The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ebook รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

Ebook รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม 2565

Ebook รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่

ประจำเดือนมีนาคม 2565
ฉบับที่ 3/2565

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-112882-3
E-mail : [email protected]

https : www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หน้าหลัก.html

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2565
ฉบับที่ 3/2565
เดือนมีนาคม 2565 ขยายตัว
ด้านอุปทาน...ขยายตัว ตามภาคบริการ โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

ด้านอุปสงค์...ขยายตัว ตามการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน

ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม...อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น สถานการณ์ด้านแรงงานมีทิศทางที่ดีขึ้น

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต)

ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม

ขยายตัว 8.5% จาก หดตัว -12.2% จาก หดตัว -1.3% จาก
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ยอดขายด้านการศึกษา - จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน ปริมาณผลผลิตของ
- ลำไย หมวดอุตสาหกรรม
- อัตราการเข้าพัก - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการ - สุกร - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

- จำนวนผู้เยี่ยมเยือน - ยอดขายธุรกิจการค้าส่ง ค้าปลีก - กระเทียม ภาคอุตสาหกรรม

- ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย)

การใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัว 59.1% จาก ขยายตัว 3.3% จาก ขยายตัว 2.9% จาก
- งบรายจ่ายประจำ - จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ - สินเชื่อธุรกิจ
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน - จำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม่
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ปริมาณการจดทะเบียนรถบรรทุก

หมวดการค้าส่ง ค้าปลีก ส่วนบุคคลใหม่

เสถียรภาพเศรษฐกิจ การเงิน

เงินเฟ้อ การจ้างงาน จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เงินฝาก สินเชื่อ
สูงขึ้น 4.1% ขยายตัว 1.3% ขยายตัว 1.6%
ขยายตัว 5.9% ขยายตัว 2.8%
การคลัง

การจัดเก็บรายได้ รายได้นำส่งคลัง การเบิกจ่ายภาพรวม ดุลเงินงบประมาณ
931.6 ล้านบาท 353.9 ล้านบาท 4,821.9 ล้านบาท ขาดดุล
หดตัว -11.0% ขยายตัว 7.1% ขยายตัว 16.8% -4,468.1 ล้านบาท

ด า ว น์ โ ห ล ด ร า ย ง า น ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค ลั ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ ฉ บั บ เ ต็ ม

ได้ที่ https://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/หน้าหลัก.html
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
โทรศัพท์ 053-112882 ต่อ 322 โทรสาร 053-112399 E-mail : [email protected]

รายงานภาวะเศรษฐกจิ การคลังจงั หวัดเชยี งใหม่
Chiang Mai Economic & Fiscal Report

ฉบับเดือน 3/2565

เศรษฐกจิ ของจงั หวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมนี าคม 2565

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมีนาคม 2565 ขยายตัว โดยมีหลายปัจจัยที่สนับสนุน เช่น การปรับมาตรการ
เดินทางเข้าไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติแบบ Test & Go การจัดกิจกรรมภายในจังหวัด การเร่งเบิกจ่ายงบอุดหนุนของ
สถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับในเดือนน้ีมีผู้ประกอบการรายใหญ่
ท่ีมาจดทะเบียนธุรกิจประเภทกิจการซ้ือขายท่ีดิน อย่างไรก็ดียังมีความท้าทายต่อการเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัด จากสภาพอากาศ
ท่ีแปรปรวน ภาระต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Farm Biosecurity) ท่ีส่งผลต่อผลผลิต
ทางการเกษตร อีกทั้งผู้ประกอบการท่ีต้องเผชิญกับการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ดีจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งผลักดัน
ให้ COVID-19 เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง นอกจากน้ีจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็ม 3
ภายใต้ชื่อว่า “ถกแขนเส้ือเต้ือที่ 3 ต้อนฮับลูกหลาน ปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีน
กระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับลูกหลาน และนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข้ามาในจังหวัด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงสุดในรอบ 7 ปี โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของระดับราคาสินค้า
หมวดพาหนะ/การขนส่ง/การสื่อสาร (น้ำมันเชื้อเพลิง,ค่ากระแสไฟฟ้า) และสินค้าประเภทอาหาร ได้แก่ หมวดข้าว/แป้ง/ผลิตภัณฑ์
จากแป้ง หมวดเนื้อสัตว์/เป็ดไก่/สัตว์น้ำ และหมวดไข่/ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ตามผลกระทบจากสงครามรัสเซีย ยูเครน
สำหรับสถานการณด์ า้ นแรงงาน การจ้างงานปรับตวั ดขี นึ้

