The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ภายนอก
ภายใน
ประทับตรา
คำสั่ง
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuntiya Patjan, 2019-08-15 00:05:55

หนังสือราชการ 6 ประเภท

ภายนอก
ภายใน
ประทับตรา
คำสั่ง
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ

Keywords: หนังสือราชการ 6 ประเภท

E – book
หนังสอื ราชการ 6 ฉบบั

เสนอ
นาง ประกายฉัตร ขวญั แกว้

จดั ทาโดย
นางสาวนนั ทยิ า พฒั จันทร์

รหัส 6132030003

E – book เลม่ น้เี ป็นสว่ นหน่ึงของรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ

แผนกวิชาการเลขานกุ าร

วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี

ที่ พง ๐๐๑๙.๔/ว ๒๒๐๒ ศาลากลางจงั หวดั พังงา
ถนนพงั งา - ทบั ปุด พง ๘๒๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรือ่ ง การแต่งต้ังขา้ ราชการประเภทวชิ าการ ระดบั ชานาญการ

เรยี น นายอาเภอทุกอาเภอ

สิ่งทส่ี ง่ มาด้วย สาเนาคาส่งั กรมการพัฒนาชมุ ชน ท่ี ๓๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษยน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดว้ ย กรรมการพฒั นาชมุ ชน ไดม้ คี าสง่ั แต่งตั้ง (ยา้ ย) ข้าราชการประเภทวชิ าการ ระดับ
ชานาญการ รายละเอียดตามสาเนาคาสง่ั กรมการพัฒนาชุมชน ท่ีส่งมาพร้อมน้ี ท้ังน้ีขอไดแ้ จง้ ใหร้ าชการใน
สงั กดั ทราบโดยท่ัวกนั

จึงเรยี นมาเพอ่ื ทราบ

ขอแสดงความนับถอื

(นายศริ ิพฒั พัฒกลุ )
ผู้วา่ ราชการจังหวดั พงั งา

สานกั งานพัฒนาชมุ ชนจงั หวัด
ฝา่ ยอานวยการ
โทร/โทรสาร ๐-๗๖๔๘-๑๔๓๕๙

ท่ี พง ๐๐๑๙.๒/ว ๓๕๐๐ ศาลากลางจังหวดั พงั งา
ถนนพงั งา - ทบั ปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เร่ือง ประกาศรายชอ่ื ผสู้ อบผา่ นการคัดเลือกเพ่ือแตง่ ต้งั และขนึ้ บญั ชเี ปน็ อาสาพัฒนา (อสพ.) รนุ่ ท่ี ๗๑

(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
เรยี น นายอาเภอทุกอาเภอ
อ้งถึง หนังสือจงั หวดั พงั งา ที่ พง ๐๐๑๙.๒/ว ๒๕๕๖ ลงวนั ท่ี ๑๕ พฤศภาคม ๒๕๖๒

ตามหนงั สอื ทอี่ า้ งถงึ จงั หวัดพงั งาไดป้ ระกาศรับสมคั รคดั เลอื กบคุ คลเพื่อแต่งตัง้ เป็นอาสา
พัฒนา (อสพ.) รนุ่ ที่ ๗๑ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ความละเอยี ดทราบแลว้ นน้ั

บัดนี้ กรมการพฒั นาชุมชนไดป้ ระกาษรายชอ่ื ผู้ผา่ นการคัดเลือกเพื่อแตง่ ตั้งและขน้ึ บัญชีเปน็
อาสาพัฒนา (อสพ.) รนุ่ ท่ี ๗๑ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จงั หวัดพังงา จงึ ขอสง่ สาเนาประกาศรายชื่อ
ผสู้ อบผ่านการคดั เลอื กเพอ่ื แต่งตั้งและขึ้นบัญชีเป็นอาสาพฒั นา (อสพ.) รนุ่ ที่ ๗๑ มาเพ่ือใหอ้ าเภอได้แจง้
ประกาศรายชื่อผสู้ อบผ่านการคัดเลอื กฯ ให้ทราบโดยทั่วกนั รายละเอียดตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย

จึงเรยี นมาเพ่ือพิจารณาดาเนินการ
ขอแสดงความนับถอื

(นายสวุ ิทย์ จนั ทรม์ ศี รี)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาราชการแทน

พัฒนาการจงั หวดั พังงา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้วา่ ราชการจงั หวดั พังงา

สานกั งานพัฒนาชุมชนจงั หวัด
กลุ่มงานสง่ เสรมิ การพฒั นาชมุ ชน
โทร./โทรสาร ๐-๗๖๔๘-๑๔๕๘-๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง สานักงานอธบิ ดี โทร ๐๗๔ ๓๑๗๑๑๒๒/๑๔๒๐

ที่ ศธ ๐๕๘๔๑๖/๗๕ วนั ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เร่ือง แจง้ ตัดกระแสไฟฟา้ ช่วั คราว

เรยี น หัวหนา้ หนว่ ยงานในสงั กัดมหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลศรวี ิชัย

ดว้ ย สานกั งานกานไฟฟา้ ส่วนภมู ิภาค เขต 3 (ภาคใต)้ จงั หวัดยะลา จะดาเนนิ การ
บารุงรกั ษาระบบไฟฟา้ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวนั ท่ี 7-1 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.00 น.

