The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

9 ไม้ประดับใบสีม่วง ต้นไม้จัดสวนทนแดด ปลูกกลางแจ้งได้สบาย !

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pikun252777, 2021-11-04 03:09:14

9 ไม้ประดับใบสีม่วง ต้นไม้จัดสวนทนแดด ปลูกกลางแจ้งได้สบาย !

9 ไม้ประดับใบสีม่วง ต้นไม้จัดสวนทนแดด ปลูกกลางแจ้งได้สบาย !

Keywords: 9 ไม้ประดับใบสีม่วง ต้นไม้จัดสวนทนแดด ปลูกกลางแจ้งได้สบาย !

กิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่านผา่ นสื่อออนไลน์
หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอท่าสองยาง

เรอ่ื ง 10 ตน้ ไมใ้ บรปู หวั ใจ ไมป้ ระดบั มงคล

ฉบบั ที่ 1 ประจาวนั ศกุ ร์ ท่ี 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บทนา

ถึงแม้ว่าทกุ วันน้ีจะมี ต้นไมจ้ ัดสวน ให้เลือกมากมาย
หลากหลายสีสนั เพื่อความสดใหม่และสีสนั ที่สดใสมาก
ยิ่งข้ึน ลองมาด ู ไม้ประดับ ใบสีม่วงสวย ๆ ที่กระปุก
ดอทคอมนามาฝากในวันน้ี รบั รองว่าปลกู ง่าย เล้ียงดี
แถมช่วยเพิ่มความสดชื่นและเสน่หน์ ่ามองใหก้ บั สวนของ
คณุ ไดแ้ น่นอน บางชนิดก็ปลกู ไดท้ งั้ ในร่มและกลางแจง้
เลย อยากรมู้ ีตน้ อะไรน่าปลกู บา้ ง ก็ตามไปชมพรอ้ ม ๆ
กนั เลยค่ะ

1.หวั ใจสีมว่ ง

หวั ใจสีมว่ งหรอื หวั ใจราหู (Purple Heart) มีช่ือวิทยาศาสตรว์ ่า Tradescantia
Pallida (Rose) D.Hunt. เป็ นพืชท่ีนิยมนามาปลกู คลมุ ดินแทนหญา้ หรอื ปลกู
ประดบั โคนตน้ ไมใ้ หญ่ ลาตน้ อวบน้า มีใบเป็ นใบเดี่ยว ปลายแหลม โคนเป็ น
กาบหมุ้ ลาตน้ ออกสีมว่ งหรอื สีมว่ งอมเขียว สว่ นดอกมีขนาดเล็ก สีชมพหู รอื สี
ชมพอู มมว่ ง ออกตามซอกใบ มีทงั้ หมดกลีบ 3 กลีบ โดยจะออกดอกมากท่ีสดุ
ในชว่ งฤดรู อ้ น สว่ นเรอื่ งการดแู ลกไ็ มย่ าก เพราะหวั ใจสีมว่ งโตไดเ้ ร็วและโตได้
ดีในดินทกุ ชนิดท่ีมีอาหารอดุ มสมบรู ณแ์ ละระบายน้าไดด้ ี ชอบแสงแดดจดั ๆ
ไมต่ อ้ งการน้ามาก แต่กช็ อบความช้ืนอยพู่ อสมควร โดยควรตดั แต่งทรงให้
สวยงาม พรอ้ มใสป่ ๋ ยุ คอกหรอื ป๋ ยุ หมกั ละลายน้าอยเู่ สมอ แลว้ ก็อย่าลืมระวงั
น้าท่วมขงั ซึ่งเป็ นบ่อเกดิ ของโรคโคนเน่าดว้ ย

