The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Pengurusan SMKSH (SSN) Tahun 2020 - Guru

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SMK Syed Hassan, 2019-12-16 23:25:27

Buku Pengurusan SMKSH (SSN) Tahun 2020 - Guru

Buku Pengurusan SMKSH (SSN) Tahun 2020 - Guru

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

“It All Begins Here” 0

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

ISI KANDUNGAN

BIL. PERKARA MUKA SURAT

1. UMUM 2
1.1 Maklumat Peribadi 3
1.2 Harapan Dan Hala Tuju Pengarah Pendidikan Perlis 4
1.3 Cetusan Minda Pengetua 5
1.4 Visi, Misi dan Piagam Pelanggan 6
1.5 Arahan Menjalankan Tugas dan Aku Janji 8
1.6 Panduan Am Guru dan Staf 16
1.7 Kalendar 2020 17
1.8 Hari Kelepasan Persekutuan dan Negeri 18
1.9 Jadual Pembayaran Gaji 19
1.10 Penggal Persekolahan Tahun 2020 20
1.11 Maklumat Asas Sekolah 21
1.12 Senarai Nama Guru dan Staf Anggota Kumpulan Pelaksana 23
1.13 Guru Bertugas Mingguan 30
1.14 Program dan Aktiviti Utama
34
2. PENGURUSAN PENTADBIRAN 37
2.1 Carta Organisasi Sekolah
2.2 Agihan Tugas 48
52
3. PENGURUSAN KURIKULUM
3.1 Agihan Tugas 55
3.2 Senarai Nama Penyelaras dan Guru Tingkatan
66
4. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
4.1 Agihan Tugas 74

5. PENGURUSAN KOKURIKULUM 80
5.1 Agihan Tugas
85
6. PENGURUSAN TINGKATAN 6 86
6.1 Agihan Tugas 87
114
7. PENGURUSAN KELAS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI (PPKI)
7.1 Agihan Tugas

8. LAMPIRAN
8.1 Pelan Sekolah
8.2 Pakej Mata Pelajaran
8.3 Pekeliling dan Dasar Kerajaan
8.4 Lagu Sekolah

** Muat turun Buku Pengurusan SMKSH (SSN) Tahun 2020 di http://www.smkshssn.edu.my/BPS2020/

“It All Begins Here” 1

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

MAKLUMAT PERIBADI

NAMA NO. FAIL
NOMBOR KAD PERKHIDMATAN
PENGENALAN

ALAMAT KEDIAMAN

NAMA PERJAWATAN TARIKH
GRED PERJAWATAN BERKHIDMAT
NO. GAJI TARIKH LANTIKAN
NO. AKAUN BANK NO. CUKAI
NO. TELEFON NAMA BANK
ALAMAT E-MEL JANTINA

MATA PELAJARAN YANG DIAJAR KELAS

TUGAS-TUGAS KHAS 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tandatangan : Tarikh :

SMK Syed Hassan (SSN Perlis)

No. Tel / Faks : 04-9766217 / 04-9776641

E-mel : [email protected]

Laman Web : http://www.smkshssn.edu.my/

“It All Begins Here” 2

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

HARAPAN DAN HALA TUJU PENGARAH PENDIDIKAN PERLIS

“It All Begins Here” 3

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

CETUSAN MINDA PENGETUA

Bismillahhirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah
kurnia serta izin-Nya, kita dapat meneruskan khidmat bakti di sekolah
tercinta ini pada tahun 2020. Marilah kita memperbaharui tekad dan
menyuntik semangat baharu dalam melonjakkan kecemerlangan SMK
Syed Hassan pada tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup mencabar kerana negara menuju ke arah
IR 4.0. Sekolah menjadi wadah utama dalam membentuk kemenjadian murid seperti yang
dihasratkan. Adakah kita sebagai guru sudah bersedia? Guru sepatutnya menyediakan murid
untuk “How to learn, Unlearn and Relearn”. Murid sebagai “Center of Learning”, justeru ilmu
guru mesti selari dengan perkembangan terkini. Ayuh Cikgu! Walau apa pun perubahan yang
mendatang, cikgu ialah Adiwira yang sememangnya tahu bahawa pendidikan bukanlah
urusan perniagaan yang mengurus untung atau rugi. Guru berperanan untuk menghasilkan
murid yang lebih baik. SMK Syed Hassan adalah tempatnya. “It All Begins Here”

Sehubungan dengan itu, Buku Pengurusan Sekolah merupakan garis panduan
kepada cikgu-cikgu dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan.
Walau bagaimanapun, kandungan buku ini tertakluk kepada perubahan dan pengubahsuaian
dari semasa ke semasa mengikut keperluan.

Semoga usaha murni ini akan mendapat keberkatan dan keredaan-Nya. Akhir kata,
saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru, selamat bertugas dengan penuh
amanah, dedikasi, komitmen yang tinggi dan ikhlas kerana Allah S.W.T.

“It All Begins Here”

ROSE AZA BIN CHE ARIFIN
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan
01000 Kangar, Perlis.

“It All Begins Here” 4

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

VISI, MISI DAN PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA

PIAGAM PELANGGAN

KAMI BERJANJI
 MELAKSANAKAN PdPC YANG BERKESAN SERTA BERMUTU TINGGI

BAGI MEMBENTUK INSAN TERDIDIK DAN BERILMU
 MENGGILAP POTENSI ATLET YANG MAMPUBERSAING DI

PERINGKAT TERTINGGI
 MEWUJUDKAN SISTEM KOKURIKULUM YANG SISTEMATIK BAGI

MEMBANGUN INSAN CEMERLANG DALAM KOKURIKULUM SEIRING
DENGAN KURIKULUM
 BERTEKAD UNTUK MEMBENTUK INSAN BERDISIPLIN DAN
BERPEGANG TEGUH KEPADA PRINSIP RUKUN NEGARA
 MEWUJUDKAN SUASANA SEKOLAH YANG KONDUSIF, INDAH,
BERSIH, HARMONI DAN SELAMAT
 SENTIASA BEKERJASAMA DENGAN SEMUA PIHAK BAGI
MEWUJUDKAN SUASANA YANG HARMONI UNTUK KECEMERLANGAN
INSAN DAN SEKOLAH

“It All Begins Here” 5

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

Ruj. Kami : SMKSH 100-9/3 ( )

Tarikh : 26hb Disember 2019

Guru-Guru dan Staf Anggota Kumpulan Pelaksana
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan (SSN)

Tuan,

ARAHAN MENJALANKAN TUGAS TAHUN 2020

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan dikehendaki menjalankan tugas-tugas yang disenaraikan
di dalam Buku Panduan Tugas Tahun 2020 ini dan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke
semasa:-

3. Tugas tuan pada tahun 2020 adalah seperti berikut:-

3.1 Pengurusan dan Pentadbiran c. …….……………………….
a. ...................................... c. …….……………………….
b. …………………………………… c. …….……………………….
c. …….……………………….
3.2 Kurikulum b. …….……………………….
a. Mengajar…………..waktu
b. …………………………………...

3.3 Hal Ehwal Murid
a. ……………………………………
b. ……………………………………

3.4 Kokurikulum
a. ……………………………………
b. …………………………………...

3.5 Jawatankuasa Khas
a. …………………………………..

4. Diharapkan tuan dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi dan
komitmen yang tinggi.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

( ROSE AZA BIN CHE ARIFIN )
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan (SSN),
01000 Kangar, Perlis.

“It All Begins Here” 6

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

SURAT AKU JANJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

Saya, ...................................................................... No. Kad Pengenalan ..................... beralamat
di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan (SSN), 01000 Kangar, Perlis dengan sesungguhnya
berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993. Perintah-perintah Am, Pekeliling dan surat Pekeliling dari semasa ke semasa
sepanjang tempoh perkhidmatan saya dengan Kerajaan Malaysia. Maka dengan itu saya berjanji,
sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan 4 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993, bahawa saya:-

i) akan sentiasa taat kepada Yang di Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan:
ii) akan sentiasa melaksanakan tugas saya sebagai pegawai awam dengan cermat,

bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan tanggungjawab.
iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi

saya bercanggah dengan tugas awam saya.
v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah

bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi
saya sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai penjawat awam;
vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya
sendiri;
vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama
perkhidmatan awam;
viii) tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar
untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam lain
berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai
ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya
boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993.

............................................. ..............................................
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)

Di hadapan,

1hb JANUARI 2020 ............................................
ROSE AZA BIN CHE ARIFIN

Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan (SSN)

(Cop Rasmi Jabatan)

“It All Begins Here” 7

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

PANDUAN AM GURU DAN STAF AKP
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED HASSAN (SSN)

1. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH

1.1 Guru dan staf AKP hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah
Pendidikan Kebangsaan, Objektif Kementerian Pendidikan, Falsafah Pendidikan Islam,
Nilai Teras Sekolah Menengah.

1.2 Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Misi dan Visi Sekolah.
1.3 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Misi, Visi, Matlamat dan Objektif

sekolah.
1.4 Bertekad dan beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah.
1.5 Dalam menjalankan tugas meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi

kepentingan peribadi.
1.6 Semua guru adalah Guru Disiplin.

2. KEDATANGAN

2.1 Jadual waktu persekolahan atau waktu bekerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan.
2.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu

persekolahan dan merakam waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah
di pejabat.
2.3 Guru dan Staf AKP hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin, sekiranya
tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang
munasabah.
2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali
dalam keadaan kecemasan.
2.5 Waktu bekerja semua staf AKP mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam yang
sedang berkuatkuasa.

3. KELUAR WAKTU BERTUGAS

3.1 Pada waktu persekolahan atau kerja guru dan staf AKP tidak dibenarkan meninggalkan
kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau
arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia/Jabatan Pendidikan Negeri dengan
syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan.

3.2 Guru dikehendaki mengisi Buku Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan
Pengetua/Penolong Kanan.

3.3 Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah.
3.4 Staf AKP dikehendaki mendapatkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau wakilnya

dan mengisi Buku Kebenaran Keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda
kebenaran.
3.5 Guru dan staf AKP hendaklah mencatatkan waktu keluar dan masuk semula.

