The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by najaruwan68, 2021-10-29 03:14:46

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เหลยี วหลัง แลหนา้ การดาเนนิ งานปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบนั พฒั นาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

สารบัญ

1. ขอ้ มลู ท่วั ไปจังหวดั 1
2. ประวัตหิ น่วยงาน 2
3. โครงสร้างหน่วยงาน 3
4. ผลการดาเนนิ งาน 4 - 32

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 1

ตราประจำจงั หวัด จังหวัดราชบุรี ดอกไมป้ ระจำจังหวัด

ตราจังหวัดราชบุรี เป็นรปู คำขวญั ประจำจังหวัด
เคร่ืองราชกกธุ ภณั ฑ์ของ
พระมหากษตั รยิ ์ 2 ส่ิง คนสวยโพธาราม คนงานบ้านโป่ง ดอกกลั ปพฤกษ์
คอื พระแสงขรรค์ชยั ศรี ประดิษฐาน เมอื งโอ่งมงั กร
อย่บู นบันไดแก้ว และฉลองพระบาทคู่
ประดษิ ฐานอยบู่ นพานทอง หมายถึง วดั ขนอนหนังใหญ่ ตืน่ ใจถา้ งาม
เครอื่ งแสดงถึงความเปน็ ตลาดน้าด้าเนนิ

พระเจา้ แผน่ ดนิ เพลนิ ค้างคาวรอ้ ยล้าน
ยา่ นยี่สกปลาดี

วิสยั ทัศน์จงั หวัด ตน้ ไม้ประจำจังหวัด
ราชบุรี
ต้นโมกมนั
เมืองเกษตรสีเขยี ว
เศรษฐกจิ เข้มแข็ง
สังคมคุณภาพ

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 2

ประวัติหน่วยงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ทต่ี ง้ั และขนาด
เดิมสังกัดกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยเร่ิม
ดาเนินการก่อสร้าง ระหว่างปี พ.ศ. 2517 ถึง ตงั้ อยู่เชงิ เขาแก่นจนั ทร์ บนเนื้อที่ 112 ไร่
2520 และเร่ิมดาเนินการฝึกอาชีพเมื่อวันที่ 9 เลขที่ 113 หมทู่ ่ี 10 ถนนเขาวัง - บ้านนา้ พุ ตาบลเจดยี ห์ กั
กันยายน พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน เป็นสถาบัน อาเภอเมือง จังหวดั ราชบุรี 70000
ในภูมภิ าคแหง่ แรก เบอร์โทรศัพท์ 0 3233 7607 โทรสาร 0 3233 7612
ทิศเหนือหา่ งจากตวั เมืองราชบรุ เี พยี ง 3.5 กโิ ลเมตร
ในปี พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติ ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 500 เมตร
ปรับปรุงส่วนราชการ โดยยุบกรมแรงงานพร้อมกับ
จัดต้ังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมสวัสดิการ วสิ ยั ทศั น์
และคุ้มครองแรงงานขึ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ม่งั มน่ั พฒั นาและส่งเสรมิ กาลังแรงงานใน
ต่อมาในปี 2536 ได้ตราพระราชบัญญัติจัดต้ัง ภาคอตุ สาหกรรมการผลติ และบริการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมข้ึนเป็น
กระทรวงใหม่ พร้อมทาการโอนย้ายกรมพัฒนา ใหม้ ีศกั ยภาพเปน็ ทย่ี อมรบั ในภมู ิภาคอาเซยี น
ฝีมือแรงงานไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ ค่านิยม
สังคม ในเดือนตุลาคม 2545 มีการปฏิรูประบบ มุ่งสู่มาตรฐาน การทางานเปน็ ทีม มีจติ รบรกิ าร
ราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังคงอยู่กระทรวง
เดิมภายใต้ซ่ือที่เปล่ียนจากกระทรวงแรงงานและ สานสรา้ งเครือข่าย
สวสั ดกิ ารสงั คมเป็นกระทรวงแรงงาน จนถึงปัจจบุ ัน
วฒั นธรรมองคก์ ร