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัว โดยดัชนีการผลิตภาคบริการ ขยายตัว ร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับ
เดอื นเดยี วกันปีก่อนและชะลอลงจากเดอื นกอ่ นท่ีขยายตัว ร้อยละ 18.7 ตามการเตบิ โตของเครอื่ งช้ี คือ ยอดขายดา้ นการศกึ ษา
อตั ราการเขา้ พกั จำนวนผู้เยี่ยมเยือน ภาษีมูลค่าเพมิ่ หมวดโรงแรมและภัตตาคาร จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภาคบริการ และยอดขายธุรกิจการค้าส่ง ค้าปลีก โดยปัจจุบันการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่
ของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมีความสะดวกและคล่องตัวขึ้น ซึ่งผลจากการปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย
แบบ Test & Go ที่มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทำให้เกิดการผ่อนคลายการเดินทางของชาวต่างชาติ รวมถึง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติยกเลิกมาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับ
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัด ได้แก่ งานสาดสี เชียงใหม่ 2565 (Chiang mai Holi 2022) งาน “New North Expo 2022
Food & Lifestyle” และงาน“One Stop Shopping Expo @Chiangmai” ครั้งท่ี 7 เป็นต้น อันเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจและดงึ ดูดนกั ท่องเท่ยี วไดเ้ ปน็ อย่างดี ดชั นีการผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัว ร้อยละ -12.2 เมอ่ื เทียบกับเดอื นเดยี วกัน
ปีก่อนและปรับตัวดีข้ึนจากเดือนก่อนที่หดตัว -58.7 ตามปริมาณผลผลติ ของลำไย สุกร และกระเทียมทลี่ ดลง โดยผลผลติ ของ
ลำไยบางส่วนได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน และผลผลิตของสุกรท่ีลดลง ตามความกดดันด้านต้นทุน
การผลิต และการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Farm Biosecurity) อย่างไรก็ดีในเดือนน้ีภาครัฐได้มีการหารือร่วมกัน
ในประเด็นการพิจารณาดำเนินมาตรการตา่ งๆ แนวทางการขับเคล่ือนโครงการป้องกนั และควบคมุ โรคระบาดที่สำคัญของสกุ ร
ภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน “Lanna Pig Sandbox” (หมูคุณภาพสูงล้านนา) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถ

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวดั สำนักงานคลังจงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 1

กลับมาเลี้ยงสุกรได้อย่างยั่งยืน ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัว ร้อยละ -1.3 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและลดลง
จากเดอื นกอ่ นทห่ี ดตัว รอ้ ยละ -0.01 ตามภาษีมลู ค่าเพิม่ หมวดอุตสาหกรรม และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมทห่ี ดตัว
ร้อยละ -5.8 และ -1.7 ซ่ึงผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนการผลิตและสถานประกอบการบางแห่งมีการปิดกิจการ
ชั่วคราวจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ดีจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งสร้างความเข้าใจในด้านการดูแลผู้ติดเช้ือรูปแบบใหม่
เพ่ือผลักดันให้ COVID-19 เข้าสู่การเป็นโรคประจำถ่ิน ให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่กระทบกับสังคม ชีวิตความเป็นอยู่
และเศรษฐกิจ สำหรับจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม และจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมขยายตัว ร้อยละ 4.0 และ 4.7
โดยในเดือนนม้ี ีโรงงานประเภทสีข้าว ประเภทอบพืชผลทางการเกษตร และประเภททำผลิตภณั ฑ์คอนกรีต/คอนกรตี ผสมเสร็จ
ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เครื่องชี้ด้านอปุ ทาน 2564 2565 YTD
(Supply Side) (สัดสว่ นต่อ GPP) Q1 ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. 15.6
-31.5
ดชั นผี ลผลติ ภาคบรกิ าร (%yoy) 12.1 15.6 20.1 18.7 8.5 -0.2
(โครงสรา้ งสัดส่วน 69.8%)

ดชั นีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม (%yoy) 4.6 -31.5 -7.2 -58.7 -12.2
(โครงสรา้ งสัดส่วน 19.5%)

ดัชนผี ลผลิตภาคอตุ สาหกรรม (%yoy) 0.6 -0.2 0.4 -0.01 -1.3
(โครงสรา้ งสัดสว่ น 10.7%)

เศรษฐกจิ ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตวั โดยดัชนกี ารใช้จา่ ยภาครฐั (G Index) ขยายตวั รอ้ ยละ 59.1 เม่อื เทียบกับ
เดอื นเดียวกนั ปีกอ่ นและเพ่มิ ขน้ึ จากเดือนก่อนทีข่ ยายตวั รอ้ ยละ 9.9 โดยงบรายจ่ายประจำของส่วนราชการขยายตวั ตามการเบิกจ่าย
ที่เพ่ิมขึ้นของหน่วยงาน โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบอุดหนุนของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สำหรับงบรายจ่ายลงทุนหดตัว ตามการเบิกจ่ายท่ีลดลงของหน่วยงาน เช่น การเบิกจ่ายในงบลงทุนของกรมชลประทาน
และงบอุดหนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index)
ขยายตวั รอ้ ยละ 3.3 เม่ือเทยี บกับเดือนเดียวกันปีก่อนและชะลอลงจากเดือนก่อนทข่ี ยายตัว ร้อยละ 16.8 ตามการขยายตวั ของจำนวน
รถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดการค้าส่ง ค้าปลีก ส่วนหนึ่งจากภายในงาน “One Stop
Shopping Expo @Chiangmai” คร้ังท่ี 7 มีการจัดกิจกรรม Chiangmai Motor Show 2022 ที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของ
ประชาชน ประกอบกับในเดือนนี้สภาพอากาศท่ีแปรปรวนและผู้ติดเช้ือ/ผู้เส่ียงสูงของ COVID-19 ส่วนใหญ่มีการกักตัวท่ีบ้าน
(Home Isolation) ส่งผลใหม้ ีความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือนเพ่ิมขน้ึ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Ip Index) ขยายตัว
รอ้ ยละ 2.9 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและชะลอลงจากเดือนกอ่ นที่ขยายตัว ร้อยละ 8.0 ตามสินเชอื่ ธรุ กิจ จำนวนทุนจดทะเบียน
ธุรกิจใหม่ และปริมาณการจดทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคลใหม่ ที่ขยายตัว ร้อยละ 3.6 29.8 และ 15.5 ตามลำดับ โดยในเดือนนี้
มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จัดต้ังใหม่ประเภทกิจการซื้อขายท่ีดิน ท่ีมีทุนจดทะเบียน จำนวน 100 ล้านบาท สำหรับพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง
และยอดขายวัสดุก่อสร้างทั้งการค้าส่งและค้าปลีกที่หดตัว ร้อยละ -7.3 และ -1.1 อย่างไรก็ดีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ยงั คงเป็นความทา้ ทายของผ้ปู ระกอบการในการตดั สินใจเพ่ือการลงทนุ

