The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ebook รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

Ebook รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2565

Ebook รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่

ประจำเดือนเมษายน 2565
ฉบับที่ 4/2565

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-112882-3
E-mail : [email protected]

https : www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หน้าหลัก.html

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2565
ฉบับที่ 4/2565
โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
เดือนเมษายน 2565 ขยายตัว
ด้านอุปทาน...ขยายตัว ตามภาคบริการ
ด้านอุปสงค์...หดตัว ตามการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชน
ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม...อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)

- อัตราการเข้าพัก ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม

ขยายตัว 16.6% จาก หดตัว -14.6% จาก หดตัว -0.6% จาก
- ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ยอดขายด้านการศึกษา และภัตตาคาร ปริมาณผลผลิตของ หมวดอุตสาหกรรม
- สุกร
- จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน - ยอดขายด้านกิจกรรมทางการเงิน - พริก
- ผู้โดยสารรถประจำทาง และการประกันภัย
- จำนวนผู้เยี่ยมเยือน - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการ - มะม่วง
- ยอดขายธุรกิจการค้าส่ง ค้าปลีก - หอมแดง

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)

การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชน

หดตัว -32.8% จาก หดตัว -7.5% จาก หดตัว -1.9% จาก
- งบรายจ่ายประจำ - จำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม่ - จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่
- จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่

เสถียรภาพเศรษฐกิจ การเงิน

เงินเฟ้อ การจ้างงาน จำนวนผู้ประกันตน เงินฝาก สินเชื่อ
สูงขึ้น 3.6% ขยายตัว มาตรา 33
2.3% ขยายตัว 6.0% ขยายตัว 3.5%
ขยายตัว 1.3%

การคลัง

การจัดเก็บรายได้ รายได้นำส่งคลัง การเบิกจ่ายภาพรวม ดุลเงินงบประมาณ
1,099.3 ล้านบาท 278.0 ล้านบาท 2,872.1 ล้านบาท ขาดดุล
ขยายตัว 24.2% หดตัว -28.4% -2,594.1 ล้านบาท
หดตัว 27.8%

ดาวน์โหลดรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับเต็ม

ได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หน้าหลัก.html
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
โทรศัพท์ 053-112882 ต่อ 322 โทรสาร 053-112399 E-mail : [email protected]

รายงานภาวะเศรษฐกจิ การคลังจังหวัดเชยี งใหม่
Chiang Mai Economic & Fiscal Report

ฉบบั เดือน 4/2565

เศรษฐกิจของจงั หวัดเชียงใหม่ ประจำเดอื นเมษายน 2565

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนเมษายน 2565 ขยายตัว ตามภาคการผลิตหลัก คือ ภาคบริการ ที่ได้รับอานิสงส์
จากช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ และการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงส่งผลให้
นักท่องเท่ียวเดินทางมายังพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมข้ึน อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อเนื่องถึงการจับจ่ายใช้สอยที่เกี่ยวเน่ืองกับ
ภาคบริการ รวมถึงการส่งสัญญาณท่ีดีของการก่อสร้าง ตามการเติบโตของพ้ืนที่อนุญาตก่อสร้างรวม ยอดขายวัสดุก่อสร้างและ
การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยกดดันท่ีกระทบต่อการดำเนินชีวิต คือ
ระดับราคานำ้ มนั เชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพของประชาชนและต้นทนุ ในการดำเนินงานของผู้ประกอบการ
ซึ่งเบ้ืองต้นภาครัฐได้มีมาตรการต่างๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ที่มีโครงการสำคัญ ในการส่งเสริม
สนับสนุนธุรกิจระดับชุมชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งการผลักดันในด้านการเกษตร
ใหผ้ ลผลติ พืชสำคญั เปน็ พชื ระดบั พรเี มยี ม เพ่อื ยกระดบั รายได้แกเ่ กษตรกร

เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น ตามการเพ่ิมข้ึนของระดับราคาสินค้าหมวดพาหนะ/
การขนส่ง/การสื่อสาร หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษา/บริการส่วนบุคคล หมวดยาสูบ/เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
หมวดข้าว/แป้ง/ผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมวดเนื้อสัตว์/เป็ดไก่/สัตว์น้ำ และหมวดไข่/ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น สำหรับสถานการณ์
ดา้ นแรงงาน การจ้างงานปรบั ตัวดีขึน้