สามัคคี มีน้าใจ ใส่ใจบรกิ าร

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 3

โครงสรา้ งหน่วยงาน

ผูอ้ านวยการสถาบนั พฒั นาฝมี ือแรงงาน 4 ราชบรุ ี

กล่มุ งานพฒั นาฝมี อื แรงงาน กลุ่มงานแผนงานและประเมนิ ผล กลุ่มงานมาตรฐานฝมี อื แรงงาน

กลมุ่ งานประเมินและรบั รองความรู้ความสามารถ ฝ่ายบรหิ ารทัว่ ไป

อัตรากาลงั บุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ข้าราชการ จานวน 24 อัตรา
2. ลูกจา้ งประจา จานวน 14 อตั รา
3. พนักงานราชการ จานวน 1 อัตรา
4. ลกู จา้ งกองทุนฯ จานวน 1 อตั รา

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 4

ผลการดาเนนิ งาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 5

1. โครงการยกระดับผลติ ภาพและพฒั นากาลังแรงงานเพ่ือสร้างความสามารถในการแขง่ ขันภาคอตุ สาหกรรม
1.1 กิจกรรม ศนู ย์ฝกึ อบรมความเป็นเลศิ ดา้ นเทคโนโลยีชั้นสูง เปา้ หมาย 340 คน ผลการดาเนนิ งาน 350 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 102.94

การฝึกอบรมหลักสูตร PLC การฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่อ
ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 31 อีเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการ
ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน ประยุกตใ์ ชโ้ ปรแกรม SCADA ใน
2 5 6 3 ณ ศู น ย์ ฝึ ก อ บ รม งานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่
เทคโนโลยีช้ันสูง สถาบันฯ 4 14 - 18 มิถุนายน 2564
ราชบุรี ณ ห้องปฏิบัติการออน์ไลน์
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันฯ 4 ราชบุรี .....

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ท า ง ไ ก ล ผ่ า น สื่ อ
ก า ร อ อ ก แ บ บ ติ ด ต้ั ง แ ล ะ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาการใช้
ประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ระหว่าง โปรแกรม Totally Integrated
วันท่ี 14 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม Automation Port (TIA) ระหว่าง
2563 ณ สถาบนั ฯ 4 ราชบรุ ี วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องปฏิบตั กิ ารออน์ไลน์ อาคาร
ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม เ ท ค โ น โ ล ยี ช้ั น สู ง
สถาบนั ฯ 4 ราชบุรี

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 6
หลกั สูตรทด่ี าเนนิ การ กจิ กรรม ศูนยฝ์ ึกอบรมความเปน็ เลศิ ด้านเทคโนโลยีชนั้ สูง

ลาดับที่ หลักสตู ร จานวนผเู้ ขา้ จานวนผผู้ ่าน
23 22
1 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IOT) สาหรบั การเกษตร 30 ชั่วโมง 20 18
23 20
2 การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชว่ั โมง 23 23
6 5
3 PLC ระดับ 2 30 ช่ัวโมง 53 52
49 49
4 การกลึงรูปพรรณสาหรบั ผลติ ช้ินสว่ นยานยนต์ 30 ชัว่ โมง 40 40
25 20
5 การใชห้ ุ่นยนตอ์ ุตสาหกรรมสาหรับงานเชือ่ ม: พืน้ ฐาน 30 ชั่วโมง 68 62
20 18
6 PLC ระดบั 1 30 ชว่ั โมง 350 329

7 ทกั ษะการผลติ และประกอบชน้ิ งาน 30 ชั่วโมง

8 การเขียนแบบวิศวกรรม 30 ชัว่ โมง

9 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมตั ิ 30 ชว่ั โมง

10 การออกแบบติดตง้ั และประยุกตใ์ ช้โซล่าเซลล์ 30 ช่วั โมง

11 การประยุกตใ์ ชโ้ ปรแกรมSCADAในงานอุตสาหกรรม 30 ช่วั โมง

รวม

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 7

1.2 กิจกรรม พฒั นาศักยภาพช่างเชื่อมไทยส่รู ะดับสากล เปา้ หมาย 70 คน ผลการดาเนินงาน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 107.14