2. ผีเส้อื ราตรี

ผีเส้ือราตรหี รอื ปี กผีเส้ือ (Purple Shamrock, Love Plant) มีช่ือวิทยาศาสตรว์ ่า
Oxalis Triangularis A. St.-Hil. นิยมปลกู เป็ นไมป้ ระดบั ในกระถางหรือใชเ้ ป็ น
ไมแ้ ขวน มีลกั ษณะเป็ นไมล้ ม้ ลกุ ทรงพมุ่ เต้ีย สงู ประมาณ 20-30 เซนติเมตร
ใบเป็ นใบประกอบแบบน้ิวมือ รปู ทรงเหมือนสามเหลี่ยม สีม่วงแดง มี
ประมาณ 3-4 ใบย่อย กา้ นใบยาวและอ่อน ซึ่งจะหบุ ในช่วงกลางคืน ส่วน
ดอกมีทง้ั สีขาว สีชมพู และสีม่วง ซ่ึงเม่ือมองดรู วม ๆ แลว้ จะคล้ายกบั มี
กลม่ ุ ผีเส้ือมารมุ ลอ้ มดอกไมอ้ ยเู่ ลยละ่ ขยายพนั ธโ์ุ ดยการเพาะเมล็ด แยกกอ
ปักชา และเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ในดินรว่ น ชอบน้าปานกลาง และชอบแสงแดด
จดั ๆ โดยถา้ อยากใหด้ อกดกและมีขนาดเท่ากนั ก็ใหใ้ ชว้ ิธีเด็ดยอดเมื่อตน้
สงู ประมาณ 6 น้ิว หรอื มีอายปุ ระมาณ 4 สปั ดาห์

3. แดงสิงคโปร์

แดงสิงคโปรห์ รือบานไม่รโู้ รยสิงคโปร์ (Dentata Ruby) มีช่ือวิทยาศาสตรว์ ่า
Alternanthera Dentata (Moench.) Stuchlik เป็ นพืชท่ีนิยมปลกู ประดบั สวน มี
ลกั ษณะเป็ นไมพ้ มุ่ สงู ประมาณ 1 เมตร ลาตน้ อ่อน ฉะนนั้ เมื่อสงู มาก ๆ ก่ิงจึง
โนม้ ลงมาเล้ือยตามพ้ืนดิน โดยมีกิ่งกา้ นอยจู่ านวนมาก สว่ นใบเป็ นใบเด่ียวรปู
หอก ออกสีมว่ งแดง โคนใบแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบหยกั ดอกออกสีขาว
เป็ นชอ่ เชิงลด ออกตามซอกใบและปลายกงิ่

ซึ่งการปลกู และดแู ลรกั ษาสามารถทาไดด้ ว้ ยการปักชาและเพาะเมล็ด
โดยแดงสิงคโปรช์ อบดินท่ีมีความช้ืนปานกลาง ชอบแสงแดดจดั ๆ ตอ้ งการ
น้าพอสมควร ต้องการป๋ ุยนาน ๆ ครั้ง ซึ่งถ้าอยากให้ต้นแดงสิงคโปร์
สวยงามมากยงิ่ ข้ึน กใ็ หต้ ดั แต่งกิ่งและทรงพ่มุ บ่อย ๆ เท่าน้ีกจ็ ะไดไ้ มป้ ระดบั สี
มว่ งสวย ๆ ไวป้ ระดบั สวนแลว้

4. แดงชาลี

แดงชาลีหรอื เครอื ขา้ วตอก มีช่ือวิทยาศาสตรว์ ่า Aerva sanguinolenta (L.) Blume
นิยมใชป้ ลกู เป็ นไมเ้ ล้ือยคลมุ ดิน มีลกั ษณะเป็ นไมพ้ ่มุ แตกแขนงทอดไปตามผิวดิน
ปลายก่ิงชตู งั้ ข้ึน ใบเป็ นใบเดี่ยว ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบ ออกสีม่วงแดง
เขม้ สว่ นดอกออกบริเวณปลายก่ิง สีขาวขน่ ุ มีขนาดเล็ก โดยจะออกในช่วงเดือน
เมษายน-มิถนุ ายน สามารถลกู ไดใ้ นดินทกุ ชนิด แต่จะชอบดินรว่ นท่ีระบายน้าไดด้ ี
เป็ นพิเศษ ชอบแสงแดดจดั ๆ ตอ้ งการน้าปานกลาง และสามารถขยายพนั ธไ์ุ ด้
ดว้ ยการปักชา

