The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Haji_Mohd_Asri, 2019-12-04 19:57:00

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

SUMBER : PPPM 2020~2025

Keywords: PENTAKSIRAN

KERANGKA KONSEP PAK21 Pengenalan

KOMUNIKASI KOLABORATIF PEMIKIRAN KRITIS KREATIVITI NILAI MURNI & ETIKA

KURIKULUM

PENTAKSIRAN MURID

PEMBELAJARAN PEDAGOGI

• Berterusan dan
menyeluruh

• Pentaksiran sebagai
pembelajaran
(assesment as learning)

• Pentaksiran untuk
pembelajaran
(assessment for learning)

• Pentaksiran tentang

pembelajaranPENTAKSIRAN

(assessment of learning)

EVOLUSI PELAKSANAAN KURIKULUM MENENGAH DAN RENDAH Kurikulum

KURIKULUM KBSR KURIKULUM KSSR RENDAH
BERSEPADU (SEMAKAN) STANDARD (SEMAKAN
SEKOLAH RENDAH SP DAN HSP SEKOLAH RENDAH
2017)
(KBSR) (KSSR) DSKP
• SUKATAN DOKUMEN
PELAJARAN (SP) STANDARD
• HURAIAN KURIKULUM DAN
SUKATAN PENTAKSIRAN

PELAJARAN (HSP) (DSKP)

1989 1993 2003 2011 2017

KURIKULUM KBSM KURIKULUM MENENGAH
BERSEPADU (SEMAKAN) STANDARD
SP DAN HSP SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH
MENENGAH
(KSSM)
(KBSM) DSKP
SP DAN HSP

MERUNGKAI KURIKULUM (Unpacking the Curriculum) Kurikulum

Menyusun semula Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi ke dalam RPT dan
RPH mengikut keupayaan murid semasa pelaksanaan PdP
dengan menggunakan pedagogi yang bersesuaian bagi

mencapai objektif pembelajaran

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1999 : KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3) – 9 Mac 1999

PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
• Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) : Mengandungi secara ringkas isi

pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan
• Rancangan Pelajaran Harian (RPH) : Merupakan terjemahan RPT yang

mengandungi maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai

objektif (aktiviti) dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai (refleksi)

PROSES MERUNGKAI KURIKULUM Kurikulum

1 2 3

FAHAMI DSKP RANCANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)
PELAJARAN
• Standard TAHUNAN (RPT) • Susun semula SK dan SP (pengetahuan,
Kandungan kemahiran, nilai) dengan objektif dan strategi
Pemetaan topik PdP
• Standard berdasarkan
Pembelajaran jumlah minggu • Aktiviti dan strategi PdP disesuaikan dengan
setahun kebolehan/keupayaan murid untuk mencapai
• Standard objektif
Prestasi
• Kaedah pentaksiran berdasarkan objektif

Pelaksanaan PdP &
Pentaksiran

Kurikulum

FAHAMI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

• • •

Penyataan spesifik tentang perkara Satu penetapan kriteria atau indikator Satu set kriteria yang menunjukkan
yang murid patut ketahui dan boleh kualiti pembelajaran dan pencapaian tahap-tahap penguasaan murid
yang boleh diukur bagi setiap standard
lakukan dalam suatu tempoh sebagai petunjuk bahawa sesuatu
persekolahan merangkumi aspek kandungan. perkara itu telah dikuasai.
pengetahuan, kemahiran dan nilai.

DSKP SEJARAH TINGKATAN 1

STANDARD 5.0 : KERAJAAN ALAM MELAYU STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
5.1 Murid boleh:
Kerajaan 5.1.1 Menjelaskan konsep Alam Melayu. PENGUASAAN
Alam 5.1.2 Menerangkan kewujudan kerajaan Alam Melayu.
Melayu 5.1.3 Memerihal kerajaan-kerajaan Alam Melayu yang 1 Mengetahui sejarah kerajaan Alam Melayu

KELOMPOK masyhur. 2 Mempamerkan kefahaman tentang sejarah
K5.1.5 Menghuraikan kepentingan kedudukan strategik yang kerajaan Alam Melayu

menyumbangkan kepada kemajuanse sebuah kerajaan. 3 Menggunakan pengetahuan sejarah
K5.1.6 Menerangkan kepentingan kebijaksanaan pemimpin tentang kerajaan Alam Melayu dalam
pelbagai situasi
untuk kemajuan negara.
4 Menganalisis maklumat berkaitan kerajaan
Alam Melayu

