The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tpso10 Network, 2020-03-09 05:55:21

KM ปีงบประมาณ 2562

KM

คำ� น�ำ

การจดั การความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการรวบรวม
องคค์ วามรทู้ ม่ี อี ยใู่ นองคก์ ร ซง่ึ กระจดั กระจายอยใู่ นตวั บคุ คลหรอื เอกสาร มาพฒั นา
ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด โดยเป้าหมายที่ส�ำคัญของการจัดการความรู้
มุ่งพัฒนาใน 3 ประเด็น ได้แก่ พัฒนางาน พัฒนาคน และการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ส�ำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 เป็นองค์กรหลัก
ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการด้านการพัฒนาสังคมแก่ภาคีเครือข่าย
ในระดับพ้ืนท่ี ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์เพื่อคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์
ทางสังคมและผลกระทบ การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาสังคมในระดับพ้ืนท่ี
รวมถงึ เปน็ ศนู ยเ์ รยี นรู้ ศนู ยบ์ รกิ ารวชิ าการในระดบั พน้ื ทกี่ ลมุ่ จงั หวดั โดยมจี งั หวดั
พ้นื ทร่ี บั ผิดชอบ 9 จังหวัด ไดแ้ ก่ สรุ าษฎรธ์ านี ชมุ พร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเกต็
ตรงั พทั ลงุ และนครศรีธรรมราช
สำ� หรบั การดำ� เนนิ งานในปี 2562 สำ� นกั งานสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ วชิ าการ 11
ได้ด�ำเนินโครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
โดยมกี จิ กรรม การจดั การความร้แู ละการถา่ ยทอดความรู้โดยพิจารณาหน่วยงาน
ท่ีได้รับรางวัลจากการด�ำเนินงาน และหน่วยงานที่มีผลงานหรือกระบวนงาน
ท่ีน่าสนใจ เพ่ือจัดท�ำเป็นชุดความรู้ถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานและพ้ืนท่ีสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ ไป โดยพจิ ารณาเลอื ก 4 ประเดน็ ดังนี้
- เร่ือง “การประสานความรว่ มมือศนู ยป์ ระสานงานชายแดนเพ่ือตอ่ ตา้ น
การค้ามนุษย์ (ระนอง – เกาะสอง)” หน่วยงาน ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ซ่ึงได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
ประจำ� ปี 2561 ภายใตช้ อื่ ผลงาน “BCATIP ระนอง – เกาะสอง แสงสวา่ งแหง่ อนั ดามนั ”

- เรื่อง “ศิลปะบ�ำบัด” ได้รับรางวัลผลงานทางด้านการพัฒนาสังคม
เพอ่ื ความเปน็ เลศิ เนอื่ งในวนั สถาปนาครบรอบ 16 ปี หนว่ ยงาน สถานพฒั นาและ
ฟ้ืนฟูเด็กจงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี
- เรือ่ ง “การเสรมิ สร้างเครอื ขา่ ยคุ้มครองเดก็ ในระดับต�ำบล” หน่วยงาน
บ้านพกั เด็กและครอบครวั จังหวดั ชุมพร
- เรอื่ ง “การบรู ณาการชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบปญั หาดา้ นทอี่ ยอู่ าศยั ” หนว่ ยงาน
สำ� นกั งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุ ย์จังหวดั พัทลงุ
ในโอกาสน้ี ส�ำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ขอขอบคุณ
นางจารณุ ี รตั นจนิ ดา ผอู้ ำ� นวยการสถานพฒั นาและฟน้ื ฟเู ดก็ จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี
นางสาวพวงเพ็ญ ใจกว้าง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร
นางนฤมล บุญผลา นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจ์ งั หวัดพทั ลงุ นางสาวปณติ า อทิ ธิกลุ นักสังคมสงเคราะห์
ช�ำนาญการ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
พรอ้ มด้วยเจ้าหนา้ ทีผ่ ปู้ ฏิบัตงิ าน และภาคีเครอื ขา่ ยทเ่ี กีย่ วข้อง ทใี่ ห้การสนับสนุน
องค์ความรู้และข้อมูลส�ำหรับการจัดการความรู้ในครั้งน้ี และขอขอบคุณ
นางสาวซาราห์ บินเยา๊ ะ ผ้อู �ำนวยการสำ� นกั งานสง่ เสรมิ และสนับสนนุ วชิ าการ 11
ท่ใี ห้ค�ำแนะน�ำและสนับสนนุ การจัดการความร้ใู นครั้งนี้
ทั้งนี้ คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างย่ิงว่า การจัดการความรู้ในคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพฒั นางานหรอื นำ� ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการทำ� งาน เพอ่ื ใหส้ อดคลอ้ งตามบรบิ ทงาน
ไดอ้ ย่างเหมาะสมตอ่ ไป

คณะผจู้ ดั ทำ�
สำ� นกั งานสง่ เสรมิ และสนบั สนุนวชิ าการ 11

สารบัญ

การประสานความรว่ มมือ 5
ศนู ย์ประสานงานชายแดนเพือ่ ตอ่ ตา้ นการคา้ มนุษย์ 41
(ระนอง–เกาะสอง)

ศลิ ปะบำ� บัด

การเสริมสรา้ งเครือข่ายคุม้ ครองเด็ก 63
ในระดบั ต�ำบล 81

การบรู ณาการช่วยเหลอื ผู้ประสบปัญหา
ด้านทีอ่ ยู่อาศัย
Click to View FlipBook Version