ก า ร เ ปิ ด ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ ปิ ด ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
การเช่ือมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ท ก า ร เ ชื่ อ ม อ า ร์ ก โ ล ห ะ ด้ ว ย มื อ
ตามมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ชิ้ น ง า น ต่ อ ฟิ ล เ ล็ ท ต า ม
๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาตรฐานสากล ระหวา่ งวนั ท่ี 3-
ณ บริษัท กิจสยามพาร์ทเวิร์คส์ 5 มี น า ค ม 2564 ณ บ ริ ษั ท
จากัด. เลขท่ี ๖๔ หมู่ ๑๕ ตาบล บางกอกแล็ป แอน คอร์สเมติค
ปากแรด อาเภอบ้านโป่ง จังหวัด จากัด อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ราชบรุ ี

การเปิดฝึกอบรมหลักสูตร ช่างเชื่อม
อาร์กโลหะด้วยมือเหล็กต่อฟิลเล็ทตาม
มาตรฐานสากล ระหว่างวันท่ี 7
มิถุนายน ถึง 21 กรกฎาคม 2564
ณ สถาบนั ฯ 4 ราชบรุ ี

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 8

หลกั สูตรท่ีดาเนนิ การ กจิ กรรม พฒั นาศกั ยภาพช่างเชื่อมไทยส่รู ะดับสากล

ลาดับท่ี หลกั สูตร จานวนผเู้ ขา้ จานวนผ้ผู ่าน
10 9
1 การเช่ือมอารก์ โลหะด้วยมือ เหล็กตอ่ ฟิลเล็ท ตามมาตรฐานสากล 192 ชวั่ โมง 10 10
55 52
2 การเชอ่ื มแม็กชิน้ งานต่อฟลิ เลท็ ตามมาตรฐานสากล 18 ชว่ั โมง 75 71

3 การเช่อื มอารก์ โลหะด้วยมือชิ้นงานตอ่ ฟลิ เลท็ ตามมาตรฐานสากล 18 ช่วั โมง

รวม

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 9

2. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเท่ียวและบริการ เปา้ หมาย 40 คน ผลการดาเนนิ งาน 50 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 125.00

การเปดิ ฝึกอบรมหลักสูตร การเปิดฝึกอบรมหลักสูตร
การแปรรูปผลิตภณั ฑท์ าง สาขาการพัฒนาทีมงานเพ่ือ
การเกษตร ระหว่างวันท่ี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ใ น อ ง ค์ ก ร
22-25 กุมภาพนั ธ์ 2564 ระหว่างวันที่ 1,9-10 และ
ณ ธีรมา คอจเทลรสี อร์ท 15-16 กันยายน 2564
อาเภอสวนผ้ึง จังหวัด ด้วยรูปแบบการฝึกอบรม
ราชบุรี ทางไกล

หลกั สูตรทด่ี าเนนิ การ โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการทอ่ งเที่ยวและบรกิ าร

ลาดบั ท่ี หลกั สตู ร จานวนผเู้ ข้า จานวนผ้ผู า่ น
20 20
1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ช่ัวโมง 30 17
37
2 การพฒั นาทมี งานเพื่อความเปน็ เลศิ ในองคก์ ร 30 ช่ัวโมง รวม 50

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 10

3. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอตุ สากรรมโลจสิ ตกิ ส์ เปา้ หมาย 80 คน ผลการดาเนนิ งาน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 106.25

ก า ร เ ปิ ด ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร การเปิดฝึกอบรมสาขา การขับรถ
ก า ร จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์ ใ น ฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
อุตสาหกรรมยานยนต์ ระหว่างวันที่ ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี 22- 25 มี น า ค ม
3, 8, 15 และ 17 ธันวาคม 2563 2564 ณ บริษัท บางกอกแล็ป
ณ บริษัท จิรเจริญ จากัด ตาบล แอนด์ คอสเมตคิ จากดั อาเภอเมือง
หนองอ้อ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัด จงั หวดั ราชบุรี
ราชบรุ ี

การเปิดฝกึ อบรมหลกั สตู ร การ
จัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ วันท่ี 22 - 23 ,
29 - 30 กรกฎาคม และวันที่
13 สงิ หาคม 2564 ดว้ ยรปู แบบ
การฝกึ อบรมทางไกล