5 Membuat penilaian tentang sejarah
kerajaan Alam Melayu

6 Melahirkan idea yang berasas tentang
sejarah kerajaan Alam Melayu

Kurikulum

FAHAMI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

1

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
PENGUASAAN BERTUTUR
1.1 Mendengar, Murid boleh:
mengenal dan 1.1.1 Mendengar, mengenal pasti 1 Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat,
penyebut perkataan, dan penyebut perkataan, rangkai Sangat Terhad fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara
rangkai kata, istilah dan kata, istilah dan ungkapan dalam untuk menyampaikan maklumat, berbincang,
ungkapan serta intonasi pelbagai ujaran dengan betul dan berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu
ayat dalam pelbagai tepat. perkara menggunakan sebutan ang betul, ayat yang
ujaran. 1.1.2 Mendengar, mengenal pasti gramatis dan bertatasusila pada tahap sangat terhad
dan menuturkan ayat dalam
pelbagai ujaran dengan intonasi 2 Memberikan respons terhadap ujarnan, maklumat,
yang betul. Terhad fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara
untuk menyampaikan maklumat, berbincang,
1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan memahami 3 berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu
memahami perkataan, perkataan, rangkai kata, istilah dan Memuaskan perkara menggunakan sebutan ang betul, ayat yang
rangkai kata, istilah, ungkapan serta menggunakannya gramatis dan bertatasusila pada tahap tahap terhad
ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran dengan
dalam pelbagai ujaran. betul dan tepat mengikut konteks Memberikan respons terhadap ujarnan, maklumat,
secara bertatasusila. fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara
1.2.2 Mendengar dan memahami untuk menyampaikan maklumat, berbincang,
ayat majmuk serta berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu
menggunakannya dalam pelbagai perkara menggunakan sebutan ang betul, ayat yang
ujaran dengan betul dan tepat gramatis dan bertatasusila pada tahap memuaskan
mengikut konteks.

Kurikulum

FAHAMI DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

1

NOMBOR DAN OPERASI DSKP MATEMATIK TINGKATAN 1
1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
1.4.1 Menyatakan kombinasi 8 ialah 7 dan 1, 6 dan 2, 5 TAHAP TAFSIRAN
1.4 Kombinasi nombor satu digit dan 3, 4 dan 4.
nombor Kombinasi melibatkan dua PENGUASAAN
1.5.1 Membilang nombor nombor.
1.5 Rangkaian 1.5.2 Melengkapkan sebarang 1 Menyatakan
nombor Membilang satu-satu, dua- sebarang nombor
rangkaian nombor dua, lima-lima, sepuluh- hingga 100.
1.6 Nilai tempat sepuluh dan empat-empat
1.6.1 Menyatakan nilai tempat secara tertib menaik dan 2 Menentukan nilai
1.7 Menganggar dan nilai digit bagi sebarang menurun dengan nombor dan
nombor menggunakan pelbagai menyusun nombor
objek, gambar dan garis dalam tertib.
1.7.1 Memberi anggaran nombor.
bilangan objek yang 3 Menganggar dan
munasabah Menggunakan pelbagai membundar
perwakilan nilai tempat dan sebarang nombor.
abakus 4:1 bagi Melengkapkan
menyatakan nilai tempat rangkaian dan pola
dan nilai digit. nombor.

Kurikulum

CONTOH RPH SECARA MODULAR

Menggabungkan dua atau lebih standard kandungan dan standard pembelajaran
dalam RPH yang disusun secara sistematik dengan pelbagai strategi PdP dan fleksibel

Mata Pelajaran Sejarah
Tajuk Rakyat Malaysia
Standard 10.2 Negara Malaysia
Kandungan 11.1 Kita Rakyat Malaysia
11.3 Perayaan Masyarakat di Malaysia
Standard
Pembelajaran 10.2.5 Menyatakan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia
11.1.1 Menyatakan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia
11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat di Malaysia
K 11.1.6 Menyatakan kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan

etnik sebagai asas perpaduan negara

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. Menyenaraikan dua keunikan warisan sejarah bagi 5 negeri terdapat di Malaysia.
2. Menamakan lima kaum dan etnik di Malaysia.
3. Menceritakan perayaan bagi lima kaum dan etnik di Malaysia.
4. Menjelaskan dua kepentingan mengamalkan sikap hormat dan berhemah dalam

kehidupan.

