The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี-สับปะรด.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by may0620501983, 2021-04-05 07:20:54

โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี-สับปะรด.

โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี-สับปะรด.

โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
เรื่อง โครงงานวทิ ยาการขอ้ มลู ของฉนั
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ.2560)

จดั ทาโดย
1. นาย สุเพช็ ร์ ไทรงาม เลขที่ 14
2. นางสาว ยศวดี น่าขา เลขท่ี 24
3. นางสาว นนั ทชพร ชวนั กลุ เลขท่ี 26
4. นางสาว ปณิตา พงษถ์ ่ิน เลขท่ี 32

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปี ที่ 5/2

รายวชิ า ว32182 เทคโนโลย(ี การออกแบบและเทคโนโลย)ี
ปี การศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถมั ภฯ์

เกี่ยวกบั โครงงาน

โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
เรื่อง โครงงานวทิ ยาการขอ้ มูลของฉนั
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ.2560)

ผจู้ ดั ทา นาย สุเพช็ ร์ ไทรงาม เลขที่
นางสาว ยศวดี น่าขา เลขที่ 24

นางสาว นนั ทชพร ชวนั กลุ เลขท่ี 26

นางสาว ปณิตา พงษถ์ ่ิน เลขที่ 32

ครูที่ปรึกษา คุณครู ศภุ เดช อ่อนทอง

ตาแหน่ง ครู อนั ดบั ที่ 1

สถานศกึ ษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถมั ภฯ์

ปี การศึกษา 2563

กิตติกรรมประกาศ

โครงการน้ีสาเร็จข้ึนไดด้ ว้ ยความช่วยเหลืออยา่ งยงิ่ ของคุณครู ศุภเดช อ่อนทอง ที่สนบั สนุนและเป็นที่
ปรึกษาในการทาโครงงานคร้ังน้ี และคอยใหค้ วามรู้เกี่ยวกบั การทาโครงงานวทิ ยาการขอ้ มูลของฉนั ใน
หวั ขอ้ การเพมิ่ มลู ค่าใหก้ บั ผลิตภณั ฑใ์ นทอ้ งถิ่น

ที่ทาใหค้ ณะผจู้ ดั ทาไดท้ ราบถึง ปัญหาของผลิตภณั ฑ์ในทอ้ งถ่ิน รวมไปจนถึงการเพ่ิมมูลค่าใหก้ บั สินคา้
ไดม้ ีการแปรรูปเพ่ือสร้างรายได้ และยงั เป็นการถนอมอาหารในรูปแบบของการแปรรูป

คณะผจู้ ดั ทา

บทคดั ยอ่

โครงงานวทิ ยาการขอ้ มูล เร่ืองโครงงานวทิ ยาการขอ้ มลู ของฉนั ตามหวั ขอ้ การเพ่ิมมลู คา่ ใหก้ บั
ผลิตภณั ฑใ์ นทอ้ งถ่ิน จากการคน้ ควา้ หาขอ้ มลู มีจุดหมายคือ ตอ้ งการเพ่ิมมลู คา่ ของสับปะรดดว้ ยการแปรรูป
และตอ้ งการเปรียบเทียบ รายไดจ้ ากการขายระหวา่ งสับปะรดสดกบั สับปะรดแปรรูป โดยขอ้ มูลการแปรรูป
ของสับปะรด มีดว้ ยกนั 2 รูปแบบ

1.สับปะรดกวน

2.แยมสบั ปะรด

ท้งั 2 รูปแบบจะทาใหท้ ราบถึงการแปรรูปที่ตา่ งกนั และไดม้ ลู ค่าท่ีแตกตา่ งกนั แตล่ ว้ นมาจาก ตน้ กาเนิดของ
ตวั แปลตวั กนั คือ สบั ปะรดสด ที่ยงั สรรพคุณของสบั ปะรดแต่สามารถเปล่ียนรูปแบบหรือรสชาติให้น่า
รับประทานมากข้ึน

ข้นั ตอนที่ 1 การต้งั คาถาม

ในข้นั ตอนที่1 การต้งั คาถาม เป็นการกาหนดหวั ขอ้ ท่ีไดม้ าวา่ ตอ้ งการทาอะไร ในเร่ืองที่คณะผจู้ ดั ทา
ตอ้ งการทาคือ การเพมิ่ มลู คา่ ใหก้ บั สบั ปะรด โดยการแปรรูป ทางคณะผจู้ ดั ทา จึงเกิดการต้งั คาถามที่วา่ เมื่อมี
การแปรรูปแลว้ จะแตกต่างอยา่ งไรกบั การไดผ้ ลสับปะรดสด และเมื่อมีการแปรรูปแลว้ น้นั ผบู้ ริโภคสนใจ
ในการแปรรูปแบบไหน และการแปรรูปแบบไหนท่ีสามารถอยไู่ ดน้ านและไดร้ ับความสนใจ จึงไดข้ อ้ มูลมา
ดงั น้ี

