The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ysolamuthoo, 2019-04-26 22:06:31

kempen sayangi buku teks

Buku Program Sayang Buku

நிைழ்பச்சி நிரல் ேன்றி ேவில்ேல்

தேரம் ேடவடிக்கை UNIT SPBT
SJK (T ) DURIAN TUNGGAL
fhiy kzp சபைக்கூடல் ஆரம்ைம் merakamkan jutaan terima SJKT DURIAN TUNGGAL, MELAKA.
7.30 தேசிய வகை டுரியான் துங்ைால் ேமிழ்ப்பள்ளி
• இபை வாழ்த்து kasih kepada :
• தமிழ் வாழ்த்து ghl E}iy
• ததசியப் ைண் / மாநிலப்ைண் JABATAN PENDIDIKAN MELAKA
Nerpg;Nghk;
வரதவற்புபர PN. SABRI BTE MOIDEEN
11 khHr; 2019
திைப்புபர & திைப்பு விழா GURU BESAR SJKT DURIAN TUNGGAL fhiy kzp 7.30
• ைள்ளித் தபலபமயாசிரியர் gs;sp kz;lgk;
மாணவர் உறுதி மமாழி GPK 1, GPK HEM & GPK KOKU
SJKT DURIAN TUNGGAL UNIT SPBT
நிபைவு
GURU-GURU SJKT DURIAN
TUNGGAL

SEMUA MURID YANG
TERLIBAT BAGI MENJAYAKAN

MAJLIS INI.

PENDAHULUAN இலவச ளாடநூல் விதிமுகை பளாறு்பபு பளயர்

Buku Teks SPBT merupakan hadiah khas daripada • Á¡½Å÷¸ÙìÌ ÅÆí¸ôÀÎõ þÄźô தபலவர் திருமதி சப்ரி பிந்தி தமாய்டின்
kerajaan untuk murid dan pelajar sekolah. Berjuta- Òò¾¸í¸¨Ç Á¡½Å÷¸û ÓبÁ¡¸, (ைள்ளித் தபலபமயாசிரியர்)
juta ringgit telah dibelanjakan dalam usaha Өȡ¸, ¸ÅÉÁ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ §ÅñÎõ. துபணத்தபலவர்
meningkatkan mutu pendidikan dan memberi திருமதி மு.சாரதா
keselesaan kepada mereka. Ini merupakan salah • ÅÆí¸ôÀÎõ þÄźô À¡¼ô Òò¾¸í¸ÙìÌ துபணத்தபலவர் 1 (மாணவர் ெலப் மைாறுப்ைாசிரியர்)
satu usaha kerajaan untuk mengelakkan keciciran Á¡½Å÷¸û மெகிழி «ð¨¼ §À¡¼ §ÅñÎõ. துபணத்தபலவர் 2
pembelajaran dalam kalangan rakyat Malaysia. மசயலாளர் திருமதி ரா.சாந்தி
• þÄźô À¡¼ô Òò¾¸í¸¨Ç Å£ðÊø
Selaras dengan usaha murni kerajaan ini, kita ¨ÅòÐÅ¢ðÎப் ÀûÇ¢ìÌ Å÷ìܼ¡Ð. திரு.ஸ்ரீ.கங்காதரன்
sebagai rakyat Malaysia yang setia dan taat serta
sayang akan negara kita sepatutnya menghargai • º¸ Á¡½Å÷¸ÙìÌ þÄźô À¡¼ô திருமதி தசா.தயாதகஸ்வரி
pemberian ini sebagai tanda terima kasih. Òò¾¸í¸¨Ç ÅÆí¸§Å¡ «øÄÐ À¸¢÷óÐ திருமதி இ.மாலா
¦¸¡ûǧš ܼ¡Ð.
Kempen ini bertujuan untuk menyemai sifat hargai நிகழ்ச்சி மெறியாளர் திரு.மச.மசல்வராஜ்
buku teks dalam kalangan murid-murid seterusnya • ÀûÇ¢¨Â Å¢ðÎ Á¡È¢î ¦ºøÖõ Á¡½Å÷¸û புபகப்ைட ைதிவு
meningkatkan kesedaran murid tentang ¾¡í¸û ¦ÀüÈ þÄźô À¡¼ô Òò¾¸í¸¨Ç, திரு.மை.ததவகி
pentingnya menjaga buku teks dengan baik. Ò¾¢Â ÀûÇ¢ìÌì ¦¸¡ñÎ ¦ºøÄ §ÅñÎõ. நிகழ்ச்சி மகாத்து திருமதி கா.தமிழரசி
ஒலி/ஒளி ஊடகம் திருமதி சீ.மத ான்மணி
OBJEKTIF • Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û þÄźô À¡¼ô தமபட அலங்காரம்
Òò¾¸í¸¨Ç ´ù¦Å¡Õ ¬ñÎ þÚ¾¢Â¢Öõ மாணவர் கட்மடாழுங்கு திருமதி தசா.தயாதகஸ்வரி
Memberi kesedaran kepada murid-murid ÀûǢ¢ø ´ôÀ¨¼ì¸ §ÅñÎõ.
tentang kebaikan menjaga kebersihan dan திருமதி ொ.கங்கா ததவி
keselamatan buku teks. . திருமதி ரா.சத்தியவாணி,

Mengurangkan bilangan buku yang perlu PELAKSANAAN PROGRAM திருமதி தசா.தயாதகஸ்வரி
dilupuskan. திருமதி இ.மாலா
Sepanjang program berlangsung, Jawatankuasa
Meringankan beban perbelanjaan kerajaan SPBT ekolah telah menjalankan beberapa குமாரி தேமலதா
dalam menyediakan buku-buku SPBT aktiviti, termasuklah: திருமதி ரா.உமாமதி,
திருமதி முருகம்மா
Memupuk rasa bersyukur dan Pertandingan Mewarna திருமதி ச.வாருணி
bertanggungjawab terhadap harta awam Pemeriksaan Mengejut திருமதி த.உஷா ததவி
yang dipinjam.
அதிகாரப்பூர்வ துவக்கம் திருமதி சப்ரி பிந்தி தமாய்டின்
Meningkatkan kualiti dan jangka hayat
buku teks agar dapat diguna pakai dalam
tempoh yang lama.


Click to View FlipBook Version