The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย ชุดพินิจพิจารณา เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sasiprapa Chaemchun, 2021-03-24 01:25:47

บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย

บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย ชุดพินิจพิจารณา เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทเรียนสำเรจ็ รูปวชิ ำภำษำไทย

ชดุ พนิ จิ พจิ ำรณำ
(กำรแยกข้อเทจ็ จริงและข้อคดิ เห็น)

ชนั้ ประถมศึกษำปที ่ี 4

ชื่อ.............................สกุล........................เลขท่ี...........

คำแนะนำทว่ั ไปในกำรใชบ้ ทเรยี นสำเร็จรปู

บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พินิจพิจำรณำ เรื่อง กำรแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สำมำรถอธิบำยควำมหมำย
ของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น บอกลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น รวมถึงบอก
หลักกำรกำรแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ถูกต้อง บทเรียนสำเร็จรูปเล่มน้ีสร้ำงขึ้น
เพื่อใช้เป็นส่ือกำรเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะมี
วิดีโออนิเมชั่นประกอบบทเรียน และมีกำรจัดแบ่งเน้ือหำเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่ำ กรอบ
แต่ละกรอบมีคำบรรยำยหรือคำอธิบำยและคำถำมต่อเน่ืองกันไป เร่ิมจำกง่ำยไปหำยำก
ตำมลำดบั คำถำมมีทง้ั เติมคำ และเลอื กตอบ

สำหรับในบทเรียนนี้ ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ด้วยตนเองตำมลำดับวิธีกำรสร้ำงบทเรียน
สำเร็จรปู และยังมีแบบฝึกทักษะ คือ กรอบให้ควำมรู้ โดยให้นักเรียนอ่ำนแล้วตอบในกรอบ
ตำ่ ง ๆ มกี ำรเสนอควำมร้ขู องคำถำมหลำย ๆ ครงั้ จนเข้ำใจ

แบบฝึกทักษะในท่ีน้ี คือ กรอบใช้ฝึกควำมเข้ำใจ ฝึกทักษะต่ำง ๆ และทดสอบ
ควำมสำมำรถของนกั เรียนตำมบทเรยี นที่ครสู อนแลว้ นกั เรยี นเข้ำใจ และสำมำรถนำไปใช้ได้
ทำให้นักเรียนได้พัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองให้สูงขึ้น นอกจำกแบบฝึกจะสนองในด้ำน
ควำมร้แู ลว้ ในด้ำนกำลงั ใจแบบฝกึ น้ีมสี ว่ นชว่ ยทำใหน้ กั เรียนเกิดควำมภำคภูมิใจเม่ือทำงำน
สำเร็จ

คำแนะนำสำหรับครใู นกำรใชบ้ ทเรียนสำเร็จรปู

บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ใช้ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เร่ือง กำรแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
เวลำ 1 ชั่วโมง

1. เตรียมบทเรียนสำเร็จรปู ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรยี น
2. อธิบำยกำรศึกษำบทเรียนสำเร็จรูปให้นักเรียนเข้ำใจอย่ำงชัดเจน โดยศึกษำ
ไปทีละกรอบอย่ำงต่อเน่ืองอย่ำข้ำมกรอบ เพรำะแต่ละกรอบจะมีเนื้อหำต่อเนื่องเป็นลำดับ
ข้ันตอน
3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนศึกษำเน้ือหำในแต่ละเร่ือง ย้ำเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์ หำ้ มเปดิ ดูคำตอบกอ่ นตอบคำถำม
4. ให้นกั เรยี นศกึ ษำเน้ือหำด้วยตนเองอย่ำงอสิ ระ
5. ให้นักเรยี นตอบคำถำมในแตล่ ะแบบฝึกอยำ่ งรอบคอบและตั้งใจ
6. เมอ่ื นกั เรยี นศกึ ษำบทเรียนสำเรจ็ รูปจบแลว้ ให้ทำแบบทดสอบหลงั เรียน
7. ช้ีแจงเกณฑก์ ำรประเมินหลงั เรียน โดยถือเกณฑร์ อ้ ยละ 80 เปน็ เกณฑ์ผำ่ น
8. แนะนำให้นกั เรยี นเปรยี บเทยี บคะแนนกอ่ นเรียนหลงั เรยี นวำ่ มีกำรพัฒนำขนึ้
หรอื ไม่