“It All Begins Here” 8

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]
4. MELAKUKAN KERJA LUAR

4.1 Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi
Perintah Am Bab ‘D’ seperti berikut:
4.1.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan
4.1.2 Dibenarkan dengan syarat:
4.1.2.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/pejabat.
4.1.2.2 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam.
4.1.2.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah
dengan kepentingan jabatan.

4.2 Berhubung dengan menjalankan tuisyen, guru-guru diingatkan bahawa tindakan
tersebut adalah melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79(1) dan
subseksyen 132(g) di mana boleh didenda tidak melebihi RM50,000.00 (Ringgit
Malaysia: Lima Puluh Ribu) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun
atau kedua-duanya sekali.

5. CUTI

5.1 Cuti Rehat/Cuti Penggal
Mengikut surat pekeliling Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember
1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti
rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh
daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada
mengajar biasa.

5.2 Cuti Rehat Khas (CRK)
5.2.1 Cuti sambilan tidak lebih daripada sepuluh (10) hari yang diberi kepada
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 4 Tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh (7)
hari dalam satu tahun kalender; dan
5.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun
berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpulkan bagi tujuan Pemberian Wang
Tunai Gantian Cuti Rehat bagi pegawai yang layak.
5.2.3 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk guru sandaran terlatih dan guru
kontrak.
5.2.4 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan
keberkesanan Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
5.2.5 Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh
perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan (Rujuk Perintah Am 1
(ix) Bab C).

5.3 Cuti Sakit
5.3.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-turut
hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
5.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 14 hari dalam
setahun.

“It All Begins Here” 9

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

5.3.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-
putus akan dilaporkan ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian
Pendidikan Malaysia.

5.4 Cuti Keluar Negara
5.4.1 Semua guru yang bercuti keluar Negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan
permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum
tarikh bercuti.

5.5 Cuti Khas – Isteri bersalin
5.5.1 Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan
kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk
kepada kepentingan perkhidmatan.

5.6 Cuti Tanpa Rekod
5.6.1 Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih
masa, cuti latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan
pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan,
mesyuarat persatuan iktisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas
perubatan.

5.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat
5.7.1 Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga
(3) hari sebagai cuti tanpa rekod. Ahli yang diambil kira ialah suami atau isteri,
anak-anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan
kelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

5.8 Cuti Umrah
5.8.1 Penjawat awam bertaraf tetap yang beragama Islam dibenarkan memohon
cuti tanpa rekod untuk menunaikan umrah selama tujuh (7) hari tidak
termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan
am. Kemudahan ini diberi sekali sahaja dalam tempoh perkhidmatan.

5.9 Cuti Keagamaan
5.9.1 Penjawat awam bertaraf tetap yang bukan beragama Islam dibenarkan
memohon cuti tanpa rekod untuk mengunjungi dan melaksanakan aktiviti
keagamaan mengikut agama dan kepercayaan masing-masing selama tujuh
(7) hari tidak termasuk hari rehat mingguan dan hari kelepasan am.
Kemudahan ini diberi sekali sahaja dalam tempoh perkhidmatan.

5.10 Cuti Kuarantin
5.10.1 Diberi kepada pegawai yang anaknya (umur dibawah 18 tahun atau jika masih
belajar dibawah 21 tahun) yang mengidap penyakit berjangkit dan perlu
dikuarantinkan. Tempoh yang boleh diluluskan adalah terhad kepada maksima
lima (5) hari bagi setiap kes mengikut perakuan yang dikeluarkan oleh mana-
mana pegawai perubatan kerajaan atau swasta, tidak termasuk hari rehat
mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am.

“It All Begins Here” 10

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

6. PAKAIAN

6.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan
masyarakat timur.

6.2 Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak
dibenarkan bagi guru perempuan.

6.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang
sesuai.

6.4 Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu. Guru perempuan juga
dikehendaki memakai sepatu (kasut sarung/bukan sandal) supaya kelihatan lebih
kemas dan rasmi.

6.5 Semua guru hendaklah memakai pakaian uniform pada setiap hari Rabu, pakaian batik
pada setiap hari khamis dan Baju Melayu pada setiap hari Jumaat.

6.6 Guru yang mengajar pendidikan jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.
6.6.1 Guru perempuan seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T,
kemeja sukan, baju trek, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
6.6.2 Guru lelaki: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja
sukan, baju trek atau jersi, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.

7. TANDA NAMA

Semua guru dan staf AKP hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis
rasmi di sekolah atau di luar sekolah.

8. BILIK GURU

8.1 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa tersebut
hendaklah dianggap ‘non-teaching period’ dan bukan ‘free period’. Masa tersebut
sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang aktiviti
berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.

8.2 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan
suasana yang sesuai dan tidak menganggu ketenteraman guru lain.

8.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
8.4 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru,

termasuk keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru.
8.5 Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua

komputer, lampu dipadamkan dan semua pintu dikunci.

9. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

9.1 Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, beliau boleh berurusan
dengan Ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran.

9.2 Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula boleh berurusan
dengan Ketua panitia, GKMP atau Guru Penolong Kanan.

“It All Begins Here” 11

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

10. TUGAS

10.1. Tugas guru diberikan dalam bidang Kurikulum, Kokurikulum, HEM dan juga
10.2 Pentadbiran. Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan
10.3 bertanggungjawab.
10.4 Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat di Jabatan Pendidikan dan di
sekolah hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain
10.5 melaksanakan tanpa pengetahuan Pengetua/Penolong Kanan Pentadbiran.
Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit
curai hendaklah dikemukakan kepada Pengetua.
Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila
balik ke sekolah hendaklah menjalankan ‘In-House Training’ kepada guru dan
memaklumkan kepada Guru Penolong Kanan/Pengetua tarikh, nama dan masa
pelaksanaannya.
Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan
bertulis untuk pelajar dan memaklumkan kepada Ketua Bidang atau Ketua Panitia.

11. BUKU REKOD MENGAJAR

11.1 Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan Buku Rekod Mengajar. Semua
butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku ini
hendaklah diserahkan kepada Pengetua mengikut jadual untuk disemak dan
ditandatangani.

11.2 Guru yang bercuti, buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan
untuk urusan guru pengganti.

11.3 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke
pejabat sekolah.

12. JADUAL WAKTU MENGAJAR

12.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan. Guru tidak dibenarkan
mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.

12.2 Guru Tingkatan (Akademik) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk
dipamerkan dalam kelas sendiri.

13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

13.1 Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda
sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau
tidak hendaklah dimaklumkan kepada Penolong Kanan HEM.

13.2 Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan peraturan-peraturan
mengenai penggunaan alat-alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-
lain disediakan serta ditampal.

14. KEBERSIHAN

14.1 Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas
pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing.

“It All Begins Here” 12

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

14.2 Alat-alat membersihkan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan
14.3 dengan baik.
Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik
khas/tempat khas (bengkel, bilik kaunseling, makmal sains, makmal bahasa dan lain-
lain) bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing.
Semua guru, staf AKP dan pelajar sama-sama bertanggungjawabterhadap kebersihan
kawasan sekolah.

15. SURAT MENYURAT

15.1 Semua surat rasmi yang menggunakan letter-head sekolah hendaklah ditandatangani
oleh Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.

15.2 Surat-surat keluar yang ditulis oleh guru kepada Kementerian, Jabatan dan sekolah
lain hendaklah melalui pengetua.

16. SURAT YANG DITERIMA

16.1 Surat yang diterima oleh sekolah mesti diedar kepada guru untuk tindakan. Guru
berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat tersebut.

16.2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan
kepada pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.

16.3 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk
tindakan guru berkenaan, maka guru itu hendaklah:
16.3.1 Memastikan samada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat, jika
salinan asal sila minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan
dalam fail pejabat.
16.3.2 Jika tindakan yag perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang
yang dilampirkan, maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah
lengkap diisi hendaklah disediakan surat litup/iringan (covering)
yang boleh didapati di pejabat sekolah. Adalah tidak wajar borang
berkenaan dihantar terus kepada yang berkenaan tanpa surat iringan dari
sekolah walaupun dihantar dengan serah tangan. Satu salinan disimpan dalam
fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan.

17. URUSAN DENGAN JPN

Guru dan staf AKP tidak digalakkan terus pergi Jabatan Pendidikan Negeri untuk urusan
peribadi atau perkhidmatan kecuali diarah berbuat demikian/dengan arahan Pengetua.

18. PELAWAT / JURUJUAL

Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua/Guru Penolong Kanan terlebih
dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali
dengan kebenaran Pengetua/wakilnya.

19. PEMBELIAN BARANG

19.1 Setiap pembelian barang dengan kebenaran terlebih dahulu dengan
menggunakan nota minta.

“It All Begins Here” 13

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

19.2 Nota Minta tersebut hendaklah diluluskan oleh Pengetua.
19.3 Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan

Borang Pesanan Tempatan (Local Order/LO).
19.4 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, rekod nombor

daftar stok dan serah dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang diterima
hendaklah direkodkan serta merta dalam buku stok dengan tepat dan kemas.

20. KEGIATAN KOKURIKULUM

20.1 Semua guru adalah Penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan
dengan mengikut jadual yang ditetapkan.

20.2 Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran
kokurikulum yang disediakan di pejabat.

21. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

21.1 Semua guru diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari
yang ditetapkan.

21.2 Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher. Blazer
adalah digalakkan.

21.3 Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri dan lagu
Sekolah.

22. MESYUARAT GURU

22.1 Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa. Kedatangan
guru ke mesyuarat adalah diwajibkan.

22.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Guru Penolong
Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Panitia.

22.3 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja. Kemeja T,
seluar trek, selipar tidak dibenarkan.

23. ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT/ KURSUS DALAMAN.

23.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara/majlis rasmi sekolah dan juga
kursus dalaman.

23.2 Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran
kepada pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.

24. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT

24.1 Guru dan staf AKP hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik
dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata, supaya wujud perasaan
kekitaan dalam organisasi dan mengelakkan ketegangan hubungan.