5. ผกั เป็ ดแดง

ผกั เป็ ดแดงหรือผกั เป็ ดฝรงั่ (Joy Weed) มีชื่อวิทยาศาสตรว์ ่า Alternanthera
Bettzickiana (Regel) G.Nicholson เป็ นไมท้ ่ีนิยมปลกู คลมุ ดิน แต่ก็นิยมนามา
รบั ประทาน และใชเ้ ป็ นยาสมนุ ไพรดว้ ย โดยมีลกั ษณะเป็ นไมล้ ม้ ลกุ อายหุ ลายปี
ลาตน้ เป็ นทรงพ่มุ ตง้ั ตรง อวบน้า สงู ประมาณ 10-50 เซนติเมตร ใบเป็ นใบ
เดี่ยว ปลายแหลม โคนสอบ มีทง้ั สีแดง สีแดงปนเขียว มีม่วงอมชมพู สีเหลือง
และสีเขียวแตม้ ขาว ส่วนดอกออกเป็ นช่อที่ปลายก่ิง มีสีขาวนวล โดยจะนิยม
ขยายพนั ธด์ุ ว้ ยการปักชา สามารถเล้ียงและดแู ลง่าย โตเรว็ ปลกู ไดใ้ นดินทว่ั ไป
ชอบแสงแดดราไรจนถึงแสงแดดจดั ๆ ตอ้ งการน้าปานกลาง ไม่ค่อยมีโรค
หรอื แมลงรบกวน

6. ครพิ ทแ์ อนธสั

ครพิ ทแ์ อนธสั (Cryptanthus, Earth Star) มีชื่อวิทยาศาสตรว์ ่า Cryptanthus
spp. เป็ นไมต้ น้ เต้ีย ใบเรยี วยาว ปลายเรียวแหลม มี 2 สี ไดแ้ ก่ สีเขียวเขม้ ที่
กลางใบ พรอ้ มสีเขียวอ่อนแกมเหลืองที่ดา้ นขา้ ง กบั สีม่วงเขม้ ที่กลางใบ
พรอ้ มสีชมพอู ่อนท่ีดา้ นขา้ ง ส่วนดอกมีลกั ษณะคลา้ ยดาวตามชื่อของตน้
(Earth Stars) นอกจากน้ีเป็ นตน้ ไมท้ ี่โตง่าย เล้ียงไม่ยาก ไม่ตอ้ งดแู ลมาก
ชอบความช้ืนสงู ชอบแสงแดด ต้องการน้าน้อยแค่รดตอนดินแห้ง ไม่
ตอ้ งการป๋ ยุ มาก แต่ถา้ อยากใหก้ ็ประมาณปี ละ 1 ครง้ั

7. ดาดตะกว่ั

ดาดตะกวั่ หรอื ฮ่อมครงั่ (Red Flame lvy) มีชื่อวิทยาศาสตรว์ ่า Hemigraphis
alternata(Burm.f.) Anderson. นิยมปลกู ประดบั สวนหยอ่ ม ปลกู คลมุ ดิน ปลกู
ตามโคนตน้ ไม้ และนาไปใชเ้ ป็ นยาสมนุ ไพร มีลกั ษณะเป็ นไมล้ ม้ ลกุ ลาตน้ สีแดง
สงู ประมาณ 10-20 เซนติเมตร ใบเป็ นใบเดี่ยว รปู หวั ใจ ปลายใบแหลม โคน
ใบมน ขอบใบหยกั ใบดา้ นบนมีสีเขียวอมเทา ปนสีม่วงบา้ งเล็กนอ้ ย ส่วนใบ
ดา้ นลา่ งมีสีมว่ งแดง มีดอดออกเป็ นช่อ สีขาว ทรงกรวยเล็ก โดยตน้ ดาดตะกว่ั
ปลกู และเล้ียงดงู ่าย นิยมขยายพนั ธด์ุ ว้ ยการปักชา ชอบดินร่วน ตอ้ งการน้า
ปานกลาง และสามารถโดนแดดไดต้ ลอดทง้ั วนั