คำแนะนำสำหรับนักเรยี นในกำรใช้บทเรียนสำเร็จรูป

1. นักเรียนฟังครูแนะนำกำรใช้บทเรียนสำเร็จรูปให้เข้ำใจก่อนปฏิบัติกิจกรรม
บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พินิจพิจำรณำ เรื่อง กำรแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น มีทั้งหมด
11 กรอบ

2. นักเรียนทำทีละกรอบไม่ทำข้ำมกรอบ จนเข้ำใจเนื้อหำเร่ือง กำรแยกข้อเท็จจริง
และขอ้ คิดเห็นของไดท้ ั้งหมด

3. หำกไมเ่ ขำ้ ใจ ให้ยอ้ นไปอ่ำนกรอบเดมิ อีกครงั้
4. เขียนคำตอบลงในแผน่ ปฏบิ ตั ทิ ีค่ รแู จกให้
5. เม่ือตอบแล้วดูคำเฉลยในหน้ำถัดไป นักเรียนไม่ควรดูเฉลยก่อนตอบคำถำม
ขอใหม้ คี วำมซื่อสัตยต์ อ่ ตนเอง

กำรแยกข้อเท็จจริงและขอ้ คิดเห็น

ตวั ชีว้ ดั และสำระกำรเรยี นรแู้ กนกลำง

มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรูแ้ ละควำมคดิ เพ่อื นำไปใช้
ตัดสินใจ แกป้ ญั หำ ในกำรดำเนินชีวติ และมีนสิ ยั รกั กำรอ่ำน
ตวั ช้ีวดั ป. 4/4 วิเครำะห์ชนิดและหนำ้ ท่ขี องคำในประโยค
เวลำ 1 ชวั่ โมง

จุดประสงคก์ ำรเรียนรู้

1. นกั เรยี นบอกบอกหลักกำรแยกขอ้ เทจ็ จริงและขอ้ คิดเห็นได้ (K)
2. นักเรยี นแยกขอ้ เท็จจริงและข้อคิดเหน็ จำกเร่อื งท่ีอ่ำนได้ (P)
3. นักเรยี นบอกประโยชน์ของขอ้ เท็จจริงและขอ้ คดิ เห็นท่สี ำมำรถนำไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้ (A)

กอ่ นเข้ำสู่เน้ือหำ เรำมำทำ
แบบทดสอบกันก่อนดกี วำ่ คะ่

ดเี ลยครบั เรำไปเรม่ิ กนั เลย

แบบทดสอบก่อนเรยี น เรื่อง กำรแยกขอ้ เท็จจริงและขอ้ คดิ เห็น

คำชแ้ี จง ใหน้ ักเรียนทำเครอ่ื งหมำย  หนำ้ คำตอบทถี่ กู ต้องที่สุด

1. ข้อใดคือลักษณะของขอ้ เท็จจริง
ก. มีข้อควำมเปรียบเทียบ
ข. มีข้อเสนอแนะ
ค. มีหลักฐำนรองรับ
ง. มีควำมเปน็ ไปไมไ่ ด้

2. ข้อใดคอื ลักษณะขอ้ คดิ เหน็
ก. มคี วำมเปน็ ไปได้
ข. มคี วำมสมเหตสุ มผล
ค. มคี วำมสมจรงิ
ง. มีกำรคำดคะเน