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัว โดยดัชนีการผลิตภาคบริการ ขยายตัว ร้อยละ 16.6 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนและชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนท่ีขยายตัว ร้อยละ 17.0 โดยเคร่ืองชี้ท่ีขยายตัว ได้แก่ อัตราการเข้าพัก
ยอดขายด้านการศึกษา จำนวนผู้โดยสารผ่านทา่ อากาศยาน จำนวนผ้โู ดยสารรถประจำทาง จำนวนผูเ้ ยย่ี มเยอื น ยอดขายธุรกิจ
การค้าส่ง ค้าปลีก ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ยอดขายด้านกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย และ
ปริมาณการใช้ไฟฟา้ ภาคบรกิ าร ซ่ึงปัจจยั สนับสนนุ หลักจากวันหยุดยาวชว่ งประเพณสี งกรานต์ท่มี ีการจดั กิจกรรมตา่ งๆ และการผ่อนปรน
มาตรการดังกล่าวที่ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในระดับหนึ่ง จึงดึงดูดให้นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ในจังหวัดเชียงใหม่เพม่ิ ข้นึ อีกทัง้ เมือ่ พิจารณาจากเครอ่ื งชี้นอกดัชนี อัตราการจองที่พกั ของ Siteminder จังหวัดเชียงใหม่อยทู่ ่ีร้อยละ
57.4 (ปีก่อน ร้อยละ 20.4) ท่ีสะท้อนถึงการท่องเที่ยวที่ผ่านการจองล่วงหน้าปรับตัวดีขึ้น ดัชนีการผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัว
ร้อยละ -14.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและลดลงจากเดือนก่อนท่ีหดตัว -12.2 ตามปริมาณผลผลิตของสุกร พริก
มะม่วง และหอมแดง โดยปริมาณผลผลิตของสุกรที่ลดลง เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยและรายกลาง ยังมีความกังวลเรื่องต้นทุน
พนั ธ์สุ กุ รและตน้ ทุนอาหารสัตวเ์ ป็นหลกั สำหรับการกลับเข้ามาเลย้ี งใหม่ สว่ นปรมิ าณผลผลิตที่เพิม่ ข้ึน คอื ลำไย กระเทยี มและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและไม่ได้รับผลกระทบจากเร่ืองโรคระบาด อีกทั้ง
ในเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมแปลงใหญ่ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลติ สนิ คา้ เกษตรใหก้ ับกล่มุ แปลงใหญ่ และบริหารจัดการไม้ผลคณุ ภาพ ลนิ้ จ่ี มะม่วง ลำไย ดชั นีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม หดตัว ร้อยละ -0.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนท่ีหดตัว ร้อยละ -4.6
ตามภาษีมูลคา่ เพิ่มหมวดอตุ สาหกรรม ทีห่ ดตัว ร้อยละ -10.3 โดยเฉพาะการลดลงของหมวดเคร่อื งด่ืม เน่ืองจากผปู้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่มีการเรง่ ผลิตเคร่ืองดื่มในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เพียงพอตอ่ ความต้องการของประชาชน สำหรับจำนวนโรงงาน

กลุม่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวดั สำนักงานคลังจงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 1

อุตสาหกรรม ปริมาณการใช้ไฟฟา้ ภาคอุตสาหกรรม และจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมขยายตวั รอ้ ยละ 3.6 1.2 และ
4.4 ตามลำดบั ซึง่ ในเดอื นนมี้ โี รงงานประเภทผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทไี่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกจิ การ

เคร่อื งชดี้ า้ นอปุ ทาน 2564 2565 YTD
(Supply Side) (สัดสว่ นต่อ GPP) Q1 ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. 18.1
-28.1
ดัชนีผลผลติ ภาคบริการ (%yoy) 12.1 18.6 18.7 17.0 16.6 -1.3
(โครงสรา้ งสัดส่วน 69.8%)

ดชั นีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม (%yoy) 4.6 -31.5 -58.7 -12.2 -14.6
(โครงสรา้ งสดั สว่ น 19.5%)

ดชั นีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) 0.6 -1.5 -0.01 -4.6 -0.6
(โครงสรา้ งสัดส่วน 10.7%)

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index) หดตัว ร้อยละ -32.8 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนและลดลงจากเดือนก่อนท่ีขยายตัว ร้อยละ 48.9 ตามการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำท่ีหดตัว ซึ่งการเบิกจ่าย
ของส่วนราชการลดลง จากการเบิกจ่ายงบอุดหนุนของสถาบันอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่เร่งเบิกจ่ายงบอุดหนุนไปมากในช่วงก่อนหน้า และการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลดลง
จากประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ สำหรับการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนขยายตัว ตามการเบิกจ่ายของ
ส่วนราชการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมชลประทานในหมวดที่ดิน/ส่ิงก่อสร้าง และการเบิกจ่ายขององค์กร
ปกครองสว่ นท้องถิ่นทเ่ี พิม่ ข้ึน ตามหมวดค่าท่ีดนิ /สงิ่ ก่อสรา้ ง และหมวดค่าครภุ ณั ฑ์ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (Ip Index) หดตัว
ร้อยละ -7.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว ร้อยละ 3.3 ตามจำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม่
ที่หดตัว ร้อยละ -86.0 เนื่องจากในปีก่อนมีผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน/ให้สินเช่ือรายย่อย มาจดทะเบียน
อย่างไรก็ดีธุรกิจใหม่ที่มีทุนจดทะเบียนสูงในเดือนนี้ ได้แก่ การประกอบกิจการเกี่ยวกับการลงทุนในนิติบุคคลอ่ืน และการประกอบ
กิจการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับพ้ืนที่อนุญาตก่อสร้าง สินเชื่อธุรกิจ ปริมาณการจดทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคลใหม่ และ
ยอดขายวัสดุก่อสร้างทั้งการค้าส่งและค้าปลีกขยายตัว ร้อยละ 22.6 2.7 22.5 และ 1.2 ตามลำดับ โดยเฉพาะการก่อสร้างที่มีสัญญาณ
ดีข้ึน ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index) หดตัว ร้อยละ -1.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและลดลงจากเดือนก่อน
ที่ขยายตัว ร้อยละ 1.9 ตามจำนวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ท่ีหดตัว ร้อยละ -28.6 และ
-29.1 ซึ่งปัจจัยกดดันท่ีสำคัญ คือ ภาวะค่าครองชีพที่ปรับสูงข้ึน ส่งผลให้การตัดสินใจจับจ่ายของประชาชนต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและ
ความจำเป็น โดยเฉพาะสินคา้ ท่ีมมี ูลคา่ สูง สำหรับภาษมี ลู ค่าเพิ่มหมวดการคา้ สง่ คา้ ปลีก และปรมิ าณการใช้ไฟฟา้ ขยายตัว ร้อยละ 4.6 และ
2.8 โดยเฉพาะการใชจ้ า่ ยทเ่ี กยี่ วข้องกับการบรกิ ารท่ไี ดร้ บั อานสิ งสต์ ามภาคการท่องเทยี่ ว