Kurikulum

CONTOH RPH SECARA MODULAR

Menggabungkan dua atau lebih standard kandungan dan standard pembelajaran
dalam RPH yang disusun secara sistematik dengan pelbagai strategi PdP dan fleksibel

Aktiviti 1. Murid dipilih untuk menceritakan satu keistimewaan negeri yang biasa dilawati dan
Refleksi dibimbing untuk mengenal pasti keistimewaan negeri yang dinyatakan (pakaian, makanan,
lokasi dan lain-lain). Guru bersoaljawab dengan murid tentang keistimewaan negeri-negeri
yang dipilih.

2. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan untuk berbincang :
i. Kumpulan 1: Keistimewaan negeri dari aspek sejarah
ii. Kumpulan 2: 5 kaum atau etnik yang terdapat di Malaysia
iii. Kumpulan 3: Perayaan yang dirayakan oleh kaum-kaum di Malaysia.

3. Setiap kumpulan diminta untuk menghasilkan satu peta pemikiran tentang tugasan dan
ditampal di sudut kelas mengikut stesen masing-masing untuk aktiviti Gallery Walk.

4. Guru bersoal jawab dan berbincang dengan murid berkaitan keunikan warisan negeri,
kaum dan etnik serta perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia.

1. 30/35 murid dapat menyenaraikan 2 keunikan warisan sejarah bagi 5 negeri di Malaysia.
2. 35/35 murid dapat menamakan 5 kaum dan etnik di Malaysia.
3. 5/5 murid yang dipilih dapat menceritakan perayaan bagi 5 kaum dan etnik di Malaysia.
4. 35/35 murid dapat menjelaskan 2 kepentingan mengamalkan sikap hormat dan berhemah

dalam kehidupan. Beri beberapa contoh lain

TINDAKAN SEKOLAH Kurikulum

Pengetua / Guru Kanan Mata Pelajaran / Guru
Guru Besar (PGB) / Ketua Panitia

Penolong Kanan Mata Pelajaran

• Memastikan penyebaran • Menyediakan perancangan • Menghadiri LDP/PLC di peringkat
maklumat yang tepat melalui LDP/PLC peringkat sekolah sekolah bagi memahami dan
mesyuarat kurikulum/LDP/PLC menghayati DSKP
• Mengadakan LDP/PLC
• Memastikan tahap kepada ahli-ahli panitia dan • Melaksanakan PdPc
pemahaman yang tinggi merekod aktiviti yang berdasarkan kandungan DSKP
dalam kalangan Guru Kanan dijalankan
Mata Pelajaran/ Ketua Panitia • Melakukan semakan kendiri (self-
• Memastikan tahap check) dan semakan
• Melaksanakan intervensi pemahaman ahli-ahli panitia
kepada Guru Kanan Mata rakan sekerja (peer-check)
pelajaran dan Ketua Panitia • Melaksanakan intervensi
yang belum menguasai DSKP kepada ahli-ahli panitia yang • Membudayakan amalan
belum menguasai DSKP merungkai kurikulum (unpacking
• Menjadi role model dalam the curriculum) menerusi
aspek PdPc perkongsian amalan terbaik


Pentaksiran

• Sistem Pentaksiran
Pendidikan Kebangsaan
(SPPK)

• Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS)

• Pelaporan Profil Murid

Pentaksiran

SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (SPPK)

Pentaksiran yang selari dengan konsep kurikulum dan pedagogi PAK21

Berasaskan Ditetapkan oleh
standard, fleksibel Lembaga
& seimbang Peperiksaan

SPPK

Bersifat holistik Dilaksanakan melalui
Peperiksaaan Pusat (PeP) dan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pentaksiran

PELAKSANAAN SPPK

Pentaksiran PBD PP PAJSK PAJSK PPsi
Berasaskan (PS) (PT3) • •
Sekolah (PBS)
KOKU SEGAK
Peperiksaan
SPPK Pusat(PeP)

UPSR SPM

Pentaksiran

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

APA

PBS adalah pentaksiran yang bersifat holistik dan selaras dengan
kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu menilai aspek:

Kognitif Afektif Psikomotor

PELAKSANAAN UPSR PT3 SPM,STPM

Tahun 1 Pasca 9 tahun

Fasa Awal: 9 tahun Fokus kepada elemen
kecemerlangan berorientasikan
Fokus kepada elemen pembinaan akademik.
Kemahiran, pengetahuan, sahsiah
dan nilai-nilai murni.