3. ข้อใดเปน็ ขอ้ คดิ เหน็
ก. คนดตี กน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ข. ตน้ สนขึ้นเรียงรำยชำยหำดแมร่ ำพงึ
ค. ตน้ ไมน้ อกจำกจะชว่ ยใหค้ วำมช่มุ ชน้ื ยังช่วยป้องกันลมได้ดว้ ย
ง. วนั หนงึ่ ๆ เรำควรดื่มนำ้ วนั ละ 6 - 8 แก้ว จะชว่ ยให้ผิวหนงั เต่งตงึ

4. ขอ้ ใดเป็นขอ้ เทจ็ จริง
ก. วนั นีอ้ ำกำศครึ้มฝนคงจะตก
ข. กำรวำ่ ยนำ้ เปน็ กำรออกกำลงั กำยที่ดที ีส่ ุด
ค. กำรต่นื นอนแต่เชำ้ ถือว่ำเป็นกำไรของชวี ิต
ง. จังหวัดหนองคำยมีพรมแดนตดิ กับประเทศลำว

5. ข้อใดเปน็ ขอ้ เทจ็ จริงทีม่ ีหลักฐำนเชอ่ื ถอื ได้
ก. ฝนตกหนักน้ำจึงทว่ ม
ข. เม่อื ลกู มีควำมทุกข์พ่อแมก่ ็ทุกข์ไปกบั ลกู ดว้ ย
ค. วนั นอ้ี ำกำศรอ้ นเหลือเกนิ พรุ่งน้ฝี นคงตกหนกั
ง. พ่อขนุ รำมคำแหงประดษิ ฐอ์ ักษรไทย

6. “คำว่ำ สลัด เป็นภำษำมลำยู หมำยควำมว่ำ ช่องแคบในทะเล ชำวมลำยูที่อยู่บนฝั่ง
ทะเลในช่องแคบมักประพฤติตนเป็นโจร ดัดปล้นเรือสำเภำที่แล่นผ่ำนช่องแคบมะละกำ
จงึ เรยี กกันว่ำ โจรสลดั ” จำกขอ้ ควำมขำ้ งต้นเป็นขอ้ เทจ็ จริงหรือขอ้ คิดเห็น

ก. ข้อเทจ็ จริง
ข. ขอ้ คิดเหน็
ค. ไม่มขี อ้ สรปุ
ง. ถูกทกุ ข้อ

อ่ำนบทร้อยกรองต่อไปน้ี ใชต้ อบคำถำมข้อ 7

พ่อแม่เสมอพระเจำ้ บนสวรรค์

ลกู นง่ิ นอ้ มมง่ิ ขวัญ กรำบไหว้

น้ำตำต่ำงรสสุคนธ์ อบร่ำ หอมฤำ

หอมคำ่ นำ้ ใจไซร้ ท่ำนใหห้ มดเสมอ

7. จำกบทรอ้ ยกรองขำ้ งต้น ข้อใดเปน็ ขอ้ เท็จจริงที่มีลกั ษณะสมจริง
ก. พอ่ แมเ่ สมอพระเจ้ำ บนสวรรค์
ข. ลกู ขอนอ้ มม่ิงขวญั กรำบไหว้
ค. นำ้ ตำต่ำงรสสคุ นธ์ อบร่ำ หอมฤำ
ง. หอมค่ำน้ำใจไซร้ ท่ำนใหห้ มดเสมอ

ใชข้ อ้ ควำมตอ่ ไปน้ีตอบคำถำมขอ้ 8
1) ตอนกลำงคนื หน้ำรอ้ น ทีต่ น้ ลำพมู หี ง่ิ หอ้ ยบินวอ่ นอยเู่ ตม็ ทกุ ตน้ 2) หง่ิ หอ้ ยน้ีเปน็

แมลงเลก็ ๆ มแี สงสว่ำงในตวั เอง 3) เวลำมันบินมีแสงวิบวับ วิบวับ 4) ต้นลำพทู มี่ ีหงิ่ หอ้ อยู่
มีแสงระยิบระยับรำวกับงำนเฉลิมฉลองชว่ งเทศกำลปีใหม่
8. ขอ้ ควำมหมำยเลขใด เป็นขอ้ คิดเหน็