เครอื่ งชดี้ ้านการใชจ้ ่าย 2564 2565 YTD
(Demand Side) Q1 ก.พ. มี.ค. เม.ย. -1.5
-0.8
ดชั นกี ารใชจ้ า่ ยภาครฐั (%yoy) 1.8 14.2 6.8 48.9 -32.8 6.1
ดัชนกี ารลงทุนภาคเอกชน (%yoy)
ดัชนีการบรโิ ภคภาคเอกชน (%yoy) 6.9 1.6 8.4 3.3 -7.5

3.5 9.0 16.8 1.9 -1.9

ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัว ร้อยละ -18.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
และลดลงจากเดือนก่อนที่หดตัว ร้อยละ -5.2 ตามดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่หดตัว รอ้ ยละ -14.6 จากปริมาณผลผลิตของ
สุกร พริก มะม่วง และหอมแดงท่ีลดลง และดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่หดตัว ร้อยละ -4.4 ตามระดับราคาของลำไย กระเทียม
และขา้ ว

กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 2

ด้านการเงิน พบว่า ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัว ร้อยละ 6.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนท่ีขยายตัว รอ้ ยละ 5.9 ตามปรมิ าณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยผลกระทบจาก
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการเก็บออมเงินอย่างต่อเนื่อง สำหรับปริมาณสินเชื่อรวม ขยายตัว
รอ้ ยละ 3.5 เมือ่ เทียบกบั เดือนเดยี วกันปีก่อนและปรบั ตวั ดขี ้ึนจากเดอื นก่อน ที่ขยายตวั ร้อยละ 2.8 จากปริมาณสินเช่ือของธนาคาร
พาณชิ ย์ และสถาบนั การเงนิ เฉพาะกจิ ท่ีประชาชนยงั มคี วามตอ้ งการเมด็ เงินมาหมุนเวียนในการเสรมิ สภาพคล่อง

เครอื่ งชีร้ ายได้เกษตรกร 2564 2565 YTD
และดา้ นการเงิน Q1 ก.พ. มี.ค. เม.ย. -19.8
6.0
ดัชนรี ายได้เกษตรกร (%yoy) -6.0 -20.3 -62.1 -5.2 -18.4 3.5
ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy)
ปรมิ าณสนิ เชือ่ รวม (%yoy) 4.4 5.9 5.3 5.9 6.0

2.9 2.8 2.7 2.8 3.5

เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด ในเดือนเมษายน ขยายตัว ร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนและชะลอลงจากเดือนก่อนท่ีขยายตัว ร้อยละ 4.1 ปัจจัยหลักมาจากดัชนีราคาหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่มขยายตัว ร้อยละ 4.0 ตามการสูงขึ้นของราคาสินค้าหมวดพาหนะ/การขนส่ง/การสื่อสาร หมวดเคหสถาน
หมวดการตรวจรักษา/บริการส่วนบุคคล และหมวดยาสูบ/เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สำหรับดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม
ไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว รอ้ ยละ 3.2 ตามการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดข้าว/แป้ง/ผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมวดเนื้อสัตว์/เป็ดไก่/
สัตว์น้ำ หมวดไข่/ผลิตภัณฑ์นม หมวดเคร่ืองประกอบอาหาร และหมวดอาหารบริโภคในบ้าน/นอกบ้าน สำหรับการจ้างงาน
เดือนเมษายน 2565 มีจำนวน 1,105,865 คน ขยายตัว ร้อยละ 1.3 และจำนวนผู้ว่างงานมีจำนวน 25,475 คน อัตราการว่างงาน
อยทู่ ่ี รอ้ ยละ 2.3 ท้ังน้จี ำนวนผปู้ ระกันตน มาตรา 33 ขยายตวั รอ้ ยละ 2.3

เครื่องชเี้ สถียรภาพเศรษฐกจิ 2564 Q1 ก.พ. 2565 เม.ย. YTD
3.6 3.6 มี.ค. 3.6 3.6
อตั ราเงนิ เฟอ้ (Inflation) (%yoy) 1.1 1.2 1.2 4.1 1.3 1.3
การจา้ งงาน (Employment) (%yoy) 2.8 1.3 24,285
จำนวนผ้วู า่ งงาน 23,710 23,710
(Unemployment) (person) 22,846 24,459 25,475 2.3
อัตราการวา่ งงาน 2.3
(Unemployment rate) (percent) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
จำนวนผู้ประกันตน มาตรา 33 (คน) (%yoy) 2.8 1.6 1.0 1.6 2.3

ดา้ นการคลังในเดือนมีนาคม 2565 พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม มีจำนวนท้ังสิ้น 2,872.1 ล้านบาท
หดตัว ร้อยละ -28.4 ตามการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำจำนวน 2,320.1 ล้านบาท หดตัว ร้อยละ -33.5 ตามการเบิกจ่าย
ทล่ี ดลงของสถาบันอดุ มศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทนุ จำนวน 552.0
ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 5.8 ตามการเบิกจ่ายท่ีเพิ่มขนึ้ ของกรมชลประทาน สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนเมษายน 2565
มีจำนวนทั้งสน้ิ 1,099.3 ล้านบาท ขยายตัว รอ้ ยละ 27.8 เมอื่ เทียบกับเดือนเดยี วกนั ปกี อ่ น ตามการจัดเก็บรายไดท้ เ่ี พิ่มข้นึ ของ
ทุกหน่วยงาน ได้แก่ สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม่ สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่ ส่วนราชการอื่น ธนารักษ์พ้ืนท่ีเชียงใหม่ และ
ด่านศุลกากร ส่วนหน่ึงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีข้ึนตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค ท้ังน้ี ดุลเงินงบประมาณ
ในเดอื นเมษายน 2565 ขาดดลุ จำนวน -2,594.1 ล้านบาท

กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลังจงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 3

เคร่อื งชี้ดา้ นการคลัง ปีงบประมาณ (FY) Q1/FY65 Q2/FY65 ปงี บประมาณ (FY) เม.ย. YTD (FY)
(Fiscal) พ.ศ. 2564 3,027.0 2,931.8 พ.ศ. 2565 1,099.3 7,058.0
27.8
รายได้จดั เกบ็ (ลา้ นบาท) 13,010.6 3.1 -4.9 ก.พ. ม.ี ค. 2.6
%yoy -4.7 993.3 931.6 214.5
704.9 380.1 20.3 -11.0 1,299.5
ความแตกตา่ งเทียบกับ 1,050.0 24.2
ประมาณการ (ล้านบาท) 30.4 14.9 286.3 -15.2 22.6
รอ้ ยละความแตกต่าง 8.8 278.0
เทียบกบั ประมาณการ (%) 882.4 915.9 40.5 -1.6 24.2 2,076.3
รายไดน้ ำสง่ คลงั (ล้านบาท) 3,522.4 -7.9 -3.8 2,872.1 -2.7
-9.9 12,213.3 10,419.5 297.2 353.9 -28.4
%yoy 7.9 10.4 20.0 7.1 -2,594.1 25,504.8
รายจา่ ยรวม (ล้านบาท) 43,295.8 -11,330.8 -9,503.6 2,962.1 4,821.9 3.0
7.3 13.2 16.8
%yoy -2,664.9 -4,468.1 -23,428.5
ดลุ เงินงบประมาณ (ล้านบาท) -39,773.5

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนักงานคลงั จงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 4

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
สะสมตง้ั แต่ต้นปงี บประมาณจนถึงเดือนเมษายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบประมาณ ผลการเบกิ จา่ ยจรงิ รอ้ ยละ เป้าหมาย
ที่ไดร้ ับจดั สรร การเบกิ จา่ ย การเบกิ จ่าย
(ร้อยละ)

1.รายการจา่ ยจริงปงี บประมาณปัจจุบนั 22,242.21 16,823.34 75.64 93

1.1 รายจา่ ยประจำ 13,001.76 11,625.72 89.42

1.2 รายจ่ายลงทนุ 9,240.45 5,197.62 56.25 75

2. รายจา่ ยงบประมาณเหลือ่ มปี 2,287.74 1,582.38 69.17

2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,287.74 1,582.38 69.17

2.2 ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0.00 0.00 0.00

3. รวมการเบกิ จา่ ย (1+2) 24,529.95 18,405.72 75.04

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนักงานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 5

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
เทียบกบั เปา้ หมายการเบกิ จ่ายสะสมตงั้ แตต่ น้ ปงี บประมาณจนถึงเดือนเมษายน 2565

รอ้ ยละ 93
100

90

80 70.13 75.64
70 65.19

60 57.82 72
52.78
51
50 46.76
41.80

40

30

30

20

10

0

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

ผลการเบกิ จ่าย เปา้ หมาย

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงินการคลังภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวดั สำนักงานคลงั จงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 6

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทนุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทียบกบั เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตัง้ แตต่ ้นปงี บประมาณจนถงึ เดอื นเมษายน 2565

ร้อยละ
100

90

80

70 75

60 56.25
50.44

50
41.35

40 31.98 34.92 46
30 26.81
29
24.24
20

10 13

0

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย

ที่มา : รายงาน EIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS)

กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลังจงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 7

ผลการเบิกจา่ ยงบลงทนุ ของหนว่ ยงานที่ไดร้ ับงบประมาณจัดสรรต้งั แต่ 100 ล้านบาท
สะสมตง้ั แตต่ น้ ปีงบประมาณจนถงึ เดอื นเมษายน 2565

หน่วย : ลา้ นบาท

ลาดบั ที่ ชือ่ หน่วยงาน งบประมาณ ผล ร้อยละ ผล ร้อยละ
ทไ่ี ดร้ ับจัดสรร การใช้จ่าย การใช้จ่าย การเบิกจ่าย การเบิกจ่าย

1 โครงการชลประทานเชยี งใหม่ 1,034.24 752.09 72.72 607.63 58.75

2 มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ 1,006.54 1,006.54 100.00 1,006.54 100.00

3 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 1 884.54 852.92 96.43 605.46 68.45

4 สานักงานทางหลวงชนบทท่ี 10 (เชียงใหม)่ 420.15 374.93 89.24 251.17 59.78

5 สานักงานภาคท่ี 3 หน่วยบัญชาการทหารพฒั นา 385.93 377.99 97.94 367.06 95.11

6 แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ ี่ 1 367.37 341.57 92.98 127.82 34.79

7 สานักงานสง่ เสริมการปกครองทอ้ งถ่ินจังหวดั เชียงใหม่ 360.99 125.65 34.81 125.65 34.81

8 สานักงานชลประทานที่ 1 345.56 238.38 68.98 205.16 59.37

9 แขวงทางหลวงชนบทจังหวดั เชยี งใหม่ 332.23 296.32 89.19 193.08 58.12

10 แขวงทางหลวงเชยี งใหมท่ ่ี 3 319.33 292.06 91.46 131.28 41.11

11 มหาวทิ ยาลัยแมโ่ จ้ 288.44 288.44 100.00 288.44 100.00

12 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 1 288.14 256.08 88.87 169.57 58.85