8. ว่านกาบหอย

ว่านกาบหอยหรอื ว่านกาบหอยแครง (Moses in a Boat, Oyster Plant ,
White flowered Tradescantia) มีชื่อวิทยาศาสตรว์ ่า Tradescantia Spathacea
Stearn เป็ นพืชสมนุ ไพรสามารถใชแ้ กไ้ อ แกห้ วดั แกร้ อ้ นในได้ แถมยังนิยม
ปลกู เป็ นไมป้ ระดบั ดว้ ย โดยมีลกั ษณะเป็ นไมล้ ม้ ลกุ สงู ประมาณ 20-60
เซนติเมตร ลาตน้ อวบใหญ่ ใบเป็ นใบเด่ียว เน้ือหนา รปู หอก ปลายแหลม
โคนโอบลาตน้ ขอบใบเรยี บ ใบดา้ นบนมีสีเขียว ใบดา้ นลา่ งมีสีมว่ งแดง สว่ น
ดอกมีสีขาว ออกเป็ นช่อตามซอกใบ สามารถขยายพนั ธไ์ุ ดด้ ว้ ยการเพาะ
เมล็ด แยกหน่อ และปักชา ปลกู ไดท้ ง้ั ท่ีกลางแจง้ และบริเวณท่ีมีแสงแดด
ราไร เล้ียงง่าย ไมต่ อ้ งดแู ลมาก แถมใบไมค่ อ่ ยรว่ งดว้ ย

9. หงส์ฟ่ ู

หงสฟ์ ่ ู (Chinese Fringe Flower) มีชื่อวิทยาศาสตรว์ ่า Loropetalum Chinense
มีจดุ เด่นอยทู่ ี่ดอกและใบที่สวยงาม มีหลากหลายสายพนั ธ์ุ และมีหลายหลาก
ขนาด โดยเป็ นไมท้ รงพ่มุ แคบ กิ่งชสู งู และโคง้ เล็กนอ้ ย ใบเป็ นรปู ไข่ มีขนาด
แตกต่างกนั ตามสายพนั ธ์ุ อีกทง้ั ยงั สามารถมีสองสีไดใ้ นตน้ เดียว เพราะบาง
พนั ธท์ุ ี่มีใบสีแดงอมม่วงก็จะเปลี่ยนเป็ นสีเขียวเม่ือโตเต็มท่ี ส่วนพนั ธท์ุ ่ีมีสี
เขียวหรอื สีแดงอมมว่ งอยแู่ ลว้ กจ็ ะเปล่ียนเป็ นสีแดงหรอื สีสม้ เมื่อแก่

แหลง่ ที่มา

ขอขอบคณุ ขอ้ มลู จาก

ถาบนั นวตั กรรมการเรยี นรู้ มหาวิทยาลยั มหิดลวิชาเกษตร,
วิทยาลยั เทคนิคชมุ แพ,
ขอ้ มลู พนั ธไ์ุ ม/้ ผีเส้ือราตร,ี สพภ ,
ขอ้ มลู พนั ธไ์ุ ม/้ แดงสิงคโปร,์ สวนแสงเดือนฉาย, biodiversity.forest, สวนสวรส,
ขอ้ มลู พนั ธ์ุไม/้ แดงชาลี, samunpai2525, bedo,
ขอ้ มลู พนั ธไ์ุ ม/้ ผกั เป็ ดแดง, คลงั ตน้ ไม,้ Shc, rbru, rspg,Nutchayapoo และ หงสฟ์ ่ ู
ขอ้ มลู จาก https://home.kapook.com/view191163.html

สามารถติดตามกิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่าน
ผา่ นส่ือออนไลน์ ทาง facebook

หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอท่าสองยาง

สแกนคิวอารโ์ คด้
หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอ

ท่าสองยาง


Click to View FlipBook Version