ก. หมำยเลข 1
ข. หมำยเลข 2
ค. หมำยเลข 3
ง. หมำยเลข 4

อ่ำนกลอนดอกสร้อยเรอ่ื ง ดอกชบำ แล้วตอบคำถำมขอ้ 9 - 10

ชะเอย๋ ชบำ สดแสงแดงจำ้ เจิดศรี

แตก่ ลิน่ ไรไ้ ม่ชวนยวนฤดี เหมือนผมู้ รี ปู งำมทรำมวชิ ำ

อันรปู งำมนำมเพรำะเสนำะพร้ิง มใิ ช่ส่งิ ซง่ึ ปรำชญ์ปรำรถนำ

ถึงรปู ชั่วตัวดำตำ่ ศักดนิ ำ ชำญวิชำอำจเชดิ ใหเ้ ลิศเอย

9. ข้อเทจ็ จรงิ เก่ยี วกับดอกชบำคือขอ้ ใด

ก. ดอกชบำสีแดง กลนิ่ หอม

ข. ดอกชบำสีแดง กลิน่ ไม่หอม

ค. ดอกชบำมีหลำยสี กล่ินหอม

ง. ดอกชบำมหี ลำยสี กลิ่นไม่หอม

10. ข้อคดิ เหน็ เก่ียวกบั ดอกชบำ คอื ขอ้ ใด ?
ก. ดอกชบำเปรยี บเทียบกับหญงิ สำวสวย แตไ่ ม่ฉลำด
ข. ดอกชบำเปรยี บเทียบกับหญงิ สำวสวย แตป่ ำกร้ำย
ค. ดอกชบำเปรียบเทียบกับหญงิ สำวสวย ชือ่ เพรำะแตไ่ มฉ่ ลำด
ง. ดอกชบำเปรยี บเทียบกบั หญิงสำวสวย ตระกูลไมส่ ูงแต่วชิ ำควำมรดู้ ี

ขอ้ เท็จจรงิ และข้อคดิ เห็น
หมำยถึงอะไรหรอคะ

ข้อเท็จจริง คือ ข้อควำมที่แสดงเรื่องรำวเหตุกำรณ์ ปรำกฏกำรณ์ ข้อมูลและ
สิ่งต่ำง ๆ ท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติสำมำรถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ และมีหลักฐำน
สนับสนุนยืนยัน เช่น แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, ช้ำงเป็นสัตว์ประจำชำติของไทย
เป็นตน้

ข้อคิดเห็น คือ ข้อควำมที่แสดงควำมรู้สึก ควำมเชื่อ ควำมคิดเห็นหรือกำร
คำดคะเนของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น รำยกำร Youtube ช่องน้ี
เหมำะสำหรับทุกเพศทุกวัย, คำดว่ำพรุ่งน้ีพำยุจะถล่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นตน้

เรำมำดูควำมแตกต่ำง
ของขอ้ เท็จจรงิ กับข้อคิดเห็น

กันดีกวำ่ คะ่

ขอ้ เท็จจรงิ ขอ้ คิดเหน็
1. มคี วำมเป็นไปได้เสมอ 1. แสดงควำมรูส้ ึก
2. มีควำมเปน็ จริง 2. แสดงกำรคำดคะเน
3. มหี ลักฐำนอ้ำงองิ พสิ จู น์ได้ 3. มีเป็นขอ้ เสนอแนะ
4. มคี วำมสมเหตสุ มผล 4. แสดงควำมคดิ เหน็ ของผ้เู ขยี นเอง
5. เป็นควำมเชื่อทีไ่ ม่สมเหตสุ มผล