13 แขวงทางหลวงเชยี งใหมท่ ี่ 2 281.47 258.58 91.87 161.13 57.24

14 จังหวดั เชียงใหม่ 270.99 245.13 90.46 41.53 15.32

15 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) 261.74 261.74 100.00 261.74 100.00

16 สานักงานบริหารพนื้ ทอี่ นุรักษท์ ี่ 16 222.37 184.68 83.05 111.04 49.94

17 ตารวจภูธรภาค 5 จังหวดั เชยี งใหม่ 184.25 184.21 99.98 11.83 6.42

18 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 128.78 79.15 61.47 37.03 28.75

19 มหาวทิ ยาลยั ราชภัฎเชียงใหม่ 126.79 126.79 100.00 20.05 15.81

20 มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้ นนา 123.31 56.92 46.16 2.70 2.19

ทีม่ า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิ การคลังภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

หน่วยงานท่ีมีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 20 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน
7,633.16 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 82.61 ของงบรายจา่ ยลงทุนท่ีไดร้ ับจัดสรรทั้งหมด

กล่มุ งานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 8

ผลการเบกิ จ่ายงบลงทุนของหน่วยงานทีไ่ ด้รับงบประมาณจดั สรรตั้งแต่ 10 ถงึ 100 ล้านบาท
สะสมตั้งแต่ต้นปงี บประมาณจนถึงเดือนเมษายน 2565

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ลาดบั ที่ ช่ือหน่วยงาน งบประมาณ ผล ร้อยละ ผล รอ้ ยละ
ทไี่ ดร้ บั จัดสรร การใชจ้ ่าย การใชจ้ ่าย การเบิกจา่ ย การเบิกจา่ ย

1 สานักงานทางหลวงที่ 1 83.87 49.33 58.81 41.52 49.51

2 สานักศลิ ปากรที่ 8 เชียงใหม่ 77.86 69.10 88.75 23.73 30.47

3 กองบิน 41 74.83 62.90 84.06 9.74 13.02

4 สานักงานสาธารณสขุ จังหวัดเชียงใหม่ 73.20 73.20 100.00 6.09 8.32

5 สานักบริหารยุทธศาสตร์กลมุ่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 66.29 2.48 3.74 0.00 0.00

6 สถาบันวจิ ัยและพฒั นาพนื้ ทส่ี ูง เชยี งใหม่ (องคก์ ารมหาชน) 61.03 61.03 100.00 61.03 100.00

7 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาเชียงใหม่ 58.33 53.26 91.31 5.86 10.05

8 กองกากับการ 5 กองบังคบั การฝกึ พเิ ศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน 54.57 54.57 100.00 33.33 61.07

9 องคก์ ารบริหารสว่ นจังหวดั เชยี งใหม่ 52.11 50.94 97.77 0.00 0.00

10 ศนู ย์ปฏิบัตกิ ารพฒั นาทด่ี นิ โครงการหลวง 48.14 12.82 26.63 9.18 19.08

11 ทท่ี าการปกครองจังหวดั เชียงใหม่ 48.00 46.25 96.37 7.98 16.62

12 สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 1 45.22 43.48 96.17 10.95 24.22

13 สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 3 44.49 35.56 79.93 17.62 39.60

14 สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชยี งใหม่ เขต 2 43.54 31.27 71.81 12.28 28.20

15 โรงพยาบาลประสาท 43.32 43.32 100.00 0.00 0.00

16 สานักงานป้องกันควบคมุ โรคที่ 1 เชยี งใหม่ 39.68 39.57 99.72 8.22 20.71

17 สานักงานพระพทุ ธศาสนาจังหวดั เชียงใหม่ 36.79 28.32 76.98 28.17 76.57

18 กองกากบั การตารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 35.98 35.98 100.00 7.61 21.15

19 ศนู ย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชยี งใหม่ 31.11 9.96 32.03 7.01 22.53

20 สถานีพฒั นาทดี่ นิ เชียงใหม่ 30.65 28.37 92.55 5.93 19.33

21 สานักงานจังหวดั เชียงใหม่ (งบกลาง) 30.44 3.26 10.70 0.00 0.00

22 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชยี งใหม่ เขต 5 27.22 20.46 75.17 7.69 28.25

23 สานักงานโยธาธกิ ารและผังเมอื งจังหวดั เชียงใหม่ 26.82 25.88 96.48 17.25 64.33

24 สานักงานชลประทานที่ 1 (งบกลาง) 25.58 11.33 44.29 7.56 29.55

25 กองบังคบั การตารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 25.11 25.11 100.00 4.60 18.32

26 โรงพยาบาลจอมทอง 24.39 24.37 99.91 8.65 35.45

27 สานักงานพาณชิ ย์จังหวัดเชยี งใหม่ 21.44 1.36 6.33 0.00 0.00

28 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชยี งใหม่ เขต 4 19.09 10.71 56.09 6.80 35.64

29 โรงพยาบาลธญั ญารักษเ์ ชียงใหม่ 18.93 18.93 100.00 1.49 7.88

30 เทศบาลนครเชียงใหม่ 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00

31 วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาเชียงใหม่ 16.02 13.84 86.36 1.87 11.68

32 สานักวจิ ัยและพฒั นาการเกษตรเขต 1 14.58 14.04 96.28 1.64 11.24

33 สถาบันการพลศกึ ษาวทิ ยาเขตเชียงใหม่ 13.77 13.65 99.09 7.40 53.73

34 โรงพยาบาลนครพงิ ค์ 13.42 13.41 99.98 12.00 89.44

35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 12.99 12.33 94.89 0.00 0.00