Pentaksiran

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

ISU PELAKSANAAN

• Ketidakjelasan • Ketidakjelasan konsep Salah tafsir SP LP
konsep & & pelaksanaan PBS Bil. 1/2014
pelaksanaan
• Ketirisan maklumat PBS
• Kecelaruan • Proses penjaminan
pelaksanaan
kualiti tidak konsisten

PBS kena buat lagi ke?
PT3 kan dah ada?

Pentaksiran

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

APA

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah satu pentaksiran yang dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah.

BAGAIMANAKAH PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DINILAI?

Perkembangan pembelajaran murid dalam PBD dinilai berdasarkan
Tahap Penguasaan murid dengan menggunakan pendekatan
pertimbangan profesional (professional judgement) guru melalui
pentaksiran formatif dan sumatif.

Pentaksiran

PERTIMBANGAN PROFESIONAL

Mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman
berdasarkan dokumen pentaksiran dan data pencapaian murid secara
beretika untuk membuat keputusan mengenai tahap penguasaan murid.

Berdasarkan The College’s Working Definition of Professional Judgment

Guru berpengetahuan ELEMEN UTAMA Guru bertanggungjawab
dalam bidang akademik melaksanakan pentaksiran
dan praktikal proses PdP PENGETAHUAN TANGGUNGJAWAB dengan cekap dan
dan pentaksiran PROFESIONAL sistematik

Dokumen pentaksiran INPUT MURID PERTIMBANGAN Guru menggunakan input
dan data pencapaian profesional dalam interaksi
murid PROFESIONAL dengan murid

PENGALAMAN

Pentaksiran

TAHAP PENGUASAN PBD & TAFSIRAN

3 45 6

1 2 Tahu, Faham Tahu, Faham Tahu, Faham Tahu, Faham
dan Boleh dan Boleh dan Boleh dan Boleh
Tahu Tahu dan Buat Buat dengan Buat dengan Buat dengan
Faham Beradab Beradab Beradab
Murid tahu Murid Terpuji Mithali
perkara asas Murid menggunakan Murid
atau boleh menunjukkan pengetahuan melaksanakan Murid Murid berupaya
melakukan kefahaman untuk untuk sesuatu melaksanakan menggunakan
kemahiran asas menukar bentuk melaksanakan kemahiran sesuatu pengetahuan dan
atau memberi komunikasi atau sesuatu dengan beradab kemahiran pada kemahiran sedia ada
respons terhadap menterjemah kemahiran pada iaitu mengikut situasi baharu untuk digunakan
perkara yang serta suatu situasi. prosedur atau dengan pada situasi baharu
asas. menjelaskan apa secara sistematik. mengikut secara sistematik,
yang telah prosedur atau bersikap positif, kreatif
dipelajari. secara sistematik dan inovatif serta
serta tekal dan boleh dicontohi.
bersikap positif.

Pentaksiran

PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN PBD

Penentuan tahap penguasaan memerlukan pertimbangan profesional
guru dengan mengambil kira perkara – perkara berikut:

Pencapaian tahap penguasaan bagi setiap kelompok
Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP)
dengan merujuk Standard Prestasi (SPi)

Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai

Perkembangan holistik dari segi perubahan tingkah laku,
pengetahuan, kemahiran dan nilai

Pentaksiran

PENETAPAN TAHAP PENGUASAAN PBD

Guru mata pelajaran Guru kelas dan guru mata Perbincangan ini dikira
memberi satu nilai tahap pelajaran berbincang sebagai Latihan Dalam
Perkhidmatan dengan
penguasaan murid untuk menentukan SATU tempoh 2 jam maksimum
berdasarkan pengalaman tahap penguasaan murid
bagi setiap sesi.
bersama-sama murid menggunakan Tafsiran
dalam proses PdP. Tahap Penguasaan secara

persetujuan bersama-
sama.

Pentaksiran

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI,
SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

PAJSK Pentaksiran Kokurikulum (KOKU)

Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)

Pentaksiran

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI,
SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

DEFINISI

“Kegiatan Kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang
dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid
peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.

(Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997)

Pentaksiran

PAJSK - KOKURIKULUM

PELAKSANAAN SKOR

• Aktiviti kokurikulum merangkumi: 70 / 7.00 / B GRED SKOR
• kelab/persatuan, SKOR KEPADA 100 MARKAH
• badan beruniform, A 80-100
• sukan dan permainan, 70 / 7.00 / B SKOR 10% B 60-79.9
• ekstra kurikulum. C 40-59.9
70 / 7.00 / B GRED D 20-39.9
• Pencapaian diukur berdasarkan purata E 0-19.9
skor markah dalam dua bidang terbaik TL Tidak Laksana
(kokurikulum) dan dicampurkan markah
ekstra kurikulum untuk mendapatkan 70 / 7.00 / B
Gred Pencapaian murid. Aktif, komited dan menunjukkan minat yang

• Skor pencapaian murid memuaskan dalam aktiviti yang disertai.
dipersembahkan secara kumulatif
sepanjang persekolahan murid
mengikut peringkat:
• Sekolah rendah – Tahap 2
• Sekolah menengah –
Tingkatan 1 hingga 5

Pentaksiran

PAJSK - SEGAK SKOR

DEFINISI KECERGASAN FIZIKAL

SEGAK adalah satu bateri A Kecergasan Sangat Tinggi
ujian standard kecergasan B Kecergasan Tinggi
fizikal bagi mengukur tahap C Cergas
kecergasan fizikal murid D Kurang Cergas
berumur antara E Tidak Cergas
9 hingga 17 tahun F Tidak Melengkapkan Ujian SEGAK
berdasarkan kesihatan.
Murid berkeperluan khas
dikecualikan. Pencapaian
murid dilapor berdasarkan
tahap kecergasan fizikal
dan Indeks Jisim Badan.

Pentaksiran

PAJSK - SEGAK

INSTRUMEN SEGAK

1 2 3 4 5

Indeks Jisim Ujian Naik Turun Ujian Tekan Tubi Ujian Ringkuk Ujian
Badan Bangku Tiga (3) (murid lelaki) Tubi Separa Jangkauan
(Body Mass minit atau Tekan Tubi Melunjur
Index – BMI) Ubah Suai
(murid
perempuan)

Pentaksiran

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

PPsi Tahun 6

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)

• INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKP)
• INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)

Tingkatan 3

Pentaksiran

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

• Kaedah sistematik untuk mengumpul Tahun 6
maklumat yang dapat
menggambarkan ciri, attribut atau tret INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
psikologi seseorang.
• INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKP)
• mengenal pasti kecerdasan, potensi • INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)
dan kecenderungan murid
berdasarkan sembilan konstruk. Tingkatan 3

KONSTRUK
1. Verbal Linguistik
2. Visual Ruang
3. Logik Matematik
4. Muzik
5. Naturalis
6. Kinestetik
7. Interpersonal
8. Intrapersonal
9. Eksistensial

Pentaksiran

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI
(IKeP/IKP)

PENERANGAN KONSTRUK

VERBAL LINGUISTIK VISUAL RUANG LOGIK MATEMATIK MUZIK NATURALIS

Keupayaan Bukan verbal (pintar Keupayaan Keupayaan Keupayaan
seseorang individu visual dan ruang): seseorang individu seseorang individu seseorang individu
menggunakan Keupayaan menggunakan menghargai, mengenal pasti,
bahasa, memahami seseorang individu nombor dalam menghayati dan menghargai alam
maklumat dan mengguna, kehidupan seharian menggubah lagu. semulajadi.
memberi respon menganggar dan untuk membuat
dalam pelbagai mengintepretasi penyelesaian secara
bentuk set komunikasi. ruang. logikal.

KINESTETIK INTERPERSONAL INTRAPERSONAL EKSISTENSIAL

Jasmani (pintar Keupayaan Keupayaan Peka dan
jasmani): keupayaan seseorang individu seseorang individu berkebolehan
seseorang individu berkomunikasi, memahami dan membincangkan hal-
mengawal dan dan bekerjasama menilai kekuatan hal kewujudan seperti
memahami dengan orang lain. kelemahan, bakat mencari makna
pergerakan tubuh. dan minat kendiri. dalam kehidupan.