24.1 Guru dan staf AKP tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan /
fahaman / pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.

24.2 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kaum, status sosial, sosio
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di
sekolah.

“It All Begins Here” 14

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

25. KEAHLIAN KELAB GURU/PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)

25.1 Semua guru dan staf AKP secara automatik menjadi ahli Badan Kebajikan Guru &
Staf (BKGS).

25.2 Semua guru secara automatik menjadi ahli PIBG.

26. ARAHAN DAN PEKELILING

26.1 Setiap arahan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan
teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.

26.2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di
dalam fail khas pekeliling Peribadi.

27. PENGGUNAAN ALAT-ALAT

27.1 Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan mesti mendapat
kebenaran daripada penjaga stok dan direkodkan. Hendaklah digunakan dengan baik
dan memulangkan dengan segera dalam keadaan baik.

27.2 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantinya.

28. TELEFON / FAKS

28.1 Penggunan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru atau staf AKP
sekolah tidak dibenarkan menggunakan telefon sekolah untuk urusan peribadi.

28.2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa PdPc di dalam bilik darjah dan
semasa mesyuarat.

29. KUNCI

Semua kunci mesti disimpan di pejabat, guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi
Buku Rekod Peminjaman di pejabat.

“It All Begins Here” 15

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

KALENDAR TAHUN 2020

JANUARI FEBRUARI MAC

A I SRK J S A I SRK J S A I SRK J S
1234 1 1234567
8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 2345678 15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 29 30 31
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

APRIL MEI JUN

A I SRK J S A I SRK J S A I SRK J S
1234 12 123456

5 6 7 8 9 10 11 3456789 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31

JULAI OGOS SEPTEMBER

A I SRK J S A I SRK J S A I SRK J S
1234 1 12345

5 6 7 8 9 10 11 2345678 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31

OKTOBER NOVEMBER DISEMBER

A I SRK J S A I SRK J S A I SRK J S
123 1234567 12345
8 9 10 11 12 13 14
4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 26 27 28 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 29 30 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31

** _ Sila rujuk Program Dan Aktiviti Utama SMK Syed Hassan (SSN).

Catatan:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

“It All Begins Here” 16

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

HARI KELEPASAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI TAHUN 2020

“It All Begins Here” 17

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

TARIKH PEMBAYARAN GAJI BULANAN
BAGI TAHUN 2020

BULAN TARIKH HARI CATATAN
Januari 16/01/2020 Khamis Tahun Baru Cina
25 & 26/01/2020 (Sabtu & Ahad)

Februari 24/02/2020 Isnin

Mac 25/03/2020 Rabu

April 23/04/2020 Khamis

Hari Raya Puasa
24 & 25/05/2020 (Ahad & Isnin)
Mei 14/05/2020 Khamis Hari Pesta Kaamatan

30 & 31/05/2020 (Sabtu & Ahad)

Jun 22/06/2020 Isnin Hari Gawai
01 & 02/06/2020 (Isnin & Selasa)

Julai 23/07/2020 Khamis Hari Raya Haji
31/07 & 01/08/2020 (Jumaat & Sabtu)

Ogos 25/08/2020 Selasa

September 24/09/2020 Khamis

Oktober 26/10/2020 Isnin Hari Deepavali
November 25/11/2020 Rabu 14/11/2020 (Sabtu)
Disember 17/12/2020 Khamis
Hari Krismas
25/12/2020 (Jumaat)

“It All Begins Here” 18

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

“It All Begins Here” 19

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

1. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hassan (SSN)

2. Kod Sekolah : REA0056

3. Alamat Sekolah : Jalan Sekolah Derma, 01000 Kangar, Perlis.

4. No. Telefon : 04-976 6217 No. Faksimili : 04-977 6641

5. Laman Web : http://www. smkshssn.edu.my

6. Alamat E-Mel : [email protected]

7. Lokasi : Bandar

8. Keluasan Sekolah : 6.02 Hektar

9. Pentadbiran Sekolah:-

9.1 Pengetua : Encik Rose Aza bin Che Arifin
9.2 Penolong Kanan Pentadbiran : Encik Mahizan bin Mustafa

9.3 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Encik Nor Hashimi bin Ismail
9.4 Penolong Kanan Kokurikulum : Puan Che Saodah binti Ibrahim

9.5 Penolong Kanan Tingkatan Enam : Encik Abdul Latiff bin Ahmad

9.6 Penolong Kanan Pendidikan Khas : Puan Azuralidza binti Zakaria
9.7 Guru Kanan Bahasa : Puan Noraliah binti Ahmad

9.8 Guru Kanan Teknik dan Vokasional : Encik Che Yusmadi bin Che M. Yusoff
9.9 Guru Kanan Sains dan Matematik : Puan Khatijah binti Din

9.10 Guru Kanan Kemanusiaan : Puan Tadzilah binti Jib

10. Persekolahan : 1 Sesi (Pagi)

11. Bilangan Guru : 78 orang terlatih (termasuk 4 JSM)
(28 Lelaki, 50 Perempuan)

12. Bilangan Staf AKP : 23 orang

12.1 Ketua Pembantu Tadbir N22 : 1 orang
12.2 2 orang
12.3 Pembantu Tadbir N19 : 1 orang
12.4 Penyelia Asrama N22 (KUP) : 2 orang
12.5 5 orang
12.6 Pembantu Makmal C22 (KUP) : 1 orang
12.7 4 orang
12.8 Pembantu Makmal C19 : 5 orang
12.9 Juruteknik Komputer FT19 : 1 orang
12.10 1 orang
Pembantu Pengurusan Murid N19 :
Pembantu Operasi N11 :

Pembantu Awam H11 :

Pembantu Awam (Pemandu) H11 :

13. Bilangan Pelajar : 515 orang (30 November 2019)

13.1 Tingkatan 1 – 6 Atas : 469 orang (30 November 2019)
13.2 Pendidikan Khas : 46 orang (30 November 2019)

“It All Begins Here” 20

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

SENARAI NAMA GURU SMK SYED HASSAN (SSN)

BIL NAMA GURU BIL NAMA GURU

1 Rose Aza bin Che Arifin 44 Noor Azlin binti Hazizi

2 Mahizan bin Mustafa 45 Norasnida binti Ahmad Razi
3 Nor Hashimi bin Ismail 46 Noorhashimi bin Mohd Zain
4 Che Saodah binti Ibrahim 47 Noor Zariena binti Mohd Samsuddin
5 Abdul Latiff bin Ahmad 48 Nor Azieyantie binti Aziz
6 Azuralidza binti Zakaria 49 Nor Azlina binti Mat Ariff
7 Noraliah binti Ahmad 50 Norhafiza binti Zawri
8 Tadzilah binti Jib 51 Norafiza binti Mohamad
9 Khatijah binti Din 52 Norfaizan bin Torman
10 Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff 53 Noriza binti Md Ali
11 A’amar bin Hashim 54 Normiwati binti Mat Nor
12 Ahmad Tamizi bin Kamis 55 Norsalmiza binti Zakaria
13 Aiza binti Azizan 56 Nor Wahida binti Salim
14 Amizal bin Abdul Razak 57 Noryusry bin Mansor
15 Aniza binti Ariffin 58 Nuramira binti Azemi
16 Asiah binti Abd Wahab @ Ibrahim 59 Nur Farah Nini binti Hashim
17 Azahar bin Razak 60 Nurhafizah binti Khalif
18 Azizul bin Abidin 61 Nur Hidayah binti Adnan
19 Azlee bin Johar 62 Nurul Azwa binti Hamzah
20 Azmaliza binti Alias 63 Parthiban A/L Selaya
21 Basaruddin bin Ahmad 64 Razmaliza binti Zabri
22 Chen Sang Ling 65 Rohana binti Ahmad
23 Fadzil bin Matt Noor 66 Rosazliza binti Rosli
24 Fairunnisah binti Ali 67 Rosliza binti Rooslan
25 Farah Najwa binti Aziz 68 Shahari bin Samah
26 Faridatul Zarina binti Mohd Zain 69 Sharifah Nadera binti Syed Din
27 Habsah binti Nordin 70 Siti Azlina binti Md Isa
28 Hanimaryanti Ezlien binti Gerehan 71 Siti Rohaini binti Husin
29 Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani 72 Syafiza binti Ibrahim
30 Hazila binti Hassan 73 Syakirin bin Abdul Aziz
31 Isma Junaiza binti Ishak 74 Wan Noraini binti Wan Ahmad
32 Ishak bin Hassan 75 Wan Zamardy bin Zainun
33 Kartini binti Din 76 Wira bin Osman
34 Kamariah binti Mat Ali 77 Zaini bin Kamarudin
35 Lee Chooi Peng 78 Zulkefle bin Mohd Nor
36 Maslina binti Othman
37 Masrizal bin Mohd Zin Lelaki = 28
38 Mazila binti Hassan Perempuan = 50
39 Mazlan bin Bakar JUMLAH = 78
40 Mohd Nazrin bin Saidon
41 Muhammad Nasier bin Asri
42 Munirah binti Zulkifli
43 Nor Hashima binti Wahab

“It All Begins Here” 21

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

SENARAI NAMA STAF AKP SMK SYED HASSAN (SSN)

BIL NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA JAWATAN/GRED

1 Wan Rokiah binti Wan Jaapar Ketua Pembantu Tadbir N22
2 Rosnaliza binti Zakaria Pembantu Tadbir N19
3 Puteri Norbaizuri binti Bainon Pembantu Tadbir N19 (KUP)
4 Mohd Asri bin Othman Penyelia Asrama N22 (KUP)
5 Shahidan bin Shaari Pembantu Makmal C22 (KUP)
6 Azumi binti Saadan Pembantu Makmal C22 (KUP)
7 Farhah binti Aurani Pembantu Makmal C19
8 Abdullah bin Said Pembantu Makmal C19
9 Mohd Nabil Fikri bin Zulkifli Pembantu Makmal C19
10 Noor Huda binti Setafar Pembantu Makmal C19
11 Nur Rabayu binti Sabri Pembantu Makmal C19
12 Azirah binti Mohd Hasmi Pembantu Pengurusan Murid N19
13 Tunku Nor Akmar binti Tunku Ariffin Pembantu Pengurusan Murid N19
14 Nagahmagentiran A/L Veeraya Pembantu Pengurusan Murid N19
15 Syafiqah Hanum binti Md Sidek Pembantu Pengurusan Murid N19
16 Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil Pen. Peg. Teknologi Maklumat FA29 (KUP)
17 Rahim bin Mat Pembantu Operasi N11
18 Wan Nor Fazleena binti Aziz Pembantu Operasi N11
19 Johari bin Othman Pembantu Operasi N11
20 Norhaniza binti Ahmad Pembantu Operasi N11
21 Juzila binti Ramli Pembantu Operasi N11
22 Mohd Bistamam bin Harun Pembantu Awam H14 (KUP)
23 Hakimi bin Omar Pemandu Kenderaan H11