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 11

หลักสตู รทีด่ าเนนิ การ โครงการ พัฒนาบคุ ลาการรองรบั อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ลาดบั ที่ หลกั สตู ร จานวนผ้เู ข้า จานวนผ้ผู ่าน
20 20
1 การจดั การโลจสิ ติกส์ในอตุ สาหกรรมยานยนต์ 30 ชว่ั โมง 23 22
42 39
2 การจดั การคลงั สินค้ายคุ ใหมอ่ ย่างมปี ระสิทธิภาพ 30 ชว่ั โมง 81
รวม 85
3 การขบั รถฟอรค์ ลิฟทอ์ ยา่ งปลอดภยั และถูกวธิ ี 30 ช่ัวโมง

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 12

4. โครงการเพิ่มประสทิ ธภิ าพ/ผลิตภาพ
4.1 ดาเนินการใหค้ าปรกึ ษา เปา้ หมาย 3 แหง่ ผลการดาเนนิ งาน 3 แหง่ คดิ เปน็ ร้อยละ 100.00
4.2 ดาเนนิ การจดั ฝกึ อบรม เปา้ หมาย 190 คน ผลการดาเนนิ งาน 195 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 102.63

การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้โครงการ
ดาเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพ เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
แรงงาน สู่ SME 4.0 ประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ ให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้า
สถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วม ร่วมโครงการและการฝึกอบรม
โครงการ จานวน 3 แห่ง เม่ือวันที่ พัฒนาศักยภาพผ้ปู ระกอบกจิ การ
5 มีนาคม 2564 ณ สถาบันฯ 4
ราชบรุ ี

ก า ร เ ข้ า ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า กั บ
สถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม ผ ลิ ต ภ า พ แ ร ง ง า น
สู่ SME 4.0 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 แก่สถานประกอบ
กิจการที่เขา้ ร่วมโครงการ จานวน 3
แหง่

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 13

สถานประกอบกจิ การท่เี ข้าร่วมโครงการ เพ่มิ ประสทิ ธิภาพ/ผลติ ภาพ

1. บรษิ ัท หลักชยั ค้าสรุ า จากัด
2. บริษทั แอก็ โกรคอมเมอร์สกรปุ๊ จากัด
3. บริษัท โกลบอลครอป์ จากัด

หลักสตู รทดี่ าเนินการ โครงการ เพม่ิ ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

ลาดบั ท่ี หลกั สูตร จานวนผเู้ ขา้ จานวนผผู้ ่าน
20 20
1 การจดั การคลังสินคา้ อย่างมีประสทิ ธภิ าพ 12 ชั่วโมง 20 20
70 70
2 การเพิ่มผลติ ภาพแรงงาน ดว้ ยการใชเ้ ทคโนโลยดี ิจิตอล 12 ชว่ั โมง 65 65
20 20
3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกจิ การ 6 ชว่ั โมง 195
รวม 195
4 เทคนคิ การเพิ่มผลติ ภาพแรงงาน 36 ชัว่ โมง

5 การจัดการด้านคณุ ภาพในพื้นที่การผลติ 12 ช่ัวโมง

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 14

5. โครงการพัฒนาวิสาหกจิ สคู่ วามเป็นมอื อาชพี เปา้ หมาย 40 คน ผลการดาเนนิ งาน 40 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100.00

การเปิดฝึกอบรมหลักสูตร การ การเปิดฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
ใ น ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ต อ ล บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ใ น ร ะ บ บ
ระหว่างวันท่ี ๑,๘,๒๒ เมษายน เศรษฐกิจดิจิตอล ระหว่าง
๒๕๖๔ ถึงวนั ท่ี21, 22 มิถนุ ายน วนั ที่ 30 เมษายน ๒๕๖๔ ถงึ
๒๕๖๔ ณ โรงแรมไทยนารเิ วอร์ไซด์ วันท่ี 1, 19 -20 กรกฏาคม
เลขที่ ๑๙/๕๐ หมู่ ๔ ตาบล ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหาร
ปากแรต อาเภอบ้านโป่ง จังหวัด ส่วนตาบลอ่างหิน อาเภอ
ราชบรุ ี ปากท่อ จังหวดั ราชบรุ ี

หลกั สูตรท่ดี าเนินการ โครงการพัฒนาวิสาหกจิ สู่ความเป็นมืออาชีพ

ลาดบั ที่ หลักสตู ร จานวนผูเ้ ขา้ จานวนผูผ้ ่าน
40 40
1 การพัฒนาผลิตภณั ฑแ์ ละบรรจุภณั ฑใ์ นระบบเศรษฐกิจดิจติ อล 30 ชั่วโมง 40 40

