The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

6 อาหารที่ทำให้นอนไม่หลับ รบกวนการนอน เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pikun252777, 2022-04-23 03:02:29

6 อาหารที่ทำให้นอนไม่หลับ รบกวนการนอน เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง

6 อาหารที่ทำให้นอนไม่หลับ รบกวนการนอน เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง

Keywords: 6 อาหารที่ทำให้นอนไม่หลับ รบกวนการนอน เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง

กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านผา่ นส่ือออนไลน์
หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอท่าสองยาง จงั หวดั ตาก
เรอ่ื ง 6 อาหารท่ีทาใหน้ อนไมห่ ลบั รบกวนการนอน

เลีย่ งไดก้ ค็ วรเลีย่ ง

ฉบบั ท่ี 3 ประจาวนั เสาร์ ท่ี 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

การนอนหลบั พกั ผอ่ นใหเ้ พียงพอถือเป็ นเรอื่ งสาคญั ของร่างกายค่ะ
เพราะหากเราพกั ผ่อนไม่เพียงพอแลว้ ก็อาจทาใหร้ ะบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายของเราทางานผิดปกติ สภาวะอารมณ์และพฤติกรรมที่
แสดงออกก็ผิดเพ้ียนไปและหากนอนไม่หลบั ติดต่อกันเป็ นระยะ
เวลานาน ๆ ก็อาจจะทาใหโ้ รคภยั ถามหาไดค้ ะ่

การปรบั สภาพแวดลอ้ มในหอ้ งนอน การลดความเครียดและการ
เลือกกินอาหารสามารถทาใหเ้ รานอนหลบั ไดส้ บาย แต่ก็ยงั มีอาหาร
อีกหลายชนิด ท่ีเป็ นตวั การรบกวนการนอนของเราค่ะ วนั น้ีเรามาด ู
กนั ว่ามีอาหารอะไรบา้ ง ที่กินแลว้ ทาใหน้ อนไม่หลบั หรือหลบั ไม่สนิท
รวมถึงอาหารบางชนิดอาจจะทาใหต้ าสว่างตลอดท้ังคืนเลยก็ได้
หากเราตอ้ งการท่ีจะหลบั ใหส้ นิทก็ตอ้ งระวังและหลีกเล่ียงอาหาร
เหลา่ น้ีค่ะ

1.ชาเขียว ช็อกโกแลต โกโก้

สาหรบั ใครท่ีดื่มชาเขียว โกโกห้ รือช็อกโกแลตก่อนนอน
อ า ห า ร เ ห ล่ า น้ี อ า จ จ ะ ท า ใ ห้เ ร า น อ น ไ ม่ ห ลับ ก็ ไ ด้ค่ ะ
เพราะว่าทงั้ ในช็อกโกแลต โกโก้ ชาเขียว มีคาเฟอีนอย่ใู น
นนั้ ซ่ึงคาเฟอีกมีฤทธ์ิในการกระต้นุ ประสาททาใหเ้ รา
ต่ืนตวั ซึ่งหากกินอาหารท่ีมีคาเฟอีนก่อนนอน ก็จะทาให้
เรานอนไม่หลบั ไดค้ ่ะ

2. เครอ่ื งดื่มชกู าลงั

ถือเป็ นอาหารอีกชนิดที่มีคาเฟอีนซ่อนอย่เู ช่นกันค่ะ ซ่ึง
คาเฟอีนในเครื่องดื่มชกู าลังก็มีฤทธิ์เช่นเดียวกับชาและ
กาแฟเลยค่ะ สง่ ผลใหเ้ รามีควารสู้ ึกมกระปร้กี ระเปร่า สดช่ืน
และทาให้เรานอนไม่หลับได้ หรือในบางครั้งก็ทาให้เกิด
อาการใจสน่ั ไดด้ ว้ ยค่ะ

3. เครือ่ งด่ืมแอลกอฮอล์

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลซ์ ึ่งรวมไปถึงไวนต์ ่าง ๆ ดว้ ย แนะนา
ว่าใหห้ ลีกเลี่ยงการดื่มก่อนนอนค่ะ ถึงแมว้ ่าในช่วงแรกท่ีดื่ม
อาจจะทาใหม้ ีอาการง่วง แต่เม่ือเวลาผา่ นไปสกั พกั อาจจะทา
ใหเ้ ราตอ้ งต่ืน เพราะเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ หล่าน้ีมีฤทธิ์ใน
การขบั ปัสสาวะ รวมถึงอาจจะทาใหม้ ีอาการปวดศีรษะ ซึ่ง
สง่ ผลใหเ้ รานอนไมห่ ลบั ไดค้ ่ะ

4. อาหารหมกั ดอง

อาหารหมกั ดองถือเป็ นอาหารท่ีมีสารไทรามีนสงู ซึ่งสาร
ชนิดน้ีสามารถกระต้นุ ให้เกิดอาการปวดหัวและส่งผลให้
สมองตื่นตวั ไดค้ ่ะ ซ่ึงหากเรากินมากเกินก็จะสง่ ผลใหน้ อนไม่
หลบั ได้ นอกจากน้ีอาหารหมกั ดองยงั เสี่ยงที่จะทาใหเ้ กิด
อาการทอ้ งเสียและถ่ายทอ้ งไดด้ ว้ ย

5. น้าเปลา่

อย่าเพิ่งตกใจกนั ไปนะคะว่าการด่ืมน้าเปล่าแลว้ จะทาใหเ้ รา
นอนไม่หลบั สาหรบั ขอ้ น้ีก็ตอ้ งบอกว่าคนท่ีมีอาการปัสสาวะ
บ่อยหรือคนที่มีอาการกระเพาะปั สสาวะไวเกินไปเวลาที่เรา
ดื่มน้าก็ทาใหป้ วดปัสสาวะได้ ยิ่งหากเราดื่มน้าในช่วงก่อน
นอนก็อาจจะทาใหก้ ลางคืนต่ืนมาเขา้ หอ้ งน้าตลอดและทาให้
นอนไม่หลับได้ค่ะ แนะนาว่าก่อนนอน 1 - 2 ช่ัวโมง ให้
หลีกเลี่ยงการด่ืมน้า และก่อนไปนอนก็ใหเ้ ขา้ หอ้ งน้าเสียก่อน
สกั 1 ครง้ั แบบน้ีก็จะทาใหเ้ รานอนหลบั ไดย้ าวนานมากข้ึน
และนอนหลบั สนิทค่ะ

6. เนยแข็งและชีส

เช่นเดียวกบั อาหารหมกั ดองค่ะ เนยแข็งและชีสบางชนิดมี
สารไทรามีนสงู ซ่ึงสารชนิดน้ีสามารถกระตนุ้ ใหเ้ กิดอาการ
ปวดหวั ได้ โดยเฉพาะคนท่ีเป็ นโรคไมเกรน ควรตอ้ งระวงั การ
กินอาหารท่ีมีสารชนิดน้ีใหม้ ากค่ะ

แหล่งที่มา

https://women.trueid.net/detail/jxZ88qlyB98K

สามารถติดตามกจิ กรรมส่งเสริมการอ่านผ่าสอ่ื ออนไลน์
ทาง facebook หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอท่าสองยาง
Click to View FlipBook Version