เขำ้ ใจมำกขน้ึ แลว้ ค่ะ
แล้วเรำมีหลักกำรแยกข้อเทจ็ จจรงิ

และข้อคดิ เห็นไหมคะ

มคี ะ่ เรำมำดกู ันเลย

หลักกำรแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ช่วยให้สำมำรถตัดสินใจและ
แก้ปัญหำบำงอย่ำงได้ ข้อคิดเห็นจะถูกต้องหรือน่ำเชื่อถือเพียงใดข้ึนอยู่กับข้อมูลหรือ
เหตผุ ลท่นี ำมำใชป้ ระกอบ โดยมหี ลกั กำร ดงั น้ี

1. ต้งั ใจอำ่ นเร่อื งนัน้ ๆ ให้เข้ำใจ
2. จบั ประเดน็ สำคญั หรอื ใจควำมสำคญั ให้ได้
3. พิจำรณำข้อควำมในเร่ืองว่ำสว่ นใดเป็นข้อเทจ็ จริงและขอ้ คดิ เห็น

ขอ้ เท็จจริงน้ันตอ้ งสำมำรถพสิ ูจนส์ นับสนนุ ยืนยนั ได้
ข้อคิดเหน็ นัน้ ไม่สำมำรถสนบั สนนุ ยืนยนั ได้

ตวั อยำ่ งข้อเทจ็ จริง

1. ปลำทะเลมธี ำตไุ อโอดนี ชว่ ยปอ้ งกันโรคคอพอก (พสิ ูจน์ไดจ้ ำกประสบกำรณ)์
2. ดวงตำเปน็ อวัยวะท่ีทำใหม้ องเห็น (พิสจู นไ์ ด้ด้วยหลักวชิ ำกำร)
3. ทุกคนหนไี ม่พน้ ควำมตำย (พสิ จู น์ได้จำกประสบกำรณ์)

ตวั อย่ำงขอ้ คดิ เห็น

1. กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยดีทีส่ ุด (ไมม่ ขี ้อวนิ จิ ฉยั )
2. คนเรยี นเกง่ ย่อมประสบผลสำเรจ็ ในชวี ติ เสมอ (ไมม่ ขี ้อยืนยนั )
3. กำรรบั ประทำนแตผ่ กั ไม่นำ่ จะเปน็ ผลดีต่อรำ่ งกำย (ไมม่ ขี อ้ ยนื ยนั )

แบบทดสอบหลงั เรียน เรอื่ ง กำรแยกข้อเทจ็ จรงิ และข้อคดิ เหน็

คำชี้แจง ใหน้ กั เรียนทำเครอ่ื งหมำย  หนำ้ คำตอบที่ถกู ตอ้ งที่สุด

1. ข้อใดเป็นข้อคดิ เห็น
ก. วนั หนึง่ ๆ เรำควรดื่มน้ำวนั ละ 6 - 8 แกว้ จะชว่ ยให้ผิวหนงั เต่งตงึ
ข. ต้นไมน้ อกจำกจะช่วยให้ควำมชุ่มชนื้ ยังชว่ ยป้องกันลมไดด้ ว้ ย
ค. ตน้ สนข้นึ เรียงรำยชำยหำดแม่รำพงึ
ง. คนดตี กนำ้ ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

2. ขอ้ ใดเป็นขอ้ เทจ็ จริง
ก. วนั นอ้ี ำกำศครม้ึ ฝนคงจะตก
ข. กำรว่ำยนำ้ เปน็ กำรออกกำลังกำยทดี่ ที ่สี ุด
ค. จังหวัดหนองคำยมีพรมแดนติดกบั ประเทศลำว
ง. กำรต่นื นอนแตเ่ ช้ำถือว่ำเป็นกำไรของชวี ติ

3. ขอ้ ใดคือลกั ษณะของขอ้ เทจ็ จริง
ก. มีควำมเป็นไปไมไ่ ด้
ข. มีหลกั ฐำนรองรับ
ค. มขี อ้ เสนอแนะ
ง. มขี ้อควำมเปรียบเทียบ