รวม

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 15

6. กจิ กรรม สง่ เสริมและสนบั สนนุ ใหส้ ถานประกอบกิจการดาเนนิ การพฒั นาฝมี อื แรงงาน เปา้ หมาย 22,000 คน ผลการดาเนินงาน 11,942 คน
คิดเปน็ ร้อยละ 54.28

การฝึกอบรมโ ครงการ “การ
ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557” ในวันท่ี
15 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม
เดอะคาแนล อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี

จัดประชุมแนะนาให้ความรู้ในการ
จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมและ
การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้กับพนักงานของสถานประกอบ
กิจการ ในวันที่ 16 มิถุนายน
2564 ณ สถาบนั ฯ 4 ราชบรุ ี

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 16

รายละเอยี ด กิจกรรม ส่งเสรมิ และสนับสนนุ ใหส้ ถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝมี ือแรงงาน

จานวนลกู จ้างของสปก.ทย่ี นื่ ขอ จานวนลกู จา้ งของสปก.ทีอ่ นุมัติ ค่าใชจ้ า่ ยทงั้ หมดทขี่ อ คา่ ใช้จ่ายทง้ั หมดท่อี นุมัติ
12,394 คน 11,942 คน 1,300,739.00 บาท 774,722.00 บาท

สถานประกอบกิจการที่ได้รบั เงนิ ช่วยเหลือหรืออุดหนนุ เพอ่ื ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพฒั นาฝมี อื แรงงาน พ.ศ. 2545

1. บริษทั เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จากัด จานวน 11,000 บาท
2. บรษิ ัท ลกั กีส้ ตาร์วิฟวิ่งพลัส จากดั จานวน 1,200 บาท

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 17

7. โครงการยกระดบั เพอ่ื เพ่ิมศักยภาพฝมี อื และสมรรถนะแรงงาน เปา้ หมาย 280 คน ผลการดาเนนิ งาน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 120.36

การฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทางาน
เป้าหมาย 60 คน ดาเนนิ การได้ 62 คน
คิดเปน็ ร้อยละ 103.33

หลักสูตรท่ีดาเนินการ กจิ กรรม ฝกึ เตรียมเข้าทางาน

ลาดับที่ หลกั สตู ร จานวนผเู้ ขา้ จานวนผู้ผ่าน
20 20
1 ชา่ งปูกระเบ้ือง 280 ชั่วโมง 2 1
8 5
3 ชา่ งซอ่ มและบารุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ช่วั โมง 21 14
2 2
2 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชวั่ โมง 9 0
42
4 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชว่ั โมง รวม 62

2 ช่างควบคุมเครื่องกัดและเคร่ืองกลงึ CNC 280 ชว่ั โมง

6 ชา่ งเช่อื มอาร์กโลหะดว้ ยมือ 280 ชั่วโมง

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 18
การฝกึ ยกระดับฝีมือแรงงาน เปา้ หมาย 220 คน ดาเนินการได้ 275 คน คิดเปน็ ร้อยละ 125

หลกั สตู รท่ดี าเนินการ กจิ กรรม ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

ลาดบั ท่ี หลักสูตร จานวนผู้เข้า จานวนผู้ผา่ น
1 ภาษาองั กฤษเพื่อการส่ือสาร 30 ช่ัวโมง 40 40
2 การเพ่ิมประสทิ ธภิ าพการสอื่ สารภายในองค์กร 30 ชั่วโมง 87 84
3 ชา่ งเดินสายไฟฟา้ ในอาคาร 30 ชั่วโมง 25 25
4 การประกอบธรุ กจิ รา้ นกาแฟ 30 ชั่วโมง 20 19
5 การตรวจซ่อมไมโครคอมพวิ เตอร์ ระดบั 1 30 ช่วั โมง 3 2
6 การแปรรปู ผลติ ภณั ฑ์ทางการเกษตร 30 ช่วั โมง 23 23
7 การออกแบบและตกแตง่ ภาพดว้ ยโปรแกรมPhotoshopและ ILLustrator 30 ชั่วโมง 60 50
8 การเชอ่ื มอาร์กโลหะด้วยมือ ระดบั 1 30 ชั่วโมง30 ชวั่ โมง 17 17
275 260
รวม