เครื่องช้ดี ้านการใชจ้ ่าย 2564 Q1 2565 YTD
(Demand Side) ม.ค. ก.พ. มี.ค. 18.2
9.4
ดชั นกี ารใช้จา่ ยภาครฐั (%yoy) 1.8 18.2 -7.4 9.9 59.1 1.9
ดชั นีการบรโิ ภคภาคเอกชน (%yoy)
ดัชนีการลงทนุ ภาคเอกชน (%yoy) 3.5 9.4 9.4 16.8 3.3

6.9 1.9 -3.0 8.0 2.9

กล่มุ งานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนักงานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 2

ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด พบว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัว ร้อยละ -5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
และปรับตัวดีข้ึนจากเดือนก่อนท่ีหดตัว ร้อยละ -62.1 ตามดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมที่หดตัว ร้อยละ -12.2 จากปริมาณ
ผลผลิตของลำไย สุกร และกระเทียมที่ลดลง ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยายตวั รอ้ ยละ 8.0 ตามระดับราคาของส้ม สกุ รและ
ไข่ไก่

ด้านการเงิน พบว่า ปริมาณเงินฝากรวม ขยายตัว ร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนท่ีขยายตัว ร้อยละ 5.3 ตามปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยสถานการณ์
ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการความม่ันคงทางการเงิน จึงมีการเก็บออมเงินไว้เพ่ืออนาคต สำหรับปริมาณสินเชื่อรวม
ขยายตัว ร้อยละ 2.8 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนและปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ท่ีขยายตัว ร้อยละ 2.7 จากปริมาณสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการเม็ดเงินที่เพิ่มข้ึนในการเสริมสภาพคล่องของ
ประชาชน

เครือ่ งชร้ี ายได้เกษตรกร 2564 2565 YTD
และด้านการเงิน Q1 ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. -20.3
5.9
ดัชนีรายได้เกษตรกร (%yoy) -6.0 -20.3 0.5 -62.1 -5.2 2.8
ปรมิ าณเงนิ ฝากรวม (%yoy)
ปรมิ าณสินเชอ่ื รวม (%yoy) 4.4 5.9 4.8 5.3 5.9

2.9 2.8 2.6 2.7 2.8

เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด ในเดือนมีนาคม ขยายตัว ร้อยละ 4.1 เม่ือเทียบกับ
เดอื นเดยี วกันปกี ่อนและเพิม่ ขึน้ จากเดือนกอ่ นท่ีขยายตัว รอ้ ยละ 3.6 ปัจจยั หลกั มาจากดชั นรี าคาหมวดอ่ืน ๆ ไมใ่ ช่อาหารและ
เครื่องดื่มขยายตัว ร้อยละ 4.7 ตามการสูงข้ึนของราคาสินค้าหมวดพาหนะ/การขนส่ง/การส่ือสาร หมวดเคหสถาน
หมวดการตรวจรักษา/บริการส่วนบุคคล และหมวดยาสูบ/เครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์ สำหรับดัชนีราคาหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม
ไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว ร้อยละ 3.3 ตามการสงู ขึ้นของราคาสินค้าหมวดข้าว/แป้ง/ผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมวดเนื้อสัตว์/เป็ดไก่/
สัตว์น้ำ หมวดไข่/ผลิตภัณฑ์นม หมวดเครื่องประกอบอาหาร และหมวดอาหารบริโภคในบ้าน/นอกบ้าน สำหรับการจ้างงาน
เดือนมีนาคม 2565 มีจำนวน 1,070,018 คน ขยายตัว ร้อยละ 1.3 และจำนวนผู้ว่างงานมีจำนวน 24,459 คน อัตราการว่างงาน
อยูท่ ี่ รอ้ ยละ 2.3 ทง้ั นจ้ี ำนวนผู้ประกันตน มาตรา 33 ขยายตัว รอ้ ยละ 1.6

เครอ่ื งช้เี สถียรภาพเศรษฐกจิ 2564 Q1 ม.ค. 2565 ม.ี ค. YTD
3.6 3.0 ก.พ. 4.1 3.6
อตั ราเงินเฟอ้ (Inflation) (%yoy) 1.1 1.2 1.1 3.6 1.3 1.2
การจ้างงาน (Employment) (%yoy) 2.8 1.2 23,888
จำนวนผวู้ า่ งงาน 23,710 23,495
(Unemployment) (person) 22,846 23,710 24,459 2.3
อตั ราการวา่ งงาน 1.6
(Unemployment rate) (percent) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
จำนวนผู้ประกันตน มาตรา 33 (คน) (%yoy) 3.0 1.6 0.6 1.0 1.6

ด้านการคลังในเดอื นมีนาคม 2565 พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม มีจำนวนทั้งสิ้น 4,821.9 ล้านบาท
ขยายตัว ร้อยละ 16.8 ตามการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำจำนวน 3,909.2 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 25.2 ตามการเบิกจ่าย
ท่ีเพ่ิมขึ้นของสถาบันอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำหรับการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนจำนวน
912.7 ล้านบาท หดตัว ร้อยละ -9.5 ตามการเบิกจ่ายของหนว่ ยงานที่ลดลง เชน่ กรมชลประทาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องคก์ ารมหาชน) สถาบนั อดุ มศึกษา และกรมพฒั นาทด่ี นิ เปน็ ตน้ สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนมนี าคม 2565 มจี ำนวน