Lelaki = 10
Perempuan = 13
JUMLAH = 23

“It All Begins Here” 22

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

GURU BERTUGAS MINGGUAN

BULAN MINGGU NAMA GURU TUGASAN

PEMANTAUAN : ENCIK NOOR HASHIMI BIN ISMAIL

1. Encik Zulkefle bin Mohd Nor

1 2. Encik Wan Zamardy bin Zainun JAWATANKUASA
PERHIMPUNAN HARI
01/1 – 03/1 3. Puan Razmaliza binti Zabri
4. Puan Habsah binti Nordin PERTAMA

5. Puan Mazila binti Hassan A. Tanggungjawab
semua Guru
1. Encik Wira bin Osman Bertugas
2. Encik Syakirin bin Abdul Aziz  Berada di pintu
JANUARI 2 3. Puan Fairunnisah binti Ali pagar sekolah
06/1 – 10/1 4. Puan Norasnida binti Ahmad Razi setiap hari mulai
jam 7.15 pagi
5. Puan Nor Azieyantie binti Aziz  Menjaga kebajikan
pelajar
1. Encik Ahmad Tamizi bin Kamis  Memantau keadaan
kantin semasa rehat
3 2. Puan Noor Azlin binti Hazizi  Memastikan
13 /1 – 17/1 3. Puan Norsalmiza binti Zakaria perhimpunan
4. Puan Norhafiza binti Zawri mingguan berjalan
5. Encik Mohd Nazrin bin Saidon lancar
 Mengawasi PREP di
1. Encik Azlee bin Johar asrama bermula
jam 9.00 malam
4 2. Puan Lee Chooi Peng setiap hari
20/1 – 24/1 3. Cik Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani persekolahan
kecuali hari Jumaat
4. Puan Normiwati binti Mat Nor
B. Jadual menyiapkan
CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA (23-26.01.2020) Borang Laporan
Bertugas
PEMANTAUAN : PUAN TADZILAH BINTI JIB Perhimpunan /
Harian dan PREP
FEBRUARI 5 1. Encik Amizal bin Abdul Razak Asrama mengikut
27/1 – 31/1 2. Puan Nor Wahida binti Salim hari seperti berikut :
3. Puan Nur Hidayah binti Adnan
6 4. Puan Nur Farah Nini binti Hashim No. Hari
3/2 – 7/2 1 Isnin
1. Encik Noryusry bin Mansor 2 Selasa
7 2. Puan Rohana binti Ahmad 3 Rabu
10/2 – 14/2 3. Puan Faridatul Zarina binti Mohd Zain 4 Khamis / Jumaat
4. Puan Farah Najwa binti Aziz
8 C. Laporan Guru
17/2 – 21/2 1. Encik Masrizal bin Mohd Zin Bertugas mesti ada
2. Puan Noriza binti Md Ali catatan dan
3. Puan Sharifah Nadera binti Syed Din tandatangan oleh
4. Puan Kartini binti Din Penolong Kanan HEM

6. Encik Mazlan bin Bakar
7. Puan Norafiza binti Mohamad
8. Puan Aniza binti Ariffin
9. Puan Rosazliza binti Rosli

PEMANTAUAN : PUAN NORALIAH BINTI AHMAD

MAC 9 1. Encik Fadzil bin Matt Noor
24/2 – 28/2 2. Puan Hazila binti Hassan
3. Puan Munirah binti Zulkifli
10 4. Puan Wan Noraini binti Wan Ahmad
2/3 – 6/3
1. Encik Zaini bin Kamarudin
2. Puan Noor Zariena binti Mohd Samsuddin
3. Puan Nor Hashima binti Wahab
4. Puan Siti Azlina binti Md Isa

“It All Begins Here” 23

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

11 1. Encik A’amar bin Hashim D. PREP Asrama tidak
9/3 – 13/3 2. Puan Rosliza binti Rooslan dilaksanakan pada
3. Puan Siti Rohaini binti Husin hari Jumaat
4. Puan Isma Junaiza binti Ishak

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(14/03/2020-22/03/2020)

APRIL PEMANTAUAN : EN CHE YUSMADI BIN CHE MOHAMED A. Tanggungjawab
YUSOFF semua Guru
Bertugas
1. Encik Azahar bin Razak  Berada di pintu
14 2. Encik Wira bin Osman pagar sekolah
30/3- 3/4 3. Puan Maslina binti Othman setiap hari mulai
jam 7.15 pagi
4. Cik Nuramira binti Azemi  Menjaga kebajikan
pelajar
1. Encik Azizul bin Abidin  Memantau keadaan
15 2. Puan Azmaliza binti Alias kantin semasa rehat
6/4 – 10/4 3. Puan Norafiza binti Mohamad  Memastikan
perhimpunan
4. Puan Asiah binti Abd [email protected] mingguan berjalan
lancar
1. Encik Basaruddin bin Ahmad  Mengawasi PREP di
16 2. Cik Chen Sang Ling asrama bermula
13/4 – 17/4 3. Cik Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani jam 9.00 malam
setiap hari
4. Puan Syafiza binti Ibrahim persekolahan
kecuali hari Jumaat
1. Encik Ishak bin Hassan
17 2. Puan Kamariah binti Mat Ali B. Jadual menyiapkan
20/4 – 24/4 3. Puan Nor Azlina binti Mat Ariff Borang Laporan
Bertugas
4. Puan Norasnida binti Ahmad Razi Perhimpunan /
Harian dan PREP
PEMANTAUAN : PUAN AZURALIDZA BINTI ZAKARIA Asrama mengikut
hari seperti berikut :
JUN MEI 18 1. Encik Shahari bin Samah
27/4 – 1/5 2. Puan Mazila binti Hassan No. Hari
3. Puan Nor Azieyantie binti Aziz 1 Isnin
19 4. Puan Normiwati binti Mat Nor 2 Selasa
4/5 – 8/5 3 Rabu
1. Encik Mohd Nazrin bin Saidon 4 Khamis / Jumaat
20 2. Puan Norsalmiza binti Zakaria
11/5 – 15/5 3. Puan Nur Farah Nini binti Hashim C. Laporan Guru
4. Puan Nur Hidayah binti Adnan Bertugas mesti ada
21 catatan dan
18/5 – 22/5 1. Encik Noorhashimi bin Mohd Zain tandatangan oleh
2. Puan Fairunnisah binti Ali Penolong Kanan HEM
3. Puan Hazila binti Hassan
4. Puan Razmaliza binti Zabri D. PREP Asrama tidak
dilaksanakan pada
1. Encik Muhammad Nasier bin Asri hari Jumaat
2. Puan Nurhafizah binti Khalif
3. Puan Norhafiza binti Zawri
4. Puan Noriza binti Md Ali

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23/05/2020– 07/06/2020

PEMANTAUAN : ENCIK ABDUL LATIFF BIN AHMAD

24 1. Encik Azlee bin Johar
8/6 – 12/6 2. Puan Hanimaryanti Ezlien binti Gerehan
3. Puan Kartini binti Din
25 4. Puan Rohana binti Ahmad
15/6 – 19/6
1. Encik Parthiban A/L Selaya
2. Puan Rosazliza binti Rosli
3. Puan Siti Azlina binti Md Isa
4. Puan Wan Noraini binti Wan Ahmad

“It All Begins Here” 24

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

26 1. Encik Syakirin bin Abdul Aziz
22/6 – 26/6 2. Puan Sharifah Nadera binti Syed Din
3. Puan Noor Zariena binti Mohd Samsuddin
4. Puan Syafiza binti Ibrahim

PEMANTAUAN : GK SAINS DAN MATEMATIK

JULAI 27 1. Encik A’amar bin Hashim A. Tanggungjawab
29/6 – 3/7 2. Puan Azmaliza binti Alias semua Guru
3. Puan Kamariah binti Mat Ali Bertugas
28 4. Puan Maslina binti Othman  Berada di pintu
6/7 – 10/7 pagar sekolah
1. Encik Wan Zamardy bin Zainun setiap hari mulai
29 2. Puan Isma Junaiza binti Ishak jam 7.15 pagi
13/7 – 17/7 3. Puan Farah Najwa binti Aziz  Menjaga kebajikan
4. Puan Siti Rohaini binti Husin pelajar
30  Memantau keadaan
20/7 – 24/7 1. Encik Muhammad Nasier bin Asri kantin semasa rehat
2. Puan Lee Chooi Peng  Memastikan
3. Puan Munirah binti Zulkifli perhimpunan
4. Puan Noor Azlin binti Hazizi mingguan berjalan
lancar
1. Encik Ahmad Tamizi bin Kamis  Mengawasi PREP di
2. Puan Aniza binti Ariffin asrama bermula
3. Cik Nuramira binti Azemi jam 9.00 malam
4. Cik Chen Sang Ling setiap hari
persekolahan
PEMANTAUAN : ENCIK NOR HASHIMI BIN ISMAIL kecuali hari Jumaat