Pentaksiran

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI
(IKeP/IKP) - CONTOH

OPERASI DAN SKOR

EKSISTENSIAL Kecerdasan wujudan ialah Tinggi Individu ini mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam
keupayaan atau kebolehan 75%-100% keupayaan atau kebolehan untuk memahami dan
untuk memahami dan menimbang tara perkara-perkara berunsur falsafah
menimbang tara perkara- Sederhana yang berkaitan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk.
perkara berunsur falsafah 50%-74%
yang berkaitan dengan Individu ini mempunyai kecerdasan yang sederhana
kewujudan Tuhan dan fitrah Rendah dalam keupayaan atau kebolehan untuk memahami
makhluk (manusia, haiwan, 0%-49% dan menimbang tara perkara-perkara berunsur falsafah
tumbuhan, alam semesta, dll) yang berkaitan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk.
berkaitan kehidupan, tujuan
dan kematian. Individu ini mempunyai kecerdasan yang rendah dalam
keupayaan atau kebolehan untuk memahami dan
Tokoh: Socrates, Dr Zakir Naik menimbang tara perkara-perkara berunsur falsafah
dan Mother Theresa yang berkaitan kewujudan Tuhan dan fitrah makhluk.

Kerjaya: Imam, pemimpin dan
ahli agama.

PERATUS SKOR 75% – 100% 50% - 74% 0% - 49%
INTEPRESTASI Tinggi Sederhana Rendah

Pentaksiran

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKP)

Mengenal pasti kecerdasan, potensi dan kecenderungan
murid berdasarkan sembilan konstruk

PPsi KONSTRUK 4. Muzik 7. Interpersonal
1. Verbal Linguistik 5. Naturalis 8. Intrapersonal
Tingkatan 3 2. Visual Ruang 6. Kinestetik 9. Eksistensial
3. Logik Matematik

INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)

Mengenal pasti kecenderungan minat kerjaya murid

KOD IMK 3. Artistik (A) 5. Enterprising (E)
1. Realistik (R) 4. Sosial (S) 6. Konvensional (K)
2. Investigatif (I)

Pentaksiran

INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK)

PENERANGAN KONSTRUK

REALISTIK (R) INVESTIGATIF (I) ARTISTIK (A) KOD INTERPRETASI
IMK
Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan
berfokus kemahiran yang memerlukan yang memerlukan daya Persekitaran pekerjaan yang
praktikal dan mekanikal. kemahiran menyelidik dan intuisi yang tinggi, melibatkan pentadbiran dan
menganalisis. Sesuatu ekspresif, original, S pengurusan, perniagaan dan
yang bersifat saintifik, bebas, kreatif, inovatif keusahawanan.
intelektual, dan dan artistik. Contoh : Pegawai
mementingkan ketepatan. Perhubungan Awam
KONVENSIONAL (K)
SOSIAL (S) ENTERPRISING (E) Persekitaran pekerjaan yang
Persekitaran pekerjaan memerlukan daya intuisi
Persekitaran pekerjaan Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur A yang tinggi, ekspresif, original,
yang melibatkan interaksi, kerjasama, yang melibatkan data, bebas, kreatif, inovatif dan
pentadbiran dan kolaborasi, saling nombor, dan kerja-kerja artistik.
pengurusan, perniagaan membantu, melatih dan perkeranian. Contoh : Artis
dan keusahawanan. membuat kebajikan
Mempunyai kemahiran kepada orang lain. Persekitaran pekerjaan
berinteraksi dan Individu boleh interaksi, kerjasama,
berkomunikasi, suka mempengaruhi, E kolaboratif, saling
membantu, dan memanipulasi, optimistik, membantu, melatih dan
menyelesaikan sukakan pencapaian, membuat kebajikan kepada
masalah sosial. ekstrovert dan bijak orang lain.
berkomunikasi. Contoh : Pengarah Syarikat

Pentaksiran

PEPERIKSAAN PUSAT (PeP)

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)

Peperiksaan untuk menentukan tahap pencapaian murid sekolah rendah di Tahun Enam.