ลาดับที่ หลกั สตู ร จานวนผู้เข้า จานวนผู้ผ่าน
1 การเขยี นแบบเครอ่ื งกลด้วยคอมพวิ เตอร์ 2 มติ ิ 30 ชว่ั โมง (เพมิ่ เตมิ ) 26 24

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 19

8. โครงการ ยกระดบั แรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝมี อื แรงงานเพอื่ รองรับการแข่งขนั
8.1 กจิ กรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ รองรับการจ่ายคา่ จา้ งตามมาตรฐานฝมี ือแรงงาน เปา้ หมาย 120 คน ผลการดาเนนิ งาน 124 คน

คดิ เปน็ รอ้ ยละ 103.33

การฝึกอบรมหลักสูตร ช่างเช่ือมแม็ก
ระดับ 1 (เหล็กหนา) ระหว่างวันที่
20,21,27,28 กุมภาพันธ์2564
แ ล ะ วั น ท่ี 6,7,13,14 มี น า ค ม
2564 ณ บริษัท พ.ี เอส.ดี.คัลเลอร์เวย์
จากัด ตาบลวังเย็น อาเภอบางแพ
จังหวดั ราชบุรี

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ 1 ณ สถาบนั ฯ 4 ราชบุรี

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 20

หลกั สูตรทีด่ าเนินการ กจิ กรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจา่ ยคา่ จ้างตามมาตรฐาน

ลาดบั ที่ หลกั สตู ร จานวนผูเ้ ข้า จานวนผผู้ ่าน
54 40
1 ชา่ งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 50 ชวั่ โมง 16 16
15 15
2 ช่างเครอ่ื งปรบั อากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดบั 2 24 ช่วั โมง 39 38
124 109
3 ชา่ งเช่อื มแม็ก ระดบั 1 (เหล็กหนา) 60 ชั่วโมง

4 ช่างเคร่อื งปรบั อากาศในบ้านและการพาณชิ ย์ขนาดเลก็ ระดบั 1 30 ชวั่ โมง

รวม

ลาดบั ที่ สาขา จานวนผเู้ ขา้ จานวนผผู้ า่ น
ทดสอบ ทดสอบ
1 ชา่ งเครื่องปรบั อากาศในบ้านและการพาณชิ ยข์ นาดเลก็
2 ชา่ งไฟฟ้าภายในอาคาร 55 44

40 37

รวม 95 81

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 21

8.2 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน เป้าหมาย 600 คน ผลการดาเนนิ งาน 632 คน คิดเปน็ ร้อยละ 105.33

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร ระดับ 1 ณ สถาบันฯ 4
ราชบรุ ี

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ
และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
ณ สถาบนั ฯ 4 ราชบรุ ี

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 22

สาขาที่ดาเนนิ การ กจิ กรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน

ลาดับที่ สาขา จานวนผู้เข้า จานวนผผู้ า่ น
ทดสอบ ทดสอบ
1 ช่างเครื่องปรบั อากาศในบ้านและการพาณิชยข์ นาดเล็ก 26 12
2 ชา่ งกลึง 101 18
3 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคา) 60 45
4 ชา่ งไฟฟ้าภายในอาคาร 218 95
5 ช่างควบคุมดว้ ยระบบโปรแกรมเมเบล้ิ ลอจิกคอนโทรลเลอร์ 30 0
6 ช่างกอ่ อฐิ 8 3
7 ช่างเชอ่ื มทกิ 47 3
8 ช่างเขยี นแบบเคร่ืองกลดว้ ยคอมพวิ เตอร์ CAD 81 29
9 ชา่ งเช่อื มอาร์กโลหะด้วยมือ 61 7
212
รวม 632

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 23

9. โครงการฝกึ อบรมแรงงานกลมุ่ เปา้ หมายเฉพาะเพือ่ เพม่ิ โอกาสในการประกอบอาชพี
9.1 กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกล่มุ เป้าหมายเฉพาะเพ่ือเพม่ิ โอกาสในการประกอบอาชีพ เป้าหมาย 160 คน ผลการดาเนนิ งาน 160 คน

