The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sunisa Sooksai, 2021-03-01 22:25:42

บทที่ 2

บทที่ 2

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิ ยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการทำโครงการเรื่อง เวบ็ ไซตส์ ำนกึ รกั บ้านเกิด ข้าวเพอ่ื สุขภาพบา้ นหนองนางนวล
เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจของชมุ ชน และเผยแพรภ่ มู ปิ ัญญาท้องถน่ิ จงึ จำเป็นต้องศกึ ษา ทฤษฎี
เอกสารและงานที่เกีย่ วขอ้ งดังน้ี
2.1 ความรเู้ กย่ี วกบั พนั ธ์ขุ ้าว
2.2 ความรเู้ กี่ยวกบั การประมวลผลกลมุ่ เมฆ
2.3 ความร้เู กย่ี วกบั Google Sites
2.4 ความรเู้ กยี่ วกับ Microsoft Sway
2.5 ความรเู้ ก่ยี วกบั Microsoft Word
2.6 ความรู้เกยี่ วกับ Google Map
2.7 ความรู้เกย่ี วกับ Google From
2.8 ความรเู้ กี่ยวกับ OneDrive

2.1 ความรูเ้ กี่ยวกับพนั ธขุ์ า้ ว
ข้าวหอมมะลิ ความหอมของข้าวหอมมะลิ เกิดจากสารระเหยชอื่ 2-acetyl-1-pyroline ซง่ึ

เป็นสารที่ระเหยหายไปได้ การรักษาความหอมของข้าวหอมมะลใิ ห้คงอยู่นานน้นั จงึ ควรเก็บขา้ วไว้ในท่ี
เย็น อุณหภมู ิประมาณ 15 องศาเซลเซยี ส เกบ็ ข้าวเปลือกท่ีมคี วามชนื้ ตำ่ 14-15% ลดความช้นื
ข้าวเปลอื กท่ีอุณหภมู ไิ มส่ งู เกินไป นกั การเกษตรกรบางท่านกล่าววา่ การใช้ปุ๋ยโปตัสเซียมในการปลูก
มแี นวโนม้ ช่วยใหข้ ้าวมกี ลิน่ หอมมากข้นึ

ภาพที่ 2.1 ข้าวหอมมะลิ105

5

ขา้ วไรซ์เบอร่ี เปน็ ข้าวจ้าวสีม่วงดำมีลักษณะทีน่ มุ่ เหนียวรสชาตหิ อมหวานนมุ่ นวลคณุ สมบตั ิ
เด่นทางโภชนาการคอื มปี รมิ าณสารต้านอนมุ ลู อิสระสูงได้แก่เบตา้ แคโรทนี วติ ามนิ อี โพลีฟีนอล
ปอ้ งกันเส้นเลอื ด อุดตนั สารสกดั จากรำข้าวพันธ์ุนีม้ ฤี ทธใิ์ นการยบั ยงั้ การเจรญิ เติบโตเซลลม์ ะเรง็
ทดสอบซ่ึงชว่ ยลดความเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเส่อื มของตับโรคเบาหวานโรคความดัน
โลหติ และลดคอเลสเตอรอลในเลือดทำใหน้ ำ้ ตาลในเลือดขึน้ ชา้ กว่าการรบั ประทานขา้ วกลอ้ งจึงเป็น
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพนอกจากนี้รำข้าวและน้ำมันรำข้าวไรซเ์ บอรี่ยมื มคี ุณสมบัติทีด่ ีเหมาะสมสำหรบั ใช้
ทำผลิตภณั ฑ์อาหารเชงิ คุณภาพอีกดว้ ย

ภาพท่ี 2.2 ขา้ วไรซเ์ บอร์รี่
ข้าวหอมมะลแิ ดง เป็นข้าวเจ้าพนั ธุ์หนง่ึ ของประเทศไทย ปลูกไดป้ ลี ะ 1 ครงั้ เมลด็ ข้าวมี
รูปรา่ งเรียวยาว ขา้ วกล้องมีสนี ้ำตาลแดงเข้ม เม่ือหุงสุกเนื้อข้าวรว่ นให้รสสมั ผัสคล้ายขา้ วหอมมะลิ ซ่ึง
มีประโยชนต์ อ่ รา่ งกาย ในการต้านการเกิดปฎกิ ริ ยิ าออกซิเดชัน ตา้ นอนุมลู อิสระ ชะลอการเส่ือมของ
เซลล์ ช่วยการหมนุ เวยี นของกระแสโลหติ ลดอตั ราเส่ียงของการเปน็ มะเร็ง

