The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wawalachan, 2021-04-28 04:58:52

portfolio

portfolio

portfolio

ยูถิกา หล่าจันทกึ
มหาวทิ ยาลัยราชภฏั นครราชสมี า

สารบญั

1 ประวตั สิ ่วนตวั

2 ความคาดหวัง
3 อนทุ ิน
4 ชน้ิ งาน

ประวัติสว่ นตัว

นางสาวยูถกิ า หล่าจันทึก รหสั นักศกึ ษา 6240120114
ชน้ั ปที ี่ 2 คณะครศุ าสตร์ สาขาพทุ ธศาสนศึกษา
เกิดวนั ท่ิ 13 กนั ยายน 2543
สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา : พทุ ธ
ติดตอ่ : ID : yukhi-1234 Tel : 0945564812
คตปิ ระจำใจ : ฝันใหไ้ กลไปให้ถึง

ความคาดหวัง

ในการเรยี นวิชานค้ี าดหวังว่าจะได้รับความร้ไู ปใช้ในการ
ประกอบอาชีพครูมากย่งิ ข้ึน ไม่ว่าจะเปน็ ดา้ นการสร้าง
แบบทดสอบในขั้นตา่ งๆ ประเภทของการสร้างแบบทดสอบ
การเลือกใช้เคร่อื งมือในการประเมนิ ผลและการคดิ คะแนนหรอื
ตดั เกรด สามารถนำความรู้เหลา่ นีไ้ ปประยกุ ต์ใชใ้ นการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชพี ครแู ละการสอนในอนาคตได้อยา่ งดเี ย่ยี ม

อนุทนิ

ครั้งท่ี 1 7/ธนั วาคม/2563

อาจารย์ปฐมนิเทศ และได้อธิบายเก่ยี วกบั
เกณฑต์ า่ งๆ ในการสอนจุดประสงคแ์ ผนการ
จดั การเรียนรู้ และเกณฑ์การตดั เกรดพรอ้ มทัง้
บอกให้หัวหนา้ สร้างไลนก์ ลมุ่ เอาไว้พูดคยุ กันหลงั
จากน้ันอาจารย์ไดบ้ อกการสง่ งาน คอื สง่ งานผ่าน
Google drive ให้แจง้ ความประสงคใ์ นการรับ
หนงั สือเรยี น และแบง่ งานทำเป็นกลมุ่

อนทุ ิน

คร้ังที่ 2 21/ธันวาคม//2563

คาบน้เี ปน็ คาบของการนำเสนองานที่อาจารยไ์ ด้
มอบหมายให้ทำเป็นกลมุ่ โดยกลมุ่ ของพวกเราได้
หวั ข้อ ความรู้เบ้ืองต้นเกยี่ วกบั การวดั ประเมนิ ผล
หลงั จากการนำเสนอ อาจารยไ์ ดใ้ ห้คำแนะนำ
เก่ยี วกบั การนำเสนอและข้อมลู ตา่ งๆ พวกหนู
ขอบคุณสำหรบั คำแนะนำของอาจารย์และจะ
นำไปปรบั ปรุงแก้ไขในครงั้ ต่อไปคะ่

อนทุ ิน

ครงั้ ท่ี 3 4/มกราคม/2564

คาบน้ีเรียนออนไลน์ ผา่ นทางแอพ zoom
โดยอาจารยส์ ่งลงิ ค์ให้ และอาจารยเ์ รม่ิ สอน
เวลา 13:15 น. เพือ่ ให้นักศกึ ษาไดเ้ ตรียม
ความพรอ้ มกอ่ นเรียน อาจารย์เริ่มสอนเนื้อหา
ในหนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 2 เร่ือง จุดมงุ่ หมาย
ทางการศึกษา และใหท้ ำใบงานที่ 2
จุดม่งุ หมายทางการศกึ ษา เพอ่ื เป็นการ
ทบทวนความรู้อกี คร้ัง