4. ข้อใดคือลักษณะขอ้ คดิ เห็น
ก. มกี ำรคำดคะเน
ข. มคี วำมสมจรงิ
ค. มีควำมสมเหตุสมผล
ง. มีควำมเปน็ ไปได้

อ่ำนกลอนดอกสร้อยเรอ่ื ง ดอกชบำ แลว้ ตอบคำถำมขอ้ 5 - 6

ชะเอ๋ยชบำ สดแสงแดงจำ้ เจดิ ศรี
แต่กล่นิ ไรไ้ ม่ชวนยวนฤดี เหมอื นผู้มรี ูปงำมทรำมวชิ ำ

อนั รูปงำมนำมเพรำะเสนำะพริ้ง มิใชส่ ง่ิ ซึ่งปรำชญ์ปรำรถนำ

ถงึ รูปชั่วตัวดำต่ำศักดนิ ำ ชำญวชิ ำอำจเชดิ ให้เลศิ เอย

5. ข้อเทจ็ จริงเก่ียวกบั ดอกชบำคือข้อใด

ก. ดอกชบำสแี ดง กล่นิ หอม
ข. ดอกชบำสแี ดง กล่ินไม่หอม

ค. ดอกชบำมีหลำยสี กลิน่ หอม

ง. ดอกชบำมีหลำยสี กล่นิ ไมห่ อม

6. ข้อคดิ เห็นเกย่ี วกับดอกชบำ คือขอ้ ใด ?

ก. ดอกชบำเปรยี บเทียบกับหญงิ สำวสวย แต่ไมฉ่ ลำด

ข. ดอกชบำเปรียบเทยี บกับหญงิ สำวสวย แต่ปำกร้ำย

ค. ดอกชบำเปรียบเทียบกับหญงิ สำวสวย ช่ือเพรำะแตไ่ มฉ่ ลำด

ง. ดอกชบำเปรียบเทียบกบั หญงิ สำวสวย ตระกลู ไม่สงู แต่วิชำควำมรดู้ ี

7. “คำว่ำ สลัด เป็นภำษำมลำยู หมำยควำมว่ำ ช่องแคบในทะเล ชำวมลำยูที่อยู่บนฝั่ง

ทะเลในช่องแคบมักประพฤติตนเป็นโจร ดัดปล้นเรือสำเภำท่ีแล่นผ่ำนช่องแคบมะละกำ

จึงเรียกกนั วำ่ โจรสลดั ” จำกข้อควำมข้ำงต้นเปน็ ข้อเท็จจริงหรอื ขอ้ คิดเห็น

ก. ขอ้ คิดเหน็

ข. ขอ้ เทจ็ จรงิ

ค. ไม่มขี อ้ สรุป

ง. ถกู ทุกข้อ

8. ข้อใดเป็นขอ้ เท็จจริงทม่ี ีหลักฐำนเช่อื ถือได้

ก.พ่อขุนรำมคำแหงประดิษฐอ์ ักษรไทย

ข. ฝนตกหนักนำ้ จงึ ทว่ ม
ค. เมื่อลกู มีควำมทกุ ขพ์ ่อแม่ก็ทกุ ขไ์ ปกับลกู ด้วย

ง. วันนี้อำกำศร้อนเหลอื เกนิ พรุง่ น้ีฝนคงตกหนัก

ใชข้ ้อควำมต่อไปน้ตี อบคำถำมขอ้ 9
1) ตอนกลำงคืนหน้ำรอ้ น ทตี่ น้ ลำพมู หี ง่ิ หอ้ ยบินวอ่ นอยเู่ ตม็ ทกุ ตน้ 2) หง่ิ หอ้ ยน้ีเปน็

แมลงเลก็ ๆ มีแสงสว่ำงในตวั เอง 3) เวลำมนั บนิ มีแสงวบิ วับ วิบวับ 4) ต้นลำพทู ่มี ีหิง่ ห้ออยู่
มีแสงระยบิ ระยบั รำวกับงำนเฉลมิ ฉลองช่วงเทศกำลปีใหม่
9. ข้อควำมหมำยเลขใด เปน็ ข้อคดิ เห็น