36 สานักงานพฒั นาและบารุงรักษาทางน้าที่ 7 (เชียงใหม)่ 12.53 7.90 63.03 6.89 55.01

37 สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม)่ (งบกลาง) 12.31 0.00 0.00 0.00 0.00

38 โรงพยาบาลฝาง 11.66 11.60 99.51 3.71 31.81

39 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชยี งใหม่ เขต 6 11.57 11.48 99.25 9.62 83.15

40 เทศบาลเมอื งตน้ เปา 10.59 10.24 96.65 0.00 0.00

41 เทศบาลเมอื งแมโ่ จ้ 10.08 2.08 20.67 0.00 0.00

ทม่ี า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

หน่วยงานท่ีมีรายจ่ายลงทุน วงเงินต้ังแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จำนวน 41 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน
1,424.01 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.41 ของงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรท้ังหมด

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนักงานคลังจงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 9

เครื่องช้รี ายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั จงั หวดั (Economic and Fiscal)

ตารางท่ี 1 เคร่อื งชเ้ี ศรษฐกิจ 2565 YTD
หนว่ ย 2564
เคร่ืองชี้
เศรษฐกิจดา้ นอุปทาน Q1 ก.พ. มี.ค. เม.ย.
ดชั นีปรมิ าณผลผลิตเกษตร
(โครงสรา้ งสัดส่วน 19.5%) %yoy 4.6 -31.5 -58.7 -12.2 -14.6 -28.1
ปริมาณผลผลติ : ขา้ ว
ตัน 462,549.0 6,573.0 0.0 2,468.0 21,222.0 27,795.0
ปริมาณผลผลติ : ลำไย 0.0 0.0 0.6 31.8
%yoy 29.1 0.0 21,843.0
ปริมาณผลผลติ : กระเทยี ม -86.9 13,106.0 4,369.0 74,052.0
ตนั 508,181.0 69,683.0 6,863.0 -23.1 309.8 -66.8
ปริมาณผลผลติ : ขา้ วโพดเล้ียงสัตว์ -66.3
%yoy 62.8 -68.6 1,272.0 48,401.0 13,726.0 68,990.0
ปรมิ าณผลผลติ : พรกิ -81.3 -5.6 435.1 -11.4
ตัน 77,865.9 55,264.0 0.0 0.0
ปริมาณผลผลติ : หอมแดง 0.0 0.0 1,038.0 11,039.0
%yoy 1.0 -26.6 1,513.0 231.6 -26.9
ปริมาณผลผลติ : มะม่วง 16.2 100.4 814.2 914.6
ตนั 223,473.3 10,001.0 0.0 109.2 -55.5 -51.6
จำนวนผลผลิต : สุกร 0.0 22,698.0
ดชั นีปริมาณผลผลิตภาคอตุ สาหกรรม %yoy 3.3 -32.4 38,580 16.2 6,053.0 30,264.0
(โครงสรา้ งสดั ส่วน 10.7%) -28.6 20.0 -16.0 7.9
ปรมิ าณการใชไ้ ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ตนั 3,392.5 100.4 650.0
จำนวนทุนจดทะเบยี น 0.0 -93.3 670.0
ของอุตสาหกรรม %yoy 7.4 68.7 38,947 -93.1
ภาษีมูลค่าเพิม่ หมวดอตุ สาหกรรม 37,800 152,827
ตัน 28,051.0 24,211.0 -23.2 -28.1 -26.6
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม
ดชั นปี ริมาณผลผลิตภาคบริการ %yoy -2.9 16.2 -1.3
(โครงสร้างสัดส่วน 69.8%)
ยอดขายธุรกิจการค้าสง่ คา้ ปลกี ตนั 67,230.0 20.0 167.3
-1.8
ยอดขายด้านการศกึ ษา %yoy -1.3 0.0
32,680.8
ตวั 583,683 115,027 4.4

%yoy -14.7 -26.1 196.5 p
-5.8
%yoy 0.6 -1.5 -0.01 -4.6 -0.6 999
3.6
ล้าน Kwh 533.8 123.9 37.3 47.3 43.4
%yoy -5.2 -2.9 -5.9 -1.7 1.2 18.1
ลา้ นบาท 32,622.5 32,679.8 32,680.8
%yoy 32,297.6 32,679.8 4.6 4.7 4.4 72,516.5 p
ล้านบาท 11.3 4.7 45.1 42.9 r 51.6 p 9.9
%yoy 653.3 16.2 -23.6 -10.3
แห่ง 17.6 144.9 r 994 998 999 52.1 p
%yoy 987 -4.1 3.4 4.0 3.6 125.5
2.1 998
4.0

%yoy 12.1 18.6 18.7 17.0 16.6

ล้านบาท 195,113.5 52,621.6 r 16,412.1 16,812.3 r 19,894.9 p
%yoy 13.6 9.9 28.6 -2.5 10.0
ลา้ นบาท 130.3 10.7 13.0 p
%yoy 132.7 39.1 r 88.6 15.8 r 85.2
143.2 139.4

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนักงานคลงั จงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 10