คดิ เปน็ ร้อยละ 100.00 แบง่ เปน็ 3 กล่มุ เปา้ หมาย ไดแ้ ก่

กลุ่มเป้าหมาย แรงงานนอกระบบ
เป้าหมาย 80 คน
ดาเนินการได้ 80 คน
คดิ เป็นร้อยละ 100

หลกั สูตรท่ีดาเนนิ การ กลุ่มเป้าหมาย แรงงานนอกระบบ

ลาดับที่ หลกั สตู ร จานวนผเู้ ขา้ จานวนผผู้ ่าน
80 80
1 ผลิตภัณฑ์ปูนปนั้ ไม้เทยี มเพอ่ื งานประดบั 30 ชั่วโมง 80
รวม 80

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 24
กลุ่มเป้าหมาย ทหารก่อนปลดประจาการ เป้าหมาย 60 คน ดาเนินการได้ 60 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100

หลกั สูตรทด่ี าเนนิ การ กลุ่มเปา้ หมาย ทหารก่อนปลดประจาการ

ลาดับท่ี หลักสตู ร จานวนผ้เู ข้า จานวนผ้ผู ่าน
20 20
1 ช่างเชือ่ มประกอบโครงสร้างเหล็ก 30 ชั่วโมง 20 20
20 20
2 การปกู ระเบ้ืองพนื้ 30 ชว่ั โมง 60
รวม 60
3 ผลติ ภัณฑป์ ูนปั้นไมเ้ ทยี มเพ่ืองานประดบั 30 ชั่วโมง

กลุ่มเปา้ หมาย ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด เป้าหมาย 20 คน ดาเนินการได้ 20 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 100

หลักสูตรท่ีดาเนนิ การ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผา่ นการบาบดั ยาเสพติด

ลาดับที่ หลักสูตร จานวนผู้เข้า จานวนผผู้ า่ น
20 20
1 ผลติ ภัณฑ์ปูนป้นั ไม้เทยี มเพอื่ งานประดบั 30 ชวั่ โมง 20
รวม 20

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 25

9.2 กจิ กรรม เพมิ่ ทักษะด้านอาชพี แกน่ ักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ไดเ้ รยี นต่อหลังจบการศึกษาภาคบงั คบั เป้าหมาย 10 คน ผลการดาเนินงาน 10 คน
คดิ เป็นร้อยละ 100.00

หลักสตู รท่ดี าเนินการ กิจกรรม เพ่ิมทกั ษะด้านอาชพี แก่นกั เรยี นครอบครวั ยากจนทีไ่ ม่ได้เรยี นต่อหลังจบการศกึ ษาภาคบังคบั

ลาดบั ท่ี หลักสูตร จานวนผ้เู ข้า จานวนผ้ผู ่าน
5 5
1 ชา่ งซอ่ มและบารงุ รักษารถจักรยานยนต์ 280 ชัว่ โมง 5 5
10
2 ชา่ งเครือ่ งปรบั อากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง รวม 10

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 26

10. โครงการเสรมิ สมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยรี องรับการทางานในศตวรรษที่ 21 เปา้ หมาย 140 คน ผลการดาเนินงาน 155 คน
คิดเป็นรอ้ ยละ 110.71

ก า ร เ ปิ ด ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร
ออกแบบและติดต้ังระบบเครือข่าย
ใยแก้วนาแสง ระหว่างวันที่ 25-
ถงึ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564
ณ สถาบันฯ 4 ราชบรุ ี

การเปิดฝึกอบรมหลักสู ตร PLC
ร ะ ดั บ 1 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 7, 14,
21 มีนาคม. 2564 ให้กบั นกั ศึกษา
ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ณ สถาบันฯ 4
ราชบุรี

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 27
หลักสูตรท่ดี าเนินการ โครงการเสรมิ สมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษที่ 21

ลาดับท่ี หลกั สูตร จานวนผู้เขา้ จานวนผผู้ า่ น
49 46
1 การเขียนแบบเคร่อื งกลดว้ ยคอมพิวเตอร์3มติ ิ 30 ชัว่ โมง 20 20
25 17
2 การออกแบบและติดตั้งระบบเครอื ข่ายใยแก้วนาแสง 30 ชั่วโมง 41 41
20 16
3 การประยุกตใ์ ช้หน้าจอสัมผสั ทางอุตสาหกรรม 30 ช่ัวโมง 155 140