ก. หมำยเลข 1
ข. หมำยเลข 2
ค. หมำยเลข 3
ง. หมำยเลข 4

อ่ำนบทร้อยกรองต่อไปน้ี ใช้ตอบคำถำมขอ้ 10

พอ่ แมเ่ สมอพระเจ้ำ บนสวรรค์

ลกู นิ่งนอ้ มมิ่งขวญั กรำบไหว้

นำ้ ตำต่ำงรสสุคนธ์ อบร่ำ หอมฤำ

หอมคำ่ น้ำใจไซร้ ทำ่ นใหห้ มดเสมอ

10. จำกบทรอ้ ยกรองขำ้ งต้น ข้อใดเป็นข้อเท็จจรงิ ท่ีมลี กั ษณะสมจรงิ

ก. หอมค่ำน้ำใจไซร้ ท่ำนใหห้ มดเสมอ

ข. นำ้ ตำตำ่ งรสสุคนธ์ อบรำ่ หอมฤำ

ค. ลูกขอนอ้ มม่งิ ขวัญ กรำบไหว้

ง. พ่อแม่เสมอพระเจำ้ บนสวรรค์

เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน

ข้อที่ คำตอบ
1 ค. มีหลักฐำนรองรบั
2 ง. มกี ำรคำดคะเน
3 ก. คนดตี กนำ้ ไมไ่ หลตกไฟไม่ไหม้
4 ง. จังหวดั หนองคำยมพี รมแดนตดิ กับประเทศลำว
5 ง. พ่อขนุ รำมคำแหงประดษิ ฐอ์ ักษรไทย
6 ก. ขอ้ เทจ็ จรงิ
7 ข. ลูกขอน้อมม่ิงขวัญ กรำบไหว้
8 ง. หมำยเลข 4
9 ข. ดอกชบำสแี ดง กลนิ่ ไม่หอม
10 ค. ดอกชบำเปรียบเทียบกับหญิงสำวสวย ช่อื เพรำะแต่ไมฉ่ ลำด

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อที่ คำตอบ
1 ง. คนดตี กน้ำไมไ่ หลตกไฟไม่ไหม้
2 ค. จังหวดั หนองคำยมีพรมแดนตดิ กับประเทศลำว
3 ข. มหี ลกั ฐำนรองรับ
4 ก. มกี ำรคำดคะเน
5 ข. ดอกชบำสแี ดง กลน่ิ ไม่หอม
6 ค. ดอกชบำเปรียบเทียบกับหญิงสำวสวย ชือ่ เพรำะแต่ไมฉ่ ลำด
7 ข. ข้อเท็จจริง
8 ก.พ่อขุนรำมคำแหงประดิษฐ์อกั ษรไทย
9 ง. หมำยเลข 4
10 ค. ลกู ขอน้อมมง่ิ ขวัญ กรำบไหว้

แบบบันทกึ คะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรยี น และแบบฝึกทกั ษะ
บทเรยี นสำเร็จรูป ชุด พนิ จิ พจิ ำรณำ เรือ่ ง กำรแยกขอ้ เท็จจริงและขอ้ คิดเห็น

ชื่อ.......................................สกลุ ...............................เลขที.่ ...............ชน้ั .....................

แบบทดสอบ/แบบฝึก คะแนนเต็ม คะแนนทไ่ี ด้ หมำยเหตุ
แบบทดสอบก่อนเรยี น 10
แบบทดสอบหลงั เรยี น 10
แบบฝึกทักษะท่ี 1-3 30
50
รวมคะแนน

ลงช่ือ....................................................ผู้เรียน
(.............................................................)
วนั ..............เดือน....................พ.ศ...........

ลงชอ่ื ................................................ครูผสู้ อน
(.......................................................)
วนั ..............เดือน....................พ.ศ...........


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ebook Utang Obligasi
Next Book
KIstr_04_2021