เครื่องชี้ หนว่ ย 2564 Q1 ก.พ. 2565 เม.ย. YTD
ยอดขายด้านกิจกรรมทางการเงินและการ 1,139.2 r 344.0 359.7 p 1,498.9 p
ประกนั ภยั ล้านบาท 4,424.3 -0.01 มี.ค. 1.4
%yoy -1.2 0.9 38,998 389.0 r 3.0 199,071
จำนวนผโู้ ดยสารรถประจำทาง คน 139,925 -17.9 1.7 59,146 -4.1
%yoy 413,140 48,525 672,358
จำนวนผโู้ ดยสารผ่านทา่ อากาศยาน คน -59.8 -18.2 155,833 -37.7 61.8 86.3
%yoy 488,766 97.8 163,372 183,592 2,881,560
จำนวนผูเ้ ย่ยี มเยือน คน 872,116 13.1 97.9
%yoy -63.4 84.5 773,191 651,716 91.4 431.1
ปรมิ าณการใชไ้ ฟฟ้าภาคบริการ ลา้ น Kwh 2,182,516 107.7 68.7 699,044 6.4
%yoy 3,734,006 91.6 123.8 96.7 p
ภาษีมูลค่าเพมิ่ หมวดโรงแรม ลา้ นบาท -37.8 105.9 2.3 5.7 76.4 35.8
และภัตตาคาร %yoy 313.9 24.1 21.1 r 117.2 53.6
ร้อยละ 1,297.3 87.7 41.5 159.1
อัตราการเข้าพัก %yoy -5.1 6.3 60.9 45.9 6.6
76.1 r 138.7 78.6 20.6 p 6.1
เศรษฐกิจดา้ นอปุ สงค์ 149.8 41.0 19.4 849.7 p
ดชั นกี ารบรโิ ภคภาคเอกชน -46.5 54.5 50.7
ภาษีมูลคา่ เพ่ิมหมวดการค้าส่ง 20.5 127.4 371.5 8.6
คา้ ปลกี -51.0 6,207

จำนวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ %yoy 3.5 9.0 16.8 1.9 -1.9 -0.5
ลา้ นบาท 2,345.4 634.2 r 201.2 196.5 r 215.4 p 14,925
จำนวนรถจกั รยานยนต์ %yoy 20.2
จดทะเบียนใหม่ 5.1 10.0 1,382 0.07 4.6 -10.1
ปรมิ าณการใชไ้ ฟฟ้าภาคครวั เรอื น คนั 13,938 5,216 1,649 991 433.6
ที่อยอู่ าศัย %yoy 7.9 -28.6
ดัชนกี ารลงทุนภาคเอกชน คนั -5.3 7.5 4,159 6.8 3,051 6.3
%yoy 44,352 11,874 14.4 4,021 -29.1 -0.8
สนิ เชอื่ ธรุ กจิ ลา้ น Kwh 85.0 -11.0 128.1 121,791.3 p
%yoy -5.2 -3.5 126.0 2.8 2.7
พ้ืนทอ่ี นุญาตกอ่ สร้างรวม %yoy 1,430.2 305.5 2.7 15.7 -7.5 772,768.0 p
ลา้ นบาท 8.4 121,791.3 p -6.8
ยอดขายวสั ดุก่อสรา้ งท้ังการคา้ สง่ %yoy 10.5 7.9 121,926.0 r 3.3 2.7 4,215.5 p
และค้าปลกี ต.ร.ม. 6.9 1.6 5.0 121,588.0 r 193,192.0 p 3.8
ปริมาณการจดทะเบยี นรถบรรทกุ %yoy 122,614.0 121,588.0 r 193,891.0 22.6 3,921
สว่ นบุคคลใหม่ ล้านบาท 4.8 2.7 24.9 2.7 1,098.8 p 6.9
%yoy 2,416,649.0 579,576.0 r 998.2 218,700.0 r 1.2 2,771.5
จำนวนทนุ จดทะเบียนธรุ กิจใหม่ คนั 8.3 -13.7 6.7 850 -50.5
ดัชนีรายจ่ายภาครัฐ %yoy 11,440.3 3,116.7 r 744 2.7 22.5 -1.5
รายจ่ายประจำ ล้านบาท 17.5 4.7 -13.5 1,002.2 r 594.6 13,414.5
%yoy 8,422 3,071 996.5 -86.0 -2.7
%yoy -2.0 3.2 123.5 -3.0 -32.8
ล้านบาท 9,284.1 2,177.0 6.8 1,094 2,936.0
%yoy 106.2 59.6 2,975.4 15.5 -34.4
1.8 14.2 7.5 668.6
43,185.3 10,478.5 29.8
4.4 12.6 48.9
4,561.3
33.4

กลุม่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนกั งานคลงั จงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 11

เครือ่ งช้ี หน่วย 2564 2565 เม.ย. YTD
Q1 ก.พ. มี.ค. 708.4 2,975.3
1,069.9 7.9 5.9
รายจา่ ยลงทนุ ล้านบาท 10,629.9 2,267.0 731.9
%yoy 0.3 5.3 26.0 -2.8 -19.8
-28.1
ดา้ นรายได้ (Income) 11.6

ดัชนีรายได้เกษตรกร %yoy -6.0 -20.3 -62.1 -5.2 -18.4 420,300.4 p
-12.2 -14.6 6.0
ดัชนผี ลผลิตภาคเกษตรกรรม %yoy 4.6 -31.5 -58.7
8.0 -4.4 335,035.1 p
ดชั นรี าคาสินค้าเกษตร %yoy -10.1 16.3 -8.3 3.5

ด้านการเงิน (Financial) 143.9
3.6
ปรมิ าณเงินฝากรวม ลา้ นบาท 412,882.8 419,869.1 415,309.0 419,869.1 420,300.4 p 3.1
%yoy 4.4 5.9 5.3 5.9 6.0 4.1
0.7
ปริมาณสินเชอ่ื รวม ลา้ นบาท 332,987.3 334,018.8 332,847.5 334,018.8 335,035.1 p
%yoy 2.9 2.8 2.7 2.8 3.5 113.4
10.6
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกจิ 1,057,265 p
1.3
ดชั นรี าคาผูบ้ รโิ ภคท่ัวไป 140.2 143.7 143.8 144.5 144.6 24,285 p
4.1 3.6 2.3 p
(อัตราเงนิ เฟ้อท่วั ไป) %yoy 1.1 3.6 3.6 3.3 3.2 220,540
4.7 4.0 2.3
- อาหารและเคร่อื งดมื่ %yoy -0.3 3.0 3.3 0.9 0.8