กลุม่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 3

ทั้งส้ิน 931.6 ล้านบาท หดตัว ร้อยละ -11.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ตามการจัดเก็บรายได้ท่ีลดลงของสรรพากร
พ้ืนที่เชียงใหม่ และสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ โดยเฉพาะรายได้ของสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ที่ลดลง ตามการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอ่ืน และธนารักษ์พื้นท่ีเชียงใหม่เพิ่มข้ึน ท้ังน้ี
ดุลเงนิ งบประมาณในเดือนมีนาคม 2565 ขาดดุล จำนวน -4,468.1 ลา้ นบาท

เคร่อื งชี้ดา้ นการคลงั ปงี บประมาณ (FY) Q1/FY65 Q2/FY65 ปีงบประมาณ (FY) ม.ี ค. YTD (FY)
(Fiscal) พ.ศ. 2564 3,027.0 2,931.8 พ.ศ. 2565 931.6 5,958.8
-11.0
รายได้จัดเก็บ (ลา้ นบาท) 13,010.6 3.1 -4.9 ม.ค. ก.พ. -1.0
%yoy -4.7 1,006.9 993.3 -15.2
704.9 380.1 -16.8 20.3 1,085.0
ความแตกต่างเทียบกบั 1,050.0 -1.6
ประมาณการ (ล้านบาท) 30.4 14.9 109.1 286.3 22.3
ร้อยละความแตกตา่ ง 8.8 353.9
เทียบกบั ประมาณการ (%) 882.4 915.9 12.1 40.5 7.1 1,798.3
รายไดน้ ำสง่ คลัง (ลา้ นบาท) 3,522.4 -7.9 -3.8 4,821.9 -5.9
-9.9 12,213.3 10,419.5 264.8 297.2 16.8
%yoy 7.9 10.4 -29.3 20.0 -4,468.1 22,632.7
รายจา่ ยรวม (ล้านบาท) 43,295.8 -11,330.8 -9,503.6 2,635.4 2,962.1 9.1
7.3 -2.1 13.2
%yoy -2,370.6 -2,664.9 -20,834.4
ดลุ เงินงบประมาณ (ล้านบาท) -39,773.5

กล่มุ งานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวดั สำนกั งานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 4

ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถงึ เดือนมนี าคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบประมาณ ผลการเบกิ จา่ ยจริง รอ้ ยละ เป้าหมาย
ท่ีได้รับจัดสรร การเบิกจา่ ย การเบกิ จ่าย
(ร้อยละ)

1.รายการจ่ายจรงิ ปงี บประมาณปจั จุบนั 21,663.92 15,191.90 70.13 93

1.1 รายจ่ายประจำ 12,452.79 10,546.26 84.69

1.2 รายจา่ ยลงทุน 9,211.13 4,645.64 50.44 75

2. รายจา่ ยงบประมาณเหลอ่ื มปี 2,275.75 1,493.70 65.64

2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,275.75 1,493.70 65.64

2.2 ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0.00 0.00 0.00

3. รวมการเบกิ จา่ ย (1+2) 23,939.67 16,685.60 69.70

ทีม่ า : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิ การคลงั ภาครัฐแบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS)

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลงั จงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 5

กราฟผลการเบิกจา่ ยงบประมาณภาพรวม ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
เทียบกบั เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยสะสมตัง้ แตต่ ้นปงี บประมาณจนถงึ เดอื นมนี าคม 2565

10ร0อ้ ยละ 93
90

80
70.13

70 65.19

60 57.82 72
52.78
46.76
50 41.80

40 51

30

30

20

10

0

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

ผลการเบกิ จ่าย เปา้ หมาย

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลงั ภาครฐั แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวดั สำนกั งานคลังจงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 6

กราฟผลการเบิกจา่ ยงบประมาณงบลงทุน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
เทียบกับเปา้ หมายการเบกิ จ่ายสะสมตัง้ แตต่ น้ ปีงบประมาณจนถึงเดอื นมีนาคม 2565

รอ้ ยละ
100

90

80

70 75

60

50 50.44
41.35

40 31.98 34.92 46
30 26.81
29
24.24
20

10 13

0

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิ ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย

ที่มา : รายงาน EIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครัฐแบบอเิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จังหวดั สำนกั งานคลงั จังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 7

ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุ ของหนว่ ยงานทไี่ ด้รบั งบประมาณจดั สรรต้งั แต่ 100 ล้านบาท
สะสมตงั้ แตต่ น้ ปีงบประมาณจนถงึ เดอื นมนี าคม 2565

หน่วย : ลา้ นบาท

ลาดบั ท่ี ช่อื หน่วยงาน งบประมาณ กอ่ หน้ี ร้อยละ ผล ร้อยละ
ทไี่ ดร้ ับจัดสรร การกอ่ หนี้ การเบิกจ่าย การเบิกจ่าย

1 โครงการชลประทานเชยี งใหม่ 1,057.16 120.61 11.41 569.39 53.86

2 มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่ 1,006.54 0.00 0.00 1,006.54 100.00

3 สานักงานกอ่ สร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 1 883.94 331.42 37.49 520.76 58.91

4 สานักงานทางหลวงชนบทท่ี 10 (เชียงใหม)่ 394.73 141.67 35.89 225.89 57.23

5 สานักงานภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพฒั นา 387.24 10.24 2.65 360.76 93.16

6 แขวงทางหลวงเชยี งใหมท่ ่ี 1 361.10 264.63 73.28 68.90 19.08

7 สานักงานสง่ เสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชยี งใหม่ 360.99 0.00 0.00 100.14 27.74