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 B. Jadual menyiapkan
25/7/2020-02/08/2020 Borang Laporan
Bertugas
1. Encik Azlee bin Johar Perhimpunan /
32 2. Puan Nor Azlina binti Mat Ariff Harian dan PREP
Asrama mengikut
3/8 – 7/8 3. Puan Nur Hidayah binti Adnan hari seperti berikut :
No. Hari
4. Puan Nor Hashima binti Wahab 1 Isnin
2 Selasa
1. Encik Noorhashimi bin Mohd Zain 3 Rabu
4 Khamis / Jumaat
OGOS 33 2. Puan Faridatul Zarina binti Mohd Zain
C. Laporan Guru
10/8 – 14/8 3. Cik Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani Bertugas mesti ada
4. Puan Norafiza binti Mohamad catatan dan
tandatangan oleh
34 1. Encik Basaruddin bin Ahmad Penolong Kanan HEM
17/8 – 21/8 2. Puan Asiah binti Abd Wahab @Ibrahim
3. Puan Nor Wahida binti Salim D. PREP Asrama tidak
dilaksanakan pada
4. Puan Rosliza binti Rooslan hari Jumaat

1. Encik Norfaizan bin Torman

35 2. Puan Nurul Azwa binti Hamzah

24/8 – 28/8 3. Puan Normiwati binti Mat Nor
4. Puan Hanimaryantie Ezlien binti Gerehan

PEMANTAUAN : PUAN TADZILAH BINTI JIB

SEPTEMBER 36 1. Encik Ishak bin Hassan
31/8 – 5/9 2. Puan Noriza bibti Md Ali
3. Encik Parthiban A/L Selaya
37 4. Puan Wan Noraini binti Wan Ahmad
7/9 – 11/9
1. Encik Noryusry bin Mansor
38 2. Puan Habsah binti Nordin
14/9 – 18 3. Puan Rosazliza binti Rosli
4. Puan Kartini binti Din
/9
1. Encik Fadzil bin Matt Noor
39 2. Puan Siti Azlina binti Md Isa
21/9 – 25/9 3. Encik Syakirin bin Abdul Aziz
4. Puan Aniza binti Ariffin

1. Encik Zaini bin Kamarudin
2. Encik Amizal bin Abdul Razak
3. Puan Norsalmiza binti Zakaria

“It All Begins Here” 25

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

4. Puan Rosazliza binti Rosli

PEMANTAUAN : PUAN NORALIAH BINTI AHMAD

1. Encik Mazlan bin Bakar
40 2. Puan Kamariah binti Mat Ali

28/9 - 2/10 3. Puan Noor Zariena binti Mohd Samsuddin
4. Puan Mazila binti Hassan

1. Encik Azizul bin Abidin

41 2. Encik Masrizal bin Mohd Zin
5/10 -9/10 3. Cik Nuramiza binti Azemi

OKTOBER 4. Puan Siti Rohaini binti Husin

42 1. Encik Mohd Nazrin bin Saidon
12/10- 2. Encik Zulkefle bin Mohd Nor
16/10 3. Puan Sharifah Nadera binti Syed Din
4. Puan Nurul Azwa binti Hamzah

43 1. Encik Parthiban A/L Selaya
19/10- 2. Puan Norafiza binti Mohamad
23/10 3. Puan Farah Najwa binti Aziz
4. Encik Shahari bin Samah

44 1. Encik Ahmad Tamizi bin Kamis
26/10- 2. Puan Nor Wahida binti Salim
31/10 3. Puan Nur Farah Nini Binti Hashim
4. Encik Wira bin Osman

PEMANTAUAN : ENCIK CHE YUSMADI BIN CHE
MOHAMED YUSOFF

NOVEMBER 45 1. Encik Azahar bin Razak
2/11-7/11 2. Puan Azmaliza binti Alias
3. Cik Chen Sang Ling
46 4. Puan Nor Azlina binti Mat Ariff
9/11-13/11 5. Encik Noryusry bin Mansor

47 1. Encik A’amar bin Hashim
16/11- 2. Encik Noorhashimi bin Mohd Zain
20/11 3. Puan Maslina binti Othman
4. Puan Isma Junaiza binti Ishak
5. Puan Munirah binti Zulkifli

1. Encik Muhammad Nasier bin Asri
2. Puan Syafiza binti Ibrahim
3. Puan Norasnida binti Ahmad Razi
4. Puan Hazila binti Hassan
5. Puan Habsah binti Nordin

CUTI AKHIR TAHUN
21/11/2020-31/12/2020
PEPERIKSAAN BERTULIS SPM DAN STPM 2020

“It All Begins Here” 26

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

JADUAL PELAKSANAAN PERHIMPUNAN, PROGRAM DAN PERANCANGAN
AKTIVITI TAHUN 2020

BIL BULAN TARIKH AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
1. Januari
1 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Bahasa
2. Februari 01/1 – 03/1 Perhimpunan Rasmi Mingguan JSM/Kaunselor
3. Perhimpunan Rasmi Jabatan Teknik Vokasional
4. 2 Perhimpunan Sejati Guru Bertugas PPKI
5. 06/1 – 10/1 Perhimpunan Rasmi Mingguan Jabatan Kemanusian
6. Guru Bertugas Jabatan Tingkatan 6
7. 3 Mingguan
13 /1 – 17/1 Guru Bertugas Jabatan Teknik Vokasional
Mingguan JSM/Kaunselor
4 Guru Bertugas
20/1 – 24/1 Mingguan

8. 5 Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati Jabatan Bahasa
27/1 – 31/1 Jabatan Sains Matematik
9. Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas
10. Mac 6 Mingguan Jabatan Kemanusiaan
11. 3/2 – 7/2 Pelancaran Guru PPKI
12. Penyayang Dan Mentor Kaunselor
13. 7 Mentee AJK Jabatan Bahasa
14. April 10/2 – 14/2 Jabatan Tingkatan 6
15. Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas
16. 8 Mingguan
17. 17/2 – 21/2
18. Mei Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati
19. 9
20. 24/2 – 28/2 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Teknik Vokasional
21. Mingguan Jabatan Sains Matematik
22. 10
23. Jun 2/3 – 6/3 Cuti Pertengahan Penggal 1 Jabatan Kemanusian
(14/03/2020-22/03/2020) JSM/Kaunselor
11
9/3 – 13/3 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas
Mingguan
13
23/3 – 27/3 Mentor Mentee Kaunselor

14 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Bahasa
30/3- 3/4 Mingguan PPKI

15 Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati
6/4 – 10/4
Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Sains Matematik
16 Mingguan Jabatan Tingkatan 6
13/4 – 17/4
Mentor Mentee Kaunselor
17
20/4 – 24/4 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Teknik Vokasional
Mingguan Jabatan Kemanusian
18
27/4 – 1/5 Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati

19 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas PPKI
4/5 – 8/5 Mingguan JSM/Kaunselor

20 Cuti Pertengahan Tahun
11/5 – 15/5 23/05/2020 – 07/06/2020

21 Mentor Mentee Kaunselor
18/5 – 22/5

24
8/6 – 12/6

“It All Begins Here” 27

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

24. 25 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Bahasa
25. 15/6 – 19/6 Mingguan Jabatan Tingkatan 6
26. Julai
27. 26 Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati
28. 22/6 – 26/6
29. Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Kemanusian
30. 27 Mingguan Jabatan Sains Matematik
31. Ogos 29/6 – 3/7
32. Mentor Mentee Kaunselor
28
33. 6/7 – 10/7 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Teknik Vokasional
Mingguan PPKI
34. 29
35. September 13/7 – 17/7 Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati
36.
30 Cuti Pertengahan Penggal 2
37. 20/7 – 24/7 25/7/2020-02/08/2020

38. 32 Mentor Mentee Kaunselor
39. Oktober 3/8 – 7/8
40. Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Bahasa
41. 33 Mingguan JSM/Kaunselor
42. 10/8 – 14/8
43. Perhimpunan Sejati Pengerusi Sejati
44. 34
45. November 17/8 – 21/8
46.
47. 35 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Kemanusian
48. 24/8 – 28/8 Mentor Mentee Mingguan Jabatan Tingkatan 6
Perhimpunan Rasmi Kaunselor
36 Guru Bertugas Jabatan Teknik Vokasional
31/8 – 5/9 Mentor Mentee Mingguan Jabatan Sains Matematik

37 Kaunselor
7/9 – 11/9

38
14/9 – 18 /9

39 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas Jabatan Bahasa
21/9 – 25/9 Perhimpunan Sejati Mingguan PPKI
Perhimpunan Rasmi
40 Mentor Mentee Pengerusi Sejati Jabatan Tingkatan 6
28/9 - 2/10 JSM/Kaunselor
Guru Bertugas
41 Mingguan Jabatan Teknik Vokasional
5/10 -9/10 Jabatan Kemanusiaan
Kaunselor
42 Jabatan Bahasa
12/10-16/10 Guru Bertugas Jabatan Sains Matematik
Mingguan
Perhimpunan Rasmi Jabatan Tingkatan 6
Pengerusi Sejati PPKI
43 Perhimpunan Sejati Jabatan Kemanusiaan
19/10-23/10 Perhimpunan Rasmi Guru Bertugas JSM/Kaunselor
Mentor Mentee Mingguan
44 Perhimpunan Rasmi
26/10-31/10 Perhimpunan Rasmi Kaunselor

45 Guru Bertugas
2/11-7/11 Mingguan
Guru Bertugas
46 Mingguan
9/11-13/11

47
16/11-20/11

“It All Begins Here” 28

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

# SEBARANG PERUBAHAN TARIKH / AKTIVITI / PROGRAM BERGANTUNG KEPADA
KEADAAN.

TEMPAT PERJUMPAAN :

Tingkatan 1 : Surau Tingkatan 5 : Dewan Sekolah

Tingkatan 2 : Kantin Tingkatan 6 : Bilik Kuliah Tingkatan 6

Tingkatan 3 : Gelanggang Berbumbung Pendidikan Khas I : Blok Pendidikan Khas

Tingkatan 4 : Bilik Komanwel

“It All Begins Here” 29

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

PROGRAM DAN AKTIVITI UTAMA TAHUN 2020

BIL PROGRAM / AKTIVITI TARIKH CATATAN
27 Disember 2019 Semua Guru
1 Mesyuarat Guru 1/2020 28 Disember 2019 Semua Guru
Mesyuarat Pengurusan Kurikulum 1/2020 Guru-Guru Berkenaan
1 Januari 2020 Semua Guru
2 Mesyuarat Pengurusan HEM 1/2020 2 Januari 2020 Semua Guru
Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum 1/2020