ภาพที่ 2.3 ข้าวหอมมะลแิ ดง

6

ขา้ วเจา้ หอมนลิ เปน็ ข้าวทีไ่ ด้รบั การคดั เลือกและพัฒนาจนได้ข้าวทม่ี เี มลด็ ข้าวกล้องเรยี วยาว
สมี ว่ งเข้ม ข้าวกลอ้ งเมอื่ หุงสกุ จะนุม่ เหนยี ว หอม ข้าวสารหงุ สกุ มสี มี ว่ งออ่ น น่มุ และมีกลิน่ หอม
เชน่ กนั คณุ สมบัติที่สำคัญของข้าวเจา้ หอมนลิ คอื ข้าวกล้องมีโปรตนี สงู ถึง 12.5 เปอร์เซน็ ต์ ปริมาณ
คารโ์ บไฮเดรต 70 เปอร์เซน็ ต์ ปรมิ าณ amylose 16 เปอรเ์ ซ็นต์ และยังประกอบไปดว้ ยธาตเุ หล็ก
สังกะสี ทองแดง แคลเซียม และโพแทสเซยี ม ซ่งึ สูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ (ตารางท่ี 1) นอกจากน้ี
ลกั ษณะดีเดน่ ของขา้ วเจ้าหอมมะลิท่ีพบนอกจากคุณค่าทางโภชนาการไดแ้ ก่ ทรงต้นเตย้ี แตกกอดี
เมลด็ มนี ้ำหนักดี อายุสน้ั เพียง 90 วนั ทำใหส้ ามารถปลกู ได้ถงึ 3 คร้ังตอ่ ปี ดังนนั้ หากได้รบั การจัดการ
ทเ่ี หมาะสมในการผลติ ตอ่ ปสี งู กว่าขา้ วพนั ธ์ุอน่ื ๆ

ภาพท่ี 2.4 ขา้ วหอมนิล
ขา้ วกล้อง หรอื ทบ่ี างคนเรียกกนั ตดิ ปากว่า ขา้ วซ้อมมือหรอื ขา้ วแดง เนอ่ื งจากในสมยั โบราณ
ชาวบ้านใชว้ ิธตี ำข้าวกนิ กนั เอง จึงเรียกว่า ขา้ วซ้อมมือ แต่ปัจจบุ นั เราใช้เคร่อื งจกั รสขี ้าวแทน จึงเรียก
ข้าวท่ีสเี อาเปลอื กออกนี้ว่า ขา้ วกลอ้ ง โดยข้าวกล้องนั้นจะต้องมีส่วนของจมกู ข้าวและรำขา้ วตดิ อยู่
ดว้ ยเสมอ ข้าวกลอ้ งมีเส้นใยสูงมากกว่าข้าวขาว 3 - 7 เท่า การกินข้าวกล้องจะได้เส้นใยไปพร้อม ๆ
กับสารอาหารท่ีเปน็ ประโยชน์ต่อร่างกายสารพดั ชนิด และเส้นใยในข้าวกลอ้ งยังทำให้รู้สกึ อ่มิ นานกวา่
การกนิ ข้าวขาวและไมอ่ ยากกินจบุ จิก

ภาพที่ 2.5 ขา้ วกลอ้ ง

7

2.2 ความรู้เก่ยี วกับการประมวลผลกลมุ่ เมฆ
การประมวลผลกล่มุ เมฆ หรือ Cloud Computing คอื บริการทค่ี รอบคลุมถึงการให้ใชก้ ำลัง

ประมวลผล หนว่ ยจดั เก็บขอ้ มูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ จัดให้บริการ เพือ่ ลดความย่งุ ยากในการ
ตดิ ตงั้ ดแู ลระบบ ช่วยประหยดั เวลา และลดต้นทุนในการสร้าระบบคอมพวิ เตอร์ และ เครือข่ายเอง
ซง่ึ ก็มีท้งั แบบบรกิ ารฟรแี ละแบบเกบ็ เงิน รู้จกั (Cloud Computing แบบเขา้ ใจง่ายหากแปล
ความหมายของคำว่า Cloud Computing ดูจะเข้าใจ ยาก หรือถา้ แปลเป็นไทย "การประมวลผลบน
กลุ่มมฆ" ก็ยิง่ ดจู ะงงเขา้ ไปใหญ่ แตน่ ่าจะง่ายกวา่ ถ้าบอกว่า Cloud Computing คอื การท่ีเราใช้ชอ
ฟตแ์ วร์ , ระบบ , และทรพั ยากรของเครอ่ื งคอมพิวเตอร์ของผู้ ใหบ้ ริการ โดยสมารถเลอื กกำลังการ
ประมวลผล เลอื กจำนวนทรพั ยากร ไดต้ ามความตอ้ งการในการใชง้ าน และให้เราสมารถเขา้ ถงึ ข้อมูล
บน Cloud จากท่ไี หนกไ็ ด้