กองกลาง จงึ เรยี นให้ทราบวา่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จาดาเนนิ การตัดกระแสไฟฟา้ ชั่วคราว
ในระหวา่ งวนั ที่ 7-10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. จงึ ขอใหห้ นว่ ยงานของทา่ นดาเนินการแจ้งผทู้ ี่
เก่ยี วข้องทราบโดยท่วั กนั ตามรายละเอียดดังแนบ

จงึ เรยี นมาเพอื่ โปรดทราบ

(ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารย์ปิยวทิ ย์ สวุ รรณ)
รักษาราชการแทน ผอู้ านวยการกองกลาง

บนั ทกึ ข้อความ

ส่วนราชการ สานักงานพฒั นาชุมชนจังหวัดพงั งา ฝ่ายอานวยการ โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๕๙

ท่ี พง ๐๐๑๙.๔/ว วนั ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง คู่มือการประเมนิ สว่ นราชการตามมาตรการปรับปรงุ ประสทิ ธิภาพในการปฏิบัตริ าชการกรมการ

พัฒนาชุมชน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรยี น หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

สานักงานพัฒนาชมุ ชนจงั หวัดพงั งา ขอส่งเอกสาร " ค่มู อื การประเมินสว่ นราชการตาม
มาตราการปรับปรงุ ประสิทธภิ าพในการปฏิบตั ิราชการ กรมการพฒั นาชมุ ชน ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ " จานวน ๑ เลม่ เพอ่ื ใชเ้ ปน็ แนวทางในการดาเนนิ งานตามมาตรากาปรบั ปรุงประสทิ ธภิ าพในการ
ปฏิบัตริ าชการฯ และใชเ้ ปน็ ประโยชน์ในสว่ นท่เี กี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพอ่ื ทราบ

(นางสาวสกุ านดา แสงวงษ์)
พฒั นาการจังหวดั พังงา

ท่ี พง ๐๐๑๙.๓/ว ๒๘๑๕

ถงึ อาเถอทกุ อาเภอ

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาจุลสารส่งเสริมการเรียนรขู้ องชุมชน ปีท่ี ๑๓ (๒๕๖๒)

ฉบบั ท่ี ๑ เพอ่ื มอบให้

๑. สานกั งานพัฒนาชมุ ชนอาเภอ จานวน ๑ เลม่

๒. ศูนย์เรียนรู้การขบั เคลอื่ นปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง จานวน ๕ เล่ม

๓. คณะกรรมการพัฒนาสตรอี าเภอ จานวน ๒ เลม่

๔. ชมรมผ้นู าอาสาพฒั นาชมุ ชนอาเภอ จานวน ๑ เลม่

จงั หวัดขอสง่ เอกสารดงั กลา่ ว เพื่อให้สานกั งานพัฒนาชุมชนอาเภอมอบใหก้ ลมุ่ เป้าหมาย

ใช้เปน็ แนวทางการศกึ ษา สนบั สนนุ และเผยแพร่ผลสาเรจ็ ของชุมชน ภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

รายละเอียดตามชีวรรทแี่ นบ

จังหวัดพงั งา
๓๐ พฤศภาคม ๒๕๖๒

สานักงานพัฒนาชุมชนจงั หวัด
กลมุ่ งานสารสนเทศการพฒั นาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๕๙

ที่ พง ๐๐๑๙.๔/ว๒๔๔
ถงึ สานกั งานพฒั นาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ

สานกั งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ขอส่งเอกสาร “คู่มอื การประเมนิ ส่วนราชการตาม
มาตรการปรบั ปรงุ ประสิทธภิ าพในการปฏบิ ัตริ าชการ กรมการพัฒนาชมุ ชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒” จานวน ๑ เลม่ เพ่ือใช้เปน็ แนวทางในการดาเนนิ งานตามมาตราการปรับปรุงประสทิ ธิภาพในการ
ปฏบิ ตั ริ าชการฯ และใช้เป็นประโยชนใ์ นสว่ นทเี่ ก่ียวขอ้ ง

จึงเรียนมาเพ่อื ทราบ

สานกั งานพัฒนาชมุ ชนจงั หวัดพงั งา
๘ พฤศภาคม ๒๕๖๒

สานักงานพัฒนาชมุ ชนจังหวัด
ฝ่ายอานวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๑ ๘๔๕๘

คาสั่งกองบัญชาการศกึ ษา
ที่ ๑๗๕/๒๕๖๒

เรอ่ื ง การแต่งต้ังข้าราชการตารวจ

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหง่ พระราชบญั ญตั ติ ารวจแหง่ ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ ข
เพมิ่ เติมโดยคาสง่ั หวั หนา้ คณะรักษาความสงบแหง่ ชาตทิ ี่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การ
ปรับปรุงระบบการพิจารณาแตง่ ตัง้ ขา้ ราชการตารวจ ประกอบคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ
ท่ี ๒๙๗/๒๕๖๐ ลงวนั ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จงึ แตง่ ตง้ั ใหข้ ้าราชการตารวจระดบั ผู้บังคับหมู่ จานวน ๒๐
ราย ดารงตาแหน่งตา่ ง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือทแ่ี นบท้ายคาสงั่ นี้

