The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

83721_ด.ช.ธัญพจน์ แหยมไกรทอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maisakhon1991, 2021-03-21 01:49:25

83721_ด.ช.ธัญพจน์ แหยมไกรทอง

83721_ด.ช.ธัญพจน์ แหยมไกรทอง

6 สถานท่ีเทีย่ ว

สมุทรสาคร

เพม่ิ สีสันในวนั หยดุ

ถดั ไป

สารบญั ศาลพนั ท้ายนรสิงห์ 1

ศาลพนั ท้ายนรสิงห์ หน้า ต้งั อยู่บริเวณปากคลองโคกขาม ตาบลพนั ท้ายนรสิงห์ อาเภอ
วดั โกรกกราก เมอื งสมุทรสาคร จังหวดั สมุทรสาคร ศาลพนั ท้ายนรสิงห์แห่งนี้
วดั ใหญ่จอมปราสาท 1 เป็ นแห่งแรก สร้างขนึ้ เพอ่ื เป็ นอนุสรณ์แห่งความซ่ือสัตย์แก่พนั
วดั หลกั สี่ราษฎร์สโมสร 2 ท้ายนรสิงห์ผู้ซ่ึงเป็ นนายท้ายเรือทจ่ี งรักภักดีผ้ทู ย่ี อมรับโทษ
สะพานแดง จุดชมววิ ปลาโลมา 3 ประหารชีวติ เพอื่ รักษาระเบยี บแบบแผนราชประเพณีตามกฏ
บ้านสวนพาฝัน 4 มณเฑียรบาลในสมยั อยุธยา เช่ือว่าเป็ นศาลพนั ท้ายนรสิงห์ที่
ยอ้ นกลบั 5 เก่าแก่ทสี่ ุดและเป็ นจุดทเี่ ช่ือว่าพนั ท้ายนรสิงห์ถูกประหารชีวติ
6

ถดั ไป

2 วดั โกรกกราก วดั ใหญ่จอมปราสาท 3

ต้ังอย่รู ิมแม่นา้ ท่าจีน ตาบลโกรกกราก อาเภอเมือง เป็ นวดั เก่าแก่มีอายุประมาณ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมยั
สมุทรสาคร เป็ นวดั เก่าแก่อายเุ กอื บ 200 ปี เร่ิมมีปรากฏชื่อวดั กรุงศรีอยธุ ยา ภายในวดั มีโบราณสถานทส่ี าคญั คอื พระวหิ าร
คร้ังแรกเมือ่ เรือพระทน่ี ั่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เก่าแก่ก่ออฐิ ถอื ปูนฐานแอ่นโค้งคล้ายท้องเรือสาเภา ทซ่ี ุ้มประตู
เจ้าอย่หู ัว จอดเทยี บท่าวดั โกรกกรากเมอื่ คร้ังเสด็จประพาสต้น และหน้าต่างมีการประดบั ลวดลายปนู ป้ัน นอกจากนีย้ งั มงี าน
จากบางปะอนิ ไปเพชรบุรี สิ่งทน่ี ่าสนใจ คือ พระประธานใน แกะสลกั ไม้ทบี่ านประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ เป็ นลาย
อโุ บสถนอกจากมีพุทธลกั ษณะงดงามแล้ว ยงั แปลกไปจาก พนั ธ์ุพฤกษา ต้นไม้ ภูเขา รูปสัตว์ และบุคคล เป็ นศิลปะแบบจีน
พระพุทธรูปทพี่ บเห็นทวั่ ไปคอื สวมแว่นดาอกี ด้วย ซ่ึงเป็ นลวดลายแกะสลกั ลกึ เข้าไปในเนือ้ ไม้ทงี่ ดงามมาก

ยอ้ นกลบั ถดั ไป

4 สะพานแดง จุดชมววิ ปลาโลมา 5

วดั หลกั สี่ราษฎร์สโมสร ต้งั อยู่ทต่ี าบลพนั ท้ายนรสิงห์ อาเภอเมือง จังหวดั สมุทรสาคร เป็ นจุด
ชมววิ บรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล และชมพระอาทติ ย์ตก ชมป่ าชายเลน
ต้งั อย่รู ิมคลองดาเนินสะดวก มหี ลวงพ่อโต ซึ่งเป็ นพระพทุ ธรูป และไม้ไผ่ชะลอ เป็ นจุดชมววิ กย็ อดนิยมของนักท่องเทย่ี ว เพราะมี
ศักด์สิ ิทธ์ิ ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแพ้ว รวมท้งั ผู้คนในพนื้ ที่ สะพานไม้สีแดงทท่ี อดยาวขนานไปกบั ชายทะเลความยาว
ใกล้เคยี งทตี่ ่างหลงั่ ไหลกนั มาทาบุญ บนบาญ ขอพรหลวงพ่อโต 700 เมตร มองเหน็ ววิ ทวิ ทศั น์ของชายฝั่งทส่ี วยงาม มลี มทะเลพดั เยน็
จาเป็ นจานวนมาก วดั หลกั สี่ จึงเป็ นแหล่งท่องเทย่ี วริมคลองดาเนิน สบาย สามารถชมบรรยากาศของพระอาทติ ย์ขนึ้ และตกได้ บริเวณ
ไหว้พระศักด์สิ ิทธ์ิของจังหวดั สมุทรสาคร ใครทมี่ โี อกาสไปเทยี่ ว ทางเข้า มรี ้านอาหารทะเลให้บริการหลายร้าน
อาเภอบ้านแพ้ว ถ้าไม่ได้แวะนมสั การหลวงพ่อโตวดั หลกั สี่ คนทนี่ ั่น
ถือว่ายงั มาไม่ถงึ

ยอ้ นกลบั ถดั ไป

6 บ้านสวนพาฝัน

คาเฟ่ ทซ่ี ่อนตัวอยู่ในสวนมะพร้าวของอาเภอบ้านแพ้ว บรรยากาศร่ม
ร่ืน เงยี บสงบ มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะมาก อาหารรสชาติอร่อย
สไตล์บ้านๆ ให้อารมณ์เหมือนมาทานข้าวบ้านเพอ่ื น วตั ถุดิบส่วน
ใหญ่ใช่ผลติ ภัณฑ์จากชุมชนเป็ นหลกั อาหารทุกเมนูเสิร์ฟให้ใน
ปริมาณทเี่ ยอะ และคุ้มค่ามากเม่อื เทยี บกบั ราคา
เปิ ดวนั องั คาร – อาทติ ย์ เวลา 10.30-20.00 น. ปิ ดทุกวนั จันทร์

ยอ้ นกลบั


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MODUL MENTOR MENTEE KPM
Next Book
e-book 1