8 สานักงานชลประทานที่ 1 341.81 20.74 6.07 179.62 52.55

9 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชยี งใหม่ 328.23 114.91 35.01 176.90 53.90

10 แขวงทางหลวงเชยี งใหมท่ ี่ 3 319.33 212.25 66.47 75.11 23.52

11 มหาวทิ ยาลัยแมโ่ จ้ 288.44 0.00 0.00 288.44 100.00

12 สานักงานกอ่ สร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 1 288.14 107.01 37.14 146.04 50.68

13 แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ ี่ 2 280.85 138.25 49.23 114.74 40.85

14 จังหวดั เชยี งใหม่ 270.99 178.70 65.94 41.53 15.32

15 สถาบันวจิ ัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน) 261.74 0.00 0.00 249.25 95.23

16 สานักงานบริหารพน้ื ทอี่ นุรักษท์ ่ี 16 222.23 80.56 36.25 93.17 41.93

17 ตารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชยี งใหม่ 184.25 138.96 75.42 10.26 5.57

18 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 128.78 41.41 32.15 33.90 26.33

19 มหาวิทยาลยั ราชภัฎเชียงใหม่ 126.79 106.75 84.19 20.05 15.81

20 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลลา้ นนา 123.31 49.67 40.28 2.09 1.69

ท่ีมา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงนิ การคลงั ภาครฐั แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินต้ังแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป จำนวน 20 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน
7,616.57 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 82.69 ของงบรายจา่ ยลงทุนทไ่ี ด้รับจดั สรรทงั้ หมด

กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 8

ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุ ของหนว่ ยงานทไ่ี ดร้ บั งบประมาณจัดสรรต้งั แต่ 10 ถงึ 100 ล้านบาท
สะสมต้งั แตต่ ้นปงี บประมาณจนถึงเดอื นมีนาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

ลาดบั ที่ ชือ่ หน่วยงาน งบประมาณ ก่อหน้ี รอ้ ยละ ผล รอ้ ยละ
ท่ไี ดร้ บั จัดสรร การก่อหนี้ การเบิกจา่ ย การเบิกจา่ ย

1 สานักงานทางหลวงท่ี 1 83.83 7.74 9.23 34.15 40.74
2 สานักศลิ ปากรท่ี 8 เชียงใหม่
3 กองบิน 41 77.91 51.01 65.48 17.76 22.79

74.83 40.40 53.99 9.38 12.54

4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยี งใหม่ 73.20 71.86 98.17 1.34 1.83
5 สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวดั ภาคเหนือตอนบน 1 66.29 0.00 0.00 0.00 0.00
6 สถาบันวิจัยและพฒั นาพน้ื ทส่ี งู เชียงใหม่ (องคก์ ารมหาชน) 61.03 0.00 0.00 61.03 100.00

7 สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาเชียงใหม่ 60.43 40.84 67.59 4.76 7.87

8 กองกากับการ 5 กองบังคบั การฝึกพเิ ศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (กก.5บก.ก5ฝ4.บ.5ช7.ตชด.) 24.38 44.67 30.20 55.33

9 องคก์ ารบริหารสว่ นจังหวัดเชยี งใหม่ 52.11 50.94 97.77 0.00 0.00

10 ศนู ย์ปฏิบัตกิ ารพฒั นาทดี่ นิ โครงการหลวง 48.14 6.37 13.23 5.36 11.13
11 ทท่ี าการปกครองจังหวดั เชยี งใหม่ 46.91 40.85 87.09 5.40 11.51

12 สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 1 45.88 34.02 74.14 9.42 20.53

13 สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 3 44.49 18.19 40.89 17.37 39.03
14 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 2
43.98 21.50 48.89 9.76 22.20

15 โรงพยาบาลประสาท 43.32 43.32 100.00 0.00 0.00

16 สานักงานป้องกันควบคมุ โรคท่ี 1 เชียงใหม่ 39.68 31.35 79.01 8.22 20.71
17 สานักงานพระพทุ ธศาสนาจังหวัดเชยี งใหม่
36.79 0.15 0.41 25.76 70.01

18 กองกากบั การตารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 (กก.ตชด.33) 35.98 33.88 94.18 2.09 5.82

19 ศนู ย์วจิ ัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชวี ภาพเชียงใหม่ 31.11 4.52 14.53 5.44 17.50
20 สานักงานจังหวัด เชยี งใหม่ (งบกลาง) 30.44 0.99 3.25 0.00 0.00

21 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 5 27.24 12.89 47.32 7.57 27.81

22 สานักงานโยธาธิการและผงั เมอื งจังหวดั เชียงใหม่ 26.84 10.37 38.66 15.37 57.26
23 สานักงานชลประทานที่ 1 (งบกลาง) 25.58 1.48 5.80 4.66 18.22

24 กองบังคบั การตารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (บก.ตชด.ภาค 3) 25.11 21.89 87.17 3.22 12.83
25 โรงพยาบาลจอมทอง 24.39 24.37 99.91 0.00 0.00
26 สานักงานพาณชิ ย์จังหวัดเชียงใหม่ 21.44 1.36 6.33 0.00 0.00

27 สถานีพฒั นาทด่ี นิ เชยี งใหม่ 20.43 4.80 23.47 4.45 21.78
28 โรงพยาบาลธญั ญารักษเ์ ชยี งใหม่ 18.93 0.64 3.36 1.29 6.82
29 สานักวจิ ัยและพฒั นาการเกษตรเขต 1 16.51 12.40 75.10 1.64 9.93

30 เทศบาลนครเชียงใหม่ 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00
31 วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาเชยี งใหม่ 16.02 11.97 74.68 1.87 11.68
32 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 4 14.91 3.90 26.15 6.66 44.69