Pencapaian murid dalam UPSR GRED TAHAP
tidak dilaporkan LULUS atau PENCAPAIAN
GAGAL sebaliknya pencapaian A
dilaporkan sebagai Melepasi B Melepasi Tahap
Tahap Minimum atau Belum C Minimum
Melepasi Tahap Minimum D

E Belum Melepasi
Tahap Minimum

Pentaksiran

PENTAKSIRAN PUSAT (PP)

PP adalah pelengkap kepada Pentaksiran Bilik Darjah, pencapaian murid dalam
sesuatu mata pelajaran ditaksir secara sumatif untuk melihat penguasaan dan
keupayaan intelek mereka di akhir satu program pembelajaran.

GRED TAHAP PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA (PT3)
PENCAPAIAN
A • Ditadbir, diperiksa, direkod pada peringkat
B Melepasi Tahap sekolah oleh guru berdasarkan peraturan
C Minimum pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis
D panduan, peraturan penskoran dan pengredan
E yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

F Belum Melepasi • Mencakupi skop sukatan pelajaran dari
Tahap Minimum Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.

• Melapor pencapaian murid sama ada Melepasi
Tahap Minimum atau Belum Melepasi Tahap
Minimum.

Pentaksiran

PELAPORAN PROFIL MURID

Pentaksiran PBD PP PAJSK PAJSK PPsi
Berasaskan (PS) (PT3) • •
Sekolah (PBS)
UPSR KOKU SEGAK
Peperiksaan
SPPK Pusat(PeP)

SPM

PROFIL MURID

Pentaksiran

TRANSFORMASI PELAPORAN
PERKEMBANGAN MURID

Pentaksiran

TUJUAN

MURID GURU IBU BAPA SEKOLAH

• mengenal diri dan • mengenal diri dan • mengetahui apa • menggunakan
potensi untuk potensi murid yang dikuasai oleh maklumat Profil Murid
diperkembangkan anak-anak untuk membangunkan
• memberi fokus dan potensi dan
• tahu dengan jelas maklum balas • menggilap potensi keupayaan murid.
apa yang perlu kaedah pengajaran anak-anak
dikuasai melalui dan pembelajaran
maklum balas guru kepada murid

• memperlengkapkan
diri dengan
pengetahuan dan
kemahiran yang
diperlukan pada
masa kini dan
hadapan

Pentaksiran

PELAPORAN PROFIL MURID

Pelaporan pentaksiran yang
memperihalkan perkembangan dan
pencapaian murid secara
keseluruhan. Pelaporan ini berbentuk
one-page reporting iaitu pelaporan
ringkas, padat dan jelas.

PROFIL MURID TAHUN 6 Pentaksiran

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) PeP PEPERIKSAAN PUSAT UPSR
(UPSR)

Inventori Kecerdasan Pelbagai MP BM BM BI BI MT SN MTM
(IKeP) (Pem) (Pen) (Pem) (Pen)

KONSTRUK SKOR Gred A B AACB 6
MTM: Melepasi Tahap Minimum
Verbal Linguistik 30 PPsi PBD
SEGAK
Visual Ruang 40

Logik Matematik 30 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH (PBD)

Muzik 40 TAHAP STANDARD
1
Naturalis 70 2 Tahu
3 Tahu dan Faham
Kinestetik 70 Tahu, Faham dan Boleh Buat
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Interpersonal 50 KOKU Beradab (nilai peribadi - norma
5 kehidupan)
Intrapersonal 90 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6 Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Eksistensial 90 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Mithali (role model)

PAJSK: SEGAK

PERKARA GRED PAJSK: KOKURIKULUM

Kecergasan Fizikal B (Cergas) GRED : 70 / 7 / B

Indeks Jisim Badan (BMI) 18.1 (Normal) (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.

PROFIL MURID TAHUN 6 Pentaksiran

PENTAKSIRAN PSKIKeOceMnETdReIKru(PnPsgi)an LM gambaran PeP PEPERIKSAAN PUSAT UPSR
Inventori KecPeerdnacsaanpaPeialbnagMaiatematik sederhana (UPSR)

(IKeP) MP BM BM BI BI MT SN MTM
(Pem) (Pen) (Pem) (Pen)

KONSTRUK SKOR Gred A B AACB 6
Verbal Linguistik 30 MTM: Melepasi Tahap Minimum
PPsi PBD
KOKU
Visual Ruang 40

Logik Matematik 30 TAFSIRAN TUMP UyMaBnTIAgLIHKbADaPAiPkREJsNAeGHlUa(APraBSADs)APNePnEcNaTpAaKSiaIRnAN