Mesyuarat Pengurusan Sukan / Mesyuarat
3 Jabatan / Mesyuarat Pengurusan T6/

Mesyuarat Pengurusan PPKI

4 Pendaftaran Pelajar T1, T2, T3, T5, T6 dan
PPKI ,pendaftaran dan taklimat asrama

5 Hari Pertama Persekolahan 2020

6 Kejohanan Merentas Desa 17 Januari 2020 Kokurikulum

7 Cuti Tahun Baharu Cina 23 – 26 Januari 2020 Semua Guru

8 Kejohanan Olahraga Sekolah 29 - 30 Januari 2020 Kokurikulum/Sukan

9 Pelancaran Bulan Bahasa Melayu 3 Februari 2020 Bidang Bahasa
10 Peperiksaan Awal Tahun 17 – 20 Februari Kurikulum/Peperiksaan
11 Mesyuarat Agung PIBG 2020 PIBG / HEM
21 Februari 2020

12 Pelancaran Bulan Bahasa Inggeris 2 Mac 2020 Bidang Bahasa

13 Aku Janji Akademik 6 Mac 2020 Kurikulum

14 Keputusan STPM 2019 11 Mac 2020 Tingkatan 6/Peperiksaan

15 Keputusan SPM 2019 12 Mac 2020 Kurikulum/Peperiksaan

16 Cuti Pertengahan Penggal 1 14 – 22 Mac 2020 Semua Guru

17 Dialog Prestasi 1 25 Mac 2020 Kurikulum/Peperiksaan

18 Kejohanan Olahraga PPKI 16 – 20 Mac 2020 PPKI

19 Minggu Pendidikan Khas 30 Mac – 3 April 2020 PPKI
20 Pelancaran Bulan Sains dan Matematik
21 Hari Anugerah kecemerlangan 6 April 2020 Bidang Sains dan
22 Hari Kokurikulum 21 April 2020 Matematik
J/K Hari Anugerah
Kecemerlangan 2020

21 April 2020 Kokurikulum

“It All Begins Here” 30

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

BIL PROGRAM / AKTIVITI TARIKH CATATAN

23 Program Ihya’ Ramadan 27 April 2020 Bidang Kemanusiaan

24 Peperiksaan Pertengahan Tahun 4 – 18 Mei 2020 Kurikulum/Peperiksaan

25 Peperiksaan STPM Sem 2/2020 12 – 18 Mei 2020 Tingkatan 6/Peperiksaan

26 Cuti Hari Raya Aidil Fitri 21 – 25 Mei 2020 Semua Guru
* Hari Raya Aidil Fitri 23 Mei - 7 Jun Semua Guru
2020 PPKI
27 Cuti Penggal 1 18 April 2020

28 Rumah Terbuka Aidil Fitri PPKI

29 Penyerahan Slip Peperiksaan Pertengahan 18 Jun 2020 Kurikulum/Peperiksaan
Tahun

30 Dialog Prestasi 2 23 Jun 2020 Kurikulum/Peperiksaan

31 Pelancaran Bulan Teknik & Vokasional 6 Julai 2020 Bidang Teknik &
Vokasional

32 Perkhemahan PPKI 8 – 10 Julai 2020 PPKI

33 Kem Kecemerlangan SPM 22 – 23 Julai 2020 Jawatan Kuasa
25 Julai – 2 Ogos Peningkatan SPM
34 Cuti Pertengahan Penggal II 2020 Semua Guru
*Hari Raya Aidil Adha

35 Pelancaran Bulan Kemanusiaan 3 Ogos 2020 Bidang Kemanusiaan

36 Peperiksaan Percubaan PT3 4 Ogos 2020 Kurikulum/Peperiksaan

37 Pelancaran Bulan Kebangsaan 17 Ogos – 16 Bidang Kemanusiaan
September 2020 Bidang Kemanusiaan
Kurikulum/Peperiksaan
38 Sambutan Hari Kemerdekaan ke-62 Peringkat 28 Ogos 2020 Kurikulum/Peperiksaan
Sekolah Kurikulum/Peperiksaan

39 Peperiksaan Percubaan SPM 18 Ogos – 14
September 2020

40 Dialog Prestasi 3 17 September
2020

41 Peperiksaan Akhir Tahun 5 – 30 Oktober
2020

42 TID SSN Oktober 2020 Kokurikulum

Pentaksiran PT3 (PT3) Ujian Bertutur Kurikulum/Peperiksaan
- Pentaksiran Pend. Kesenian 17 – 25 Ogos 2020
43 - Ujian Bertutur (BM & BI) Ujian
- Ujian Mendengar (BM & BI) Mendengar
- Ujian Bertulis 11- 8 September
2020

“It All Begins Here” 31

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

BIL PROGRAM / AKTIVITI TARIKH CATATAN

44 Lawatan Sambil Belajar ke Melaka dan Shah 13 – 16 Oktober PPKI
Alam 2020

45 Jamuan Akhir Tahun 28 Oktober 2020 PPKI

46 Cuti Perayaan Deepavali 13 - 16 November Semua Guru
2020

47 Dialog Prestasi 4 17 November 2020 Kurikulum/Peperiksaan

48 Peperiksaan SPM (Bertulis) Fasa 1: 13 – 17 Kurikulum/Peperiksaan
Oktober 2020 Tingkatan 6/Peperiksaan
Peperiksaan STPM Fasa 2: 2 – 26
- Semester 2 November 2020

49 - Semester 3 12 – 18 Mei 2020
- Semester 1 2 – 5 November
- Ulangan 1 2020
16 – 19 November
- Ulangan 2 2020
16 – 19 November
2020
23 – 26 November
2020

“It All Begins Here” 32

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

“It All Begins Here” 33

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

“It All Begin

geri Perlis [ REA0056 ]
ns Here” 34

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

CARTA ORGANISASI SMK SYED

“It All Begin

geri Perlis [ REA0056 ]

D HASSAN (SSN) TAHUN 2020

ns Here” 35

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN ANGGOTA KUMPUL

PENG

ROSE AZA BI

GPK HAL EHWAL MURID GPK PENT

NOR HASHIMI BIN ISMAIL MAHIZAN B

KETUA PEMB

WAN ROKIAH BI

PEMBANTU MAKMAL PEMBANT

SHAHIDAN BIN SHAARI PUTERI NORBAIZ
AZUMI BINTI SAADAN ROSNALIZA B
FARHAH BINTI AURANI
ABDULLAH BIN SAID
MOHD NABIL FIKRI BIN ZULKIFLI
NOOR HUDA BINTI SETAFAR
NUR RABAYU BINTI SABRI

PEMBANTU PENGURUSAN MURID

AZIRAH BINTI MOHD HASMI
TUNKU NOR AKMAR BINTI TUNKU ARIFFIN

NAGAHMAGENTIRAN A/L VEERAYA
SYAFIQAH HANUM BINTI MD SIDEK

PEMBANTU AWAM PEMBANT

MOHD BISTAMAM BIN HARUN WAN NOR FAZL
JUZILA B
JOHARI B

NORHANIZA
RAHIM

“It All Begin

geri Perlis [ REA0056 ]

LAN SOKONGAN SMK SYED HASSAN (SSN) TAHUN 2020
GETUA

IN CHE ARIFIN

TADBIRAN GPK KOKURIKULUM

BIN MUSTAFA CHE SAODAH BINTI IBRAHIM

BANTU TADBIR

INTI WAN JAAPAR

TU TADBIR PENYELIA ASRAMA

ZURI BINTI BAINON MOHD ASRI BIN OTHMAN
BINTI ZAKARIA

JURUTEKNIK KOMPUTER

Tc. FAIZ HAZIZI BIN MOHD FADZIL
PEN. PEG. TEKNOLOGI MAKLUMAT

TU OPERASI PEMANDU KENDERAAN

LEENA BINTI AZIZ HAKIMI BIN OMAR
BINTI RAMLI
BIN OTHMAN
A BINTI AHMAD
M BIN MAT

ns Here” 36

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

AGIHAN TUGAS BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH
TAHUN 2020

1. Jawatankuasa Induk Pentadbiran (STD 1.1)

Pengetua : Encik Rose Aza bin Che Arifin
Penolong Kanan Pentadbiran
: Encik Mahizan bin Mustafa
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Penolong Kanan Kokurikulum : Encik Nor Hashimi bin Ismail
Penolong Kanan Tingkatan 6 : Puan Che Saodah binti Ibrahim
Penolong Kanan Pendidikan Khas : Encik Abdul Latiff bin Ahmad
: Puan Azuralidza binti Zakaria
Penyelaras
Guru Kanan Mata Pelajaran : Puan Noraliah binti Ahmad
Bahasa
Kemanusiaan : Puan Noraliah binti Ahmad
Teknik & Vokasional : Puan Tadzilah binti Jib
Sains & Matematik : Encik Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff
Pegawai Pembangunan Sekolah : Puan Khatijah binti Din
Setiausaha : Encik Basaruddin bin Ahmad
AJK : Encik Noorhashimi bin Mohd Zain
: Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar
: Puan Mazila binti Hassan
: Encik Azahar bin Razak
: Encik Masrizal bin Mohd Zin
: Encik Wan Zamardy bin Zainun
: Puan Sharifah Nadera binti Syed Din
: Encik Shahari bin Samah

2. Jawatankuasa Pengurusan Sekolah (STD 1.1)

Pengerusi : Encik Rose Aza bin Che Arifin

Timbalan Pengerusi : Encik Mahizan bin Mustafa
: Encik Nor Hashimi bin Ismail
Naib Pengerusi I : Puan Che Saodah binti Ibrahim
Naib Pengerusi II : Encik Abdul Latif bin Ahmad
Naib Pengerusi III : Puan Azuralidza binti Zakaria
Naib Pengerusi IV : Puan Noraliah binti Ahmad
Setiausaha : Puan Tadzilah binti Jib
Ahli Jawatankuasa : Encik Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff

: Puan Khatijah binti Din

3. Pengurusan Pejabat Dan Pentadbiran Am (STD 2.1)

Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi I : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II
Naib Pengerusi III : Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi IV : Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha (KPT) : Penolong Kanan Tingkatan 6
: Penolong Kanan Pendidikan Khas
Pembantu Tadbir
Juruteknik Komputer : Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar
Pembantu Operasi
: Puan Rosnaliza binti Zakaria
: Puan Puteri Norbaizuri binti Bainon

: Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil (PPTM)

: Puan Wan Nor Fazleena binti Aziz

“It All Begins Here” 37

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

Penyelia Asrama : Puan Norhaniza binti Ahmad
: Encik Johari bin Othman
: Puan Juzila binti Ramli
: Encik Rahim bin Mat

: Encik Mohd Asri bin Othman

Pembantu Makmal : Encik Shahidan bin Shaari
: Puan Azumi binti Saadan
: Puan Farhah binti Aurani
: Encik Abdullah bin Said
: Encik Mohd Nabil Fikri bin Zulkifli
: Puan Huda binti Setafar
: Puan Nur Rabayu binti Sabri

Pembantu Pengurusan Murid : Puan Azirah binti Mohd Hasmi
Pembantu Awam : YM Tunku Nor Akmar binti Tunku Ariffin
: Encik Nagahmagentiran A/L Veeraya
: Puan Syafiqah Hanum binti Md Sidek

: Encik Mohd Bistamam bin Harun

Pemandu : Encik Hakimi bin Omar

4. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan (STD 2.3)

Setiausaha : Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar
Penolong Setiausaha : Puan Rosnaliza binti Zakaria
AJK : Guru Kanan Mata Pelajaran

Audit Dalaman : Ketua-Ketua Panitia

: Setiausaha Sukan

: Kaunselor
: Penyelaras Pusat Sumber
: Penyelia Asrama
: Pembantu Makmal (K)
: Juruteknik Komputer
: Puan Nor Hashima binti Wahab (Sekolah)
: Puan Lee Chooi Peng (Sekolah)
: Puan Normiwati binti Mat Nor (Asrama)

5. Jawatankuasa Perolehan / Aset / Hapuskira (STD 2.2)

Pegawai Aset / Setiausaha Aset : Encik Masrizal bin Mohd Zin
Pegawai Pelupusan Sekolah : Encik Wira bin Osman
Pegawai Pemeriksa Aset : Encik Ahmad Tamizi bin Kamis
Ahli Jawatankuasa : Encik Azlee bin Johar
: Encik Noorhashimi bin Mohd Zain
Sistem Pengurusan Aset (SPA) : Encik Basaruddin bin Ahmad
Pendaftar : Puan Rosnaliza binti Zakaria (Pejabat)
Pengesah : Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar (Pejabat)
: Encik Muhammad Nasier bin Asri (Sukan)
: Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil (ICT)
: Encik Mohd Asri bin Othman (Asrama)
: Encik Shahidan bin Shaari (Makmal)
: Encik Nagahmagentiran A/LVeerayan (PPKI)
: Semua Ketua Panitia

: Puan Rosnaliza binti Zakaria
: Encik Masrizal bin Mohd Zin

“It All Begins Here” 38

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

MY SPATA : Encik Masrizal bin Mohd Zin

6. Jawatankuasa Induk Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPMg2)

Setiausaha : Puan Mazila binti Hassan
Penyelaras : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
Ahli Jawatankuasa : Setiausaha Peperiksaan
: Setiausaha Kurikulum
: Setiausaha Kokurikulum
: Penyelaras Kurikulum Pendidikan Khas
: Penyelaras Tingkatan Enam
: Semua Ketua Panitia
: Kaunselor

7. Pegawai Perhubungan Sekolah

Pegawai Perhubungan Sekolah : Encik Noorhashimi bin Mohd Zain

8. Perkembangan Staf Dan Latihan Dalam Perkhidmatan (LdP)/Program Pembangunan
Profesionalisme Berterusan (STD 2.1)

Penyelaras : Puan Tadzilah binti Jib
Setiausaha : Puan Isma Junaiza binti Ishak
Penolong Setiausaha : Puan Azmaliza binti Alias
Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran
: Puan Fairunnisah binti Ali
: Puan Munirah binti Zulkifli
: Guru Media dan Perpustakaan

9. Jawatankuasa Program Orientasi Guru Baharu (STD 2.1)

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Penolong Kanan Pendidikan Khas
Ahli Jawatankuasa : GKMP
: Semua Ketua Panitia

10. Jawatankuasa Sijil-Sijil Sekolah

Setiausaha : Puan Noor Azlin binti Hazizi
Ahli Jawatankuasa : Puan Lee Chooi Peng
11. Jawatankuasa Mesyuarat Guru : Puan Siti Azlina binti Md Isa
: Penyelaras Tingkatan
: Jurulatih Sukan
: Guru Penasihat Kelab dan Persatuan
: Puan Puteri Norbaizuri binti Bainon

Setiausaha : Puan Norasnida binti Ahmad Razi
Pen. Setiausaha : Puan Rohana binti Ahmad
: Puan Rosliza binti Rooslan

12. Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (STD 1.1)

Setiausaha : Puan Sharifah Nadera binti Syed Din (EMIS, E-Operasi,SPS)
: Puan Rosazliza binti Rosli (APDM)
: Puan Norsalmiza binti Zakaria (SSDM, e-PIDP)

“It All Begins Here” 39

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

: Puan Noriza binti Md Ali (SSDM , e-PIDP)
: Encik Zulkefle bin Mohd Nor (SSN)
: Cik Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani (APDM PPKI,EMIS

OKU/SISOKU)
: Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil (SMKSHnet)

13. Jawatankuasa PIBG (Guru) (STD 2.7)

Penasihat : Encik Rose Aza bin Che Arifin
Yang Dipertua :
Naib Yang Dipertua :
Setiausaha : Encik Ishak bin Hassan
Penolong Setiausaha : Encik Zaini bin Kamarudin
Bendahari : Puan Kartini binti Din
Ahli Jawatankuasa : Puan Noraliah binti Ahmad
: Puan Fairunnisah binti Ali
: Encik Fadzil bin Matt Noor
: Puan Hanimaryantie Ezlien binti Gerehan

: Puan Siti Rohaini binti Husin
: Encik Wan Zamardy bin Zainun

14. Jawatankuasa Pengangkutan

Penyelaras : Puan Che Saodah binti Ibrahim
Pemandu : Encik Hakimi bin Omar
AJK : Encik Shahidan bin Shaari
: Encik Johari bin Othman

: Encik Norfaizan bin Torman
: Encik Wira bin Osman

Encik Mohd Bistamam bin Harun

15. Jawatankuasa Pembangunan Sekolah, Pemantauan Kawalan Keselamatandan
Pembersihan Kawasan (STD 2.5)

Pegawai Pembangunan Sekolah : Encik Basaruddin bin Ahmad
Setiausaha : Encik Noorhashimi bin Mohd Zain
Penolong Setiausaha : Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar
Ahli Jawatankuasa : Puan Rosnaliza binti Zakaria
: Encik Shahidan bin Shaari
: Encik Mohd Bistamam bin Harun
: Encik Nagahmagentiran A/L Veeraya
: Encik Mohd Asri bin Othman

Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil

16. Penyelenggaraan Bilik-Bilik / Alatan Khas (STD 2.5)

Pengerusi : Pengetua

Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II : Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Penolong Kanan Tingkatan 6

Naib Pengerusi IV : Penolong Kanan Pendidikan Khas

Setiausaha : Encik Shahari bin Samah
Penolong Setiausaha : Puan Nor Azlina binti Mat Ariff

(a) Dewan Besar : Encik Basaruddin bin Ahmad
Ketua : Puan Nurhafizah binti Khalif
Ahli Jawatankuasa : Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar
: Encik Shahidan bin Shaari
: Encik Mohd Bistamam bin Harun

“It All Begins Here” 40

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

: Pekerja Perkhidmatan Kebersihan Kawasan
Swasta
(b) Bilik Olimpik & Komanwel :
Ketua Bilik Olimpik : Puan Faridatul Zarina binti Mohd Zain
: Semua Setiausaha Unit
Ketua Bilik Komanwel : Puan Tadzilah binti Jib
Ahli Jawatankuasa : Puan Noriza binti Md Ali
: Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar
Pekerja Perkhidmatan Kebersihan
(c) Surau : Kawasan Swasta
Ketua :
Ahli Jawatankuasa : Encik Noryusry bin Mansor
: Encik Zaini bin Kamaruddin
: Puan Norsalmiza binti Zakaria
: Puan Maslina binti Othman
Encik Shahari bin Samah
(d) Bilik Pendidikan Islam : Encik Ishak bin Hassan
Ketua :
Ahli Jawatankuasa Encik Zaini bin Kamarudin
Semua Guru Pendidikan Islam
(e) Makmal Komputer :
Ketua : Puan Sharifah Nadera binti Syed Din
Ahli Jawatankuasa : Encik Azlee bin Johar
: Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil
Guru ICT
(f) Bilik Matematik :
Ketua : Puan Noor Zariena binti Mohd Samsuddin
Ahli Jawatankuasa Semua Guru Matematik

(g) Makmal Sains Teras : Encik Shahari bin Samah
Ketua : Semua Guru Sains
Ahli Jawatankuasa : Semua Pembantu Makmal

(h) Makmal SainsTulen : Encik Azlee bin Johar (Ketua Panitia Kimia)
Ketua : Cik Chen Sang Ling (Ketua Panitia Fizik)
: Encik Amizal bin Abdul Razak (Ketua Panitia
Biologi)
Ahli Jawatankuasa : Semua Pembantu Makmal

(i) Bengkel Reka Bentuk Teknologi Puan Nur Hidayah binti Adnan
Ketua : Semua Guru RBT

Ahli Jawatankuasa : Puan Fairunnisah binti Ali
Puan Nurul Azwa binti Hamzah
(j) Bilik Guru/Bilik Rehat Guru : Semua Guru
Ketua :
Penolong : Puan Nurhafizah binti Khalif (Seni Reka Tanda)
Ahli Jawatankuasa Puan Faridatul Zarina binti Mohd Zain
(Sains Rumah Tangga)
(k) Bengkel MPV, SnRT& PVMA : Puan Noriza binti Md Ali
Ketua : Encik Johari bin Othman