ทั้งนี้ ตงั้ แตว่ นั ท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปน็ ตน้ ไป โดยให้ขาดจากอตั ราเงนิ เดอื นเดิมไป
รับอตั ราเงินเดือนใหม่หรอื ให้โอนอัตราเงินเดอื นเดมิ ไปตั้งจา่ ยสาหรับตาแหน่งใหม่ ตั้งแต่วนั ท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ส่งั ณ วันที่ ๓๐ มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตารวจโท

(อภริ ตั นยิ มการ)
ผูบ้ ญั ชาการศกึ ษา

พันตารวจตรี
(บรรณวัชร ศรที องสุข)
สารวตั รฝา่ ยอานวยการ ๑

กองบงั คับการอานวยการ กองบญั ชาการศึกษา

คาส่งั กองบัญชาการตารวจ ท่องเทีย่ ว
ท่ี ๙๐๒/๒๕๖๒

เรือ่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการตารวจ

อาศยั อานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบญั ญตั ติ ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ ข
เพ่ิมเติมโดยคาสั่งหวั หนา้ คณะรกั ษาความสงบแหง่ ชาติ ท่ี ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เร่อื ง การ
ปรับปรุงระบบพิจารณาแต่งตงั้ ข้าราชการตารวจประกอบคาส่งั สานกั งานตารวจแห่งชาตทิ ่ี ๒๙๗/๒๕๖๐
ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงแต่งตัง้ ให้ข้าราชการตารวจระดับผบู้ งั คบั หมู่ จานวน ๒๔ ราย ดารงตาแหนง่
ตา่ ง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชอื่ ทีแ่ นบท้ายคาสง่ั นี้

ทง้ั น้ี ตัง้ แตว่ ันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นตน้ ไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตารวจโท

(ธีรพล คปุ ตานนท์)
ผ้บู ญั ชาการตารวจท่องเทยี่ ว

พนั ตารวจเอกหญิง

(ภณิดา โชตปิ ระดิษฐ)
ผกู้ ากบั การ ฝา่ ยอานวยการ ๑ กองบงั คบั การอานวยการ

กองบัญชาการตารวจทอ่ งเที่ยว

ข้อบงั คบั กระทรวงกลาโหม
วา่ ด้วยการส่งั การและประชาสมั พนั ธ์

พ. ศ. ๒๕๒๗

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรงุ ข้อบังคับกลาโหมว่าดว้ ยการสงั่ การและโฆษณาการให้เหมาะสมยงิ่ ขึ้น
จงึ ออกขอ้ บงั คับไว้ดงั ต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ข้อบงั คบั นเ้ี รยี กว่า “ข้อบงั คับกระทรวงกลาโหมว่าดว้ ยการส่ังการและประชาสัมพันธ์ พ. ศ.
๒๕๒๗”

ขอ้ ๒ ขอ้ บงั คบั น้ีใชบ้ ังคับตงั้ แตบ่ ดั นี้เปน็ ต้นไป
ขอ้ ๓ ใหย้ กเลกิ

๓.๑ ขอ้ บังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณา พ.ศ. ๒๕๐๗
๓.๒ ข้อบังคบั กระทรวงกลาโหมวา่ ด้วยการสงั่ การและโฆษณา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ ๒๕๐๗

ฯลฯ
ข้อ ๑๙ นายทหารประทวนนี้ไดร้ บั คาส่ังใหท้ าหนา้ ท่ใี นตาแหนง่ นายทหารสญั ญาบตั รเพ่ือทดสอบ
ความรู้ความสามารถในการทเ่ี ลื่อนฐานะเปน็ นายทหารสญั ญาบตั รตามหลกั เกณฑเ์ กย่ี วกบั การแตง่ ต้ังยศทหาร
ใหม้ อี านาจหนา้ ที่ตามตาแหนง่ ทท่ี าหนา้ ท่ีนั้น
ข้อ ๒๐ ข้อความที่ส่งั การผลัดกันผู้มหี น้าทจ่ี ะต้องปฏิบัติหรอื การสง่ั การของผูบ้ ังคับบญั ชาชน้ั สงู วา่ แต่
ถ้าเปน็ การส่ังการของผ้บู งั คับบญั ชาชัน้ เดยี วกนั ให้ถือปฏิบตั ติ ามการสั่งการครงั้ หลังสุด

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

พลเอก
(เปรม ตณิ สูลานนท์)

รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงกลาโหม

ข้อบงั คบั กระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการจา่ ยเงินค่าตอบแทนเจา้ หนา้ ทที่ ่ีปฏิบตั งิ าน
ใหก้ บั หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบั ท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ ขเพิ่มเตมิ ข้อบงั คบั กระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ ยการจา่ ยเงนิ
คา่ ตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏบิ ัติงานใหก้ ับหน่วยงานบรกิ ารในสงั กดั กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๔๔
เพ่อื การจ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหนา้ ที่ทปี่ ฏิบตั ิงานให้กบั หนว่ ยงานบรกิ ารในสงั กัดกระทรวงสาธารณสุข
ทใี่ หบ้ ริการ หรอื สนับสนนุ บรกิ ารในงานดา้ นต่างๆเป็นไปอยา่ งเหมาะสม

อาศยั อานาจตามความในข้อ ๙ วรรคสามและขอ้ ๑๖ แห่งระเบยี บกระทรวงสาธารณสขุ วา่
ด้วยเงินบารุงของหนว่ ยบรกิ ารในสงั กัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ และทีแ่ ก้ไขเพมิ่ เติมปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจงึ ออกข้อบังคบั ไว้ดังตอ่ ไปนี้

ขอ้ ๑ ข้อบงั คบั นี้เรียกวา่ "ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจา่ ยเงนิ คา่ ตอบแทน
เจา้ หน้าทท่ี ีป่ ฏิบตั งิ านให้กบั หนว่ ยบรกิ ารในสังกดั กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙"

ขอ้ ๒ ใหใ้ ช้ขอ้ บงั คับน้ตี ้ังแตว่ นั ที่ ๑ ตลุ าคม ๒๕๕๙ เปน็ ตน้ ไป
ขอ้ ๓ ใหย้ กเลกิ บทนยิ ามคาวา่ "เจ้าหนา้ ท่"ี ในขอ้ ๔ แหง่ ขอ้ บังคับกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการจา่ ยเงินคา่ ตอบแทนเจ้าหนา้ ท่ที ่ปี ฏบิ ัติงานกับหน่วยบรกิ ารในสงั กดั กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๔๔
และให้ใชค้ วามต่อไปน้แี ทน
“เจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่ ข้าราชการลกู จ้างประจาลูกจา้ งชวั่ คราวลูกจา้ งรายคาบพนกั งาน
ของรฐั ในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ พนกั งานราชการพนกั งานกระทรวงสาธารณสุขหรอื บคุ คลอืน่ ที่ไดร้ ับคาสัง่
หรือได้รบั มอบหมายเป็นลายลกั ษณอ์ ักษรใหป้ ฏบิ ัตงิ านในหน่วยงานบรกิ ารหรือหนว่ ยงานบรกิ ารหรอื ต่าง
หน่วยงานบริการเพ่อื บริการสนับสนุนดา้ นบริการหรือร่วมบริการ
ขอ้ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่าเจา้ หนา้ ที่พยาบาลในขอ้ ๔ แห่งขอ้ บงั คับกระทรวงสาธารณสขุ
ว่าด้วยการจ่ายเงนิ คา่ ตอบแทนเจา้ หน้าที่ท่ปี ฏิบตั ิงานให้กบั หนว่ ยบรกิ ารในสงั กัดกระทรวงสาธารณสขุ
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใชค้ วามตอ่ ไปนแ้ี ทน
“เจ้าหน้าทพี่ ยาบาล” ความหมายวา่ ผู้ดารงตาแหนง่ เจา้ หน้าทีพ่ ยาบาลและใหค้ วามหมาย
รวมถงึ ผูด้ ารงตาแหน่งผชู้ ่วยพยาบาล
ข้อ ๕ ให้ปลดั กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูร้ กั ษาการตามขอ้ บงั คับน้ี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายโสภณ เมฆธน)
ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ

ระเบยี บมหาเถรสมาคม
ว่าดว้ ยการจดั ตั้งสานกั ปฏบิ ัตธิ รรมประจาจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๔๓

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แหง่ พระราชบัญญตั ิคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไ้ ข
เพิม่ เติมโดยพระราชบญั ญัตคิ ณะสงฆฉ์ บบั ท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาสมาคมวางระเบยี บไวด้ ังตอ่ ไปน้ี

ข้อ ๑ ระเบยี บ มหาเถรสมาคมน้ีเรียกวา่ ระเบยี บมหาเถรสมาคม เมือ่ ด้วยการจัดตัง้ สานกั
ปฏิบตั ิธรรมประจาจงั หวัด พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนใ้ี ห้ใช้บงั คับตง้ั แต่วันถัดจากวนั ประกาศในแถลงการณ์คณะ
สงฆ์เป็นตน้ ไป