Muzik 40 MTM (setelah melalui
TAHAP STANDARD
1 TahPuerbincangan Profesional)
Naturalis 70

Kinestetik 70 2 Tahu dan Faham
Interpersonal 50
SEGAK 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan

4 Beradab (nilai peribadi - norma

Intrapersonal 90 kehidupan)
Eksistensial
Kecenderungan Kinestatik relevan 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
deng9a0n pencapaian PAJSK-KOKU Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Mithali (role model)

PAJSK: SEGAK Petunjuk:
- Perkembangan & Kecenderungan murid
PERKARA GRED PAJSK: KOKURIKULUM
yang ideal
Kecergasan Fizikal B (Cergas) - Perkembangan & Kecenderungan murid ini GRED : 70 / 7 / B

Indeks Jisim Badan (BMI) 18.1 (Normal) TK & BMI relevan dengan keaktifan (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.

PROFIL MURID TINGKATAN 3 Pentaksiran

PENTAKSIRAN PUSAT PT3

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK IKP PP (PT3) MP BM BM BI BI MT SC
(L) (P) (L) (P) B

Inventori Kecerdasan Pelbagai GRED A A A BA 11
(IKP) MP SEJ GEO KH PAI BAK
GRED A A A AA
KONSTRUK SKOR

Verbal Linguistik 85 Melepasi Tahap Minimum (MTM)

Visual Ruang 75 IMK
PBD
Logik Matematik 75 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH (PBD)

Muzik 65 TAHAP STANDARD
1
Naturalis 60 2 Tahu
3 Tahu dan Faham
Kinestetik 70 Tahu, Faham dan Boleh Buat
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Interpersonal 75 SEGAK KOKU Beradab (nilai peribadi - norma
5 kehidupan)
Intrapersonal 85 PAJSK: SEGAK Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6 Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Eksistensial 90 PERKARA GRED Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Mithali (role model)
Kecergasan Fizikal B (Cergas)

INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK) Indeks Jisim Badan (BMI) 22.2 (Normal)

Social 27 PAJSK: KOKURIKULUM

Investigat If 21 GRED : 60.73 / 6.3 / B

Artistik 18 (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.

PROFIL MURID TINGKATAN 3 Pentaksiran

PENTAKSIRAN PUSAT PT3

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK IKP PP (PT3) MP BM BM BI BI MT SC
(L) (P) (L) (P) B

Inventori Kecerdasan Pelbagai GRED A A A BA 11
(IKP) MP SEJ GEO KH PAI BAK
GRED A A A AA
KONSTRUK SKOR

Verbal Linguistik 85 Melepasi Tahap Minimum (MTM)

Visual Ruang 75 IMK
PBD
Logik Matematik 75 TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH (PBD)

Muzik 65 TAHAP STANDARD
1
Naturalis 60 2 Tahu
3 Tahu dan Faham
Kinestetik 70 Tahu, Faham dan Boleh Buat
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Interpersonal 75 SEGAK KOKU Beradab (nilai peribadi - norma
5 kehidupan)
Intrapersonal 85 PAJSK: SEGAK Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
6 Beradab Terpuji (tertib boleh membantu)
Eksistensial 90 PERKARA GRED Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan
Beradab Mithali (role model)
Kecergasan Fizikal B (Cergas)

INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK) Indeks Jisim Badan (BMI) 22.2 (Normal)

Social 27 PAJSK: KOKURIKULUM

Investigat If 21 Petunjuk: GRED : 60.73 / 6.3 / B
- Perkembangan & Kecenderungan murid
Artistik 18 (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang
yang ideal Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.
- Perkembangan & Kecenderungan murid ini


Rumusan

Rumusan

RUMUSAN

2020Menjelang tahun

semua sekolah telah membudayakan Pembelajaran Abad ke-21

FAHAM

PEMBUDAYAAN
PAK21

KONGSI LAKSANA

AMAL

Tan Sri Dr. Khair Mohamad Yusof,
KPPM

Pembelajaran Abad ke-21 bukan setakat merujuk kepada
penggunaan gajet, perkakasan dan perisian terkini teknologi ICT

di dalam bilik darjah. Sebenarnya Pembelajaran Abad ke-21
bermaksud guru menggunakan kaedah PdP berpusatkan murid

(student-centred) serta menekankan elemen membina
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam diri murid.

Sumber: Majalah Pendidik, November 2016


Click to View FlipBook Version