Ahli Jawatankuasa :
:

“It All Begins Here” 41

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

(l) Bilik PSV : Encik Fadzil bin Matt Noor
Ketua : Semua Guru PSV
Ahli Jawatankuasa
Puan Nor Azlina binti Mat Ariff
(m) Bilik Kesihatan : Semua Jawatankuasa Kesihatan dan Rawatan
Ketua :
Ahli Jawatankuasa Puan Norafiza binti Mohamad
Semua Jawatankuasa SPBT
(n) Bilik SPBT (BOSS) :
Ketua : Puan Razmaliza binti Zabri
Ahli Jawatankuasa
Puan Nurhafizah binti Khalif
(o) Bilik Kaunseling : Semua Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian
Ketua :
Ahli Jawatankuasa Encik Ishak bin Hassan
Semua Guru Tingkatan 6
(p) Bilik Peperiksaan :
Ketua : Encik Azizul bin Abidin
Ahli Jawatankuasa Semua Jurulatih SSN

(q) Bilik Kuliah Tingkatan 6 : Encik Muhammad Nasier bin Asri
Ketua : Semua Guru Sains Sukan
Ahli Jawatankuasa
Encik Ishak bin Hassan
(r) Bilik Gim : Semua Jawatankuasa Pengawas
Ketua :
Ahli Jawatankuasa Encik Parthiban A/L Selaya
Encik Mohd Nazrin bin Saidon
(s) Makmal Sains Sukan :
Ketua : Puan Sharifah Nadera binti Syed Din
Ahli Jawatankuasa Semua Guru ICT
Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil
(t) Bilik Pengawas : Semua Pembantu Am Pejabat
Ketua : Encik Noorhashimi bin Mohd Zain
Ahli Jawatankuasa Encik Amizal bin Abdul Razak
Encik Rahim bin Mat
(u) Stor Sukan/Stor PJPK : Encik Shahidan bin Shaari
Ketua : Encik Mohd Bistamam bin Harun
Encik Noorhashimi bin Mohd Zain
(v) Komputer & Projektor LCD Semua Guru Reka Cipta

Ketua : Puan Kamariah binti Mat Ali
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru PPKI

:
:

(w) Siaraya
Ketua :

Ahli Jawatankuasa :

:

:

(x) Makmal Reka Cipta :

Ketua :

Ahli Jawatankuasa :

(y) Bilik PPKI :
Ketua :
Ahli Jawatankuasa

“It All Begins Here” 42

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

(z) Bilik Jurulatih Sepenuh Masa

Ketua : Encik A’amar bin Hashim
Semua Jurulatih SSN
Ahli Jawatankuasa :

(ab) Galeri SSN : Encik Azizul bin Abidin
Ketua : Puan Nurhafizah binti Khalif
Ahli Jawatankuasa : Puan Nor Azieyantie binti Aziz
: Semua Jurulatih Sepenuh Masa

(ac) Bilik Rehat Pekerja : Encik Mohd Bistamam bin Harun

(ad) Anjung Informasi : Puan Fairunnisah binti Ali (SU Kurikulum)
Ketua : Cik Nuramira binti Azemi (SU HEM)
: Encik Zulkefle bin Mohd Nor (SU Kokurikulum)
: Puan Farah Najwa binti Aziz (SU Tingkatan 6)
: Puan Norhafiza binti Zawri (SU PPKI)

(ae) Pengurusan Khemah : Encik Ahmad Tamizi bin Kamis
: Encik Zulkefle bin Mohd Nor

(af) Bilik Muzik 1 : Encik Mazlan bin Bakar

(ag) Bilik Muzik 2 : Puan Norasnida binti Ahmad Razi

17. Jawatankuasa Badan Kebajikan Guru Dan Staf (BKGS) 2020/2021 (STD 2.7)

Pengerusi : Puan Fairunnisah binti Ali
Naib Pengerusi : Puan Nurul Azwa binti Hamzah
Setiausaha : Puan Farah Najwa binti Aziz
Bendahari : Puan Wan Noraini binti Wan Ahmad
Penolong Bendahari : Puan Sharifah Nadera binti Syed Din
AJK : Puan Mazila binti Hassan
: Encik Wira bin Osman
: Puan Wan Nor Fazleena binti Aziz
: Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil
: Puan Sit iAzlina binti Md Isa
: Encik Ahmad Tamizi bin Kamis
: Encik Zulkefle bin Mohd Nor
: Encik Muhammad Nasier bin Asri
: Encik Abdullah bin Said
: Encik Syakirin bin Abdul Aziz
: Puan Norasnida binti Ahmad Razi

18. Jawatankuasa Dokumentasi Dan Profil Sekolah

Pengerusi : Puan Tadzilah binti Jib
Ahli Jawatankuasa
: Setiausaha setiap program sekolah (Laporan)
: Puan Nor Azieyantie binti Aziz

: Encik Syakirin bin Abdul Aziz (Jurufoto)
: Encik Masrizal bin Mohd Zin (Jurufoto)

: Cik Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani (Jurufoto)

: Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil

19. Jawatankuasa Keutuhan Dan Tadbir Urus (STD 2.1)

Pengerusi : Encik Rose Aza bin Che Arifin
Naib Pengerusi : Encik Mahizan bin Mustafa
Setiausaha : Puan Tadzilah binti Jib

“It All Begins Here” 43

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

AJK : Encik Nor Hashimi bin Ismail
: Puan Che Saodah binti Ibrahim
: Encik Abdul Latiff bin Ahmad
: Puan Azuralidza binti Zakaria
: Puan Khatijah binti Din
: Puan Noraliah binti Ahmad
: Encik Che Yusmadi bin Che Mohd Yusoff
: Encik Wira bin Osman
: Puan Razmaliza binti Zabri
: Puan Fairunnisah binti Ali
: Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar

20. Jawatankuasa Bencana Peringkat Sekolah (STD 3.3.3.1)

Pengerusi : Encik Rose Aza bin Che Arifin (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Encik Mahizan bin Mustafa (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Encik Nor Hashimi bin Ismail (PK HEM)
: Puan CheSaodah binti Ibrahim (PK Kokurikulum)
Penolong Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : Encik Abdul Latif bin Ahmad (PK Ting 6)
: Puan Azuralidza binti Zakaria (PKPK)
: Encik Basaruddin bin Ahmad
: Puan Razmaliza binti Zabri

(Guru Bimbingan Dan Kaunseling)
: Encik Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff

(Guru Kanan Teknik & Vokasional)
: Puan Noraliah Binti Ahmad

(Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa)
: Puan Tadzilah binti Jib (Guru Kanan Kemanusiaan)
: Puan Khatijah binti Din (Guru Kanan Sains & Matematik)
: Encik Fadzil bin Matt Noor (Guru Disiplin)
: Encik Noryusry bin Mansor (Ketua Warden)
: Encik Norfaizan bin Torman (Guru 3K)
: Puan Norafiza binti Mohamad (Guru SPBT)
: Puan Rosazliza binti Rosli (Guru Data APDM)
: Puan Noriza binti Md Ali (Guru Data SSDM)
: Encik Azlee bin Johar (Penyelaras ICT)
: Encik Asri bin Othman (Penyelia Asrama)
: (YDP PIBG)
: Puan Hatijah binti Undut (Pengusaha Kantin)
: Pengurus (Kawalan Keselamatan Sekolah)
: Pengurus (Syarikat Pembersihan Kawasan & Bangunan)
: Pegawai Perhubungan Sekolah (Polis)
: Setiausaha PIBG

“It All Begins Here” 44

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Negeri Perlis [ REA0056 ]

“It All Begins Here” 45

Buku Pengurusan Sekolah 2020 SMK Syed Hassan | Sekolah Sukan Neg

CARTA ORGANISA

PE
(EN ROSE AZ

P

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PE

(EN ABD LATIFF BIN AHMAD) (EN NORHASHIMI BIN ISMAIL) (EN MAHIZAN
PK TINGKATAN ENAM PK HAL EHWAL MURID PK PEN

PENYELARA
PN KHATI

KURIKULUM SETIAUSAHA KU

1. PN FAIRUNNISA
2. PN MAZILA BINT

GURU KANAN MATAPELAJARAN

BAHASA : PN NORALIAH BINTI AHMAD
KEMANUSIAAN : PN TADZILAH BINTI JIB
SAINS DAN MATEMATIK : PN KHATIJAH BINTI DIN
TEKNIK DAN VOKASIONAL: EN CHE YUSMADI B CHE MOHAMED YUSOFF

KETUA PANITIA

BIDANG BAHASA SAINS DAN

B. MELAYU : PN NORAFIZA BINTI MOHAMAD SAINS : EN SHAHAR
B. INGGERIS : PN NOOR AZLIN BINTI HAZIZI
MATEMATIK : PN NOOR ZA
BIDANG KEMANUSIAAN MATE TAMB : PN AZMALIZA

SEJARAH : PN ROSAZLIZA BINTI ROSLI KIMIA : EN AZLEE B
P.ISLAM : PN MASLINA BINTI OTHMAN FIZIK : CIK CHEN S
GEOGRAFI: CIK NORAMIRA BINTI AZEMI
P. MORAL : PN WAN NORAINI BT WAN AHMAD BIOLOGI : EN AMIZAL B
PSV : EN FADZIL BIN MATT NOOR
PJPK : EN MOHD NAZRIN BIN SAIDON BIDANG TE
P.SIVIK : PN FARIDATUL ZARINA BINTI MOHD ZAIN
S. SUKAN : EN MUHAMMAD NASIER BIN ASRI SK/ASK : PN SHARIF
P. MUZIK : EN MAZLAN BIN BAKAR RBT : PN NUR H
SRT : PN NURHA
REKACIPTA : EN NOOR
PENYE. MAKANAN: PN N
SAINS RUMAH TANGGA

“It All Begin


Click to View FlipBook Version