33 สถาบันการพลศกึ ษาวิทยาเขตเชยี งใหม่ 13.77 7.45 54.11 5.32 38.63
34 โรงพยาบาลนครพงิ ค์ 13.42 1.41 10.54 12.00 89.44

35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 12.99 12.33 94.89 0.00 0.00

36 สานักงานทางหลวงชนบทท่ี 10 (เชยี งใหม)่ (งบกลาง) 12.31 0.00 0.00 0.00 0.00
37 สานักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 6 11.71 2.29 19.58 9.19 78.44

38 โรงพยาบาลฝาง 11.66 7.89 67.70 3.71 31.81

39 เทศบาลเมอื งตน้ เปา 10.59 10.24 96.65 0.00 0.00
40 เทศบาลเมอื งแมโ่ จ้ 10.08 2.08 20.67 0.00 0.00

ทม่ี า : รายงาน MIS จากระบบบรหิ ารการเงนิ การคลงั ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

หน่วยงานท่ีมีรายจ่ายลงทุน วงเงินต้ังแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จำนวน 40 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน
1,401.32 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 15.21 ของงบรายจา่ ยลงทุนทไี่ ดร้ ับจดั สรรท้ังหมด

กลุม่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนักงานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 9

เคร่ืองช้รี ายงานภาวะเศรษฐกจิ การคลังจังหวัด (Economic and Fiscal)

ตารางท่ี 1 เคร่ืองช้เี ศรษฐกจิ หนว่ ย 2564 2565 YTD
Q1 ม.ค. ก.พ. ม.ี ค.
เครอ่ื งชี้ -31.5
เศรษฐกิจด้านอุปทาน %yoy 4.6 -31.5 -7.2 -58.7 -12.2
ดัชนปี รมิ าณผลผลิตเกษตร 6,573.0
(โครงสรา้ งสัดส่วน 19.5%) ตนั 462,549.0 6,573.0 4,105.0 0.0 2,468.0 0.0
ปริมาณผลผลติ : ขา้ ว %yoy 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0
ตนั 508,181.0 69,683.0 21,843.0 69,683.0
ปรมิ าณผลผลติ : ลำไย %yoy 62.8 -68.6 34,734.0 -86.9 13,106.0 -68.6
ตนั 137,676.0 88,244.0 -8.9 15,602.0 -23.1
ปริมาณผลผลติ : สม้ %yoy 81.2 26.2 -38.0 88,244.0
ตัน 77,865.9 55,264.0 64,840.0 6,863.0 7,802.0 26.2
ปรมิ าณผลผลติ : กระเทียม %yoy 1.0 -26.6 54.6 -66.3 0.0
ตัน 28,051.0 24,211.0 0.0 1,513.0 55,264.0
ปริมาณผลผลิต : หอมแดง %yoy -2.9 16.2 0.0 16.2 48,401.0 -26.6
ตัว 583,683 115,027 0.0 38,580 -5.6
จำนวนผลผลติ : สุกร %yoy -14.7 -26.1 0.0 -28.6 24,211.0
ดัชนปี ริมาณผลผลติ ภาคอุตสาหกรรม 22,698.0 16.2
(โครงสรา้ งสดั ส่วน 10.7%) 37,500 16.2
ปริมาณการใชไ้ ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม -26.3 115,027
จำนวนทนุ จดทะเบียน 38,947 -26.1
ของอตุ สาหกรรม -23.2
ภาษีมลู ค่าเพม่ิ หมวดอุตสาหกรรม -0.2
%yoy 0.6 -0.2 0.4 -0.01 -1.3
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 123.9
ดชั นีปริมาณผลผลติ ภาคบริการ ลา้ น Kwh 533.8 123.9 39.3 37.3 47.3 -2.9
(โครงสร้างสดั ส่วน 69.8%) %yoy -5.2 -2.9 -1.2 -5.9 -1.7
ยอดขายธุรกิจการค้าสง่ คา้ ปลีก ลา้ นบาท 32,464.0 32,622.5 32,679.8 32,679.8
%yoy 32,297.6 32,679.8 5.4 4.6 4.7 4.7
ยอดขายด้านการศึกษา ล้านบาท 11.3 4.7 56.9 45.1 r 52.9 p
ยอดขายดา้ นกิจกรรมทางการเงนิ และการ %yoy 653.3 1.3 16.2 -5.8 154.9 p
ประกนั ภัย แห่ง 17.6 154.9 p 991 994 998 2.5
%yoy 987 2.5 2.9 3.4 4.0 998
2.1 998 4.0
4.0
15.6
%yoy 12.1 15.6 20.1 18.7 8.5
53,119.5 p
ลา้ นบาท 195,113.5 53,119.5 p 19,397.2 16,412.1 r 17,310.3 p 10.9
%yoy 13.6 10.9 8.4 28.6 0.4 35.0 p
ลา้ นบาท 130.3 35.0 p 12.6 10.7 r 117.6
%yoy 132.7 117.6 88.6 11.7 p
ลา้ นบาท 231.3 77.1 1,125.3 p
%yoy 4,424.3 1,125.3 p 406.2 r 344.0 r 375.1 p -0.3
-1.2 -0.3 -0.01 -1.9
1.0

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนักงานคลังจงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 10