- ไมใ่ ช่อาหารและเคร่ืองดม่ื %yoy 2.1 4.1 4.0 115.0 117.0
11.4 12.8
(อัตราเงนิ เฟ้อพ้ืนฐาน) %yoy 0.1 0.6 0.7 1,070,018 p 1,105,865 p
1.3 1.3
ดชั นรี าคาผู้ผลติ 105.0 112.2 111.5 24,459 p 25,475 p
2.3 p 2.3 p
(อัตราการเปลย่ี นแปลง) %yoy 4.7 9.8 9.4 219,522 220,540
1.6 2.3
การจ้างงาน (Employment) คน 1,014,446 1,031,219 p 1,031,219 p
%yoy 2.8 1.2 1.2

จำนวนผวู้ า่ งงาน คน 22,846 23,710 p 23,710 p

อตั ราการว่างงาน รอ้ ยละ 2.3 2.3 2.3 p

จำนวนลกู จ้างในระบบประกันสงั คม คน 215,480 r 219,522 218,002
มาตรา 33
%yoy 2.8 1.6 1.0

หมายเหตุ : 1. ดัชนีการใช้จ่ายภาครฐั รวมรายจ่ายขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน (อปท.)
2. p คือ preliminary (ข้อมลู เบอ้ื งตน้ )
3. r คอื revised (การปรบั ปรงุ ข้อมูลยอ้ นหลงั )

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนกั งานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 12

ตารางที่ 2 เครอ่ื งชี้ด้านการคลงั

เคร่ืองชีด้ า้ นการคลัง หนว่ ย ปงี บประมาณ ปีงบประมาณ (FY)
(Fiscal) (FY) พ.ศ. 2565
Q1/FY65 Q2/FY65 เม.ย. YTD (FY)
พ.ศ. 2564 ก.พ. ม.ี ค.

เศรษฐกิจด้านอุปทาน ลา้ นบาท 13,010.6 3,027.0 2,931.8 993.3 931.6 1,099.3 7,058.0
รายได้จดั เก็บ %yoy -4.7 3.1 -4.9 20.3 -11.0 27.8 2.6
สรรพากรพน้ื ท่ีเชียงใหม่ ลา้ นบาท 836.3 745.6 934.1
สรรพสามิตพ้นื ท่เี ชียงใหม่ %yoy 10,533.4 2,360.3 2,425.2 30.0 -13.0 31.3 5,719.6
ดา่ นศุลกากร ล้านบาท -5.4 0.2 2.8 79.6 105.1 122.6 5.4
ธนารกั ษพ์ นื้ ที่เชียงใหม่ %yoy -38.2 -25.8 5.4
สว่ นราชการอืน่ ล้านบาท 1,794.9 517.0 289.0 0.3 0.3 928.7
รายได้นำสง่ คลงั %yoy 2.8 16.5 -37.1 60.0 0.4 6.7 -8.9
รายจา่ ยเงนิ งบประมาณรวม ลา้ นบาท 5.5 1.9 12.1 0.0 1.7 3.3
ดลุ เงนิ งบประมาณ %yoy -1.0 1.1 -5.8 3.0 28.1 7.9
ล้านบาท -41.2 23.1 29.3 65.0 175.9 40.4 44.0
%yoy 33.5 131.5 19.1 61.9 77.6 31.0 67.1
ล้านบาท 3.6 124.7 27.7 297.2 66.4 278.0
%yoy 643.4 -0.7 197.3 20.0 353.9 24.2 362.4
ลา้ นบาท -12.9 882.4 -20.6 2,962.1 7.1 -10.5
%yoy 3,522.4 -7.9 915.9 13.2 4,821.9 2,872.1 2,076.3
ล้านบาท -9.9 12,213.3 -3.8 -2,664.9 16.8 -28.4 -2.7
43,295.8 7.9 10,419.5 -4,468.1 25,504.8
7.3 -11,330.8 10.4 -2,594.1
-39,773.5 -9,503.6 3.0
-23,428.5

หมายเหตุ : รายจา่ ยเงินงบประมาณรวมเฉพาะส่วนราชการ ไมร่ วมองคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ
FY คือ ปีงบประมาณ (ตุลาคมปกี อ่ น – ตุลาคมปปี ัจจบุ นั )
Q1 คือ ยอดสะสมต้งั แตเ่ ดอื นตุลาคม 2564 ถงึ เดอื นธนั วาคม 2564
Q2 คอื ยอดสะสมต้งั แตเ่ ดอื นมกราคม 2565 ถึงเดอื นมนี าคม 2565

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่,
สำนักงานขนสง่ จังหวัดเชียงใหม่, ธนาคารเพอื่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห,์ ธนาคารออมสินภาค 8,
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย สำนักงานภาคเหนอื , สำนกั งานประกันสังคมจงั หวัดเชยี งใหม่, การไฟฟ้าส่วนภมู ภิ าคเขต 1 ภาคเหนือ,
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9, สำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, สรรพากรภาค 8, สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1, สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่, ด่านศุลกากร
ท่าอากาศยานจงั หวัดเชียงใหม่, ธนารักษ์พ้ืนท่ีเชียงใหม่, บริษัท ทา่ อากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนักงานคลงั จงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 13


Click to View FlipBook Version