetik 70 Tahu, Faham dan Boleh Buat
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Interpersonal 50 KOKU Beradab (nilai peribadi - norma
5 kehidupan)
Intrapersonal 90 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6 Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Eksistensial 90 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Mithali (role model)

PAJSK: SEGAK

PERKARA GRED PAJSK: KOKURIKULUM

Kecergasan Fizikal B (Cergas) GRED : 70 / 7 / B

Indeks Jisim Badan (BMI) 18.1 (Normal) (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.

PROFIL MURID TAHUN 6

PENTAKSIRAN PSKIKeOceMnETdReIKru(PnPsgi)an LM gambaran PeP PEPERIKSAAN PUSAT UPSR
Inventori KecPeerdnacsaanpaPeialbnagMaiatematik sederhana (UPSR)

(IKeP) MP BM BM BI BI MT SN MTM
(Pem) (Pen) (Pem) (Pen)

KONSTRUK SKOR Gred A B AACB 6
Verbal Linguistik 30 MTM: Melepasi Tahap Minimum
PPsi PBD
KOKU
Visual Ruang 40

Logik Matematik 30 TAFSIRAN TUMP UyMaBnTIAgLIHKbADaPAiPkREJsNAeGHlUa(APraBSADs)APNePnEcNaTpAaKSiaIRnAN

Muzik 40 TAHAP MTM (setelah melalui
STANDARD
1 TahPuerbincangan Profesional)
Naturalis 70

Kinestetik 70 2 Tahu dan Faham
Interpersonal 50
SEGAK 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan

4 Beradab (nilai peribadi - norma

Intrapersonal 90 kehidupan)
Eksistensial
Kecenderungan Kinestatik relevan 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
deng9a0n pencapaian PAJSK-KOKU Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Mithali (role model)

PAJSK: SEGAK Petunjuk:
- Perkembangan & Kecenderungan murid
PERKARA GRED PAJSK: KOKURIKULUM
yang ideal
Kecergasan Fizikal B (Cergas) - Perkembangan & Kecenderungan murid ini GRED : 70 / 7 / B

Indeks Jisim Badan (BMI) 18.1 (Normal) TK & BMI relevan dengan keaktifan (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.

PROFIL MURID TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN PUSAT PT3

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK IKP PP (PT3) MP BM BM BI BI MT SC
(L) (P) (L) (P) B

Inventori Kecerdasan Pelbagai GRED A A A BA 11
(IKP) MP SEJ GEO KH PAI BAK
GRED A A A AA
KONSTRUK SKOR

Verbal Linguistik 85 Melepasi Tahap Minimum (MTM)

Visual Ruang 75 IMK
PBD
Logik Matematik 75 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH (PBD)

Muzik 65 TAHAP STANDARD
1
Naturalis 60 2 Tahu
3 Tahu dan Faham
Kinestetik 70 Tahu, Faham dan Boleh Buat
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Interpersonal 75 SEGAK KOKU Beradab (nilai peribadi - norma
5 kehidupan)
Intrapersonal 85 PAJSK: SEGAK Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6 Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Eksistensial 90 PERKARA GRED Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Mithali (role model)
Kecergasan Fizikal B (Cergas)

INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK) Indeks Jisim Badan (BMI) 22.2 (Normal)

Social 27 PAJSK: KOKURIKULUM

Investigat If 21 GRED : 60.73 / 6.3 / B

Artistik 18 (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.

PROFIL MURID TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN PUSAT PT3

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK IKP PP (PT3) MP BM BM BI BI MT SC
(L) (P) (L) (P) B

Inventori Kecerdasan Pelbagai GRED A A A BA 11
(IKP) MP SEJ GEO KH PAI BAK
GRED A A A AA
KONSTRUK SKOR

Verbal Linguistik 85 Melepasi Tahap Minimum (MTM)

Visual Ruang 75 IMK
PBD
Logik Matematik 75 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH (PBD)

Muzik 65 TAHAP STANDARD
1
Naturalis 60 2 Tahu
3 Tahu dan Faham
Kinestetik 70 Tahu, Faham dan Boleh Buat
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Interpersonal 75 SEGAK KOKU Beradab (nilai peribadi - norma
5 kehidupan)
Intrapersonal 85 PAJSK: SEGAK Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6 Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Eksistensial 90 PERKARA GRED Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Mithali (role model)
Kecergasan Fizikal B (Cergas)

INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK) Indeks Jisim Badan (BMI) 22.2 (Normal)

Social 27 PAJSK: KOKURIKULUM

Investigat If 21 Petunjuk: GRED : 60.73 / 6.3 / B
- Perkembangan & Kecenderungan murid
Artistik 18 (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
yang ideal Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.
- Perkembangan & Kecenderungan murid ini

SIMULASI PELAPORAN PROFIL MURID


Click to View FlipBook Version