เครอ่ื งชี้ หน่วย 2564 Q1 ม.ค. 2565 ม.ี ค. YTD
139,925 52,402 48,525 139,925
จำนวนผู้โดยสารรถประจำทาง คน 413,140 ก.พ. -18.2
%yoy -59.8 -18.2 14.7 38,998 -37.7 488,766
จำนวนผโู้ ดยสารผ่านทา่ อากาศยาน คน 488,766 169,561 -17.9 163,372 84.5
%yoy 872,116 155,833
จำนวนผู้เยีย่ มเยอื น คน -63.4 84.5 305.8 97.8 13.1 2,182,516
%yoy 2,182,516 757,609 773,191 651,716 105.9
ปริมาณการใชไ้ ฟฟ้าภาคบรกิ าร ล้าน Kwh 3,734,006 107.7 313.9
%yoy -37.8 105.9 151.2 91.6 68.7 6.3
ภาษีมลู คา่ เพ่ิมหมวดโรงแรม ลา้ นบาท 313.9 98.5 2.3 123.8 76.1 p
และภตั ตาคาร %yoy 1,297.3 11.2 24.1 r 41.1
ร้อยละ -5.1 6.3 30.9 87.7 5.7 54.5
อัตราการเข้าพัก %yoy 76.1 p 17.9 60.9 21.2 p 127.4
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ 149.8 41.1 56.8 138.7 41.6
ดัชนกี ารบริโภคภาคเอกชน -46.5 54.5 173.9 45.9
ภาษีมลู คา่ เพิ่มหมวดการคา้ สง่ 20.5 127.4 78.6
ค้าปลีก -51.0

จำนวนรถยนตน์ ั่งจดทะเบียนใหม่ %yoy 3.5 9.4 9.4 16.8 3.3 9.4
ลา้ นบาท 2,345.4 638.1 p 236.6 201.2 r 200.3 p 638.1 p
จำนวนรถจักรยานยนต์ %yoy 11.1
จดทะเบยี นใหม่ 5.1 10.6 2,185 20.2 2.0 10.6
ปริมาณการใชไ้ ฟฟ้าภาคครัวเรอื น คัน 13,938 5,216 1,382 1,649 5,216
ทอี่ ย่อู าศัย %yoy 7.7
ดัชนีการลงทนุ ภาคเอกชน คนั -5.3 7.5 3,694 7.9 6.8 7.5
สินเชอ่ื ธรุ กจิ %yoy 44,352 11,874 -10.9 4,159 4,021 11,874
ลา้ น Kwh 94.5 14.4 -11.0
พน้ื ท่อี นญุ าตกอ่ สร้างรวม %yoy -5.2 -3.5 85.0 126.0 -3.5
%yoy 1,430.2 305.5 3.2 15.7 305.5
ยอดขายวสั ดุกอ่ สรา้ งท้ังการคา้ สง่ ล้านบาท -3.0 2.7
และค้าปลกี %yoy 10.5 7.9 121,860.0 8.0 2.9 7.9
ปรมิ าณการจดทะเบยี นรถบรรทุก ต.ร.ม. 6.9 1.9 4.6 121,365.0 p 122,612.5 p 1.9
ส่วนบุคคลใหม่ %yoy 122,614.0 122,612.5 p 166,985.0 4.5 122,612.5 p
ล้านบาท 4.8 3.6 -44.9 193,891.0 r 3.6 3.6
จำนวนทุนจดทะเบยี นธุรกจิ ใหม่ %yoy 2,416,649.0 558,314.0 p 1,116.3 24.9 197,438.0 p 558,314.0 p
ดัชนรี ายจ่ายภาครฐั คนั 8.3 -16.9 10.9 998.2 r -16.9
รายจ่ายประจำ %yoy 11,440.3 3,136.7 p 1,233 6.7 -7.3 3,136.7 p
ลา้ นบาท 17.5 5.4 5.6 744 1,022.2 p 5.4
รายจ่ายลงทุน %yoy 8,422 3,071 511.9 -13.5 3,071
%yoy -2.0 3.2 26.9 996.5 -1.1 3.2
ลา้ นบาท 9,284.1 2,177.0 -7.4 123.5 1,094 2,177.0
%yoy 106.2 59.6 2,941.8 9.9 15.5 59.6
ล้านบาท 1.8 18.2 -5.7 3,021.8 668.6 18.2
%yoy 43,185.3 10,669.1 465.2 9.1 29.8 10,669.1
4.4 14.6 -1.5 704.9 59.1 14.6
10,629.9 2,144.2 21.3 4,705.5 2,144.2
0.3 -0.4 37.6 -0.4
974.1
-11.5

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนกั งานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 11

เครือ่ งช้ี หนว่ ย 2564 2565 YTD
Q1 ม.ค. ก.พ. ม.ี ค.
-20.3
ดา้ นรายได้ (Income) -31.5
16.3
ดชั นรี ายไดเ้ กษตรกร %yoy -6.0 -20.3 0.5 -62.1 -5.2
-58.7 -12.2 419,869.1
ดชั นีผลผลติ ภาคเกษตรกรรม %yoy 4.6 -31.5 -7.2 -8.3 8.0 5.9

ดัชนีราคาสนิ ค้าเกษตร %yoy -10.1 16.3 8.3 334,018.8
2.8
ดา้ นการเงนิ (Financial)
143.7
ปริมาณเงินฝากรวม ล้านบาท 412,882.8 419,869.1 413,708.0 415,309.0 r 419,869.1 3.6
%yoy 4.4 5.9 4.8 5.3 5.9 3.0
4.1
ปริมาณสนิ เชื่อรวม ล้านบาท 332,987.3 334,018.8 332,394.2 332,847.5 r 334,018.8 0.6
%yoy 2.9 2.8 2.6 2.7 2.8
112.2
ดา้ นเสถยี รภาพเศรษฐกจิ 9.8

ดัชนรี าคาผบู้ ริโภคท่ัวไป 140.2 143.7 142.8 143.8 144.5 1,041,065 p
3.6 4.1 1.2
(อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) %yoy 1.1 3.6 3.0 3.3 3.3
4.0 4.7 23,888 p
- อาหารและเครื่องดื่ม %yoy -0.3 3.0 2.6 0.7 0.9 2.3 p