ข้อ ๓ ในระเบยี บนี้การปฏิบตั ิธรรมหมายความว่าการปฏิบตั ิ สมัครกรรมฐานหรือวปิ สั สนา
กรรมฐานตามหลกั มหาสตปิ ฏั ฐานสตู ร สานกั ปฏิบตั ธิ รรมประจาจงั หวดั หมายความว่าสานกั ปฏบิ ตั ธิ รรมทีม่ ีอยู่
แลว้ ไดร้ ับการยกข้ึนเป็นสานักปฏบิ ตั ธิ รรมประจาจังหวัด หรอื จัดต้ังขึน้ ใหมโ่ ดยคณะกรรมการจดั ต้งั สานกั
ปฏิบัตธิ รรมประจาจังหวัดเจ้าสานักหมายความว่าเจ้าอาวาสซึง่ เปน็ ทต่ี ง้ั สานักปฏิบตั ิธรรมของจงั หวดั แห่งนัน้ ๆ
พระวิปัสสนาจารยห์ มายความวา่ มากทีส่ ดุ ผู้สอนการปฏิบตั กิ รรมฐานหรอื วปิ สั สนากรรมฐานตามหลกั มหาสติ
สติปัฏฐานสตู ร

ขอ้ ๔ ใหม้ ีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา่ คณะกรรมการจดั ต้ังสานกั ปฏิบัติธรรมประจา
จังหวดั ประกอบด้วยเจา้ คณะจงั หวัดเป็นประธาน คณะกรรมการ

ข้อ ๕ การจดั ตงั้ สานกั ปฏบิ ัติธรรมประจาจงั หวดั ใหเ้ จา้ คณะจงั หวดั ประธานคณะกรรมการจดั
ประชมุ คณะกรรมการจัดตั้งสานักปฏบิ ัติธรรมประจาจังหวดั คดั เลอื กวัดที่เหมาะสมใหเ้ จ้าอาวาสทว่ี ัดจดั ตั้ง
สานกั ปฏิบัติธรรมยื่นหนังสอื ขอจัดตั้งตามแบบของ กรรมการศาสนาเสนอคณะกรรมการการจดั ตง้ั สานกั ปฏบิ ัติ
ธรรมประจาจังหวัดพิจารณา แลว้ ใหป้ ระธานคณะกรรมการรายงานเสนอเจา้ คณะภาคและเจา้ คณะภาคใหญ่
พจิ ารณาเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนมุ ัตเิ พื่อมีบญั ชาการ ตง้ั สานกั ปฏิบตั ิธรรม ใหก้ รรมการศาสนาขนึ้
ทะเบียนเปน็ สานกั ปฏิบัติธรรมประจาจังหวัด

ประกาศ ณ วนั ท่ี 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเดจ็ พระสังฆราช สกลมหาสงั ฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

ระเบียบกรมสารบรรณทหารอากาศ
วา่ ด้วยการกาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิต่อหนงั สอื ราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เปน็ การสมควรกาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิต่อหนังสือราชการ ใหเ้ ปน็ ไปใน แนวทาง
เดียวกนั จงึ วางระเบียบไวด้ งั นี้

ขอ้ ๑ ระเบยี บนเ้ี รียกว่าระเบียบกองทพั อากาศวา่ ด้วยการกาหนดระยะเวลาปฏิบตั ิต่อหนังสือ
ราชการพ. ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๒ ระเบยี บน้ใี หใ้ ช้บงั คบั ตง้ั แต่บัดน้ีเปน็ ต้นไป
เลกิ ระเบียบกองทัพอากาศว่าดว้ ยการกาหนดระยะเวลาการปฏบิ ัตติ ่อหนงั สือราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดาระเบยี บข้อบงั คบั และคาสง่ั อน่ื ใดในสว่ นท่ีกาหนดไวแ้ ลว้ ในระเบียบนี้หรอื ซึ่งขัดหรอื แย้งกันระเบียบน้ใี ห้
ใชร้ ะเบยี บน้แี ทน

ขอ้ ๔ ในระเบยี บน้ี
๔.๑ หนงั สือหมายความว่าหนังสอื ราชการ

ความเร็วหมายความว่าฉนั ความเร็วตามทีก่ าหนดไวใ้ นระเบยี บหนงั สือนายกรฐั มนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๙

๔.๓ ส่วนราชการหมายความว่าหนว่ ยขึน้ ตรงกองทัพอากาศทั้งนใี้ หห้ มายรวมถึง
หนว่ ยแยห่ รอื หนว่ ยสมทบของหน่วยดงั กลา่ วดว้ ย

๔.๔ หน่วยงานสารบรรณกลาง ความหมายว่าส่วนราชการ ขน้ึ ตรงของสว่ นราชการ
ตามขอ้ ๔.๓ ท่ีรับผดิ ชอบงานด้านสารบรรณของหนว่ ย

ข้อ ๕ การกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติต่อหนังสอื
ระบชุ น้ั ความเรว็ หรอื ไม่ระบุชนั้ ความเรว็ ไมม่ ที ไี่ มม่ ีความซบั ซอ้ นมขี อ้ มลู ครบถว้ นไมต่ อ้ งประสานกับหนว่ ยงาน
อืน่ หรือสามารถประสานโดยตรงไดโ้ ดยไม่ต้องใช้เปน็ ลายลักษณ์อักษรและเปน็ ไปตามระเบียบปฏิบัติตลอดจน
เอกสารท่ใี ชป้ ระกอบรวมท้งั บันทกึ ความเหน็ นาเรยี นไม่เกิน ๕ หน้าใหก้ าหนดระยะเวลาดาเนนิ การดังนี้