ภาพท่ี2.6 แสดงภาพCloud Computing
2.3 ความรู้เกี่ยวกับ Google Sites

Google Sites คือ โปรแกรมของ Google เปน็ โปรแกรมออนไลน์ที่ทำให้การสร้างเวบ็ ไซตใี ห้
งา่ ย เหมอื นกับการแกไ้ ขเอกสารธรรมดาๆ ดว้ ย Google Sites สามารถรวบรวมความหลายสไลท่ี
เดียว เชน่ รวมวดิ ีโอ ปฏิทินการนำเสนอ เอกสารหรือสง่ิ ท่แี นบ และขอ้ ความ รว่ มกันดู หรอื แก้ไขหน
เว็บ จะเป็นกลุ่มเลก็ ๆ หรือท้ังองค์กรของคุณ หรือจะทั้งโลก

ภาพท่ี 2.7 แสดงภาพ Google Sites

8

2.4 ความรู้เกย่ี วกบั Microsoft sway
Sway เปน็ แอปใหม่จาก Microsoft Office ที่ทำใหง้ ่ายตอ่ การสร้างและแชร์รายงานแบบ

โตต้ อบ เรือ่ งราวสว่ นบคุ คล งานนำเสนอ และอนื่ ๆ เรมิ่ โดยการเพม่ิ ขอ้ ความและรปู ภาพของคุณเอง
คน และนำขา้ เน้อื หาทเี่ ก่ยี วข้องจากแหลง่ ข้อมูลอื่น จากนนั้ ดู Sway จัดการส่วนที่เหลือ ดว้ ย Sway
คุณจะไม่ ถูกกดั ในการเลอื กท่ไี ด้รับการออกแบบมาลว่ งหนา้ ทท่ี ำใหง้ านนำเสนอของคณุ เหมือนกบั คน
อ่ืนๆ อีก ต่อไป และคุณไมต่ ้องมีทกั ษะในการออกแบบใดๆ เพอื่ แปลงและแสดงข้อมูลของคุณให้ดู
ทันสมยั โต้ตอบได้ และน่าสนใจด้วย Sway ไมจ่ ำเปน็ ต้องใช้เวลานานในการจัดรปู แบบ เครอ่ื งมือการ
ออกแบบในตวั ของ sway จะชว่ ยจัดการการทำให้ช้นิ งานโฆษณาของคุณดูดีท่ีสุด ถา้ การออกแบบ
ภายในไมต่ รงกบั ความชอบ หรืออารมณ์ของคุณ คุณสามารถใชง้ านรปู แบบอนื่ ได้อยา่ งง่ายๆ หรือ
กำหนดเคา้ โครงด้วยตนเองได้อยา่ ง

ภาพท่ี 2.8 แสดงภาพ Microsoft Sway
2.5 ความรูเ้ กย่ี วกับ Microsoft Word

Microsoft Word เป็นโปรแกรมทีจ่ ดั อย่ใู นประเทของการพิมพ์เอกสารซ่ึงเรยี กวา่ "Word
cessor) ลกั ษณะของการใช้งานจะเหมาะสมกับการใชพ้ มิ พเ์ อกสาร จดหมาย หรือตำรวจ โดย
โปรแกรม คำสัง่ และเครอ่ื งมอื อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ในการสรา้ งและตบแต่งเอกสารให้ดูสวย
รุ่นใหม่ ๆ ยงั สามารถสร้างเอกสารประเทเว็บเพจท่ีใช้ในอินเทอร์ไดอ้ ีกด้วย ประโยชนข์ อง Microsoft
word สมารถแทรกรูปภาพกราฟหรอื ผงั องค์กรลงในเอกสารไดป้ ระโยชนข์ อง Microsoft Word มี
ระบบ อัตโนมตั ติ ่างๆ ท่ีช่วยในการทำงานสะดวกขึ้น เชน่ การตรวจคำสะกด การตรวจสอบไวยากรณ์
การใส่ ข้อความอตั โนมตั ิ เปน็ ตน้