- ไมใ่ ชอ่ าหารและเคร่อื งด่มื %yoy 2.1 4.1 3.5 111.5 115.0 219,522
9.4 11.4 1.6
(อตั ราเงนิ เฟ้อพน้ื ฐาน) %yoy 0.1 0.6 0.3 1,070,018 p
1,031,219 p 1.3
ดัชนรี าคาผผู้ ลิต 105.0 112.2 110.2 1.2 24,459 p
2.3 p
(อัตราการเปล่ยี นแปลง) %yoy 4.7 9.8 8.7 23,710 p 219,522
2.3 p 1.6
การจา้ งงาน (Employment) คน 1,014,446 1,031,219 p 1,021,958 p
%yoy 2.8 1.2 1.1 218,002
1.0
จำนวนผวู้ า่ งงาน คน 22,846 23,710 p 23,495 p

อตั ราการวา่ งงาน รอ้ ยละ 2.3 2.3 2.3 p

จำนวนลูกจ้างในระบบประกันสงั คม คน 216,002 219,522 p 216,824
มาตรา 33 %yoy 3.0 1.6 0.6

หมายเหตุ : 1. ดัชนีการใช้จา่ ยภาครัฐรวมรายจา่ ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้ งถิ่น (อปท.)
2. p คือ preliminary (ขอ้ มูลเบื้องตน้ )
3. r คอื revised (การปรับปรงุ ขอ้ มลู ย้อนหลงั )

กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกจิ จงั หวดั สำนกั งานคลังจังหวดั เชยี งใหม่ โทรศพั ท์ 053-112882-3 ตอ่ 322 E-mail: [email protected] 12

ตารางที่ 2 เคร่อื งชี้ดา้ นการคลัง

เครอ่ื งช้ีด้านการคลัง หนว่ ย ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ (FY)
(Fiscal) (FY) พ.ศ. 2565
Q1/FY65 Q2/FY65 มี.ค. YTD (FY)
พ.ศ. 2564 ม.ค. ก.พ.

เศรษฐกิจดา้ นอปุ ทาน ล้านบาท 13,010.6 3,027.0 2,931.8 1,006.9 993.3 931.6 5,958.8
รายได้จดั เก็บ %yoy -4.7 3.1 -4.9 -16.8 20.3 -11.0 -1.0
สรรพากรพืน้ ท่ีเชยี งใหม่ ล้านบาท 843.3 836.3 745.6
สรรพสามติ พ้นื ท่เี ชยี งใหม่ %yoy 10,533.4 2,360.3 2,425.2 -1.7 30.0 -13.0 4,785.5
ด่านศุลกากร ลา้ นบาท -5.4 0.2 2.8 104.4 79.6 105.1 1.5
ธนารกั ษพ์ ้ืนท่ีเชยี งใหม่ %yoy -44.9 -38.2 -25.8
ส่วนราชการอ่นื ลา้ นบาท 1,794.9 517.0 289.0 0.4 0.3 806.0
รายได้นำสง่ คลัง %yoy 2.8 16.5 -37.1 50.0 60.0 0.4 -10.8
รายจ่ายเงินงบประมาณรวม ล้านบาท 5.5 1.9 4.1 12.1 0.0
ดุลเงินงบประมาณ %yoy -1.0 1.1 271.8 -5.8 3.0 3.0
ลา้ นบาท -41.2 23.1 29.3 54.8 65.0 175.9 8.0
%yoy 33.5 131.5 19.1 -66.1 61.9 77.6 42.3
ลา้ นบาท 3.6 124.7 27.7 264.8 297.2 66.4 69.2
%yoy 643.4 -0.7 197.3 -29.3 20.0 353.9 322.0
ล้านบาท -12.9 882.4 -20.6 2,962.1 7.1 -13.9
%yoy 3,522.4 -7.9 915.9 2,635.4 13.2 4,821.9 1,798.3
ลา้ นบาท -9.9 12,213.3 -3.8 -2.1 -2,664.9 16.8 -5.9
43,295.8 7.9 10,419.5 -4,468.1 22,632.7
7.3 -11,330.8 10.4 -2,370.6 9.1
-39,773.5 -9,503.6 -20,834.4

หมายเหตุ : รายจ่ายเงินงบประมาณรวมเฉพาะสว่ นราชการ ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
FY คือ ปงี บประมาณ (ตลุ าคมปีก่อน – ตลุ าคมปีปจั จบุ นั )
Q1 คือ ยอดสะสมตั้งแตเ่ ดือนตุลาคม 2564 ถึงเดอื นธันวาคม 2564
Q2 คือ ยอดสะสมตงั้ แต่เดือนมกราคม 2565 ถงึ เดือนมนี าคม 2565

ท่ีมา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่,
สำนักงานขนสง่ จังหวดั เชียงใหม่, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห,์ ธนาคารออมสินภาค 8,
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย สำนกั งานภาคเหนอื , สำนกั งานประกนั สังคมจงั หวดั เชยี งใหม่, การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 ภาคเหนือ,
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9, สำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, สรรพากรภาค 8, สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1, สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่, ด่านศุลกากร
ทา่ อากาศยานจงั หวัดเชียงใหม่, ธนารักษ์พ้ืนท่ีเชียงใหม่, บริษัท ทา่ อากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกระทรวงการท่องเท่ียว
และกฬี า

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวดั สำนักงานคลังจงั หวดั เชยี งใหม่ โทรศัพท์ 053-112882-3 ต่อ 322 E-mail: [email protected] 13


Click to View FlipBook Version