๕.๑ หนงั สอื ทร่ี ะบุชัน้ ความเร็วดว่ นทส่ี ดุ เม่ือหนว่ ยงานสารบรรณกลางของสว่ น
ราชการไดร้ บั ใหร้ ับดาเนินการเพอื่ สง่ ให้หน่วยเก่ียวขอ้ งภายใน ๑ ชว่ั โมงทาการเพือ่ ส่งหนังสือน้นั ออกจากหนว่ ย
ไปตามสายงานภาย ๓ ช่วั โมงทาการ

ประกาศกรรมการพัฒนาชุมชน
เรอ่ื ง รายช่อื ผู้สอบผา่ นการคดั เลือกเพือ่ แต่งตั้งและขนึ้ บญั ชีเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)

รุ่นที่ ๗๑ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศกรรมการพฒั นาชุมชน ลงวนั ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ือง รบั สมคั ร
คดั เลือกบคุ คลเพอื่ แต่งตั้งเปน็ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบหมาย
ให้จงั หวดั ดาเนินการรบั สมคั รและสอบคดั เลอื กบุคคลเพอ่ื แตง่ ต้ังเปน็ อาสาพฒั นา (อสพ) รุ่นที่ ๗๑ (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) เพือ่ แตง่ ตง้ั ให้ปฏิบตั หิ นา้ ทใี่ นพืน้ ท่ีจังหวัดขอผู้ได้รับการคดั เลอื กต้ังแต่วนั ท่ี ๑ ตลุ าคม
๒๕๖๒ ถึงวนั ที่ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ นน้ั

บดั น้ีการสอบคดั เลอื กบคุ คลเพือ่ แตง่ ตงั้ เป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุน่ ที่ ๗๑ (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ไดเ้ สร็จเรยี บร้อยแล้วกรมการพฒั นาชมุ ชนจึงขอประกาศรายช่อื ผ้สู อบผา่ นการ
คัดเลอื กเพ่ือแตง่ ตั้งและขน้ึ บัญชเี ป็นอาสาพฒั นา ดังมรี ายชอ่ื เรียงลาดับตามบญั ชรี ายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี

ท้ังน้ี กรมการพัฒนาชุมชนขอแจ้งให้ผูส้ อบผา่ นการคัดเลอื กทราบว่า
๑. บัดน้ผี สู้ อบผ่านการคัดเลือกที่ใช้ไดไ้ ม่เกิน ๑ ปี นับแต่วนั ข้นึ บญั ชี แต่ถ้ามกี ารสอบ
คดั เลอื กในตาแหนง่ เดียวกนั นอี้ ีก บญั ชีผสู้ อบผา่ นการคัดเลอื กไดใ้ นครงั้ นี้เปน็ อันยกเลกิ
๒. กรมการพฒั นาชมุ ชนจะดาเนินการฝกึ อบรมหลักสูตรการฝกึ อบรมกอ่ นปฏบิ ตั อิ าสาพฒั นา
(อสพ.) รุ่นท่ี ๗๑ (ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ในระหวา่ งเดอื นกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ หาผนู้ นั้
ไมม่ ารายงานตัวจะถือว่าสละสทิ ธไ์ิ มป่ ระสงคเ์ ข้ารบั การแต่งต้ังเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓) และกรมฯจะเรียกผู้ท่ีอย่ใู นลาดบั สารองลาดบั ถดั ไป
๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบผ่านการคดั เลอื กลายใดไมต่ รงตามประกาศจะถอื วา่ ผู้สอบ
ผา่ นการคัดเลือกลายแนนขาดคณุ สมบตั ใิ นการสมคั รสอบมาตั้งแต่ต้นและจะไม่มีสทิ ธไิ ดร้ บั การแตง่ ต้ังเป็นอาสา
พฒั นา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และไมม่ สี ิทธ์เิ รยี กรอ้ งใด ๆ ท้งั สิน้
๔. ภายหลังหากมีตาแหนง่ วา่ งลงเน่อื งจากอาสาพัฒนา (อสพ.) ลาออกจากการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี
กรมการพัฒนาชุมชนจัดพิจารณาผไู้ ด้รับการขน้ึ บัญชใี นลาดบั ถดั ไปแต่งตงั้ เป็นอาสาพฒั นา (อสพ.) เวน้ แต่
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในปงี บประมาณนน้ั คงเหลอื นอ้ ยกวา่ ๔ เดือน

ประกาศ ณ วนั ที่ ๒๖ มถิ ุนายน ๒๕๖๒

(นายนสิ ติ จนั ทรส์ มวงศ)์
อธบิ ดกี รมการพฒั นาชุมชน

ประกาศองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั พงั งา
เร่อื ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซอ่ มรถยนต์ย่ีห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กข ๔๑๗๗ พงั งา