อนทุ ิน

คร้งั ท่ี 4 11/มกราคม/2564

อาจารยม์ อบหมายงาน ใบงานที่ 3
เครือ่ งมอื วดั ผลการเรียนรู้ โดยใหแ้ บ่งกลมุ่
ออกเป็น 7 กล่มุ ศึกษาคน้ คว้าและจัดทำ
รายงานเกย่ี วกับเครอ่ื งมือวัดการเรียนรู้ พรอ้ ม
เตรียมนำเสนอด้วย Power point ในช้ันเรียน
ในสปั ดาหต์ อ่ ไป และให้ศกึ ษาตวั อยา่ ง
Portfolio

อนทุ นิ

คร้งั ท่ี 5 25/มกราคม/2564

คาบน้ีเรยี นออนไลน์ ผ่านทางแอพ zoom
อาจารพูดเกรนิ่ นำในหวั ขอ้ เร่อื ง จากน้นั ให้
นำเสนองานที่มอบหมายเม่ือสัปดาห์ก่อน
หลังจากนำเสนอจบ อาจารยไ์ ด้ใหค้ ำแนะนำ
เกย่ี วกบั การนำเสนอและข้อมูลต่างๆ เพื่อเปน็
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เม่ือแกไ้ ขแล้วให้
ส่งงานผา่ นทาง Google drive และมอบหมาย
งานให้สอบท่องเปน็ กลุ่ม

อนุทิน

คร้ังที่ 6 8/กมุ ภาพันธ์/2564

อาจารย์ใหแ้ ตล่ ะกลุ่มนำเสนอตัวอยา่ ง
เคร่ืองมอื วทิ ยานพิ นธ์ เพิ่มเตมิ จากงานกลุ่ม
ครง้ั ท่ีแลว้ และนดั หมายวนั และเวลาในการ
สอบท่องเป็นกล่มุ โดยใหแ้ ต่ละกลุ่มไปสอบ
ได้ตามความพร้อมในวนั และเวลาที่กำหนด

อนทุ ิน

ครงั้ ที่ 7 22/กมุ ภาพันธ์/2564

อาจารยม์ อบหมายงาน โดยให้แตล่ ะกลุ่ม
ออกข้อสอบเลอื กตอบ 4 ตวั เลอื ก จาก
บทความไวรัสโคโรนา่ ทง้ั หมด 20 ข้อ โดย
แบง่ เปน็ ความรู้ 5 ขอ้ ความเข้าใจ 3 ข้อ การ
นำไปใช้ 3 ข้อ การวิเคราะห์ 3 ขอ้ การ
สังเคราะห์ 3 ขอ้ และการประเมินค่า 3 ขอ้
และเตรยี มนำเสนอในรูปแบบ Word

อนทุ นิ

ครงั้ ท่ี 8 15/มนี าคม/2564

คาบนใ้ี หแ้ ตล่ ะกลมุ่ นำข้อสอบไปเกบ็
ขอ้ มูล จากนักศกึ ษาในมหาวทิ ยาลยั จำนวน
30 คน โดยก่อนไปเก็บข้อมลู ให้แตล่ ะกล่มุ
ปรับปรงุ แก้ไขข้อสอบและส่งใหอ้ าจารย์
ตรวจสอบก่อน

อนุทิน

ครงั้ ท่ี 9 24/มีนาคม/2564

คาบน้เี ป็นคาบสัปดาห์เรยี นชดเชย โดย
เรียนผา่ นแอพ zoom อาจารย์สอนเนื้อหา
ตอ่ จากคาบท่ีแลว้ และให้วิเคราะห์ข้อสอบ
จากการไปเกบ็ ข้อมูลนักศึกษา 30 คน
ภายในมหาวทิ ยาลัย แลว้ ส่งงานผ่านทาง
Google drive

อนทุ ิน

ครงั้ ท่ี 10 31/มนี าคม/2564

อาจารย์สอนเน้ือหาในบททเี่ หลือ และสรุป
ความร้ทู ี่เรยี น สรุปการส่งงาน และเตรียม
สอบ Final ในวนั ที่ 9 เมษายน 2654

ชน้ิ งาน

1

ชน้ิ งาน

2

ชน้ิ งาน

3

ชน้ิ งาน

4

ช้ินงาน

5

ชน้ิ งาน

6

Thank you


Click to View FlipBook Version