1.สับปะรดกวน เน่ืองจากเป็ นการแปรรูปที่ง่ายและเมื่อมีการแปรรูปออกมาแลว้ ตน้ ทุนและราคา ยงั อยใู่ น
ระดบั ท่ีสามารถจบั ตอ้ งได้ และยงั มีกระบวนวธิ ีการทาที่ง่าย

2.แยมสับปะรด เป็นผลิตภณั ฑท์ ี่แปรรูปง่ายและเป็นที่รู้จกั อยา่ งแพร่หลาย ซ่ึงเมื่อนามาแปรรูปแลว้ คาดวา่ จะ
ไดม้ ลู คา่ ท่ีสูงข้ึนกวา่ ทอ้ งตลาด ดว้ ยท้งั สรรพคุณและรสชาติ

ข้นั ตอนท่ี 2 เกบ็ รวบรวมขอ้ มลู

สบั ปะรดสดที่เรานามาใชเ้ ป็นสับปะรดภูเก็ต เน่ืองดว้ ยเป็นผลิตภณั ฑใ์ นทอ้ งถิ่น การในการเกบ็
รวบรวมขอ้ มูลเราจึงตอ้ ง ทราบถึงการขายสับปะรดสดที่สดในแตล่ ะเดือน โดยเป็ นการประมาณของรายได้
จากการขายตอ่ เดือน

ตารางข้อมูลการเปรียบเทียบรายได้สับปะรด เดอื นพฤศจิกายน-เดือนกมุ ภาพนั ธ์ 2564

เดือน รายได/้ เดือน
พฤศจิกายน 23,000
ธนั วาคม 32,000
มกราคม 20,000
กมุ ภาพนั ธ์ 65,000

ข้นั ตอนที่3 สารวจขอ้ มลู

จากผลการสารวจขอ้ มูลการขายสับปะรดสดในแต่เดือนโดยเร่ิมจาก เดือนธนั วาคม 2563-กมุ ภาพนั ธ์
2564 ทาใหค้ ณะผจู้ ดั ทาไดท้ ราบถึงรายได้ จากการขายผลสบั ปะรด โดยเมื่อเห็นจากตารางเปรียบเทียบ ทาให้
เกิดกราฟดงั น้ี

70,000 สบั ปะรดสด
60,000 สบั ปะรดกวน
50,000 แยมสบั ปะรด
40,000
30,000
20,000
10,000

0

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กมุ ภาพนั ธ์

ข้นั ตอนท่ี4 การวเิ คราะห์ขอ้ มลู

โดยรูปแบบการวเิ คราะห์ผา่ นกราฟ ทาใหเ้ ราเห็นถึงลกั ษณะการขยายของการผลิต โดยจากการ
วเิ คราะห์

สับปะรดภเู กต็ : เป็นผลไมท้ ี่มีตลอดปี ทาใหเ้ ราจะไดเ้ ห็นการขายออกที่สูงในช่วงเดือนกุมภาพนั ธ์เน่ืองจาก
จะเป็นช่วยเทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลที่การขายสับปะรดมีปริมาณท่ีสูง

สับปะรดกวน : เปรียบเสมือนการนาเอาสินคา้ ท่ีมี มาแปรรูปเป็นการถนอมอาหารและยงั สร้างมลู ค่าไดอ้ ีก
ดว้ ย โดยจากการศึกษา สับปะรดกวน จะนิยมทาใส่ในบรรจุภณั ฑ์โดยมีราคาอยทู่ ่ี 60บาท/กระปุก

แยมสบั ปะรด : เป็นผลิตท่ีขายไดต้ ามร้านอาหาร หรือร้านขนม เน่ืองจากสามารถนามาปรับแตง่ อาหารให้
อร่อยและสร้างราคาไดจ้ ากอาหารชิ้นน้นั โดยจะนิยมทาใส่ในบรรจุภณั ฑ์ ราคา 160บาท/กระปุก

ข้นั ตอนท่ี5 การสื่อสารและการทาผลลพั ธ์ใหเ้ ป็นภาพ

ข้นั ตอนท่ี1 จนถึงข้นั ตอนสุดทา้ ย เราจะไดเ้ ห็นถึงการนาสบั ปะรดภูเกต็ มาเปรียบเทียบราคาและเรามา
แปรรูปใหเ้ กิดมูลคา่ เพม่ิ จากในทอ้ งถ่ิน เป็ นการเปล่ียนแปลงการคา้ ดา้ นเศรษฐกิจใหแ้ ก่ สบั ปะรดภูเก็ต


Click to View FlipBook Version
Previous Book
bahan ajar
Next Book
The tile cleaning products can be used freely