จานวน ๑๐ รายการ โดยวธิ ีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การบริหารสว่ นจังหวัดพงั งา โดยมีโครงการ จา้ งซอ่ มรถยนตย์ ห่ี อ้ อซี ซู ุ หมายเลข
ทะเบียน กข ๔๑๗๗ พงั งา โดยวธิ เี ฉพาะเจาะจง นน้ั

องคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวัดพงั งา ไดต้ ิดตามผ้เู สนอราคา ราย บรษิ ัท พงั งายางทอง จากัด
โดยเสนอราคาเปน็ เงินทง้ั ส้ิน ๑๑,๘๕๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมน่ื หนึ่งพนั แปดร้อยห้าสบิ บาทถว้ น) รวมภาษี
มลู คา่ เพิม่ และภาษอี ืน่ ค่าขนสง่ คา่ จดทะเบียน และคา่ ใช้จ่ายอืน่ ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วนั ที่ ๕ สงิ หาคม ๒๕๖๒

(นายสมคิด แซอ่ อ๋ ง)
รองนายกองคก์ ารบริหารส่วนจังหวัดพงั งา ปฏบิ ตั ิราชการแทน

นายกองคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวดั พงั งา

แถลงการณท์ ส่ี านกั พระราชวัง
ฉบบั ท่ี ๒

วนั น้ี คณะแพทย์ผถู้ วายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยหู่ วั ไดร้ ายงานพระอาการทัว่ ไปดีขึน้
ความดันพระโลหิตปรกติ ระบบการหายใจปรกติ พระวรกายด้านขวาท่ีอ่อนแรง รวมท้ังพาหา (แขนตง้ั แต่
ไหล่ถงึ ขอ้ ศอก) ทอี่ ่อนแรงไปบ้างมีแรงมากข้ึน คณะแพทยไ์ ดเ้ ตรยี มถวายการรกั ษาด้านเวชศาสตรฟ์ ื้นฟู
และคาดว่าจะถวายโดยวธิ ีดังกล่าวนตี้ อ่ ไปอีกยังอกี ระยะหนึ่ง

สานกั พระราชวงั
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

แถลงการณส์ านักพระราชวงั
เร่อื ง พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยหู่ ัว เสด็จฯ มาประทบั ณ โรงพยาบาลศิรริ าช

ฉบับที่ ๓๕

วนั นี้ คณะแพทยผ์ ู้ถวายการรกั ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานผลการตรวจพระโลหติ
และพระเสมหะพบวา่ ความรนุ แรงของการติดเชื้อลดลงอกี ผลเอกซเรย์ พระบปั ผาสะ (ปอด) พบมีปรมิ าณ
นา้ ท่ีคา้ งในพระปัปผาสะ (ปอด) ลดลง และไม่พบลักษณะของการอกั เสบ ผลการตรวจด้วยคลน่ื เสยี งสะท้อน
(Eohocardlography) บ่งชว้ี า่ การทางานของกลา้ มเน้ือหทยั เป็นที่นา่ พอใจ ผลการตรวจพระนารี (ทอ้ ง)
ดว้ ยเคร่ืองเสียง (Ultrasound) ไมพ่ บลกั ษณะของการอกั เสบในช่องพระนาภี (ทอ้ ง) บริเวณพระบังคนเบา
(ปสั สาวะ) ยงั คงน้อยคณะแพทย์ ฯ จึงคงถวายพระโอสถปฏิชวี นะและถวายการรกั ษาด้วยวิธี CRRT ตอ่ ไป

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทว่ั กนั

สานักพระราชวงั
๗ กนั ยายน ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๒
เรื่องกาหนดให้วนั ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นวนั ทาการตามปกตขิ องสถาบันการเงนิ และสถาบนั
การเงนิ เฉพาะกิจ

ตามทค่ี ณะรฐั มนตรีอนมุ ัตใิ ห้วนั ศุกร์ท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เปน็ วนั หยุดราชการเพิม่ เป็นกรณีพิเศษ
โดยให้ธนาคารแหง่ ประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดวนั หยุดพิเศษเพ่ิมเตมิ สาหรบั สถาบนั
การเงนิ และสถาบันการเงินเฉพาะกจิ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพจิ ารณาแล้ว ควรกาหนดให้วันดงั กลา่ วเปน็ วันทาการปกตขิ องสถาบัน
การเงนิ และสถาบันการเงนิ เฉพาะกิจ เพือ่ ไมใ่ หส้ ่งผลกระทบตอ่ กจิ การทางเศรษฐกจิ เน่อื งจากสถาบันการเงิน
และสถาบนั การเงนิ เฉพาะกจิ เปน็ ตัวกลางสาคัญในการใหบ้ รกิ ารทางการเงินแกภ่ าคธรุ กจิ และประชาชน

ธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๘ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๒

ขอ้ มลู เพ่ิมเติม : ทมี นโยบายการปฏิบัติการสถาบันการเงิน
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๓ ๖๘๗๖, ๐๒๒๘๓ ๖๙๒๘
E-mail : [email protected]