4 PLC ระดบั 1 30 ช่ัวโมง

5 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟา้ ในงานอุตสาหกรรม 30 ชวั่ โมง

รวม

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 28

11. โครงการฝกึ อบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชพี เปา้ หมาย 100 คน ผลการดาเนินงาน 105 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 105.00

ก า ร เ ปิ ด ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
การทาขนมไทยพื้นบ้ า น
ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี 1 4 - 1 8
ธันวาคม 2563 ณ ชมรม
กลุ่มรักษ์สุขภาพ เลขที่ 92
หมู่.11 ตาบลสวนกล้วย
อ า เ ภ อ บ้ า น โ ป่ ง จั ง ห วัด
ราชบรุ ี

ก า ร เ ปิ ด ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
การประกอบอาหารไทยเพ่ือ
การจาหน่าย ระหว่างวันที่
16 - 20 มีนาคม 2564
ณ สถาบันฯ 4 ราชบุรี และ
สถานท่ีอนามัยวัดยางงาม
อาเภอปากท่อ จังหวดั ราชบรุ ี

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 29
หลักสตู รท่ดี าเนินการ โครงการฝึกอบรมแรงงานผ้สู งู อายเุ พื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ

ลาดบั ที่ หลกั สูตร จานวนผเู้ ข้า จานวนผู้ผา่ น
40
1 การทาผลติ ภัณฑ์ชดุ โตะ๊ ปนู ป้ันไมเ้ ทียมแบบสเ่ี หลี่ยม 18 ช่วั โมง 40 21
18
2 การประกอบอาหารไทยเพอ่ื การจาหนา่ ย 30 ช่วั โมง 21 20
99
3 การชงกาแฟ และเครอื่ งด่ืม 18 ชัว่ โมง 24

4 การทาขนมไทยพ้ืนบา้ น 30 ชั่วโมง 20

รวม 105

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 30

12. กจิ กรรม ประเมนิ ความร้คู วามสามารถ เปา้ หมาย 350 คน ผลการดาเนินงาน 364 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 104.00

ดาเนินการประเมนิ ความรู้
ความสามารถใน 5 สาขา ได้แก่
1. ชา่ งไฟฟา้ ภายในอาคาร
2. ช่างเครือ่ งปรับอากาศใน
บา้ นและการพาณิชยข์ นาดเล็ก
3. ช่างเช่อื มอารค์ โลหะดว้ ยมือ
4. ชา่ งเช่ือมแมก็
5. ช่างเชอื่ มทิก

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 31
สาขาท่ีดาเนินการ กจิ กรรม ประเมนิ ความรู้ความสามารถ

ลาดบั ท่ี สาขา จานวนผู้เข้า จานวนผู้ผา่ น
263 258
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 53 51
27 27
2 ช่างเครื่องปรบั อากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 8 8
13 12
3 ชา่ งเชอื่ มอาร์กโลหะดว้ ยมือ 356
รวม 364
4 ช่างเช่อื มทกิ

5 ชา่ งเชื่อมแม็ก

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 32
กิจกรรม การบรู ณาการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ลาดบั ที่ หลักสตู ร จานวนผเู้ ข้า จานวนผู้ผา่ น

บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภมู ิภาค 20 20
1 ฝกึ อบรม หลักสตู รชา่ งเดนิ สายไฟฟา้ ประจาชุมชน 20 18

ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 34 34

2 บรู ณษการร่วมกับเรอื นจากลางเขาบิน 27 23
ฝกึ อบรมหลักสตู ร การทาบัญชคี รวั เรอื น
24 24
3 บรู ณาการร่วมกับมหาวทิ ยาลัยราชภัฎหมบู่ า้ นจอมบึง 105 101
ฝึกอบรม หลักสูตรชา่ งเดินสายไฟฟา้ ภายในอาคาร

4 บูรณาการรว่ มกับ วิทยาลยั สารพัดช่างราชบรุ ี
ฝกึ อบรมหลกั สูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016

รวม

เ ห ลี ย ว ห ลั ง แ ล ห น้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ 2 5 6 4 | 33

จัดทาโดย กลมุ่ งานแผนงานและประเมนิ ผล
สถาบนั พัฒนาฝมี ือแรงงาน 4 ราชบรุ ี


Click to View FlipBook Version