9

ภาพที่ 2.9 แสดงภาพ Microsoft Word
2.6 ความรเู้ ก่ยี วกับ Google Map

Maps คือ ใหบ้ ริการเทคโนโลยีดา้ นแผนท่ีประสทิ ธภิ าพสูง ใช้งานงา่ ย และ ใหธ้ ุรกจิ ใน
ทอ้ งถิน่ ไดแ้ ก่ทีต่ ัง้ ของธรุ กิจรายละเอยี ดการตดิ ตอ่ และเส้นทางการขบั ขีค่ ือแผนท่ีและภาพถา่ ย
ดาวเทียมคุณภาพดซี ่งึ ครองคลมุ พืน้ ผวิ โลกในมาตราสว่ นตง ๆ ตามความเหมาะสมสามารถคนั หา
สถานท่ี ต่าง ไดอ้ ยา่ งสะดวกรวดเร็ว สมารถค้นหาซื่อถนนและสี่แยกได้ สามารถค้าหาร้านอาหารใน
พืน้ ท่ีท่ี ตอ้ งการได้ สามารถทีจ่ ะประชาสมั พันธส์ ถานประกอบการทางธุรกิจ สามารถยอ่ หรอื ขยาย
แผนท่ีทว่ั โลกให้ เล็กลงได้ สมารถวางแผนเสทางการเดินทางไปยังพื้นท่ีต่างๆได้ สามารถใช้งานดา้ น
ระบาดวิทยาในการ ค้นหาแหล่งแพร่เช้ือ สมารถทำแผนทีห่ รืเส้นทาไปบนของตนเองได้ สามารถดแู ละ
มองเหน็ แผนท่ี ต่างๆ ทว่ั โลกไดอ้ ยา่ ง สะดวกและรวดเร็ว

ภาพท่ี 2.10 แสดงภาพ Google Map
2.7 ความรูเ้ กี่ยวกบั Google Form

เปน็ ส่วนหน่งึ ในบริการของกลุ่ม Google Docs ทช่ี ว่ ยให้เราสร้าง แบบสอบถามออนไลน์
หรอื ใช้สำหรับรวบรวมขอ้ มูลไดอ้ ย่างรวดเร็ว โดยทไ่ี มต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form
ผใู้ ช้สมารถนำไปปรับประยุกตใ์ ชง้ านได้หลายรปู แบบอาทิ เช่นการทำแบบฟอร์ม สำรวจความคิดเห็น
การทำแบบฟอรม์ สำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอรม์ ลงทะเบียน และการ ลงคะแนนเสยี ง เป็น

10

ตนั การใชง้ านกนน้ั ผใู้ ช้งานหรือผทู้ ีจ่ ะสร้างแบบฟอรม์ จะตอ้ งมบี ัญชี ของ Gmail หรอื Account ของ
Google เสยี ก่อน ผ้ใู ชง้ านสามารถขา้ ใชง้ านสร้างแบบฟอรม์ ผ่าน Web Browser ได้เลยโดยที่ไม่ตอ้ ง
ตดิ ตงั้ โปรแกรมใดๆ ทั้งสน้ิ

ภาพท่ี 2.11 แสดงภาพ Google Form
2.8 ความรเู้ กีย่ วกับ OneDrive

เปน็ บรกิ าร cloud ของ Microsoft ที่เช่อื มตอ่ คณุ กบั ไฟลท์ งั้ หมดของคณุ ซงึ่ จะชว่ ยใหค้ ุณ
สมารถจดั เก็บและป้องกนั ไฟล์ของคุณแชร์ไฟล์กับผอู้ ่ืนและเข้าถึงไฟล์เหล่าน้นั ได้จากทกุ ท่บี นอุปกรณ์
ท้งั หมดของคุณ เมอื่ คุณใช้ OneDrive กบั ลูกค้าองค์กรทีไ่ ด้รับมาจากบรษิ ัทหรอื โรงเรียนของคุณแล้ว
บางคร้ังอาจเรียกว่า "OneDrive สำหรบั ท่ีทำงานหรือโรงเรยี น " ใชเ้ ป็นท่รี ู้จกั กนั ในชือ่ "OneDrive
for Business" ดังนัน้ คุณอาจยังคงเหน็ ท่เี รียกว่าอย่ใู นตำแหน่งทตี่ ้องการ

ภาพท่ี 2.12 แสดงภาพ OneDrive


Click to View FlipBook Version