ข่าวจุฬามหาวิทยาลัย
เรื่องเอกอคั รราชทตู สหรฐั อเมรกิ าประจาประเทศไทยมอบทนุ วิจยั ขององค์กร USAID

เมื่อวนั จันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้ งรบั รองหอประชุมจฬุ าลงกรณ์
มหาวทิ ยาลยั นายจอหน์ กันเธอร์ดีน เอกอัครราชทตู สหรฐั อเมรกิ าประจาประเทศไทยได้มอบทุนวจิ ัยองคก์ าร
USAID แกน่ ักวิทยาศาสตรข์ องไทยจาก ๔ สถาบันคอื

ทนุ วิจยั ดงั กล่าวเป็นเงินท้งั สน้ิ ๑๒ ลา้ นบาทนับเป็นครั้งแรกท่ปี ระเทศไทยไดร้ ับเงนิ ช่วยเหลือ
ทางวิจัยเพ่ือการพัฒนาในวชิ าการดา้ นตา่ งๆมันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตโิ ดยส่วนรวม

จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ที่ นบ.๐๑๖๘๓๗ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบรษิ ัทจังหวัดนนทบุรี
กรมพฒั นาธรุ กิจการคา้ กระทรวงพาณชิ ย์

หนงั สือรบั รอง

ขอรับรองวา่ บริษทั นไ้ี ดจ้ ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เปน็ นติ บิ ุคคล
ประเภทบรษิ ทั จากัด เมอ่ื วนั ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ทะเบยี นเลขที่ ๐๑๒๕๕๕๐๑๙๒๙๖ ปรากฏข้อความใน
รายการตามเอกสารทะเบยี นนติ ิบคุ คล ณ วนั ที่ออกหนังสอื นี้ ดงั น้ี

๑. ชื่อบรษิ ัท บรษิ ัท ๑๔ ไทเกอร์ เซฟการด์ จากัด
๒. กรรมการของบริษทั มี ๒ คน ตามรายชื่อดงั ตอ่ ไปนี้

๑. นายปรีชา มงคลทิพย์ ๒. นายชาญ กจิ วฒั นา
๓. จานวนหรอื ชือ่ กรรมการซ่งึ ลงช่อื ผูกพนั บริษทั ไดค้ ือ นายปรชี า มงคลทิพยล์ งราย มือช่อื รว่ มกบั
นายชาญ กจิ วัฒนา และประทบั ตราสาคัญของบรษิ ัท
๔. ทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนงึ่ ล้านบาทถ้วน)
๕. สานักงานแหง่ ใหญ่ต้งั อยเู่ ลขที่ ๕๐/๘๔๗ หมทู่ ่ี ๕ ถนนบางไผ่ – หนองเพรางาย ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบวั ทอง จงั หวัดนนทบรุ ี
๖. วตั ถปุ ระสงคท์ สี่ าคญั ของบรษิ ทั มี ๒๖ ดงั ขอ้ ปรากฏในสาเนาเอกสารแนบทา้ ยหนงั สอื รบั รองน้ี
จานวน ๒ แผน่ โดยมรี ายมือชอื่ ในทะเบยี นซ่ึงรบั รองเอกสารและประทบั ตราสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั
เป็นสาคัญ

ออกให้ ณ วนั ที่ ๑๒ กนั ยายน ๒๕๕๕

นายทะเบยี น

ที่ สธ ๐๑๐๑๙๕/๓๙๒๗ กลุ่มเงินทุนหมนุ เวียนยาเสพตดิ
สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนตวิ านนท์จังหวดั นนทบรุ ี ๑๑๐๐๐

หนงั สอื รบั รองผลงาน

หนงั สอื ฉบบั น้ใี ห้ไวเ้ พือ่ รบั รองวา่ ร้าน ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ อยู่เลขที่ ๑๖๙/๑๒๙
ซอยจรสั สนิทวงศ์ แขวงทา่ พระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุ เทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ได้รบั แจง้ ตรวจเชค็ และ
บารุงรักษาเครอ่ื งปรบั อากาศ อาคารเงินทุนหมนุ เวยี นยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตามใบสั่งจา้ งเลขที่ ตจ ๖/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรมิ่ ต้งั แต่วนั ท่ี ๑ ตลุ าคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑ ปี จานวนเงนิ รวม ๘๘,๓๕๒.๐๐ บาท (แปดหมน่ื แปดพนั สามรอ้ ยห้าสบิ สองบาทถว้ น)
รวมภาษีมูลคา่ เพม่ิ ซงึ่ ไดด้ าเนินงานตามใบสัง่ จา้ งเรียบรอ้ ยครบถ้วนถกู ต้อง

สัง่ ใหไ้ ว้ ณ วันท่ี ๑๒ ตลุ าคม ๒๕๖๐

(นางจนั ทมิ า จงรตั นกจิ )
เภสัชกร

ระดับชานาญการ
รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกลมุ่ เงนิ ทนุ หมุนเวียนยาเสพติด


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หนังสือราชการ 6 ประเภท
Next Book
หนังสือราชการ 6 ประเภท